Viinit ruokakauppohin – voiko kilpailun vapauttaminen heikentää tarjontaa?

Vähän ilkikuris­es­ti kir­joitin twit­teris­sä, että hyvien viinien ystävänä suh­taudun kauhul­la ajatuk­seen, että Alko viin­i­mo­nop­o­li mur­re­taan ja ruokakaupoista saa muu­ta­maa huonoa bulkkivi­iniä. Tämä herät­ti vasta­lau­sei­ta ja syn­nyt­ti väit­teen, että viini­va­likoima paranisi Alkon nykyis­es­tä noin 5000 viinimerkistä.

Mika Mali­ran­ta esit­ti vähän ana­lyyt­tisem­män kysymyksen:

Kiin­nos­ta­va kysymys, tuot­taako markki­na­t­alous hyv­in­voin­nin kannal­ta liian vähän erikois­li­ikkeitä? Mitä mieltä olet?

Aikanaan kir­jo­ja sai myy­dä vain kir­jakaupois­sa. Niin­pä pienel­läkin paikkakun­nal­la oli yleen­sä kir­jakaup­pa, jon­ka tar­jon­ta kat­toi kaiken Kalle Pää­talon men­estyskir­joista Tom­my Taber­manin vähän myyvi­in runokokoelmi­in. Sit­ten kir­jo­jen kaup­pa vapau­tui, mar­ketit alkoi­vat myy­dä Pää­taloa, kir­jakaup­pa meni nurin  eikä Tom­my Taber­man­nia saanut enää kuin suurista kaupungeista.

Tämä osoit­taa, että kil­pailu voi heiken­tää tar­jon­taa. Tois­t­en mielestä on ikävää, että kir­jakaup­po­ja on vain suuris­sa kaupungeis­sa. Tois­t­en mielestä on väärin, että Kalle Pää­talon osta­jat sub­ven­toi­vat Tom­my Taber­manin runokir­jo­jen osta­jia. Makua­sia, mut­ta vas­taa Mika Mali­ran­nan kysymyk­seen. On mahdollista.

Olen sitä mieltä, että apteekin perus­t­a­mi­nen pitäisi vapaut­taa tarve­harkin­nas­ta ja apteekkien pitäisi saa­da kil­pail­la hin­nal­la. Apteekke­ja koskisi kuitenkin edelleen velvol­lisu­us myy­dä kaikkia lääkkeitä, jot­ta myös harv­inaisia taute­ja sairas­ta­vat saisi­vat lääk­keen­sä. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos Pris­ma saisi myy­dä halu­ami­aan lääkkeitä, se ottaisi valikoimaansa vain myy­dy­im­mät samaan tapaan kuin se on ottanut vain suosi­tu­im­mat kir­jat. Harv­inais­ten lääkkei­den tarvit­si­jat jou­tu­isi­vat pulaan, kos­ka täy­den palvelun apteek­it kuoli­si­vat pois.

Minus­ta on aika ilmeistä, että kun viinit tule­vat ruokakaup­poi­hin, tar­jon­nan kanssa käy samoin kuin kir­jo­jen kohdal­la. Helsingis­sä kaik­ki hyvin, mut­ta Liek­sas­ta voi olla vaikea saa­da Châteauneuf-du-Papea.

Laatu­vi­inien hin­nat myös nousi­si­vat. Tämä johtuu siitä, että EU määräsi Alkolle hinta­funk­tion, jos­sa viinien kat­teet ovat pienet seä bulk­ki- ja laatu­vi­inien kat­teet yhtä pienet. Niin­pä Alko myy ital­ialaisia laatu­vi­ine­jä halvem­mal­la kuin kau­pat Ital­ias­sa huoli­mat­ta hin­taan sisäl­tyvästä alko­ho­liv­eros­ta, noin 3 €/pullo. Valikoimaan tulee toki myös neljän euron viine­jä – niitä, jot­ka mak­sa­vat Ital­ias­sa euron/pullo. Sel­l­aista kuraa Alko ei myy, kos­ka ei ole mitään järkeä mak­saa kol­men euron alko­ho­liv­eroa euron arvois­es­ta viin­istä. Muu­ta­ma vuosi sit­ten raja kuki noin 10 euron viineis­sä. Siitä ylöspäin viinit oli­vat Alkos­sa halvem­pia kuin muual­la. Sen jäl­keen alko­ho­liv­eroa on nos­tet­tu, joten tuo raja on var­maankin siir­tynyt ylöspäin.

Olet­teko ihme­telleet, mik­si Alkos­sa on näit­tä Antti­lan hin­to­ja, 9,98 €/pullo? Eihän Alkon tehtävä ole houkutel­la osta­maan. Se johtuu siitä, että tuo hinta­funk­tio on maa­han­tuo­jien tiedos­sa ja he hin­noit­tel­e­vat tukkuhin­tansa niin, että se johtaa näi­hin Antti­lan hintoihin.

Kysyin joskus eräältä Sil­ja Linen johta­jal­ta, miten he pystyvät myymään tax free ‑myymälöis­sään viiniä kalli­im­mal­la kuin Alkos­sa, kos­ka niin­hän hei­dän on pakko tehdä, jos aiko­vat saa­da sen kan­nat­tavak­si. Hän sanoi jujun ole­van siinä, että myyvät eri viine­jä kuin Alko, jot­tei kulut­ta­ja pysty vertaamaan.

Viinin ystävälle Alkon myyjien asiantun­te­mus on arvokas asia. Pris­man kas­salta ei var­maankaan saisi vas­taavaa apua.

Kaiken kaikki­aan Alko har­joit­taa EU:n pakot­ta­mana voimakas­ta ris­tisub­ven­tio­ta hyvien viinien hyväk­si. Kun se aikanaan lop­puu, hyvien viinien ystävät tietysti kär­sivät. Tästä väit­teestä en luovu.

Vii­ni siir­tyy var­maankin verkkokaup­paan niin kun kir­jatkin ovat siir­tyneet sen jäl­keen, kun kir­jakau­pat lah­dat­ti­in. Se vaatii kuitenkin suun­nitel­mallisu­ut­ta. Ei yllä­tysvierai­ta ja jos vierai­ta kut­suu, pitää ruokalista tietää kauan etukäteen.

Sinän­sä sil­lä, ettei Pris­ma saa myy­dä aitoa sham­pan­jaa, ei ole mainit­tavaa alko­holipoli­it­tista merkitystä.

Kil­pailu ja opti­maa­li­nen kauppaverkko

Kil­pailu ei sinän­sä takaa opti­maal­ista kaup­paverkkoa. Tästä triv­i­aali esimerk­ki on kilo­metrin pitu­inen ranta, jol­la on kak­si kioskia. Kulut­ta­jien kannal­ta ideaal­ista olisi, että nämä sijait­si­si­vat pis­teis­sä 250m ja 750 m, mut­ta tähän tulok­seen kil­pailu ei joh­da. Jos olete­taan, että asi­akkaat val­it­se­vat lähin­nä ole­van kioskin, kum­mankin kan­nat­taa siir­tyä lähem­mäs toista niin, että ne ovat lop­ul­ta keskel­lä rantaa vierekkäin. Tämä yksinker­tais­tet­tu esimerk­ki on yleis­tet­tävis­sä hyper­mar­ket­tei­hin ja huoltoasemi­in. Havain­not tuke­vat teo­ri­aa. Jos rantakahvi­lat saisi­vat tehdä kartellin, ne sopi­si­vat paikoik­si nuo 250 ja 750 metriä. Ehkä hyper­mar­ketitkin sijait­si­si­vat eri puo­lil­la kaupunkia, jos kartel­li olisi luvallinen.

Onko kulut­ta­jalle parem­pi, että käytössä on lähikaup­pa (vai­h­toe­hto A), vaik­ka se onkin vähän kalli­impi, vai 20 kilo­metrin päässä ole­va edulli­nen automar­ket­ti (B)?

Ilman muu­ta kulut­ta­jan kannal­ta paras vai­h­toe­hto on, että käytet­tävis­sä on molem­mat. Olet­takaamme, että kaikkien kulut­ta­jien kannal­ta vai­h­toe­hdot menevät näin:

A+B > A > B

Jos ei halua, että kaik­ki, myös uno­htunut kerma­purk­ki, pitää hakea 20 kilo­metrin päästä, pelkkä lähikaup­pa on parem­pi kuin pelkkä automarketti.

Tilanne, jos on molem­mat, on siis paras, mut­ta ei vält­tämät­tä pysyvä. Jos kaik­ki toimi­vat omaan etu­aan mak­si­moiden, he tekevät suuret viikko-ostok­set automar­ketis­sa ja osta­vat uno­htuneen kerma­purkin lähikau­pas­ta. Lähikaup­pa ei pysy täl­lä pystyssä ja niin­pä lop­ul­ta päädytään vai­h­toe­htoon B, joka oli kaikkien mielestä alun perin huonoin.

