Tuloerot ja yritysten kotimainen omistus

Viime vuosi­na peliy­htiö Super­cellin ilmiömäi­nen men­estys on lisän­nyt Suomes­sa tulo­ero­ja. Ilman sitä Gini-ker­roin olisi nyt pienem­pi. Tuskin kuitenkaan kovin moni on sitä mieltä, että asi­at oli­si­vat Suomes­sa paremmin,jos Super­cell olisi perustet­tu Viroon tuot­ta­maan kas­vavien tulo­ero­jen kirous­ta sinne.

Super­cellin väki ei kikkaile vero­tuk­sen kanssa. Sik­si hei­dän tulois­taan vähin­tään puo­let sataa verot­ta­jan laari­in. Ainakin kaik­ki helsinkiläiset hyö­tyivät siitä, kos­ka yhtiön ja sen omis­ta­jien mak­sa­vat verot tekivät mahg­dol­lisek­si alen­taa kun­taveroa Helsingissä. 

Suomen ver­rat­tain pienet tulo­erot johtu­vat siitä, että meil­lä on onnis­tunei­ta yri­tyk­siä vähem­män kuin vaikka­pa Ruot­sis­sa. Tämä seik­ka mei­dän pien­ten tulo­ero­jemme takana ei ole mitenkään yksiselit­teis­es­ti myön­teinen asia. Köy­hyyt­tä meil­lä on ihan yhtä paljon ja enem­mänkin kuin meitä eri­ar­voisem­mis­sa mais­sa. Hyvä ver­rok­ki on Ruot­si. Gini-ker­roin on jok­seenkin sama kuin Suomes­sa, mut­ta köy­hän osa on siel­lä  paljon parem­pi. Se, ettei köy­hän parem­pi osa näy tulon­jaon tasaisuute­na, johtuu siitä, että Ruot­sis­sa on niin paljon hyvin rikkai­ta, joiden men­estys vas­taavasti lisää tuloeroja. 

Kun Suomes­sa ei ole men­estyneitä yrit­täjiä, meiltä puut­tuu koti­maista omis­tus­ta. Pääo­mat­u­lo­ja yri­tyk­semme syn­nyt­tävät siinä mis­sä muual­lakin, mut­ta tulot menevät ulko­maisille omis­ta­jille. Tämä pitää tulo­erot Suomes­sa pien­inä, mut­ta ei se silti mikään riemun aihe ole.

 Yri­tys­ten koti­maiselle omis­tuk­selle on kak­si vaihtoehtoa.Joko omis­ta­ja on ulko­mainen tai koko yri­tys­tä työpaikkoineen. 

Lykä­tyn kulu­tuk­sen verotus 

Voidaan kiis­tel­lä siitä, onko tulon­jakoti­las­to tehty oikein. Ymmärtääk­seni (en tosin ole tätä tark­istanut) esimerkik­si Her­lin­ien hold­ingy­htiöi­den tulot eivät näy suvun tuloina ennen kuin ne tuloute­taan hold­ing-yhtiöstä omis­ta­jien­sa tuloksi.

 Onko tämä oikein vai väärin riip­puu siitä, mitä halu­taan tarkastel­la. Tulot, jot­ka on jätet­ty yri­tyk­seen, ovat pois­sa kulu­tuk­ses­ta. Min­ua risoo super­rikkaiden suuris­sa tulois­sa lähin­nä haaskaa­va kulu­tus yksi­ty­islen­tokonei­neen ja huvi­jahtei­neen. Se, joka on kiin­nos­tunut taloudel­lis­es­ta val­las­ta eikä kulu­tuk­sen ympäristö­vaiku­tuk­sista, ajat­telee tietysti vähän toisin. 

Sekä Her­lineitä että Super­cellin omis­ta­jia näkyy nyky­isin usein kasvuy­htöi­den rahoit­ta­ji­na. Rahan investoimi­nen koti­maisi­in työ­paikkoi­hin on minus­ta suurten omaisu­us­tu­lo­jen oikeaa käyttöä.

Jos saisin päät­tää vero­tuk­ses­ta dik­ta­toris­es­ti, tek­isin nyky­istä voimakkaam­min pro­gres­si­ivisen men­overon. Se on sama asia kuin pro­gres­si­ivi­nen tulovero, mut­ta säästet­tyjä tulo­ja ei verotet­taisi ja säästö­jen syömistä verotettaisiin. 

Ruot­sis­sa on hyvin myön­teinen suh­tau­tu­mi­nen koti­maisi­in omis­ta­ji­in ja kas­vavaan yri­tys­var­al­lisu­u­teen.  Sik­si sieltä on pois­tet­tu per­in­tövero suurista yri­tyso­maisuuk­sista kokon­aan ja kiris­tet­ty sitä taval­lis­ten kansalais­ten­per­in­tö­jen osalta. Käytän­nössä tämä on tehty niin, että per­in­töveroa ei ole, mut­ta jos per­i­tyn omaisu­u­den myy, myyn­ti­t­u­lo on kokon­aan verotet­tavaa myyntivoittoa.

Tavalli­nen kansalainen perii yleen­sä van­hempi­en­sa asun­non, joka joudu­taan usein myymään, kos­ka se on väärän­lainen ja väärässä paikassa.Verottajalla on aikaa odot­taa. Kyl­lä se asun­to joskus myydään.

 Jos sen sijaan omis­taa hold­ingy­htiön ison siivun Sto­ra Ensos­ta, sen saa myy­dä, kun­han ei myy holdingyhtiötä.

Näin yri­tys­var­al­lisu­us kas­vaa sukupolves­ta toiseen. Jos suvun mus­ta lam­mas päät­tää pan­na osuuten­sa lihoik­si, hän joutuu mak­samaan vero­ja ja paljon.

Tämän kaiken jäl­keen Ruot­sis­sa omaisu­us on huo­mat­ta­van epä­ta­sais­es­ti jakau­tunut, mut­ta se ei tun­nu ruot­salaisia häir­it­sevän. Koti­maista yri­tys­var­al­lisu­ut­ta pide­tään talouden vahvu­ustek­i­jänä, jota kukaan ei halua heiken­tää. Toisaal­ta ruot­salainen pääo­ma on varsin isän­maal­lista. Sen on viisas­ta ollakin, kos­ka sen etuoikeudet on poli­it­tis­es­ti päätet­ty ja yhdel­lä nui­jankopau­tuk­sel­la ne voidaan myös lakkauttaa. 

 Jotenkin koti­maista omis­tus­ta pitäisi meil­läkin vahvis­taa. Ruot­salainen­ratkaisu näyt­tää toimi­van ja on ainakin köy­hän kannal­ta parem­pi kuin suo­ma­lainen pääo­maköy­hyy­den tie. Suuret omaisu­userot eivät toisaal­ta tun­nu hyvältä. Joku voisi ajatel­la, että val­tiony­htiöi­den tie olisi parem­pi, mut­ta Val­con kuva­putkite­htaan jäl­keen täl­lä lin­jal­la on ollut vähem­män kan­na­tus­ta. Muista hyvin, kun demar­it huu­si­vat parikym­men­tä vuot­ta sit­ten val­tio­ta jät­ti­tap­pi­oi­ta tuot­tavien paperite­htainen ankku­ri­omis­ta­jak­si, siis kaata­maan niihin lop­ut­tomasti rahaa. Luo­van­tuhon vas­tus­tamiseen ei kan­nat­taisi rahaa kaataa. Antti Rinne istu­mas­sa kym­me­nien mil­jar­di­en sijoi­tu­so­maisu­u­den pääl­lä? Tai Mau­ri Pekkarinen.

Jotenkin pitäisi motivoi­da taval­lisia kansalaisia investoimaan koti­maisi­in yri­tyk­si­in sen sijaan, että mädät­tävät rahaa korot­tomil­la pankki­tileil­lä. En oikein tunne, miten eri­laiset osak­er­a­has­tot toimi­vat, mut­ta ne näyt­tävät ulos­mit­taa­van merkit­tävän osan tuo­to­s­ta suurten­hallinnol­lis­ten kulu­jen kaut­ta pankeille.

Eläke­sosial­is­mis­sa eläkey­htiöt oli­si­vat yri­tys­ten rahoit­ta­jia. Se ei olisi huono aja­tus, parem­pi kuin että amerikkalaiset eläkey­htiöt omis­ta­vat suo­ma­laisia yri­tyk­siä. Nyt eläkey­htiöi­den var­al­lisu­us on kuitenkin ajatel­tu suun­nat­ta­van val­tion velan­ot­toka­ton kiertämiseen infray­htiön kaut­ta. Koti­mais­ten yri­tys­ten koti­mainen omis­tus tarvit­sisi tätä rahaa kiivaammin.

= = =

Muuten olen sitä mieltä, että tulo­ero­jen myrkylli­nen ydin on työ­markki­noiden eri­ar­vois­tu­mises­sa niin, että suorit­ta­van työn palkat laske­vat suh­teessa ja huip­pu­osaa­jat voivat veloit­taa mitä halu­a­vat. Mut­ta siitä toiste. 

51 vastausta artikkeliin “Tuloerot ja yritysten kotimainen omistus”

 1. Rikkaat kulut­takoot, minkä halu­a­vat. Hei­dän tulon­sa eivät ole meiltä pois vaan ylimääräistä tuotet­tua, ja siitäkin on mak­set­tu paljon vero­ja ja päälle 100% kulut­ta­jan yli­jäämää. Win-win, vaik­ka oli­si­vat kiertäneet kaik­ki verot.

  Hait­taverot pitäisi per­iä, mut­ta jo nuo sum­mat ylit­tävät ne, joten win-win ilmankin.

  Olet silti oike­as­sa, että tuloverot pitäisi kor­va­ta kulu­tusveroil­la. Jos pro­gres­sio­ta halu­taan, niin perus­tu­lo päälle.

  1. Keski­t­u­loinen:

   …Hait­taverot pitäisi per­iä, mut­ta jo nuo sum­mat ylit­tävät ne, joten win-win ilmankin… 

   Muuten olen samaa mieltä, mut­ta mikä on hait­tavero? Ainakin nyky­isin sil­lä nimel­lä kulke­vat verot ovat lähin­nä joidenkin ismien ilmen­tymiä. Tupakkavero on ain­oa, jota jotenkin voisi kuvitel­la tuo­hon luokkaan, mut­ta mut­ta. Onko yhteiskun­nan tehtävä estää ihmisiä tekemästä typeryyksiä?

