Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.2.2019

En ole menos­sa lau­takun­taa, vaan Mikko Särelä menee. Sik­si tämä selostus on kur­sori­nen. Hyp­pään pöy­däl­lä ole­vat asi­at tyystin yli. Myös paljon sel­l­aista, johon min­ul­la ei ole sanomista.

Vallilan­laak­son ratikan asemakaava

Tämä palaa lausun­tok­ier­roksen jäl­keen jok­seenkin muut­tumat­tomana. Lausun­tok­ier­roksel­la vas­tustet­ti­in koko ratikkaa ja lisäk­si siir­to­la­pu­u­tarhan avaamista läpikululle.

Toiv­ot­tavasti lapio menee maa­han nopeasti.

Laa­jasa­lon ratikkako­rt­telin asemakaava

Kun tulee ratik­ka, tarvi­taan myös varikko. Tämä on paikallis­es­ti kovin kiis­tanalainen päätös. Varikon päälle tulee asun­to­ja, jopa 11-ker­roksi­nen torni. Uusia asukkai­ta tulee 900. Kaavaa vas­taan on voimakas­ta vas­tus­tus­ta, mut­ta ratik­ka tarvit­see varikon ja asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen varikon päälle on hyvin kannatettavaa. .

Ratikkako­rt­telin asun­to­jen hintakilpailu

Kalli­iden raken­nuskus­tan­nusten vuok­si nämä ovat kaik­ki kovan rahan asun­to­ja. Hin­tak­il­pailu toteutetaan pros­ent­teina asun­to­jen myyn­ti­hin­nas­ta omis­tusasun­to­jen mukaan. Vuokrat­alot­jen ton­tit luovute­taan arvio­hin­nan perus­teel­la ilman hintakilpailua.

En hyväksy kumpaakaan. Aka­teemises­sa talous­blo­gis­sa pan­ti­in aikaan aivan palasik­si tämä pros­ent­ti­hin­ta, kos­ka se on ylimääräi­nen hait­tavero laadulle. Jos par­ket­ti­lat­tia mak­saa 1000 €, sen hin­ta nouseekin 1300 euroon, jos hin­ta on pros­ent­te­ja neliövuokrasta.

Molem­mat, sekä omis­tus- että vuokrat­alo­ton­tit pitäisi minus­ta myy­dä rehellisen tar­jouskil­pailun perustel­la, ellei niitä sit­ten uusien hyväksymistä vaille ole­vien peri­aat­tei­den mukaises­ti vuokra­ta. Sil­loinkin vuokra­sopimus pitäisi huutokaupata.

Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­misen linjaukset

Ilmas­ton­muu­tos voi lisätä rankkasatei­ta (hulevesio­hjel­ma), nos­taa meren pin­taa (vaa­timuk­set kaavoituk­selle), lisätä kuiv­u­us­jak­so­ja ja tuot­taa kuumia hellejaksoja.

Näistä vähiten huolestunut olen helle­jak­soista. Voi tul­la pitkäkestoisia yli 30 asteen hel­teitä ja jopa 35 astet­ta. 90 pros­ent­tia maail­man ihmi­sistä altistuu sel­l­aisille jo nyt. Uskali­aat suo­ma­laisetkin ovat käyneet kokeile­mas­sa niitä kesälomil­laan. Ateenas­sa tap­pa­va ongelma.

Han­k­in­tas­trate­gia

Onnek­si en ole menos­sa kok­ouk­seen. Peri­aat­teessa todel­la tärkeä paperi. Jot­ta luot­ta­mus­miehenä voisi tuo­da tähän mitään konkreet­tista kon­tribuu­tio­ta, asi­aan pitäisi paneu­tua ainakin viikko täysipäiväis­es­ti. Suuri osa tästä on sel­l­aista, että vas­tuu kuu­luu virkamiehille. Han­k­in­to­jen vas­tu­ullisu­us nyt esimerkik­si on enem­män poli­it­ti­nen kysymys.