Opti­maaliseen ratkaisu­un päädyt­täisi­in, jos asi­akkaat mak­saisi­vat vuo­tu­ista kor­vaus­ta lähikaup­pi­aalle siitä, että kaup­pa on ole­mas­sa. Jos halu­aa tähän talous­te­o­reet­tisen seli­tyk­sen, kan­nat­taa googlata ter­mi kulut­ta­jan ylijäämä.

Ilmeis­es­ti kil­pailu ei ole tuot­tanut tyy­dyt­tävää ratkaisua, kos­ka kaikkial­la Län­si-Euroopas­sa on syn­tynyt kulut­ta­jao­su­uskun­tia tur­vaa­maan kau­pan tarjontaa.

54 vastausta artikkeliin “Viinit ruokakauppohin – voiko kilpailun vapauttaminen heikentää tarjontaa?”

 1. Totea­mus, että kartel­li olisi kulut­ta­jan edun mukaista, on mie­lenki­in­toinen… Myös monop­o­li on joskus kulut­ta­jan edun mukainen. Ehkä kil­pailu­lain­säädän­tö pitäisi muut­taa täysin 😉

  1. Kil­pailu­la­ki sal­lii kartellin sil­loin, kun sen edullisu­us kulut­ta­jalle on todis­tet­tu. Sel­l­aisia ovat esimerkik­si stan­dard­it, jota tekevät tuot­teista yhteensopivia.

 2. > Ilmeis­es­ti kil­pailu ei ole tuot­tanut tyydyttävää
  > ratkaisua, kos­ka kaikkial­la Län­si-Euroopas­sa on
  > syn­tynyt kulut­ta­jao­su­uskun­tia tur­vaa­maan kaupan
  > tarjontaa.

  🙂

  Kulut­ta­jao­su­uskun­nat itsessään ovat vapaiden markki­noiden vas­taus kau­pan keskittymiseen!

  Jos siis vapaat markki­nat tuot­ta­vat osu­uskun­nan muo­dos­sa kulut­ta­jalle opti­maalisen vas­tauk­sen kau­pan keskit­tymiseen se ei sit­ten johdukaan vapaista markkinoista.

  > Viinin ystävälle Alkon myyjien asiantun­te­mus on
  > arvokas asia.

  Viinin ystäviä suh­teessa koskenko­r­van ystävi­in on kuitenkin niin vähän, että kokon­aisu­u­den kannal­ta opti­maa­li­nen tilanne saat­taa tun­tua viinin ystävästä epäoikeu­den­mukaiselta. Oikeu­den­mukaiselta tun­tu­isi, jos viinin ystävä saa ostaa viinin­sä koskenko­r­van ystävän rahoilla.

  Per­im­mältään kyse on siitä, että kos­sun yshtävä kuu­luu alem­paan sosi­aalilu­okkaan, joten viinin ystävän kuu­luukin vähän kur­muut­taa hän­tä ja vielä päälle julkises­ti pahek­sua rah­vaan har­joit­ta­maa ylen­määräistä viinan juontia.
  — Oi kuin­ka ihanal­ta maail­ma näyt­täisikään, jos kaik­ki joisi­vat vain ital­ialaisia laatuviinejä!

  > verkkokaup­paan …
  > Se vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta

  Juuri tästähän kyse on. Puut­tuuko laatu­vi­inin osta­jal­ta jotenkin kyky suun­nitel­malliseen ostamiseen vai ovatko kos­sun osta­jat aivan poikkeuk­sel­lisen suun­nitel­mallista väkeä?

  Myös kos­sun osta­ja joutuu varstoimaan

  Kyse on siitä mis­sä kohti tavaran siir­toketjua, aina viinirypäleistä kulut­ta­jan mahaan saak­ka, on opti­maal­is­in­ta varas­toi­da tuote. Mitä kauem­mak­si kulut­ta­jan pöy­dästä tuote, oli­pa se kos­su tai laatu­vi­i­ni, viedään, sitä suurem­man varas­ton kulut­ta­ja joutuu pitämään “omas­sa kellarissaan”.

  Takavu­osi­na taisi joku min­is­teri valit­taa sitä, että hän juo liikaa viiniä, jos ostaa ker­ral­la kolme litraa ja teki johtopäätök­sen, että viinin saan­tia pitäisi vaikeut­taa. Vaikeut­tamisen seu­rauk­se­na olisi kuitenkin, koti­varas­ton suuren­e­m­i­nen, kos­ka tien toisel­la puolen ole­va lähikaup­pa ei voisikaan pitää viini­varas­toa kulut­ta­jan luku­un. Jos­ta sit­ten tarvit­taes­sa voi sen puut­tuvan pul­lon ja kerma­purkin noutaa.

  Syy mar­ket­tien sijoi­tu­miseen ei ole kil­pailun liial­lisu­us tai sen puute vaan muu­tos infra­struk­tu­uris­sa. Autoilun lisään­tymi­nen. Autoilun seu­rauk­se­na kulut­ta­jan kannal­ta on melko saman tekevää sijait­seeko hyper­mar­ket 5 vaiko 15 kilo­metrin päässä. Yhden­tekevää ei sen sijaan ole se, että pitääkin ajaa kym­meniä kilo­me­tre­jä super­mar­ketista toiseen niiden kah­den tuot­teen takia, jota kumpaakin vain siitä tois­es­ta marketista.

  1. K‑Veikko: Autoilun seu­rauk­se­na kulut­ta­jan kannal­ta on melko saman tekevää sijait­seeko hyper­mar­ket 5 vaiko 15 kilo­metrin päässä.

   Tältä päätök­sen tekem­i­nen näyt­tää auton ratista, ja keskiver­to val­tu­utet­tu ja kansane­dus­ta­ja on mitä ilmeisim­min samaa mieltä. Samal­la sul­je­taan pois ei-autoil­i­jat — ei ain­oas­ta ne, joil­la ei ole varaa autoon, vaan myös liian nuoret tai van­hat kor­tit­tomat. Tästä taas seu­raa erinäisiä ulkois­vaiku­tuk­sia. Ajoko­r­tilliset pää­tyvät aja­maan tak­sia per­heen ja suvun muille jäse­nille, las­ten omae­htoinen liikku­mi­nen ja koke­muk­set vähenevät jne.

 3. Kyl­lä minä joisin yhden euron viine­jä neljäl­lä eurol­la. Meinaan ei mitään jar­runestet­tä ole, vaan seu­raus­ta siitä että valmis­ta­jil­la on vakiomaku jota pitää yllä. Yhteen aikaan oleske­lin amerikas­sa ja tykästyin hap­pami­in tai kitk­eri­in yllä­tysvi­inei­hin ruske­as­sa paperi­pus­sis­sa bus­sipysäkeil­lä spad­du huu­lessa. Olen nyt joutunut dokaa­maan Alko koko hin­nas­ton läpi löytämät­tä muu­ta kuin imeliä sulka­mu­nien sulojuomia.

 4. Tämä viinien osto­ta­pa on kyl­lä tärkeä asia. Ihan hyvää ana­lyysiä, mut­ta net­tiostamisen näkökul­ma on kui­tat­tu aika lyhyesti. Alkol­la kohtu­ullisen hyvät net­ti­sivut jos­sa mm uutu­udet on hel­posti löy­det­tävis­sä. Tilaami­nen lähialkooon onnis­tuu ilman lisäku­lu­ja. Mm Ama­zon toimit­taa juo­mat ilmaisek­si Kes­ki-Euroopan asi­akkailleen. Var­masti on paljon niitäkin, jot­ka halu­a­vat löytää tuot­teet vas­ta kau­pas­sa mut­ta netin kaut­ta tilaa­mal­la saa paljon kat­tavam­mat etukäteistiedot tuot­teen ominaisuuksista.
  Tuore­tuot­teis­sa tuot­teen omi­naisuuk­sil­la, kau­pan sijain­nil­la ja asi­akas­määril­lä on paljon suurem­pi merk­i­tys ja osu­uskun­nat paikkaa­vat näitä ongelmia.
  Kir­jakau­pat lääk­keet jne hel­posti liikutelta­vat tuot­teet taas ovat kuten viinit, niiden toimit­ta­mi­nen on hel­poin­ta hoitaa kat­taval­la keskus­varas­tol­la ja nopeal­la logis­ti­ikkaketjul­la. Jo nyt kodinelek­tron­i­ikkaa saa kotiovelle 3 tun­nis­sa PK-seudul­la 40 euron lisähin­taan, USA:ssa Ama­zon Prime toimit­taa ilmaisek­si jopa sen uno­htuneen kerma­purkinkin 2 tun­nin kulues­sa asi­akkailleen väestökeskit­tymis­sä. Johonkin kohtaan jää aina tilaa myös kioskien ja huoltoasemien tapaisille monisektoripalvelijoille.
  Vaik­ka näitä on kiva pohdiskel­la, kyl­lä markki­na­t­alous takaa opti­maalisen palvelun eri­laisille kulut­ta­jille. Ja sen takia Alkos­ta pitäisi päästä mah­dol­lisim­man pian eroon ja päästää ko organ­isaa­tion henkilöt palvele­maan asi­akkai­ta ilman rajoituk­sia toimi­valle kau­pan alalle.