   Keski­t­u­loinen:
   Olet silti oike­as­sa, että tuloverot pitäisi kor­va­ta kulu­tusveroil­la. Jos pro­gres­sio­ta halu­taan, niin perus­tu­lo päälle. 

   Minus­ta molem­mat tarvi­taan. Kum­mankin pitää olla kat­ta­va. Mitään ökyrikkaan SAK:n veroe­tu­ja tai ruuan alem­paa arvon­lisäveroa ei todel­lakaan tarvi­ta tässä yhteiskunnssa. Ymmär­rän SPR:n yleishyödyl­lisyy­den ja eräis­sä kult­tuu­rituot­teis­sa euroop­palainen verokil­pailu saat­taa pakot­taa eri­ty­is­ratkaisui­hin, mut­ta ne ovat kovin pieniä eriä kokonaisuudessa.

 2. Kyl­lä sen van­hempi­en asun­nonkin saa myy­dä, kun­han van­hem­mat ovat tajun­neet lait­taa sen hold­ingy­htiön omaisu­udek­si. Ruot­sis­sa kikkaile­mal­la saa siis veroe­tu­ja, mikä on huono tie, kos­ka täl­löin men­estyvät vain ne, jot­ka jak­sa­vat kikkail­la varsi­naisen tekemisen sijaan.

  Omis­tuk­sel­la ei ole merk­i­tys­tä, kun­han AY-liike saisi rajoitet­tua työn tar­jon­taa maail­man­laa­juis­es­ti, jol­loin työn hin­taa (eli palkkaa) ei voisi polkea mität­tömän alas.

  1. R. V.: Kyl­lä sen van­hempi­en asun­nonkin saa myy­dä, kun­han van­hem­mat ovat tajun­neet lait­taa sen hold­ingy­htiön omaisu­udek­si. Ruot­sis­sa kikkaile­mal­la saa siis veroe­tu­ja, mikä on huono tie, kos­ka täl­löin men­estyvät vain ne, jot­ka jak­sa­vat kikkail­la varsi­naisen tekemisen sijaan.

   Tähänkin siis ratkaisu olisi pro­gres­si­ivi­nen kulu­tusvero. Kenenkään ei tarvit­sisi kikkail­la omis­tuk­sil­laan mitenkään, vaan niitä voisi siirtää yhdestä muo­dos­ta toiseen ilman vero­ja. Ja sit­ten siinä vai­heessa, kun ne oikeasti pan­taisi­in lihoik­si ja kulu­tuk­seen, iskisi verot­ta­ja kiin­ni. Tämän mallin ain­oa heikkous on siinä, että on triv­i­aalia siirtää kulu­tus ulko­maille (ainakin paljon triv­i­aalimpaa kuin van­hempi­en omistusasunto). 

   Jos siis Suomes­sa olisi tiuk­ka kulu­tusvero, niin ökyku­lu­tus siir­ty­isi ulko­maille. Kukaan ei ostaisi jah­tia Suomes­ta, vaan jostain muual­ta ja ajaisi sit­ten sen siihen samaan vene­paikkaan jou­tu­mat­ta mak­samaan vero­ja. Vero pitäisi siis toteut­taa globaal­isti. Ongel­mana vain on se, että sveit­siläisen köy­hän kulu­tus olisi ökyku­lu­tus­ta Bangladeshissä, joten olisi mah­do­ton­ta aset­taa globaale­ja kulu­tus­ra­jo­ja prosenteille.

   1. Nyky­istä 24% ALV:tä on vaikea nos­taa, kos­ka ostot siir­tyvät Suomen rajo­jen ulkop­uolelle. Alen­net­tut ALV-kan­nat sisältävät tuot­tei­ta, joiden han­k­in­ta ulko­mail­ta on han­kalaa ja peri­aat­teessa niiden nos­to olisi mah­dol­lista, jos halu­taan siirtää vero­tuk­sen pain­opis­tet­tä rahan ansait­semis­es­ta kulutukseen. 

    Kan­nus­tus­vaiku­tuk­seltaan tämä olisi fik­sua ja tuot­taisi lisää vau­raut­ta Suomeen. Poli­it­tis­es­ti tämä on tosin vaikeaa.

 3. Miten­hän eläkey­htiöi­den kulut?
  Äkkiseltään kuvit­telisi että rahas­to johon asi­akkaat ovat lukit­tu­ja (myös tule­vien sijoi­tusten osalta), ei vält­tämät­tä päädy kaikkein halvim­mak­si kuluiltaan.

  1. Pet­ja Yli­ta­lo: Miten­hän eläkey­htiöi­den kulut?

   Suo­ma­laisil­la eläke­vaku­u­tusy­htiöil­lä sijoi­tusku­lut ovat nyky­isin keskimäärin 0,8 % sijoite­tus­ta pääo­mas­ta, tai euroina yhteen­sä noin 1,6 mil­jar­dia euroa vuodessa. Eli kulut ovat huo­mat­ta­van isot, varsinkin suh­teutet­tuna esimerkik­si Eläke­tur­vakeskuk­sen käyt­tämään pitkän aikavälin 3,5 pros­entin ver­tailu­lukemi­in. Suo­ma­laiset eläke­si­joit­ta­jat sijoit­ta­vat isol­ta osin muiden hoita­mi­in sijoi­tus­tuot­teisi­in, jol­loin kulu­ja tulee sekä eläkey­htiön omista menoista että ennen kaikkea ulkos­ta ostet­tu­jen sijoi­tus­tuot­tei­den hoita­jien menoista. Eläkey­htiöil­lä ei ole Suomes­sa edelleenkään kauhean vahvo­ja kan­nustei­ta min­i­moi­da sijoi­tusku­lu­ja. Jos tuo­tot hukku­vat eivät iso­jen kulu­jen takia riitä, voi aina vaa­tia val­tio­ta säätämään isom­pia eläke­mak­su­ja. Asi­as­ta lisää: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/elakeyhtioiden-isot-sijoituskustannukset-virtaavat-ulkopuolisille/ce626145-4a8b-3e8c-8466-b6de5591ad1d

   1. Kiitos, nuo yllät­tivät posi­ti­ivis­es­ti, ovat keskiver­tora­has­toa selvästi alem­mat. Olisin itse arvan­nut 2..3%.

   2. Pet­ja Yli­ta­lo: Kiitos, nuo yllät­tivät posi­ti­ivis­es­ti, ovat keskiver­tora­has­toa selvästi alem­mat. Olisin itse arvan­nut 2..3%.

    Keskimääräi­nen osak­er­a­has­to­jen ja yhdis­telmära­has­to­jen kulu­o­su­us Suomen rahas­tom­arkki­noil­la on pien­si­joit­ta­jille nyky­isin noin 1,5 %. Indek­si­in tai johonkin muuhun ennal­ta vakioitu­un sijoi­tus­port­fo­lioon sijoit­tavia rahas­to­ja sijoi­tusku­lu­o­su­udel­la 0,1–0,5 % on tar­jol­la aika laa­jalti jo Suomes­sakin. Pien­si­joit­ta­jille näis­sä on yleen­sä isom­mat kulut ja miljoonasi­joit­ta­jien kohdal­la pienem­mät. Kym­me­nien mil­jar­di­en pääo­maa sijoit­tavil­la kulu­ja ei suo­ran indek­sipo­h­jaisen osake­si­joit­tamisen tapauk­ses­sa ker­ry kuin promillen kymmenes- tai sada­sosia, kos­ka osakkei­den pitämis­es­tä salkus­sa ei aiheudu käytän­nössä mitään kulu­ja. Eläkey­htiöi­den sijoi­tusku­lut ker­tyvät pääosin ulkop­uolis­ten taho­jen per­im­istä mak­su­ista, eli esimerkik­si siitä, että jostain syys­tä eläkey­htiöt sijoit­tel­e­vat osakkeisi­in suo­ran omis­tuk­sen sijaan myös rahas­to­jen kaut­ta, joista toiset myyvät jotain osake­sar­jaa ja toiset osta­vat sisään samaan aikaan. Transak­tioista ja niiden suun­nit­telus­ta aiheutuu kuluja.

 4. Itse olen taas sitä mieltä, että tulo­ero­jen pienu­us on ongel­ma Suomes­sa. AKAVA julka­isi joku vuosi sit­ten tilas­to­ja, jois­sa näkyi kovin hyvin johta­jien ja asiantun­ti­joiden palkkakuop­pa ja suorit­ta­van por­taan ylisu­uret palkat ver­rat­tuna lähimpi­in kil­pail­i­ja­mai­hin (Pohjo­is­maat ja Saksa). 

  Se että joku yksit­täi­nen pelinört­ti saa hyvää palkkaa, ei poista sitä tosi­asi­aa, että perusinsinöörit ja asiantun­ti­jat, puhu­mat­takaan johta­jista, ovat Suomes­sa ali­palkat­tu­ja. Nykyi­nen palkkausjär­jestelmä ei kan­nus­ta osaa­jia, jot­ka kuitenkin ovat mei­dän kaikkkien hyv­in­voin­nin tukijalka.

  1. Mata­lat tulo­erot, lev­eä veroki­ila ja sosi­aal­i­tur­van kan­nustin­loukut johta­vat myös siihen, että palvelusek­tori on Suomes­sa pieni.

   The Econ­o­mist ‑lehdessä oli vuosi, pari sit­ten jut­tu Euroopan työ­markki­noista ja artikke­lin mukaan esim. Pohjo­is­maid­en uusista työ­paikoista 9/10 edel­lyt­tää ainakin keski­as­teen koulu­tus­ta. Ilman isom­pia tulo­ero­ja ja kapeam­paa veroki­ilaa ei palvelusek­to­ril­ta löy­dy tarpeek­si mata­lan osaamis­ta­son työ­paikko­ja vähem­män koulute­tu­ille tai vajaatyökykyisille.

  2. Kalle:
   Itse olen taas sitä mieltä, että tulo­ero­jen pienu­us on ongel­ma Suomes­sa. AKAVA julka­isi joku vuosi sit­ten tilas­to­ja, jois­sa näkyi kovin hyvin johta­jien ja asiantun­ti­joiden palkkakuop­pa ja suorit­ta­van por­taan ylisu­uret palkat ver­rat­tuna lähimpi­in kil­pail­i­ja­mai­hin (Pohjo­is­maat ja Saksa). 

