Voi Petteri, minkä teit!

Kokoo­mus ja Pet­te­ri Orpo jäi­vät vähän yksin kysy­myk­ses­sä, pitäi­si­kö van­hus­ten­huol­toon tul­la tiuk­ka ja jous­ta­ma­ton mitoi­tus seit­se­män hoi­ta­jaa kym­men­tä hoi­det­ta­vaa koh­taan. Nyt Pet­te­ri on muut­ta­nut miel­tään, var­maan­kin kos­ka vaa­lit ovat lähel­lä ja pää­mi­nis­te­rin paik­ka on uhattuna.

Jos täl­lai­nen van­hem­pi polii­tik­ko saa neu­vo­ta nuo­rem­paan­sa, tuo ei kan­na­ta. Jos olet ensin suu­tut­ta­nut ihmi­set ole­mal­la yhdel­lä kan­nal­la, et saa menet­tä­miä­si tuki­joi­ta ker­to­mal­la, että olit koko ajan vää­räs­sä. Sen sijaan mene­tät loputkin.

Sinän­sä on aivan oikein, jos vaih­taa kan­taa huo­mat­tu­aan ereh­ty­neen­sä. Tämän voi ker­toa ihmi­sil­le selos­ta­mal­la, mikä on muut­tu­nut täs­sä välis­sä.  Minä olen mon­ta ker­taa huo­man­nut ollee­ni vää­räs­sä ja ker­to­nut, mikä sai mie­le­ni muuttumaan.

On pal­jon hel­pom­pi ker­toa, mik­si on ollut vää­räs­sä, jos ei ole itse asias­sa ollut oikeas­sa. Pet­te­ri Orpo oli ensin oikeas­sa, mut­ta on nyt väärässä.

Tämä kiin­teä 0,7‑kerroin kai­kil­le van­huk­sel­la nimit­täin sekä hei­ken­tää van­hus­ten hoi­toa että tulee kalliiksi.

Ensik­si on todet­ta­va, että on erin­omai­nen asia, että van­hus­ten hoi­don heik­koon laa­tuun kiin­ni­te­tään huo­mio­ta. Sii­nä­kään ei voi tar­koi­tuk­se­na olla käyt­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon rahaa vaan saa­da mah­dol­li­sim­man hyvää hoi­toa. Tuo dema­rien 0,7‑mitoitus on täs­sä suh­tees­sa aivan pöhkö.

Ensim­mäi­nen ongel­ma on, että kan­nat­taa­ko hoi­don laa­tu mita­ta sii­hen käy­te­tyil­lä panok­sil­la. Se on vähän sama kuin kan­nat­taa­ko asun­to­tuo­tan­toa mita­ta asun­to­ne­liöil­lä vai käy­te­tyn beto­nin mää­räl­lä. Sivuu­te­taan kui­ten­kin tämä. Jos ei pys­ty­tä mit­taa­maan hoi­don laa­tua, on toi­sek­si paras vaih­toeh­to mita­ta käy­tet­ty­jä panok­sia. Siis vaik­ka asun­to­tuo­tan­toa beto­nin määrällä.

Tuos­sa kiin­teäs­sä hoi­to­mi­toi­tuk­ses­sa suu­rin ongel­ma on se, että van­huk­set eivät ole kes­ke­nään saman­lai­sia. Toi­set tar­vit­se­vat enem­män hoi­toa, vaik­ka­pa ker­toi­mel­la 0,9 ja toi­sen todel­la pal­jon vähem­män, vaik­ka­pa ker­toi­mel­la 0,2. Jou­du­taan suu­riin vai­keuk­siin, jos kai­kil­le mää­rä­tään sama ker­roin, 0,7. Tämän seu­rauk­se­na mene­te­tään hihas­ta vede­tyn arvion mukaan aina­kin sata mil­joo­naa euroa ver­rat­tu­na sii­hen, että samaan hoi­don tasoon pyrit­täi­siin ilman tuo­ta kiin­teä­tä normia.

Huo­mat­ta­koon, että nor­mi koh­dis­tuu kun­tiin, ei raha­nah­nei­siin Pör­riä­siin. Jos nii­den suit­si­mi­ses­ta oli­si kyse, se kävi­si par­hai­ten kun­nil­ta, kun nämä teke­vät ostosopimuksia.

Kun kun­ta jou­tuu irti­sa­no­maan yhden opet­ta­jan (bud­jet­ti­ra­joi­tus) aina kun se ottaa koti­hoi­dos­ta kak­si van­hus­ta lai­tos­hoi­toon, kun­ta tie­tys­ti yrit­tää hoi­taa van­huk­sia koto­na niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta ja vali­tet­ta­vas­ti vähän sen ylikin.

Täs­sä on kak­si ongel­maa. Haja-asu­tusa­lueil­la koti­hoi­to tulee tosi kal­liik­si, kos­ka yhtä lääk­keen jake­lua var­ten pitää ajaa kym­me­niä kilo­met­re­jä autol­la. Tii­viis­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa tilan­ne on toi­nen.  Sik­si mel­ko hyvä­kun­toi­sia van­huk­sia kan­nat­tai­si ottaa lai­tos­hoi­toon, mut­ta ei kan­na­ta, jos on tuo mitoi­tus, joka hei­dän koh­dal­laan on tär­keäs­ti yliväljä.

Toi­sen ongel­ma ovat hyvä­kun­toi­set muis­ti­sai­raat. Muis­ti­sai­ras saat­taa kye­tä huo­leh­ti­maan itses­tään aivan hyvin, jol­loin tuo mitoi­tus 0.2 on lähem­pä­nä totuut­ta kuin 0,7, mut­ta hänen jät­tä­mi­sen­sä asu­maan kak­sis­taan kaa­su­hel­lan kans­sa on vain vaa­ral­lis­ta. Nyt pako­te­taan jät­tä­mään. Toi­vot­ta­vas­ti ulko­puo­li­sia ei kuo­le tuli­pa­los­sa. Lähi­pii­ris­sä­ni on täl­lai­nen van­hus, joka hoi­to­jak­son­sa alku­vai­hees­sa oli mel­kein enem­män resurs­si per­he­muo­toi­ses­sa hoi­dos­sa, kos­ka hän oli halu­kas aut­ta­maan kaikessa.

Ei ole opti­maa­lis­ta mita­ta hoi­don laa­tua sii­hen käy­te­tyil­lä panok­sil­la, mut­ta voi olla, että ei ole parem­paa­kaan ei ole, joten tyy­dy­tään siis huonompaan.

Jos men­nään hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­seen, pitää mitoit­taa hoi­don tar­ve yksi­lö­koh­tai­ses­ti. Tähän on ole­mas­sa eri­lai­sia hoi­don tar­peen mit­ta­rei­ta, jois­ta ylei­sim­min on RAI-indek­si. Se on kau­pal­li­nen tuo­te, joten en mai­nos­ta sitä sen enempää. 

