Wärtsilän malli Helsingin lämmittämiseen

Moni on tie­dus­tel­lut kan­taa­ni Wärt­si­län esi­tyk­seen Hel­sin­gin kau­ko­läm­mön tuo­tan­nok­si. Wärt­si­län esi­tys on, että Helen raken­tai­si 200 MW tuu­li­säh­köä ja käyt­täi­si tämän läm­pö­pump­pui­hin, joil­la tuo­te­taan kau­ko­läm­pö. Edul­li­sin­ta oli­si voit­taa kii­vas kil­pai­lu data­kes­kuk­sis­ta, joi­den huk­ka­läm­pö prii­mat­tai­siin tuu­li­säh­köl­lä kau­ko­läm­mön läm­pö­ti­loi­hin, siis 90 — 120 asteiseksi.

Kun ei tuu­le tai kun on lii­an kyl­mä, säh­kö teh­täi­siin Wärts­läl­tä oste­tuil­la maa­kaa­su­käyt­töi­sil­lä moot­to­reil­la. Var­maan­kin nii­den huk­ka­läm­mös­tä teh­dään myös kaukolämpöä.

Wärt­si­län esit­tä­mä mal­li sopii kehi­tys­mai­hin, jos­sa ei ole kun­non yhteyt­tä muu­hun säh­kö­verk­koon. Jos yhteys säh­kö­verk­koon on, irto­aa myös kyt­ken­tä itse omis­tet­tui­hin voimaloihin.

Helen myy kai­ken tuot­ta­man­sa säh­kön pörs­siin ja ostaa kai­ken myy­män­sä säh­kön pörs­sis­tä. Näin molem­mil­le tulee oikea hin­ta. Jos yhtiö raken­tai­si 200 MW tuu­li­voi­maa, sen oli­si jär­ke­vää teh­dä sil­le samoin.
Kan­nat­taa­ko kau­ko­läm­pöä teh­dä säh­köl­lä, riip­puu tyys­tin sii­tä, mikä on kun­kin het­ki­nen säh­kön hin­ta. Jos säh­köä tar­vi­taan enem­män kor­vaa­maan pala­van kiven voi­ma­loi­ta Viros­sa, se myy­dään Viroon. Sii­hen, onko kau­ko­läm­pöä jär­ke­vää teh­dä säh­köl­lä, ei ole pie­nin­tä­kään vai­ku­tus­ta sil­lä, kuka tuon tuo­tan­non tuot­taa. Sik­si Hele­nin mah­dol­li­sel­la tuu­li­voi­mao­mis­tuk­sel­la ei ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa, kan­nat­taa­ko Hele­nin teh­dä säh­köl­lä kau­ko­läm­pöä eikä tuu­li­voi­man raken­ta­mis­ta ole miten­kään syy­tä sitoa tähän. Jos tuu­li­voi­ma on hyvä tapa tuot­taa säh­köä, joku sitä var­maan­kin tekee ja jos kau­ko­läm­pä on jär­ke­vää teh­dä säh­köl­lä läm­pö­pump­pu­jen avul­la, sitä var­maan­kin teh­dään. Tuo 200 MW oli­si alle pro­sent­ti poh­jois­mai­sis­ta säh­kö­mark­ki­nois­ta, joten noil­la tuu­li­voi­ma­loil­la ei oli­si mitään teke­mis­tä sen kans­sa, onko säh­kön käyt­tä­mi­nen kau­ko­läm­mön tuo­tan­nos­sa järkevää.

Aika hyvin ovat asiat Euroo­pas­sa sil­loin, kun poh­jois­mai­sel­le säh­köl­le ei rii­tä parem­paa käyt­töä kuin kau­ko­läm­mön teke­mi­nen CHP-lai­tok­sen sijasta.

Kau­ko­läm­pöä kan­nat­taa teh­dä säh­köl­lä sil­loin, kun säh­kön hin­ta on riit­tä­vän alhaal­la ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, omis­taa­ko tuu­li­voi­maa itse.

Hele­nil­lä on myös maa­kaa­su­voi­ma­loi­ta, joi­den hyö­ty­suh­de tai aina­kin raken­nusas­te  (=säh­kön tuo­tan­to) tai­taa olla parem­pi kuin noi­den Wärt­si­län moot­to­rei­den. Jos käyt­tää kaa­sua, sitä­kin kan­nat­taa käyt­tää mie­luum­min hyväl­lä kuin huo­nol­la hyötysuhteella.

