Kaupunkiympäristölautakunnan lista 12.3.2019

Jäi lis­tan aukikir­joit­ta­mi­nen viime tip­paan, joten nyt aika kursorisesti.

 

Pöydältä

Pitkään pöy­däl­lä olleet kysymyk­set Maja­Ma­jan mökkikylästä Vuosaa­reen ja kysymys Van­taan­joen pados­ta menevät nyt var­maankin jo päätökseen.

Uudet asiat

Postipuis­ton eteläisen osan asemakaava

Alue kaavoite­taan varsin kan­takaupunki­mais­es­ti. Asuin­tont­tien, jot­ka muo­dosta­vat pääasi­as­sa umpiko­rt­telei­ta, tont­tite­hokku­us on 3,0 ja toimis­to­tont­tien 5. Alueelle on tulos­sa 3 800 asukas­ta ja par­ituhat­ta työpaikkaa.

Ajat­telin kuun­nel­la esit­te­lyn ja sanoa kan­tani sit­ten, mut­ta sinän­sä on hyvä, että viras­to on oppin­ut tekemään myös kaupunkia. Pitkään tehti­in lähiöitä kan­takaupunki­inkin, kuten Ara­bi­an­ran­nas­sa ja Pikku-Huopalahdessa.

Tänne pitäisi tul­la ratik­ka, mut­ta sen rak­en­t­a­mi­nen on siir­ret­ty jon­nekin hamaan tule­vaisu­u­teen. Näin ei pidä tehdä, kos­ka liiken­nekäyt­täy­tymi­nen muo­vau­tuu eri taval­la, jos joukkoli­ikenne tulee vas­ta joskus. Jos ratik­ka mak­saa 50 miljoon­aa, sen aikaist­a­mi­nen mak­saa kah­den pros­entin reaa­liko­rol­la las­ket­tuna miljoona euroa vuodessa.

Mie­lenki­in­toinen kysymys tääl­lä on, miten alueen läm­mi­tys jär­jestetään. Val­tu­us­to on pon­sit­tanut maaläm­mön puoles­ta, mut­ta noin tiheä asu­tus ei toi­mi ainakaan tont­tiko­htaisel­la maaläm­möl­lä. Keskitetyl­lä ehkä.

Her­ne­saaren kaava

Her­ne­saaren asukasluku on nous­sut joka kier­roksel­la. Kun helikopterikent­tä saati­in pul­laute­tuk­si pois, alueen mah­dol­lisu­udet parani­vat merkit­tävästi. Nyt alueelle suun­nitel­laan 7 600 asukas­ta ja 135 000 k‑m2 toim­i­tilo­ja, lähin­nä palvelu­ja. Alueesta on tulos­sa pait­si asumisen, myös matkailun ja merel­lis­ten palvelu­jen keskus. Alueelle tulee suuri vene­sa­ta­ma ja lai­tu­rit risteilyaluksille.

Kaupun­ki omis­taa maan ja las­kee saa­vansa tästä 400 miljoo­nan euron tont­ti­t­u­lot. Kaa­van toteut­ta­mi­nen mak­saa vähän alle 200 miljoon­aa, joten tämä on kaupun­gin talouden kannal­ta kun­nol­la plussalla.

Alueen liikenne tulee perus­tu­maan kutosen ratikkaan, jon­ka rak­en­t­a­mi­nen on ymmärtääk­seni jo aloitettu.

Pysäköinti­nor­mi on 1/135, mikä toisi alueelle yli 2 000 järkyt­tävän kallista pysäköin­tipaikkaa. Tarkoituk­se­na kuitenkin on, että tämä muute­taan kaa­van ollessa nähtävil­lä, sil­lä tarkoituk­se­na on soveltaa tääl­lä markki­nae­htoista pysäköin­tiä. Vaikea uskoa että 2 000 pysäköin­tipaikalle löy­ty­isi osta­ja, joka on valmis pulit­ta­maan paikas­ta 40 000 euroa tai jotain sinne päin.
Tääl­lä pitäisi oikeas­t­aan soveltaa pysäköin­ti­in mak­simi­normia, kos­ka alueesta tulee täysi liiken­nesump­pu, jos asukkaat innos­tu­vat käyt­tämään autoa paljon. Ris­to Rauta­va on esit­tänyt, että täältä vedet­täisi­in tun­neli Keskus­tatun­neli­in (jos­ta ei ole päätöstä). Jos se mak­saisi vain 200 M€, veisi se koko kaavoitushyö­dyn ja mak­saisi autopaikkaa kohden 100 000 €.
Eteläisen kaupun­gin osan asukkaat pelkäävät alueen aiheut­ta­maa läpi­a­joli­iken­net­tä. Lisäk­si he halu­aisi­vat alueelle enem­män puistoa.

