Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.3.2018

Pöy­dältä

Tontin­lu­ovu­tuk­sen periaatteet

Aal­to-yliopis­ton tutk­i­jat ovat saa­neet viras­ton ymmärtämään, ettei tont­tien anta­mi­nen hal­val­la raken­nusy­htiöille alen­na asun­to­jen hin­taa sen­til­läkään, mut­ta lisää kyl­lä raken­nus­li­ik­keen voittoja.

Kaupun­ki pain­ot­taa ton­tin luovuk­sis­sa vuokraamista myymisen sijas­ta. Se tuot­taa kaupungille huo­mat­ta­vat vuokrat­u­lot jatkos­sa. Vuokraamisen puoles­ta puhuu se, että maakun­tien poli­itikot vaa­ti­vat kiin­teistövero­tuot­to­jen jakamista kaikkien kun­tien kesken tasan. Maan­vuokrat­u­lot nyt tois­taisek­si jäävät kun­nalle itselleen.

Tarkoi­tus on, että myös vuokra­totit kil­pailute­taan. Yksi mah­dol­lisu­us tehdä tämä on kyn­nys­ra­hak­il­pailu, jos­sa vuokra on kiin­teä, mut­ta vuokra­sopimuk­ses­ta maksetaan.

Maja­Ma­ja Oy:n mökkikylä Nuottasaareen

Tämä han­ke meinat­ti­in kaataa jo viime lau­takun­nas­sa, mut­ta se päädyt­ti­in lait­ta­maan pöy­dälle. Olisi hyvä kehit­tää merel­listä matkailua Helsingis­sä, mut­ta vuosaare­laiset pitäi­sivät saaren mielel­lään omas­sa käytössään.

Lausun­to Atte Har­jan­teen val­tu­us­toaloit­teesta Van­hankaupun­gin padon purkamisesta

Pan­ti­in viimek­si pöy­dälle, jot­ta vas­tae­hdo­tus saataisi­in muokatuk­si loogiseksi.

Kaisaniemen puis­to­su­un­nitel­man lähtökohdat

En ollut lau­takun­nas­sa, kun tätä käsitelti­in, joten en tiedä, mik­si tämä pyy­det­ti­in pöydälle.

Jätkäsaaren palveluko­rt­telin ilmoit­tau­tu­mis- ja neu­vot­telumenet­te­lyn ratkaiseminen

Tästäkään en tiedä, mik­si tämä pyy­det­ti­in pöy­dälle. Täl­lainen eri kohtei­den pake­toin­ti yhteen kil­pailu­un on kyl­lä kovin läpinäkymätön­tä sen suh­teen, mikä tässä sub­ven­toi mitäkin vai sub­ven­toiko mikään.

Han­ke on mielenkiintoinen.

Uudet asi­at

Maankäyt­tö­sopimuk­sen tekem­i­nen Työn­jo­hta­jankatu 1:n kanssa

Teol­lisu­uskaa­va muute­taan asun­tokaavak­si, mikä tuot­taa maan­omis­ta­jalle huo­mat­ta­van kaavoitushyö­dyn ja näistä kaupun­ki perii osan hyödys­tä itselleen. Tässä tapauk­ses­sa seit­semän miljoon­aa euroa. Omis­ta­ja kieltäy­tyi ensin mak­samas­ta, ja kaupun­ki irroit­ti ton­tin kaava­muu­tok­ses­ta. Nyt näyt­tää mieli muut­tuneen. [KORJAUS: OLIN YMMÄRTÄNYT TÄMÄN VÄÄRIN. KYSE ON KAAVOITUSHYÖDYN LEIKKAUKSEEN ALUNPERINKIN SUOSTUNEESTA. LUULIN, ETTÄ NE TONTIT ON JO KÄSITELTY. SE YKSI TONTTI ILMEISESTI PYSYY RAJATTUNA KAAVAMUUTOKSEN ULKOPUOLELLE ELI PYSYY VARASTONA.]

Gunil­lantien ja Rei­her­in­tien kul­man kaava.

Tämä tulee lausun­nol­ta eikä siihen esitetä merkit­täviä muu­tok­sia. Kojamo väit­tää tekevän­sä tähän kohtu­uhin­taista asum­ista. Mitenkähän se kohtu­uhin­taisu­us toteu­tuu asukkaan kannal­ta? Aika kova on autopaikkavaa­timus, 1/100k‑m2 aika lähel­lä tule­vaa ratikkapysäkkiä. Kun me olemme tämän täl­laise­na lähet­täneet lausun­nolle, täl­laise­na me tämän myös hyväksymme.

Lisää kaupunki­fil­lare­i­ta

Kaupunki­fil­lar­iverkko laa­je­nee itään ja pohjoiseen. Yksi­tyisko­hdista päät­tää HKL. Jär­jestelmä on ollut niin suosit­tu, ettei siihen varat­tu­ja raho­ja ole saatu käyte­tyk­si, kos­ka käyt­täjä­mak­su­ja on tul­lut bud­je­toitua enem­män. Kaut­ta piden­netään niin, että se alkaa huhtiku­un 3. ja päät­tyy lokaku­un lopulla.

