Eriarvoisuuden lisääntyminen, onko sitä?

Jos tek­isimme katu­gallupin väki­val­tarikol­lisu­u­den kasvus­ta, var­maankin moni sanoisi, että väki­val­tarikosten määrä on lisään­tynyt, vaik­ka se on vähen­tynyt ja jopa aika paljon. Kun jotain on mielestämme liikaa, sanomme herkästi, että sitä on enem­män kuin aikaisem­min, vaik­ka nämä ovat kak­si eri asiaa.

Minäkin toivoisin, että maas­sa olisi vähem­män eri­ar­voisu­ut­ta. Olisi silti kiva kuul­la demareil­ta, mitä he tarkoit­ta­vat sil­lä, että eri­ar­voisu­us on maas­sa lisään­tynyt. Heil­lä on var­maan käytet­tävis­sään tästä jokin tilastoluku.

Jos kat­somme yleis­in­tä tulon­jakomit­taria, gini-ker­roin­ta, ei siinä ole mitään varsi­naista trendiä. Vuon­na 2017 mit­tari kään­tyi ylöspäin niin kuin aina nousukau­den aikana, kos­ka nousukausi nos­taa pääo­mat­u­lo­ja välit­tömästi ja palkkat­u­lo­ja viipeellä.

Voi tietysti olla, että giniker­toimen sisäl­lä on tapah­tunut muu­tos­ta ryh­mien välil­lä. Tiedämme, että eläkeläisköy­hyys on vähen­tynyt, kos­ka suurim­mal­la osal­la eläkeläi­sistä alkaa olla täysi työeläke. Raja kul­kee jos­sain 79 vuo­ti­ais­sa. Eläkeläisköy­hyy­den vähen­e­m­i­nen tietysti alen­taa gini-ker­roin­ta, joten muiden väestöryh­mien sisäl­lä tulo­erot ovat voineet kas­vaakin. Tämä pitäisi saa­da eläkeläi­sistä puhdis­tet­tuna, niin tietäisimme.

Jos tämä on se seli­tys demarien esit­tämälle eri­ar­voisu­u­den kasvulle, se olisi hyvä ker­toa, jot­ta minäkin ymmärtäisin. Samal­la pitäisi ker­toa, miten tätä ongel­maa kor­jataan siirtämäl­lä 700 miljoon­aa euroa noil­ta muil­ta väestöryh­miltä eläkeläisille.

Tietysti on niin, että koko ajan tapah­tuu muu­tok­sia, jois­sa joidenkin hyväo­sais­ten ase­ma heikke­nee ja heistä tulee huono-osaisia ja tois­t­en huono-osais­ten ase­ma para­nee. Häviävästä osa­puoles­ta tämä tun­tuu ikävältä, mut­ta kokon­aisu­ut­ta ajatellen sil­loin ei ole kyse eri­ar­voisu­u­den kasvus­ta, vaan pikem­minkin vuorot­telus­ta. Häviäväl­lä puolel­la on demarien ydinkan­nat­ta­ja­joukkoa, ammat­tidu­unare­i­ta, joil­ta automaa­tio ja glob­al­isaa­tio on vienyt työt. Hei­dän lapsen­sa taas kuu­lu­vat voit­tavaan joukkoon, joiden ansio­ta­soa glob­al­isaa­tio nostaa.

Jos huono-osaisu­u­den kasvua ale­taan etsiä, helpoiten sitä löy­tyy nuorista vähän koulute­tu­ista miehistä. Pien­i­t­u­loisu­us on nous­sut selvim­min miesten ikälu­okas­sa 25–34 vuotta.

Toinen ryh­mä ovat lapset. Lap­siköy­hyys tai tarkkaan ottaen lap­siper­hei­den pien­i­t­u­loisu­us (alle 60 % medi­aan­i­t­u­loista) on kas­vanut. Tosin tässäkin tärkein tek­i­jä on medi­aan­i­t­u­lo­jen kasvu eikä lap­siper­hei­den tulo­jen alentuminen.

Aluei­den väli­nen eri­ar­voisu­us on myös kas­vanut, mut­ta en usko demarei­den tätä tarkoittavan.

Eri­ar­vois­tu­mi­nen on kuulem­ma tapah­tunut tilas­to­jen takana. Siis vähän niin kuin se väki­val­tarikol­lisu­u­den kasvukin? Jos sil­lä tarkoite­taankin elämänuskoa, jota toisil­la on ja joka on toisil­ta men­nyt, voidaan olla totu­u­den äärel­lä, mut­ta sil­loin puhutaan ihan muus­ta asiasta.

Yllä ole­van vuok­si min­ulle ei riitä tavoit­teek­si eri­ar­voisu­u­den kasvun pysäyt­tämi­nen. Minä halu­an vähen­tää eriarvoisuutta.

73 vastausta artikkeliin “Eriarvoisuuden lisääntyminen, onko sitä?”

 1. Taitaa olla niin, että on tutkit­tu mis­tä ihmiset ovat huolis­saan ja main­os­toimis­to on suun­nitel­lut siihen sopi­vat slo­gan­it. Fak­toil­la ei ole niin merk­i­tys­tä, jos tun­teisi­in vetoami­nen onnis­tuu. Eikä Oden hyvi­in kysymyk­si­in ole tulos­sa asi­apo­h­jaisia vas­tauk­sia ainakaan ennen vaaleja.

  Köy­hyys ja osat­to­muus ovat todel­lisia ongelmia. Vaik­ka ne kaikil­la mittareil­la kos­ket­taisi­vat harvem­pia ihmisiä kuin ennen, se ei niitä har­vo­ja ymmär­ret­tävästi lohdu­ta. Surkei­ta yksit­täi­sistä ihmi­sistä ker­tovia tari­noi­ta on aina löy­tynyt ja tulee löy­tymään myös jatkos­sa, oli val­las­sa mikä puolue tahansa. Hyvä asia on, että niitä on tutk­i­tusti vähemmän.

 2. Ongel­ma on paljon yksinker­taisem­pi kuin esit­tämäsi näkökul­mat. Eri­ar­vois­tu­misen kri­isi on siinä, että köy­hyys periy­tyy. Eli että sosi­aal­ista nousua tapah­tuu vähem­män kuin ennen ja siis että sos­su­per­hei­den lap­sista kas­vaa sos­su­per­hei­den van­hempia. Se syn­nyt­tää polar­isaa­tioke­hi­tyk­sen, joka näkyy eri­lai­sis­sa satis­ti­ikois­sa eri tavoin. Esim PISA-laskun ydin on siinä, että ne lapset, jot­ka hyö­ty­i­sivät luku­tai­dos­ta eniten, osaa­vat huonoiten ja saa­vat liian vähän tuk­i­toimia oppimiseen ja heil­lä on per­he­olo­suhtei­den takia vielä taka­matkaa toisi­in lap­si­in ver­rat­tuna. Ongel­ma on kaksinkertainen.

  1. Siitäkään ei oikein ole näyt­töä, että sosi­aa­li­nen liikku­vu­us olisi hidas­tunut. Se on joka tapauk­ses­sa maail­man nopeimpia Suomes­sa. Köy­hyys periy­tyy, mutt­ta ei enem­pää kuin ennen.

   1. THL:n pitkään jatkunut tutkimus 1987-ikälu­okas­ta on mun mielestä uskot­ta­va näyt­tö sosi­aalisen liikku­vu­u­den hidas­tu­mis­es­ta lyhyen tikun vetänei­den osalta:
    https://www.turkulainen.fi/artikkeli/129426-tutkimus-suomalaisperheiden-koyhyys-periytyy

    Oliko tuo todis­tus liikku­vu­u­den hiedas­tu­mis­es­ta vai köy­hyy­den periy­tyvyy­destä. Minus­ta tuo vaikut­ti poikkileikkausku­val­ta, jol­loin se ei voin­ut mita­ta muutosta.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Oliko tuo todis­tus liikku­vu­u­den hiedas­tu­mis­es­ta vai köy­hyy­den periy­tyvyy­destä. Minus­ta tuo vaikut­ti poikkileikkausku­val­ta, jol­loin se ei voin­ut mita­ta muutosta.

    Niin, tämä on han­kala aihe, en ole var­ma, jos jutus­sa varsi­nais­es­ti viitat­ti­in tähän THL:n julkaisuun: 

    https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf

    mut­ta muu­takaan en löytänyt. Edelli­nen vas­taa­va oli vuodelta 2012. 

    Ongel­ma on, että kumpikaan raport­ti tai edes ne yhdessä ei pysty valaise­maan kysymys­tä onko jokin muut­tunut yleis­es­ti. Ne ker­to­vat tuon ikäko­hortin tilan­net­ta, mut­ta se ei ker­ro mitään miten eri ikäko­hort­tien keskinäi­nen suhde menee, para­neeko tilanne vuosik­er­to­jen myötä vaiko eikö. 

    Se on eri asia kuin että para­neeko tai huononeeko jonkun ikäko­hortin sisäi­nen tilanne. Siihen kun vaikut­taa niin mon­et asiat. 

    Emme voi arvioi­da luku­taidon yleistä kehi­tys­tä maas­sa sen perus­teel­la että jokin ikäko­hort­ti oppii vuosien myötä luke­maan yhä paremmin. 

    En tiedä, menikä tämän ihna näin, mut­ta näin sen itse nyt ymmärsin… tai sit­ten en löytänyt sitä oikeaa raporttia.

   3. Hienoa , että tilas­to­jen mukaan ihmisil­lä menee parem­min. Sil­lähän ei ole väliä miltä ihmis­es­tä tai ihmi­sistä tun­tuu. Jos tilas­tot sanovat, että sin­ul­la menee hyvin niin sit­ten sin­ul­la tai heil­lä on men­tävä hyvin, kos­ka tilas­tot niin sanoo. Jän­nä, että aika iso ryh­mä ei osaa tai ymmär­rä lukea tilas­to­ja ja olla onnelli­nen. Oliko Juhana Var­ti­ainen mah­dol­lis­es­ti opiske­lu­tovere­itasi, kos­ka hänkin poh­jaa poli­ti­ikkansa tilas­toi­hin, sitä ymmärtääk­seni myös opiskelleena, ja viis veisaa asian inhim­ilistä puolta.
    Kiva, että vihrei­den “inhimilli­nen” poli­ti­ik­ka on löytämässä kodin Kokoomuk­sen luota.
    Aika kauas olet tul­lut siitä, mis­tä lähdit.

 3. Täyt­tä asi­aa Osmo! Itseäni on muutenkin aina hämän­nyt eri­ar­voisu­us-ter­min vil­je­ly suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa. Meil­lä jokainen kun on ihmis­ar­voltaan tasa-arvoinen toisin kuin esim. kasti­jakoa ylläpitävässä Inti­as­sa. Jokaisel­la on mah­dol­lisu­us julkises­ti mak­set­tuun koulu­tuk­seen ja ter­vey­den­huoltoon ken­ties pien­tä omavas­tu­u­o­su­ut­ta luku­unot­ta­mat­ta. Pieni­palkkaiset tai palkat­tomat saa­vat tulon­si­ir­to­ja, joil­la heille tur­vataan kohtu­ulli­nen elämä perus­tarpei­neen. Kukaan ei myöskään ole pysyvästi “eri­ar­voinen”, vaan taus­toista riip­pumat­ta yksilön omil­la valin­noil­la on mah­dol­lisu­us paran­taa omaa tilan­net­taan. Parem­pit­u­loiset tai jopa rikkaat ovat aina voineet han­kkia enem­män palvelui­ta ja mate­ri­aa kuin keskimääräistä köy­hem­mät, ja näin tulee aina ole­maankin. Tämä ei kuitenkaan ole mielestäni eri­ar­voisu­ut­ta vaan nor­maalia elämää.