Olem­me joka tapauk­ses­sa menos­sa aikaan, jol­loin säh­kö on ajoit­tain hyvin hal­paa. Sil­loin pitäi­si kaik­kien kau­ko­läm­pöä tuot­ta­vien yri­tys­ten teh­dä sii­tä läm­pöä. VM on näh­nyt jär­ke­väk­si estää tämän sil­lä, että tuo toi­min­ta on kor­keim­mas­sa säh­kö­ve­ro­luo­kas­sa. Tans­kas­sa sel­lai­sis­sa tilan­teis­sa säh­kö on vero­ton­ta. Jos säh­kön verot­ta­mi­ses­sa yli­pään­sä on mitään jär­keä, vero pitäi­si muut­taa pro­sen­tu­aa­li­sek­si kun­kin het­ken pörs­si­säh­kön hin­nas­ta. Ener­gia läm­pö­pump­pui­hin kan­nat­tai­si ottaa nois­ta tuu­li­voi­ma­lois­ta hihnavedolla. 🙂

Data­kes­kuk­set kan­nat­taa tie­tys­ti sijoit­taa isoi­hin kau­pun­kei­hin, jot­ta nii­den huk­ka­läm­pä saa­tai­siin hyö­dyk­si. Se, että päät­tää voit­taa niis­tä käy­tä­vän veri­sen kil­pai­lun, ei ole aivan yksin­ker­tais­ta. Täs­sä­kin säh­kö­ve­ro mer­kit­see, että ne sijoi­tet­ta­neen Suo­men rajo­jen ulkopuolelle.

Läm­mön läh­tei­tä on kui­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä mui­ta­kin läm­pö­pump­pu­jen hyö­dyn­net­tä­väk­si. Helen tekee jo nyt noin 100 MW kau­ko­läm­mös­tä läm­pö­pum­puil­la, kesäl­lä enemmänkin.

Nuo Wärt­si­län moot­to­rit tun­tu­vat oudol­ta aja­tuk­sel­ta Poh­jois­mais­sa. Jos Wärt­si­län mie­les­tä niil­lä on sijan­sa Itä­me­ren alu­een säh­kö­jär­jes­tel­mäs­sä sil­loin kun ei tuu­le, mik­si Wärt­si­lä ei toteu­ta lois­ta­vaa lii­kei­de­aan­sa itse? Eihän täl­lä säh­kön­tuo­tan­non täy­den­tä­mi­sel­lä ole mitään teke­mis­tä juu­ri Hele­nin tar­vit­se­man säh­kön kans­sa. Se oste­taan pörssistä.

20 vastausta artikkeliin “Wärtsilän malli Helsingin lämmittämiseen”

 1. ”Olem­me joka tapauk­ses­sa menos­sa aikaan, jol­loin säh­kö on ajoit­tain hyvin hal­paa. Sil­loin pitäi­si kaik­kien kau­ko­läm­pöä tuot­ta­vien yri­tys­ten teh­dä sii­tä läm­pöä. VM on näh­nyt jär­ke­väk­si estää tämän sil­lä, että tuo toi­min­ta on kor­keim­mas­sa sähköveroluokassa”

  Eikö vero­tuis­ta pitä­nyt­kään hank­kiu­tua eroon kun uusia ehdottelet?

  Niin­hän se on kor­keim­mas­sa säh­kö­ve­ro­luo­kas­sa myös sil­loin, jos läm­mit­tää omaa taloan­sa lämpöpumpulla.

 2. VM on näh­nyt jär­ke­väk­si estää tämän sil­lä, että tuo toi­min­ta on kor­keim­mas­sa sähköveroluokassa. 

  Kun ilmas­to­vaa­leis­ta koh­ka­taan, niin olen aja­tel­lut että jon­kun pitäi­si teh­dä “help­po ilmas­to­vaa­li­ko­ne”, johon ei tar­vi­ta kuin vii­si kysy­mys­tä sel­vit­tä­mään suh­tau­tuu­ko ehdo­kas ilmas­ton­muu­to­s­asioi­hin rea­lis­ti­sen vaka­vas­ti vai ei:

