Oden vaaliohjelma (3) Ylhäältä aloitettu perustulo

Poli­it­tiset edel­ly­tyk­set täy­den ja ehdot­toman perus­tu­lon toteut­tamiselle ovat aika heikot. En edelleenkään pidä työn vas­taan­ot­tovelvol­lisu­ut­ta toimi­vana asiana, mut­ta olen alka­nut taipua sille kan­nalle, että taloudel­lisil­la sank­tioil­la voidaan pain­os­taa täy­den­tämään koulu­tus­ta. Jos alle 25 vuo­tias nuori ei ole han­kkin­ut toisen asteen koulu­tus­ta, hän ei olisi oikeutet­tu täysi­in tulon­si­ir­toi­hin. Tiedän, että tämä iskee pahim­min huono-osaisimpi­in. Sik­si täl­laisen nuoren tur­vak­si on annet­ta­va työvoima­hallinnon palveluita.

Perus­tu­lol­la on kak­si tavoitetta:

 1. Yksinker­tais­taa sosi­aal­i­tur­vaa ja lisätä sen saa­jien vapaut­ta ja vas­tu­u­ta itsestään
 2. Toimia automaat­tise­na tulo­tuke­na pienipalkkaisille.

Aloit­takaamme seu­raaval­la vaa­likaudel­la tästä jälkim­mäis­es­tä. Tehtäköön pieni osit­tainen perus­tu­lo siten, että se vas­taa tuloveroast­eikon laskemista 300 eurol­la nol­lan ala­puolelle. Olen selostanut tämän blogikir­joituk­ses­sa Ylhäältä aloitet­tu perus­tu­lo vuon­na 2016, joten selosta tekni­ikkaa tässä enää. (Lue tästä) . Tämä ei tulisi kovin kalli­ik­si, kos­ka vas­taavasti tulon­si­ir­to­ja leikat­taisi­in samal­la summalla.

Tämän esi­tyk­sen tarkoituk­se­na on paran­taa pieni­palkkaisten ase­maa. Olemme keskit­tyneet liikaa vain työt­tömien ja tulot­tomien tilanteeseen. On suo­ranainen vääryys, että pienel­lä pal­ka­lla työtä tekevät ei ansaitse juuri sen enem­pää kuin työtön, eri­tyis­es­ti, jos se pieni palk­ka on estänyt edullisen ARA-asun­non saamisen. Tämä myös pitää yllä työt­tömyyt­tä, kos­ka kuka hak­isi innokkaasti työtä, jos työtä saadessaan menet­täisi vain vapaa-aikansa, mut­ta taloudelli­nen tilanne ei juuri paranisi. Ja kuitenkin alaspäin jäykät palkat ylläpitävät rak­en­teel­lista työt­tömyyt­tä, kos­ka on vaikea löytää joillekin työtä työe­htosopimusten mukaisel­la palkalla.

Pieni­palkkaisten ase­man kohen­t­a­mi­nen ei ole ilmaista. Tästä on olta­va valmis maksamaan.

Jot­ta ehdo­tus kohen­taisi työl­lisyyt­tä, pitäisi työ­markki­noiden vas­ta­ta tähän sal­li­mal­la nyky­istä alem­pia palkko­ja vaikeasti työl­listyville ja koke­mat­tomille työn­tek­i­jöille. Tässä kokon­aisu­udessa hei­dän tilanteen­sa ei heikkenisi, mut­ta työn saan­ti helpottuisi.

Samal­la pitäisi kuitenkin säästää siitä, ettei työt­tömyys­tur­van karenssia tulisi, jos kieltäy­tyy kovin mata­la­palkkaises­ta työstä.

Todet­takoon, että sosialidemokraat­tien ohjel­mas­sa on jokin vaikeasti tulkit­ta­va koh­ta, jon­ka voi tulki­ta myös niin, että se veisi ansio­tulovähen­nyk­sen avul­la pieni­palkkaisten verot eräis­sä tapauk­sis­sa negatiivisiksi.

= = =

Pieni kuriosi­teet­ti. Jos esitet­ty malli toteutet­taisi­in negati­ivise­na tuloverona, mut­ta vero­tus olisi edelleen vuosipo­h­jal­la, henkilö, joka on ollut 11 kuukaut­ta hyvä­palkkaises­sa työssä, mut­ta jou­tu­isi jouluku­us­sa tulot­tomak­si, saisi jouluku­ul­ta täy­den perus­tu­lon, siis sum­man, joka vas­taisi pis­tet­tä, jos­sa lin­eaari­nen vero kohtaisi y‑akselin. Näin on nytkin. Se vain mak­se­taan vas­ta seu­raa­van vuo­den lop­ul­la ja sitä kut­su­taan veronpalautukseksi.

60 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma (3) Ylhäältä aloitettu perustulo”

 1. > tarkoituk­se­na on paran­taa pieni­palkkaisten asemaa.

  > Tästä on olta­va valmis maksamaan.

  Val­tion ei pidä ryhtyä mak­samaan palkkaa kansalais­ten toisilleen tekemästä työstä. Perus­tu­losta ei saa tul­la yleinen palkankorotus.

  Samas­sa yhtey­dessä, kun ale­taan mak­samaan 300 euron perus­tu­loa, verol­lise­na tietenkin, on kaikkia min­imi­palkko­ja alen­net­ta­va saman ver­ran, samoin julkisen sek­torin kaikkia palkko­ja. Täl­laises­sa palka­nalen­nuk­ses­sa kukaan työssä käyvä ei menetä mitään, mut­ta paljon uusia työ­paikko­ja syn­tyy juuri eniten työtä tarvit­seville kansalaisille alhaisen tuot­tavu­u­den sektorille.

  Lisäk­si. Min­imi­palkko­jen alen­t­a­mi­nen vahvis­taa suo­ma­laisen työn­tek­i­jän kil­pailukykyä ulko­maiseen hal­patyövoimaan näh­den, näille­hän luon­nol­lis­es­tikaan ei mak­se­ta perus­tu­loa. Samal­la, kun perus­tu­loa vähitellen nos­te­taan, voidaankin sit­ten vierastyövoiman tarve­hark­in­taa lieven­tää ja lop­ul­ta kokon­aan poistaa.

  Siis tarkoi­tan:
  — Pieni­palkkaisia ei pidä val­tion varoista tukea.
  — Pieni­palkkaisethan ovat jo työssä.
  — Perus­tu­lon vaiku­tus työ­markki­noil­la pitää kohden­tua työt­tömi­in ja työt­tömyy­den raja­mail­la ole­vi­in. Ei siis jo työssä ole­vi­in; sik­si min­imi­palkko­ja pitää alentaa.

  1. Samas­sa yhtey­dessä, kun ale­taan mak­samaan 300 euron perus­tu­loa, verol­lise­na tietenkin, on kaikkia min­imi­palkko­ja alen­net­ta­va saman ver­ran, samoin julkisen sek­torin kaikkia palkkoja.

   Oletr ymmäertänyt perus­tu­lon täysin väärin. Eivätg palka­nsaa­jat voita siinä 300 €/kk, kos­ka verotet­ta­van tulon­alara­jaa nos­te­taan vastaavasti.

  2. K‑Veikko: Pieni­palkkaisia ei pidä val­tion varoista tukea.

   Olen eri mieltä. Pienem­pit­u­loisia on syytä tukea, kos­ka se kohot­taa hei­dän elämän­laat­ua. Lisäk­si se voi alen­taa efek­ti­ivistä työl­listymisvero­pros­ent­tia ja siten paran­taa työl­listymisen kan­nus­timia. USA:ssa pien­ten palkko­jen vero­tu­ki nimeltä EITC on kuulem­ma onnis­tunein köy­hyy­den­vas­tainen ohjel­ma siellä.

 2. “Samal­la pitäisi kuitenkin säästää siitä, ettei työt­tömyys­tur­van karenssia tulisi, jos kieltäy­tyy kovin mata­la­palkkaises­ta työstä.”

  Onnek­si olet tätä mieltä. Hie­man vain huolestut­taa, että miten “kovin mata­la­palkkaisen” raja määriteltäisi­in, jos sitä ei saa määritel­lä työtön itse (kuten varsi­naises­sa perus­tu­los­sa) eikä tes. Työl­lisyys­tavoit­teisi­in ja kil­pailukykyyn vedoten on into palkko­jen polkemiseen ollut viime vuosi­na melko kova. Jos samal­la innol­la määritel­lään tämä raja, se tuskin jää kovin korkeaksi.

  Vähän huol­ta kuitenkin lieven­tää se, että vaik­ka työtön pakotet­taisi­in hake­maan ei-niin-kovin mata­la­palkkaista työ­paikkaa, työ­nan­ta­jaa tuskin voidaan pakot­taa palkkaa­maan halu­ton­ta työn­tek­i­jää. Herää kysymys, mikä täl­laisen työn vas­taan­ot­tovelvoit­teen todel­li­nen vaiku­tus ylipäätään on, poikkeaako se paljonkin nollasta?

 3. Mitä Osmo ajat­telet siitä, laitet­taisi­inko kuvaa­man­lais­esi negati­ivi­nen tulovero vain val­tion vero­tuk­seen vai myös kunnallisverotukseen?

  “On suo­ranainen vääryys, että pienel­lä pal­ka­lla työtä tekevät ei ansaitse juuri sen enem­pää kuin työtön, eri­tyis­es­ti, jos se pieni palk­ka on estänyt edullisen ARA-asun­non saamisen.”

  Jos tuo asia nähdään ongel­mak­si, ongel­maa olisi help­po vähen­tää tekemäl­lä ARA-tulo­rajoi­hin vas­taa­va ansio­tulovähen­nys kuin mikä asum­istues­sa jo on, eli niin, että palkkat­u­loista tehdään ansio­tulovähen­nys mut­ta työt­tömyysko­r­vauk­sista ei. Asum­istues­sa palkkat­u­loista leikataan aina 300 €/kk pois todel­lisi­in tuloi­hin näh­den, kun taas työt­tömyysko­r­vaus­tu­lot huomioidaan sel­l­aisi­naan. Näin kan­nuste­taan otta­maan vas­taan pieni­palkkaistakin työtä.

  1. Ainakin omas­ta mielestäni tuo kri­ti­ik­ki on enim­mäk­seen yhden­tekevää. Se keskit­tyy lähin­nä siihen, että esite­tyt mallit eivät Bienin määritelmän mukaan ole “perus­tu­lo­ja” vaan vain “osit­taisia perus­tu­lo­ja”. Mut­ta min­ua ainakin kiin­nos­taa, ovatko esite­tyt mallit käytän­nöl­lisiä eikä niinkään se, pitäisikö niitä kut­sua perus­tu­lok­si vain jok­sikin muuksi.