 4. Ennenkuin edes pohdi­taan eri­ar­voisu­u­den kasvua, pitäisi määritel­lä itse eri­ar­voisu­us. Pelkästään se, että on tulo- ja var­al­lisu­usero­ja, ei ole eri­ar­voisu­ut­ta: kyl­lä ison pörssiy­htiön pääjo­hta­jalle yleen­sä kan­nat­taa mak­saa enem­män palkkaa kuin kau­pan kas­salle. Suomes­sa on lisäk­si viime vuosikymmenet koko ajan lisät­ty tulon­si­ir­to­ja, joil­la on pyrit­ty vähen­tämään eri­ar­voisu­ut­ta, mut­ta silti se kokoa­jan kas­vaa. Jokin tässä nyt ei täsmää.

  1. Set­te­bel­lo: Suomes­sa on lisäk­si viime vuosikymmenet koko ajan lisät­ty tulon­si­ir­to­ja, joil­la on pyrit­ty vähen­tämään eri­ar­voisu­ut­ta, mut­ta silti se kokoa­jan kas­vaa. Jokin tässä nyt ei täsmää.

   Mikä tuos­sa ei täs­mää? Jos samaan aikaan erot brut­to­tu­lois­sa ovat kas­va­neet nopeam­min kuin tulon­si­ir­rot, niin eri­ar­voisu­us on voin­ut silti kasvaa. 

   En tiedä, mitä luvut ovat Suomes­sa, mut­ta USA:ssa karkeasti ottaen muu­tos on ollut se, että 1970-luvul­la toim­i­tusjo­hta­jan palk­ka oli 30-ker­tainen duu­nar­in palkkaan ver­rat­tuna ja nyt se on 300-ker­tainen. Tämä lisää eri­ar­voisu­ut­ta kes­ki- ja ylälu­okan välil­lä, vaik­ka tulon­si­ir­rot oli­si­vat kas­va­neet ja nos­ta­neet alalu­okkaa lähem­mäs keskilu­okkaa. Näin on käsit­tääk­seni tapah­tunut myös globaal­isti. Viime vuosikym­meninä maail­man köy­him­mät ja rikkaim­mat ovat rikas­tuneet ja län­si­maid­en keskilu­ok­ka on ollut häviäjänä. Täl­lainen muu­tos ei toden­näköis­es­ti näy gini-ker­toimes­sa. Lop­putu­los on kuitenkin se, että ylälu­ok­ka repii huikean kaulan kaikki­in mui­hin, jot­ka sit­ten ovat yhdessä kasas­sa suht tasai­sine tuloineen.

 5. Jaan Osmon näke­myk­sen. Ensin­näkin kokon­aisu­udessa tilanne on Suomes­sa koko ajan men­nyt parem­paan päin. Toisek­si korkea­suh­danne antaa hie­man vinon kuvan tilanteesta. No entäpä esitet­ty yksi lääke: oppivelvol­lisu­u­den jatkami­nen? Min­un on vaikea nähdä, että kaata­mal­la rahaa koko ikälu­okkaan onnis­tu­isimme tämän ongel­man ratkais­us­sa yhtä hyvin kuin pyrkiessämme etsimään vaaras­sa ole­vat lapset/nuoret ja kohdis­ta­mal­la toimet heihin.

  1. Heik­ki Pälve:
   No entäpä esitet­ty yksi lääke: oppivelvol­lisu­u­den jatkaminen? 

   Oppivelvol­lisu­ut­ta voisi piden­tää valikoivasti lisäämäl­lä 10-luokkia ja käyt­tämäl­lä luokalle jät­tämistä sekä määrit­telemäl­lä, että perusk­oulu on läpäistävä, ennen kuin velvol­lisu­us on suoritet­tu. Näin se koskisi vain niitä, joi­ta noil­la uud­is­tuk­sil­la tavoitellaan.

  2. Heik­ki Pälve: Min­un on vaikea nähdä, että kaata­mal­la rahaa koko ikälu­okkaan onnis­tu­isimme tämän ongel­man ratkais­us­sa yhtä hyvin kuin pyrkiessämme etsimään vaaras­sa ole­vat lapset/nuoret ja kohdis­ta­mal­la toimet heihin.

   Samaa mieltä. Osal­la nuorista, varsinkin pojil­la, on vaikeuk­sia nykyisenkin oppivelvol­lisu­u­den täyt­tämisessä. Miten 2…3 vuo­den pakko-opiskelu hei­dän opiskelu­mo­ti­vaa­tio­taan lisäisi?

  3. Heik­ki Pälve:
   Jaan Osmon näke­myk­sen. Ensin­näkin kokon­aisu­udessa tilanne on Suomes­sa koko ajan men­nyt parem­paan päin. Toisek­si korkea­suh­danne antaa hie­man vinon kuvan tilanteesta. No entäpä esitet­ty yksi lääke: oppivelvol­lisu­u­den jatkami­nen? Min­un on vaikea nähdä, että kaata­mal­la rahaa koko ikälu­okkaan onnis­tu­isimme tämän ongel­man ratkais­us­sa yhtä hyvin kuin pyrkiessämme etsimään vaaras­sa ole­vat lapset/nuoret ja kohdis­ta­mal­la toimetheihin.

   Tätä voisi ajatel­la myös luo­vasti… Jos olisi oppivelvol­lisu­us vaik­ka 25 vuo­ti­aak­si asti, niin sen voisi toteut­taa myös esim. laa­jana oppisopimusjär­jestelmänä. Porukoiden olisi pakko men­nä joko koulu­un tai töi­hin oppi­maan. Pelkkä yksipuo­li­nen koulun­penkin kulut­ta­mi­nen ei tietenkään auta mitään. En tiedä, mik­si tämä ei toi­mi Suomes­sa jo nyt, ilman pakkoa, kun se toimii eri puo­lil­la maailmaa..

   Keskeinen ongel­ma on juurikin syr­jäy­tymi­nen. Ennen syr­jäy­tymi­nen estyi sil­lä kun kaikkien oli pakko tehdä töitä, jot­ta edes pysyi hengis­sä ja tar­jol­la oli paljon töitä, joi­hin ryhtymi­nen oli mata­lan kyn­nyk­sen takana. Nyt ei ole pakko ja kyn­nys on usein tarpeet­toman korkea. Molem­pi­in pitäisi löytää lääkkeitä.

  4. On esitet­ty panos­tamista varhaiskas­vatuk­seen (Juhana Var­ti­ainen), kos­ka sil­loin oppimiskyvyt ovat mak­simis­saan ja oppivelvol­lisu­u­den piden­tämiseen (demar­it), kos­ka siten saadaan enem­män kun­nan­virko­ja laitok­si­in, mut­ta syr­jäy­tyvä hajon­ta kas­vaa alak­oulun jäl­keen ennen lukio­ta, mikä näkyy lukion sukupuoli­jakau­mas­sa. Koulu tuskin suosii tyt­töjä, mut­ta kyl­läkin käyt­täy­tymistä, mikä on tyyp­il­lisem­pää tytöille. Tämä on ollut pitkään tiedos­sa kuni van­hus­ten vajaaravitsemus.

   Ole­tan, että koulun ope­tus­menetelmis­sä ja olo­suhteis­sa on syy, mik­si oppimi­nen ja osal­lis­tu­mi­nen eriy­tyvät alak­oulun jäl­keen. Perusk­oulu siis eri­ar­vois­taa akti­ivis­es­ti päin­vas­toin kuin ehkä aiem­min. Opetuk­ses­sa on tapah­tunut muu­tok­sia, joi­ta en tunne, mut­ta vas­tauk­sen tulisi löy­tyä niistä sadoista graduista, joi­ta vuosit­tain valmis­tuu opet­ta­jan­valmis­tus­laitok­sista kopi­oimat­takin hil­jan koulun­sa käynei­den toimesta.

   Päästäm­mekö mur­rosikäiset lapset liian helpol­la verkos­ta sil­loin kun saalis on juuri kyp­symässä? Nuori tarvit­see mielekkäitä haastei­ta ja onnis­tu­misia ja lievää ohjaavaa pakkoa. Panos­tuk­set kohdis­tet­ta­va ala- ja yläk­oulun tait­teeseen siten että varmis­te­taan alak­oulus­sa opit­tavien taito­jen per­ille­meno ja uud­is­te­taan mur­rosikäisen kohtaami­nen. On myös kestet­tävä ope­tus­tu­losten seu­raami­nen mittaamalla.

 6. Jos tulon­jakomit­tarin poh­jatiedoista puut­tuu yli 10 mil­jadin pääo­mat­u­lot (verova­paat myyn­tivoitot, osake­huoneis­to­jen myyn­tivoitot, liikeosakkei­den myyn­tivoitot, oman asun­non myyn­tivoitot, verokikkailul­la tilas­toista poisjäte­tyt pääo­mat­u­lot). Vero.fi-tilaston tarkan tiedon mukaan työt­tömät sai­vat vuo­den 2017 aikana 51m€:n myyn­tivoitot, saa­jia 9432.

 7. Eri­ar­voisu­us on huono ter­mi, liian abstrak­ti. Pitäisi puhua siitä, tule­vatko ihmiset arjes­sa toimeen. Köy­hyys­tutk­i­ja Maria Ohisa­lo on puhunut siitä, että sel­l­ais­ten ihmis­ten määrä kas­vaa, joi­ta tuet eivät tavoita tai jot­ka eivät pär­jää tuil­laan. Esimerkik­si mie­len­ter­veystyön taso on nykyään holti­ton. Apua ei yksinker­tais­es­ti saa, ei edes ihmi­nen, joka menee päivystyk­seen ja uhkaa tap­paa itsensä.

  Tilas­tolli­nen tarkastelu on huono tapa tavoit­taa ihmiset, joil­la on todel­li­nen hätä. 

  Liki 400 tuhan­nel­la suo­ma­laisel­la on maksuhäiriömerkintä. 

  Myöskään kaikil­la nuo­ril­la ei mene hyvin. Kur­ju­us periytyy.

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisnuorista-jattitutkimus-vuonna-1997-syntyneista-pojista-lahes-joka-viidennella-on-rikostuomio-tai-rangaistusmaarays-nama-ovat-yleisimmat-syyt/7160810

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nuorten-mielenterveysongelmat-yleistyneet-tytoilla-mielialahairioita-pojilla-oppimisvaikeuksia/7160414

  https://yle.fi/uutiset/3–10496132

  Tärkeää olisi löytää tilas­toko­hi­nan joukos­ta oikeasti hädä­nalaiset. Mie­len­ter­veysongelmi­in pitäisi sat­sa­ta val­tavasti lisää. Vaik­ka yleinen kehi­tys ei eri­tyisen huono olisikaan, niin sen var­jol­la ei saa hylätä todel­lises­sa hädässä olevia.