Olen­nais­ta on, että jokin osta­jas­ta ja myy­jäs­tä riip­pu­ma­ton taho mit­taa van­huk­sen hoi­don tar­peen ja hoi­ta­ja­mi­toi­tus teh­dään tämän mukaan. Sil­loin ei tar­vit­se pitää huo­no­kun­toi­sia van­huk­sia heit­teil­le jätet­tyi­nä koti­hoi­dos­sa, kuten täs­sä demarien/Orpon mallissa.

Täs­sä on kysy­mys todel­la suu­ris­ta raha­sum­mis­ta ja pal­jon parem­mas­ta hoi­dos­ta ver­rat­tu­na tuo­hon onnet­to­maan kiin­te­ään 0,7‑mitoitukseen van­huk­sen kun­nos­ta rippumatta. 

Tämä oli­si jo pal­jon parem­pi kuin tuo nor­su­mai­nen sama mitoi­tus kai­kil­le malli. 

Voi­si myös laa­tia ker­toi­men tiloil­la. Kuten Hesa­ri muu­ta­ma päi­vä sit­ten kir­joit­ti, yksi­tyi­set sel­viä­vät pie­nem­mäl­lä mitoi­tuk­sel­la kos­ka nii­den tilat ovat tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­pia. Tiloil­le pitää antaa oma kertoimensa.

Mut­ta sit­ten tek­no­lo­gia. Yllä oli tuo esi­merk­ki beto­nin mää­rän käyt­tä­mi­ses­tä asun­to­tuo­tan­non mit­ta­ri­na. Aina­kin se syr­jii puurakentamista.

Me monet ajat­te­lem­me kou­lua sel­lai­se­na kuin se oli omas­sa nuo­ruu­des­sam­me ja jot­kut van­hus­ten hoi­toa sel­lai­se­na kuin se oli aika­naan kun­nal­lis­ko­deis­sa. Hoi­ta­via käsiä tar­vi­taan aina, mut­ta moder­ni tek­no­lo­gia voi vapaut­taa ihmis­työ­tä juu­ri sii­hen, mitä ihmi­nen tar­vit­see, inhi­mil­li­seen kanssakäymiseen.

Sit­ten kun minä ja luok­ka­to­ve­ri­ni olem­me lai­tos­hoi­toiäs­sä, mei­tä on pal­jon ja työi­käi­siä on vähän. Emme voi jää­dä sii­hen kun­nal­lis­ko­tien toi­mi­ta­ta­poi­hin, vaan on otet­ta­va huo­mioon tek­no­lo­gian kehi­tys ja orga­ni­saa­tioi­den kehi­tys. Sii­tä­kin pitäi­si saa­da tähän nor­miin jokin parametri.

Dema­rit ovat vas­tan­neet tähän, että muu­tos voi­daan teh­dä sit­ten, kun tätä tek­no­lo­gi­aa on otet­tu laa­jal­ti käyt­töön. Miten sitä voi­daan kehit­tää ja ottaa käyt­töön, jos sen käyt­tä­mi­nen on kannattamatonta?

 

35 vastausta artikkeliin “Voi Petteri, minkä teit!”

 1. Näin on, mut­ta kun asia pitäi­si saa­da esi­tet­tyä yhdel­lä lauseel­la tai hoke­mal­la, että se läpäi­si­si median seu­lan ja tart­tui­si kan­san mie­leen. Poli­tii­kan paluus­ta poli­tiik­kaan jo puhut­tiin, mut­ta se oli ehkä toi­ve­ri­kas ajatus…

  1. Soi­nin­vaa­ra:
   Tuos­sa kiin­teäs­sä hoi­to­mi­toi­tuk­ses­sa suu­rin ongel­ma on se, että van­huk­set eivät ole kes­ke­nään saman­lai­sia. Toi­set tar­vit­se­vat enem­män hoi­toa, vaik­ka­pa ker­toi­mel­la 0,9 ja toi­sen todel­la pal­jon vähem­män, vaik­ka­pa ker­toi­mel­la 0,2.

   Lähi­pii­ris­sä­ni on Hel­sin­gis­sä van­hus­ten­hoi­don paris­sa hom­mia teh­nyt hen­ki­lö. Hänen mukaan­sa lai­tos­pai­kan saa­neis­sa van­huk­sis­sa ei ole help­po­ja asiak­kai­ta. On ves­sas­sa­käyt­tä­mis­tä, vai­pan­vaih­to­vaih­toa, kyl­vet­tä­mis­tä… Asiak­kaat pitää vie­dä syö­mään, syöt­tää ja juot­taa (siis lait­ta­mal­la lusik­ka suu­hun). Jok­seen­kin kaik­ki ovat muis­ti­sai­rai­ta, jot­kut vie­lä mah­dol­li­ses­ti väki­val­tai­sia­kin. Hoi­to­työ on ras­kas­ta ja vaa­ti­vaa fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti. Asiak­kais­sa on var­mas­ti ero­ja, mut­ta voi­si­ko tuon ker­toi­men 0,2 unoh­taa suosiolla?

   Soi­nin­vaa­ra:
   Kun kun­ta jou­tuu irti­sa­no­maan yhden opet­ta­jan (bud­jet­ti­ra­joi­tus) aina kun se ottaa koti­hoi­dos­ta kak­si van­hus­ta lai­tos­hoi­toon, kun­ta tie­tys­ti yrit­tää hoi­taa van­huk­sia kotiin niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta ja vali­tet­ta­vas­ti vähän sen ylikin.

   Eräs lähi­pii­ri­ni van­hus asui koto­na 97 ‑vuo­ti­aak­si. Hänel­lä oli vaka­va muis­ti­sai­raus, hän oli kaa­tuil­lut koto­na, pääs­syt haa­hui­le­maan kodin ulko­puo­lel­le, ves­sas­sa­käyn­ti ja syö­mi­nen eivät olleet itses­tään­sel­vyyk­siä. Hel­sin­gin kau­pun­gin mukaan hän ei oli­si tar­vin­nut lai­tos­paik­kaa, vaan sel­viäi­si koti­hoi­dos­sa­kin. Lai­tos­paik­ka jär­jes­tyi lopul­ta kiris­tä­mäl­lä ja uhkai­le­mal­la — täl­löin­kin perus­tee­na oli­vat talou­del­li­set eivät­kä inhi­mil­li­set syyt. Yri­tän siis sanoa, että val­lit­se­va käy­tän­tö on jo nyt pitää van­huk­sia koto­na tar­peet­to­man pitkään.

   1. MSL: Yri­tän siis sanoa, että val­lit­se­va käy­tän­tö on jo nyt pitää van­huk­sia koto­na tar­peet­to­man pitkään.

    Ja sitä mukaa kun hoi­to kal­lis­tuu enti­ses­tään, pyr­ki­mys tulee ole­maan pitä­mään van­huk­set vie­lä enem­män kaik­kial­la muu­al­la pait­si hoitopaikoissa.