   Se että joku yksit­täi­nen pelinört­ti saa hyvää palkkaa, ei poista sitä tosi­asi­aa, että perusinsinöörit ja asiantun­ti­jat, puhu­mat­takaan johta­jista, ovat Suomes­sa ali­palkat­tu­ja. Nykyi­nen palkkausjär­jestelmä ei kan­nus­ta osaa­jia, jot­ka kuitenkin ovat mei­dän kaikkkien hyv­in­voin­nin tukijalka.

   Suorit­taval­la por­taal­la ei ole liian kovia palkko­ja, vaik­ka asiantun­ti­joil­la saat­taakin olla liian pienet palkat. Tässä on oleelli­nen ero. Jos hit­saa­jal­la olisi liian kova palk­ka, hit­saa­ja asu­isi kat­to­huoneis­tossa Kru­u­nun­haas­sa. Mut­ta näin­hän ei ole. Hit­saa­ja asuu 2. ker­rokses­sa Kon­tu­las­sa. Jos joku halu­aa vielä tästä pudot­taa ihmisen elin­ta­soa on sadisti. Yleen­sä kun län­si­maalainen kat­soo doku­ment­tieloku­vaa Int­ian slum­meista hän toteaa yks’kan­taan, että tuo on väärin. Ei noin pidä olla. Mieleen ei tule, että voi kun ne mei­dän fir­man siivoo­jatkin asu­isi­vat noin.

   Johdon palkkata­so Suomes­sa kestää kyl­lä ver­tailun kan­sain­välis­es­ti. Niin yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la kuin julkisellakin.

 5. Pankki­tileil­lä on kieltämät­tä merkit­tävä määrä rahaa, mut­ta kan­sain­välis­es­ti ver­taillen Suo­ma­laiset koti­taloudet ovat melko köy­hiä. Suomes­sa var­al­lisu­us on imuroitu viimeisen 50 vuo­den aikana julkiseen sek­tori­in lähin­nä työeläkey­htiöi­hin. Tässä lie­nee takana ajat­telu, että kansalaiset ovat tam­pi­oi­ta, jot­ka eivät osaa investoi­da, parem­pi ottaa varat julkisen sek­torin hal­tu­un. Var­al­lisu­us jakau­tuu tilas­tois­sa erit­täin tasais­es­ti. Todel­lisu­udessa var­al­lisu­us on Suomes­sa äärim­mäisen epä­ta­sais­es­ti jakau­tunut: kaikkein suurimpia omaisuuk­sia hallinnoi har­vat erit­täin etuoikeutetut henkilöt eri­lais­ten julkisensek­torin insti­tuu­tioiden edustajina.

  1. Ros­mo:
   …Suomes­sa var­al­lisu­us on imuroitu viimeisen 50 vuo­den aikana julkiseen sek­tori­in lähin­nä työeläkey­htiöi­hin. Tässä lie­nee takana ajat­telu, että kansalaiset ovat tam­pi­oi­ta, jot­ka eivät osaa investoi­da, parem­pi ottaa varat julkisen sek­torin haltuun…

   Juuri noin. Suomes­sa ei ole eläke­pom­mia, mut­ta eläkey­htiöt, niihin sot­keen­tuneet työ­markki­na­jär­jestöt, eivätkä poli­itikot halua luop­ua siitä val­las­ta, jon­ka rahas­toin­ti tuo. Alun perin rahas­toin­ti oli tarkoitet­tu vain tilapäisik­si jär­jeste­lyik­si, jot­ta suuret ikälu­okat voidaan hoitaa.

 6. Ruot­sis­sa sijoi­tussäästötilin osinko­jen ja osakkei­den myyn­tivoit­to­jen vero­tus vas­taa noin 7 % pääomaveroa.

  Kun tämän yhdis­tää noin 23–24 % yhteisöveroon, yri­tyso­maisu­u­den tuo­ton kokon­aisvero on noin 30%.

  Toiv­ot­tavasti Vihreä puolue läm­pe­nee tälle neu­traa­li­nen vero­tuk­sen ajatuk­selle teol­lisen toimin­nan koti­maisen omis­tuk­sen säi­lyt­tämisek­si ja kasvattamiseksi.

 7. Ode vai Ood­iko se on. Jokat­a­pauk­ses­sa se mis­sä Ori­on jatkaa nimel­lä Regi­na. Edel­lisessä Eerikinkadul­la vietetään pitk­iä jäähyäisiä tihen­netyl­lä ohjel­mal­la. Eilen osuin paikalle klo 17 kun Ettore Scolan, Mar­cel­lo Mas­troian­nin Splen­dor – unelmien talo (1988) kuori ajan ja muistin salat­tu­ja ker­roksia yhden paikan, eloku­vateat­terin kautta.

  Teat­teri lakkasi ja tavarat­a­lo alkoi. Voisi sanoa että kivi­jalka­myymälät kakat­ti­in kaup­pakeskuk­seen ja eloku­vat telkkari­in. Ja niin oli taas elävöitetty. 

  Hom­ma kävi kuin Nordean aktivis­til­ta, Gardellil­ta. Keräät kas­san mm.eläkeyhtiöistä ja ostat Cevian­ille­si. Lef­fa oli pahah­dut­ta­van kos­ket­ta­va. Nos­tal­gikolle ja kun olin juuri herkkänä Eino Säisän 6 osaisen Kukki­vat roudan maat eepok­ses­ta. Huono­geenisel­leni herkyyskään eepok­seen ei ole syn­tymälah­ja vaan jul­man duunin perästä ansait­tu. Työn­Suo­mi jäl­keen Sotien mut­ta ennen EU Finnef­taa. Menos­sa 5. osa, jos­sa sivistävä kansak­oulusem­i­naari juuri vai­h­tuu tilas­toivak­si opet­ta­jako­rkeak­ouluk­si. Toinen syy puser­taa itkuani on Kauha­van kino, joka oli Juk­ka Kemp­pisen yliopis­toista ensim­mäi­nen, äitin­sä omis­ta­ma teat­teri. Kemp­pisen blo­gi on ollut min­ulle harjoituskoulu. 

  Kai sekin vaikut­ti vavah­dut­tavaan eloku­vaylevöi­tymiseeni eilen.
  Teräväm­min fik­suille ker­ron Splen­dorin hiipumis­es­ta. Ja velka­an­tu­mis­es­ta yleisön paetes­sa visailu­jen ja pyl­listys-sääri-tanssi iloi­hin ja las­ten syn­tyessä Lot­to Voit­to aivokoo­dat­tuina robot­teina (valmis­ta­maan seu­raa­van gen­er­aa­tion robot­te­ja, derivaat­to­ja itseistään. Tätä AI humpuukia@perikatoa.)

  Matroian­ni uskoo ja toivoo. Velka­an­tuu. Liikemies­jen­gi Hedge­fund MBA rahan­havit­teli­jat (mitä v…a he rahal­la, oikeesti ?) tek­isi teat­ter­i­talosta Ostoskeskuk­sen ja tekevätkin. 

  Velko­ja on sinne tänne putk­i­fir­malle ja eloku­van esi­tys­lait­tei­den kor­jauk­sista. No MBA nos­taa rahat pankista ja ostaa velat ja nap­paa Splendorin. 

  Ottaa pankista? Joo nyt 30 v. BIS­sistä. Mus­soli­ni olisi vat­in­ut tehdas­ta tai uut­ta kaup­pat­aloa kuten pankki­val­tu­us­miehet Suomessakin. 

  Sit­ten tuli neo@idologia. Rahan investoimi­nen ole­mas­saole­vi­in velkoi­hin, lever­age sal­lit­ti­in, 900 vuot­ta jäl­keen Venet­sian val­tionoblig­aa­tioiden ilmaan­tu­misen ja 700 vuot­ta siitä kun ne tuli­vat siir­tokelpoisik­si, nego­tiable. Nyt liki kaik­ki on bank­able. Mullis­tavaa varsinkin on ollut toisen pankki­taseen vasem­man pane­m­i­nen yleisön sijas­ta toiselle pankille eli inter­bank syndikalismi. 

  Toinen neo oli ROE, par­allee­likäsit­teenä iki­aikaiselle pääo­man tuot­tolle ROI. Nyt siis oman, omis­ta­jien ei kansantalouden/yhdyskuntatalouden tuot­tonäköala. Vaan osake­tuot­to ROE.
  Tisle ROIsta. 

  Mikä ettei kun rahapääo­maa rajat­ta. Rajat­ta ? Kyl­lä kol­mas neo. Se on val­tiokeskus­pankin kämmenel­lä ja poli­isi­ta­se­val­lal­la toimi­van kau­pal­lisen pankkisys­teemin täy­den­tämi­nen var­jopankki­laitok­sel­la. Pankin taseesta irrote­taan omis­tuk­sia arvopa­pere­i­ta (=yhden saami­nen toiselta, lupauk­sia rajat­ta) pankista ja siir­retään korko­ra­has­toon vas­taaval­la tal­letuseräl­lä, esimerkik­si asun­non­myyjän tal­letuk­sel­la, osu­u­den ostaminen. 

  Näin pankki­taset­ta tyh­jen­netään toiseen finanssi­laitok­seen ja uusia papere­i­ta vaikka­pa tyhjiäkin lupauk­sia voidaan tehdä rajat­ta. Ja taseen oikea puoli silti täyt­tä euroa val­tiomme Keskuspankissa. 

  Lujem­mas­ta nyt puh­mat­tkaan. Pank­ki saa lib­er­tal­is­min zeit­geis­tis­sa ostaa mitä vain eikä tarvitse tal­let­ta­jia tai mui­ta sille pankille, anto­lainaa­jia. Ensinkään. Ei se vain “ostaa” ja kir­joit­taa taseeseen­sa Splen­dor ja velko­ja veli.sisar@interbank tutu­ille. Ja pakos­ta kiero­taloudessa vieraillekin. Mak­suna jollekin toiselle vier­aalle ja nyt kädessäni. Ihme. Ja toinen ihme että salas­sa vaik­ka maa täyn­nään talous- ja sopimuspaperitiedekuntia. 

