Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.2.2019

En ole menos­sa lau­ta­kun­taa, vaan Mik­ko Säre­lä menee. Sik­si tämä selos­tus on kur­so­ri­nen. Hyp­pään pöy­däl­lä ole­vat asiat tyys­tin yli. Myös pal­jon sel­lais­ta, johon minul­la ei ole sanomista.

Val­li­lan­laak­son rati­kan asemakaava

Tämä palaa lausun­to­kier­rok­sen jäl­keen jok­seen­kin muut­tu­mat­to­ma­na. Lausun­to­kier­rok­sel­la vas­tus­tet­tiin koko ratik­kaa ja lisäk­si siir­to­la­puu­tar­han avaa­mis­ta läpikululle.

Toi­vot­ta­vas­ti lapio menee maa­han nopeasti.

Laa­ja­sa­lon ratik­ka­kort­te­lin asemakaava

Kun tulee ratik­ka, tar­vi­taan myös varik­ko. Tämä on pai­kal­li­ses­ti kovin kiis­ta­na­lai­nen pää­tös. Vari­kon pääl­le tulee asun­to­ja, jopa 11-ker­rok­si­nen tor­ni. Uusia asuk­kai­ta tulee 900. Kaa­vaa vas­taan on voi­ma­kas­ta vas­tus­tus­ta, mut­ta ratik­ka tar­vit­see vari­kon ja asun­to­jen raken­ta­mi­nen vari­kon pääl­le on hyvin kannatettavaa. .

Ratik­ka­kort­te­lin asun­to­jen hintakilpailu

Kal­lii­den raken­nus­kus­tan­nus­ten vuok­si nämä ovat kaik­ki kovan rahan asun­to­ja. Hin­ta­kil­pai­lu toteu­te­taan pro­sent­tei­na asun­to­jen myyn­ti­hin­nas­ta omis­tusa­sun­to­jen mukaan. Vuo­kra­ta­lot­jen ton­tit luo­vu­te­taan arvio­hin­nan perus­teel­la ilman hintakilpailua.

En hyväk­sy kum­paa­kaan. Aka­tee­mi­ses­sa talous­blo­gis­sa pan­tiin aikaan aivan pala­sik­si tämä pro­sent­ti­hin­ta, kos­ka se on yli­mää­räi­nen hait­ta­ve­ro laa­dul­le. Jos par­ket­ti­lat­tia mak­saa 1000 €, sen hin­ta nousee­kin 1300 euroon, jos hin­ta on pro­sent­te­ja neliövuokrasta.

Molem­mat, sekä omis­tus- että vuo­kra­ta­lo­ton­tit pitäi­si minus­ta myy­dä rehel­li­sen tar­jous­kil­pai­lun perus­tel­la, ellei nii­tä sit­ten uusien hyväk­sy­mis­tä vail­le ole­vien peri­aat­tei­den mukai­ses­ti vuo­kra­ta. Sil­loin­kin vuo­kra­so­pi­mus pitäi­si huutokaupata.

Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­sen linjaukset

Ilmas­ton­muu­tos voi lisä­tä rank­ka­sa­tei­ta (hule­ve­sioh­jel­ma), nos­taa meren pin­taa (vaa­ti­muk­set kaa­voi­tuk­sel­le), lisä­tä kui­vuus­jak­so­ja ja tuot­taa kuu­mia hellejaksoja.

Näis­tä vähi­ten huo­les­tu­nut olen hel­le­jak­sois­ta. Voi tul­la pit­kä­kes­toi­sia yli 30 asteen hel­tei­tä ja jopa 35 astet­ta. 90 pro­sent­tia maa­il­man ihmi­sis­tä altis­tuu sel­lai­sil­le jo nyt. Uska­li­aat suo­ma­lai­set­kin ovat käy­neet kokei­le­mas­sa nii­tä kesä­lo­mil­laan. Atee­nas­sa tap­pa­va ongelma.

Han­kin­ta­stra­te­gia

Onnek­si en ole menos­sa kokouk­seen. Peri­aat­tees­sa todel­la tär­keä pape­ri. Jot­ta luot­ta­mus­mie­he­nä voi­si tuo­da tähän mitään kon­kreet­tis­ta kont­ri­buu­tio­ta, asi­aan pitäi­si paneu­tua aina­kin viik­ko täy­si­päi­väi­ses­ti. Suu­ri osa täs­tä on sel­lais­ta, että vas­tuu kuu­luu vir­ka­mie­hil­le. Han­kin­to­jen vas­tuul­li­suus nyt esi­mer­kik­si on enem­män poliit­ti­nen kysymys.