 2. Oden minis­te­ria­jois­ta tilan­ne on muut­tu­nut. Koti­hoi­to on vie­ty jo erit­täin pit­käl­le. Väki pal­ve­lu­ko­deis­sa alkaa olla jo sen ver­ran huo­no­kun­tois­ta, että tuo 0,7 tai taa olla pak­ko nau­la­ta lakiin, jot­ta Oden­kin tulee aika­naan hoi­det­tua kunnolla.

  1. Jou­ni Vauh­ko­nen:
   Oden minis­te­ria­jois­ta tilan­ne on muut­tu­nut. Koti­hoi­to on vie­ty jo erit­täin pit­käl­le. Väki pal­ve­lu­ko­deis­sa alkaa olla jo sen ver­ran huo­no­kun­tois­ta, että tuo 0,7 tai taa olla pak­ko nau­la­ta lakiin, jot­ta Oden­kin tulee aika­naan hoi­det­tua kunnolla.

   Ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­toa anta­vis­sa pal­ve­lu­ta­lois­sa asu­kit ovat tosi­aan oikeas­ti huonokuntoisia.

   Mut­ta on täs­sä huo­no­kun­toi­suu­den astees­sa­kin ero­ja. Yhdel­lä ei pelaa pää, toi­sel­la ei jalat, kol­man­nel­la ei edes kädet ja nel­jän­nel­lä saat­taa pela­ta kaik­ki, mut­ta hän on “häi­riök­si” muille.

   Kun ei osa­ta hoi­don laa­tua ja hoi­toi­suut­ta mita­ta, eikä halu­ta edes yrit­tää ope­tel­la niin nyt hätä­päis­sään teh­ty kes­kiar­vo­mi­toi­tus ei ole kun­nia­kas ratkaisu.

   Suu­ri kii­tos kai­kil­le hoi­det­ta­vien omai­sil­le ja vapaa­eh­tois­työ­tä teke­vil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat hoi­ta­jien käyt­tää enem­män aikaa nii­hin asuk­kai­siin, joil­la täl­lais­ta tuki­verk­koa ei ole.

   Fik­sut hoi­to­pai­kat osaa­vat ottaa myös avu­li­aat omai­set hie­nos­ti huomioon.

  2. Jou­ni Vauh­ko­nen: tuo 0,7 tai taa olla pak­ko nau­la­ta lakiin, jot­ta Oden­kin tulee aika­naan hoi­det­tua kunnolla.

   Ongel­man juu­ri­syy­nä kun ei ole pahan­tah­toi­suus, vaan fyr­kan puu­te. Nin­pä 0,7 tar­koit­taa että kun hoi­to­ko­tei­hin saa­daan lisää hoi­ta­jia, sii­voo­jat siir­ty­vät takao­ves­ta ulos.

   Noh, kyl­lä var­mas­ti jois­sa­kin pai­kois­sa näkyy myös hoi­don paran­tu­mi­se­na. Mut­ta mil­lä kus­tan­nuk­sil­la? Pal­jon­ko se todel­li­nen paran­nus tulee mak­sa­maan, jos sii­vous­kin siir­re­tään hoi­ta­jil­le? Tämä laki tulee tar­koit­ta­maan ennes­tään­kin niuk­ko­jen resurs­sien tuhlausta.

 3. Kokoo­mus kan­nat­taa juu­ri tuo­ta yksi­löl­lis­tä mitoi­tus­ta, ei 0,7. Ongel­ma kes­kus­te­lus­sa on, että sanas­ta ”hoi­ta­ja­mi­toi­tus” on tul­lut syno­nyy­mi luvul­le 0,7, mis­tä vää­rin­kä­si­tys on syn­ty­nyt. Haas­te edel­leen se, miten kuva­ta kan­ta laa­jem­min kuin yhdel­lä lauseel­la, yksin­ker­tai­suus on sel­keäs­ti 0,7 ‑kan­nan etu poliit­ti­ses­sa keskustelussa. 

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/petteri-orpo-mtv-kolumnissa-kokoomus-asettuu-hoitajamitoituksen-taakse-laiminlyontien-rangaistuksia-tiukennettava-laissa/7270290

 4. Hyvä kir­joi­tus — usein unoh­de­taan, että laki yksi­tyi­sis­tä sosi­aa­li­pal­ve­luis­ta mää­rit­te­lee, että yksi­tyi­sil­lä pitää olla toi­mi­lu­pa, ja toi­mi­lu­vas­sa pitää olla hoi­ta­ja­mi­toi­tus (kes­ki­mää­rin yli 0,55). Ja se riip­puu tilois­ta, asiak­kai­den hoi­toi­suu­des­ta jne. Se on siis jo nyt lais­sa — yksi­tyis­ten osalta.

 5. Olet­ko Soi­nin­vaa­ra ymmär­tä­nyt hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen oikein? Ilmei­ses­ti suu­rin osa ei ole. Oikeas­ti 10 van­hus­ta koh­den ei oli­si 7 hoi­ta­jaa työ­vuo­ros­sa hoitamassa. 

  Pitäi­si sää­tää mitoi­tus niin, että kuin­ka mon­ta hoi­ta­jaa pitää olla aamu­vuo­ros­sa, ilta­vuo­ros­sa ja yövuo­ros­sa teke­mäs­sä hoi­to­työ­tä van­hus­ta kohden.

  Että polii­ti­kot, joko ne osaa olla hyvin kie­ro­ja ja tahal­laan jät­tä­vät ker­to­mat­ta mitä hoi­ta­ja­mi­toi­tus tar­koit­taa, tai eivät ymmär­rä sii­tä mitään.

  ”Van­hus­ten hoi­van hen­ki­lö­mi­toi­tus 0,5 tar­koit­taa 28 pai­kan yksi­kös­sä 14 hoi­ta­jaa, jos­ta vii­kon 168 tun­nin aika­na riit­tää päi­vä­vuo­roon 4, ilta­vuo­roon 3 ja yövuo­roon 2. 0,7 nos­tai­si päi­vä­vuo­ron kuu­teen ja ilta­vuo­ron vii­teen. On näil­lä merkitystä!”

   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/271254-aki-linden-99lla-suomalaisista-vaara-kasitys-hoitajien-desimaaleista-laskelmat-tata

 6. Surul­li­sin­ta täs­sä on, että koko kes­kus­te­lu on kuih­tu­nut tähän yhteen lukuun — 0,7. Surul­lis­ta tämä on sik­si, että nyt sää­de­tään toi­mi­ma­ton 0,7 laki ja van­hus­ten­hoi­to jää edel­leen suor­ke­aan tilaan. Jari Saras­vuon sanoin: “Suo­mi on moraa­li­ses­sa konkursissa”. 

  Kuvot­ta­vin­ta täs­sä koko asias­sa on se, että suu­rin osa asias­ta meh­kaa­vis­ta kan­san­edus­ta­jis­ta on ollut kun­ta­päät­tä­ji­na teke­mäs­sä näi­tä pää­tök­siä ja jät­tä­nyt van­huk­set sur­kean hoi­don varaan.

  Suo­mel­la on varaa parem­paan. Jat­ka Ode asias­ta kir­joit­ta­mis­ta ja pidä huo­li, että Hel­sin­gis­sä asiat teh­dään oikein!