   Lisäk­si lopuk­si san­o­taan näin: “Perus­tu­lo ei sovel­lu Suomeen, niistä samoista syistä, joiden vuok­si sitä markki­noivien puoluei­den ehdo­tuk­set rikko­vat sen sääntöjä.”

   Tässä puhutaan ilmeis­es­ti Bienin määritelmän mukaises­ta perus­tu­losta. Mut­ta, kun tiedos­sa on etteivät puolueet käytä sanaa “perus­tu­lo” tuol­la taval­la, on aika harhaan­jo­htavaa alkaa puhua sen määritelmän mukaisen perus­tu­lon sopi­mat­to­muud­es­ta Suomeen, kun sitä ei varsi­nais­es­ti ole edes ehdotettu.

   1. Kiitos Ossi Sare­so­jalle vas­tauk­ses­ta. Itsekin luen Var­ti­aisen esit­tämää kri­ti­ikkiä joten­sakin samoin: sovit­taak­seen itsen­sä kokoomus­laiseen lin­jaan Var­ti­ainen on ase­moin­ut itsen­sä perus­tu­lon vas­tus­ta­ji­in nimeno­maan vetoa­mal­la perus­tu­lon tiukkaan määritelmään, sen sijaan, että kom­men­toisi puolesta/vastaan real­is­tisem­paa asteit­taista siir­tymistä kohti perus­tu­loa. Vaalien alla on tietysti houku­tus olla mus­tavalkoinen. Huvit­taisi kuitenkin kuul­la myös Soin­in­vaaran ajatuk­sia tästä esite­tys­tä kri­ti­ik­istä, ovathan Var­ti­ainen ja Soin­in­vaara ovat aiem­min olleet hen­gen­heimo­laisia hyv­in­voin­ti­val­tion kehittämisessä.

   2. “Tässä puhutaan ilmeis­es­ti Bienin määritelmän mukaises­ta perustulosta.”

    Onko meil­lä jotain muu­ta järkevää määritelmää perus­tu­lolle? Ja jos on niin halu­aisin kuul­la miten se eroaa nykyisen­lais­es­ta sosiaaliturvasta.

    “on aika harhaan­jo­htavaa alkaa puhua sen määritelmän mukaisen perus­tu­lon sopi­mat­to­muud­es­ta Suomeen, kun sitä ei varsi­nais­es­ti ole edes ehdotettu.”

    Tähän riit­tää yksinker­tainen lasku­toim­i­tus. Jos jokainen Suo­ma­lainen saisi vasti­ik­keet­ta 1185,25€ niin perus­tu­lo olisi tolkut­toman kallis ja eihän edes keski­t­u­loisen kan­nat­taisi tehdä töitä tuos­sa tilanteessa (tun­tipalk­ka olisi muu­ta­man euron luokkaa).

   3. mina: Onko meil­lä jotain muu­ta järkevää määritelmää perus­tu­lolle? Ja jos on niin halu­aisin kuul­la miten se eroaa nykyisen­lais­es­ta sosiaaliturvasta.

    Suun­nilleen kaik­ki ehdo­tuk­set perus­tu­losta näyt­tävät ole­van sel­l­aisia, joi­ta Bien kut­su­isi “osit­taisek­si perus­tu­lok­si” eli niil­lä ei yksistään pär­jäisi ja muitakin tukia jäisi jäl­jelle ainakin osittain.

    mina: Jos jokainen Suo­ma­lainen saisi vasti­ik­keet­ta 1185,25€ niin perus­tu­lo olisi tolkut­toman kallis ja eihän edes keski­t­u­loisen kan­nat­taisi tehdä töitä tuos­sa tilanteessa (tun­tipalk­ka olisi muu­ta­man euron luokkaa).

    Mut­ta tuos­sa ei ole mitään mie­lenki­in­toista, kos­ka kukaan ei ehdo­ta noin suur­ta perus­tu­loa (pait­si ehkä siinä “Mas­sit mas­soille” kampanjassa).

 4. Eri­ty­isongel­mana yksin­huolta­jat Suomen sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmässä. Arvostaisin, jos analysoisit hei­dänkin tilan­net­taan ja vai­h­toe­hto­ja jär­jestelmän paran­tamiseen. Lap­siper­heistä yksin­huolta­japer­heet lienevät taloudel­lis­es­ti haavoit­tuvam­mas­ta päästä.

  Taitaa olla niin, että uuden työssäkäyvän puoli­son löy­tymi­nen nos­taa yksin­huolta­japer­heen elin­ta­soa enem­män kuin mikään muu. Sik­si Kela yrit­tää jatku­vasti selvit­tää, ettei vain per­heeseen ole ilmestynyt puolisoa. Män­nävu­osi­na Pohjois-Kar­jalas­sa (sanomale­hti Kar­jalainen 1990-luvun lopus­sa) jah­dat­ti­in Sveit­sis­sä asu­vaa miestä, joka oli uno­htanut tehdä väestörek­isteri­in merkin­nän ulko­maille muu­tos­ta: tämän takia Kela oli käynyt yksin­huolta­jan tuki­in kiin­ni (tule­vien irti­sanomi­nen ja mak­set­tu­jen takaisin­per­in­tä) Suomes­sa, kun väestörek­isterin mukaan samas­sa asun­nos­sa asui mies. Kyseinen mies oli todel­lisu­udessa muut­tanut pois vuosia ennen yksin­huolta­jan muut­toa kys. asun­toon, hänen löytämisen­sä Sveit­sistä selvit­tämään tilan­net­ta Kelalle oli ennen sosi­aal­ista medi­aa kohtu­ullisen iso hom­ma tehtäväk­si Kelan anta­mal­la lyhyel­lä selvi­tysa­jal­la (jos­ta osa oli kulunut per­heen loma­matkaan, kir­je luet­ti­in vas­ta viikko sen saa­pumisen jälkeen).

  Toisaal­ta yksin­huolta­jatukien peru­songel­ma siis lie­nee tulokyn­nys, jon­ka ne uusille puolisoe­hdokkaille aset­ta­vat. Pien­i­t­u­loinen miesys­tävä kan­nat­taa pitää seu­rustelusuh­teena, ei muut­taa yhteen. Tämäkään ei ole tarkoituksena.

 5. Pitää varoa perus­tu­loa, jos se on lähin­nä yksi yri­tystuen muo­to. Siis että val­tio rupeaa mak­samaan ihmis­ten palkat kokon­aan tai osit­tain. Ja Veroparati­isi­fir­mat nau­ra­vat, eli val­tio joutuu otta­maan velkaa että suuryri­tyk­sil­lä olisi kivaa. Työt­tömis­sä pitää huo­ma­ta, että suuri osa halu­aa töitä. Osa on tyy­tyväi­nen työt­tömänä (näin mah­dol­lis­taen muiden työl­listymisen) ja moni ei ikinä kykene työhön, ainakaan hek­tiseen täyspäivä­työhön. Aikasem­min ajatelti­in yri­tys­ten kerävään sen lisäar­von omis­ta­jilleen, nyt yhtäkkiä lisäar­von kerääjiä ovatkin työttömät.

  1. Antti Koli: Pitää varoa perus­tu­loa, jos se on lähin­nä yksi yri­tystuen muo­to. Siis että val­tio rupeaa mak­samaan ihmis­ten palkat kokon­aan tai osittain.

   Jos perus­tu­lo on yri­tys­tu­ki niin myös pieni­palkkaisen alhaisem­pi vero­pros­ent­ti on (vero)tuki yri­tyk­sille. Olisiko siis tasavero parem­pi sen vuok­si, ettei tuet­taisi yri­tyk­siä? (Omas­ta mielestäni ei olisi.)

   1. Ossi Sare­so­ja: Jos perus­tu­lo on yri­tys­tu­ki niin myös pieni­palkkaisen alhaisem­pi vero­pros­ent­ti on (vero)tuki yri­tyk­sille. Olisiko siis tasavero parem­pi sen vuok­si, ettei tuet­taisi yri­tyk­siä? (Omas­ta mielestäni ei olisi.)

    Nähdäk­seni pieni­palkkaisen pienem­pi vero­pros­ent­ti on yri­tys­tu­ki, mikä on huono asia, joskin sen kanssa on pystyt­ty elämään. Perus­tu­lo tasaverol­la kor­jaa tämän. En näe, kuin­ka täl­lainen perus­tu­lo olisi yri­tys­tu­ki: työn­tek­i­jähän vaatii tuot­tavuuten­sa mukaista palkkaa vasti­neek­si työstään.

   2. Aika ajatel­la: Nähdäk­seni pieni­palkkaisen pienem­pi vero­pros­ent­ti on yri­tys­tu­ki, mikä on huono asia, joskin sen kanssa on pystyt­ty elämään. Perus­tu­lo tasaverol­la kor­jaa tämän. En näe, kuin­ka täl­lainen perus­tu­lo olisi yri­tys­tu­ki: työn­tek­i­jähän vaatii tuot­tavuuten­sa mukaista palkkaa vasti­neek­si työstään.

    Mikä tahansa posi­ti­ivi­nen työl­listymisvero­pros­ent­ti pikem­minkin vääristää kan­nus­timia toiseen suun­taan, joten tues­ta ei voi puhua (vaikkei nollavero kaikille tietenkään ole realismia).

  2. Veikaisin perus­tu­lon lisäävän esimerkik­si välivu­osia toisen asteen ja korkea-asteen välil­lä. Jos saa 300e kk perus­tu­loa, niin kotona asu­va jatko-opin­toi­hin haaveil­e­va hel­posti käyt­tää pääsykokeisi­in valmis­tau­tu­miseen enem­män aikaa kuin nyt. Ja kun pääsykokeisi­in lukem­i­nen on nol­la­summapeliä, niin kokon­aisuute­na tämä “lue­taan porukalla enemmän”-efekti ei olisi hyvä juttu.

   Omso on ainakin rehelli­nen eikä väitä, että tämä perus­tu­lo ei mak­saisi mitään: “Pieni­palkkaisten ase­man kohen­t­a­mine ei ole ilmaista. Tästä on olta­va valmis mak­samaan.” Yleen­sähän perus­tu­lon kan­nat­ta­jat väit­tävät, että sil­lä suo­ras­taan tien­ataan kun tuot­tavu­u­den por­tit avau­tu­vat tjsp 😉

   1. Sylt­ty:
    Veikaisin perus­tu­lon lisäävän esimerkik­si välivu­osia toisen asteen ja korkea-asteen välil­lä. Jos saa 300e kk perus­tu­loa, niin kotona asu­va jatko-opin­toi­hin haaveil­e­va hel­posti käyt­tää pääsykokeisi­in valmis­tau­tu­miseen enem­män aikaa kuin nyt.Ja kun pääsykokeisi­in lukem­i­nen on nol­la­summapeliä, niin kokon­aisuute­na tämä “lue­taan porukalla enemmän”-efekti ei olisi hyvä juttu.