Laut­ta­saa­res­sa koro­te­taan kah­ta kerrostaloa

Luo­teis­väy­lä 14 ja Kata­ja­har­jun­tie 2–4 . (Kysees­sä ole­va Luo­teis­väy­lä sijait­see siis Hel­sin­gin Lauttasaaressa.)

Vuo­krat­ta­via loma­mök­ke­jä Vuo­saa­ren Nuottasaareen

Maja­Ma­ja raken­taa 30 mök­kiä. Hel­sin­gin upea saa­ris­to tulee käyt­töön askel askeleelta.

 

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.2.2019”

 1. Laa­ja­sa­lon lii­kun­ta­puis­toon on tosi­aan tar­koi­tus raken­taa rai­tio­vau­nu­va­rik­ko. Vau­nu­va­ri­kon läh­tö­hin­ta on 53 mil­joo­naa. Vau­nut eivät kuu­lu hintaan.

  Varik­ko raken­ne­taan asuin­ta­lo­kort­te­liin, kos­ka rai­tio­vau­nu­va­rik­ko asuin­kort­te­lis­sa paran­taa asu­mi­sym­pä­ris­töä. Itse asias­sa asun­to rai­tio­vau­nu­hal­lin katol­la on jokai­sen kau­pun­ki­vih­reän mär­kä päiväuni.

 2. Lis­tal­la näkyy ole­van myös val­tuus­toa­loi­te ratik­ka­li­pus­ta. Aloi­te­teks­ti on 90 % höpö­hö­pöä, kuten on sen vastauskin.

  Ydin on täs­sä: rai­tio­vau­nu­mat­ka nyt mat­ka­kor­til­la 1,70 €, sit­ten kun vyö­hy­ke­mal­lis­sa ollaan, 2,80 €. Nousua 64 %.

  Miten yksi­kään hel­sin­ki­läi­nen polii­tik­ko voi hyväk­syä tämän? Vink­ki: Hel­sin­gil­lä on Höse­lin polii­tik­ko­ku­mi­lei­ma­sin­hal­li­tuk­ses­sa äänestysenemmistö.

  1. Toi­saal­ta rati­kan käyt­tä­jil­le näyt­tö­lip­pu on hyvin edul­li­nen mat­kaa koh­den, kos­ka kan­ta­kau­pun­gis­sa asu­va ja liik­ku­va tekee päi­väs­sä mon­ta matkaa.

 3. Teol­li­suus­ka­dun kes­kei­sel­le akse­lil­le Pasi­las­ta Kala­sa­ta­maan ollaan par­hail­laan laa­ti­mas­sa kaa­va­run­ko­suun­ni­tel­maa, joka pitää sisäl­lään niin rai­tio­vau­nut kuin pyöräbaanatkin. 

  Tämä rai­tio­lin­ja ei kel­van­nut Kala­sa­ta­man ja Pasi­lan yhtey­den rat­kai­suk­si sil­loin, kun rai­tio­lin­jaa väki­sin ajet­tiin Val­li­lan­laak­son puis­toon, jos­sa ei edes asu ketään. Val­li­lan­laak­son voi­si nyt jät­tää rauhaan.

  1. Ajat­te­lit, että ihmi­nen, joka asuu Kala­sa­ta­man poh­jois­osas­sa, jos­sain kier­rä­tys­kes­kuk­sen tie­noil­la, siir­tyi­si joten­kin, vaan ei rai­tio­avau­nul­la, Kala­sa­ta­maan ja siir­tyi­si siel­tä ratik­kaan pääs­täk­seen Pasilaan.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ajat­te­lit, että ihmi­nen, joka asuu Kala­sa­ta­man poh­jois­osas­sa, jos­sain kier­rä­tys­kes­kuk­sen tie­noil­la, siir­tyi­si joten­kin, vaan ei rai­tio­avau­nul­la, Kala­sa­ta­maan ja siir­tyi­si siel­tä ratik­kaan pääs­täk­seen Pasilaan.

    Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ajat­te­lit, että ihmi­nen, joka asuu Kala­sa­ta­man poh­jois­osas­sa, jos­sain kier­rä­tys­kes­kuk­sen tie­noil­la, siir­tyi­si joten­kin, vaan ei rai­tio­avau­nul­la, Kala­sa­ta­maan ja siir­tyi­si siel­tä ratik­kaan pääs­täk­seen Pasilaan. 

    Tuo Val­li­lan­laak­son ratik­kayh­teys tai­taa olla vie­lä tär­keäm­pi Ara­bian­ran­nan ja Vii­kin asuk­kail­le, joil­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä yhteys Pasi­laan lähes koko­naan. Lin­ja 506 on nykyi­sel­lään käy­tän­nös­sä vitsi.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Toi­saal­ta rati­kan käyt­tä­jil­le näyt­tö­lip­pu on hyvin edul­li­nen mat­kaa koh­den, kos­ka kan­ta­kau­pun­gis­sa asu­va ja liik­ku­va tekee päi­väs­sä mon­ta matkaa.