 5. Kun Alkon monop­o­li pure­taan, kulut­ta­jan saatavil­la ole­va viini­va­likoima mon­isa­tak­er­tais­tuu, aivan kuten kir­java­likoimakin verkkokau­pan yleistyt­tyä. Mar­keteista saa myös laatu­vi­ine­jä, ja ison mar­ketin viini­va­likoima voit­taa nor­maalin Alkon viini­va­likoima, aivan kuten kävi olu­idenkin kohdal­la. Ja aivan kuten oluis­sakin, kil­pailu painaa myös keskinker­tais­ten* laatu­vi­inien hin­nan nykyti­laa alem­mak­si. (*: Todel­lisia laatu­vi­ine­jä Suomes­sa­han ei ole hyllystä koskaan saanut, eikä tilanteeseen tulle olen­naista muu­tos­ta; yksit­täi­nen erikois­li­ike Helsingis­sä ei olisi olen­nainen muu­tos koko Suomen mit­takaavas­sa, mut­ta tulisi edes se. 

  Myös kulut­ta­jien laatu­ti­etoisu­us paranisi, kun rav­in­to­lat voisi­vat myy­dä viine­jä, ja olisi viin­in­mais­telu- ja myyn­ti­ti­laisuuk­sia, ja jopa kau­pas­sa saisi mais­taa valikoimaan tul­lut­ta uutu­ut­ta, kuten muis­sakin sivistysmaissa.

 6. Näin aikaisem­mas­sa elämässäni sekä Alkos­sa että alko­holin maa­han­tuon­nis­sa toim­i­neena tah­toisin kor­ja­ta muu­ta­man asian.

  - Alkos­sa on niitä viine­jä, jot­ka mak­sa­vat lähtö­maas­sa alle euron. Kun ne tuo­daan Suomeen, tulee sen kol­men euron alko­ho­liv­eron päälle myös rahtikus­tan­nuk­set, pant­ti tai hait­tavero, Alkon 1€ min­imikate ja kaikkia niitä paisut­ta­va 24% alv. Näin ollen vajaan euron mak­savas­ta, viiniksi kut­sut­tavas­ta puris­tusjät­teestä pääsee suo­ma­lainen mak­samaan n. 7€.

  - Alkon myyjien osaamiseen vetoami­nen heikke­nee teholtaan jatku­vasti. Alkos­sa myyjien koulu­tus­ta on ajet­tu tasais­es­ti alas koko ajan ja pain­opiste on siir­tynyt yhä enem­män tuoteti­etämyk­ses­tä ja viin­iosaamis­es­ta asi­akas­palvelu­un. Han­delin lis­toil­la on vielä paljon osaavaa porukkaa, mut­ta suuri osa näistä on pidem­män lin­jan myyjiä, jot­ka ovat aikanaan saa­neet kat­tavaa koulu­tus­ta. Uusil­la myyjil­lä hom­ma on yhä enem­män vain oman mie­lenki­in­non ja into­hi­mon varas­sa ja val­taos­alle kau­pan kas­sa työsken­te­ly on vain lyhyt väli­vai­he opin­to­jen aikana, ei mikään ala, jon­ka osaamiseen kan­nat­taisi paukku­ja panos­taa. Ei tässä hirveän kauan kestä, että Alkon kas­sa on osaamisen tasol­la K- ja S‑markettien vas­taavien tasolla.

  - Näin sil­loin täl­löin “maakun­nis­sa” suku­loivana voin tode­ta, ettei sitä Châteauneuf-du-Papea saa syr­jäkylien pikkualkoista tänäkään päivänä, ellei pul­loa erik­seen älyä tila­ta myymälään 3–4 arkipäivää etu­a­jas­sa. Monis­sa myymälöis­sä hin­nakkaim­mat tuot­teet ovat n. 12–15€, kos­ka tätä tyyri­im­mät tuot­teet eivät vain myy. Alkon monop­o­lin purun seu­rauk­se­na viin­i­markki­nat toden­näköis­es­ti keskit­ty­i­sivät suurkaupunkei­hin, mut­ta tämä johtuu siitä, että suurem­pi­en kaupunkien ulkop­uolel­la laatu­vi­i­ni ei yksinker­tais­es­ti myy.

 7. Alkon viini­va­likoima on huono. Edes kaikkia euroop­palaisia tyyp­pivi­ine­jä ei ole saatavis­sa. Eniten kulut­ta­jaa on aut­tanut net­timyyn­nin sal­lim­i­nen EU:ssa. Suo­ma­lais­ten vira­nomais­ten laiton kikkailu asi­as­sa on sikamaista.

  Itse en kan­na­ta monop­o­lia, kos­ka se ei yksinker­tais­es­ti toi­mi tässäkään asi­as­sa. Monop­o­lin purkami­nen toki vaikut­taa tar­jon­taan pie­nil­lä koskenko­r­va­paikkakun­nil­la, mut­ta ei niil­lä nykyäänkään käytän­nössä myy­dä muu­ta kuin väke­viä. Joskus on tul­lut käy­tyä kesämökkipaikkakun­tani alkos­sa, enkä äkkiä muista ulko­maan reis­suil­ta yhtään mar­ket­tia, jos­sa olisi huonom­pi viini­va­likoima. Toki halvem­pi on ollut kaikkial­la, mut­ta se taas johtuu osin myös jär­jet­tömästä vero­tuk­ses­ta, ei pelkästään monopolista.

 8. Tak­sili­ikenne vapautet­ti­in vähän aikaa sit­ten. Vapaut­tamisen piti laskea hin­to­ja ja paran­taa laat­ua. Valitet­tavasti kävi päin­vas­toin: Hin­nat nousi­vat ja palvelu ja saatavu­us heikentyi.

  Mik­si se, mikä epäon­nis­tui totaalis­es­ti tak­sien kanssa, toimisi apteekeis­sa tai Alkossa? 

  Ilmeis­es­ti mitään ei ole opittu?

  1. Jonne:
   Tak­sili­ikenne vapautet­ti­in vähän aikaa sit­ten. Vapaut­tamisen piti laskea hin­to­ja ja paran­taa laat­ua. Valitet­tavasti kävi päin­vas­toin: Hin­nat nousi­vat ja palvelu ja saatavu­us heikentyi.

   Mik­si se, mikä epäon­nis­tui totaalis­es­ti tak­sien kanssa, toimisi apteekeis­sa tai Alkossa? 

   Ilmeis­es­ti mitään ei ole opittu?

   Lisäisin tuo­hon vielä, että mon­et varoit­ti­vat ennen uud­is­tus­ta, että Ruot­sis­sa kävi aikaisem­min samal­la taval­la, mut­ta kukaan ei ottanut vaarin asiasta.

  2. Jonne:
   Tak­sili­ikenne vapautet­ti­in vähän aikaa sit­ten. Vapaut­tamisen piti laskea hin­to­ja ja paran­taa laat­ua. Valitet­tavasti kävi päin­vas­toin: Hin­nat nousi­vat ja palvelu ja saatavu­us heikentyi.

   Mik­si se, mikä epäon­nis­tui totaalis­es­ti tak­sien kanssa, toimisi apteekeis­sa tai Alkossa? 

   Ilmeis­es­ti mitään ei ole opittu?

  3. Jonne:
   Tak­sili­ikenne vapautet­ti­in vähän aikaa sit­ten. Vapaut­tamisen piti laskea hin­to­ja ja paran­taa laat­ua. Valitet­tavasti kävi päin­vas­toin: Hin­nat nousi­vat ja palvelu ja saatavu­us heikentyi.

   eh, miten niin hin­nat nousi­vat ja palvelu heiken­tyi? Nyky­isin esim. HKI-Van­taal­ta pääsee keskus­taan 40 eurol­la, kun hin­ta ennen vapau­tus­ta oli poikkeuk­set­ta yli 50 euroa.

  4. Jonne:
   Mik­si se, mikä epäon­nis­tui totaalis­es­ti tak­sien kanssa, toimisi apteekeis­sa tai Alkossa? 

   Sen takia, että meil­lä on kolme vah­vaa toim­i­jaa vähit­täiskau­pas­sa: S, K ja Lii­teri. Kaiketi Alkokin pitää laskea neljän­tenä mukaan. Vapaut­ta­mi­nen ei toi­mi, jos ei syn­ny kil­pailua. Neljä isoa toim­i­jaa alko­ho­likau­pas­sa las­kee hin­to­ja ja pien­ten mukaan­tu­lo vielä kirit­tää isoja.