  1. Kan­na­tat­ko läm­mön kausi­va­ras­toin­nin mah­dol­lis­ten lain­sää­dän­nöl­lis­ten ja vero­tuk­sel­lis­ten estei­den tai hidas­tei­den pois­ta­mis­ta tai jopa sen tukemista?
  2. Kan­na­tat­ko ydin­kau­ko­läm­mön mah­dol­lis­ten lain­sää­dän­nöl­lis­ten ja vero­tuk­sel­lis­ten estei­den tai hidas­tei­den pois­ta­mis­ta tai jopa sen tukemista?
  3. Kan­na­tat­ko tie­tul­le­ja ja ruuh­ka­mak­su­ja niil­le (ja vain niil­le) yhteyk­sil­le ja alueil­le, joil­la on hyvin toi­mi­vat joukkoliikenneyhteydet?
  4. Kan­na­tat­ko sel­lais­ta ohjaa­vaa vero­tus­ta jol­la tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen elin­kaa­ri­pääs­töil­le pyri­tään saa­maan mini­mi­kus­tan­nus, kun­han vero­rat­kai­su ei aiheu­ta hii­li­vuo­to­ja tai yleis­tä Suo­men kil­pai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mis­tä, vaik­ka tämä voi­si tar­koit­taa jopa lii­ken­teen polt­toai­ne­ve­ro­jen laskua ?
  5. Kan­na­tat­ko eriais­ten pääs­tö­mak­su­jen mak­sa­mis­ta suo­raan takai­sin ihmi­sil­le jon­kin­lai­se­na kan­sa­lai­so­sin­ko­na edel­lis­ten muu­tos­ten poliit­ti­sen hyväk­sy­mi­sen helpottamiseksi? 

  Yksi­kin Ei-vas­taus osoit­taa, että ehdo­kas ei suh­tau­du asi­aan vaka­vas­ti. (Minun ääne­ni on kau­pan jol­le­kin vii­si Kyl­lä- vas­taus­ta antavalle.)

  1. blockquote>Kannatatko läm­mön kausi­va­ras­toin­nin mah­dol­lis­ten lain­sää­dän­nöl­lis­ten ja vero­tuk­sel­lis­ten estei­den tai hidas­tei­den pois­ta­mis­ta tai jopa sen tukemista?
   Mitä vero­tuk­sel­li­sia estei­tä täs­sä on? Hele­nis­sä emme ole törmänneet?

   1. Sii­tä jäi puut­tu­maan se aja­tus, että (kesän) hal­van säh­kön varas­toin­tia läm­pö­nä tal­vek­si kausi­va­ras­toon vero­te­taan säh­kö­ve­rol­la kun muu­ta läm­mön­tuo­tan­toa säh­kö­ve­ro ei rasita.

   2. Ehkä minun pitää vie­lä sel­ven­tää mik­si tämä on tär­ke­ää. Sel­lai­ses­sa maa­il­mas­sa mis­sä uusiu­tu­vien, sto­kas­tis­ten säh­kön­tuo­tan­to­muo­to­jen kus­tan­nus­ta­so jat­kaa vii­meis­ten vuosi(kymmeni)en tren­di­ään [1], nii­den lisään­ty­mi­sen pul­lon­kau­lak­si tulee sää­tö­voi­man tar­peen lisäk­si se, että ne syö­vät oman kan­nat­ta­vuu­ten­sa kun aurin­koi­se­na päi­vä­nä säh­kön hin­ta pai­nuu nol­laan. Sil­loin läm­mön kausi­va­ras­tot voi­si­vat toi­mia käy­tän­nös­sä rajat­to­mi­na säkö­ener­gian osta­ji­na, jot­ka takai­si­vat säh­kö­mark­ki­noil­le koh­tuul­li­sen mini­mi­hin­nan myös sil­loin kuin nämä uusiu­tu­vat tuot­ta­vat yli nor­maa­lin kulu­tuk­sen, mikä taas mah­dol­lis­tai­si pal­jon suu­rem­man uusiu­tu­van ener­gian kapa­si­tee­tin rakentamisen. 

    [1] Sil­tä varal­ta että tuo tren­di ei jat­ku, tar­vit­sem­me nii­tä ydinkaukolämpövoimaloita.

    Ja lop­puun ihan sivu­huo­mio, miten kau­pun­ki­vih­reät oikein ovat mis­san­neet kokoo­muk­sen syö­tön aivan suo­raan lapaan oman maa­lin edes­sä? “Autot kuu­lu­vat teil­le.” Niin­pä. (Maan)teille, ei kau­pun­gin kaduille.