  1. Junt­tip­ul­la Savos­ta:
   Eri­ar­voisu­us on huono ter­mi, liian abstrak­ti. Pitäisi puhua siitä, tule­vatko ihmiset arjes­sa toimeen. Köy­hyys­tutk­i­ja Maria Ohisa­lo on puhunut siitä, että sel­l­ais­ten ihmis­ten määrä kas­vaa, joi­ta tuet eivät tavoita tai jot­ka eivät pär­jää tuillaan. 

   Mis­tä ihmeestä Ohisa­lo voi tietää, onko hädässä ole­vien määrä kas­vanut vai laskenut, jos tilas­toi­hin ei voi luot­taa? Mutulla? 

   Kun kyse­lyi­den mukaan heikosti toimeen­tule­vien taloudel­liset pusku­rit ovat kas­va­neet, toisin sanoen aikaisem­paa use­ampi köy­hä kyke­nee selviy­tymään yllät­tävistä menoista eli taloudel­lis­es­ti on nenä pin­nan yläpuolella.

   Tilas­tolli­nen tarkastelu on huono tapa tavoit­taa ihmiset, joil­la on todel­li­nen hätä. 

   Hatus­tako luku­ja sit­ten pitäisi vetää? 

   Tilas­tokeskuk­sen mukaan kaik­ki käyrät osoit­ta­vat alaspäin:
   Köy­hyys- ja syr­jäy­tymis­riskissä ole­vien määrä on vähen­tynyt. Pien­i­t­u­lois­t­en määrä on vähen­tynyt, vajaatyöl­lis­ten määrä on vähen­tynyt ovat vähen­tynyt, vakavaa aineel­lista puutet­ta kär­sivien määrä on vähentynyt.

   Link­ki:
   https://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05–24_kat_001_fi.html

   Nyt kun nousukausi on paran­tanut työl­lisyyt­tä, niin voi kyläl olla tot­ta, että kun kat­so­taan köy­hiä, tode­taan että hehän ovat vaikka­pa sairaampia kuin kak­si vuot­ta sit­ten. Mut­ta työt­tömien joukko ei ole sama kuin kuin pari vuot­ta sit­ten, vaan jäl­jel­lä on ne, jot­ka eivät syys­tä tai tois­es­ta oikein pääse työelämään eli käytän­nössä sairaim­mat ja onnet­tomim­mat ja syr­jäy­tyneim­mät. Pari vuot­ta sit­ten joukos­sa oli vielä paljon ihmisiä, joil­la oli kaik­ki muut asi­at hyvin mut­ta ei töitä. Nyt he ovat työllistyneet. 

   Jos Suomen työt­tömyys olisi tipah­tanut yhteen henkilöön ja hän olisi kodi­ton, vasem­mis­tossa todet­taisi­in vain että “por­var­i­hal­li­tuk­sen aikana suo­ma­lais­ten työt­tömien ase­ma on rom­ah­tanut sil­lä kaik­ki työt­tömät ovat kodittomia”

  2. Hyvä kir­joi­tus Osmol­ta, mut­ta komp­paan myös kri­ti­ikkiä: avain­sana on polar­isoi­tu­mi­nen — niil­lä, joil­la menee huonos­ti, menee entistä huonom­min. Samaan aikaan suurel­la osal­la asi­at on kun­nos­sa ja näistä osal­la jopa erit­täin hyvin. Keskiar­vois­es­ti asi­at siis pysyvät ennal­laan, mut­ta polar­isoi­tu­mi­nen näkyy esimerkik­si las­ten­suo­jeluil­moi­tusten ja kiireel­lis­ten huostaan­ot­to­jen lisään­tymisenä 15 pros­en­til­la vuon­na 2017 (link­ki).

  3. Kuin­ka pitkälle yhteiskun­nan on tuet­ta­va ihmisiä, jot­ka eivät osaa, pysty tai viit­si ottaa vas­tu­u­ta omas­ta elämästään?

   Suomes­sa tulon­si­ir­rot ja vero­tus tasaa­vat ennä­tyk­sel­lis­es­ti tulo­ero­ja, eri­laiset tulon­si­ir­rot muo­dosta­vat suurim­man osan alem­pi­en tulolu­okkien tuloista ja juuri uuti­soiti­in miten meil­lä ain­oana län­si­maana asun­not­to­muus vähe­nee. Kaikesta huoli­mat­ta osal­la menee — ainakin mieliku­vien mukaan — entistä huonommin.

   Jotenkin tun­tuu, että pelkkien kainalosauvo­jen tar­joami­nen (lisää tukia ja palvelui­ta) ei olisi oikea ratkaisu vaan että se tie olisi kul­jet­tu lop­pu­un. Jos ihmisiä ei halu­ta sysätä omanon­nen­sa nojaan, niin mitä sit­ten — pitääkö “ressukoille” määrätä henkilöko­htainen virka­hol­hoo­ja vai koo­ta kaik­ki uudelleenk­oulu­tusleireille riit­tävän pitkälle elämänhallintakurssille?

   Ehkä tässä suh­teessa on menetet­ty jo use­ampi sukupolvi, mut­ta nyt alka­isi ole­maan hyvä aika opet­taa kansalaisia esik­oulus­ta alka­en oma­toimisu­u­teen — eikä fleg­maat­tiseen pas­si­ivi­su­u­teen, jos­sa vika on aina jos­sain muus­sa — yleen­sä yhteiskun­nas­sa. Tietysti koko yhteiskun­ta aina sosi­aal­i­tur­vas­ta pitäisi uud­is­taa kan­nus­tavak­si hol­houk­sen sijaan.

   Kuvaa­vana anek­doot­ti­na joku on toden­nut, että samal­la kun muual­la yhteiskun­tatiedon tun­neil­la opete­taan talouden toim­intaa ja sijoit­tamista, meil­lä oppi­laat väsäävä ban­derolle­ja miekkareihin…

 8. Kat­soin uuden Brex­it-eloku­van. Hieno kuvaus siitä, miten vaalit voite­taan mielikuvil­la, ei fak­toil­la. Hans Rosling puolestaan anlysoi kir­jas­saan “Fak­to­jen maail­ma”, mik­si mieliku­vat ovat uskot­tavampia kuin tosiasiat.

  Odotan mie­lenki­in­nol­la, mitä mieliku­via muut puolueet kek­sivät “tilas­to­jen takaa”.

 9. Vasem­mis­to on ongelmis­sa kun Suomes­sa 99%:lla menee noin kan­sain­välis­es­ti ver­taillen taloudel­lis­es­ti hyvin. Ei Suomes­sa ole oikeasti köy­hiä kuin ihan mitätön määrä. Tulon­si­ir­rot ilmai­sine asun­toi­neen ja koulu­tuksi­neen on hävit­tänyt oikean köy­hyy­den. Niin­pä vasem­mis­to on keksinyt
  suh­teel­lisen köy­hyy­den eri­ar­voisu­u­den mit­tarik­si ja valitet­tavasti Osmokin alus­tuk­ses­saan tuo­hon sor­tuu. Ihan type­rä mit­tari. Jos kaikille suo­ma­laisille annat­taisi­in vaik­ka 5000 euroa/kk niin suh­teelli­nen köy­hyys ei pienen­ty­isi lainkaan. Joka iki­nen suo­ma­lainen köy­hä on maail­man köy­hi­in ver­rat­tuna hyväo­sainen. Luu­len­pa että Hans Rosling olisi tästä samaa mieltä.

  Köy­hyy­den osalta pitää puhua vain absolu­ut­tis­es­ta köy­hyy­destä. Sille lie­nee hyviä kan­sain­välisiä mittareita. 

  Eli ei Suo­mi ole eri­ar­voinen maa. Tääl­lä tar­jo­taan kaikille ilmainen mah­dol­lisu­us sosi­aaliseen nousu­un ihan vaik­ka yhteiskun­nan huip­ulle ja tämä on erit­täin tärkeää. Men­estymi­nen on kiin­ni omista valin­noista ja jo lapse­na kan­nat­taa kat­soa mis­sä porukois­sa liikkuu ja meneekö ostar­ille räkimään vai tekeekö läksyt. Vasem­mis­to valit­taa ihan turhas­ta, mut­ta jos ne sen tun­nus­taisi­vat niin samal­la voisi­vat lopet­taa toimintansa.

  1. vk: Köy­hyy­den osalta pitää puhua vain absolu­ut­tis­es­ta köy­hyy­destä. Sille lie­nee hyviä kan­sain­välisiä mittareita.

   Mik­si, kun tutkimusten mukaan juuri suh­teelli­nen köy­hyys on se, mikä rikkaissa län­si­mais­sa on se, joka vaikut­taa ihmis­ten onnel­lisu­u­teen (siis siltä osin, mitä onnel­lisu­us riip­puu taloudel­lis­es­ta hyv­in­voin­nista)? Köy­hät kehi­tys­maat ovat toki ihan eri asia. 

   Vai puhum­meko jostain muus­ta lajista kuin homo sapiensista?

   1. Kumpaakin mit­taria pitää seu­ra­ta ja lisäk­si pidem­mäl­lä aikavälil­lä, mieluiten yli elinkaaren. 

    (tietenkin jokaisen vuo­den tulo­jen pitäisi ylit­tää hengissäpysymiskynnys)

    Mut­ta absolu­ut­tista pitäisi pain­ot­taa nyky­istä enem­män eli jos annetaan rahaa työt­tömille, on älytön­tä että suurin osa siitä menee parhaim­mas­sa ase­mas­sa oleville ansiosi­don­naista saaville.

 10. Eri­ar­voisu­u­den­vas­tainen tais­telu on demareille pysyvä asi­ain­ti­la (ei pro­jek­ti, joka lop­puu siihen, että eri­ar­voisu­us on pois­tunut). Turhan tark­ka eri­ar­voisu­u­den määrit­telem­i­nen ei oikein sovi tähän kehyk­seen. Ehkä tätä voisi myös kut­sua populismiksi.

  1. Ros­mo:
   Eri­ar­voisu­u­den­vas­tainen tais­telu on demareille pysyvä asi­ain­ti­la (ei pro­jek­ti, joka lop­puu siihen, että eri­ar­voisu­us on pois­tunut). Turhan tark­ka eri­ar­voisu­u­den määrit­telem­i­nen ei oikein sovi tähän kehyk­seen. Ehkä tätä voisi myös kut­sua populismiksi.

   Jatku­van vas­takkainaset­telun ruokkimi­nen on tämän aate­his­to­ri­an perusprinsiippejä.

   Mis­sä poli­ti­ikka­toimis­sa tämä eri­ar­voisu­u­den vähen­tämi­nen on järkevää olla määräävä tek­i­jä? Li Ander­s­son esit­ti myös ilmastopoli­ti­ikan tavoit­teena ole­van eri­ar­voisu­u­den vähentäminen.