   Veikkaisin, että ainakin osa viro­lai­sista toim­i­joista kokeil­isi myös Suomes­sa. Toimi­va kon­sep­ti voisi olla show room Suomes­sa ja myyn­ti postitse.

   Kiin­nos­tavam­paa on mitä se tekee valikoimalle. Alkon valikoima on niin sup­pea, että ainakin suurim­mis­sa kaupungeis­sa myös val­okoima para­nee, kos­ka toim­i­jat käyt­tävät toden­näköis­es­ti eri tukkure­i­ta. Lidl tuo hal­paa omien kanavien­sa kaut­ta, kuten muual­lakin. Alko jatkaa, supis­taen entis­es­tään valikoimaansa. S ja K hake­vat yhteistyötä. Ne hake­vat yhteistyökump­panei­ta jo nyt. Esimerkik­si Herkun uud­is­tuk­ses­sa on jo huomioitu selvästi viinien tulo kauppaan.

 9. Viin­in­har­ras­ta­ji­in tämä ei tietenkään iske, yllä­tysvieraiden var­alle viinikaapis­sa on kyp­symässä muu­ta­ma kymme­nen pul­loa ja viinikel­laris­sa on sit­ten tuplas­ti sen Alkon valikoiman ver­ran viinejä.

  Sat­un­nainen juop­po joka halu­aa sil­loin täl­löin ostaa per­jan­taina jonkun viiskakkosen (Vii­ni-lehden arvostelus­sa viisi tähteä ja hin­ta-laa­tusuhde “löytö”), joutuu sit­ten tosi­aan vähän suun­nit­tele­maan juomisi­aan, enää ei voi suun­nistaa lähi-Alkoon ja kat­soa kän­nykäl­lä mikä olis kiva vinkku (no yleen­sä Viinile­hden suosit­tel­ma hyl­lynko­h­ta on sit­ten kuitenkin syys­tä tai tois­es­ta jäänyt tyhjäksi).

  Opti­maal­ista kaup­paverkkoa kan­nat­taa tarkastel­la myyjän kannal­ta. Avaina­sia on tuos­sa ole­tuk­ses­sa että asi­akkaat val­it­se­vat lähim­män kup­pi­lan, Miten asi­akkaat saisi kävelemään vähän kauem­mas? Kil­pail­laan hin­nal­la tai laadul­la. Halvem­mat hin­nat? Isom­mat pul­lat? Espres­sokone? Arte­saani­jäätelö? Ves­sa joka on elämys itsessään? Hiet­sul­ta lähde­tään käymään Cafe Regatas­sa vaik­ka lähempänä on mui­ta kahviloita. 

  Kir­jakaup­pa on hyvä esimerk­ki laadul­la kil­pailemis­es­ta, kir­jakau­pas­sa valikoima on valt­tia. Ennen piti lähteä Helsinki­in Aka­teemises­sa käymään kun halusi vähän erikoisem­pia kir­jo­ja, nyt ne voi tila­ta koti­so­hval­ta. Isom­mil­la kielialueil­la verkkokaup­pa on kil­pail­lut kivi­jal­ka­li­ik­keet kuo­li­aak­si nimeno­maan valikoimal­la, verkkokau­pas­sa on varaa ylläpitää sato­ja tai tuhan­sia ker­to­ja laa­jem­paa varastoa.

  Alkon valikoimas­ta yli puo­let on saatavil­la vain verkkokau­pas­sa. Alkol­la on myyn­nis­sä 2423 punavi­iniä, lip­pu­laivamyymälässä niistä löy­tyy 829. Valkovi­ine­jä kaikki­aan 1553, lip­pu­laivamyymälässä 573.

  Miten Alkon kil­pail­i­joiden valikoima sit­ten? Sak­san Ama­zonis­sa on tar­jol­la 2687 eri­laista punavi­iniä caber­net sauvi­gnon­ista, ries­lingiä on tar­jol­la 3152 eri­laista valkovi­iniä (ries­ling-punavi­ine­jä saa näköjään myös ainakin pari eri laat­ua). Yhden rypäleen valikoima on suurem­pi kuin koko Alkon verkkokau­pan. Sak­sas­sa saa 596 eri­laista ries­lingiä Prime-toim­i­tuk­sel­la koti­in, parhaim­mil­laan paris­sa tunnissa.

 10. Nuo euron viinit neljäl­lä eurol­la myy­tynä kävi­sivät hyvin ruoan­lait­tovi­ineik­si. Aikoinaan kun asuin kes­ki-Euroopas­sa, kau­pas­sa oli eurol­la litran viini­bok­se­ja eri osas­tol­la kuin kun­non viinit nimeno­maan tuo­ta tarkoi­tus­ta varten. Suomes­sa tulee viinipo­h­jaiselle kastik­keelle ja mari­nadille ikävästi hin­taa kun Alkon halvim­mat pul­lot on siinä seit­semän-kahdek­san euron tuntumassa.

 11. Kir­ja­jaup­pa ver­taus ontuu, kun kir­joille ei ole kysyn­tää edes isois­sa marketeissa.

  Ver­taa­mal­la Alkon olut valikoimaa mar­ket­tien olut valikoimi­in, niin johtopäätös on, että viini­va­likoima moninker­tais­tu­isi vapaut­ta­mal­la viinien myyn­ti ruokakaup­poi­hin muiden elin­tarvikkei­den tapaan.

  Alkon erikoisas­e­mal­la pyritään estämään myös laatu­vi­inien etäos­tot. Siitä on kansan­ter­vey­del­liset perus­teet kaukana.

  1. ertaa­mal­la Alkon olut valikoimaa mar­ket­tien olut valikoimi­in, niin johtopäätös on, että viini­va­likoima moninker­tais­tu­isi vapaut­ta­mal­la viinien myyn­ti ruokakaup­poi­hin muiden elin­tarvikkei­den tapaan.
   Ei se noin menbe. Pitäisi ver­ra­ta sitä, mil­lainen Alkon olut­va­likoima olisi, jos sil­lä olisi monop­o­li. Nythän Alkon ei kan­na­ta myy­dä olut­ta, kos­ka EU:n määräämä hin­ta ei ole kil­pailukykyi­nen mar­ket­tien sisäänos­to­hin­to­jen kanssa.

   1. EU määrää Alkon sisäänostohinnan?
    Tarken­natko mitä tarkoitat?
    Ymmärtääk­seni mar­keteil­la ja Alkol­la on aivan samat lähtöko­h­dat sisäänos­tamises­sa. Alkol­la jopa ilman pros­ent­ti­ra­jaa ole­va ostoe­tu, joten tuon logi­ikan perus­teel­la Alkon olut valikoiman tulisi olla moninker­tainen mar­ket­tei­hin ver­rat­tuna. Nyt se on mur­to-osa ihan perus­mar­ketin valikoimastakin.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Pete

    No mitäpä jos ver­rataan vahvo­jen oluei­den saatavu­ut­ta mar­keteista luokas­sa 4.5% — 5.5%, joi­ta aiem­min ei ollut saatavil­la kuin Alkos­ta. Kum­masti on niidenkin valikoima varsin kiit­tet­tävä Alkoon verrattuna. 

    On jär­jetön aja­tus, että jokin monop­o­li tuot­taisi ilman kil­pailua hinnal­taan ja sisäl­löltään paras­ta mah­dol­lista yhdis­telmää. Se, että hin­ta on jos­sakin tietyssä luokas­sa opti­maa­li­nen on lähin­nä sään­telystä johtu­va häir­iö eikä mikään monop­o­lin poikkeuk­sel­lisen hieno aikaansaannos. 

    Jos ja kun kau­pan sään­te­ly vapau­tu­isi ja viinien net­tikaup­pa voitaisi­in ava­ta Suomeen kun­nol­la, olisi Alkon markki­nao­su­ud­es­ta vuo­den kulut­tua lähin­nä muruset jäljellä.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Pitäisi ver­ra­ta sitä, mil­lainen Alkon olut­va­likoima olisi, jos sil­lä olisi monopoli. 

    Alkon olut­va­likoima vahvem­mis­sa oluis­sa mis­sä sil­lä edelleen on monop­o­li (pl. pien­pan­i­mot) on keskimäärin surkea. Samoin esim. vis­ki- ja varsinkin portvi­ini­va­likoima on onneton. Markki­na­t­alous aivan var­masti kor­jaisi tilan­net­ta ainakin (isom­mis­sa) kaupungeis­sa ja netissä.