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.3.2018”

 1. HY kaipaa kun­non kam­pus­ta keskus­taan. Kaisanie­mi kan­nat­taa rakentaa.

 2. Mä olen kuul­lut vas­ta hil­jat­tain tästä kiin­teistövero-uud­is­tuk­ses­ta. Onko se sidot­tu Sote-uud­is­tuk­sen läpi­menoon vai onko siitä päätet­ty jo muual­la aiemmin?

 3. Ton­tin­lu­ovu­tus­ta koskevas­sa esit­te­lytek­stis­sä tode­taan, että ton­tin­lu­ovu­tuk­sen tulot vas­taa­vat noin 2,5 pros­ent­tiyk­sikön kun­taveroa. Kun muis­te­taan vielä Helenin tuo­tot niin kaupun­gin veroäyri on hävyt­tömän korkea kun täl­laisia tulo­ja ei normikun­nal­la ole. Samas­sa tek­stis­sä tode­taan “kaupun­gin peruste­htävänä ei ole maao­maisu­ud­es­ta saatavien tulo­jen mak­si­moin­ti”, joten ehkä luon­tevin käyt­tö luovu­tus­tu­loille olisi kaupun­gin oma rak­en­t­a­mi­nen vaik­ka tar­jon­nan lisäämi­nen ei mak­si­moisikaan luovutustuloja.

  Jos jotain kau­pal­lista han­ket­ta, kuten Maja­Ma­ja-mökkikylää perustel­laan “Merel­lisen toimin­nan mah­dol­lis­t­a­mi­nen (on) Helsin­gin kan­sain­välisen tun­net­tuu­den ja vetovoiman rak­en­tamisen näkökul­mas­ta keskeinen. Täl­lä han­kkeel­la olisi merkit­tävä poten­ti­aali kan­sain­välisen huomion rak­en­tamises­sa. Viime vuo­den isot arkkite­htu­uri­avauk­set, kuten Amos Rex ja Oodi, ovat saa­neet laa­jan kan­sain­välisen huomion ja tätä työtä on tärkeä jatkaa.” niin pois­tan varmisti­men. Onko­han tässä kyse saman­lais­es­ta pseudoarkkite­htu­urista kuin kodas­sa, joka on pystytet­ty Uute­lan pel­lolle ja on yhtä aito kuin Värt­tinän kansan­musi­ik­ki: yhdis­telmä itäistä tsha­sounaa ja län­tistä kellotapulia?

  Olen tul­lut vuosaare­laisen sär­boni kanssa talute­tuk­si Uute­lan virk­istys- ja luon­non­suo­jelu­alueille, jot­ka ovat täl­laise­naan hyvässä käytössä kun lisäk­si viehät­tävän viiskytluku­laisen tilakokon­aisu­u­den pien­narkukat tuo­vat lap­su­u­den mieleen. Kaupun­gin han­kki­ma uusi alue tulisi yksinker­tais­es­ti liit­tää poluil­la van­haan alueeseen ilman aluet­ta kuor­mit­tavia lisätoimintoja.

  Helsin­gin ongel­ma on van­has­taan ollut nimeno­maan, etteivät kaupunki­laiset ole päässeet omille ran­noilleen. Nuot­tasaar­ta vastapäätä on upea Kalvikin­nie­mi, jos­sa oikeas­t­aan vain sinän­sä hieno uimaran­ta on yhteiskäytössä, mut­ta sekin rajau­tuu luon­non­suo­jelu­alueeseen, joten rantaa ei viit­sisi mainostaa.

  1. Kas­va­va Helsin­ki käyt­tää investoin­tei­hin yli kolme pros­ent­tiyk­sikköä kun­nal­lisveros­ta. Helenin tulou­tus 50 m€

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Kas­va­va Helsin­ki käyt­tää investoin­tei­hin yli kolme pros­ent­tiyk­sikköä kun­nal­lisveros­ta. Helenin tulou­tus 50 m€

    Ja Hitas asun­to­jen tont­tivuokrien tukemiseen Helsin­gin kaupun­ki käyt­tää 40 miljoon­aa euroa vuodessa.

 4. Kaisaniemen puis­to on vähän kulunut ja kun­nos­tuk­sen tarpeessa, mut­ta silti puis­ton alku­peräi­nen ilme ja tun­nel­ma pitäisi säi­lyt­tää. Toiv­ot­tavasti puis­to­su­un­nit­teli­jat eivät innos­tu liikaa istutet­tuine nur­mikkoaluei­neen ja asfal­toi­tu­ine pyöräbaanoineen.