  Tääl­lä kir­nu­taan biljoo­nia. Ilmas­ta, rahat­ta. Splen­dor meni yhdel­lä taval­la (esitetään myös su 30.12. klo 19.30). Finnk­i­no on eri jut­tu. Ensin Mäkelät, filmi­alan miehet sen koos­t­i­vat, sit­ten Sanoma osti. Sit­ten Erkko möi edelleen ja sit­ten osta­ja möi edelleen. 

  Kuin­ka mon­es lisäve­lan pani­ja onkaan vuorossa, ja ketkä har­vat ovivuorois­sa ja pop­cor­nivuorois­sa ja kuin­ka yleisö net­tilip­pukau­pas­sa kun­han selvit­tää vaival­la mitä ja minä viikon­päivänä ja mil­lä kel­lon min­ut­tivi­is­ar­i­lyömäl­lä esitetäänkään. Astu sisään vain, yhtä samaa ker­taustyyliä menee neou­usil­la valkokankailla.

  Ai, tämä kol­maskin inno­vaa­tio start­up finan­cial engi­neeringin alal­ta pitäisi nimetä. Se on arvopa­peri­s­t­a­mi­nen, secu­ri­ti­za­tion. Siis tämä ja BIS manip­u­loitu vakavaraisu­us­lasken­to ja ROE eli vivu­tus pankista kaut­ta raha-alan­mi­esten hedge­fund kohdey­htiöön kuten Finnk­i­no. Kolme riit­tää kun­han väären­tää siitä mikä oli markkinal­talous ja kul­tara­han määrära­ja ja vielä setelistymisenkin ei haper­tu­mi­nen, mut­ta takaisin­mak­set­ta­va, lyhen­tämi­nen peru­u­tus. Siis kun (vajaakat­teel­lisen) pankin sal­lit­ti­in vuodes­ta 1850 valmis­taa uut­ta rahaa tehtaisi­in, niin sään­telijä lisenssin anta­ja demokrati­soitu­va val­tio, vaati että lainaa on lyhenettävä. 

  Bit­ti­aikana näin van­hoil­laan ei liene ollut oikeasti kuin Kreik­ka. Sieltähän Lyy­di­as­ta ja Kroisok­selta ne kul­tara­hat oli­vat alkuaan, taisi jo hän tuke­htua niihin ? Sori opi­mat­to­muuteni tiede-ele­gan­sis­sa mut­ta kiva­han se on lef­fafri­ikinkin koit­taa. Ja mikäs pakko se on lukea täl­laisia mar­gin­aale­ja. Oma­l­la vas­tu­ul­lasi? tai ehkä Sam­po vaku­ut­taisi pään lukuhäir­iöltäkin eikä vain vapaut­taisi huoltoy­htiöitä liukas­tu­mis­vahin­goil­ta ja lumen/jään korjuulta. 

  Nekin ovat täl­lä pri­vate equi­ty ural­la keräy­tymässä kuin Musti&Mirri rahapesälle. Mene kun vielä Ori­oni­in ehdit. Sit­ten sekin kauneus leikataan.Jukka Sjöstedt

 8. Hyvä kir­joi­tus.

  Tulo­ero­jen ver­tailu Suomen (OECD 2016: 0.26), Ruotsin (0.28) tai Viron (0.31) välil­lä ei tietenkään ole giniker­toimen poh­jal­ta se tärkein asia. Oleel­lista on se, miten saadaan syn­nytet­tyä uut­ta teol­lisu­ut­ta maa­han ja vielä niin, että se tuot­taa pitkäaikaises­ti arvoa ase­ma­maa­hansa. Suo­mi uhkaa jäädä tytäry­htiö­taloudek­si, kun kaik­ki men­estyvät yri­tyk­set myy­dään pois. Me emme osaa arvostaa tääl­lä, suo­ma­laises­sa omis­tuk­ses­sa ole­via yri­tyk­siä muuten kuin jälk­i­jät­töis­es­ti, kun niiden myyn­ti­t­u­lot näkyvät mar­raskuisen intapäiväle­hden kannessa. 

  Suomes­sa on paljon hyvää teknistä osaamista ja sitä myös per­in­teis­es­ti osa­taan arvostaa. Insinööri on tärkeä ratas ja osa per­in­teistä teol­lista koneis­toa. Tämä koneis­to on tehokkaasti tuot­tanut voimavaro­ja hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan tarpeisi­in patru­u­nave­toisen savupi­ip­pute­ol­lisu­u­den aikana. Mut­ta tämä ajat­telumalli on mon­es­takin syys­tä his­to­ri­aa ja nyt pitäisi pystyä uud­is­tu­maan, muutenkin kuin pakon edessä. 

  Uud­is­tu­mi­nen onnis­tuu vain, jos saadaan suo­ma­laista var­al­lisu­ut­ta kanavoitua tehokkaasti uuden suo­ma­laisen teol­lisu­u­den syn­nyt­tämiseen. Tämän koneis­ton syn­nyt­tämi­nen (tai syn­nyt­tämisen sal­lim­i­nen ja ohjaami­nen) on minus­ta seu­raa­van eduskun­nan yksi tärkeim­mistä tehtävistä. Se on sopi­va sekoi­tus vapauk­sia, kil­pailusään­töjä ja avoimuu­den vaa­timuk­sia keskeisen uuden resurssin, tiedon, täysimit­taiseen markki­nalähtöiseen hyö­dyn­tämiseen, suo­ma­laisen yhteiskun­nan eduk­si. Ei kuitenkaan merkan­tilis­tis­es­ti (nol­la­summapelinä) muiden yhteiskun­tien oikeuk­sia polkien.

 9. OSn kir­joi­tus tulo­eroista ja yri­tys­ten koti­mais­es­ta omis­tuk­ses­ta on tyyp­illi­nen todel­lisu­ud­es­ta irtaan­tunut vuodatus.
  Siinä puhutaan niistä asioista joista viher­vasem­mis­to halu­aa puhua, vaik­ka teemat oli­si­vat kuin­ka hanurista.
  Toi­sista teemoista ei puhuta, sil­lä niistä ei saa puhua, vaik­ka oli­si­vat keskeisen tärkeitä.
  Maail­man­paran­tamis­es­ta ja varsinkin CO2-hys­te­ri­as­ta pitää puhua, vaik­ka kaik­ki tietävät, että suo­ma­lais­ten omat toimet niis­sä ovat hyt­ty­sen aivas­tuk­sen kokoisia.
  Sen vuok­si ollaan kuitenkin valmi­it usko­maan kri­ti­ikit­tömästi IPC­Cn raport­tien poli­it­tista tiedet­tä ja tuhoa­maan hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme perusta.
  Toisaal­ta ei saa puhua siitä, että Suo­mi on ryöstö-vero­tuk­sel­la tehnyt yri­tys­riskiä otta­van toimin­nan kan­nat­ta­mat­tomak­si ja työl­lä vauras­tu­misen mahdottomaksi.
  Tästä esimerk­inä se, että osinkoa pyritään verot­ta­maan kuten palkkaa. Vähänkin parem­paa palkkaa verote­taan yli 50 pros­entin veroki­ilal­la ja kun siihen lisätään 24 pros­entin ALV, satasen lisäan­sios­ta käteen jää itselle vain noin 25 euroa.
  Tässä tilanteessa GINI-ker­toimes­ta puhumi­nen on täyt­tä propagandaa.
  Siitäkään ei saa puhua, että 90-luvul­la Koivis­ton kon­klaavi ajoi kymmenet tuhan­net kan­nat­ta­vatkin yri­tyk­set ja per­heet konkurssi­in. Näi­den ihmis­ten velat pitäisi jo antaa anteek­si ja näin todis­taa vääräk­si se väite, että Suo­mi on yrit­täjyyt­tä ymmärtävä ja tuke­va maa.
  Siitäkään ei saa puhua, että ilman men­estyvää riskiyritäjyyt­tä Suo­mi on tuhoon tuomittu.

 10. > Min­ua risoo super­rikkaiden suuris­sa tuloissa
  > lähin­nä haaskaa­va kulu­tus yksityislentokoneineen
  > ja huvijahteineen.

  Mikä sit­ten takaa sen, että poli­itikot, otet­tuaan super­rikkaiden rahat hal­tu­un­sa, eivät haaskaa niitä yksi­ty­islen­tokoneisi­in ja luk­suselämään matkus­taes­saan “val­tion asioil­la” ilmas­tokok­ouk­si­in ja mui­hin “tärkeisi­in tapaamisi­in” eri puo­lil­la maa­pal­loa pidet­tävis­sä lomako­hteis­sa. Lomako­hteis­sa tietenkin, kos­ka muual­ta ei löy­dy riit­tävän arvokkai­ta puit­tei­ta näin arvokkai­ta vierai­ta varten.

 11. Osak­er­a­has­toista:

  Pankkien itse tar­joamis­sa osak­er­a­has­tois­sa on yleen­sä mas­si­iviset hallinnol­liset kulut, jot­ka ulos­mit­taa­vat merkit­tävän osan tuo­to­s­ta pankille. Muiden kuin pankkien kaut­ta osak­er­a­has­to­ja on eri muodois­sa tar­jol­la vaik­ka kuin­ka paljon hyvin pie­nil­lä kuluilla. 

  Pankkien tar­joa­mat akti­iviset osak­er­a­has­tot ovat oikeas­t­aan tietämät­tömien kansalais­ten lail­lista ryöstöä. Suuria hallinnoin­tiku­lu­ja perustel­laan väit­teil­lä rahas­ton­hoita­jan ammat­ti­tai­dos­ta, ts. kyvys­tä valikoi­da indek­siä parem­min men­estyviä osakkei­ta. Kuitenkaan täl­lais­es­ta osaamis­es­ta ei ole mitään empi­iristä näyt­töä ja tyyp­il­lis­es­ti nämä korkeaku­luiset rahas­tot tuot­ta­vat asi­akkaille selvästi huonom­min kuin esim. mata­laku­luiset indek­sir­a­has­tot. Ymmärtääk­seni sijoi­tus­neu­vo­jil­la on jonkin­lainen juridi­nen velvoite olla väit­tämät­tä, että hei­dän rahas­ton­sa tuot­taisi parem­min kuin kil­pail­e­vat pieniku­luiset rahas­tot. Käytän­nössä täl­laisia lain hen­gen vas­taisia väit­teitä kuitenkin esitetään jatkuvasti. 