 12. Ekon­o­mistit huo­man­neet mie­lenki­in­toisen ilmiön: Lokaal­isti tuot­tei­den määrä lisään­tyy, mut­ta globaal­isti tuot­tei­den määrä las­kee. Tämä pätee sekä maid­en sisäl­lä, että maail­man­laa­juis­es­ti. Jos ennen oli sadas­sa kaupungis­sa jokaises­sa 10 yksilöl­listä tuotet­ta (yhteen­sä 1000 tuotet­ta), nyt jokaises­ta kaupungista saa 100 tuot­teen valikoiman, mut­ta se on kaikkial­la sama (= 100 tuotetta). 

  Vii­ni ja muut nautin­toaineet eivät ole tuot­tei­ta jois­sa valikoiman laa­ju­us lin­eaaris­es­ti lisää ratkai­sev­asti kulut­ta­jan nautin­toa tai kau­pan liike­vai­h­toa. Tarvi­taan riit­tävä valikoima jot­ta kulut­ta­jat voivat ostaa omaan maku­un sopivia tuot­tei­ta ja erot­tau­tua toi­sis­taan. “Minä juon laatu­vi­ine­jä” on kulut­ta­jan iden­ti­teet­ti johon pitää olla riit­tävästi tar­jon­taa. Muu­ta­ma “Veblen-vii­ni” hyllyssä ja kaikille on jotain.

 13. Taitaa olla makua­sia, että saako Alkos­ta hyviä viine­jä vai ei. Har­ras­tan sak­salaisia viini­tilo­jen viine­jä ja havain­toni mukaan Alkos­sa näitä on vähän ja ne eivät ole hyviä. Tämä johtuu siitä, että Alkon sisäänos­tomäärät ovat niin suuria, että moni viini­ti­la ei yksinker­tais­es­ti tuo­ta niin paljoa tai jou­tu­isi myymään käytän­nössä koko vuosik­er­ran Alkolle. Sen­pä vuok­si aina Sak­sas­ta palates­sa on ruuman laukku täyn­nä pul­lo­ja. Ei Suomeen viini­tilo­ja tietenkään syn­ty­isi viinien myyn­nin vapaudut­tua, mut­ta erikoiskaup­po­ja var­masti tulisi — vaikkakin vain Helsin­gin keskus­taan ja verkkoon, mut­ta olisi­pa sen­tään nyky­istä enemmän.

  Jos monop­o­li olisi viinien markki­noille hyvä asia, niin sitä hyö­dyn­net­täisi­in sil­loin var­masti myös viinimaissa.

 14. Antaisitko vaikka­pa n 10 esimerkkiä noin 15–20 € Alkos­sa mak­sav­ista viineistä, jot­ka ovat ulko­mail­la selvästi Alkon hin­taa kalliimpia?

  1. Twit­teris­sä jo mainit­ti­in Tallinnan viin­imyymälät laatu­vi­inien osalta. Itse olen vedr­ran­nut joitakin viine­jä siel­lä tääl­lä. Esimerkik­si ital­ialainen “mäuyräkoiravi­i­ni” (koirat etiketis­sä) mak­soi kolme vuot­ta sit­ten alkos­sa 9,98 ja Ital­ias­sa 10,80. Ran­skas­sa kaik­ki kali­for­nialaiset laatu­vi­init kalli­impia kuin Alkossa.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Twit­teris­sä jo mainit­ti­in Tallinnan viin­imyymälät laatu­vi­inien osalta. Itse olen vedr­ran­nut joitakin viine­jä siel­lä tääl­lä. Esimerkik­si ital­ialainen “mäuyräkoiravi­i­ni” (koirat etiketis­sä) mak­soi kolme vuot­ta sit­ten alkos­sa 9,98 ja Ital­ias­sa 10,80. Ran­skas­sa kaik­ki kali­for­nialaiset laatu­vi­init kalli­impia kuin Alkossa. 

    Tästä voinee vetää sen johtopäätök­sen*, että keskieu­roopan laatu­vi­inikysyn­tä on kohtu­ullisen pien­tä, kun edes alkon kat­teil­la ei ole halua lähteä kil­paile­maan asi­akkaista. Alko voisikin tehdä Suomen kansan­taloudelle palveluk­sen myymäl­lä keskieu­roop­paan laatu­vi­ine­jä ja tilit­tämäl­lä voitot Suomelle.

    *Oikeasti syy lie jos­sain muual­la: en tiedä maid­en viinien hin­nan­muo­dos­tuk­sen eroista riittävästi.

   2. Alkon kat­teet ovat aika pieniä, kos­ka val­tio saa pääosan tuloista alko­ho­liv­eros­ta. Viinis­sä on veroa 3 euroa, mikä on 20 euron hin­tais­es­ta viin­istä aika vähän, kun Alkon kate on säädet­ty laatu­vi­ineil­läkin pieneksi.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Twit­teris­sä jo mainit­ti­in Tallinnan viin­imyymälät laatu­vi­inien osalta. Itse olen vedr­ran­nut joitakin viine­jä siel­lä tääl­lä. Esimerkik­si ital­ialainen “mäuyräkoiravi­i­ni” (koirat etiketis­sä) mak­soi kolme vuot­ta sit­ten alkos­sa 9,98 ja Ital­ias­sa 10,80. Ran­skas­sa kaik­ki kali­for­nialaiset laatu­vi­init kalli­impia kuin Alkossa.

    Nau­ret­tavaa ja älyl­listä epäre­hellisyyt­tä ver­ra­ta hin­taa jos on ran­skalainen vii­ni Ital­ias­sa tai toisin päin. Näis­sä mais­sa har­raste­taan pro­tek­tion­is­tista hin­noit­telua, eli ulko­maiset viinit ovat aina kalli­ita ver­rat­tuna kotimaisiin.

    Jot­ta saisit real­is­tisen kuvan hin­nas­ta, kan­nat­taisi kat­soa mihin hin­taan ran­skalaista mäyräkoiraasi myy­dään Ran­skas­sa (veikkauk­seni on n. 5€) tai mais­sa, jois­sa ei har­raste­ta viinipro­tek­tion­is­mia eli koti­maiset ja ulko­maiset viinit ovat hin­tata­soltaan saman­laisia (esim Sak­sa) tai mais­sa ei ole juurikaan omaa viini­tuotan­toa ja myyn­ti on vapaa­ta (esim. Viro tai Tanska).

   4. Tämä “mäyräkoiravi­i­ni” oli ital­ialainen ja hin­ta oli Ital­ias­ta. Ran­skas­sa olen ver­ran­nut noi­ta chateaunef du pape ‑viinä­je, eivätkä ne ole ran­skalaises­sa mar­ketis­sa mitenkään halvem­pia vaik­ka ovat oman maakun­nan viinejä.

   5. Osmo Soin­in­vaara:
    Tämä “mäyräkoiravi­i­ni” oli ital­ialainen ja hin­ta oli Ital­ias­ta. Ran­skas­sa olen ver­ran­nut noi­ta chateaunef du pape ‑viinä­je, eivätkä ne ole ran­skalaises­sa mar­ketis­sa mitenkään halvem­pia vaik­ka ovat oman maakun­nan viinejä. 

    Eli kyseessä ei liene sit­ten sama vii­ni, kos­ka Suomes­sa tuo “mäyräkoiravi­i­ni” tulee Ran­skan Langue­docista. Tietenkin voi olla joku muu koiravi­i­ni, jos­ta itsel­läni ei ole tietoa, mut­ta yleis­es­ti Suomes­sa jos Alkon kympin viine­jä har­ras­ta­vat puhu­vat “mäyräkoiravi­in­istä”, on poikkeuk­set­ta kyseessä Le Petit Longue-dog (nyky­isin näköjään Long Lit­tle Dog).

    Nopeal­la vilka­isul­la Googlen puoleen ran­skalaises­sa net­tikau­pas­sa Chateauneuf-du-Pape­ja saa vielä alle par­il­la kympil­lä ja val­taosa tuot­teista sijoit­tuu akselille 20–25€. Parem­mat tuot­ta­jat nousee tasais­es­ti kyl­lä ylöspäin aina sataseen asti, mut­ta iso osa tun­tuu ole­van vajaas­ta peri­sta kymp­istä kah­teen­vi­iteen. Sak­salainen net­tikaup­pa taas ei tar­joa yhtään alle 20€, mut­ta paljon alle kolmel­la kympillä.

    Alkos­sa näköjään on kokon­aiset 2 kpl CdP:tä hin­taan 23–24€ (toinen pohjo­is­maisille markki­noille tehty epämääräi­nen pul­lote), siihen pari lisää hin­taan 28–29€, lop­ut keskimäärin 35–50€ ja joitain satasenkin viinejä.