   Kakun jakami­nen on helpom­paa kuin sekoit­taa eri­ar­voisu­u­den vähen­tämi­nen kaikki­in kakun kas­vat­tamista edis­tävi­in toimiin.

   Asum­istuen saa­jien määrä alkaa olla niin suuri, että kokee ole­vansa eri­ar­voinen tai ainakin poikkea­va jos ei saa asumistukea.

 11. “Yllä ole­van vuok­si min­ulle ei riitä tavoit­teek­si eri­ar­voisu­u­den kasvun pysäyt­tämi­nen. Minä halu­an vähen­tää eriarvoisuutta.”

  Ker­tokaa nyt joku her­ran aika ensin, mitä se eri­ar­voisu­us tarkoit­taa, jot­ta voisimme tietää, mil­loin se on vähen­tynyt ja mil­loin kasvanut?

  terv,
  jukka

  1. juk­ka:

   Ker­tokaa nyt joku her­ran aika ensin, mitä se eri­ar­voisu­us tarkoit­taa, jot­ta voisimme tietää, mil­loin se on vähen­tynyt ja mil­loin kasvanut?

   Eri­ar­voisu­us tarkoit­ta­nee (kyseessä olevas­sa kon­tek­tis­sa) sitä, että ihmisen “men­estymi­nen” riip­puu osin siitä, (1) minkälaises­sa ympäristössä hän kas­vaa ja elää, (2) mikä on hänen geneet­ti­nen per­imän­sä ja (3) minkälainen tuuri hänel­lä käy. Eri­ar­voisu­u­den määrää tai suu­ru­ut­ta mitataan riip­pu­vu­u­den suu­ru­udel­la, kullekin men­estymi­nen ulot­tuvu­udelle erik­seen. Ihanteel­lis­es­ti mitat­taisi­in kausaal­ista riip­pu­vu­ut­ta, mut­ta käytän­nössä voidaan joutua tyy­tymään tilas­tol­liseen riip­pu­vu­u­teen, kor­re­laa­tioon. Eri­ar­voisu­ut­ta ei ole, jos men­estymi­nen ei riipu lainkaan tek­i­jöistä 1–3.

   1. Kiitos paljon!

    Tämä on mie­lenki­in­toinen näkökul­ma. Kos­ka geneet­ti­nen per­imä ei ole koskaan kahdel­la yksilöl­lä täs­mälleen sama, niin tästä seu­raa, että mikäli yksilön geen­it määrit­tävät mil­lään tapaa hänen “men­estyk­seen­sä”, niin eri­ar­voisu­us on oikeas­t­aan biologi­nen seik­ka, jos­ta emme koskaan pääse eroon. Siitä huoli­mat­ta, tämä on kieltämät­tä hyvin attrak­ti­ivi­nen lähtöko­h­ta keskustelulle.

    Jos esimerkik­si kori­pal­los­sa men­estymi­nen las­ke­taan men­estymisek­si, ja tiedämme että kori­pal­los­sa men­estymisen ja pitu­u­den välil­lä on kor­re­laa­tio, ja tiedämme että pitu­us on merkit­tävis­sä määrin geneet­ti­nen omi­naisu­us, niin totea­mus on, että tältä osin olemme jumis­sa eri­ar­voisu­udessa, kunnes muu­tamme kori­pal­loa niin, että pitu­us ei enää kor­reloi kori­pal­lomen­estyk­sen kanssa.

    Esimerkin kaut­ta halu­aisin vielä yhteen asi­aan täs­men­nyk­sen: kos­ka eri­ar­voisu­u­den suu­ru­us on riip­pu­vainen pait­si näistä taus­tatek­i­jöistä, myös men­estymisen ulot­tuvuuk­sista, niin kaiketi nyt pitäisi jonkun ker­toa, mitä nämä men­estymisen ulot­tuvu­udet ovat, ja mil­lä perus­teel­la ne on valittu?

    terv,
    jukka

  2. Ros­mo:
   Eri­ar­voisu­u­den­vas­tainen tais­telu on demareille pysyvä asi­ain­ti­la (ei pro­jek­ti, joka lop­puu siihen, että eri­ar­voisu­us on pois­tunut). Turhan tark­ka eri­ar­voisu­u­den määrit­telem­i­nen ei oikein sovi tähän kehyk­seen. Ehkä tätä voisi myös kut­sua populismiksi.

   juk­ka:
   “Yllä ole­van vuok­si min­ulle ei riitä tavoit­teek­si eri­ar­voisu­u­den kasvun pysäyt­tämi­nen. Minä halu­an vähen­tää eriarvoisuutta.”

   Ker­tokaa nyt joku her­ran aika ensin, mitä se eri­ar­voisu­us tarkoit­taa, jot­ta voisimme tietää, mil­loin se on vähen­tynyt ja mil­loin kasvanut?

   terv,
   jukka

   Täs­mälleen näin. Kysymys on mieliku­vas­ta, ei numeroista. Väitet­tä on aivan turha lähteä fak­toil­la kyseenalais­ta­maan. Pitäisi kek­siä joku tun­teisi­in vetoa­va, toisaalle johta­va argu­ment­ti, jon­ka takana on riit­tävästi faktoja. 

   Bri­tan­ni­as­sa brex­itin vas­tus­ta­jat yrit­tivät fak­toil­la kumo­ta brex­i­tee­rien ydin­sanoman: Take BACK con­trol! Tulos tiedetään.

  3. No ilmeis­es­ti tässä sitä mitat­ti­in gini ker­toimel­la, joka ker­too kuin­ka tasais­es­ti tulot jakau­tu­vat kansalais­ten kesken. Mut­ta mikä on tavoitel­tu gini ker­roin ja tulo­jen jakau­tu­misen tasaisu­us? Täy­del­lisessä tasa­jaos­sa gini ker­roin on 0 ja kaikil­la samat tulot. Onko tämä Osmon tavoite vai mikä? Mielestäni eri­ar­voisu­us on muutenkin huono ter­mi. Olen itse kuu­lunut kaikki­in tulolu­okki­in elämäni aikana, ihan saman arvoinen olen koko ajan ollut.

 12. Tot­ta kai puoluekoneis­to etsii vetävim­mät teemat, ei totu­ut­ta, vaan paljon ääniä. Eri­ar­voisu­u­den pois­t­a­mi­nen on var­ma ääni­har­a­va ja mitä paras­ta se sisältää kaiken ja ei mitään. Vaaleis­sa paljon ääniä, hal­li­tus­neu­vot­te­lut (ne mei­dän per­im­mäiset ajatuk­set), val­tio­varain­min­is­ter­iön virkamiehet ker­tomas­sa mihin on oikeasti varaa ja sit­ten neljän vuo­den put­ki: poli­ti­ik­ka se jatkuu vaan. Merkil­listä vain, että tässä kaikkien puoluei­den pop­ulis­mis­sa kansan pop­ulis­mi nos­taa päätään.

 13. Taita­va kom­men­taari Soin­in­vaar­al­ta. “Yhteiskun­nan eri­ar­voisu­u­den kasvu” on nor­mati­ivi­nen väite. Eri­ar­voisu­ut­ta ja sen muu­tos­ta voidaan tarkastel­la uskot­tavasti pop­u­laa­tios­ta rajat­tu­jen osajoukko­jen kesken (esim. työvoimaan kuu­lu­vat työl­liset vs. työt­tömät vs. eläkeläiset). Vielä uskot­tavam­min eri­ar­voisu­ut­ta voidaan havain­noi­da binääris­ten ryh­mien välil­lä (miehet ja naiset). Eri­ar­voisu­ut­ta vähen­netään paran­ta­mal­la yhden tai heiken­tämäl­lä toisen asemaa.

  Olisikin kiin­nos­tavaa kuul­la, kei­den eri­ar­voisu­ud­es­ta demar­it ovat eri­tyis­es­ti huolis­saan. Jos huoli kohdis­tuu eläkeläisi­in, olisi rehellistä luva­ta eläkeläis­ten ase­man paran­tamista kaikkien muiden kus­tan­nuk­sel­la. Jos työt­tömi­in, pitäisi luva­ta työt­tömyy­se­tuuk­sien nos­tamista ja palka­nsaa­jien toimeen­tu­lon heikentämistä.

  Ongel­mana täl­lai­sis­sa lupauk­sis­sa on se, että ne tah­to­vat karkot­taa äänestäjiä. Toiv­ot­tavasti vaa­likansa ymmärtää kysyä, kei­den ase­maa aio­taan heiken­tää, kun jonkin ryh­män ase­maa aio­taan parantaa.

  1. Tutk­i­ja Punavuores­ta:
   […] kei­den ase­maa aio­taan heiken­tää, kun jonkin ryh­män ase­maa aio­taan parantaa.

   Ei kai tämä vält­tämät­tä ole nol­la­summapeli. Voihan olla, että suurem­pi eri­ar­voisu­us tuot­taa yhteen­sä suurem­man kakun jaet­tavak­si — tai tois­in­päin. Vai onko sit­tenkin nol­la­summapeli, jos tarkastel­laan nimeno­maan suh­teel­lista eriarvoisuutta?

   1. Aika ajatel­la: Ei kai tämä vält­tämät­tä ole nol­la­summapeli. Voihan olla, että suurem­pi eri­ar­voisu­us tuot­taa yhteen­sä suurem­man kakun jaet­tavak­si — tai tois­in­päin. Vai onko sit­tenkin nol­la­summapeli, jos tarkastel­laan nimeno­maan suh­teel­lista eriarvoisuutta?

    Suh­teel­lis­es­ta eri­ar­voisu­ud­esta­han tässäpääosin puhutaan. Joil­lakin sairail­la kyllä,voi olla myös absolu­ut­tista köy­hyyt­tä eli pitää tin­kiä vaik­ka lääkkeistä. Jos suh­teelli­nen eri­ar­voisu­us ei kiin­nos­ta, hyvä­tu­lois­t­en rikas­tu­mi­nen ei harmita.

    Vasem­mal­la tah­do­taan käyt­tää vero­tus­ta nimeno­mais­es­ti suh­teel­lis­ten tulo- ja var­al­lisu­usero­jen tasoit­tamiseen ja ehkä sit­ten vähem­män absolu­ut­tis­es­ti köy­hien ase­man paran­tamiseen. Puhutaan myös siitä, että varakkail­la on rahan ja vaiku­tus­val­lan takia enem­män vaiku­tus­ta poli­ti­ikkaan ja tämä on huono asia. Ja sit­ten kun joku raharikas vaikka­pa vero­jen takia muut­taa muualle, on milearäni omi­tu­ista suut­tua siitä. Vero­tushan on täl­löin tasan­nut kovasti suh­teel­lisia tulo­ero­ja, kos­ka rikkaan muut­to ulko­maille las­kee Suomen sisäisiä var­al­lis­us, ‑tulo ja ennenkaikea vaikutusvaltaeroja.

    Jos suh­teel­liset what­ev­er-erot ovat huono asia, rikkaiden exo­dus on sil­loin hyväk­si, kos­ka erot tasoittuvat.