    Omso on ainakin rehelli­nen eikä väitä, että tämä perus­tu­lo ei mak­saisi mitään: “Pieni­palkkaisten ase­man kohen­t­a­mine ei ole ilmaista. Tästä on olta­va valmis mak­samaan.” Yleen­sähän perus­tu­lon kan­nat­ta­jat väit­tävät, että sil­lä suo­ras­taan tien­ataan kun tuot­tavu­u­den por­tit avau­tu­vat tjsp 

    Pääsykokeista ollaan suurim­mak­si osak­si luopumassa. 

    Perus­tu­lo voidaan toteut­taa kus­tan­nus­neu­traal­isti: annetaan tiety­il­lä ryh­mil­lä tuen tason alen­tua nykyis­es­tä. Parhait­en temp­pu tehdään pois­ta­mal­la asumistuki.

   2. Aika ajatel­la: Pääsykokeista ollaan suurim­mak­si osak­si luopumassa. 

    Perus­tu­lo voidaan toteut­taa kus­tan­nus­neu­traal­isti: annetaan tiety­il­lä ryh­mil­lä tuen tason alen­tua nykyis­es­tä. Parhait­en temp­pu tehdään pois­ta­mal­la asumistuki.

    Pääsykokeista ei olla luop­umas­sa vaan ne ollaan siirtämässä aikaisem­paan paikkaan nuoren elämässä. Kun pääsyko­keet lop­ullis­es­ti kor­vataan yliop­pi­laskokeil­la, mei­dän välivu­osia pitävät kor­vau­tu­vat niil­lä, jot­ka suorit­ta­vat lukio­ta kymme­nen vuot­ta uusien yliop­pi­laskokei­ta jatku­vasti. Seu­raa­va muu­tos tämän jäl­keen tapah­tunee 2020-luvun lop­ul­la ja yo-kokei­den uusimi­nen estetään, jon­ka jäl­keen he käyvät val­men­nuskursse­ja ja lukion koko oppimäärän läpi varmis­taak­seen parhaat mah­dol­lisu­udet sille, että se ker­ta antaa heille sen tulok­sen mitä he haluavat.

    Koskako­han me opimme yhteiskun­tana, että ihmisil­lä on huikea kyky mukau­tua hyvinkin omi­tu­isi­in jär­jeste­ly­i­hin, kun he vaan halu­a­vat jotain tarpeek­si paljon ja palavaa öljyn­po­raus­laut­taa ei ole?

   3. jot­ka suorit­ta­vat lukio­ta kymme­nen vuot­ta uusien yliop­pi­laskokei­ta jatkuvasti.

    Jos ongel­mana on, että lukion oppimäärä on men­nyt vähän ohi korvien, kumpi onjärkevää ajankäy­ht­töä: opetel­la se lukio kun­niol­la vai opetel­la pääsykoekir­jo­jen alavi­it­teitä ulkoa.

   4. Osmo Soin­in­vaara: Jos ongel­mana on, että lukion oppimäärä on men­nyt vähän ohi korvien, kumpi onjärkevää ajankäy­ht­töä: opetel­la se lukio kun­niol­la vai opetel­la pääsykoekir­jo­jen alavi­it­teitä ulkoa.

    Yhteiskun­nan kannal­ta on ihan sama, että mihin nuori aikansa käyt­tää, jos se menee kansalaisen elinkaar­it­u­lo­jen näkökul­mas­ta “hukkaan” (eli ei ole opiskelua kohti parem­min palkat­tua ammat­tia tai työsken­te­lyä, jos­ta kerä­ty­il­lä veroil­la mak­se­taan hyv­in­voin­tipalve­lut ja eläke­mak­su­ista eläk­keet). Tuskin niistä pääsykokeista muuten halut­taisi­in ope­tus­min­is­ter­iön tahol­ta luop­ua ellei siinä ajet­taisi takaa sitä, että saadaan nuo­ril­ta näitä hukkavu­osia pois, kos­ka yliopis­tot kovin hanakasti niitä halu­aisi­vat edelleen järjestää.

    Näi­den hukkavu­osien pois­tamisen näkökul­mas­ta on täysin triv­i­aalia, että onko nuori opiskele­mas­sa lukion oppimäärää parem­min varmis­taak­seen paikkansa halu­a­mas­saan laitok­ses­sa vai luke­mas­sa pääsykoekir­jo­ja, kos­ka molem­mat viivästyt­tävät nuoren siir­tymää kohti yhteiskun­tamme rahoit­ta­jaa. Syl­tyn kom­ment­ti siitä, että perus­tu­losta muo­dos­tu­isi rahoituk­sen lähde ainakin osalle näistä hukkavu­o­sista on sik­si täysin rel­e­vant­ti ja pääsykokei­den kor­vaami­nen yliop­pi­laskokeil­la ei tähän vaikuta.

   5. Näi­den hukkavu­osien pois­tamisen näkökul­mas­ta on täysin triv­i­aalia, että onko nuori opiskele­mas­sa lukion oppimäärää parem­min varmis­taak­seen paikkansa halu­a­mas­saan laitok­ses­sa vai luke­mas­sa pääsykoekir­jo­ja, kos­ka molem­mat viivästyt­tävät nuoren siir­tymää kohti yhteiskun­tamme rahoittajaa.

    Jos sin­un mielestäsi on ajan­hukkaa oppia lukion kurssit kun­nol­la, eikä kan­nat­taisi jät­tää koko lukio väli­in? Aikais­tu­isi kolmel­la vuodella.

   6. Osmo Soin­in­vaara: Jos sin­un mielestäsi on ajan­hukkaa oppia lukion kurssit kun­nol­la, eikä kan­nat­taisi jät­tää koko lukio väli­in? Aikais­tu­isi kolmel­la vuodella.

    Taidamme vähän puhua toi­sis­tamme ohi, kos­ka mielestäni lukion yleis­sivistävä tutk­in­to on val­lan mainio tapa käyt­tää kolme vuot­ta, mut­ta näen, että muut­ta­mal­la yo-kokeet pääsykokeik­si ei tehdä mitään muu­ta välivu­osille kuin siir­retä ne lukion aikaisik­si eikä merkit­tävästi vähen­netä sitä kokon­aista aikaa, mikä ihmisil­lä kuluu lukion aloit­tamisen ja yliopis­tos­ta valmis­tu­misen ja korkeak­oulutet­tuna työelämään siir­tymisen välillä.

    Ehkä saan point­ti­ni selvem­min esille käyt­tämäl­lä esimerkkiä. Meil­lä on Olli Opiske­li­ja, joka halu­aa ehdot­tomasti lakimiehek­si. Nyky­isin hän suorit­taa lukion kolmes­sa vuodessa ja viet­tää sen jäl­keen 3 välivuot­ta lukien aina oikik­sen pääsykokeisi­in kunnes lop­ul­ta pääsee sisälle. Nämä 3 välivuot­ta on ope­tus­min­is­ter­iön näkökul­mas­ta ongel­ma, kos­ka se viivyt­tää Olli Opiske­li­jan valmis­tu­mista ja keskilu­okkaisek­si veron­mak­sa­jak­si siir­tymistä kolmel­la vuodel­la. Olli ei valmis­tu 27-vuo­ti­aana vaan vas­ta 30-vuo­ti­aana ja siten hänen työu­ransa jää automaat­tis­es­ti kolme vuot­ta lyhyem­mäk­si, mikä on ongel­ma tilanteessa, jos­sa työuria tulisi pikem­minkin piden­tää kuin lyhentää.

    Pääsyko­keet­tomas­sa tule­vaisu­udessa Olli viet­tääkin lukios­sa sen kuusi vuot­ta joko uusien yo-kokei­ta kunnes hänel­lä on tarvit­ta­van korkeat arvosanat sisälle pääsemisen varmis­tamisek­si tai sit­ten käyt­täen kolme vuot­ta lukion oppimäärään ja sen jäl­keen päälle kolme vuot­ta käy­den kaik­ki mah­dol­liset sovelta­vat kurssit (esimerkik­si pitkässä matikas­sa oli 10 pakol­lista kurssia ja 5 soveltavaa, joista kaik­ista tuli kysymyk­siä yo-kokeeseen, his­to­ri­as­sa suhde oli 5 pakol­lista ja 10 soveltavaa) + val­men­nuskursse­ja varmis­taak­seen, että yo-kokeista tule­vat ne tarvit­ta­vat arvosanat. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa Ollin työu­ra jää lyhyem­mäk­si, kos­ka hän on valmis unel­ma-ammat­ti­in­sa pääsemisen varmis­tamisek­si käyt­tämään use­am­man vuo­den sisään­pääsyn varmistamiseksi.

   7. Jukkis
    Jälkim­mäisessä vbai­h­toe­hdos­sa Olli on sen­tään lop­ul­ta oppin­ut lukios­sa opiskelta­vat aineet. Nyky­ta­pauk­ses­sa hän on oppin­ut pääsyköekir­jo­jen alavi­it­teet ulkoa.

   8. Osmo Soin­in­vaara:
    Jukkis
    Jälkim­mäisessä vbai­h­toe­hdos­sa Olli on sen­tään lop­ul­ta oppin­ut lukios­sa opiskelta­vat aineet. Nyky­ta­pauk­ses­sa hän on oppin­ut pääsyköekir­jo­jen alavi­it­teet ulkoa.

    Onko siinä oikeasti merkit­tävästi eroa, että toinen on opiskel­lut pääsykoekir­jan ulkoa ja toinen on opiskel­lut vaikka­pa anti­ikin ajan Rooman keis­arien järjestyk­sen ulkoa, kos­ka kaik­ki kokeet on se sit­ten yliop­pi­laskoe tai pääsykoe lähtevät samal­ta viival­ta? Joskus pääsykoe on var­maan parem­pi ja mit­taa parem­min kokon­aisuuk­sia ja vähem­män knoppe­ja ja joskus yliop­pi­laskoe on parem­pi, mut­ta en minä ainakaan automaat­tis­es­ti näe, että ylierikois­tunut lukio-opiske­li­ja olisi jotenkin merkit­tävästi parem­pi kuin gen­er­al­isti lukio-opiske­li­ja, joka on pän­tän­nyt spe­si­fiä pääsykoet­ta varten. Ihan samal­la lail­la nimit­täin lukios­sa panos­te­taan vain niihin kokeisi­in ja aineisi­in joil­la on merk­i­tys­tä, jos tiede­tään jo valmi­ik­si, että mitä opiskel­laan ja mitkä kokeet on sinne merk­i­tyk­sel­lisiä (eli jos vaikka­pa oikik­seen pääsem­i­nen vaatii his­to­ri­as­ta lau­da­turia, mut­ta toisen koti­maisen arvosanal­la ei ole väliä niin oikik­seen halu­a­va erikois­tuu his­to­ri­an huippuosaajaksi).