  Puis­to on kuitenkin aika hyvä nykyisel­lään. Van­hat puut ja pen­saat hiekkatei­neen kuu­lu­vat puis­toon, eikä niitä tule hävit­tää raken­netun ympäristön tieltä.

  Myöskään Kaisaniemen­ran­taa ei pitäisi ylisu­un­nitel­la ja kivet­tää ja pengertää tai aktivoit­taa laa­joil­la venelai­tureil­la tai kel­luvil­la uimaran­noil­la ja rav­in­toloil­la, puhu­mat­takaan pyöräsil­to­jen rak­en­tamis­es­ta meren­lah­den yli Siltasaareen.

 5. Osmo, kir­joi­tat yllä:

  “Olisi hyvä kehit­tää merel­listä matkailua Helsingis­sä, mut­ta vuosaare­laiset pitäi­sivät saaren mielel­lään omas­sa käytössään.”

  Väit­teesi perus­tuu joko väärinymmär­ryk­sen tai tahal­liseen väärinymmär­ryk­seen. Olen vuosaare­lainen ja Helsin­gin Luon­non­suo­jeluy­hdis­tyk­sen jäsen. En vas­tus­ta rak­en­tamista sik­si, että saari pysy­isi vuosaare­lais­ten virk­istyskäytössä vaan sik­si, että halu­an ennen kaikkea säi­lyt­tää saaren kau­ni­in luon­non ja pitää saaren kaikkien kaupunki­lais­ten virkistyskäytössä.

  Nuot­tasaari on pikku­ru­inen ja luon­noltaan haavoit­tuvainen saari, joka täyt­ty­isi kokon­aan 30 mök­istä eikä sen luon­to kestäisi sitä. Joko on valit­ta­va Nuot­tasaaren luon­non säi­lyt­tämi­nen tai mök­it. Itse val­it­sen saaren kau­ni­in luon­non säi­lyt­tämisen ja saaren avaamisen kaikkien virkistyskäyttöön.

  Vaalit ovat läh­estymässä. Olen päät­tänyt, että en äänestä puoluet­ta, jon­ka edus­ta­ja lau­takun­nas­sa kan­nat­taa Nuot­tasaaren rakentamista.

  1. Juhana Har­ju:

   Vaalit ovat läh­estymässä. Olen päät­tänyt, että en äänestä puoluet­ta, jon­ka edus­ta­ja lau­takun­nas­sa kan­nat­taa Nuot­tasaaren rakentamista.

   Nim­by­jen kan­nat­taa yleis­es­ti ottaen äänestää per­su­ja. Siinä voit­ta­vat kaik­ki, kun äänestäjä on omien­sa joukos­sa ja kaupunkivihrei­den ei tarvitse rei­va­ta lin­jaansa joutomaa­pusikon­suo­jeli­joiden mel­skauk­sen takia.

   1. Odelle sanois­in, että on tietysti selvää, että Uute­lan alue on nyt kaikkien käytet­tävis­sä, ei siis Vuosaare­lais­ten mitenkään omi­ma. Tälle alueelle tul­laan ympäri Helsinkiä viihtymään ran­noil­la ja hake­maan luon­tokoke­mus­ta. Tänne matkaile­via ryh­miä on teinien porukoista per­heisi­in ja ikäih­misi­in. Uutela tun­netaan laa­jasti Helsin­gin ulkoilu­aluei­den parham­mis­tona ja sen vet­onaulana on juuri kau­nis ja pitkähkö rak­en­tam­a­ton ranta. Toisin olisi jos Nuot­tasaa­reen tehtäisi­in mökkikylä. Se olisi lähin­nä asi­akkaiden käytössä ja tämä käyt­tö vähen­täisi sen enem­mistön koke­mus­ta, joka ei aikoisi sinne asiakkaaksi.
    Juhana Har­julle sanois­in, että vaik­ka alue tun­tuu ole­van itselle­si tärkeä kun se määrit­telee äänestämistäsi, vaikut­taa siltä, että näinköhän olet käynyt paikalla? Nuot­tasaar­ta ei mitenään voi pitää joutomaa­pusikkona. Se on kaupun­gin eri­no­maisen hienon ulkoilu­alueen saari, jos­ta on upeat näkymät ja jota voitaisi­in käyt­tää Uute­lan alueen kehit­tämisessä. Mis­sään nimessä se ei ole joutomaa­pusikkoa. Mut­ta ehdot­tomasti suo­jelemisen arvoinen. Vuosaa­reen on raken­net­tu paljon ja yhä uut­ta rak­en­tamista tulee ja varsin voimallis­es­ti. Saamme kyl­lä kaupunkivihrey­den ele­ment­te­jä tänne korkeine tor­ni­taloi­neen riit­tävästi. Uute­lan alue on tärkeä kym­me­nille tuhan­sille kävi­jöille eikä siinä ole kyse nim­by­ilystä vaan ranta-aluei­den pitämisessä yhteisessä hyö­tykäytössä ja samal­la luon­non suojelemisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.