    SDP on muuten var­maan siir­tynyt puhu­maan eri­ar­voisu­ud­es­ta yksinker­tais­es­ti sik­si, että se on sopi­vasti venyvä käsite ja sitä on vaikeampi mita­ta. Ja tietenkin kos­ka tulo­eroille ei ole tapah­tu­mut mitään, taisi köy­hin kym­menys saa­da enem­män kuin muut.

 14. Suomes­sa on kyl­lä ihan oikeasti aika vajaat tilas­tot sekä ihmis­ten tuloista että varoista. Vas­ta nyt vuon­na 2019 Suomeen tulee ensim­mäistä ker­taa tulorek­isterin ansios­ta lähde, jos­ta tuloti­eto­ja alkaa saa­da selville kat­tavam­min, kun­han huomioi mm. tulorek­isteris­sä ole­vat vähen­nysoikeudet pois. Muun muas­sa koti­mais­ten pankkien korko­tu­lot puut­tuvat siitäkin rek­ister­istä, eikä se rek­isteri tai­da kat­taa kovin hyvin monikansal­lis­es­ti han­kit­tu­ja tulo­jakaan, mut­ta rek­isteri sisältää paljon sel­l­aista tuloti­etoa, jota aiem­min ei ole ollut tilas­to­ja varten saatavil­la yksilö­ta­sol­la. Kun sen yhdis­tää Kelan niihin etu­usti­etoi­hin, jot­ka eivät tulorek­isteri­in tule, ollaan jo aika pitkäl­lä tulo­jen tilas­toin­nis­sa ver­rat­tuna siihen, miten tuloti­eto­ja on aiem­min tilas­to­jen tekemistä varten arvail­tu. Var­al­lisu­ut­ta koske­via luotet­tavia tilas­to­ja, jot­ka voitaisi­in yhdis­tää näi­hin tuloti­etoi­hin yksit­täis­ten ihmis­ten tasol­la, ei tosin löy­dy jatkos­sakaan mistään.

 15. Onko­han tuos­sa gini-ker­toimen laskemises­sa otet­tu huomioon joidenkin saa­mat tuet, kuten esim. suuren joukon saa­mat asum­istuet? Mielestäni ne ovat tuloi­hin kun ovat jatkuvia…

  Toisaal­ta varsinkin kovaa riskiä ottavien star­tup­pi­en omis­ta­jien osinko­tu­lot pitäisi jakaa useille vuosille…

  Yleen­säkin ottaen koko gini-ker­roin keskustelu on pop­ulistien pro­pa­gan­daa; Suomes­sa tulo­erot ovat selvästi alle EUn keskiarvon.

  Talouskeskustelun pitäisi lähteä liik­keelle riskino­to­s­ta, jota ilman mitään gini-ker­roin­ta ei edes ole olemassa. 

  Pitäisi siis innos­taa ihmisiä raju­unkin riskinot­toon ja antaa har­voille onnis­tu­jille siitä kun­non kor­vaus. Tästä sit­ten pää­sevät hyö­tymään kaik­ki ja saadaan varo­ja vähäo­sai­sista huolehtimiseen.

  Jos näin ei tehdä, kiihtyy parhait­ten osaa­jamme vir­ta ulko­maille entis­es­tään. Täl­laiseen sosial­is­tiseen poli­ti­ikkaan meil­lä ei todel­lakaan ole varaa! Se tie on Venezue­lan tie…

 16. Osmo uno­htaa kansaneläket­tä saa­vat mm vam­maiset, hei­dän eläk­keen­sä eivät ole nousseet, kiitos indeksijäädytyksien.

  On kyseenalaista ver­ra­ta keskian­sioeläket­tä saavia kansaneläket­tä saavi­in, sama virhe tois­tuu kun ver­ran­taan ansio­tu­lo­ja. Siinäkin suu­rit­u­loiset nos­ta­vat medi­aa­nia, itse en tiedä mon­taa joka saisi brut­tona 3000 euroa kuus­sa, palvelu­aloil­la keski­t­u­lo lie­nee n 1800 euroa/kk.

  Tilas­to­ja voidaan vem­pu­loi­da mieleisek­si, kuten käyt­tämäl­lä giniä, joka on van­hen­tunut mittari.

  Ja kaikken tärkein on oma koke­mus ja tieto siitä onko köy­hyys lisään­tynyt, mm oma koke­mus on että leipäjonois­sa on yhä enem­män porukkaa, ja yhä use­ampi palka­nsaa­jakin joutu­ut tur­vau­tu­maan sosiaalitukiin.

  Sik­si tilas­tot pitää hylätä ja alkaa puhu­maan koke­muk­sista. Soin­in­vaara edus­taa elit­ismiä jol­ta put­tuu taval­lisen ihmisen, mm vam­mais­ten kokoke­mus elämästä.

  1. Veli-Pekka:
   On kyseenalaista ver­ra­ta keskian­sioeläket­tä saavia kansaneläket­tä saavi­in, sama virhe tois­tuu kun ver­ran­taan ansio­tu­lo­ja. Siinäkin suu­rit­u­loiset nos­ta­vat medi­aa­nia, itse en tiedä mon­taa joka saisi brut­tona 3000 euroa kuus­sa, palvelu­aloil­la keski­t­u­lo lie­nee n 1800 euroa/kk.

   Liikut köy­hissä piireissä.

   Esimerkik­si oma­l­la työ­paikallani puo­let tien­aa enem­män kuin tuon (eli kaik­ki jot­ka eivät ole vas­ta-alka­jia, meil­lä on nuor­ta väkeä töis­sä). Myös lap­su­u­denkavereis­tani suurin osa tien­aa enemmän.

   Itsel­läni ei tosi­aan tai­da olla kuin yksi kaveri, joka ei noi­hin tuloi­hin yllä. Ja vaimo tiet­ty, mut­ta minähän ne rahat pääosin koti­in kannan 😉

 17. Ensik­si pitäisi sopia yhteis­es­ti, mitä eri­ar­voisu­udel­la tarkoitetaan.
  Onko kyse vain tuloista ver­rat­tuna muihin?
  Miten las­ke­taan mer­i­tokra­t­ian lev­iämi­nen opiskelus­sa ja siitä johtu­vas­sa työ­paikko­jen jaossa?
  Tai ter­vey­den­huol­lon ja vapaa-ajan laadussa?
  Asuin­paikan viihtyvyydessä?

 18. Tulo­erokeskustelu sivu­ut­taa kak­si seikkaa:
  1. Vuosit­taiset tulo­erot =/= elämän­mit­taiset tulo­erot. Onko nykyisessä alhaises­sa syn­tyvyy­dessä se hyvä puoli, että 20 vuo­den päästä pien­i­t­u­loisia opiske­li­joi­ta on var­maan nyky­istä vähem­män tulo­ero­ja kasvattamassa?
  2. Mik­si keskustelu keskit­tyy pelkki­in val­tion­sisäisi­in eroi­hin, eikä esimerkik­si maail­man­laa­juisi­in tai paikkakun­nan- tai per­heen­sisäisi­in eroi­hin? Onko kukaan edes väit­tänyt, että juuri ensim­mäiseen keskit­tymi­nen on olen­nais­in­ta? Miten Sak­san elämän­menoon on vaikut­tanut se, että vuo­den 1990 yhdis­tymi­nen taisi kas­vat­taa aika pahasti tuloeroja?

 19. Eri­ar­voisu­udel­la voisi ajatel­la ole­van myös ei-rahal­lisia ulot­tuvuuk­sia. Työ­markki­natu­ki on ostovoimal­taan pienen­tynyt vain vähän, mut­ta jos nykyään mon­et joutu­vat sen vasti­neek­si istu­maan 08–16 alen­tavil­la höpöhöpökurs­seil­la tai tekemään samo­ja töitä, mitä toiset tekevät nor­maali­pal­ka­lla, mielestäni tämä on eri­ar­voisu­u­den kasvua. 

  Piden­tyneet leipäjonot indikoi­vat kanssa jonk­in­näköistä eri­ar­voisu­u­den, tai ainakin huono-osaisu­u­den, kasvua. Tuskin jono­jen kasvu selit­tyy pelkästään ruo­ka-avun lisään­tymisel­lä tai sosi­aalisen stig­man vähenemisellä.

  “Jos kaikille suo­ma­laisille annat­taisi­in vaik­ka 5000 euroa/kk niin suh­teelli­nen köy­hyys ei pienen­ty­isi lainkaan. ” Suh­teelli­nen köy­hyys tipah­taisi tasan nol­laan, olet­taen että nykyi­nen medi­aan­i­t­u­lo on pienem­pi kuin 3333,33 euroa/kk.

  1. “Jos kaikille suo­ma­laisille annat­taisi­in vaik­ka 5000 euroa/kk niin suh­teelli­nen köy­hyys ei pienen­ty­isi lainkaan. ” Suh­teelli­nen köy­hyys tipah­taisi tasan nol­laan, olet­taen että nykyi­nen medi­aan­i­t­u­lo on pienem­pi kuin 3333,33 euroa/kk.

   Höp­sis. Tuo medi­aan­i­t­u­lo­han tietysti nousisi jos kaikille annetaan lisää rahaa. Medi­aanin nousun seu­rauk­se­na osa porukas­ta jäisi sen ala­puolelle vaik­ka tulot oli­si­vatkin kansane­dus­ta­jata­soa. Näin­hän itse asi­as­sa koko ajan tapah­tuu kun medi­aan­i­t­u­lo on vaikka­pa viimeisen 20 vuo­den aikana nous­sut ja myös niiden pien­i­t­u­lois­t­en tulot ovat nousseet. Suh­teelli­nen köy­hyys jo määritelmäl­lis­es­ti pitää sisäl­lään sen, että aina osa porukas­ta on suh­teel­lis­es­ti köy­hiä vaik­ka elin­ta­son (asum­i­nen, ter­vey­den­hoito, rav­in­to, koulu­tus…) osatek­i­jät oli­si­vat kunnossa. 

   Sik­si tulee tarkastel­la absolu­ut­tista köyhyyttä.

   1. Jos kaik­ki saa­vat 5000 €/kk Bill Gatesin säätiötä, medi­aan­i­t­u­lon alla on yhtä paljon kuin aikaisem­min, mut­ta poruk­ka alle 60 & medi­aan­i­t­u­lus­ta katoaisi kokon­aan, eikä siis kukaan olisi köyhä.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos kaik­ki saa­vat 5000 €/kk Bill Gatesin säätiötä, medi­aan­i­t­u­lon alla on yhtä paljon kuin aikaisem­min, mut­ta poruk­ka alle 60 & medi­aan­i­t­u­lus­ta katoaisi kokon­aan, eikä siis kukaan olisi köyhä.

    Olet oike­as­sa. Tuo 5000€ on överin huonos­ti valit­tu jo pelkästään täy­del­lisen epäre­al­is­tisuuten­sa vuok­si. Billin varatkaan eivät riit­täisi kuin muu­ta­mak­si kuukaudeksi.

    Muu­toin pidän edelleen kiin­ni näke­myk­ses­täni, että oikea mit­tari köy­hyy­den arvioin­nis­sa on absolu­ut­tisen tarkastelu, ei suh­teel­lisen. Veikkaan­pa, että tulos­sa olevas­sa sotu-uud­is­tuk­ses­sa asi­aan tör­mätään jot­ta rahat saadaan riit­tämään ja esim. kan­nusti­non­gel­mat poistettua.