   3. Ja lop­puun ihan sivu­huo­mio, miten kau­pun­ki­vih­reät oikein ovat mis­san­neet kokoo­muk­sen syö­tön aivan suo­raan lapaan oman maa­lin edes­sä? ”Autot kuu­lu­vat teil­le.” Niin­pä. (Maan)teille, ei kau­pun­gin kaduille.

    Hel­sin­gin kokoo­mus on täs­sä­kin puo­lu­een val­ta­kun­nal­lis­ta lin­jaa vas­taan. Autot kuu­lu­vat kuskustatunneliin.

 3. Mak­soin juu­ri 200 euroa siir­to­mak­sua. Säh­kö on hal­paa, mut­ta joh­dot ovat kalliita.

  Pitää­kö paik­kaan­sa se, että siir­ros­ta saa ottaa koh­tuul­li­sen voi­ton eli tämä mää­ri­tel­lään jol­lain tapaa pro­sen­teis­sa? Oli­si­han se aika kum­mal­lis­ta, jos mikä tahan­sa tapa tuho­ta euro­ja tar­kot­tai­si sitä, että lii­ke­vaih­to kas­vaa ja voit­to-osuus kas­vaa. Ei kai tuh­laa­mi­seen ole kannustimia?

  1. Ver­kon arvo las­ke­taan viit­teel­lis­ten, ei toteu­tu­nei­den, kus­tan­nus­ten mukaan. Kul­tai­sis­ta tai pin­ta­kul­la­tuis­ta joh­dois­ta ei siis saa yli­mää­räis­tä tuottoa.

   Var­mas­ti nyky­sys­tee­mis­sä on tilaa ver­kon arvon opti­moin­nil­le, mut­ta aina­kin on yri­tet­ty sitä suitsia.

   Mikä minua täs­sä eni­ten huo­les­tut­taa on se kuin­ka suu­ri kyky siir­to­yh­tiöil­lä on hai­ta­ta verk­ko­jen­sa toi­min­taa sit­ten kun ne kansallistetaan.

 4. Wärt­si­län aja­tus­ra­ken­nel­ma sel­vi­ää parem­min, kun lukee sii­tä laa­di­tun esittelykalvoston:

  https://mb.cision.com/Public/15003/2765377/9231c1c11eff46b0.pdf

  Aina­kin ovat teh­neet huo­mat­ta­van pal­jon töi­tä idean­sa eteen. Käy­tet­ty opti­moin­ti­mal­li­kin on ihan kel­vol­li­nen, kos­ka se osaa hyö­dyn­tää lämpövarastoja.

  Kaa­su­moot­to­ri­vaih­toeh­to on saa­tu näyt­tä­mään edul­li­sel­ta mm. siten, että ole­te­taan data­kes­kuk­sen mak­sa­van niis­tä puo­let. Mut­ta ei tar­vit­se men­nä yksi­tyis­koh­tiin. Han­ke on mah­do­ton jo sii­tä joh­tuen, että ei kau­pun­gin läm­pö­huol­toa voi raken­taa yksi­tyi­sen data­kes­kuk­sen jäte­läm­mön varaan.

  Mut­ta kes­kus­te­lua tar­vi­taan. Hel­sin­gin yhteis­tuo­tan­to­voi­ma­loi­den kor­vaa­mi­nen on yksi suu­rim­mis­ta tule­vai­suu­den haas­teis­ta. Kukaan ei ole vie­lä esit­tä­nyt käyt­tö­kel­pois­ta rat­kai­sua, mut­ta voi­ma­lai­tos­ten sul­ke­mi­nen lähes­tyy uhkaavasti.

  1. Hele­nil­lä on kyl­lä mon­ta­kin käyt­tä­kel­pois­ta rat­kai­sua. hana­saa­ri kor­va­taan hake­läm­pö­kes­kuk­sel­la Vuo­saa­reen. Sal­mi­saa­ren osal­ta on tar­kas­te­lus­sa monia vaihtoehtoja.

   1. Hake­läm­pö­kes­kus: onko jos­sain näh­tä­vil­lä las­kel­mia tämän rat­kai­sun hii­li­ta­sees­ta? Muka­na tie­ten­kin bio­mas­san kor­jauk­sen ja kul­je­tuk­sen kulu­tus. Myös arvio vai­ku­tuk­sis­ta met­sä­luon­nol­le kiinnostaa.

    Elän käsi­tyk­ses­sä, että nämä suu­ren mit­ta­kaa­vat bio­ener­gia­vi­ri­tyk­set ovat pai­na­jais­mai­nen yhdis­tel­mä alue­po­li­tiik­kaa, viher­pe­sua ja huo­noa mate­ma­tiik­kaa. Toi­vot­ta­vas­ti olen väärässä.