Neljä maankäyt­tö­sopimus­ta

Kaupun­ki perii kaavoitushyö­tynä yhteen­sä run­saat 10 M€.

Käsit­telyssä asun­tokaavo­ja 11 500 uudelle helsinkiläisel­lä. Ensi viikol­la uusi kok­ous ja uudet kujeet.

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 12.3.2019”

 1. OS: “Eteläisen kaupun­gin osan asukkaat pelkäävät alueen aiheut­ta­maa läpi­a­joli­iken­net­tä. Lisäk­si se halu­aisi­vat alueelle enem­män puistoa.”

  En pelkää, en halua.

  Ystäväl­lisin terveisin,

  Eteläisen kan­takaupun­gin asukas.

 2. Onko kyse kaupun­gin toim­into­jen siilou­tu­mis­es­ta, kun pitkäjän­teisen kehit­tämisen kohteena ole­valle Uute­lan alueelle esitetään mökkikylää tikan­heitol­la valit­tuun pis­teeseen jonkun markki­noin­tivi­estin­täelinkeino­hup­parin syöt­tämäl­lä esit­te­lytek­stil­lä jota tulkites­sa tulee käyt­tää juuri pide­tyn yo-kokeen tek­sti­sisältö­jen analyysikeinoja?

  “Helsin­ki vas­taan­ot­ti 7.11.2018 Brys­selis­sä Euro­pean Cap­i­tal of Smart Tourism –kil­pailun voiton ja kaupungilta odote­taan nyt kan­sain­välis­es­ti kiin­nos­tavaa sisältöä kestävän matkailun ratkaisu­jen osalta. Maja­Ma­ja ‑kon­sep­ti vas­taa juuri tähän tarpeeseen (ja) olisi juuri sellainen.

  Kaupunki­matkailun kestävät ratkaisut myös yhdek­si ensi vuo­den kan­sain­välisen markki­noin­tivi­estin­nän teemak­si. Mah­dol­lisu­us Maja­Ma­jan kaltaiseen yöpymis­vai­h­toe­htoon merel­lisessä Helsingis­sä on tärkeä lisä Think Sus­tain­able ‑teemaisen kon­septin osalta.”

  Siis on raken­net­ta­va ven­eves­sal­la varustet­tu thairan­tamök­ki kallioon porat­tavien teräsputkien varaan, jot­ta kaupun­gin matkailue­sit­teeseen saadaan kan­sain­välis­es­ti jan­ot­tu­ja “Think Sus­tain­able” ‑kuvia.

  Kaupun­gin omis­taa Varsasaaren, jos­sa on jo 250 rantamökkiä rantakallioil­la. Ehkä Maja­Ma­ja ‑kon­sep­tia voisi kokeil­la siel­lä kun tieteelli­nen ver­tailu­aineis­to löy­tyy paikalta, sitä­pait­si sijait­see­han Varsasaari mod­ernien hup­parien Espoossa.

  Jos Her­ne­saari tuot­taa kaupungille arvi­ol­ta 200 miljoon­aa euroa ja 7600 asukas­ta ovat asukkaat valmi­ita mak­samaan noin 25 don­aa per nenä puh­das­ta tuot­toa kaupungille. Hyvä diili muille kaupunki­laisille, ainakin niille, joil­la on jo koti oma­l­la tontilla.

  1. Helsin­gin puolel­lakin on lukuisia saaria minne kaik­ki vier­aat ovat saarten kesäa­sukkaiden mielestä aina oikein kovasti ter­ve­tullei­ta. Var­tiosaa­reen ja Kivi­nokalle sopisi molem­pi­in hyvin satakun­ta tuol­la kon­sep­til­la toimi­vaa vuokramökkiä.

 3. Her­ne­saares­ta auto­ton? Kokoomuk­sel­la EI ole enem­mistöä valtuustossa.

  1. vk:
   Her­ne­saares­ta auto­ton? Kokoomuk­sel­la EI ole enem­mistöä valtuustossa.