    Otin sat­un­nais­es­ti vielä muu­ta­man ver­tail­ta­van tapauk­sen, että ovatko ne Ran­skas­sa tai Sak­sas­sa kuitenkin halvem­pia kuin meillä:
    Châteauneuf-du-Pape Vieux Lazaret: meil­lä 30,89€, Sak­sas­sa 18,99€
    Châteauneuf-du-Pape Vieux Lazaret Blanc: meil­lä 32,90€, Ran­skas­sa 26,85€
    Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvée Anonyme: meil­lä 77,89€, Ran­skas­sa 34,90€
    Châteauneuf-du-Pape Clos de l’O­ra­toire: meil­lä 45,50€, Ran­skas­sa 34,90€

    Eli pikainen googlailu antaa kyl­lä melkois­es­ti päin­vas­taista dataa sanomisi­isi näh­den. Voihan toki olla, että olet ver­tail­lut hin­to­ja jonkun pikkukylän syr­jä­mar­ketista, kos­ka hin­nat vai­htel­e­vat ostopaikas­ta riip­puen. Turha kuitenkaan tässä hakea tieten tah­toen mah­dol­lisim­man kalli­ita hin­to­ja esimerkeik­si, sil­lä eivät ihmiset niitä mak­sa sil­loin kun halvem­mal­lakin saa.

   6. Et voi ver­ra­ta keskenään net­tikaup­po­jen ja kivi­jalka­kaup­po­jen hin­to­ja. Minä olen huvikseni ver­tail­lut kaupois­sa myyn­nis­sä ole­via. Siinä on se harha, että vain hyvin tun­netut ja isot merk­it tule­vat kyseeseen, jot­ta samaa tuotet­ta olisi kau­pan Suom­nes­sa ja Ran­skas­sa. Tämä “mäyräkoir­favi­i­ni” oli ital­ialainen. Etiketis­sä oli kak­si mäyräkoiraa, mut­ta ei viinin nimessä. Alko ei näköjään myy sitä enää.

   7. Osmo Soin­in­vaara:
    Et voi ver­ra­ta keskenään net­tikaup­po­jen ja kivi­jalka­kaup­po­jen hin­to­ja. Minä olen huvikseni ver­tail­lut kaupois­sa myyn­nis­sä ole­via. Siinä on se harha, että vain hyvin tun­netut ja isot merk­it tule­vat kyseeseen, jot­ta samaa tuotet­ta olisi kau­pan Suom­nes­sa ja Ran­skas­sa. Tämä “mäyräkoir­favi­i­ni” oli ital­ialainen. Etiketis­sä oli kak­si mäyräkoiraa, mut­ta ei viinin nimessä. Alko ei näköjään myy sitä enää.

    Hehe, eli ihan oikea datakaan ei saa päätä kääntymään.
    Minä olen ver­tail­lut Alkon ja mei­dän kylän (Sveit­sis­sä) hin­to­ja ja poikkeuk­set­ta Alko on kalli­impi. Tyyp­illi­nen Alkon valikoimakin on aika sup­pea, mei­dän 3500 ihmisen kylän super­mar­ket­ti on hyvinkin vastaava.
    Muu­ta toki Val­tion monop­o­li on aina hyvästä!

   8. Ulko­mail­la hin­nat voivat olla kalli­impia tai halvem­pia ver­rat­tuna Suomeen vaik­ka yhden kort­telin sisäl­lä. Tämä “ongel­ma” on sama mitä mon­et nyt koke­vat tak­sien kanssa; kulut­ta­jan pitäisi olla vähän hereil­lä, jot­ta saisi parhaan hin­ta-laa­tusuh­teen. Se on nykyään kyl­lä aika help­poa eri sovel­lus­ten kanssa (vivi­no, wine-searcher)

    Viinip­ul­lon hin­ta Alkos­sa muo­dos­tuu: 3,4€ alko­holi- ja juoma­pakkausvero + ex-cel­lar hin­ta tuot­ta­jalle + logis­ti­ik­ka & varas­toin­ti + maa­han­tuo­jan kate + Alkon hin­noit­teluk­er­roin 1,54 ja sit­ten koko sum­ma vielä 1,24% alvil­la. Euron viinit ovat siel­lä alahyl­lyl­lä jo nyt ja vas­toin yleistä käsi­tys­tä, Alkos­sa on ihan kamalia tuot­tei­ta kym­meniä. Ei tuo hin­noit­telu ole mil­lään taval­la edulli­nen, edes arvokkaille tuot­teille. Todel­la har­vat viinit ovat Alkos­sa aidosti edullisia. 

    Ei tuo ole kovinkaan kil­pailukykyi­nen hin­ta mon­enkaan viinin kohdal­la. Syy mik­si jotkin viinit ovat “kohtu­ullisen edullisia”, voi olla suuret volyymit perus­va­likoimas­sa, joiden avul­la tuot­ta­jat ovat valmi­ita laske­maan hin­to­jaan suh­teessa esim. keskieu­roop­palaisi­in ostajiin. 

    Mon­et maa­han­tuo­jat (ja tuot­ta­jat) hakeu­tu­vat Suomen markki­noille ali­hin­noit­telul­la. Myy­dään ensim­mäi­nen vuosi viiniä sel­l­aises­sa hin­talu­okas­sa, mis­sä saadaan Alkon vaa­ti­maa volyymia ja vii­ni tutuk­si ihmisille. Samal­la tuotet­ta sit­ten markki­noidaan lehdis­sä, blo­geis­sa, mes­suil­la jne. Ja ja kun markki­noille pääsy onnis­tuu, ensim­mäisen vuo­den jäl­keen aloite­taan hin­to­jen tasainen nostaminen. 

    Yksi ikävä ilmiö on myös viinien manip­u­loin­ti pohjoisen markki­noille. Huono­ja ja läh­es kelvot­to­mia viine­jä sokeroidaan (6–20 g/l) ja näin peit­etään ikäviä maku­ja. Ilmiössä ei ehkä sinäl­lään ole vikaa, mut­ta se lait­taa Alkon “laadukkaat” tuot­teet ja osaamisen jän­nään val­oon. Vain pohjo­is­mais­sa on vaikea löytää esimerkik­si punaista laatikkovi­iniä, mitä ei olisi sokeroitu “hedelmäisek­si.”

    Jos viinien myyn­ti vapautet­taisi­in, nähtäisi­in Suomes­sa mitä laatu ja hyvä osaa­va asi­akas­palvelu oikeasti tarkoit­ta­vat. En usko, että yksikään Alko pystyy kil­paile­maan omis­ta­jalähtöisen, into­hi­mos­ta kumpua­van yksi­ty­isyrit­täjän kanssa. Sik­si myös monis­sa rav­in­tolois­sa on huo­mat­tavasti kivem­pi valikoima viine­jä kuin Alkos­sa, vaik­ka määräl­lis­es­ti viin­imerkke­jä voi olla sato­ja vähemmän.

   9. Samu:
    Mon­et maa­han­tuo­jat (ja tuot­ta­jat) hakeu­tu­vat Suomen markki­noille ali­hin­noit­telul­la. Myy­dään ensim­mäi­nen vuosi viiniä sel­l­aises­sa hin­talu­okas­sa, mis­sä saadaan Alkon vaa­ti­maa volyymia ja vii­ni tutuk­si ihmisille. Samal­la tuotet­ta sit­ten markki­noidaan lehdis­sä, blo­geis­sa, mes­suil­la jne. Ja ja kun markki­noille pääsy onnis­tuu, ensim­mäisen vuo­den jäl­keen aloite­taan hin­to­jen tasainen nostaminen. 

    Yksi ikävä ilmiö on myös viinien manip­u­loin­ti pohjoisen markki­noille. Huono­ja ja läh­es kelvot­to­mia viine­jä sokeroidaan (6–20 g/l) ja näin peit­etään ikäviä maku­ja. Ilmiössä ei ehkä sinäl­lään ole vikaa, mut­ta se lait­taa Alkon “laadukkaat” tuot­teet ja osaamisen jän­nään val­oon. Vain pohjo­is­mais­sa on vaikea löytää esimerkik­si punaista laatikkovi­iniä, mitä ei olisi sokeroitu “hedelmäisek­si.”

    Jos viinien myyn­ti vapautet­taisi­in, nähtäisi­in Suomes­sa mitä laatu ja hyvä osaa­va asi­akas­palvelu oikeasti tarkoit­ta­vat. En usko, että yksikään Alko pystyy kil­paile­maan omis­ta­jalähtöisen, into­hi­mos­ta kumpua­van yksi­ty­isyrit­täjän kanssa. Sik­si myös monis­sa rav­in­tolois­sa on huo­mat­tavasti kivem­pi valikoima viine­jä kuin Alkos­sa, vaik­ka määräl­lis­es­ti viin­imerkke­jä voi olla sato­ja vähemmän. 