  Tuolle asialle pitäisi lain­säätäjien tehdä jotain. On jotenkin kum­mallista että ylivoimais­es­ti laa­jamit­tais­in­ta ihmis­ten hui­jau­sop­er­aa­tio­ta jatke­taan vuodes­ta toiseen ilman mitään puut­tumista. Nois­sa pankkien 3% kulu­jen rahas­tois­sa­han on tyyli­in sato­ja mil­jarde­ja. Huolis­saan ollaan kuitenkin lähin­nä jostain pikkutek­i­jöi­den petok­sista, jois­sa puhutaan tuhan­sista euroista.

 12. Mis­tähän se johtuu, että rahat ovat pankki­tilil­lä ? Onko kyse siitä, että ihmiset ovat vii­sai­ta eivätkä sijoi­ta mielestään huonoi­hin kohteisi­in ? Voiko ihan silk­ka köy­hyys olla syynä ? jos ei ole rahaa kuin muu­ta­ma ton­ni ja työn jatku­vu­us on epä­selvä, niin ei sitä rahaa laite­ta mihinkään riskisi­joituk­seen. Lot­toon ja Jok­eri­in on kyl­lä rahaa kos­ka niis­sähän ei mitään riskiä ole. Lisäk­si investoidaan viinaan. 

  Maamme on käynyt kak­si sotaa ja kansa on köy­hdytet­ty ankar­al­la vero­tuk­sel­la ja demor­al­isoitu sosi­aal­i­tu­il­la. Ei ole ollut malt­tia antaa var­al­lisuuk­sien ker­tyä yksi­ty­istalouk­si­in. Kateus on ollut johta­va peri­aate. Ei sel­l­ais­es­ta ilmapi­iristä mitään omis­ta­jia ja sijoit­ta­jia synny. 

  Onko vero­tuk­sel­la osansa ? Taa­tusti. Suomes­sa pien­si­joit­ta­jaa kohdel­laan kuin mätää kukkoa.

  Kan­nat­taisiko­han sitä val­tion roo­lia miet­tiä uusik­si ? onko val­tion aina olta­va kaikessa keräämässä osansa ? Parhaim­mil­laan verote­tu­il­la ansio­tu­loil­la saaduista verote­tu­ista osin­go­ista on vain mur­to-osa jäl­jel­lä kun ver­taa siihen mis­tä sum­mas­ta lähdet­ti­in vähen­tämään. 100€ brut­topalka­s­ta jää net­tona 60€ ja siitä saaduista osin­go­ista mak­se­taan 30% veroa. Verot­ta­mal­la tätä maa­ta ei ole koskaan aidosti raken­net­tu. Vain yrit­täjyys on tie vaurauteen.

  1. Onko raho­jen pitämi­nen pankissa ”raho­jen mädät­tämistä” niinkuin Soin­in­vaara sanoo. Eivätkö tal­letuk­set lisää pankkien mah­dol­lisu­ut­ta lainanantoon?

   1. Eivätkö tal­letuk­set lisää pankkien mah­dol­lisu­ut­ta lainanantoon?

    Eivät. Jos tal­let­ta­jat vetävät tal­letuk­si­aan pois, pank­ki saa sen tilalle edullista rahoi­tus­ta keskus­pankista. Ei tule edes kuraa lattialle.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Eivät. Jos tallett6ajat vetävät tal­letuk­si­aan pois, pank­ki saa sen tilalle edullista rahoi­tus­ta keskus­pankista. Ei tule edes kuraa lattialle. 

    Eikö pankeil­la ole enää mitään vaa­timuk­sia vivu­tusker­toimien suh­teen, vai las­ke­taanko ne vain pankin oman pääo­man, eikä tal­letus­pääo­man suhteessa?

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Vivu­tusker­toimes­sa on ymmärtääk­seni mukana pankin oma pääo­ma, ei talletuksia

    Vivu­tusker­toimes­sa ote­taan huomioon myös tal­letuk­set, jos sil­lä tarkoite­taan luo­ton­laa­jen­nus­ta. Linkitän Wikipedi­an kir­joituk­sen asi­assta. Siinä kyl­lä esitetään pelk­istet­ty malli. Suomen liikepankkien osalta asi­as­ta on säädet­ty mon­imutkaises­ti lais­sa, jon­ka nimeä en muista,

    https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4himm%C3%A4isvarantoj%C3%A4rjestelm%C3%A4#Luotonlaajennus_ja_rahakerroin

   4. Osmo Soin­in­vaara: Eivät. Jos tal­let­ta­jat vetävät tal­letuk­si­aan pois, pank­ki saa sen tilalle edullista rahoi­tus­ta keskus­pankista. Ei tule edes kuraa lattialle.

    Kiitos vas­tauk­ses­ta. Ymmär­rän, että min­un tulisi opiskel­la rahoi­tusasioi­ta ja että blo­gistin ei tarvitse ryhtyä opet­ta­jak­si. Vas­taus syn­nyt­tää maal­likomielessä uusia kysymyk­siä. Eihän sen , että tal­let­ta­ja vetää pois pankista tal­letuk­si­aan ja ostaa noil­la varoil­la “van­ho­ja” osakkei­ta, merk­itse yleis­es­ti tal­letusten vaähen­tymistä, kos­ka osakkei­den myyjä sijoit­taa myyn­ti­varat yleen­sä tal­letuk­se­na pankki­in. Pankkien kokon­aistal­letusten määrä ei vähene. Van­ho­ja osakkei­ta ostet­taes­sa rahat mädän­tyvät osit­tain samaan tapaan kuin tal­letuk­setkin, vaik­ka aiheut­ta­vat ehkä jonkin­laista akti­ivista, osin turhaa elät­tämäl­lä pörssikau­pan välit­täjiä. Osakean­tei­hin sijoit­ta­mi­nen on dynaamisem­paa toimintaa. 

    Jos tal­letuk­set kor­vataan keskus­pankki­ra­hoituk­sel­la, eikö se olisi rahan ylitarjontaa?

   5. Antero Vuok­i­la: Kiitos vas­tauk­ses­ta. Ymmär­rän, että min­un tulisi opiskel­la rahoi­tusasioi­ta ja että blo­gistin ei tarvitse ryhtyä opettajaksi.Vastaus syn­nyt­tää maal­likomielessä uusia kysymyk­siä. Eihän sen , että tal­let­ta­ja vetää pois pankista tal­letuk­si­aan ja ostaa noil­la varoil­la “van­ho­ja” osakkei­ta, merk­itse yleis­es­ti tal­letusten vaähen­tymistä, kos­ka osakkei­den myyjä sijoit­taa myyn­ti­varat yleen­sä tal­letuk­se­na pankki­in. Pankkien kokon­aistal­letusten määrä ei vähene. Van­ho­ja osakkei­ta ostet­taes­sa rahat mädän­tyvät osit­tain samaan tapaan kuin tal­letuk­setkin, vaik­ka aiheut­ta­vat ehkä jonkin­laista akti­ivista, osin turhaa elät­tämäl­lä pörssikau­pan välit­täjiä. Osakean­tei­hin sijoit­ta­mi­nen on dynaamisem­paa toimintaa. 

    Jos tal­letuk­set kor­vataan keskus­pankki­ra­hoituk­sel­la, eikö se olisi rahan ylitarjontaa?

    Jos suo­ma­lainen osta­ja ostaa osakkei­ta ulko­maiselta omis­ta­jal­ta niin sil­loin suom­lainen omis­tus kas­vaa ja suo­ma­laisen tilil­lä ole­vat rahat vähenevät. Tai sit­ten suo­ma­lainen ottaa lisää velkaa ja ostaa velkavivulla.

    Ulko­mainen myyjä puolestaan saa rahaa tililleen tai lyhen­tää velkaansa.

   6. Jus­si: Jos suo­ma­lainen osta­ja ostaa osakkei­ta ulko­maiselta omis­ta­jal­ta niin sil­loin suom­lainen omis­tus kas­vaa ja suo­ma­laisen tilil­lä ole­vat rahat vähenevät. Tai sit­ten suo­ma­lainen ottaa lisää velkaa ja ostaa velkavivulla.

    Ulko­mainen myyjä puolestaan saa rahaa tililleen tai lyhen­tää velkaansa.

    Tiedostin tuob seikan, mut­ta toisaal­ta ulo­maalainen voi ostaa osakkei­ta suo­ma­laiselta, jol­loin suo­ma­laisen tal­letuk­set kasvs­vat suo­ma­laises­sa psnkissa , jos kaup­pahin­ta mak­se­taan suo­ma­laiseen pankkiin.
    Muuten, pitäisikö Eu:n Rahali­iton osalta piää keskus­pankki­na Euroopan Keskus­pankkia? Tuon kytkök­sen vuok­si ei liene suut­ta merk­i­tys­tä, mihin pankki­in rahali­iton sisäl­lä osakkei­den myyn­ti­hin­nat ohjautuvat?
    Vähillä tiedoil­lani väit­täisin, että pitäisi.

 13. Pro­gres­si­ivisen men­overo­tus on mie­lenki­in­toinen ajatus.

  Täysin mah­do­ton kuitenkin käytän­nössä yksi­ty­isyy­den­suo­jan ja EU liikku­vu­u­den takia, vai onko sin­ul­la ajatuk­sia miten sen voisi toteuttaa?

  1. Siinä on se ris­ki, että nuukailee Suomes­sa, kokoaa ison potin ja matkus­taa Por­tu­gali­in tuh­laa­maan sitä. Sik­si tuon säästöistä annetun vero­helpo­tuk­sen pitäisi olla lykkäys, joka lankeaa, ellei ole syytä lykätä uud­estaan. Meneekö täl­lainen läpi EU-oikeudessa, en tiedä. Britit sai­vat aikanaan läpi pehmeän opin­to­lainan, joka koi­tui mak­set­tavak­si, jos pääsi kun­non tien­esteille. Pitäisi selviät­tää, mitä tapah­tuu, jos Brit­ti muut­taa toiseen EU-maa­han (siis ennen kuin viisum­i­pakko tulee maaliskuussa).

