Kaupunkiympäristölautakunnan lista 29.1.2019

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön toi­mia­lan ympäristöohjelma

Pöy­däl­tä

En saa täs­tä edel­leen­kään otet­ta. Täs­sä on kaik­ki aja­tel­ta­vis­sa ole­vat hyvät asiat. Sovel­ta­mi­nen ratkaisee.

Koi­ra­saa­ren­tien ja Ilo­mäen­tien asemakaava

Kruu­nu­ra­ti­koi­ta aja­tel­len teh­dään Laa­ja­sa­los­sa tii­vis­tä­mis­kaa­vaa. Se tuo Laa­ja­sa­loon 1400 uut­ta asu­kas­ta. Lähei­sen pien­ta­lon asuk­kaat ovat pölä­mys­ty­neet sii­tä, että naa­pu­riin tulee ker­ros­ta­lo­ja. Se paran­taa myös olen­nai­ses­ti alu­een­pal­ve­lu­ja. Ei voi myös­kään toi­voa ratik­kaa, jos ei hyväk­sy lisää raken­ta­mis­ta. Mut­ta toki raken­ta­mi­sen tyy­liä voi sovi­tel­la ympä­ris­töön. Parem­pia nämä tule­vat kui­ten­kin ole­maan, kuin 1970-luvun beto­ni­bru­ta­lis­min aikaan­saan­nok­set Laajasalossa.

Lii­ken­ne ja muut infra­kus­tan­nuk­set ovat 35 M€, eli vähän yli 500 €/k‑m2. Samaa luok­kaa kuin Mal­min len­to­ken­tän alu­eel­la. Kau­pun­ki uskoo saa­van­sa ton­tin­luo­vu­tus­tu­loi­na ja kaa­voi­tus­mak­sui­na oman­sa pois.

Ton­tin­luo­vu­tuk­sen periaatteet

kir­joi­tin täs­tä eril­li­sen postauksen.

Ton­tin varaa­mi­nen puu­ker­ros­ta­loa var­ten raken­nus­lii­ke Reposelle

Kil­pai­lu teh­tiin kau­neus­kil­pai­lu­na, siis paras suun­ni­tel­ma voit­ti. Täy­ty­nee­kin kysyä, miten tämä on jat­kos­sa mah­dol­lis­ta vai onko. Täs­sä yhtey­des­sä ei puhu­ta vie­lä mitään ton­tin vuo­kras­ta. Kyse on vapaa­ra­hoit­tei­sis­ta asun­nois­ta. Alun­pe­rin poi­ti olla Hitas-asun­to­ja, mut­ta sit­ten todet­tiin, ettei noin kau­ka­na kes­kus­tas­ta sil­lä ole merkitystä.

Asuin­ker­ros­ta­lo­jen ullak­ko­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­va alu­eel­li­nen poikkeaminen 

Ullak­ko­ra­ken­ta­mi­nen sal­li­taan nyt alu­eel­li­sel­la poik­kea­mis­lu­val­la tie­tyin ehdoin. Ehtoi­hin kuu­luu muun muas­sa asuk­kai­den  kel­la­ri­ti­lo­jen muut­ta­mi­nen auto­pai­koik­si, ellei se tuo­ta suur­ta haittaa.

3 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 29.1.2019”

 1. Jol­las­lai­se­na tun­tuu eri­koi­sel­ta, että ratik­kaa ei vede­tä hert­to­nie­meen asti. Tämä tuki­si pal­jon parem­min ihmis­ten liik­ku­mis­ta myös mui­hin suun­tiin kuin ydinkeskustaan.

  Lin­jaus voi­si mah­dol­lis­taa vari­kon sijoit­ta­mi­sen fik­sum­paan paik­kaan esim. Roi­hi­pel­toon mis­sä jo bus­si ja metrovarikko.

 2. Ker­ros­ta­lo- ja oma­ko­ti­ta­loa­luei­den sekoit­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää. Kum­pi­kaan ei toi­mi. Sitä­pait­si Laa­ja­sa­lo on niin kau­ka­na Hel­sin­gis­tä, ettei mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa noin kau­as teh­täi­si ker­ros­ta­lo­ja kuin Suo­mes­sa ja Neuvostoliitossa.

  Tii­vis­tet­tä­vää on var­mas­ti, mut­ta se voi­daan toteut­taa myös pien­ta­loi­na. Lon­too, Parii­si jne ovat hyviä esi­merk­ke­jä sii­tä, että kau­pun­ki kas­vaa ter­vees­ti vyö­hyk­keit­täin. Lon­toos­sa­han kokeil­tiin ker­ros­ta­lo­ja kes­kus­tan ulko­puo­lel­la, mut­ta nii­tä pure­taan täl­lä hetkellä.

  Sinän­sä oli­si kiva tie­tää, mitä tämä neu­vos­to­liit­to­lai­nen tapa teh­dä ker­ros­ta­lo­ja taa­ja­mien ulko­puol­le on tul­lut Suo­meen? Var­maan syyl­li­set oli­si mah­dol­li­suus löy­tää tutkimuksella.

  1. Sitä­pait­si Laa­ja­sa­lo on niin kau­ka­na Hel­sin­gis­tä, ettei mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa noin kau­as teh­täi­si ker­ros­ta­lo­ja kuin Suo­mes­sa ja Neuvostoliitossa.

   Lähem­pä­nä se on kuin Tapio­la tai Munk­ki­nie­mi. Kuun­te­len täs­sä juu­ri esi­tel­mää Tuk­hol­man kaa­voi­tuk­ses­ta. Kyl­lä kdr­ros­ta­loa­lue siel­lä ulot­tuu pal­jon kauemmas.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.