 20. Tiedän koke­muk­ses­ta mitä köy­hyys on. Se on sitä kun pelaa ja juo kaik­ki tuken­sa. Jos sen jät­tää tekemät­tä, tuet riit­tävät eri­no­mais­es­ti hyvä­ta­soiseen elämään.

  Demarei­den lääkkeil­lä, eli vero­tuk­sen kiristämisel­lä ja tulon­si­ir­to­jen lisäämisel­lä ei pois­te­ta köy­hyyt­tä. Sil­loin kun join ja pelasin, olisin tuhon­nut hel­posti samas­sa ajas­sa, eli yhdessä illas­sa, vaik­ka kym­menker­taiset tuet.

  Näin se vaan menee. Köy­hyy­den syyt löy­tyvät aina peilistä. Tulota­so nos­taa kenet tahansa tääl­lä maail­man öky­tu­loisi­in. Toki täl­lä tosi­asial­la ei voita ain­ut­takaan vaalia, sil­lä ihmiselle on vaikeaa tun­nus­taa vikaa itsessään.

 21. Pohd­in­pa vain KiKyn, akti­ivi­mallin ja orjatyön lisään­tymistä tek­i­jänä eri­ar­voisu­u­den kasvussa.

  *Jos työt­tömät laite­taan entistä ahtaam­malle mah­dot­tomien vaa­timusten kera eivätkö he ole eri­ar­voises­sa ase­mas­sa mui­hin ihmis­ryh­mi­in nähden?

  * Orjatyötä teetetään 9€/pvä ja sil­lä kor­vataan palkkatöitä säästö­jen ja voit­to­jen toivos­sa. Tästä “työstä” kieltäy­tymi­nen tietää sank­tioi­ta mm. karenssien muo­dos­sa. Tähän “kuntout­tavaan työ­toim­intaan” laite­taan myös ihmisiä joiden ei siihen pitäisi joutua. Osa joutuu tämän takia vuosien kurimuk­seen ja kil­pailu vääristyy. Tämä tren­di on kas­va­maan päin.
  Ovatko nämä ihmiset eri­ar­voisia mui­hin nähden?

 22. Suomes­sa on edelleen eri­laisia kuop­pia ja loukku­ja joi­hin voi tip­pua vaik­ka olisi kuin­ka koulutet­tu ja fiksu:

  - Sairastumis‑, tap­atur­ma- ja työkyvyt­tömyys­vaara. Minkä takia paran­tu­mat­tomasti sairai­ta pide­tään “työt­töminä” eikä päästetä työkyvyt­tömy­seläk­keelle? Mik­si meil­lä on erik­seen vaku­u­tus­lääkäre­itä sim­put­ta­mas­sa jot­ka eivät edes näe henkilöitä joiden hake­muk­sia käsittelevät?
  — Asun­to väärässä paikas­sa. Jos töitä ei saa syr­jäkylil­lä, niin miten saa sit­ten myy­tyä asun­ton­sa että pää­sisi muut­ta­maan työn perään? Voisiko maaseudun talo­ja pistää “paketi­in” kuten pel­to­ja 1960-luvulla?
  — Koti­hoito/hoivakoti-/van­hainkoti ‑prob­lemati­ik­ka. Mis­tä van­hus joka ei pär­jää kotona yksin saa asian­mukaista hoitoa? Pitääkö aikuis­ten työelämässä ole­vien las­ten luop­ua työstään että voi ryhtyä omaishoitajiksi?
  — Väärä kump­pani­val­in­ta: Miten päästä eroon väki­val­tais­es­ta tai päi­hteitä käyt­tävästä tai uhkapele­jä har­ras­tavas­ta tai muuten vaan epälu­ot­tet­tavas­ta elämänkump­panista tur­val­lis­es­ti ja ilman mit­tavia taloudel­lisia uhrautumisia?
  — Rikosten tai hui­jauk­sen kohteek­si jou­tu­mi­nen. Ammat­ti- ja taparikol­liset voivat aiheut­taa suur­ta vahinkoa ja tuho­ta elämän­työn. Pienyrit­täjät ja kaup­pi­aat ja yksinäi­sis­sä paikois­sa asu­vat riskiryhmässä.
  — Luon­non oikuista johtu­vat epäon­nis­tuneet sadot ja kotieläin­ten eläin­sairaudet maat­alousyrit­täjien riesana
  — Työ­paikalla syr­jin­tä, pitämi­nen töis­sä huonom­mal­la pal­ka­lla kuin mitä ansait­sisi, pelol­la johtaminen
  — Homet­a­lo-loukku. Kalli­il­la ostet­tu asun­to muut­tuu asuinkelvottomaksi.
  — Mielenterveysongelmat
  jne.….

  Tilas­tois­sa ne eivät pistä silmi­in niin selvästi kuten pitkäaikaistyöt­tömät tai pelkäl­lä kansaneäk­keel­lä elävät van­huk­set tai nuoret jot­ka eivät ole päässseet opiskele­maan tai perus­ta­maan per­het­tä tai mon­en lapsen yksin­huolta­jat, tai maa­han­muut­ta­jat joiden kotout­ta­mi­nen epäon­nis­tunut, mut­ta mainit­se­mani esimerk­it ovat kuin “pom­me­ja” , jot­ka voivat laue­ta jollekin kun taas joku säästyy nip­pa nap­pa. Niille joille se laukeaa menee elämän- ja rahan­hallinta melko var­masti kuralle. Näi­den ehkäisy ei ole mitenkään vain yhden puolueen asia vaan koko yhteiskun­nan asia on ehkäistä eri­ar­vois­tu­mista täl­lais­ten vahinko­jen ja epäon­nen takia.

 23. Kom­menteis­sa on suuri joukko hyviä huo­mau­tuk­sia siitä, kuin­ka suur­ta eri­ar­voisu­us Suomes­sa on ja että se ei kaik­ki näy tilas­tois­sa. Yksi niistä kuitenkin puut­tuu ja sen mukana kaik­ki. Yhdessäkään ei osoite­ta, että eri­ar­voisu­us olisi aiem­min olut vähäisem­pää. Kyse oli siitä, onko eri­ar­voisu­us lisään­tynyt, ei siitä, onko se liian suurta.

  1. Osmo Soin­in­vaara:
   Yhdessäkään ei osoite­ta, että eri­ar­voisu­us olisi aiem­min olut vähäisempää. 

   Veli-Pekka yllä viit­tasi leipäjono­jen piden­tymiseen. Iltale­hden uutis­es­ta jouluku­ul­ta 2016:
   - Koko ajan on kasvua. Kymme­nen vuot­ta sit­ten tarvit­si­joi­ta oli 300. Pari vuot­ta sit­ten heitä oli 2 600 ja nyt kol­men tuhan­nen paikkeil­la, Hursti kertoo.

   Eikö täl­laista koke­mus­peräistä tietoa kelpu­ute­ta? Leipäjono­jen pitu­ut­ta ei taide­ta tilas­toi­da virallisesti.

  2. Osmo Soin­in­vaara:
   Kom­menteis­sa on suuri joukko hyviä huo­mau­tuk­sia siitä, kuin­ka suur­ta eri­ar­voisu­us Suomes­sa on ja että se ei kaik­ki näy tilas­tois­sa. Yksi niistä kuitenkin puut­tuu ja sen mukana kaik­ki. Yhdessäkään ei osoite­ta, että eri­ar­voisu­us olisi aiem­min olut vähäisem­pää. Kyse oli siitä, onko eri­ar­voisu­us lisään­tynyt, ei siitä, onko se liian suurta.

   No, Samuli Saarel­ma sen­tään esit­tää joitain luku­ja muu­tok­ses­ta: “… USA:ssa karkeasti ottaen muu­tos on ollut se, että 1970-luvul­la toim­i­tusjo­hta­jan palk­ka oli 30-ker­tainen duu­nar­in palkkaan ver­rat­tuna ja nyt se on 300-ker­tainen.” … ja osuu jatkos­sakin asian ytimeen: ” Tämä lisää eri­ar­voisu­ut­ta kes­ki- ja ylälu­okan välil­lä, vaik­ka tulon­si­ir­rot oli­si­vat kas­va­neet ja nos­ta­neet alalu­okkaa lähem­mäs keskilu­okkaa. .… Viime vuosikym­meninä maail­man köy­him­mät ja rikkaim­mat ovat rikas­tuneet ja län­si­maid­en keskilu­ok­ka on ollut häviäjänä. ”

   Eli koe­tus­sa eri­ar­vois­tu­mises­sa on lop­pu­jen lopuk­si kysymys rikkaiden rikas­tu­mis­es­ta, ei köy­hien köy­htymis­es­tä. Eivät siinä Syl­tyn tai Roslin­gin refer­oimat viral­liset tilas­tot köy­hyy­den vähen­e­mis­es­tä Suomes­sa ja maail­mal­la paljoa paina.

  3. Mikäli eri­ar­voisu­us , huono-osaisu­us ja pahoin­voin­ti ei ole lisään­tyn­tyt, mikä selit­tää kiireel­lis­ten sijoi­tusten kaksinker­tais­tu­misen kymme­nessä vuodessa? Syynä eivät ainakaan ole lakimuu­u­tok­set, tilas­toin­tipe­rus­teet tai vapaiden sijoi­tu­s­paikko­jen lisään­tynyt tarjonta.

   Väestö­ta­sol­la eri­ar­voisu­u­den kasvus­ta ei liene selkeää näyt­töä, mut­ta tietyis­sä eri­ty­is­ryh­mis­sä vaikut­taa kyl­lä menevän entistä huonommin.

  4. Osmo Soin­in­vaara:
   Kom­menteis­sa on suuri joukko hyviä huo­mau­tuk­sia siitä, kuin­ka suur­ta eri­ar­voisu­us Suomes­sa on ja että se ei kaik­ki näy tilas­tois­sa. Yksi niistä kuitenkin puut­tuu ja sen mukana kaik­ki. Yhdessäkään ei osoite­ta, että eri­ar­voisu­us olisi aiem­min olut vähäisem­pää. Kyse oli siitä, onko eri­ar­voisu­us lisään­tynyt, ei siitä, onko se liian suurta.

   Jos eri­ar­voisu­us ei ole lisään­tynyt, niin miten se vaikut­taa mihinkään muuhun kuin demarei­den haukku­miseen “väärästä todistuksesta”?

   Eikö eri­ar­voisu­u­den vähen­tämi­nen ole (vihreässä) agen­das­sa riip­pumat­ta siitä, miten se on viime vuosi­na heilahdellut?

   Pitäisikö mei­dän pystyä jotenkin laske­maan, mikä on opti­m­ma­li­nen määrä eri­ar­voisu­ut­ta (=kan­nus­tavu­ut­ta) ja pyrk­iä sitä kohti ja varoa, ettei eri­ar­voisu­us vähene liikaa?

   1. toke: Jos eri­ar­voisu­us ei ole lisään­tynyt, niin miten se vaikut­taa mihinkään muuhun kuin demarei­den haukku­miseen “väärästä todistuksesta”?