   2. Nii­tä pitäi­si tuo­da myös esil­le, ihan kes­kus­te­lua­kin var­ten. Toi­saal­ta esim. Valor esit­ti äsket­täin omia näke­myk­si­ään. En näh­nyt mis­sään kes­kus­te­lua. Ei kai sopi­nut ruotuun.

    Pai­no on siis sanal­la “käyt­tö­kel­poi­sia”. Uto­piois­ta on help­po kir­joit­taa. Wärt­si­lä­kin kirjoitti.

   3. Jos Hel­sin­gin kau­pun­gin kas­sa­kaa­pis­sa on toi­mi­va suun­ni­tel­ma sii­tä, miten kau­pun­ki läm­mi­te­tään 2030-luvul­la, niin sitä pitäi­si vilaut­taa por­mes­ta­ri Vapaa­vuo­rel­le­kin, niin hänen ei tur­haan tar­vit­si­si haas­ka­ta kau­pun­gin raho­ja hui­kei­siin innovointipalkkioihin. 

    Minul­la on pel­ko, että se suun­ni­tel­ma on aika viit­teel­li­nen. Por­mes­ta­ri Sin­ne­mä­ki lie­nee sen näh­nyt, mut­ta ei ole sel­väs­ti­kään sisäis­tä­nyt sen sanomaa.

 5. Ame­rik­ka­lai­nen Silent Part­ner Group ker­toi lop­pu­vuo­des­ta 2018 suun­nit­te­le­van­sa kol­mea suur­ta, 250 megawa­tin data­kes­kus­ta Suo­meen. (Tor­nio, Sot­ka­mo, Hamina)

  Data­kes­kuk­sis­ta tuli­si yhtiön mukaan ener­giao­ma­va­rai­sia ja säh­kön kan­ta­ver­kos­ta riippumattomia.

  Tämä hank­kees­sa on eri­koi­sia piirteitä.
  Yksi on se, että data­kes­kus teki­si itsel­leen säh­kön. Huk­ka­läm­pöä syn­tyi­si paljon.

 6. Osmo: Data­kes­kuk­set kan­nat­taa tie­tys­ti sijoit­taa isoi­hin kau­pun­kei­hin, jot­ta nii­den huk­ka­läm­pä saa­tai­siin hyö­dyk­si. Se, että päät­tää voit­taa niis­tä käy­tä­vän veri­sen kil­pai­lun ei ole aivan yksin­ker­tais­ta. Täs­sä­kin säh­kö­ve­ro mer­kit­see, että ne sijoi­tet­ta­neen Suo­men rajo­jen ulkopuolelle.

  Eikös data­kes­kuk­sil­le ollut jokin oma vero­tu­ken­sa vai muis­tan­ko väärin?

  1. Data­kes­kus­ten vero on Suo­mes­sa 7 €/MWh ja Ruot­sis­sa 0,5 €/MWh. Jos kes­kuk­sen teho on 200 MW, tie­tää tämä 11 mil­joo­nan euron etua vuo­des­sa, jos ymmär­tää vali­ta Ruotsin.

 7. Mä luin 3 ker­taa tämän enkä ymmär­tä­nyt mitä huo­noa on Wärt­si­län ehdo­tuk­ses­sa? Hana­saa­ri pitää joka tapauk­ses­sa kor­va­ta jol­lain. Lovii­saan ja Olki­luo­tooon lii­an pit­kä mat­ka vetää put­kia. Jos säh­kö­ve­roa alen­net­tai­siin kau­ko­läm­pö­tuo­tan­nol­le niin mik­sei? Kaa­su­tur­bii­nit pyö­ri­si­vät vain sil­loin kun tuu­li jaa­urin­ko­voi­ma­la ei toimi.