Laut­tasaa­res­sa korote­taan kah­ta kerrostaloa

Luoteisväylä 14 ja Kata­ja­har­jun­tie 2–4 . (Kyseessä ole­va Luoteisväylä sijait­see siis Helsin­gin Lauttasaaressa.)

Vuokrat­tavia lomamökke­jä Vuosaaren Nuottasaareen

Maja­Ma­ja rak­en­taa 30 mökkiä. Helsin­gin upea saaris­to tulee käyt­töön askel askeleelta.

 

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.2.2019”

 1. Laa­jasa­lon liikun­ta­puis­toon on tosi­aan tarkoi­tus rak­en­taa raitio­vaunuvarikko. Vaunuvarikon lähtöhin­ta on 53 miljoon­aa. Vaunut eivät kuu­lu hintaan.

  Varikko raken­netaan asuin­taloko­rt­teli­in, kos­ka raitio­vaunuvarikko asuinko­rt­telis­sa paran­taa asum­isym­päristöä. Itse asi­as­sa asun­to raitio­vaunuhallin katol­la on jokaisen kaupunkivihreän märkä päiväuni.

 2. Listal­la näkyy ole­van myös val­tu­us­toaloite ratikkali­pus­ta. Aloitetek­sti on 90 % höpöhöpöä, kuten on sen vastauskin.

  Ydin on tässä: raitio­vaunumat­ka nyt matkako­r­tilla 1,70 €, sit­ten kun vyöhyke­mallis­sa ollaan, 2,80 €. Nousua 64 %.

  Miten yksikään helsinkiläi­nen poli­itikko voi hyväksyä tämän? Vink­ki: Helsingillä on Höselin poli­itikkoku­mileimas­in­hal­li­tuk­ses­sa äänestysenemmistö.

  1. Toisaal­ta ratikan käyt­täjille näyt­tölip­pu on hyvin edulli­nen matkaa kohden, kos­ka kan­takaupungis­sa asu­va ja liikku­va tekee päivässä mon­ta matkaa.

 3. Teol­lisu­uskadun keskeiselle akselille Pasi­las­ta Kalasa­ta­maan ollaan parhail­laan laa­ti­mas­sa kaavarunk­o­su­un­nitel­maa, joka pitää sisäl­lään niin raitio­vaunut kuin pyöräbaanatkin. 

  Tämä raiti­olin­ja ei kel­van­nut Kalasa­ta­man ja Pasi­lan yhtey­den ratkaisuk­si sil­loin, kun raiti­olin­jaa väk­isin ajet­ti­in Vallilan­laak­son puis­toon, jos­sa ei edes asu ketään. Vallilan­laak­son voisi nyt jät­tää rauhaan.

  1. Ajat­telit, että ihmi­nen, joka asuu Kalasa­ta­man pohjoisosas­sa, jos­sain kier­rä­tyskeskuk­sen tienoil­la, siir­ty­isi jotenkin, vaan ei raitioavaunul­la, Kalasa­ta­maan ja siir­ty­isi sieltä ratikkaan päästäk­seen Pasilaan.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Ajat­telit, että ihmi­nen, joka asuu Kalasa­ta­man pohjoisosas­sa, jos­sain kier­rä­tyskeskuk­sen tienoil­la, siir­ty­isi jotenkin, vaan ei raitioavaunul­la, Kalasa­ta­maan ja siir­ty­isi sieltä ratikkaan päästäk­seen Pasilaan.

    Osmo Soin­in­vaara:
    Ajat­telit, että ihmi­nen, joka asuu Kalasa­ta­man pohjoisosas­sa, jos­sain kier­rä­tyskeskuk­sen tienoil­la, siir­ty­isi jotenkin, vaan ei raitioavaunul­la, Kalasa­ta­maan ja siir­ty­isi sieltä ratikkaan päästäk­seen Pasilaan. 

    Tuo Vallilan­laak­son ratikkay­hteys taitaa olla vielä tärkeämpi Ara­bi­an­ran­nan ja Viikin asukkaille, joil­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä yhteys Pasi­laan läh­es kokon­aan. Lin­ja 506 on nykyisel­lään käytän­nössä vitsi.