 7. Tuo kaik­ki kuu­los­taa hir­veän loo­gi­sel­ta ja päte­väs­ti perus­tel­lul­ta. Onko­han kui­ten­kin täs­sä­kin asias­sa paras hyvän pahin vihol­li­nen? Jos­tain syys­tä alan tut­ki­jat, kuten pro­fes­so­rit Mar­ja Vaa­ra­ma ja Tep­po Krö­ger, ovat puhu­neet sito­van mitoi­tuk­sen puo­les­ta. Aree­nan tal­len­tees­sa (https://areena.yle.fi/1–50060778) Krö­ger ker­too, miten muis­sa Poh­jois­mais­sa hoi­ta­jia on aina­kin noin 1,5‑kertaisesti sen mitä Suo­mes­sa ja että Suo­mes­sa on hoi­va­pal­ve­lui­den rahoi­tuk­ses­sa näi­hin mai­hin ver­rat­tu­na laman jäl­jil­tä noin mil­jar­din vaje. 

  Vai­kut­taa aivan sel­väl­tä, että kyl­lä tätä hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta­kin tulee jol­lain taval­la Suo­mes­sa kas­vat­taa, ja jos ei mui­ta kei­no­ja ole, niin kir­ja­taan se sit­ten lakiin. Näis­tä ongel­mis­ta on puhut­tu nyt 30 vuot­ta, kuten Vaa­ra­ma haas­tat­te­lus­saan tote­aa (https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005986064.html). Sii­tä huo­li­mat­ta kukaan ei ole kehit­tä­nyt tie­to­ko­nei­ta ja robot­te­ja, jot­ka oli­si­vat tuo­neet mit­ta­via tehok­kuus­pa­ran­nuk­sia, joi­den myö­tä hoi­ta­jil­la oli­si ollut enem­män aikaa vanhuksille.

  Noin yli­pää­tään tämä kohu on mukail­lut kaa­vaa, johon olem­me tot­tu­neet kaik­kia hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta kos­ke­vis­sa kes­kus­te­luis­sa, oli kyse sit­ten perus­kou­lus­ta, las­ten­hoi­dos­ta, las­ten­suo­je­lus­ta ja mis­tä tahan­sa jul­ki­ses­ta työ­voi­ma­val­tai­ses­ta alas­ta. Pal­jas­tuu skan­daa­li ja syn­tyy kii­vas jul­ki­nen kohu. Polii­ti­kot, tut­ki­jat, työn­te­ki­jät ja omai­set totea­vat, että työn­te­ki­jä­re­surs­sit ovat aivan ali­mi­toi­te­tut. Tar­vi­taan nor­mi, tode­taan. Sit­ten pai­kal­le tule­vat byro­kraa­tit ja kam­ree­rit, jot­ka muis­tut­ta­vat, että työn­te­ki­jöi­den mää­rän nor­mit­ta­mi­nen ei ole paras rat­kai­su. Kohu laan­tuu paris­sa vii­kos­sa. Mikään ei muu­tu. Nyt kun äänes­tä­jis­tä kas­va­va osa alkaa olla van­hus­väes­töä, alkaa näyt­tää edes pik­kai­sen lupaa­val­ta, että jota­kin saa­daan jopa aikaan.

  Mikä kum­ma mah­taa olla tuo tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen myö­tä saa­ta­va mit­ta­va tehok­kuus­pa­ran­nus van­hus­ten­hoi­dos­sa? Kuu­los­taa lupauk­sel­ta, joka ei lopul­ta kos­kaan täy­ty. Onhan esim. kou­lui­hin tul­lut enem­män tek­no­lo­gi­aa kuin aiem­pi­na vuo­si­na, mut­ta ei se ole muut­ta­nut tar­vit­ta­vien opet­ta­jien mää­rää miten­kään. Jon­kin­lai­se­na kurio­si­teet­ti­na voi toki mai­nos­taa videon väli­tyk­sel­lä tar­jot­ta­via vie­raan kie­len kurs­se­ja syr­jä­seu­dun lap­sil­le, mut­ta oleel­li­ses­ti työ on ihan samaa kuin ennen­kin. (Kor­keam­pien astei­den ope­tus niil­le, jot­ka ovat innok­kai­ta oppi­maan on eri asia; net­ti on pul­lol­laan hyviä kurs­se­ja.) Onko joku jos­kus osoit­ta­nut teh­tä­viä, joi­ta voi siir­tää hoi­ta­jil­ta robo­teil­le tai tie­to­ko­neil­le? Kuin­ka­han pal­jon näi­tä teh­tä­viä van­hus­ten­huol­los­sa yli­pää­tään on? Voi­si­ko täs­tä odot­taa 0,01, 0,1 tai 0,3 hoi­ta­jan tehok­kuus­hyö­tyä? Tätä tois­tai­sek­si tun­te­ma­ton­ta tehok­kuus­pa­ran­nus­ta odo­tel­les­sa toi­von, että omat van­hem­pa­ni sai­si­vat tar­vit­se­man­sa hoivan.

  1. Samaa miel­tä kans­sa­si, Antti.
   Omat van­hem­pa­ni hoi­ta­nee­na lait­tau­duin myö­hem­min pal­kat­tu­na hoi­ta­maan mui­tan­kin, “aka­tee­mi­ses­ta” kou­lu­tuk­ses­ta ja aiem­mas­ta “uras­ta” huolimatta.
   Koke­mus­ta ker­tyi kai­ken kaik­ki­aan yli 20 vuot­ta täs­tä puu­has­ta, kos­ka jo omat van­hem­mat eli­vät kor­ke­aan ikään — toi­nen suht ter­vee­nä, toi­nen muis­ti­sai­raa­na. Lyhyem­män, mut­ta moni­vuo­ti­sen palk­ka­työ- osuu­den tein koti­hoi­dos­sa ja vam­mais­ten asumisyksiköissä.

   Sen seu­rauk­se­na on vähän vai­kea kuun­nel­la näi­tä hoi­toi­suus-spe­ku­laa­tioi­ta ihmi­sil­tä, jois­ta tus­kin kovin moni on ( anteek­si vain) aina­kaan van­hus­ten vaip­po­ja vaih­ta­nut — tai edes tutus­tu­nut näi­hin pal­ve­lui­hin, joi­den mitoi­tuk­ses­ta puhuvat.

   Kuvit­te­lin, että nyt kes­kus­tel­laan nime­no­maan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yksi­köis­sä tar­vit­ta­van hen­ki­lös­tön mitoi­tuk­ses­ta. Ei muusta.
   Skan­daa­li oli minun ymmär­tääk­se­ni se tie­to, että yri­tyk­set pyö­rit­tä­vät näi­tä ras­kaim­man hoi­van yksi­köi­tä riit­tä­mät­tö­mäl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti, vas­toin mitoi­tus­oh­jei­ta ja sopi­muk­sia, lii­ke­toi­min­ta­mal­li­naan (= rahan ja kil­pai­lun takia), ja las­ke­vat rahaa sääs­tääk­seen tason mah­dol­li­sim­man alas kai­kes­sa muus­sa­kin: ravin­non laa­dus­sa, hen­ki­lö­koh­tai­sen hygie­nian hoi­ta­mi­ses­sa, sii­vouk­ses­sa — yöval­von­nas­ta ja luva­tus­ta saat­to­hoi­dos­ta puhumattakaan. 