    Eikö eri­ar­voisu­u­den vähen­tämi­nen ole (vihreässä) agen­das­sa riip­pumat­ta siitä, miten se on viime vuosi­na heilahdellut?

    Pitäisikö mei­dän pystyä jotenkin laske­maan, mikä on opti­m­ma­li­nen määrä eri­ar­voisu­ut­ta (=kan­nus­tavu­ut­ta) ja pyrk­iä sitä kohti ja varoa, ettei eri­ar­voisu­us vähene liikaa?

    Tätähän mon­et tääl­lä peräänku­u­lut­ta­vat. Jos gini-indek­si on kaikenkat­ta­va numero, joka ker­too kaiken oleel­lisen eri­ar­voisu­ud­es­ta Suomes­sa, niin mikä on sem­moinen numero, johon vasem­mis­to olisi tyy­tyväi­nen? Suomel­la on yksi maail­man pien­im­mistä gini-indek­seistä, mut­ta siitä huoli­mat­ta vasem­mal­ta laidal­ta kuu­luu jatku­vaa val­i­tus­ta tulo­ero­jen kasvus­ta (mitä ei ainakaan kyseisen indeksin mukaan juurikaan ole tapah­tunut) ja eri­ar­voisu­u­den kasvus­ta (mitä ilmeis­es­ti kyseinen indek­si ei sit­ten mit­taakaan). Mikä sit­ten olisi sopi­va mit­tari, jos ker­ta ihmis­ten tulo­erot eivät olekaan sopi­va mit­tari eriarvoisuudelle?

   2. Jukkis: Tätähän mon­et tääl­lä peräänku­u­lut­ta­vat. Jos gini-indek­si on kaikenkat­ta­va numero, joka ker­too kaiken oleel­lisen eri­ar­voisu­ud­es­ta Suomes­sa, niin mikä on sem­moinen numero, johon vasem­mis­to olisi tyy­tyväi­nen? Suomel­la on yksi maail­man pien­im­mistä gini-indek­seistä, mut­ta siitä huoli­mat­ta vasem­mal­ta laidal­ta kuu­luu jatku­vaa val­i­tus­ta tulo­ero­jen kasvus­ta (mitä ei ainakaan kyseisen indeksin mukaan juurikaan ole tapah­tunut) ja eri­ar­voisu­u­den kasvus­ta (mitä ilmeis­es­ti kyseinen indek­si ei sit­ten mit­taakaan). Mikä sit­ten olisi sopi­va mit­tari, jos ker­ta ihmis­ten tulo­erot eivät olekaan sopi­va mit­tari eriarvoisuudelle?

    Yksi gini-numero ei edes ker­ro oikein mitään kat­tavaa tulo­eroista eri desi­ilien välillä.
    Vielä vähem­män se ker­too siitä, että yksi­tyi­nen hoivafir­ma laskut­taa hoiva­palvelus­taan vaik­ka 5k€/kk/muistisairas, eikä sil­läkään saa inhimil­listä kohtelua.

   3. Toke: Yksi gini-numero ei edes ker­ro oikein mitään kat­tavaa tulo­eroista eri desi­ilien välillä.
    Vielä vähem­män se ker­too siitä, että yksi­tyi­nen hoivafir­ma laskut­taa hoiva­palvelus­taan vaik­ka 5k€/kk/muistisairas, eikä sil­läkään saa inhimil­listä kohtelua.

    Eli eri­ar­voisu­u­den lisään­tymi­nen on sitä, että mak­su­ista huoli­mat­ta tässä yhteiskun­nas­sa ei saa inhimil­listä kohtelua yksi­ty­isiltä yri­tyk­siltä? Mie­lenki­in­toinen tulk­in­ta ja voi kyl­lä hyvinkin johtaa eri­ar­voisu­u­den koke­muk­sen lisään­tymiseen. En kyl­läkään tiedä mil­lä tuo­hon voi vaikut­taa muul­la kuin sil­lä, että asi­akkaat pysty­i­sivät vapaam­min val­it­se­maan palvelun­tar­joa­jansa / kaik­ki palve­lut keskitet­täisi­in takaisin kun­nille / kaupungeille ja jotenkin pakotet­taisi­in ne varmis­ta­maan korkea palvelu­iden laatu. Mitä enem­män mietin niin sitä parem­mal­ta ide­al­ta tämä kuu­lostaa, mut­ta jotenkin minus­ta tun­tuu, että demarei­den puhu­ma eri­ar­voisu­us ei vält­tämät­tä vas­taa sin­un ajatteluasi.

 24. Eri­ar­voisu­u­den keskimääräi­nen vähen­e­m­i­nen johtuu aineel­lis­ten hyödykkei­den halpen­e­mis­es­ta ja se taas johtuu teknolo­gian kehit­tymis­es­tä ja mas­sat­uotan­nos­ta hal­van työvoiman mais­sa. Jotkut toiset tärkeät hyödyk­keet taas ovat kallis­tuneet tai saatavu­us huonon­tunut. Esim asun­to hyväl­lä paikalla kalli­impi, koulunkäyn­tiä ja opiskelua ja ter­vey­den­hoitoa ovat rav­is­telleet poli­it­tiset päätök­set jois­sa aina joku tip­puu verkko­jen läpi. Työvoiman pitäisi olla liikku­vaa mut­ta se ei sitä aina ole.

  1. R.Silfverberg:
   Eri­ar­voisu­u­den keskimääräi­nen vähen­e­m­i­nen johtuu aineel­lis­ten hyödykkei­den halpen­e­mis­es­ta ja se taas johtuu teknolo­gian kehit­tymis­es­tä ja mas­sat­uotan­nos­ta hal­van työvoiman mais­sa. Jotkut toiset tärkeäthyödyk­keet taas ovat kallis­tuneet tai saatavu­us huonon­tunut. Esim asun­to hyväl­lä paikalla kalli­impi, koulunkäyn­tiä ja opiskelua ja ter­vey­den­hoitoa ovat rav­is­telleet poli­it­tiset päätök­set jois­sa aina joku tip­puu verkko­jen läpi. Työvoiman pitäisi olla liikku­vaa mut­ta se ei sitä aina ole.

   Työvoima liikkuu kyl­lä hyvin sil­loin kun tarvi­taan väkeä rak­en­ta­maan ydin­voimalaa tai laivo­ja 3€/h‑palkalla.

 25. Kom­men­tit, jois­sa vedo­taan yksilön vas­tu­useen, ovat tieteen­vas­taisia, kos­ka tiede ei ole pystynyt osoit­ta­maan, että ihmisel­lä olisi tah­to. Tah­don koke­mus kyl­lä on, mut­ta ei tahtoa.

  Tah­toon ja val­in­taan vetoami­nen edus­taa uskon­nol­lista maail­maa. Mitä pitem­mälle aivo­ja opi­taan ymmärtämään, sitä enem­män myös pystytään osoit­ta­maan muut­tu­jia, jot­ka ohjaa­vat ihmisen käytöstä. Muut­tu­jat eivät ole tah­don piiris­sä, kos­ka vaikut­teista irral­laan ole­vaa tah­toa ei ole edes olemassa.

  Jos kovasti luot­taa tieteeseen, voi kuvitel­la kaukaisen maail­man, jos­sa ihmi­nen manip­u­loidaan jo laps­es­ta saak­ka men­estyjäk­si. Tähän saak­ka keinot ovat olleet vajavaisia, mut­ta esimerkik­si vähänkin rauhat­tomien amerikkalais­las­ten lääk­it­sem­i­nen rauhal­lisik­si on esimerk­ki kehi­tyk­ses­tä, jos­sa ihmisen biolo­giaan eli perustem­pera­ment­ti­in puu­tu­taan kemi­al­lis­es­ti ja sitä ohjataan men­estymistä tuke­vaan suuntaan.

  Joku uskoo Jumalaan, toinen uskoo yksilön val­in­toi­hin, mut­ta kumpikin usko on irra­tionaal­ista ja harhaista. Kun uskoille ruve­taan penäämään ratio­naal­isia perustei­ta, niitä ei löy­dy. Yksilön vas­tu­useen uskomis­es­ta pitäisi luop­ua. Se ei kuu­lu tieteel­lisen ajat­telun piiriin.

  Koirakin tekee mon­en­laisia val­in­to­ja, mut­ta silti emme ole­ta, että sil­lä olisi varsi­nainen tah­to. Sen koulu­tuk­ses­sa keski­tytään ehdol­lis­tamiseen. Sille syötetään käyt­täy­tymis­mall­e­ja sen sijaan että odotet­taisi­in, että se määrit­tää käytök­sen­sä itse.

  Jus­si Viita­la kir­joit­taa kir­jas­san “Inhimilli­nen eläin, eläimelli­nen ihmi­nen”, että ihmis­ten ja eläin­ten käytöserot ovat määräl­läisiä eivätkä laadullisia. Mekin olemme vain yksi laji muiden joukos­sa. Ympäristö ja biolo­gia tekevät val­in­tamme puolestamme aivan niin kuin muil­lakin eläimillä.

  1. Tutkimusten mukaan omat valin­nat vaikut­ta­vat ainakin onnellisuuteen:

   Long-run­ning Ger­man pan­el sur­vey shows that per­son­al and eco­nom­ic choic­es, not just genes, mat­ter for happiness

   Fol­low­ing lines of inquiry favored by econ­o­mists and pos­i­tive psy­chol­o­gists, we have shown that life goals, reli­gion, and per­son­al choic­es mat­ter for hap­pi­ness. Key choic­es relate to one’s part­ner, the trade­off between work and leisure, social par­tic­i­pa­tion, and healthy lifestyle. Life goals and choic­es have as much or more impact on life sat­is­fac­tion than vari­ables rou­tine­ly described as impor­tant in pre­vi­ous research, includ­ing extro­ver­sion and being mar­ried or partnered.

   Attribut­ing out­comes to indi­vid­ual pref­er­ences and choic­es is often regard­ed as prob­lem­at­ic in the social sci­ences, although less so in eco­nom­ics. Obvi­ous­ly, choic­es may be more or less con­strained. On the face of it, how­ev­er, choic­es relat­ing to part­ner per­son­al­i­ty traits, life goals/priorities, the work-leisure trade­off, social par­tic­i­pa­tion, and healthy lifestyle appear rel­a­tive­ly unconstrained.

  2. Junt­tip­ul­la Savos­ta:
   Kom­men­tit, jois­sa vedo­taan yksilön vas­tu­useen, ovat tieteen­vas­taisia, kos­ka tiede ei ole pystynyt osoit­ta­maan, että ihmisel­lä olisi tah­to. Tah­don koke­mus kyl­lä on, mut­ta ei tahtoa.

   Tah­toon ja val­in­taan vetoami­nen edus­taa uskon­nol­lista maail­maa. Mitä pitem­mälle aivo­ja opi­taan ymmärtämään, sitä enem­män myös pystytään osoit­ta­maan muut­tu­jia, jot­ka ohjaa­vat ihmisen käytöstä. Muut­tu­jat eivät ole tah­don piiris­sä, kos­ka vaikut­teista irral­laan ole­vaa tah­toa ei ole edes olemassa.