    Lisäk­si koko uud­is­tuk­sen tavoite­han on pakot­taa nuoret viet­tämään vähem­män välivu­osia pyrkimässä uud­estaan ja uud­estaan samaan paikkaan (sanat­tomana tavoit­teena saa­da huonot arvosanat kir­joit­ta­neet tyy­tymään kohtaloon­sa ja uno­hta­maan lääkärin urat ja men­emään vaan kiltisti joko sairaan­hoita­jik­si, jos halu­a­vat työsken­nel­lä ter­vey­den­hoi­dos­sa tai sit­ten jon­nekin ihan muualle, minne nyt sit­ten paper­it riit­tävät). Tämä on se tavoite, jon­ka en näe toteu­tu­van ja jon­ka takia Syl­tyn ennuste siitä, että jotkut nuoret käyt­täi­sivät perus­tu­loa välivuoten­sa rahoit­tamiseen on täysin paikkansa pitävä. Sitä sen sijaan en tiedä, onko se oikeasti mikään ongel­ma tai syy jät­tää perus­tu­lo toteut­ta­mat­ta. Sen kohdal­la min­un suurin huoleni on, että se saa jotkut elämään ikävuodet 18–25 einek­sil­lä ja muutenkin min­im­ibud­jetil­la ja siinä sivus­sa tekee itsen­sä tosi radioak­ti­ivisek­si työ­markki­noille. Se on paljon pienem­pi ongel­ma, että joku ottaa sen perus­tu­lon ja siinä sivus­sa valmis­tau­tuu jotain koet­ta varten päästäk­seen jon­nekin opiskelemaan.

   9. Ihmette­len ihan samaa kuin Ode.

    Jukkis
    “mielestäni lukion yleis­sivistävä tutk­in­to on val­lan mainio tapa käyt­tää kolme vuotta”

    Jos lukion yleis­sivistävä tutk­in­to on hyvä jut­tu, niin mil­lä perus­teel­la lukion yleis­sisvistävän oppimäärän opiskelu todel­la hyvin on huonom­pi kuin pääsykokeet?

    En ymmär­rä mik­si lukion hinkkaami­nen olisi stres­saavam­paa kuin pääsykokeisi­in luku. Siel­lähän saa ihan oikea­ta ope­tus­ta + sosialaiset ympyrät ovat kun­nos­sa. Toista se on yksin pääsykoekir­jo­jen kanssa kotona. Päähän siinä yksinäisessä ulkolu­vus­sa räjähtää.

    Jos on menos­sa alalle jonne pääsee suht hel­posti, ei lukio­ta tarvitse ottaa yhtään sen kovem­min kuin nytkään. Jos taas on menos­sa vaikeasti päästävälle alalle päästä, joutuu kum­minkin vuosikausien pääsykoerum­baan. Se on sit­ten melkein sama paah­taa kolme vuot­ta tasaiseen tahti­in lukios­sa, kuin valmis­tau­tua kolme vuot­ta luke­mal­la kotona.

    Kun­han kuitenkin jotenkin huole­hdi­taan siitä, ettei lukiovu­osien määrä räjähdä käsiin.

   10. Jukkis: Ehkä saan point­ti­ni selvem­min esille käyt­tämäl­lä esimerkkiä. Meil­lä on Olli Opiske­li­ja, joka halu­aa ehdot­tomasti lakimieheksi. 

    Minus­ta esimerkkisi menee met­sään jo tässä kohti. Har­va nuori tietää lukion ensim­mäiselle luokalle men­nessään, että hän halu­aa var­masti tul­la sik­si tai täk­si isona. Itsel­leni uraval­in­ta selvisi joskus kol­man­nen vuo­den puo­livälin paikkeil­la. Jos lukion hyvin suorit­ta­mi­nen joka tapauk­ses­sa hyödyt­tää tule­vaisu­u­den suun­nitelmien toteu­tu­mista, oli­vat ne mitä tahansa, nuori keskit­tyy sil­loin siel­lä lukios­sa opiskelu­un kun­nol­la. Hän ei kuitenkaan jankkaa lukio­ta hitaim­man kaa­van mukaan, kos­ka halu­aa sinne yliopis­toon nopeasti eikä hitaasti. 

    Sit­ten kir­joituk­sis­sa nähdään, mikä on tulos. Jos yliop­pis­laskir­joi­tusten uusimi­nen kiel­letään, niin se on sit­ten siinä. Parhaat menevät parhaisi­in yliopis­toi­hin ja muut muualle. Tässä vai­heessa alkaa kaikille olla selvää se, mitä halu­aa. Mut­ta tässä vai­heessa ei ole enää mah­dol­lista alkaa tahko­ta jotain yhteiskun­nan hyö­dyn kannal­ta tarpeet­to­mia pääsykokeita. 

    Erona nykyiseen on se, että pitkit­tämis­päätöstä ei voi tehdä enää jälkikä­teen, minkä takia vain har­va siihen ryhtyy. 

    Tämä sys­tee­mi on tietenkin hie­man raa­ka niille, joille mur­rosiän pahim­mat vuodet sat­tuvat lukioaikaan, jos sil­lä sit­ten menee muuten fik­sun ihmisen uraval­in­tamah­dol­lisu­udet lop­ullis­es­ti tukkoon, ettei lukios­sa jak­sanut tehdä mitään, mut­ta min­un mielestäni tämä on pienem­pi hait­ta kuin se, että sys­tee­mi kan­nus­taa ison joukon ihmisiä turhan­päiväiseen ajanhukkaan.

   11. Samuli Saarel­ma: Minus­ta esimerkkisi menee met­sään jo tässä kohti. Har­va nuori tietää lukion ensim­mäiselle luokalle men­nessään, että hän halu­aa var­masti tul­la sik­si tai täk­si isona. Itsel­leni uraval­in­ta selvisi joskus kol­man­nen vuo­den puo­livälin paikkeil­la. Jos lukion hyvin suorit­ta­mi­nen joka tapauk­ses­sa hyödyt­tää tule­vaisu­u­den suun­nitelmien toteu­tu­mista, oli­vat ne mitä tahansa, nuori keskit­tyy sil­loin siel­lä lukios­sa opiskelu­un kun­nol­la. Hän ei kuitenkaan jankkaa lukio­ta hitaim­man kaa­van mukaan, kos­ka halu­aa sinne yliopis­toon nopeasti eikä hitaasti. 

    Sit­ten kir­joituk­sis­sa nähdään, mikä on tulos. Jos yliop­pis­laskir­joi­tusten uusimi­nen kiel­letään, niin se on sit­ten siinä. Parhaat menevät parhaisi­in yliopis­toi­hin ja muut muualle. Tässä vai­heessa alkaa kaikille olla selvää se, mitä halu­aa. Mut­ta tässä vai­heessa ei ole enää mah­dol­lista alkaa tahko­ta jotain yhteiskun­nan hyö­dyn kannal­ta tarpeet­to­mia pääsykokeita. 

    Erona nykyiseen on se, että pitkit­tämis­päätöstä ei voi tehdä enää jälkikä­teen, minkä takia vain har­va siihen ryhtyy. 

    Eikö tämä nimeno­maan tee tästä jär­jestelmästä vielä tehot­tomam­paa? Jos et tiedä, mitä halu­at isona tehdä / opiskel­la, YO-kokei­den merk­i­tys­tä pri­or­isoimal­la nuoren kan­nat­taa kir­joit­taa kaik­ki reaali­aineet ja kir­joit­taa kaik­ista niistä mah­dol­lisim­man korkea arvosana, jot­ta hänel­lä on mah­dol­lisu­us tehdä val­in­ta mah­dol­lisim­man mon­en paikan välil­lä -> edelleen pitkit­tää ihmis­ten lukios­sa viet­tämää aikaa huo­mat­tavasti. Jos YO-kokeet ovat ker­ras­ta poik­ki, tämänkaltainen gen­er­al­isti ei var­mas­tikaan kir­joi­ta yhtään ainet­ta ja pidä mitään kiiret­tä kohti yliopis­toa, jos kiire­htimäl­lä hän ottaa riskin siitä, että joku ovi häneltä sulkeutuu.

    Itse päädyin opiskele­maan kah­ta hyvin eri­laista ainet­ta yliopis­tossa, joista toisen tiesin ole­van min­ua kiin­nos­ta­va vai­h­toe­hto (DI) jo lukioon men­nessä, joten luin pitkän fysi­ikan ja pitkän matikan. Kovasti olisi har­mit­tanut, jos olisin tämän idean saanut vas­ta toisen vuo­den lop­pupuolel­la, kos­ka sil­loin pitkän fysi­ikan lukemiseen (aikoinaan 1 pakolli­nen, 8 syven­tävää päälle) eivät olisi jak­sot riit­täneet vaan min­un olisi pitänyt jäädä lukioon pyörimään ainakin yhdek­si ylimääräisek­si vuodek­si, mah­dol­lis­es­ti use­am­mak­si. Nyt kir­joitin YO:ksi ja meni­in pääsykokeisi­in samana vuon­na ja aloitin opiske­lut heti armei­jan jäl­keen niin nopeasti kuin se vaan oli mahdollista.

    Tämä muu­tos tulee johta­maan kolmeen lop­putu­lok­seen: jotkut luki­o­laiset erikois­tu­vat, panos­taen vain ja ain­oas­taan heille rel­e­vant­tei­hin kurs­sei­hin ja YO-kokeisi­in, jotkut luki­o­laiset gen­er­al­isoitu­vat ja luke­vat kaikkia ainei­ta ja tekevät kaikkia YO-kokei­ta kunnes tule­vaisu­u­denku­va on kirkas­tunut ja jotkut luki­o­laiset surf­faa­vat lukion läpi ja tiedosta­vat sen vaiku­tuk­sen vas­ta, kun lukio on ohi ja vai­h­toe­hto­jen joukos­sa ei vält­tämät­tä olekaan sitä mieluista. Tämä jälkim­mäi­nen ryh­mä tulee eri­tyis­es­ti ole­maan liris­sä, jos YO-kokei­den uus­in­ta / lukion jatkami­nen ei ole vai­h­toe­htona, mut­ta toisaal­ta sen mah­dol­lisu­u­den anta­mi­nen tarkoit­taa, että osa porukas­ta käy lukion vähän kuin kak­si kertaa.