   Hen­ki­lö­kun­ta pako­te­taan tähän sisäi­sin mää­räyk­sin ja aje­taan niin uuvuk­siin, että jät­tä­vät alan.
   Uusin uuti­nen ker­too, että mitoi­tus ei eroa täs­tä julkisillakaan.
   Karmeaa.
   Näin teh­tiin jo 1990-luvun tee-se- itse-lamas­sa. Muis­tan sen­ai­kai­sen Hel­sin­gin koti­hoi­don pääl­li­kön anta­mas­sa haas­tat­te­lu­ja sii­tä, mon­ta­ko lit­raa vaip­pa vetää ja miten kau­an sen vaih­toa pys­tyy -“siis”- lyk­kää­mään. — Sen myö­tä­hä­peän määrää!
   Sil­loin ihmet­te­lin asi­aa sivus­ta, kos­ka kou­lu­tus­ta vas­taa­va työ­paik­ka oli vie­lä tallella. 

   Leh­dis­sä oli sil­loin­kin jut­tu­ja myös sii­tä, miten hen­ki­lö­kun­ta pake­nee alal­ta, kun se resurs­si­leik­kauk­sil­la aje­taan uuvuk­siin. Se oli tot­ta: seu­rauk­set tun­tui­vat vie­lä 2000-luvun puo­lel­la. Pää­sin itse hoi­to­töi­hin sik­si, että nuo­ret kart­toi­vat alaa edel­leen. Kun lope­tin, nuo­ret lähi­hoi­ta­jat oli­vat jo alka­neet hakea paikkoja. 

   Nyt on menos­sa uusi kart­ta­mis­vai­he ja sen seu­rauk­se­na työ­voi­ma­pu­la, joka on samal­la tavoin itse aiheu­tet­tu kuin edellinenkin. 

   Hen­ki­lö­kun­nan jat­ku­vas­ta vajauk­ses­ta seu­raa, että hoi­ta­mi­sen ase­mes­ta mak­sua vas­taan tuo­te­taan sitä lai­min­lyön­tiä ja kal­toin­koh­te­lua, jos­ta vii­me aikoi­na on saa­tu kuvauk­sia kasapäin.

   Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yksik­köi­hin pää­se­vät vain kaik­kein sai­raim­mat, kos­ka hoi­don kal­leu­den ja paik­ka­pu­lan takia nii­tä ei halu­ta tar­jo­ta edes kai­kil­le niil­le, jot­ka nii­tä kipeim­min tarvitsevat.
   Niin­hän asia uutis­ten mukaan on myös tääl­lä Helsingissä.

   Näis­tä syis­tä hoi­toon vali­koi­tu­nei­den hoi­toi­suu­des­sa ei oikeas­taan ole eroja.

   Näis­sä yksi­köis­sä hoi­de­taan avuttomimpia.
   Nii­tä, jot­ka eivät kyke­nen valit­se­maan paik­kaan­sa eikä valit­ta­maan, puhu­mat­ta­kaan että kyke­ni­si­vät äänes­tä­mään jaloil­laan laa­dun puo­les­ta niin, että huo­no orga­ni­saa­tio sen seu­rauk­se­na jäi­si vaill­le asiakkaita.

   Eikö nyt mil­lään voi­tai­si lyö­dä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­le hei­dän hoi­dos­saan ala­ra­jaa, jon­ka rik­ko­mi­ses­ta seu­raa ran­gais­tus, kos­ka ilman sitä sääs­tö­pe­liä pela­taan puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mim­pien hen­gel­lä ja terveydellä?
   Hoi­toi­suus-spe­ku­loin­neis­sa kum­mit­te­lee jokin outo kuvi­tel­ma, että samas­sa hoi­to­yk­si­kös­sä yli­pää­tään voi­si olla aivan seka­lai­sia asiak­kai­ta tai poti­lai­ta, ja että hoi­toi­suus­pul­ma joh­tui­si tästä.

   Mis­sä sel­lai­sia hoi­to­paik­ko­ja on?
   Pari orga­ni­saa­tio­ta tar­jo­si taka­vuo­si­na mah­dol­li­suut­ta siir­tyä pal­ve­lu­tar­peen mukaan hoi­to­yk­si­kös­tä toi­seen saman orga­ni­saa­tion sisäl­lä, mut­ta niis­sä­kin juu­ri hoi­toi­suus mää­rä­si, mil­le osa­tol­le kuu­lut. Kun­kin osaston/ yksi­kön sisäl­lä hoi­toi­suus ei tämän vali­koin­nin jäl­keen vaihtele.

   Jos siis poru­kat ovat jo val­miik­si vali­koi­tu­nei­ta, kaut­ta jär­jes­tel­män, niin mis­tä kaik­ki tämä puhe moni­mut­kai­ses­ta mitoi­tuson­gel­mas­ta? RAI-mit­ta­ria olen käyt­tä­nyt itsekin.

   Odo­tan, jos­ko joku valis­tai­si minua? 

   Pal­ve­lu­ta­loi­hin ei yleen­sä ote­ta asu­maan asiak­kai­ta, joi­ta var­ten tar­vit­tai­siin hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa, eikä niis­sä tie­tääk­se­ni asu­ta kun­nan tuel­la eli “kun­ta­pai­koil­la”.
   Nii­den­kin asuk­kaat voi­vat kyl­lä olla kun­nal­li­sen koti­hoi­don asiakkaita.

   1. Pak­ko yhtyä täy­sin yllä ole­viin kom­men­tei­hin. Pal­jon tun­tuu ole­van ilmas­sa “aka­tee­mis­ta” spe­ku­loin­tia sii­tä miten nämä asiat tuli­si täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sa jär­jes­tää, ilman mitään todel­lis­ta kos­ke­tus­ta alan ongel­miin. Lakiin kir­jat­tu hoi­ta­ja­mi­toi­tus on toki rat­kai­su­na vaja­vai­nen ja kar­kea mut­ta aina­kin se aut­taa räi­keim­piin puu­tei­siin ja ongel­miin täs­sä ja nyt. 

    Sinä het­ke­nä kun yli­kan­sal­li­set pää­oma­si­joit­ta­jat saa­daan kiin­nos­tu­maan suo­ma­lai­sen mum­mon hyvin­voin­nis­ta, on osoi­tet­ta­vis­sa tek­no­lo­gi­aa joka tosia­sial­li­ses­ti hoi­ta­jien työ­tä vähen­tää ja/tai alal­la on run­saas­ti resurs­se­ja var­mis­ta­maan yksi­löl­li­nen hoi­to niin pala­taan asiaan.