 14. Suomen ongel­ma on se, että perustyö ei mah­dol­lista riit­tävää toimeen­tu­loa. Tämä johtuu siitä, että työn tuot­ta­mas­ta rahas­ta entistä suurem­pi osa menee johta­jille ja omis­ta­jille, kun taas taval­lisen duu­nar­in palkkaa alen­netaan. Tämä johtaa siihen, että työl­lä ei tule toimeen ja esimerkik­si per­heen perus­t­a­mi­nen tulee mahdottomaksi.
  Juha Sip­ilän hal­li­tus on “nos­tanut” Suomen taan­tu­mas­ta keinoil­la, jot­ka ovat pitkäl­lä tähtäimel­lä maallemme tuhoisia. Koulu­tus­ta on vähen­net­ty ja ihmiset on pakotet­tu tekemään pakko­tahtista työtä noin 10 euron pal­ka­lla. Tämä kehi­tys johtaa väistämät­tä siihen, että nuo­ril­la ei ole varaa perus­taa per­het­tä ja elämästä tulee muutenkin näköala­ton­ta. Tule­vaisu­us täl­laises­sa yhteiskun­nas­sa on lähin­nä sen pohtimista, mil­lä seu­raa­van kuun vuokra mak­se­taan ja miten ruokaa saadaan jääkaap­pi­in. Tämä kehi­tys on johtanut siihen, että suo­ma­laisia syn­tyy vähem­män kuin nälkävu­osien aikana ja val­tion­talout­ta ei saa­da tas­apain­oon edes suhdannehuipussa.

 15. puhut asi­aa.
  eräänä investoin­tien ongel­mana on vaikeus luot­taa yhteiskun­tamme kykyyn pitää pelisään­nöt sel­l­aise­na, että asioi­ta voisi ajatel­la pitkäl­lä tähtäimellä.
  verot­ta­ja muut­telee kan­taansa ja koet­telee lain­säädän­nön rajo­ja mie­len­sä mukaan.
  meil­lä on mm ongel­ma elinkeinovero­lain­säädän­nön ja tulovero­lain­säädän­nön välil­lä. täl­löin vero­tus muut­tuu muis­tut­ta­maan yksi­ty­ishenkilöi­den vero­tus­ta — rahoi­tus­re­servien kohtelu muut­tuu. Verot­ta­ja voi yhtäkkiä päät­tää että yhtiötä tulk­i­taan tvl:n mukaan vaik­ka sen toimin­nas­sa ei ole mitään toimin­nal­lisia muu­tok­sia on tapah­tunut. tämä saat­taa tarkoit­taa yhtiön kas­san tyh­jen­e­mistä. val­i­tus kestää 5 vuot­ta minä aikana maail­ma onkin jo niin muut­tunut ettei palu­u­ta ole. samoin osinko­jen veroko­htelu elää jatku­vasti : het­ki sit­ten ne oli­vat verova­pai­ta nyt 32% mikä tarkoit­taa yhdessä yhtiöveron kanssa yli 50 % veroast­et­ta- ja jotkut puolueet ajaa taas senkin nos­toa. meil­lä pide­tään sankareina henkilöitä jot­ka myyyvät yhtiön­sä ulko­maille hyvään hin­taan ja ran­gais­taan niitä jot­ka koit­ta­vat kas­vat­taa teol­lista toim­intaa suomen rajo­jen sisällä.
  on hyvin ymmär­ret­tävää että suo­ma­laiset ovat perus­ta­neet ulko­maille esim. viroon tuhan­sia yhtiöitä jot­ka voivat kas­vat­taa pääo­maansa vapaasti. ikävä kyl­lä täl­löin investoin­nitkin menet­tävät linkin suomeen.
  olisi hyvä jos suuret puolueet voisi­vat pitävästi sopia yli vaa­likausien menevän talous ja veropoli­ti­ikan ja rajoit­taisi­vat verot­ta­jan sooloilua.( siirtohintajupakat,aineetomat oikei­det, evl/tvl riidat, kon­serni vai hold­ing yhtiö…jne)
  vain luot­ta­mus ja uskot­tavu­us yhteiskun­taamme luo investoin­nelle pohjaa

 16. Ruot­sis­sa osa­taan tehdä hal­val­la sel­l­aista tavaraa joka menee kalli­il­la kau­pak­si. Suomes­sa osa­taan vain tehdä kalli­il­la tavaraa joka menee hal­val­la kaupaksi.

  1. Ruot­sis­sa osa­taan tehdä hal­val­la sel­l­aista tavaraa joka menee kalli­il­la kau­pak­si. Suomes­sa osa­taan vain tehdä kalli­il­la tavaraa joka menee hal­val­la kaupaksi.

   Net­tikau­pan aikana meil­lä on ruot­salais­ten kanssa toimi­va työn­jako. Ruot­salaiset tekevät tavaran ja suo­ma­laiset pakkauksen. 🙁

 17. Osake­salkku­ni on ollut jo vuodes­ta 2000 pakkasel­la. Ei ole kan­nat­tanut enää edes yrit­tää säätää, kos­ka jokainen myyn­ti vie 34% pääomasta.

  Indek­sit näyt­tää sikäli väärin, että pieleen menee rahas­tot ja yri­tyk­set pois­te­taan kir­joil­ta vähin äänin, vaik­ka ne pitäisi merk­itä negati­ivise­na tulona, jos meinaan osakkei­ta säästö­muo­tona kehutaan.

  Samaan aikaan asun­not stadis­sa on 300% ja ne voi­da myy­dä ilman vero­ja jos käy itse het­ken asumas­sa kyseisessä asunnossa.

  Luulen kyl­lä että kissaa ei saa­da enää takaisin ora­van­pyörään, suomeen ei tule enää kansankap­i­tal­is­mia vaan yri­tyk­set pyörivät ulko­maisen rahan turvin, niinkuin muis­sakin kehitysmaissa.

  Paskaisen salkku­ni vihon­vi­imeinen jalokivi myy­dään myös kiinalaisille, siis Amer-Tupak­ka Oy. Itse saan nois­takin kiinalais­ten rahoista vain jotain 75%, tai mitä lie­nee han­k­in­ta­meno-olet­ta­ma nykyään.

 18. Hyviä point­te­ja kirjoituksessasi.

  Pieni kom­ment­ti rahas­toista. Kir­joitit: “En oikein tunne, miten eri­laiset osak­er­a­has­tot toimi­vat, mut­ta ne näyt­tävät ulos­mit­taa­van merkit­tävän osan tuo­to­s­ta suurten­hallinnol­lis­ten kulu­jen kaut­ta pankeille.”

  Tämä asia on men­nyt huo­mat­ta­van paljon parem­paan suun­taan viimeisen kymme­nen vuo­den aikana. Toki tavanomaiset pankit tar­joa­vat yhä laa­jan valikoiman suuriku­luisia rahas­to­jaan, jois­sa kulut ovat 1–2,5% luokkaa. Kuten kir­joitit, tämä on huo­mat­ta­van suuri osa vuo­tuis­es­ta tuo­to­s­ta, joka pitkäl­lä tähtäimel­lä on osak­er­a­has­toil­la 5–8% luokkaa ja yhdis­telmära­has­toil­la (osake- ja korkosi­joituk­sia) paljon vähemmän. 

  Kuitenkin seassa on myös halpo­ja indek­sir­a­has­to­ja, joiden kulut ovat reilusti alle 1% — osa jopa täysin kulut­to­mia. Ne seu­raa­vat tiet­tyä osakein­dek­siä kuri­nalais­es­ti ilman kalli­in salkun­hoita­jan väli­in­tu­loa. Hajaut­ta­mi­nen maanti­eteel­lis­es­ti tai toimi­aloit­tain on help­poa, indek­sir­a­has­to­ja löy­tyy joka lähtöön. Muu­tok­sen etunenässä on Suomes­sa ollut Nord­net, joka tar­joaa paljon halpo­ja indek­sir­a­has­to­ja (sekä muiden toim­i­joiden että omia). Nykyään myös muil­ta toim­i­joil­ta näitä löy­tyy, jos tietää etsiä/vaatia. Kil­pailu vie tätäkin asi­aa parem­paan suun­taan — siis pien­si­joit­ta­jien kannal­ta, ei ehkä pankkien. 

  Kansalais­ten tietoisu­ut­ta kus­tan­nuste­hokkaista ja helpoista sijoi­tus­vai­h­toe­hdoista tulisi lisätä — myös poli­itikko­jen toimesta!

  1. Antti Jok­ilu­o­ma:
   Hyviä point­te­ja kirjoituksessasi.

   Pieni kom­ment­ti rahas­toista. Kir­joitit: “En oikein tunne, miten eri­laiset osak­er­a­has­tot toimi­vat, mut­ta ne näyt­tävät ulos­mit­taa­van merkit­tävän osan tuo­to­s­ta suurten­hallinnol­lis­ten kulu­jen kaut­ta pankeille.”

   Tämä asia on men­nyt huo­mat­ta­van paljon parem­paan suun­taan viimeisen kymme­nen vuo­den aikana. Toki tavanomaiset pankit tar­joa­vat yhä laa­jan valikoiman suuriku­luisia rahas­to­jaan, jois­sa kulut ovat 1–2,5% luokkaa. Kuten kir­joitit, tämä on huo­mat­ta­van suuri osa vuo­tuis­es­ta tuo­to­s­ta, joka pitkäl­lä tähtäimel­lä on osak­er­a­has­toil­la 5–8% luokkaa ja yhdis­telmära­has­toil­la (osake- ja korkosi­joituk­sia) paljon vähemmän. 

   Kuitenkin seassa on myös halpo­ja indek­sir­a­has­to­ja, joiden kulut ovat reilusti alle 1% – osa jopa täysin kulut­to­mia. Ne seu­raa­vat tiet­tyä osakein­dek­siä kuri­nalais­es­ti ilman kalli­in salkun­hoita­jan väli­in­tu­loa. Hajaut­ta­mi­nen maanti­eteel­lis­es­ti tai toimi­aloit­tain on help­poa, indek­sir­a­has­to­ja löy­tyy joka lähtöön. Muu­tok­sen etunenässä on Suomes­sa ollut Nord­net, joka tar­joaa paljon halpo­ja indek­sir­a­has­to­ja (sekä muiden toim­i­joiden että omia). Nykyään myös muil­ta toim­i­joil­ta näitä löy­tyy, jos tietää etsiä/vaatia. Kil­pailu vie tätäkin asi­aa parem­paan suun­taan – siis pien­si­joit­ta­jien kannal­ta, ei ehkä pankkien. 