    Näistä ryh­mistä ensim­mäiselle muu­tos on tule­vaisu­u­den kannal­ta tehokas, mut­ta tekee samal­la hal­laa lukion yleis­sivistävyy­delle. Toiselle ryh­mälle taas lukio on yleis­sivistävin mah­dolli­nen, mut­ta hei­dän kohdal­la taas opiske­lut venyvät automaat­tis­es­ti. Kol­man­nelle ryh­mälle tämän muu­tok­sen vaiku­tuk­sia on han­kala arvioi­da: jos tah­toti­la herää vaikka­pa lakimiehek­si lukemis­es­ta, mut­ta huonos­ti suorite­tut YO-kokeet estävät sen, osa hyväksynee kohtalon­sa ja tekee sit­ten jotain muu­ta ja osa katkeroitunee siitä, että hei­dän alaikäis­inä tekemän­sä päätök­set estävät sem­moi­sen ammatin har­joit­tamisen, mitä tekee mieli. Kumpikaan meistä ei tiedä mis­sä suh­teessa näitä eri näke­myk­siä löy­tyy tästä porukasta.

    Samuli Saarel­ma:

    Tämä sys­tee­mi on tietenkin hie­man raa­ka niille, joille mur­rosiän pahim­mat vuodet sat­tuvat lukioaikaan, jos sil­lä sit­ten menee muuten fik­sun ihmisen uraval­in­tamah­dol­lisu­udet lop­ullis­es­ti tukkoon, ettei lukios­sa jak­sanut tehdä mitään, mut­ta min­un mielestäni tämä on pienem­pi hait­ta kuin se, että sys­tee­mi kan­nus­taa ison joukon ihmisiä turhan­päiväiseen ajanhukkaan.

    Tässä olemme sit­ten eri mieltä, kos­ka minus­ta alaikäisen tekemil­lä päätök­sil­lä ei saisi olla näin rajul­la taval­la hei­dän tule­vaisu­ut­taan määrit­tävää vaiku­tus­ta. Jos me emme päästä hän­tä auton rat­ti­in emmekä anna hänen ostaa alko­ho­lia tai tupakkaa, kuin­ka voisimme vaa­tia hän­tä tekemään päätök­siä, jot­ka sulke­vat häneltä lop­ullis­es­ti joitain ovia koskien hänen elämän­sä seu­raavaa 50 vuot­ta (5 vuot­ta opiskelua ja 45 vuot­ta työelämää)? Jotenkin minus­ta tun­tuu, että tästä aiheesta keskustel­e­vat vain ne, jot­ka ovat olleet skarppe­ja ja pitkän tähtäi­men suun­nit­telu on ollut mah­dol­lista jo lukios­sa (ryh­mä mihin uskon mei­dän molem­pi­en kuu­lu­van) ja sitä kaut­ta mei­dän pitää olla eri­tyisen varovaisia ennen kuin kahlit­semme niitä, joil­la aikuis­tu­mi­nen vaatii vähän pidem­pää kypsymistä.

 6. Eikö perus­tu­los­sa ole olen­naista sen suu­ru­us? Pieni ja suuri perus­tu­lo ovat aivan eri asiat.
  Pieni perus­tu­lo, jol­la ei tule toimeen, on markki­nal­ib­er­aali ratkaisu. sitähän B. Wahlrooskin kan­nat­taa. Nyky-yhteiskun­nas­sa ihmisiä ei jätetä sel­l­aisen perus­tu­lon varaan, jol­la ei mitenkään voi elää. Eri­laiset toimeen­tu­lotuet jäi­sivät siis ole­maan eikä hallinnol­lista keven­nys­tä saada.
  Jos perus­tu­lo on niin suuri, että sil­lä tulee toimeen, jos on vaa­ti­ma­ton, se on niin suuri, ettei val­tion talous sitä sal­li. Toisek­seen aivan liian mon­et jät­täy­tyvät sen varaan. Vaa­ti­mat­to­mia ihmisiä on aika paljon. 

  Näi­den vai­h­toe­hto­jen väli­in perus­tu­lo luul­tavasti kuolee.

  1. Kei­jo Perälä:
   Eikö perus­tu­los­sa ole olen­naista sen suu­ru­us? Pieni ja suuri perus­tu­lo ovat aivan eri asi­at. Pieni perus­tu­lo, jol­la ei tule toimeen, on markki­nal­ib­er­aali ratkaisu. sitähän B. Wahlrooskin kannattaa. 

   Ainakin aikoinaan (30.4.2001) Uutispäivä Demarin paljon kohua herät­täneessä haas­tat­telus­sa Wahlroos sanoi, että hän kan­nat­taa peräti 5 000 — 6 000 markan (nykyra­has­sa n. 1 100 — 1 300 euron) perus­tu­loa. Onko hänen lin­jansa sit­tem­min muuttunut?

  2. Kei­jo Perälä:
   Eikö perus­tu­los­sa ole Jos perus­tu­lo on niin suuri, että sil­lä tulee toimeen, jos on vaa­ti­ma­ton, se on niin suuri, ettei val­tion talous sitä sal­li. Toisek­seen aivan liian mon­et jät­täy­tyvät sen varaan. Vaa­ti­mat­to­mia ihmisiä on aika paljon. 

   Tiedäm­mekö todel­la, että liian mon­et jät­täy­tyvät sen varaan? Siis liian mon­et sel­l­aiset henkilöt, jot­ka nykyjär­jestelmässä tek­i­sivät jotain tuot­tavam­paa työtä? Onhan veikkauk­sia myös toiseen suun­taan: moni alkaa tehdä osa-aika- ja keikkatyötä sekä kokoaikaises­tikin mata­la­palkkatöitä, kun kan­nusteloukko ei ole estämässä.

 7. Perus­tu­lo kyl­lä sai jo täystyr­mäyk­sen kun kokeilus­sa edes ultra­epäre­al­is­tisen antelias perus­tu­lo ei edis­tänyt työl­listymistä. Tässä val­os­sa perus­tu­lon lupailu on eltaan­tuneen makuista äänienkeruuhöpinää.

  OS: “On suo­ranainen vääryys, että pienel­lä pal­ka­lla työtä tekevät ei ansaitse juuri sen enem­pää kuin työtön”

  Tämä on todel­la väärin. Mut­ta tätähän poli­itikot ovat halun­neet kun luke­mat­tomat tuet (ml. asun­topoli­ti­ik­ka, seg­re­gaa­tiopoli­ti­ik­ka) on poli­it­tisin päätöksin viritet­ty niin korkeik­si, että ne voit­ta­vat työn tekemisen. Asia kor­jaan­tuu sil­lä, että tukien mitoituk­ses­sa ote­taan suh­teel­lisen köy­hyy­den sijaan lähtöko­hdak­si sotu-uud­is­tuk­ses­sa absolu­ut­ti­nen köy­hyys. Toki pien­i­t­u­lois­t­en työn­teon kan­nus­timia on samal­la paran­net­ta­va esim. vero­tuk­sen muutoksilla.

  1. vk:
   Perus­tu­lo kyl­lä sai jo täystyr­mäyk­sen kun kokeilus­sa edes ultra­epäre­al­is­tisen antelias perus­tu­lo ei edis­tänyt työl­listymistä. Tässä val­os­sa perus­tu­lon lupailu on eltaan­tuneen makuista äänienkeruuhöpinää.

   OS: “On suo­ranainen vääryys, että pienel­lä pal­ka­lla työtä tekevät ei ansaitse juuri sen enem­pää kuin työtön”

   Tämä on todel­la väärin. Mut­ta tätähän poli­itikot ovat halun­neet kun luke­mat­tomat tuet (ml. asun­topoli­ti­ik­ka, seg­re­gaa­tiopoli­ti­ik­ka) on poli­it­tisin päätöksin viritet­ty niin korkeik­si, että ne voit­ta­vat työn tekemisen. Asia kor­jaan­tuu sil­lä, että tukien mitoituk­ses­sa ote­taan suh­teel­lisen köy­hyy­den sijaan lähtöko­hdak­si sotu-uud­is­tuk­ses­sa absolu­ut­ti­nen köy­hyys. Toki pien­i­t­u­lois­t­en työn­teon kan­nus­timia on samal­la paran­net­ta­va esim. vero­tuk­sen muutoksilla.

   Avainase­mas­sa on asumisen kalleus Suomes­sa. Jos keskimääräiset asumisku­lut saataisi­in puo­litet­tua, mei­dän pieni­palkkaisil­la olisi yhtäkkiä huo­mat­tavasti enem­män rahaa kädessä kuukau­den lop­ul­la kuin tukien varas­sa eläväl­lä, joil­la olisi kaik­ki ennal­laan, kos­ka tuet pienenevät asumisku­lu­jen pienen­tyessä. Iso kasa kan­nustin­loukku­ja katoaisi saman tien, mut­ta kum­ma kyl­lä minkään puolueen ohjel­mas­ta en löy­dä main­in­taa siitä, että he tek­i­sivät kaikken­sa saadak­seen asumisen hin­taa alemmaksi.

   1. Jukkis: Avainase­mas­sa on asumisen kalleus Suomes­sa. Jos keskimääräiset asumisku­lut saataisi­in puo­litet­tua, mei­dän pieni­palkkaisil­la olisi yhtäkkiä huo­mat­tavasti enem­män rahaa kädessä kuukau­den lop­ul­la kuin tukien varas­sa eläväl­lä, joil­la olisi kaik­ki ennal­laan, kos­ka tuet pienenevät asumisku­lu­jen pienen­tyessä. Iso kasa kan­nustin­loukku­ja katoaisi saman tien, mut­ta kum­ma kyl­lä minkään puolueen ohjel­mas­ta en löy­dä main­in­taa siitä, että he tek­i­sivät kaikken­sa saadak­seen asumisen hin­taa alemmaksi.

    Kyl­lä, asumiskus­tan­nuk­set ovat kasvukeskuk­sis­sa karan­neet käsistä. Vas­taus asumiskus­tan­nusten (vuokrat, asun­to­jen hin­nat) alen­tamiseen on järkevä vuokrasään­te­ly. Ruot­sis­sa se ei ole järkevä, use­assa muus­sa Län­si-Euroopan maas­sa on toteutet­tu paljon paremmin.

    Ja kyl­lä, asumiskus­tan­nusten alen­t­a­mi­nen ei näytä poli­itikko­ja kiin­nos­ta­van. Liian moni vasem­mas­sa laidas­sa saa esim. Koja­mon kaut­ta (verova­paus!!!) tukea kam­pan­join­ti­in­sa. Oikeal­ta taas löy­tyy paljon asun­tosi­joit­ta­jia, jot­ka ovat suurimpia hyö­tyjiä asumisen tuista. Tämä mätä­paise pitää räjäyttää.