 4. Osmo Soin­in­vaara:
  Toisaal­ta ratikan käyt­täjille näyt­tölip­pu on hyvin edulli­nen matkaa kohden, kos­ka kan­takaupungis­sa asu­va ja liikku­va tekee päivässä mon­ta matkaa.

  Näk­isin tämän kuitenkin vähän toisin. Näyt­tölip­pua­jat­telu pätee per­ife­ri­as­sa. Jos työ­mat­ka on 30 km, niin siinä ei paljon vai­h­toe­hto­ja ole, pait­si oma auto. Sen sijaan kan­takaupungis­sa mon­elle pyöräi­ly, joskus käve­lykin, on ensisi­jainen matkus­tustapa. Ratikkaa tulee silti käytet­tyä mon­ta ker­taa viikos­sa, jos on paina­vat ostok­set, kur­ja sää tai ei muuten vaan huvi­ta. Täl­lainen matkus­ta­ja ei osta näyt­tölip­pua, kos­ka se ei kan­na­ta, mut­ta matkus­taa kuitenkin säännöllisesti.

  Kun vyöhyke­hin­noit­telu alkaa, täl­laiset matkus­ta­jat joko osta­vat sen näyt­tölipun, ja toden­näköis­es­ti vai­h­ta­vat suuren osan kävely/pyöräilymatkoistaan ratikkakyy­dik­si kun se ker­ran on jo mak­set­tu (huono asia Höselin kan­nat­tavu­u­den ja kansan­ter­vey­den kannal­ta) tai eivät mene ratikkaan enää ollenkaan.

 5. Daniel Fed­er­ley: Sen sijaan kan­takaupungis­sa mon­elle pyöräi­ly, joskus käve­lykin, on ensisi­jainen matkus­tustapa. Ratikkaa tulee silti käytet­tyä mon­ta ker­taa viikos­sa, jos on paina­vat ostok­set, kur­ja sää tai ei muuten vaan huvi­ta. Täl­lainen matkus­ta­ja ei osta näyt­tölip­pua, kos­ka se ei kan­na­ta, mut­ta matkus­taa kuitenkin säännöllisesti.

  Tun­nistan tuos­sa itseni. Han­kin mobi­ilikuukausilipun, kun se tuli mah­dol­lisek­si, kos­ka se on niin help­po han­kkia ja huo­le­ton käyt­tää. Useimp­ina kuukausi­na säästö entiseen ratikkalip­pu­un ver­rat­tuna on mar­gin­aa­li­nen. Joskus varsinkin har­mit­taa, että kuukausilipun vuok­si tulee valit­tua ratik­ka käve­lyn sijaan… Viime per­jan­tai oli eri­tyis­es­ti aivan omaa luokkaansa, kun ratik­ka oli kor­vat­tu bus­sil­la, jota sai odot­taa ikuisu­u­den ja jon­ka eten­e­m­i­nen lumen ja jakeluli­iken­teen vuok­si oli tuskaisen hidas­ta… Hitaas­ta liiken­nöin­nistä oli toki varoitet­tu, mut­ta eihän sitä muistanut. 😉

 6. Mis­tä johtuu, että tont­te­ja ei luovute­ta tarjouskilpailulla?

 7. Vuosaaren Nuot­tasaari on mielestäni luon­teeltaan yhteiskäyt­töalue, jota ei pidä vara­ta mök­in­vuokraus­toim­intaan. Myös kah­den eksklusi­ivisen asuin­ton­tin rak­en­t­a­mi­nen läheiseen rantaan vie tilaa 40 tuhan­nen vuosaare­laisen virk­istyskäytöltä rikkoen samal­la upeaa kokon­aisu­ut­ta, minkä Uutela muo­dostaa koko pääkaupunkiseudun asukkaiden kannalta. 

  Uute­laan on hyväksyt­ty suun­nitel­ma, joka pienipi­irteisyy­dessään muis­tut­taa tek­sti­il­iopiske­li­jan tilkku­työtä ja kokon­aisu­us pirstoutuu kaiken maail­man koira­puis­to­jen, pseudoko­dan — ja mökkikylän kakofoniaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.