    Jos Alkon viinit ovat huono­ja niin kan­nat­taa ryhtyä tekemään itse, kuten moni 1990-luvul­la har­rasti. Hintaa/pullo halvim­mil­laan 50 sent­tiä, koti­maista raa­ka-ainet­ta saa ome­na­puista, mar­japen­saista tai metsästä!

    No mihin se koti­valmis­tus sit­ten lopahti? Veikkaan että EU-jäsenyy­teen ja matkus­ta­jatunoti­ra­joi­tusten vapau­tu­miseen ja sitä kaut­ta alko­ho­liv­ero­jen alen­tamiseen? Kuka enää muis­taa sen ajan kun jostain “pikakivääristä” tai “libik­ses­tä” jou­tui mak­samaan 40 — 50 mk?

 15. Mun mielestäni ei tarvi­ta mitään muu­tok­sia nylytilanteeseen.Alkoholijuomat ovat oma eri­ty­ispi­ir­teen­sä suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa. Hyvä että nyt kum­minkin saati­in neloso­lut kaup­poi­hin mut­ta jos viiniä pitää saa­da niin samal­la mun puoles­ta voisi myy­dä väke­viäkin, ja mieluiten 24/7, sitähän kaik­ki vapaam­paa alko­holi­pli­ti­ikkaa tavoit­tel­e­vat haluavat!

  Itse asi­as­sa kaipaisin halvem­pia rain­to­lahin­to­ja mut­ta kukaan ei halua sitä vaan ain­oas­taan brenkkua R‑kiskoihin, suo­ma­laiset kun eivät ole niin sosi­aal­isia että halu­aisi­vat juo­dan viinansa ravintoloissa!

 16. Tässä uno­hde­taan net­ti­palve­lut kokon­aan. Samal­la kun viinit vapau­tuu Alkos­ta niin etämyyn­ti voitaisi­in vapaut­taa. En ajat­tele että pris­mas­ta saisi erikoisimpia viine­jä mitä Alkoon suos­tu­taan tilaa­maan, mut­ta sieltä saa hel­posti ja hal­val­la ne yleisim­mät. Sit­ten netin kaut­ta erikoiskau­pas­ta kaik­ki mitä maail­mas­ta tarvitsee.

  1. Jos kun­non viine­jä ei saa kuin netistä, on olta­va aika suun­nitel­malli­nen toimis­saan. Ei yllä­tysvierai­ta eikä spon­taane­ja kut­su­ja. Ruokalista on tiedet­tävä kauan etukäteen.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos kun­non viine­jä ei saa kuin netistä, on olta­va aika suun­nitel­malli­nen toimis­saan. Ei yllä­tysvierai­ta eikä spon­taane­ja kut­su­ja. Ruokalista on tiedet­tävä kauan etukäteen.

    Luot­taisin tässä markki­noiden voimaan ja viininys­tävien halukku­u­teen varas­toi­da kiin­nos­tavia viine­jä. Jos laadukkaalle viin­iosas­tolle on kysyn­tää ja se ehkä jopa tuo asi­akkai­ta, niin var­masti löy­tyy joku “Tukkimies” tai “Pre­mi­um-Lii­teri”. joka tästä tekee itselleen markkinavaltin.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos kun­non viine­jä ei saa kuin netistä, on olta­va aika suun­nitel­malli­nen toimis­saan. Ei yllä­tysvierai­ta eikä spon­taane­ja kut­su­ja. Ruokalista on tiedet­tävä kauan etukäteen.

    Ööh miten niin?
    Se ruokaan sopi­va vii­ni ote­taan kel­lar­ista. Jonne on netistä hom­mat­tu etukä­teen sopi­va valikoima. Ei kai kukaan net­tios­toina yksit­täisiä pul­lo­ja osta, vaan korin pari vähin­tään ker­ral­la. Oma kel­lari on vaa­ti­ma­ton, ei ihan paria sataa pul­loa, mut­ta kyl­lä aina ruokaan sopi­va vii­ni löytyy.

 17. Käsi­tys siitä, että viinien mar­ket­myyn­ti paran­taisi valikoimaa, ei kestä tosi­a­sioi­ta. Vietän aika paljon aikaa Pohjois-Ital­ias­sa ja tun­nen sikäläisen kotiseudun ruo­ka- ja viinikau­pat hyvin. Automar­ketin (noin S‑market tai K‑Supermarket ‑tasoa) alko­ho­li­va­likoima olu­en lisäk­si on noin 7‑metriä lev­eä hyl­ly neljäl­lä hyl­lyl­lä + 3 metriä lev­eä kolmel­la hyl­lyl­lä kak­sipuolise­na. Onhan siinä viine­jä (valko, puna ja kuo­hu), mut­ta kapea valikoima ja läh­es pelkästään ital­ialaisia. Mui­ta alko­hole­ja on tuos­ta 7 metristä 2 metriä, eli siitä voi päätel­lä wiski‑, ym. valikoiman laa­ju­u­den ja laadun. Olui­ta on tuon 7 metrin ver­ran vastapäisel­lä seinäl­lä, plus pari lavaa. Näin pienen valikoiman Alko­ja on Suomes­sa todel­la vähän, Otaniemen kios­ki-Alko ehkä lähim­pänä. Isom­pi kaup­pakeskus on 20 km päässä.

  Oikei­ta enote­co­jakin toki löy­tyy, ja niis­sä on hyvä valikoima, mut­ta hyvään sel­l­aiseen pitääkin ajaa 11 km pikkuteitä: se ei ole lähel­lä ketään muu­ta kuin kyseisessä pikkukaupungis­sa asu­vaa. Sen valikoima vas­taa keskisu­ur­ta alkoa.

  Tämä siis tiheään asu­tus­sa 900 000 asukkaan Vare­sen provinssis­sa. Hyvä enote­ca löy­tyy siel­lä Besoz­zos­sa. Provinssis­sa asuu varsin paljon suo­ma­laisia Ispras­sa sijait­se­van EU:n JRC:n vuoksi.

 18. Ai Alkon kat­teet määritel­lään sen ulkop­uolel­la. Johtuuko se Alkon määräävästä markki­na-ase­mas­ta? Voitasi­inko sitä soveltaa myös mui­hin määräävässä markki­na-ase­mas­sa ole­vi­in yri­tyk­si­in, esim. ässä ja koo?

  1. Se johtuu EU:n erit­täin tiukoista ehdoista monop­o­lille. Halut­ti­in varmis­taa, ettei vede­tä koti­in päin, esimerkik­si suosi­ta olut­ta viinin kustannuksella.

   1. Kyl­lä Alkon kat­teet määritel­lään Suomes­sa eikä EU:ssa, kos­ka Ruot­sis­sa (myös EU:n jäsen) on aivan toisen­laiset kat­teet ver­rat­tuna Suomeen.

    Puhuit aikaisem­min kuin­ka Suomes­sa 20€ vii­ni on edulli­nen Alkos­sa kun alko­ho­liv­eroa on vain 3€. Ote­taan­pa maa­han­tuo­jan malliesimerkki:

    Oste­taan vii­ni tuot­ta­jal­ta hin­taan 6€. Tuo­daan se maa­han (1€) ja laite­taan katet­ta 1€. Myy­dään näin ollen vii­ni Alkolle 8€.

    Alko iskee päälle kat­teen 4€, siihen kyl­keen pant­ti­mak­sua 1€ ja vielä alko­ho­liv­ero 3€. Kuu­den euron vii­ni on nyt 16€. Kohtuullista?

    Ei, kos­ka kulut­ta­jalle tulee vielä päälle 24% alv. Nyt hin­ta on se 19,99€ mihin suo­ma­laiset ovat tot­tuneet. Kuu­den euron vii­ni, jos­ta maa­han­tuo­ja ottaa katet­ta euron, Alko neljä ja val­tio vero­jen muo­dos­sa seitsemän.

    En kyl­lä sanoisi, että meil­lä “parin kympin laatu­vi­i­ni” on oikeasti edulli­nen ja ihmette­len jos näitä viine­jä löy­tyy kalli­im­mal­la ulko­mail­ta kuin Suomes­ta. Kyl­lä itse mielu­um­min ostan nämä viinit ulko­maan­reis­suil­ta tai net­tikaupoista, hin­ta kun voi hel­posti olla tuol­laisel­la kuu­den euron lähtöhin­nan viinil­lä olla puo­let siitä, mitä Alkos­sa. Kul­je­tuskus­tan­nustenkin jäl­keen jäädään aika hyvin plus­san puolelle.