   2. vk: Kyl­lä, asumiskus­tan­nuk­set ovat kasvukeskuk­sis­sa karan­neet käsistä. Vas­taus asumiskus­tan­nusten (vuokrat, asun­to­jen hin­nat) alen­tamiseen on järkevä vuokrasään­te­ly. Ruot­sis­sa se ei ole järkevä, use­assa muus­sa Län­si-Euroopan maas­sa on toteutet­tu paljon paremmin.

    Ker­toisitko esimerkin jostain hyvin toimi­vas­ta vuokrasään­telystä ja siitä, mihin sen toim­inta perus­tuu. Min­ul­la on koke­muk­sia vain 1980-luvun vuokrasään­telystä Suomes­sa, ja se ei ainakaan toimin­ut. Vuokrat oli­vat kyl­lä teo­ri­as­sa edullisia. Ain­oa ongel­ma oli se, että vuokra-asun­to­ja ei ollut pääkaupunkiseudul­la tar­jol­la kuin eri­ty­is­ryh­mille (esim. opiske­li­joille ja kaupun­gin asun­toi­hin tarpeek­si pien­i­t­u­loisille). Keski­t­u­loisel­la sinkul­la tai lapset­toma­l­la pariskun­nal­la (molem­mat töis­sä) ei ollut mitään mah­dol­lisuuk­sia saa­da pääkaupunkiseudul­ta vuokra-asun­toa, ellei sit­ten ollut jotain tutun­tut­tua, joka tarvit­si tilapäis­es­ti jonkun asumaan asun­toon­sa esim. ulko­maankomen­nuk­sen ajaksi.

    Minäkin avasin viimeisen opiskelu­vuoteni alus­sa ASP-tilin. En avan­nut sitä sik­si, että olisin pitänyt omis­tusasun­non han­kkimista jotenkin parem­pana tai edullisem­pana vai­h­toe­htona kuin vuokral­la asum­ista. Avasin sen pelkästään sik­si, että näin omis­tusasun­non ostamisen ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si saa­da pääkaupunkiseudul­la kat­to pään päälle siinä vai­heessa, kun joudun valmis­tu­misen vuok­si muut­ta­maan pois opiske­li­ja-asun­non soluhuoneesta.

   3. ensim

    Kepa: Ker­toisitko esimerkin jostain hyvin toimi­vas­ta vuokrasään­telystä ja siitä, mihin sen toim­inta perus­tuu. Min­ul­la on koke­muk­sia vain 1980-luvun vuokrasään­telystä Suomes­sa, ja se ei ainakaan toiminut. 

    Itä­val­las­sa on ilmeis­es­ti hyvin toimi­va vuokrasään­te­ly, myös Sak­sas­sa on vuokra-asum­i­nen on ollut Suomea paljon edullisem­paa. Osmo on tain­nut aiem­min sivu­ta kir­joituk­sis­sa Itä­val­lan järjestelmää.

    Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Itä­val­lan sys­tee­mis­sä on ajatel­tu kokon­aisu­ut­ta eli tont­tipoli­ti­ikalla, kaavoituk­sel­la, raken­nus­määräyk­sil­lä, raken­nuskus­tan­nuk­sil­la, rahoituk­sel­la jne. ensin­näkin pystytään uud­is­rak­en­tamisen hin­tata­so pitämään kuris­sa. Rak­en­t­a­mi­nen on siel­lä huo­mat­tavasti Suomea edullisem­paa, vaik­ka talvi­han siel­läkin vaivaa. 

    Asun­noista merkit­tävän osan omis­ta­vat voit­toa tavoit­telemat­tomat tahot ja niiden rooli uud­is­rak­en­tamises­sa on hyvin suuri. Tämä lie­nee erit­täin keskeinen syy onnis­tuneelle kohtu­uhin­taiselle asumiselle. Eli asum­i­nen on kat­sot­tu niin keskeisek­si asi­ak­si kansalaisille, ettei sitä ole alis­tet­tu markki­navoimien rahastet­tavak­si (kuten Suomes­sa on). 

    Tulo­ra­jat näi­hin asun­toi­hin ovat niin korkeat, että 80–90% kansalai­sista mah­tuu rajoi­hin. Vuokria säädel­lään ja vuokra­sopimusten muitakin ehto­ja säädellään. 

    Helsingis­sä HASO pystyy tuot­ta­maan kohtu­uhin­taisia asum­isoikeusasun­to­ja. Vuokrat ovat 20–30% halvem­pia kuin muiden tar­joamis­sa asum­isoikeusasun­nois­sa. Juniori muut­taa kuun vai­h­teessa uuteen HASOn kak­sioon ja mak­saa vuokraa alle 11 euroa/m2, siis Helsingis­sä. Toki asum­isoikeusmak­su vajaa 30.000 euroa on pitänyt jostakin kaivaa, mut­ta käsit­tääk­seni pankit lain­oit­ta­vat niitä. 

    Eli Helsin­gin kaupunkikin pystyy tar­joa­maan edullista asum­ista uud­is­tuotan­nol­la. Jostakin syys­tä Helsin­ki ei kuitenkaan esim. ota asum­isoikeusrak­en­tamista yksi­noikeudek­seen vaan päästää yksi­ty­isiä toim­i­joi­ta rahas­ta­maan siinäkin järjestelmässä. 

    Kaiken kaikki­aan avaimet edulliseen asumiseen ovat suurelta osin helsinkiläis­päät­täjil­lä. Ilmeis­es­ti suun­nit­telijoil­la, raken­nus­li­ikkeil­lä, pankeil­la ja asun­tosi­joit­ta­jil­la on niin vah­va ote päätök­sen­tek­i­jöistä, että sys­teemiä ei saa­da muutet­tua. Helsinki­hän hyö­tyy itse val­tavasti maan arvon nousus­ta suure­na maan­omis­ta­jana. Ja val­tion­vero­tuk­sen kaut­ta kier­rätet­tävä asum­is­tu­ki (2,1 mil­jar­dia 2018) pää­tyy aika isol­ta osin pääkaupunkiseudun talouteen. 

    Eli syyl­lisiä ovat virkamiehet ja poli­itikot, joil­la on päätös­val­ta. Olisi ihan kiva, jos asum­i­nen olisi vaaliteema.

 8. Perus­tu­lo on yritystuki.
  Val­tio alkaa mak­saa osan yri­tys­ten palkkakuluista.
  Kun palkka­menot alen­netaan keinotekois­es­ti ‚yri­tyk­sen ei kan­na­ta panos­taa tuot­tavu­u­den nos­tamiseen eli yri­tyk­set vähen­tävät investointeja.

  Seu­rauk­se­na on kil­pailukyvyn mene­tys van­hen­tunei­den tuot­tei­den vuoksi.

  USAn auto­te­ol­lisu­us on hyvä esimerkki,se pysyy pystyssä vain tukien ja tul­lien ja kaup­pa­so­tien avulla.

  Silti myy­dy­im­mät merk­it ovat Honda,Toyota,Nissan

  Myy­dyin malli on toki Fordin avola­va isol­la v8 mut­ta sekin käy kau­pak­si tukien avulla

  1. Liian van­ha: Perus­tu­lo on yritystuki.

   Jos perus­tu­lo on yri­tys­tu­ki, niin myös pieni­palkkaisten alhaisem­pi tulovero on (vero)tuki yrityksille.

   1. Ossi Sare­so­ja: Jos perus­tu­lo on yri­tys­tu­ki, niin myös pieni­palkkaisten alhaisem­pi tulovero on (vero)tuki yrityksille.

    Kuten jo ylem­mäk­si vas­tasin, vero­pro­gres­sio on (poten­ti­aalis­es­ti haitalli­nen) yri­tys­tu­ki. Mut­ta perus­tu­lo tasaverol­la ei sitä ole, kos­ka työ­nan­ta­ja joutuu mak­samaan työn­tek­i­jän tuot­tavu­u­den mukaisen palkan (olet­taen, että työ­markki­nat toimi­vat vapaasti). Emme­hän me kut­su mak­su­ton­ta perusk­oulu­am­mekaan yri­tystuek­si (vaik­ka tietyssä hyvässä mielessä se sitä onkin).

   2. Aika ajatel­la: Kuten jo ylem­mäk­si vas­tasin, vero­pro­gres­sio on (poten­ti­aalis­es­ti haitalli­nen) yri­tys­tu­ki. Mut­ta perus­tu­lo tasaverol­la ei sitä ole, kos­ka työ­nan­ta­ja joutuu mak­samaan työn­tek­i­jän tuot­tavu­u­den mukaisen palkan (olet­taen, että työ­markki­nat toimi­vat vapaasti). 

    Tässä ei ole järkeä. Mikä tahansa posi­ti­ivi­nen työl­listymisvero­pros­ent­ti on vero eikä tuki (tässä kan­nustin­mielessä, jos­ta puhut).

    Itse kyl­lä kan­nat­taisin ihan vero­tukeakin pie­nille palkoille (esim USA:n EITC:n malliin).

 9. Hyvä, että osmo jak­saa tehdä näitä avauk­sia. Istu­va hal­li­tus ei ole edes suos­tunut keskustele­maan perus­tu­losta. Nyt kun hal­li­tus vai­h­tuu, on hyvä aika nos­taa asia esille. Osmon malli ei var­maankaan ole täy­delli­nen, mut­ta sel­l­aisel­la voisi aloit­taa. Perus­tu­lon lop­ullise­na tavoit­teena tulisi olla taso, jol­la kaik­ki ihmiset voisi­vat mak­saa asumisen­sa ilman eril­listä asum­is­tukea. Nykyisel­lään asum­istuen rajat liiak­si vedät­tävät vuokratasoa.

  1. Yrjö Tuomi­nen:
   Hyvä, että osmo jak­saa tehdä näitä avauk­sia. Istu­va hal­li­tus ei ole edes suos­tunut keskustele­maan perus­tu­losta. Nyt kun hal­li­tus vai­h­tuu, on hyvä aika nos­taa asia esille. Osmon malli ei var­maankaan ole täy­delli­nen, mut­ta sel­l­aisel­la voisi aloit­taa. Perus­tu­lon lop­ullise­na tavoit­teena tulisi olla taso, jol­la kaik­ki ihmiset voisi­vat mak­saa asumisen­sa ilman eril­listä asum­is­tukea. Nykyisel­lään asum­istuen rajat liiak­si vedät­tävät vuokratasoa.