  Näki­sin tämän kui­ten­kin vähän toi­sin. Näyt­tö­lip­pua­jat­te­lu pätee peri­fe­rias­sa. Jos työ­mat­ka on 30 km, niin sii­nä ei pal­jon vaih­toeh­to­ja ole, pait­si oma auto. Sen sijaan kan­ta­kau­pun­gis­sa monel­le pyö­räi­ly, jos­kus käve­ly­kin, on ensi­si­jai­nen mat­kus­tus­ta­pa. Ratik­kaa tulee sil­ti käy­tet­tyä mon­ta ker­taa vii­kos­sa, jos on pai­na­vat ostok­set, kur­ja sää tai ei muu­ten vaan huvi­ta. Täl­lai­nen mat­kus­ta­ja ei osta näyt­tö­lip­pua, kos­ka se ei kan­na­ta, mut­ta mat­kus­taa kui­ten­kin säännöllisesti.

  Kun vyö­hy­ke­hin­noit­te­lu alkaa, täl­lai­set mat­kus­ta­jat joko osta­vat sen näyt­tö­li­pun, ja toden­nä­köi­ses­ti vaih­ta­vat suu­ren osan kävely/pyöräilymatkoistaan ratik­ka­kyy­dik­si kun se ker­ran on jo mak­set­tu (huo­no asia Höse­lin kan­nat­ta­vuu­den ja kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta) tai eivät mene ratik­kaan enää ollenkaan.

 5. Daniel Feder­ley: Sen sijaan kan­ta­kau­pun­gis­sa monel­le pyö­räi­ly, jos­kus käve­ly­kin, on ensi­si­jai­nen mat­kus­tus­ta­pa. Ratik­kaa tulee sil­ti käy­tet­tyä mon­ta ker­taa vii­kos­sa, jos on pai­na­vat ostok­set, kur­ja sää tai ei muu­ten vaan huvi­ta. Täl­lai­nen mat­kus­ta­ja ei osta näyt­tö­lip­pua, kos­ka se ei kan­na­ta, mut­ta mat­kus­taa kui­ten­kin säännöllisesti.

  Tun­nis­tan tuos­sa itse­ni. Han­kin mobii­li­kuu­kausi­li­pun, kun se tuli mah­dol­li­sek­si, kos­ka se on niin help­po hank­kia ja huo­le­ton käyt­tää. Useim­pi­na kuu­kausi­na sääs­tö enti­seen ratik­ka­lip­puun ver­rat­tu­na on mar­gi­naa­li­nen. Jos­kus var­sin­kin har­mit­taa, että kuu­kausi­li­pun vuok­si tulee valit­tua ratik­ka käve­lyn sijaan… Vii­me per­jan­tai oli eri­tyi­ses­ti aivan omaa luok­kaan­sa, kun ratik­ka oli kor­vat­tu bus­sil­la, jota sai odot­taa ikui­suu­den ja jon­ka ete­ne­mi­nen lumen ja jake­lu­lii­ken­teen vuok­si oli tus­kai­sen hidas­ta… Hitaas­ta lii­ken­nöin­nis­tä oli toki varoi­tet­tu, mut­ta eihän sitä muistanut. 😉

 6. Mis­tä joh­tuu, että tont­te­ja ei luo­vu­te­ta tarjouskilpailulla?

 7. Vuo­saa­ren Nuot­ta­saa­ri on mie­les­tä­ni luon­teel­taan yhteis­käyt­tö­alue, jota ei pidä vara­ta mökin­vuo­kraus­toi­min­taan. Myös kah­den eksklusii­vi­sen asuin­ton­tin raken­ta­mi­nen lähei­seen ran­taan vie tilaa 40 tuhan­nen vuo­saa­re­lai­sen vir­kis­tys­käy­töl­tä rik­koen samal­la upe­aa koko­nai­suut­ta, min­kä Uute­la muo­dos­taa koko pää­kau­pun­ki­seu­dun asuk­kai­den kannalta. 

  Uute­laan on hyväk­syt­ty suun­ni­tel­ma, joka pie­ni­piir­tei­syy­des­sään muis­tut­taa teks­tii­lio­pis­ke­li­jan tilk­ku­työ­tä ja koko­nai­suus pirs­tou­tuu kai­ken maa­il­man koi­ra­puis­to­jen, pseu­do­ko­dan — ja mök­ki­ky­län kakofoniaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.