   Kansalais­ten tietoisu­ut­ta kus­tan­nuste­hokkaista ja helpoista sijoi­tus­vai­h­toe­hdoista tulisi lisätä – myös poli­itikko­jen toimesta!

   Olen tör­män­nyt kahdessa pankissa ikävään ilmiöön. Sijoi­tus­neu­vo­jat panevat kaiken tar­mon­sa siihen, että asi­akas sijoit­taisi vähäiset pankki­tal­letuk­set pankin perus­tami­in rahas­toi­hin tai sijoi­tus­vaku­u­tuk­si­in, joista jälkim­mäisiä markki­noidaan veroe­duil­la sel­l­aisillekin, jot­ka eivät niistä hyödy. Jos asi­akas yrit­tää puhua indek­sir­a­has­toista, käänetään puhe takaisi­in pankin tar­joami­in kohteisi­in kehu­mal­la rahas­to­jen hoita­jien etevyyt­tä. Asi­akas saat­taa taipua, jos ei tiedä miten indek­sir­a­ha­soi­hin sijoite­taan. Pidän toden­näköisenä, että sijoi­tusten myyjät saa­vat bonuk­sia onnistues­saan. Myyjät eivät ole mitenkään vaku­ut­tavasti kiistäneet bonuk­sia. Kysymyk­sessä on asia, johon tulisi medi­an ja poli­itikko­jen puuttua.

 19. Tek­isikö omaisu­u­den keskit­tymisen lisäämi­nen (esim. per­in­tövero pois­ta­mal­la) meistä Ruotsin? Vai sit­tenkin vain eri­ar­voisem­man ver­sion nykysuomesta?

  En väitä aiheeseen eri­tyisen syväl­lis­es­ti pere­htyneeni, mut­ta käsi­tyk­seni on, että Ruotsin pääo­mat ovat osin ihan his­to­ri­al­lista perua. Samoin kuin Suomen pääo­maköy­hyys. Kun pätäkkää on Ruot­sis­sa ollut enem­män, siitä on myös ollut parem­pi mah­dol­lisu­us ker­ryt­tää suuria sijoi­tus­var­al­lisuuk­sia. Ruot­sis­sa siis voi olla sekä suurem­mat tulo­erot, että samal­la köy­hilläkin asi­at parem­min sen vuok­si, että var­al­lisu­ut­ta on enem­män. Ja ero ei niinkään joh­tu­isi siitä, että viime vuosikym­meninä olisi siel­lä tehty jotain eri­tyisen paljon parem­min (jotain kyl­lä mm. työl­lisyy­den suh­teen on kiis­tat­ta tehty), vaan siitä, että maas­sa oli jo tuo­ta ennen merkit­tävästi van­haa var­al­lisu­ut­ta, kun Suo­mi taas vielä het­ki sit­ten oli hyvinkin köy­hä maa.

  Tässä per­spek­ti­ivis­sä ei siis var­al­lisu­u­den keskit­tymisen lisäämisen voisi odot­taa Suomes­sa hyödyt­tävän kuin lähin­nä niitä, joille sitä sil­loin keskit­ty­isi enem­män. Toki he voisi­vat investoi­da enem­män, mut­ta trick­le down-efek­ti ei tai­da reaal­i­maail­mas­sa toimia eri­tyisen hyvin. Ja vas­tavasti var­al­lisu­usero­jen lisään­tymisel­lä on omat negati­iviset vaiku­tuk­sen­sa talouteen ja yhteiskuntaan.

  Alikäytössä ole­vien pääomien tehokkaam­paan käyt­töön saamis­es­ta kyl­lä kovasti samaa mieltä.

  1. Valt­teri Aal­to­nen:
   Tek­isikö omaisu­u­den keskit­tymisen lisäämi­nen (esim. per­in­tövero poistamalla) … 

   E per­in­töveroa tarvitse pois­taa, kos­ka on kak­si tapaa hoitaa pääo­man vero­tus­ta järkevästi.

   USA:ssa on korkea per­in­tövero, mut­ta mata­la, osin olema­ton pääo­ma vero­tus muuten. Jokainen sukupolvi tekee rikkaut­en­sa itse ja pääo­ma verote­taan sukupol­ven vai­htues­sa. Tapa vaatii tuek­seen paljon hal­paa työvoimaa, jot­ta liikei­deat saa­vat tuul­ta nopeasti allensa.

   Euroopas­sa taas verote­taan pääo­maa kohtu­ullis­es­ti koko ajan. Sen sijaan per­in­töveroa ei yleen­sä kan­neta, kos­ka ymmär­retään, että se on myrkkyä hitaasti kehit­tyville yri­tyk­sille. Yleen­sä yri­tys euroop­palises­sa sys­tee­mis­sä saavut­taa jotain kol­man­nes­sa sukupolves­sa, jota Suomes­sa ei useinkaan tule vero­tus syistä. Tääl­lä yri­tys kan­nat­taa myy­dä ennen sukupolvenvaihdosta.

   Itse kan­natan euroop­palaista jär­jestelmää, mut­ta se ei ole ain­oa toimi­va. Pide­tään per­in­tövero, pois­te­taan sosi­aal­ituet ja pois­te­taan pääo­man tuo­ton vero­tus toimisi myös. Nykyi­nen jär­jestelmä, jos­sa on korkea pääo­man tuot­tovero yhdis­tet­ty per­in­töveroon, on kansan­talouden kannal­ta kelvoton.

   1. “…per­in­töveroa ei yleen­sä kan­neta, kos­ka ymmär­retään, että se on myrkkyä hitaasti kehit­tyville yri­tyk­sille. Yleen­sä yri­tys Euroop­palises­sa sys­tee­mis­sä saavut­taa jotain kol­man­nes­sa sukupolves­sa, jota Suomes­sa ei useinkaan tule vero­tus syistä. Tääl­lä yri­tys kan­nat­taa myy­dä ennen sukupolvenvaihdosta.”

    Nyt pelkään, että sin­ul­la on vähän väärää tietoa asioista. 

    Suomes­sa yri­tys­ten sukupol­ven­vai­h­dos­ti­lanteis­sa efek­ti­ivi­nen per­in­tövero on huo­jen­nuk­sen ja lib­er­aalien arvos­tussään­nösten vuok­si keskimäärin 2,8 % ja mak­suaikaa saa tarvit­taes­sa 10 vuot­ta. Tuo tuskin voi olla este yri­tys­toimin­nan siirtämiselle per­in­tönä. (Toki jos kyseessä ei tosi­asi­as­sa ole yrit­täjien sukupol­ven­vai­h­dos, vaan pelkän omistajuuden/osakesalkun siirtämi­nen per­in­tönä, niin sil­loin per­in­tövero on normaali.)

    Toisek­si ei pidä sekoit­taa yri­tyk­sen toim­intaa ja sen omis­ta­ju­ut­ta. Yri­tyk­sen kasvun ja toimin­nan kannal­ta yrit­täjän lopet­taes­sa sen myymi­nen on toden­näköis­es­ti yri­tyk­sen tule­vaisu­u­den kannal­ta parem­pi vai­h­toe­hto kuin sen siir­tymi­nen per­in­tönä. Yri­tys­tä myytäessä osta­ja valikoituu. Eniten kan­nat­taa tar­jo­ta sel­l­aisen osta­jan, jol­la itsel­lään on paras osaami­nen ja taloudel­liset edel­ly­tyk­set saa­da yri­tyk­ses­tä mah­dol­lisim­man tuot­ta­va. Sen sijaan yri­tyk­sen siir­tyessä per­in­tönä, ei vas­taa­va valikoi­tu­mista tapah­du. Voin hyväksyä, että per­heyri­tyk­sen pitämiseen omis­ta­ja­su­vun hal­lus­sa liit­tyy tiet­tyjä arvo­ja, mut­ta yri­tyk­sen men­estyk­sel­lä ja tule­vaisu­u­den­näkymil­lä sitä ei var­maan useim­miten voi perustella.

    Toki mikäli yri­tyk­sen osta­ja täl­laises­sa tilanteessa on ulko­mainen, vähe­nee tuos­sa välit­tömästi suo­ma­lainen omis­tus. Toisaal­ta per­i­jä saa myyn­nistä yri­tyk­sen arvoa vas­taa­van pääo­man, jon­ka hän vas­taavasti voi investoi­da parhait­en omaa osaamis­taan vas­taavasti. On perustel­tua olet­taa, että vapaasti per­i­jän kannal­ta parhaaseen kohteeseen investoitu­na perin­nön arvo tuot­taa enem­män kuin mikäli se olisi sidot­tuna tiet­tyyn yri­tyk­seen. Yri­tyk­sen myymi­nen itsessään ei siis myöskään hait­taa koti­mais­ten pääomien kerryttämistä.

    Mut­ta siis vielä ker­tauk­se­na, että sukupol­ven­vai­h­dosten vero­tus on niin kevyt­tä, ettei se pako­ta yri­tyk­siä myymään.

 20. Hienos­ti oivallettu.

  Itse otin asian puheek­si paris­sa asi­ay­htey­dessä taan­noin ehdotuksella:
  Kansalaisille pitää taa­ta oikeus/mahdollisuus sijoit­taa tiet­ty määrä rahaa vuodessa, esim 2000–5000€ joka verovähen­net­tävää, mikäli sijoi­tus tehdään voit­toa­jaka­mat­tomaan tai yksi­tyiseen paikalliseen yritykseen.

  Palaute oli että “no en oikein ymmär­rä miten toi mitään muut­taa”, mut­ta uskon ehdo­tuk­seeni ja vään­nän vielä:

  Meil­lä Suomes­sa puut­tuu sijoi­tuskult­tuuri — “yri­tys” on aina jonkun rikkaak­si yrit­tävän tekele ja sikäli “ahneut­ta”, meil­lä on han­kala olla iloinen kans­saih­misen onnis­tu­mis­es­ta ellei kyseessä ole lot­to voitto.
  Tämä johtuu paljolti siitä ettemme ole tot­tuneet ideaan että kuka tahansa voi omis­taa osakkei­ta yri­tyk­sessä. Kuitenkin osu­uskun­ta ajat­telu on arkipäivää, eli on meil­lä tähän kaik­ki lähtöko­h­dat, puut­tuu vain rakenne jol­la sitä tue­taan tai edesautetaan.

  Tämä kult­tuuri tulee, kuten kaikessa muus­sakin ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­ta, kansas­ta, eikä ylhäältä nk Trickle-Down-menetelmillä.