   Juuri näin. Muis­tute­taan nyt vielä, että vihrei­den ja vasem­mis­toli­iton malleis­sa perus­tu­lon päälle mak­se­taan asum­is­tukea, mikä valitet­tavasti tekee malleista huono­ja. Kalli­isti asumisen kuu­luukin olla kallista.

 10. Eikö Suomes­sa ole se peru­songel­mana, että melkein kaik­ki ovat “pien­i­t­u­loisia”, keski­t­u­loisetkin? Mui­hin pohjo­is­mai­hin ver­rat­tuna, käteen jäävä ansio on selvästi pienin. Verover­tailuis­sa taas aito suo­ma­lainen pien­i­t­u­loinen mak­saa melkein vähiten vero­ja Euroopassa.

  Tästä kaikesta seu­raa se, että keskipalkkaisen työssäkäyvän net­toan­sio on lähel­lä tukea saavien net­to­tu­lo­ja, mikä ei kaiketi voi olla tarkoi­tus — jos halu­taan että ihmiset käyvät töis­sä. Jos, niin kuin joku kir­joit­ti, 3000 euron palka­s­sa lisää saadus­ta 100 eurosta menee 50 veroa, ymmärtää että perus­tu­lon jär­jestämi­nen on melkein mah­dot­to­muus — ellei pyritä siihen että kaik­ki kansalaiset saa­vat saman tasku­ra­han (eikä mitään muu­ta) riip­pumat­ta mitä tekevät vai tekevätkö mitään.

  Nykyiseen tilanteeseen kai päädyt­ti­in vuosien mit­taan kun vah­va SAK sai tupoil­la estet­tyä pros­ent­tiko­ro­tuk­set ja toisaal­la sit­ten vero­tuk­sen koval­la pro­gres­si­ol­la kerät­ti­in yhä enem­män rahaa julkiseen talouteen. Tarkoi­tus oli hyvä, seu­raus se mitä nyt on. Jos palkka­haitari olisi aidosti laveampi, olisi helpom­pi (ja legi­t­eemim­pää) kerätä rahaa aidosti pienituloisille.

 11. Hei Osmo!
  Sain tänään kaver­il­ta linkin Mat­ti Vir­tasen kir­jae­sit­te­lyyn Verkkouutisen sivulle:

  https://www.verkkouutiset.fi/ilmastohysteria-on-uhka-jarjenkaytolle/

  Min­ul­la ei riitä osaami­nen arvioi­da Vir­tasen väit­teitä, joten ajat­telin kään­tyä puoleesi. Mielestäni sinä aina perustelet väit­teesi niin pitävästi.

  Onko siis Vir­tasen väit­teet puu­ta heinää, vai onko medi­an uuti­soin­ti kri­ti­ik­itön­tä? Onko kyseessä uhka jol­la vasem­mis­to pelot­telee kuten rasis­tit pelot­tel­e­vat pako­laisil­la? Voitko kir­joit­taa lyhyen yhteenve­don tai kom­mentin tyyli­in “Tämän tiedämme nyt”?

  Kiitos etukä­teen!

  1. En ole lukenut Vir­tasen kir­jaa enkä var­maankaan myöskään lue, kos­ka asiantun­ti­jat ovat teilan­neet sen samaan joukkoon rokotev­as­tais­ten kam­pan­joiden kanssa. Googlaa­mal­la löy­tyy perus­teet tähän.

   1. Yksi asiantun­ti­ja on teilan­nut. Monikon käyt­tö tässä on virhe.

 12. “Ja kyl­lä, asumiskus­tan­nusten alen­t­a­mi­nen ei näytä poli­itikko­ja kiin­nos­ta­van. Liian moni vasem­mas­sa laidas­sa saa esim. Koja­mon kaut­ta (verova­paus!!!) tukea kam­pan­join­ti­in­sa. Oikeal­ta taas löy­tyy paljon asun­tosi­joit­ta­jia, jot­ka ovat suurimpia hyö­tyjiä asumisen tuista. Tämä mätä­paise pitää räjäyttää.”

  Tuo ay-liik­keen verova­paus on pelkkä pro­pa­gan­da myyt­ti. Myös yhdis­tyk­set mak­sa­vat liike­toimin­nas­taan verot kuten muutkin yhteisöt esim yhtiöt. Niin­pä kun Kojamo jakaa osinko­ja SAK:lle niin siitä mak­se­taan verot. Tosin se on läh­es nol­la, mut­ta niin se on Herlinillekin.

  Tämän voi tark­istaa Vero­hallinnos­ta “1. Onko yleishyödylli­nen yhteisö vapautet­tu tuloveros­ta kokonaan?
  Ei. Yleishyödylli­nen yhteisö mak­saa tuloveroa elinkeino­toimin­nan tuot­ta­mas­ta tulosta sekä tietyin edel­ly­tyksin kiin­teistön tuot­ta­mas­ta tulosta.”

  ttps://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/yhdistys-ja-saatio/yleishyodyllisten_yhteisojen_verotus__u/

  Tänä vuon­na jae­taan osinko­ja n 14 mil­jardin ver­ran ja niistä ker­tyy vero­tu­lo­ja n 1,2 mil­jar­dia eli veroaste on n 8,5 %

  1. Liian van­ha:
   “Ja kyl­lä, asumiskus­tan­nusten alen­t­a­mi­nen ei näytä poli­itikko­ja kiin­nos­ta­van. Liian moni vasem­mas­sa laidas­sa saa esim. Koja­mon kaut­ta (verova­paus!!!) tukea kam­pan­join­ti­in­sa. Oikeal­ta taas löy­tyy paljon asun­tosi­joit­ta­jia, jot­ka ovat suurimpia hyö­tyjiä asumisen tuista. Tämä mätä­paise pitää räjäyttää.”

   Tuo ay-liik­keen verova­paus on pelkkä pro­pa­gan­da myyt­ti. Myös yhdis­tyk­set mak­sa­vat liike­toimin­nas­taan verot kuten muutkin yhteisöt esim yhtiöt. Niin­pä kun Kojamo jakaa osinko­ja SAK:lle niin siitä mak­se­taan verot.Tosin se on läh­es nol­la, mut­ta niin se on Herlinillekin.

   SAK: “Yleishyödyl­lisiltä yhteisöiltä ei myöskään per­itä veroa sijoitustuotoista.”

   https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/kuusi-faktaa-ay-liikkeen-verotuksesta

   Koja­mon erit­täin mit­tavien verova­paiden osinko­jen ja sen osakkei­den verova­paan myyn­tivoiton lisäk­si AY-liike omis­taa suo­raan merkit­tävän määrän mm. sijoi­tusasun­to­ja pääkaupunkiseudulla. 

   Ay-liike voidaan nähdä myös yleishaitallise­na, eli yleishyödyl­lisyy­teen perus­tu­vat veroe­dut voidaan täysin kyseenalaistaa.

   Ja tuo Her­lineille sor­vat­tu verova­paus on kyl­lä yksi ilmeisim­mistä mätä­pai­seista. Edun arvo 30 miljoon­aa tänä vuon­na, ja etuhan tulee joka vuosi. Var­al­lisu­us keskit­tyy, mut­ta pitääkö keskit­tymistä tukea poikkeuslainsäädännöllä?

  2. Liian van­ha: Tuo ay-liik­keen verova­paus on pelkkä pro­pa­gan­da myyt­ti. Myös yhdis­tyk­set mak­sa­vat liike­toimin­nas­taan verot kuten muutkin yhteisöt esim yhtiöt. Niin­pä kun Kojamo jakaa osinko­ja SAK:lle niin siitä mak­se­taan verot. 

   Kojamo mak­saa verot, samoin kuin Kone ja Pekka Her­lin, mut­ta SAK ei. Her­lin mak­saa veroa Koneelta saamis­taan osin­go­ista 28,05 %, SAK 0 %.

 13. “Ja kyl­lä, asumiskus­tan­nusten alen­t­a­mi­nen ei näytä poli­itikko­ja kiin­nos­ta­van. Liian moni vasem­mas­sa laidas­sa saa esim. Koja­mon kaut­ta (verova­paus!!!) tukea kam­pan­join­ti­in­sa. Oikeal­ta taas löy­tyy paljon asun­tosi­joit­ta­jia, jot­ka ovat suurimpia hyö­tyjiä asumisen tuista. Tämä mätä­paise pitää räjäyttää.”

  Itse asi­as­sa suurin mätä­paise pääkaupunkiseudul­la on Helsin­gin kaupun­ki, joka määrit­tää maan­vuokran koron 4 %. Kun korot ovat nol­la tasol­la niin tuo on koronkiskontaa

 14. Luin että Her­ne­saaren raken­netaan 7600 asukkaalle asun­to­ja. Osmo kun on kapunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, niin olisi kiin­nos­tavaa kuul­la, mik­si uusi kaupungi­nosa raken­netaan meren rantaan, vaik­ka meren­pin­nan arvioidaan nou­se­van useil­la metreil­lä jo täl­lä vuosisadalla.

  Eivätkö Vihreät enää usko IPCC:n ennus­tuk­sia vai mikä jär­ki rak­en­taa talo­ja täl­lä tavalla?

  1. Helsin­ki varautuu siihen, että meren pin­ta voi ajoit­tain nous­ta 3,5 metriä, jos­ta metri on varsi­naista meren­pin­nan nousua. Kan­nat­taa huo­ma­ta, että Helsingis­sä mer­an­pin­ta alene­nee 30 cm/ vuo­sisa­ta man­ner­jään muinaisen sulamisen vuoksi.

  2. Urakoit­si­ja: vaik­ka meren­pin­nan arvioidaan nou­se­van useil­la metreil­lä jo täl­lä vuosisadalla

   Muis­taak­seni IPCC:n pes­simistisim­mätkin pro­jek­tiot ennus­ta­vat alle 1 m:n meren­pin­nan­nousua tämän vuo­sisadan lop­pu­un mennessä.

 15. Tulon­si­ir­rois­sa ongel­mallisin ryh­mä ovat pienen eläk­keen saa­jat. Varsi­nais­es­ti he ovat SDP:n kohderyh­mää, asia voisi silti kiin­nos­taa Vihreitäkin.

  Eläke­jär­jestelmän tas­apain­ot­ta­mi­nen köy­hyyt­tä estäväk­si on vaikeaa.
  Nyky­isin ongel­maa on ratkot­tu nos­ta­mal­la taku­ueläket­tä, joka on ollut hel­posti uuti­soita­va ja kus­tan­nuk­sil­taan pieni teko. Pien­in­tä kansaeläket­tä kun saa kovin har­va ihminen. 

  Samaan aikaan indeksin leikkaami­nen on leikan­nut myös pieniä eläkkeitä.