 8. Onhan tuo 0,7 parem­pi kuin nykyi­nen ei mitään.

  Eivät­kä lait ole pysy­viä, sit­ten kun on mui­ta mit­ta­rei­ta ja väli­nei­tä niin var­maan lakia muutetaan

  1. Lii­an van­ha: sit­ten kun on mui­ta mit­ta­rei­ta ja väli­nei­tä niin var­maan lakia muutetaan

   Ongel­ma vain on, että tämä laki voi estää kun­tia otta­mas­ta käyt­töön kevyem­pää pal­ve­lua­su­mis­ta pie­nem­mäl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la niil­le van­huk­sil­le, jot­ka tar­vit­se­vat vähem­män apua. Myös­kään kun­ta ei voi alkaa tätä lakia muut­ta­maan tai ohit­ta­maan, vaik­ka ottai­si käyt­töön parem­man mittarin.

   1. Vie­lä suu­rem­pi ongel­ma on, jos tama sal­li­taan. Muu­tet­tu­aan pois koto­aan van­huk­sen tuli­si voi­da elää lop­pui­kän­sä samas­sa pai­kas­sa, vaik­ka kun­to vähän heik­ke­ni­si­kin. Joku dema­ri ehdot­ti­kin jo, että oli­si usei­ta eri­ta­soi­sia hoi­to­lai­tok­sia, jois­sa kus­sa­kin oli oma nor­min­sa, mut­ta muis­ti­sai­raal­le ei ole hyväk­si jou­tua muut­ta­maan aina vain uudestaan.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Vie­lä suu­rem­pi ongel­ma on, jos tama sal­li­taan. Muu­tet­tu­aan pois koto­aan van­huk­sen tuli­si voi­da elää lop­pui­kän­sä samas­sa pai­kas­sa, vaik­ka kun­to vähän heik­ke­ni­si­kin. Joku dema­ri ehdot­ti­kin jo, että oli­si usei­ta eri­ta­soi­sia hoi­to­lai­tok­sia, jois­sa kus­sa­kin oli oma nor­min­sa, mut­ta muis­ti­sai­raal­le ei ole hyväk­si jou­tua muut­ta­maan aina vain uudestaan.

    Pitää todel­la­kin paik­kan­sa. Pahas­ti demen­toi­tu­nut, mut­ta koh­ta­lai­ses­sa fyy­si­ses­sä kun­nos­sa ollut äiti­ni kuo­li vajaan vii­kon kulut­tua sii­tä, kun hänet siir­ret­tiin pit­kä­ai­kai­ses­ta hoi­to­pai­kas­taan toi­seen hoitolaitokseen.

   3. Mie­les­tä­ni tavoit­tee­na paik­ka mis­sä van­hus voi­si asua suh­teel­li­ses­ti kevyes­tä (käy­te­tään nyt näi­tä sanot­tu­ja ker­toi­mia), pal­ve­lu­ta­sos­ta (0,2) alkaen aina sin­ne vii­mei­seen pal­ve­lua­su­mi­sen tasoon asti, jou­tu­mat­ta muut­ta­maan, ennen kuin vimei­set por­tit raot­tu­vat. Tämä on usein sai­raa­lan osas­tol­la sitten.
    Sil­loin on hyvä että täl­läi­ses­sä asu­mis­muo­dos­sa on tar­jol­la kai­kil­le riit­tä­vä hoi­don taso sisään­ra­ken­net­tu­na. Onko se sit­ten tuo 0,7 tai jokin muu luku, sii­tä voi kyl­lä deba­toi­da. Eril­li­siä hoi­to­ta­soon sidt­tu­ja lai­tok­sia en jak­sa ymmär­tää, enkä kannattaa.

    Koti­hoi­to on toi­nen asi­aan lin­kit­ty­vä seik­ka, kuin­ka pit­käl­le ja mil­lä kri­tee­reil­lä se on niin vah­va asia, että sen perus­teel­la voi­daan kiel­tää hoi­to­lai­tok­seen pää­sy? Eten­kin jos muis­ti­sai­raus ei rii­tä, vaik­ka se on ehdot­to­mas­ti tur­val­li­suus­ris­ki täl­läi­sel­le asujalle.

    Muis­tu­tan velä kuo­le­mat­to­mas­ta totuudesta:
    Val­tion sivis­tyk­sen taso voi­daan lukea sii­tä miten se huo­leh­ti heikoimmistaan.

 9. Maa­seu­dun van­hain­ko­ti oli vie­lä 1980-luvul­la rat­kai­su syr­jä­ky­läl­lä puu­läm­mit­tei­ses­sä rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ulko­ves­san kans­sa asu­vien van­hus­ten ongel­miin. Idea oli myös tar­jo­ta akti­voi­va ympä­ris­tö ja mie­le­käs­tä tekemistä.
  Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa vahan­ko­din asuk­kaat muut­tui­vat mer­kit­tä­väs­ti. Kaik­ki oli­vat huo­no­kun­toi­sia syö­tet­tä­viä ja huo­nos­ti liikkuvia.

  Jokai­sel­le van­huk­sel­le teh­dään ennen hoi­toon sijoit­ta­mis­ta mone­lais­ta sel­vi­tys­tä ja lää’­kä­rin­tar­kas­tus­ta. Samoin hoi­toai­ka­na aina­kin vuo­sit­tain. Eikö jokai­nen ansait­si­si hen­ki­lö­koh­tai­sen pis­tey­tyk­sen, jon­ka mukaan mita­taan hoi­don tar­vet­ta? Ei pitäi­si olla vai­ke­aa ja sitä pysyt­täi­sin vaik­ka Kelan tie­to­jär­jes­tel­mien kaut­ta val­vo­maan automaattisesti.

  dema­rit aja­vat sur­keut­ta huo­no­kun­toi­sil­le ja paran­nus­ta parempikuntoisille.

 10. Orpo sanoi sii­nä haas­tat­te­lus­sa, että Kokoo­mus menee type­rän ehdo­tuk­sen taak­se, kos­ka kaik­ki muut sitä kan­nat­ta­vat. Ei sanal­la­kaan vii­tan­nut, että sii­nä oli­si mitään järkeä.

 11. Van­hus­ten­hoi­toon menee nyky­ään pal­jon rahaa ja tilan­ne tulee yhä huo­no­ne­maan huol­to­suh­teen huo­non­tues­sa. Olen nii­tä äänes­tä­jiä, jot­ka toi­vo­vat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ole­van mak­si­mis­saan 0,7 hoi­ta­jaa per käp­pä­nä, ei mini­mis­sään. Ja “asiak­kail­ta” pitäi­si ehdot­to­mas­ti ottaa kai­kes­ta mini­min ylit­tä­väs­tä pal­ve­lus­ta mak­su: eikä tulo­jen vaan varal­li­suu­den mukaan. Jos halu­aa että mum­mo saa hyvää hoi­toa on luo­vut­ta­va perintötoiveista!