   Jos kovasti luot­taa tieteeseen, voi kuvitel­la kaukaisen maail­man, jos­sa ihmi­nen manip­u­loidaan jo laps­es­ta saak­ka men­estyjäk­si. Tähän saak­ka keinot ovat olleet vajavaisia, mut­ta esimerkik­si vähänkin rauhat­tomien amerikkalais­las­ten lääk­it­sem­i­nen rauhal­lisik­si on esimerk­ki kehi­tyk­ses­tä, jos­sa ihmisen biolo­giaan eli perustem­pera­ment­ti­in puu­tu­taan kemi­al­lis­es­ti ja sitä ohjataan men­estymistä tuke­vaan suuntaan.

   Joku uskoo Jumalaan, toinen uskoo yksilön val­in­toi­hin, mut­ta kumpikin usko on irra­tionaal­ista ja harhaista. Kun uskoille ruve­taan penäämään ratio­naal­isia perustei­ta, niitä ei löy­dy. Yksilön vas­tu­useen uskomis­es­ta pitäisi luop­ua. Se ei kuu­lu tieteel­lisen ajat­telun piiriin.

   Koirakin tekee mon­en­laisia val­in­to­ja, mut­ta silti emme ole­ta, että sil­lä olisi varsi­nainen tah­to. Sen koulu­tuk­ses­sa keski­tytään ehdol­lis­tamiseen. Sille syötetään käyt­täy­tymis­mall­e­ja sen sijaan että odotet­taisi­in, että se määrit­tää käytök­sen­sä itse.

   Jus­si Viita­la kir­joit­taa kir­jas­san “Inhimilli­nen eläin, eläimelli­nen ihmi­nen”, että ihmis­ten ja eläin­ten käytöserot ovat määräl­läisiä eivätkä laadullisia. Mekin olemme vain yksi laji muiden joukos­sa. Ympäristö ja biolo­gia tekevät val­in­tamme puolestamme aivan niin kuin muil­lakin eläimillä.

   Miten tämä muut­tuu, jos yksilön tah­don sijaan tulee joukon tah­to ? Jos yksilöil­lä ei ole tah­toa, kuin­ka se voisi olla joukol­la ? Jos yksilö­ta­sol­la ei voi vedo­ta tieteeseen, mil­lä perus­teel­la siihen voisi vedo­ta joukon tasol­la ? Vai olisko parem­pi olla kokon­aan vetoa­mat­ta tieteeseen, tai mihinkään. Näin syn­tyy anarkia, jos­sa vahvem­man tah­to (uskoi sen ole­mas­sa oloon tai ei) tulee voittamaan.

  1. Tapio:
   Tässäpä lisää aiheesta: 

   https://www.slideshare.net/THLfi/suomalaisten-hyvinvointi-2018

   Julka­is­us­sa on merkit­täviä ero­ja Syl­tyn refer­oimaan Tilas­tokeskuk­sen julka­isu­un nähden:

   https://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05–24_kat_001_fi.html

   Todel­la eri­no­maisia esi­tyk­siä, kumpainenkin. En näh­nyt kovin iso­ja ero­ja, jos ollenkaan..

   Oleel­lista kuitenkin etenkin ensim­mäisessä kel­musetis­sä on, että köy­hyys ei ole muut­tunut min­nekään, ken­ties vähen­tynyt hie­man. Ja että suurin syy köy­hyy­teen on työt­tömyys (En osan­nut lukea kuu­luiko työkyvyt­tömyys samaan vai ei). 

   Toisek­seen oleel­lista on, että köy­hyyt­tä ja kur­ju­ut­ta on kuitenkin ole­mas­sa. Sille on tehtävä jotain. Mut­ta sil­loin ei ole tarpeel­lista korostaa eri­ar­voisu­ut­ta tai etenkään eri­ar­voisu­u­den lisään­tymistä, kos­ka näin vain ohite­taan se oikea tavoite. Pitää puhua köy­hyy­destä työt­tömyy­destä, osat­to­muud­es­ta ja siitä miten niihin saadaan helpo­tus­ta. Pitää saa­da ihmiset töi­hin ja vähin­tään osal­lisik­si toim­i­maan muiden ihmis­ten kanssa.

 26. Kan­nat­taisiko eri­ar­voisu­ut­ta läh­estyä ter­vey­sero­jen kaut­ta? Stres­si, yksinäisyys ja sosi­aal­is­ten verkos­to­jen sekä liikun­nan puute ovat keskeisimpiä ter­veyt­tä uhkaavia tek­i­jöitä, jot­ka liit­tyvät yhtä lail­la eri­ar­voisu­u­teen. THL:n selvi­tyk­sen perus­teel­la yhä harvem­pi suo­ma­lainen kokee ter­vey­den­ti­lansa huonok­si, mut­ta alin tulovi­idennes ei ole päässyt mukaan tähän kehi­tyk­seen (kuvio 2): http://www.julkari.fi/handle/10024/135167. Tämä viit­taa siihen että eri­ar­voisu­us on kasvanut.

 27. Eri­ar­voisu­us ei var­masti ole kas­vanut. Mut­ta ei sen vähen­tämi­nen enää täl­lä sosial­is­min tiel­lä onnis­tu. Jos pelkkä asum­is­tu­ki syö 2 mil­jar­dia eli liki 500€ nok­ka. Jo nyt suomen vero­tus on jär­jet­tömän koval­la tasol­la. Ja val­taosan vero­ja mak­saa varsin­pieni osa tulon­saa­jista ja hei­dänkään vero­tus­ta voi paljon uyli 100% kasvattaa.

  Suo­ma­lainen tukien härdel­li pas­sivoi ihmisiä. Ja joku perus­tu­lo pas­sivois jos mah­dol­lista vielä enemmän

  1. xyzzy:
   Suo­ma­lainen tukien härdel­li pas­sivoi ihmisiä. Ja joku perus­tu­lo pas­sivois jos mah­dol­lista vielä enemmän

   Niin, 7 köy­hin­tä tulode­si­il­iä saa tulon­si­ir­to­ja enem­män kuin mitä mak­saa. Kol­man­nek­si parhait­en ansait­se­va desi­ili saa yhtä paljon kuin mak­saa ja sit­ten ne 2 eniten tien­aavaa mak­saa enem­män kuin saa.
   Tästä on vaikea päästä eroon. Pitäisikö koulu­tus ter­vey­den­huolto ja sosi­aal­i­tur­va mak­saa niille, jot­ka siitä pysty­i­sivät mak­samaan? Vai että kaikille julkiset palve­lut yhtä ilmaisia?

 28. Isos­sa kuvas­sa eri­ar­voisu­us ei ole Suomen suurin ongel­ma. Työtä teke­vien pieni määrä on Suomen todel­li­nen ongel­ma, joka taas johtuu huonos­ti toimivista työ­markki­noista. Hyv­in­voin­ti­val­tion rahoi­tus lep­ää korkean työl­lisyysas­teen varas­sa. Tot­ta­han toki sosial­is­tit papukai­jan tavoin tois­ta­vat samaa levyä eri­ar­voisu­u­den kasvus­ta, ilman sen kum­mem­paa evi­denssiä ja etenkin vaalien alla. Ehkä joku jopa siihen uskookin. Sil­lä kuka­han punaisia enää äänestäisi jos kaik­ki oli­si­vat vau­rai­ta ja Vol­vo seisoo pihas­sa. Huip­pukireäl­lä vero­tuk­sel­la pide­tään huoli ettei kukaan pääse rikas­tu­maan. Kun kaik­ki ovat yhtä köy­hiä niin tasa-arvo on toteu­tunut. Suo­ma­laiset on trol­lat­tu usko­maan että talous on nol­la­summapeliä. Mut­ta jos on varaa lait­taa asum­is­tuki­in suu­ru­us­lu­okkaa 2 mil­jar­dia vuosi­ta­sol­la, niin täy­tynee tode­ta että Suo­mi on vielä rikas maa kun varaa ylläpitää moisia tuki­au­tomaat­te­ja. Suo­raa tulon­si­ir­toa julkiselta vuokranantajille.

 29. Eri­ar­voisu­us ei ole vain rahakysymys. Ja nois­sa rahakysym­y­sis­säkin on tulkin­nan­varaa , eivät ne tulot vaan mys kulut vaikut­ta­vat , samoin keinot vaikut­taa oloi­hi­na esim ennen köy­häkin asui omakoti­talos­sa, kos­ka rak­en­si sen itse ja talkoovoimin .Nykyään se ei ole mah­dol­lista .Ja kun ton­til­la oli tilaa niin siitä sai peruselin­tarvikkei­ta niin köy­häkin saat­toi elää parem­paa elämää kuin tulot osoittivat

  Yhteiskun­nan suh­tau­tu­mi­nenkin on muut­tunut, kes­ki-ja hyvä­tu­loiset tarvi­se­vat kan­nus­timia , mut­ta köy­hää on kyykytet­tävä , sim­putet­ta­va ja alistettava.Kannustinta ei tarvi­ta , vain ruoskaa

  Köy­hät ovat myös syr­jäy­tyneet päätök­sen­teosta , päät­täjien kesian­sio on moninker­tainen ver­rat­tuna köy­hi­in eikä Eduskun­nas­sa ole mon­taakaan duu­nar­i­taus­taista. SAmoin virkamiehistä on kar­sit­tu kaik­ki alim­man kastin taus­taiset ja Kokoomus on val­lan­nut val­taosan viroista piilokokoomuslaisilla

 30. Tässä Suomen talousti­lanne pähk­inänkuores­sa: Maas­samme on miljonääre­jä 50 000, yli 100 00 ansait­se­via noin 80 000 ja kansalaisen net­to­var­al­lisu­us keskimäärin 25 000 euroa.

  Jot­ta pystymme ylläpitämään hyv­in­voin­timme, on vaka­va ongel­ma: Meil­lä on liian vähän rikkai­ta, osaa­jat ja fir­mat pak­enevat hir­mu­vero­tus­tamme maas­ta, suury­htiömme ovat jo aiko­ja sit­ten siir­tyneet veroparati­i­sei­hin. Lisäk­si kan­sain­väliset suury­htiöt kil­pail­e­vat Suomes­sa hoito‑, verkkokaup­pa, ym. aloil­la matal­la veroasteella.

  Nyt yri­tysvi­hamieli­nen ja pop­ulisti­nen viher-vasem­mis­to näyt­tää voit­ta­van seu­raa­vat vaalit vetoa­mal­la virheel­lisin perustein gini-ker­toimeen, van­hus­ten­hoidon “kaameaan” yksi­ty­istämiseen ja rikkait­ten ris­ki-sijoituk­sista saami­in kohtu­ut­tomi­in pääomatuloihin.

  Mielestäni ongel­mamme voidaan ratkaista näin: Pitää oleel­lis­es­ti laskea kaikkien palkkavero­tus­ta, refor­moidaan maail­man jäykin työvoimalain­säädän­tömme niin, että aina kan­nat­taa ottaa työtä vas­taan, sekä tehdään Suomes­ta yri­tysys­tävälli­nen maa, jos­sa kan­nat­taa yrit­tää, ottaa riskiä, työl­listää ja sitä kaut­ta vaurastua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.