  Lesken eläk­keen pois­t­a­mi­nen taas koskisi merkit­tävästi yli 80-vuo­ti­ai­ta naisia, jot­ka oli­vat ajanku­van mukaises­ti elämän­sä kotirou­vina ja elinikäero puolisoi­hion­sa oli suurimmillaan.

  Toinen puoli ovat sit­ten uudet mega­su­uret eläk­keet kovin har­voille ihmisille. Por­tu­galin ja Ran­skan eläkeveroparati­ise­ja ei ole saatu tukittua. 

  Perus­tu­lon ja eläkkei­den väli­nen suhde on jäänyt min­ulle hie­man hämäräksi.

  1. hel­posti uuti­soita­va ja kus­tan­nuk­sil­taan pieni teko. Pien­in­tä kansaeläket­tä kun saa kovin har­va ihminen. 

   Taku­ueläke paran­taa vähän yli sadan­tuhan­nen eläk­keen­saa­jan eläket­tä. Joukko on siis selvästi suurem­pi kuin maanvil­jeli­jöi­den määrä Suomessa.

 16. hmm moni­akin asioi­ta suomen sosi­aal­i­tur­vas­sa pielessä esimerkik­si osatyökyky­is­ten tai vajaatyökyky­is­ten kohtelu oma puolisoni on osatyökykyi­nen vaik­ka onkin nuori 25 vuo­tias ja ollut vuosia kuntout­tavas­sa työ­toimin­nas­sa 5 vuot­ta jo. Siitä ei ker­ry eläket­tä eikä kun­non palkkaa vaik­ka tekee 6 tuntia/päivässä työtä joka ei ole mitään iskuskelua vaan ihan ruokaa yms tekevät seiso­vapöytä tyylisessä ruokalas­sa. Jos­sa siis käy mak­savia asi­akkai­ta jne mut­ta tuokin voi jatkua vuosia jol­loin on mah­dol­lista ettei osatyökykyiselle ker­ry eläket­tä eikä palkkat­u­lo­ja jne vuosienkaan ajal­ta pitäisi joskus saa­da muu­tos­ta tuo­honkin asi­aan tai edes että saisi­vat tuostakin hom­mas­ta edes jonkin­laista tulon­lisäys­tä kun tuo voi tosi­aan kestää vuosi­akin ja nyky­isin melko yleistä nuo­ril­lakin. työ­nan­ta­jat tun­tu­vat karas­ta­van jos on pien­täkin työkykyä alen­tavaa asi­aa tai vaivaa en tarkoi­ta edes mie­len­ter­veys ongelmia vaan esimerkik­si adhd asberg­er add keski­tymis häir­iöt lievä autis­mi tai vaik­ka oppimis vaikeudet yms. Usein tal­laiset ihmiset kar­si­taan viimeistään työhaas­tat­telus­sa tai eivät aina edes pääse sinne saak­ka. Har­mit­taisi jos 20 vuo­ti­aas­ta asti koko työu­ra olisi kuntoutavaa työ­toim­intaa yms esimerk­ki tapauk­ses­ta tässä tapauk­ses­sa käytän­nössä tulon­hankkimi­nen jää mah­dol­lisen puoli­son harteille. tuo ehkä eniten nuorien vajaa kun­tois­t­en tai osatyökyky­is­ten ongel­ma kun kuul­lut että joil­lakin on 10 kin vuot­ta kuno­tu­tavaa työ­toim­intaa jne takana ja toisi­naan se on esim oikeil­la työpaikoilla/firmoissa

 17. “Kojamo mak­saa verot, samoin kuin Kone ja Pekka Her­lin, mut­ta SAK ei. Her­lin mak­saa veroa Koneelta saamis­taan osin­go­ista 28,05 %, SAK 0 %.”

  SAK mak­saa Kojamos­ta saa­mas­taa tulosta nor­maalit tuloverot.Kannattaa tutus­tua Vero­hallinnon ohjeisi­in. SAK on varova­paa vain varsi­naisen yhdis­tys­toimin­nan osalta, liike­toimin­nas­ta mak­se­taan nor­maalit verot

  Ja se Her­linkin mak­soi 160 miljoo­nan osinko­tu­losta veroa 4,7 %

  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/07/koneen-herlinin-osinko-160-miljoonaa-vero-47

  1. Liian van­ha:
   “Kojamo mak­saa verot, samoin kuin Kone ja Pekka Her­lin, mut­ta SAK ei. Her­lin mak­saa veroa Koneelta saamis­taan osin­go­ista 28,05 %, SAK 0 %.”

   SAK mak­saa Kojamos­ta saa­mas­taa tulosta nor­maalit tuloverot.Kannattaa tutus­tua Vero­hallinnon ohjeisi­in. SAK on varova­paa vain varsi­naisen yhdis­tys­toimin­nan osalta, liike­toimin­nas­ta mak­se­taan nor­maalit verot

   Ja se Her­linkin mak­soi 160 miljoo­nan osinko­tu­losta veroa 4,7 %

   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/07/koneen-herlinin-osinko-160-miljoonaa-vero-47

   Menee vähän jankkaamisek­si, mut­ta silti tois­tan aiem­man viestin:

   SAK: “Yleishyödyl­lisiltä yhteisöiltä ei myöskään per­itä veroa sijoitustuotoista.”

   https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/kuusi-faktaa-ay-liikkeen-verotuksesta

   Koja­mon lis­tau­tu­mises­sa ammat­tili­itot myivät VEROVAPAASTI Koja­mon osakkei­ta yli 320 MILJOONALLA eurolla.

   Liit­to­jen omis­tuk­sen arvo Kojamossa on nyt noin 1,2 MILJARDIA euroa ja siitä tulee tänä keväänä VEROVAPAANA osinko­ja yli 31 miljoon­aa euroa. Liitot ovat lis­tau­tu­misen jäl­keenkin jatka­neet osakkei­den myyntejä. 

   Irvokkaak­si asian tekee verova­pau­den lisäk­si se, että Koja­mon osak­keen arvo, sen osin­got ja em. osakkei­den myyn­ti­tuot­to poh­jau­tuu erit­täin merkit­tävästi siihen, että
   1. Kojamo on suurin edun­saa­ja yli 2 mil­jardin vuosit­tai­sista asumistukimenoista
   2. Koja­mon asun­tokan­ta perus­tuu paljolti van­hoi­hin vuokrasään­telystä vapau­tuneisi­in (ex Val­tion Vuokrat­a­lo-osu­uskun­ta VVO) asun­toi­hin, joiden kohdal­la Kojamo on nos­tanut vuokrat kat­toon. VVO:n muut­tumi­nen vuokra-asum­ista ja vuokratukia rahas­tavak­si pörssiy­htiök­si on ay-liik­keeltä erit­täin onnis­tunut poli­it­ti­nen manööveri joka nyt on tuonut lakkokas­soi­hin mah­tavasti massia.

   Puolueet tekee päätök­sen eduskun­nas­sa asum­is­tu­ista -> tuki vuokralaisille -> vuokrat Kojamolle -> myyntitulot/osingot ammat­tili­itoille -> tuki puolueille jne. Raha kiertää mukavasti ja asum­is­tuk­i­jär­jestelmää puo­lus­ta­mal­la saa mukavasti ääniä vaaleissa!

   Voinee hyvin arvioi­da, että niin kauan kuin liitot ovat merkit­täviä omis­ta­jia Kojamossa eivät ainakaan SDP ja Vasem­mis­toli­it­to tule leikkaa­maan asum­is­tukia tai muutenkaan muut­ta­maan asum­is­tuk­i­jär­jestelmää Koja­mon liike­toim­intaa haittaavasti. 

   ————

   Antti Her­lin­in yhtiö Hold­ing Manu­tas Oy omis­taa Koneen osakkei­ta 91 548 846 kpl eli 17,34% osakkeista. Se saa osin­got verova­paana, tänä keväänä pot­ti on noin 151 miljoon­aa. Verova­paushyö­ty on noin 44 miljoon­aa, kysyn mik­si tämä sal­li­taan? Her­lin omis­taa suo­raan ja toisen yhtiön kaut­ta noin 26 miljoon­aa Koneen osaket­ta ja niiden saamista osin­go­ista menee verot.

  2. Liian van­ha:
   “Kojamo mak­saa verot, samoin kuin Kone ja Pekka Her­lin, mut­ta SAK ei. Her­lin mak­saa veroa Koneelta saamis­taan osin­go­ista 28,05 %, SAK 0 %.”

   SAK mak­saa Kojamos­ta saa­mas­taa tulosta nor­maalit tuloverot.Kannattaa tutus­tua Vero­hallinnon ohjeisi­in. SAK on varova­paa vain varsi­naisen yhdis­tys­toimin­nan osalta, liike­toimin­nas­ta mak­se­taan nor­maalit verot

   Kaup­pale­hti (https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ammattiliittojen-lypsylehma-porssiin-yli-puolet-yhtion-jakamista-osingoista-on-mennyt-liitoille/42c0d69f-28d4-3a0a-8acc-5719cf0dca94?_ga=2.99121110.975847331.1553767211–1451636007.1550496696) ja YLE (https://yle.fi/uutiset/3–9691412) ovat kum­minkin sitä mieltä, että eivät mak­sa. YLEl­lä on ollut tilin­päätök­set käytössään, kai se olisi huo­man­nut jos näistä on verot menneet?

  3. Liian van­ha: SAK mak­saa Kojamos­ta saa­mas­taa tulosta nor­maalit tuloverot.Kannattaa tutus­tua Vero­hallinnon ohjeisi­in. SAK on varova­paa vain varsi­naisen yhdis­tys­toimin­nan osalta, liike­toimin­nas­ta mak­se­taan nor­maalit verot 

   Höpön löpön. Koja­mon mak­samat osin­got ovat sijoi­tus­toimin­nan tuot­to­ja, SAK saa ne verova­paina. Se selviäisi heti kyl­lä niistä vero­hallinnon ohjeis­takin jos olisit joskus viitsinyt lukea niitä.

   Her­lin mak­saa saaamis­taan osin­go­ista verot. Niistä osin­go­ista, jot­ka Her­lin jät­tää nos­ta­mat­ta, ei mak­se­ta veroja.

 18. Yleis­es­tikin tuo 30/32% osinkovero on pelkkä kulis­si. Sitä maks­vat vain tavikset pikku tuloista.

  Esim Suomes­sa VVM arvion mukaan mak­se­taan tänä vuon­na n 14 mil­jar­dia osinko­ja ja niistä tulee vero­ker­tymää n 1,2 mil­jar­dia eli todel­li­nen vero on keskimäärin 8,5 %

  Pääo­mavero on degres­si­ivi­nen vero eli mitä enem­män tulos, sitä alem­pi veroprosentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.