 12. USA:ssa avus­te­tu asu­mi­nen hoi­to­ko­dis­sa pitää mak­saa koko­naan itse (pait­si jos tulot on poik­keuk­sel­li­sen pie­net). Hyväl­lä­kin eläk­keel­lä, ilman mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä, on vaa­ra­na jou­tua sen ver­ran luo­kat­to­maan hoi­to­laan, että mie­luum­min pie­ni­tu­loi­set lap­set otta­vat pie­ni­tu­loi­sen van­huk­sen kotiin­sa asu­maan ja palk­kaa­vat mek­si­ko­lai­sen hoi­ta­maan, jos itse eivät ehdi. 

  Tähän suun­taan hom­ma voi­si men­nä Suo­mes­sa­kin, jos ja kun rahat alka­vat lop­pua. Vai voi­si­ko? Tääl­lä­hän asun­not ovat pal­jon pie­nem­piä eikä tääl­lä ole mek­si­ko­lai­sia­kaan — tai siis muu­ten­kaan hal­pa­työ­voi­maa tol­la­siin hom­miin. Eikä kotiäi­te­jä­kään, anteek­si, home make­rei­ta, jot­ka usein otta­vat taa­kan harteillen.

  No, ehkä ei sit­ten. Mut­ta var­maan­kin tule­vai­suu­des­sa joten­kin edel­ly­te­tään, että van­hus itse tai hänen lap­sen­sa kus­tan­ta­vat enem­män hoi­dos­ta. Tus­kin kan­nat­taa vesi kie­lel­lä odot­taa perin­töä koti­ko­ti­ta­lon myyn­nis­tä. Pikem­min pitäi­si alkaa sääs­tää jos eläk­kees­tä jotain yli vie­lä jää. Ja tie­tyis­ti pat­jan alle niin sanoak­se­ni, jot­ta voi sit­ten ostaa kätei­sel­lä jotain vält­tä­mät­tö­miä lääk­kei­ta tai sen sellaista. 

  Ja kant­sii var­muu­den vuok­si miet­tiä sitää­kin vaih­toeh­toa, että äis­kä muut­taa enti­seen lastenhuoneeseen.

   1. Suo­ma­lai­set ovat­kin val­mii­ta köyt­tä­mään lisää rahaa van­hus­ten­hoi­toon, kun­han hei­dän tule­viin perin­töi­hin ei kosketa.

    Aika perin­tei­nen rahoi­tus­ku­vio siis, ”muut maksaa”.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Van­hus kus­tan­taa hoi­dos­taan 85 % tulois­taan jo nyt. Omai­suu­teen ei kajo­ta. Muu­al­la kajotaan.

    Eikö toi 85 pros­saa kos­ke vain lai­to­sa­su­mis­ta, jota on kar­sit­tu jat­ku­vas­ti? Yleis­ty­väs­sä avus­te­tus­sa asu­mi­ses­sa saa käsit­tääk­se­ni periä kaik­ki kus­tan­nuk­set. Tosin asuk­kaal­le pitää jät­tää vajaa pari sataa euroa kuu­kau­des­sa mui­hin kului­hin eli lähin­nä “yli­mää­räi­siin” pal­ve­lui­hin, ruo­kaan ja lääk­kei­siin (sum­ma riip­puu kun­nas­ta, jos­sain kun­nis­sa sum­ma on lähem­pä­nä satasta). 

    Jos pal­ve­lua­sun­toon läh­tee ennen kuin kun­ta antaa luvan, jou­tuu mak­sa­maan lähes kai­ken itse. Ja kun­ta­han ei hevin anna lupaa. Yhden­kin tutun isä polt­ti keit­tiön­sä ja pelas­tui itse vain sat­tu­mal­ta ja sil­ti kun­ta kat­soi, että voi asua yksin. Kun­ta on köy­hä ja velkainen.

    Omai­suus huo­mioi­daan aina­kin tie­tyis­sä Kelan tuis­sa. Mut­ta jos omai­suus ei ole kätei­se­nä tms. sitä ei huo­mioi­da aina­kaan toi­meen­tu­lo­tues­sa. Sik­si voi olla jär­ke­vää jät­tää asun­to myy­mät­tä. Se kant­sii pitää myös tyh­jil­lään, kos­ka vuo­kra­tu­lo korot­taa pal­ve­lua­su­mi­sen hin­taa. Käteis­tä­hän voi hank­kia lai­naa­mal­la asun­toa vas­taan rahaa pan­kis­ta. Jos siis on asun­to. Jos ei ole, pitää toi­voa, että lähei­set voi­vat ja halua­vat avus­taa. Tai perus­taa menes­ty­vä onli­ne-bis­nes. Jos muistaa.

    Jos­kus hamas­sa tule­vai­suu­des­sa, jos SOTE saa­daan aikaan, asia voi muut­tua mut­ta tus­kin asiak­kaan kan­nal­ta parem­paan suun­taan kuin ehkä köy­his­sä kunnissa.

    USA:ssa “cus­to­dial caren” kuu­kausi­hin­ta on Googlen mukaan 3000–10000 dol­la­ria (Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen hin­ta on vii­den ton­nin huja­kois­sa eli samois­sa hin­nois­sa kai lii­ku­taan vaik­ka hajon­ta on väki­sin­kin vähäi­sem­pää). Hal­vim­mat pai­kat ovat kui­ten­kin huo­no­ja, käsit­tääk­se­ni vie­lä huo­nom­pia kuin Suo­mes­sa. Aina­kin jen­kit nii­tä kovin arvois­te­le­vat ja pel­kää­vät, kun olen asias­ta sat­tu­neis­ta syis­tä kes­kus­tel­lut ja muu­ten­kin asi­aan pereh­ty­nyt. Tosin täs­sä­kin asias­sa pitää muis­taa, että osa­val­tiot eivät ole tois­ten­sa kaltaisia.

    Suo­mes­sa, muu­ten, kes­kie­lä­ke on noin 1600 euroa, jos­ta käteen näyt­täi­si jää­vän noin 1300 euroa.

 13. Jos ei pys­ty­tä mit­taa­maan hoi­don laa­tua, on toi­sek­si paras vaih­toeh­to mita­ta käy­tet­ty­jä panoksia. ”
  Mik­sei pys­tyt­täi­si mit­taa­maan hoi­don laa­tua ?. Kysy­tään hoi­det­ta­vil­ta, hei­dän omai­sil­taan ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta. THL teki vii­me vuon­na yhden kyse­lyn, johon vas­tat­tiin muis­taak­se­ni 95%:sti. Val­tio voi laa­tia laa­tu­kri­tee­rit ja kun­nat vel­voi­te­taan kysy­mään. Jos kri­tee­rit eivät täy­ty, kun­ta ei saa ostaa palveluja.

 14. Alku­pe­räi­nen vir­he oli jos­kus vuon­na 197x pois­taa las­ten ela­tus­vel­vol­li­suus van­hem­pi­aan kohtaan.

  Ela­tus­vel­vol­li­suu­den pois­ta­mi­sen sijaan oli­si pitä­nyt kehit­tää monen­lai­sia tuki­muo­to­ja joi­den­kin ela­tus­vel­vol­lis­ten tuek­si. Täl­lä taval­la inno­vaa­tiot oli­si­va pää­seet kehit­ty­mään. Nyt se on vain byro­kra­tia, joka voi kehittyä.