   Autot­to­mia kaupunke­ja on ollut lähin­nä kom­mu­nis­ti­sis­sa dik­tatu­ureis­sa, jos puolueeli­itin S 500 uno­hde­taan pois laskuista. En tiedä, aut­taisiko edes Kokoomuk­sen enem­mistö. Kokoomuk­ses­sakin on kaiken­laisia NIM­BYjä. Ei toki yhtä paljoa kuin Vihreissä.

   Oma ajatuk­seni ensisilmäyk­sel­lä on, että tehdään taas har­vaan raken­net­tua lähiötä kaupun­gin parhaalle paikalle. Tämä toki pelkän havain­neku­van perus­teel­la. Onko Her­ne­saares­ta tarkem­paa kart­taku­vaa, jos­sa olisi asukasti­heys esitet­tynä esimerkik­si kort­teleit­tain? Alle 10 000 asukas­ta neliök­ilo­metril­lä ei toi­mi ja 20 000 olisi kalli­iden työvoimakus­tan­nusten Suomes­sa parem­pi lähtöko­h­ta palveluille.

   Nyt kun päästään tekemään käytän­nössä nol­las­ta, on mah­dol­lisu­us tehdä bule­var­di euroop­palaisel­la mitoituk­sel­la: kuusi ajokaistaa, niin eiköhän tuo henkilöau­toli­iken­nekkin toimi. 🙂

 4. Toiv­ot­tavasti näitä Postipuis­ton tehokku­udel­la laa­dit­tu­ja kaavo­ja tehdään jatkos­sakin ja vielä enenevin määrin. Onko näköpi­iris­sä uusia yhtä tehokkaasti kaavoitet­tu­ja aluei­ta? Ensi vaa­likaudel­la olisi hyvä ava­ta keskustelu val­tion kanssa uud­estaan ilmalan rat­api­han siirtämis­es­tä ja alueen varaamis­es­ta asuin ja toim­i­ti­la­rak­en­tamiselle. Paik­ka on niin keskeinen, että ei kan­na­ta haaska­ta junien huoltoon ja seiso­tuk­seen. Jos muista vai­h­toe­hto­ja ei ole niin raken­netaan vaik­ka alue kokon­aan kan­nen päälle.

  Her­ne­saaren osalta kan­nat­taisi ainakin kokeil­la vai­h­toe­htoa, jos­sa autopaikoille on määritet­ty enem­mäis­ra­ja ja paikko­jen kus­tan­nuk­set vas­taa­maan todel­lisia kustannuksia.

 5. Ei Her­ne­saares­ta tarvitse määräyk­sil­lä auto­ton­ta yrit­tää. Markki­nae­htoisu­us riit­tää pitkälle, kos­ka paikat ovat kalli­ita toteut­taa. Edel­lyt­täen tietenkin, että autopaikko­jen markki­nae­htoisu­us ulot­tuu myös tuet­tuun ja välimuo­to­jen asun­to­tuotan­toon. Jos ei ulo­tu, hel­posti käy niin, että kaupun­gin vuokra-asun­toi­hin raken­netaan enem­män autopaikko­ja per asuin­neliö kuin vapaara­hot­teisi­in asuntoihin.

  1. Mauno Mon­ni:
   …hel­posti käy niin, että kaupun­gin vuokra-asuntoihin…

   Mitä järkeä on tuh­la­ta Her­ne­saaren maa­ta kaupun­gin vuokra-asuntoihin?

   1. Kalle: Mitä järkeä on tuh­la­ta Her­ne­saaren maa­ta kaupun­gin vuokra-asuntoihin?

    Ei mitään.

    Niin kuitenkin tehdään, kos­ka val­tu­us­tot sosial­is­tit halu­a­vat tor­jua sil­lä tavoin seg­re­taa­tio­ta. Huoli­mat­ta siitä, että keino on kallis, huonos­ti toimi­va ja parem­piakin olisi.

 6. Telakkakadun raiti­o­tien rak­en­t­a­mi­nen on tosi­aan alka­nut viime syksynä, remont­ti kestää läh­es kolme vuot­ta ollen valmis kesäl­lä 2021. Jotain on pahasti pielessä Helsin­gin katu­jen raken­nut­tamises­sa jos yhden 750 metrin katu­o­su­u­den remont­ti vie läh­es kolme vuotta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.