  Mm. paikalliset par­tu­rit, vähit­täis­tavarakau­pat, rautali­ik­keet, höyläämöt oli­si­vat oivalli­nen sijoi­tusko­hde paikallisille, kos­ka ne tuke­vat paikallista osaamista, työtä ja kasvua. Jokainen höyläämö hyödyt­tää suur­ta verkos­toa (puu, logis­ti­ik­ka, suun­nit­telu, laki, lasken­ta­toi­mi jne.). Jokainen tuhat euroa täl­laista täl­lähetkel­lä “pien­tä” fir­maa tuke­maan saa suuren vastineen.

  Tiesit­tekö että Apple alku­jaan perustet­ti­in 20,000 asukaslu­vul­taan ole­vaan kun­taan nimeltä Cupertino?
  Mik­si sitä ei pan­tu “kasvukeskuk­seen” kuten San Fran­cis­co tai varakkaaseen paikkaan kuten Malibu?
  Entä mik­si kaik­ki fir­mat Suomes­sa änkeävät Helsinkiin?

  Velka­kierre on tyre­hdytet­tävä, mut­ta se ei onnis­tu pelkästään raha­hanan sulkemisel­la, kos­ka täl­löin mah­dol­lis­te­taan vain black mar­ket ja var­jo­talout­ta, pimeää rahaa ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa rikol­lista toim­intaa. Ihan samoin kuin vuokraka­toil­la saadaan aikaan vain asun­to­jen pienen­e­m­i­nen ja suurem­man rak­en­tamisen kan­nat­ta­mat­to­muus sijoit­ta­jan näkökulmasta.

  Sit­ten 2008 kri­isin jäl­keen ain­oat toimi­vat yri­tys­muodot ovat olleet Start Up (98% toden­näiköisyy­del­lä epäon­nis­tu­vat), Finanssi-magia (Danske, rahan­pe­su), raken­nusala (taan­tu­ma häämöt­tää) ja asun­to­jen omis­tus sijoi­tus­muo­tona, lever­age-käyt­töön lain­o­jen kat­teek­si ja vuokralle. Nämä eivät tuo kasvua, vien­tiä eikä niil­lä ole mitään merk­i­tys­tä BKT:n kannal­ta. Vain julki­nen sek­tori vetää, mut­ta vero­tu­lot ovat rajalliset.

  Ruo­hon­ju­uri sijoi­tus meiltä puut­tuu, yri­ty­selämässä 3 F’ää Friends Fam­i­ly and Fools, “Fools” ei ole mikään loukkaus, vaik­ka Suomes­sa minkään­lainen “epä-amma­ti­mainen” sijoi­tus nähdään tyh­mäk­si, vastuuttomaksi.

  Viisaat sijoit­ta­vat ovat menet­täneet 20–40% varois­taan näinä viime kuukausi­na, quan­ti­ta­tive eas­ing on ohi.

  Herätään.

  Kasvu ei tule siitä, että isot fir­mat kas­va­vat ja fuusioituvat.
  Kasvu tulee siitä, että pienet fir­mat (1–5) tuplaa­vat tai triplaa­vat työllistyksensä.
  Tuhat pien­tä puroa eikä mitään Stal­in­in Kanavia.

  Ihmis­ten oivaltamisia,
  Ei “kärk­i­hankkei­ta”

 21. OS: “En oikein tunne, miten eri­laiset osak­er­a­has­tot toimi­vat, mut­ta ne näyt­tävät ulos­mit­taa­van merkit­tävän osan tuo­to­s­ta suurten­hallinnol­lis­ten kulu­jen kaut­ta pankeille.”

  Ainakin minä suosit­telisin sik­si indek­sir­a­has­to­ja ja ETF:iä. Niis­sä pien­im­mil­lään hallinnoin­tiku­lut ovat luokkaa 0,1% vuodessa tai jopa hiukan sen alle.

  Toises­sa kom­men­tis­sa maini­tut eläkey­htiöi­den kulut ovat tähän ver­rat­tuna kyl­lä aika törkeät, vaikkakin silti selvästi monien pankkien kiskuri­hin­taisia rahas­to­ja halvemmat.

  1. Ossi Sare­so­ja:
   OS: “En oikein tunne, miten eri­laiset osak­er­a­has­tot toimi­vat, mut­ta ne näyt­tävät ulos­mit­taa­van merkit­tävän osan tuo­to­s­ta suurten­hallinnol­lis­ten kulu­jen kaut­ta pankeille.”

   Ainakin minä suosit­telisin sik­si indek­sir­a­has­to­ja ja ETF:iä. Niis­sä pien­im­mil­lään hallinnoin­tiku­lut ovat luokkaa 0,1% vuodessa tai jopa hiukan sen alle.

   Toises­sa kom­men­tis­sa maini­tut eläkey­htiöi­den kulut ovat tähän ver­rat­tuna kyl­lä aika törkeät, vaikkakin silti selvästi monien pankkien kiskuri­hin­taisia rahas­to­ja halvemmat.

   Eläkey­htiöt toiv­ot­tavasti yrit­tävä pitää huol­ta jakokelpois­es­ta var­al­lisu­us­mas­sas­taan niin talouden myötä kuin vas­tamäis­sä. Jos itse jou­tu­isin sijoit­ta­maan oman eläk­keeni tur­vak­si, en pelkästään indek­sir­a­has­toi­hin tai ETFi­in raho­jani panisi. Pankkien rahas­toista olen samaa mieltä.

   1. Tapio: Eläkey­htiöt toiv­ot­tavasti yrit­tävä pitää huol­ta jakokelpois­es­ta var­al­lisu­us­mas­sas­taan niin talouden myötä kuin vas­tamäis­sä. Jos itse jou­tu­isin sijoit­ta­maan oman eläk­keeni tur­vak­si, en pelkästään indek­sir­a­has­toi­hin tai ETFi­in raho­jani panisi. Pankkien rahas­toista olen samaa mieltä.

    Ei eläky­htiöi­den tarvitse ETF:iä käyt­tää. Mut­ta akti­ivi­nenkin salkun­hoito pitäisi hoitua paljon halvem­mal­la kuin nyt (vähän pas­si­ivisem­mas­ta nyt puhu­mat­takaan). Muis­taak­seni eläkey­htiöil­lä menee kulu­ja luokkaa 0,8%. Ruot­sis­sa puolestaan ilmeis­es­ti edes 0,01%:n kuluil­la ei men­nyt tar­jous eläke­varo­jen salkun­hoi­dos­ta läpi, kun vieläkin halvem­pia löy­ty­isi. Eläke­varat ovat niin isot, että kulu­jen pitäisi olla käytän­nössä nolla.

 22. “Pääo­mat­u­lo­ja yri­tyk­semme syn­nyt­tävät siinä mis­sä muual­lakin, mut­ta tulot menevät ulko­maisille omistajille”

  Itse­hän me olemme tilan­neet tämän lopputuloksen.

  Ruot­sis­sa sijoi­tussäästötilil­lä ole­vien osakkei­den vero (2018) vas­taa 7 % pääo­maveroa. Yhteisöveron kanssa yhteis­vaiku­tus on noin 30%. 

  Suomes­sa lis­tat­tu­jen osakkei­den pääo­mavero on 30 — 34 % ja edelleen yhteisö- ja pääo­maveron yhteis­vaiku­tus 47 % nimel­lis­tuo­to­s­ta ja 61 % reaal­i­tuo­to­s­ta. Sil­loin pääo­ma ohjau­tuu muualle kuin yrityksiin.
  En tykkääkään · Vas­taa · 1 · 9 t

  1. Jus­si: Suomes­sa lis­tat­tu­jen osakkei­den pääo­mavero on 30 – 34 % ja edelleen yhteisö- ja pääo­maveron yhteis­vaiku­tus 47 % nimel­lis­tuo­to­s­ta ja 61 % reaalituotosta.

   Lis­tat­tu­jen osakkei­den osin­go­ista veronalaista on vain 85%. Tämä tarkoit­taa, että efek­ti­ivis­es­ti osinkovero on vain 25,5%/28,9% (eikä 30%/34%). Kun tämän yhdis­tää 20%:n yhteisöveroon, on veror­a­situs yhteen­sä 40,4%/43,12% (nimel­li­sistä tuo­toista) eikä 47%.

   1. Suurten pörssiyri­tys­ten yhteisövero on keskimäärin 23–24%

    Edelleen myyn­tivoit­toa verotet­taes­sa kokon­ais­r­a­situs on noin 23.5 % yhteisövero + 30–34 % pääo­mavero ilman huojennusta.

   2. Suurten pörssiyri­tys­ten yhteisövero on keskimäärin 23–24%

    Mikä se sem­moinen yhteisövero on , joka on yli 20 %. Ei sitä ainakaan Suomeen makseta.

   3. Osmo Soin­in­vaara: Mikä se sem­moinen yhteisövero on , joka on yli 20 %. Ei sitä ainakaan Suomeen makseta.

    Vero­ja mak­se­taan toim­inta­maid­en mukaan. Suuril­la pörssiy­htiöil­lä Suomen toimin­not ovat vain mur­to-osa kokon­aisu­ud­es­ta. Yhteisövero­ja 2018:
    — Kone 22.3 %
    — Car­gotec 33 %
    — Val­met 25.7 %
    — Ori­on 20.6 %
    — Wärt­silä 23.1%
    — Sto­ra-Enso 18.3 %

   4. Jus­si: Edelleen myyn­tivoit­toa verotet­taes­sa kokon­ais­r­a­situs on noin 23.5 % yhteisövero + 30–34 % pääo­mavero ilman huojennusta.

    Kuten Osmokin sanoi, Suomes­sa yhteisövero on 20% eikä sen yli.

    Lisäk­si myyn­nis­sä voi vero men­nä han­k­in­ta­meno-olet­ta­man vuok­si alle 30%:n suh­teessa tosi­asial­liseen voit­toon. Han­k­in­ta­meno-olet­ta­ma on siis 40% myyn­ti­hin­nas­ta yli 10 v kestäneille omis­tuk­sille (ja 20% lyhyem­mille), jos sil­lä lask­ien saa pienem­män veron kuin todel­lisel­la han­k­in­ta­menol­la. Parhaim­mil­laan vero­pros­ent­ti voi sen vuok­si läh­estyä 18%:a.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.