  1. Mä luin 3 ker­taa tämän enkä ymmär­tä­nyt mitä huo­noa on Wärt­si­län ehdotuksessa?
   Ongel­ma oli täs­sä kuvi­tel­mass­sa, että ele­tään sul­je­tus­sa säh­kö­ver­kos­sa. Jos halu­taan alkaa läm­mit­tää Hel­sin­ki­lä säh­köl­lä, poh­jois­mai­ses­sa säh­kö­ver­kos­sa on kyl­lä tar­jon­taa. Ei Hel­sin­gin tar­vit­se sitä var­ten raken­taa eril­li­siä voi­ma­lai­tok­sia. Ja edel­leen, jos joku, vaik­ka Wärt­si­lä itse, raken­tai­si tätä var­ten lisää tuu­li­voi­maa, en usko, että täs­tä koi­tu­van sää­vaih­te­lun vuok­si poh­jois­mais­ta säh­kö­verk­koa pitäi­si alkaa tukea­maan maa­kaa­su­moot­to­reil­la. Ja jos pitää, sekään ei ole Hele­nin teh­tä­vä vaan sitä saa teh­dä kuka halu­aa. Wärt­si­lä voi­si alkaa tuot­taa sää­tö­voi­maa itse, jos pitää sitä kan­nat­ta­va­na. Tois­tai­sek­si ytk­si­kän taho ei ole pitä­nyt näi­tä maa­kaa­su­moot­to­rei­tas kan­nat­ta­vi­na. Läm­pö­pump­pu­jen mer­kit­tä­vä lisäys on yksi Hele­nin ener­gia­vaih­toeh­to­ja. Yksi mah­dol­li­suus jääh­dy­tet­tä­väl­le koh­tee­le oli­si Kil­pa­lah­den jätelämpö.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: jos joku, vaik­ka Wärt­si­lä itse, raken­tai­si tätä var­ten lisää tuu­li­voi­maa, en usko, että täs­tä koi­tu­van sää­vaih­te­lun vuok­si poh­jois­mais­ta säh­kö­verk­koa pitäi­si alkaa tukea­maan maakaasumoottoreilla.

    Voi­nem­me olet­taa Wärt­si­län itsen­sä usko­van että pitäi­si, kos­ka pro­mo­toi­vat tuu­li­voi­maa vaik­ka eivät myy tuu­li­voi­ma­loi­ta vaan kaasumoottoreita.

 8. Jos noi­ta kaa­su­moot­to­reil­la tai tur­bii­neil­la toi­mi­via gene­raat­to­rei­ta kan­nat­taa yli­pään­sä jos­sa­kin olla, niin sai­si­vat sijai­ta siten, että nii­den huk­ka­läm­pö saa­daan kau­ko­läm­pö­verk­koon (mah­dol­li­ses­ti läm­pö­pum­puil­la nos­tet­tu­na). Data­kes­kus­ten huk­ka­läm­pö sopi­si tie­ten­kin syöt­tää sin­ne (tai läm­pö­va­ras­toon) myös, mut­ta var­maan pitää vas­taa­va kapa­si­teet­ti olla kum­min­kin varal­la (kun — kuten ylem­pä­nä mai­nit­tu — nuo voi­vat syys­tä tai toi­ses­ta jät­tää sen läm­mön tuottamattakin). 

  Säh­kö­ve­ros­ta sinän­sä vai­kut­tai­si ole­van vii­sas­ta luo­pua ja kerä­tä sen sijas­ta hii­li­ve­roa (joka sit­ten tuli­si säh­kön hin­taan sil­loin, jos/kun säh­köä jou­du­taan fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta tuot­ta­maan). Jos niin pit­käl­le pääs­tään, että täs­tä tulee vero­ker­ty­män kan­nal­ta ongel­ma, niin hyvin menee. 🙂

  Kaa­suun (ja mui­hin hii­li­ti­ve­ty­polt­toai­nei­siin) liit­tyy sel­lai­nen seik­ka, että nii­tä voi­daan tuot­taa syn­teet­ti­ses­ti niin, että tar­vit­ta­va ener­gia tulee uusiu­tu­vis­ta läh­teis­tä, vety veden elekt­ro­lyy­sis­tä ja hii­li ilma­ke­häs­tä ero­te­tus­ta hii­li­diok­si­dis­ta eli siis hii­li­neut­raa­lis­ti. Jos tämä saa­daan toi­mi­maan koh­tuul­li­sel­la hyö­ty­suh­teel­la suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa (tut­ki­mus­hank­kei­ta on), oli­si täs­sä käy­tän­nöl­li­nen varas­to yli­jää­mä­säh­köl­le: em. syn­teet­ti­ses­ti tuo­tet­tu­ja polt­toai­nei­ta voi­tai­siin käyt­tää lii­ken­ne­polt­toai­nei­na, sekä säh­kön ja läm­mön tuo­tan­toon sil­loin kun uusiu­tu­va säh­kö ei riitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.