  1. K‑Veikko:
   Alku­pe­räi­nen vir­he oli jos­kus vuon­na 197x pois­taa las­ten ela­tus­vel­vol­li­suus van­hem­pi­aan kohtaan.

   Ela­tus­vel­vol­li­suu­den pois­ta­mi­sen sijaan oli­si pitä­nyt kehit­tää monen­lai­sia tuki­muo­to­ja joi­den­kin ela­tus­vel­vol­lis­ten tuek­si. Täl­lä taval­la inno­vaa­tiot oli­si­va pää­seet kehit­ty­mään. Nyt se on vain byro­kra­tia, joka voi kehittyä.

   Suu­ret ikä­luo­kat teki­vät sii­nä kar­hun­pal­ve­luk­sen itsel­leen. Kos­ka eivät itse halun­neet huo­leh­tia omis­ta van­hem­mis­taan, he aset­ti­vat samal­la ansan itsel­leen, joka on koh­ta lau­kea­mas­sa, kun entis­tä suu­rem­pi osa heis­tä on päi­vit­täi­sen huo­leh­ti­mi­sen tarpeessa.

 15. Kon­kreet­ti­nen ehdo­tus nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen vähen­tä­mi­sek­si: Mah­dol­lis­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen kon­kurs­si, ja jos mah­dol­lis­ta, laki laa­di­taan niin, että nuor­ten on hel­pom­pi saa­da kon­kurs­si­tuo­mio. Saa­tai­siin samal­la pika­vip­pi­fir­mat kuriin; itse asias­sa tämä tai­taa olla ainoa kei­no siihen.

  Mak­su­häi­riöi­tä on nime­no­maan niil­lä nuo­ril­la, joil­la ei ole 2. asteen tutkintoa.

  1. Pika­vip­pei­sih puri­si par­hai­ten se, ettei luot­toa, joka on myön­net­ty alko­ho­lin via­ku­tuk­sen alai­se­na ole­val­le, tar­vit­se mak­saa takai­sin. Rii­ta­ta­pauk­ses­sa näyt­töä­vel­vol­li­suus haki­jan kun­nos­ta on luo­ton myöntäjällä.

 16. Bet­nin mää­rä on taval­laan hyvä ver­taus. Sitä tulee olla riit­tä­väs­ti jot­ta talo kes­täi­si, mut­ta samal­la val­vot­ta­va ettei sitä käy­te­tä tar­peet­to­mas­ti ja sitä kaut­ta aihu­te­ta mui­ta ongelmia.
  0,7 ei ole kovin yli­mi­toi­tet­tua koko­nai­suu­des­sa. Se on hyvä mitoi­tus sil­loin kun lai­tok­ses­sa on eri tasois­ta hoi­vaa vaa­ti­via ihmi­siä; niil­tä joil­la hoi­dan vaa­de­ta­so on 0,2 lii­ke­nee sit­ten käsiä niil­le joil­la se ker­roin on 0,9 tai jopa 1.0.
  Jos­kus jopa se toi­nen­kin hoi­ta­ja yövuo­roon nos­ta­maan sitä alas­pu­don­nut­ta van­hus­ta takai­sin sänkyyn.

  Jos ajat­te­lee taas tapaus­ta jos­sa hoi­to­pai­kat jae­taan (ja muu­te­taan) kun­non mukai­ses­ti, sil­loin­han kiin­teä mitoi­tus on vää­rä ja aiheut­taa lii­kaa ja vää­riä kus­tan­nuk­sia. Näin ei kui­ten­kaan tai­da suo­ma­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä men­nä, on vain van­hain­ko­te­ja ja sit­ten sai­raa­loi­ta jois­sa on geriat­ri­sia osas­to­ja eli saat­to-osas­to­ja käy­tän­nös­sä. Van­hain­ko­deis­sa, mis­tä täs­sä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­sa kai­ke­ti puhu­taan, on monen tasoi­sia hoidettavia.

 17. OS.: “Huo­mat­ta­koon, että nor­mi koh­dis­tuu kun­tiin, ei raha­nah­nei­siin Pörriäsiin.”
  Onko toi­si­aan näin? Sil­loin­han Pör­riäis­ten ase­ma vahus­ten­hoi­dos­sa vain vah­vis­tuu, jos ne voi­vat teh­dä tar­jouk­sen­sa pie­nem­mäl­lä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la kuin kun­nat omis­sa lai­tok­sis­saan. Nyt­kö siis dema­rit ovat siir­ty­neet myös edus­kun­nas­sa Pör­riäis­ten asiankannattajiksi?

  1. Onko toi­si­aan näin? Sil­loin­han Pör­riäis­ten ase­ma vahus­ten­hoi­dos­sa vain vah­vis­tuu, jos ne voi­vat teh­dä tar­jouk­sen­sa pie­nem­mäl­lä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la kuin kun­nat omis­sa laitoksissaan. 

   Pikem­min­kin toi­sin päin. Kun­ta voi­si halu­tes­saan lait­taa sopåim,ukseen m,illaisen jhoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen tahan­sa, mut­ta jou­tui­si sil­loin tie­tys­ti mak­sa­maan enemmn. Eivät lai­ta, kska eivät halua lait­taa. Sik­si tuo lain vaa­ti­mus koh­dis­tuu kun­taan, jon­ka siis pitäi­si lait­taa hoi­ta­ja­mi­toi­tus sopi­muk­seen. Sopi­mus on sii­hen parem­pi paik­ka kuin laki, kos­ka sii­nä voi­daan ottaa huo­mioon tilo­jen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus ja poti­lai­den kun­to toi­sin kuin laissa.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pikem­min­kin toi­sin päin. Kun­ta voi­si halu­tes­saan lait­taa sopåim,ukseen m,illaisen jhoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen tahan­sa, mut­ta jou­tui­si sil­loin tie­tys­ti mak­sa­maan enemmn. Eivät lai­ta, kska eivät halua lait­taa. Sik­si tuo lain vaa­ti­mus koh­dis­tuu kun­taan, jon­ka siis pitäi­si lait­taa hoi­ta­ja­mi­toi­tus sopi­muk­seen. Sopi­mus on sii­hen parem­pi paik­ka kuin laki, kos­ka sii­nä voi­daan ottaa huo­mioon tilo­jen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus ja poti­lai­den kun­to toi­sin kuin laissa.

    Olen ihme­tel­lyt, mik­sei­vät kun­nat ole haas­ta­neet pör­riäi­siä oikeu­teen tois­tu­vis­sa ilmi­sel­vis­sä sopi­mus­rik­ko­muk­sis­sa. Joh­to­pää­tök­se­ni on, ettei­vät kun­nat halua sitä teh­dä, sil­lä oikeu­den pää­tös saat­tai­si sitoa nii­tä­kin nii­den omas­sa pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa sote/maakuntauudistuksen jäl­keen. Myös tar­jouk­set kal­lis­tui­si­vat. Eli puk­ki ja kaalimaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.