   2. Orr, empiria ei tue laskel­maasi. Laatu­vi­init eivät ole Alkos­sa sen kalli­impia kuin ulko­mail­la. Bulkkivi­init toki ovat. Voitko harki­ta des­i­maalip­ilkun paikkaa tuos­sa pant­ti­mak­sus­sa, 1 €? Arvon­lisävero ja alko­ho­liv­ero eivät ole riip­pu­vaisia monop­o­lista. Ne koske­vat myös ulko­maista net­tikaup­paa, ellet suun­nit­tele rikosta.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Orr, empiria ei tue laskel­maasi. Laatu­vi­init eivät ole Alkos­sa sen kalli­impia kuin ulko­mail­la. Bulkkivi­init toki ovat. Voitko harki­ta des­i­maalip­ilkun paikkaa tuos­sa pant­ti­mak­sus­sa, 1 €? Arvon­lisävero ja alko­ho­liv­ero eivät ole riip­pu­vaisia monop­o­lista. Ne koske­vat myös ulko­maista net­tikaup­paa, ellet suun­nit­tele rikosta.

    En tiedä mikä on Osmon määritelmä laatu­vi­inille, mut­ta viinialal­la pitkään työskelleenä ja ulko­mail­la asuneena, empiria ei kyl­lä tue tuo­ta laatu­vi­inien edukku­ut­ta Suomes­sa. Ja mik­si tuk­isi, sil­lä ALV, alko­ho­liv­ero, juoma­pakkausverot, pant­tisys­teemit, kaik­ki, ovat Eurooopan korkeimpia. 

    Olisi se aika ihme jos EU:n korkeim­mil­la veroil­la, huonol­la maanti­eteel­lisel­lä sijain­nil­la ja monop­o­lil­la onnis­tu­isimme ole­maan edukas maa, edes laatu­vi­inien kategoriassa.

 19. San­gre de Toro, tut­tu härkävi­i­ni, Alkos­sa 10.48 e. Viking line hin­ta 6.25 e. Espan­jas­sa viimek­si kun näin niin siel­lä mar­ket­ti­hin­ta oli kol­men neljän euron luokkaa. Kyl­lä tuo min­ul­la menee, Vikingin hinnoilla.

 20. Ei kan­na­ta ver­ra­ta viin­i­maan valikoimaa. Ei Ital­ias­ta ran­skalaisia juus­to­jakaan saa, sik­si kun kukaan ei ostaisi. Olen asunut Briteis­sä yli 18 vuot­ta. Kau­pan alal­la on kil­pailua ja jopa erikois­tunei­ta viinili­ikkeitä löy­tyy. Englan­ti on tosin nykyään hyvä viin­i­maa. Kau­pas­ta löy­tyy hyvä valikoima ja jopa parem­pi kuin Alkos­ta. Châteauneuf-du-Pape on halvim­mil­laan alle 20 euroa ja siitä löy­tyy “pirkkaver­sio”. Alko­ho­liv­ero on täs­mälleen sama viinis­sä kuin Suomes­sa. Kalleimpi­en viinien osalta en osaa sanoa, mut­ta keski­hin­tais­ten osalta on aina tar­jouk­sia. Olen enem­pi gini­in keskit­tynyt ja väit­täisin että valikoima ver­rat­tuna Alkoon on vähin­tään 10 ker­tainen, puhutaan siis sadoista.

 21. Osmo, jos todel­lakin EU on määrän­nyt Alkon kat­teen / hin­noit­teluk­er­toimen suu­ru­u­den, niin mik­si Ruotsin Sys­tem­bo­lagetis­sa on merkit­tävästi pienem­mät kat­teet? Alkon hin­noit­teluk­er­roin viineille on 1,5 eli kympil­lä sisään ostet­tavaan viini­in lyödään päälle 5 euroa. Oluelle vas­taavasti ker­roin on 1,67, eli kolmel­la eurol­la sisään ostet­tavaan olueen tulee kak­si euroa päälle katetta.

  https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/hinnat/hinnoittelukertoimet

  Sys­tem­bo­lagetin vas­taa­va katek­er­roin on vakio 1,175 (17,5%) jon­ka päälle tulee tuoteko­htainen kiin­teä mak­su. Viinip­ul­lolle nykyään 5,21kr per pul­lo. Tuo­han tietysti johtaa merkit­tävästi Alkoa halvem­pi­in hin­toi­hin eri­tyis­es­ti kalli­impi­en tuot­tei­den tapauksessa.

  Pikaisel­la silmäi­lyl­lä netin syövereistä olen myös havain­nut että nuo hin­noit­teluk­er­toimet ovat eläneet aiko­jen saatossa ja niitä ei todel­lakaan määrätä EU:n tasolta.

  Itsekin olet perustel­lut näitä hin­ta­jut­tu­ja pitkälti anek­dootein, niin mainit­takoon että Alkos­sa Dom Perignon on nyt 175 euroa, ja Tallinkil­la 135 euroa. 40 euron hin­taero samas­sa tuot­teessa. Samoin Gra­mo­nan La Cuvee on Alkos­sa 26e, Tallinkil­la 18e. Jos pitää veika­ta niin tuskin Tallink tekee ihan hirvit­tävää tap­pi­o­ta täl­lä. Bri­tan­ni­as­sa näyt­ti (pikaises­ti googlat­tuna) ole­van Sains­burysin super­mar­kethin­ta Dom­palle £130, eli ei tässä nyt mitään riemunkil­jah­duk­sia pääse tuon Alkon hin­nan suhteen.

 22. Jos nyt jonkin päi­h­teen vapaut­tamis­es­ta ja valikoimista näin paljon jak­se­taan kir­joit­taa, aiheena pitäisi olla kannabis. Ei mul­la muuta.

 23. Yllä jo kom­men­toin Alkois­sa ole­van keskimäärin surkea olut­va­likoima, ml. vah­vat oluet mitä ei muual­ta saa. Alkon monop­o­lin perustelu sil­lä että pienem­mil­lä paikkakun­nil­la olisi parem­pi viini­va­likoima ja palvelu ei myöskään oikein vas­taa omaa kokemusta.

  Kesäisin tulee vietet­tyä aikaa Kas­nä­sis­sä, ja sil­lä suun­nal­la ole­vien Perniön, Kemiön ja Taal­in­te­htaan Alko­jen valikoimat eivät todel­lakaan ole mitenkään ihmeel­liset. Palvelua kuvaa se, että kun yhdessä kysyin mitä viiniä suosit­telisi pihville, vas­taus oli että punaista. Ei todel­lakaan vaatisi iso sat­saus­ta miltään kau­pal­ta pystyä parempaan.

  Lomail­tua tulee myös mökil­lä Itä-Suomes­sa, ja siel­lä tilanne on vielä merkit­tävästi huonom­pi. Lähim­mät Alkot ovat Savon­lin­nas­sa (55km), Kiteel­lä (50km), Ker­imäel­lä (45km) ja Parikkalas­sa (45km). Ihan ok ruokakaup­po­ja on myös Punka­har­jul­la (20km) ja Kesälahdel­la (15km), mut­ta Alko­ja niis­sä ei ole. Kaup­po­jen huonokin viini­va­likoima olisi parem­pi kuin nykyti­lanne. 50km ylimääräi­nen ajelu kaup­pareis­sul­la viinip­ul­lon takia on jo aika älytöntä.

 24. Tääl­lä Ital­ias­sa paikalliset juo­vat pääsään­töis­es­ti ruokavi­in­inään ns. vino sfu­soa ts. pul­lot­tam­a­ton­ta viiniä. Niitä löy­tyy surkeista eri­no­maisi­in, joi­ta myös viinielit­isti var­masti saa kurkus­ta alas yskimät­tä. Nor­maal­i­hin­ta tälle viin­i­tyyp­ille on 12–14€/5l. Täl­laista juo­maryh­mää ei tosi­aan Suomes­sa saa kos­ka vero­jen takia se olisi mah­do­ton­ta. En kyl­lä ymmär­rä mik­si suo­ma­laiset pitää raja­ta tämän nautin­non ulkop­uolelle. Kes­ki- ja EteleEu­roopas­sa matkailleet tietävät että normiruokakau­pas­sa löy­tyy viine­jä joka lähtöön ja hin­talu­okkaan. On vaikea ymmärtää mik­si pelotel­laan valikoiman supis­tu­misel­la kun asi­aa voi empi­iris­es­ti havain­noi­da val­taosas­sa Euroopan maita.
  Sit­ten vielä sekin, että tääl­lä vähäisem­män hol­houk­sen maas­sa viinin­sä (oli sit­ten bulkkia tai eli­it­tiä) voi tila­ta net­tikau­pas­ta ja lasti toimite­taan kotiovelle muu­ta­mas­sa päivässä. Suo­mi on valin­nut hol­houk­sen mitä kum­mallisim­min perusteluin Alkoa suojatakseen.

 25. Kun itä­naa­puris­sa markki­nat vapautet­ti­in, tar­jon­nan laatu ja laa­ju­us paranivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.