Kaupunkiympäristölautakunnan lista 4.12.2018

Pöydältä:

Lapin­lah­den sai­raa­lan ase­ma­kaa­va ja kil­pai­lun jär­jes­tä­mi­nen sai­raa­lan myymiseksi 

Pet­rus Pen­na­sen val­tuus­toa­loi­te Kruu­nu­vuo­ren sil­lan avaa­mi­ses­ta tak­seil­le yöai­kaan kol­mek­si tunniksi.

Teol­li­suus­ka­dun akse­lin kaa­va­run­gon periaatteet

Pat­te­ri­mäen asemakaava

Val­li­saa­ren ja Kunin­kaan­saa­ren asemakaava

Uudet asiat

Mal­min len­to­ken­tän kaa­va­run­gon tar­kis­tus Len­toa­se­ma­kort­te­lei­den ja Nal­len­rin­teen osalta

Suun­nit­te­lu ete­nee nyt vauh­dil­la, kun yleis­kaa­va tuli täl­tä osin hyväk­sy­tyk­si. Näis­sä kort­te­leis­sa on umpi­kort­te­lei­ta muu­tet­tu lähiö­mäi­sem­mik­si niin, että jou­kos­sa näyt­täi­si ole­van pal­jon pis­te­ta­lo­ja. Asi­aa ei perus­tel­tu lis­ta­teks­tis­sä mitenkään.

Len­to­ken­tän alu­eel­la puhu­taan suu­ris­ta asu­kas­mää­ris­tä. Täl­le alu­eel­le tuli­si noin 4 500 onnel­lis­ta malmilaista

Jake­lu­lii­ken­teen pysä­köin­ti­tun­nuk­sen käyttöönotto

Jake­lu­lii­ken­teen autoil­le tuli­si mobii­li­so­vel­lus, joka oikeut­tai­si pysä­köi­mään jake­luau­toil­le tar­koi­te­tuil­la pai­koil­la, jon­ne muil­la ei ole asi­aa ja mak­sut­ta mak­sul­li­sil­la pysä­köin­ti­pai­koil­la. Tar­koi­tus on, että sovel­luk­ses­ta voi näh­dä, mit­kä ruu­dut ovat vapai­ta. Tun­nus on mak­sul­li­nen. Lis­ta­teks­ti antaa ymmär­tää, että mak­sul­la pei­te­tään vain jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set, mut­ta itse pai­kois­ta ei mak­set­tai­si. Jake­lu­ruu­dun käy­tös­tä peri­tään minuut­ti­mak­su. Voi olla, että jake­lu­yri­tys­ten etu­jen mukais­ta oli­si, että minuut­ti­tak­sa oli­si niin kor­kea, ettei autoa kan­na­ta jät­tää ruu­tuun ja men­nä kah­vil­le tai lounaalle.

Ran­ta­sen ja Oska­lan pon­net suo­jel­ta­vien raken­nus­ten yli­mää­räi­sis­tä kustannuksista

Ran­ta­sen pon­nes­sa esi­te­tään ylei­ses­ti ja Oska­lan pon­nes­ta eri­tyi­ses­ti Haka­nie­men kaup­pa­hal­lin koh­dal­la, ettei suo­je­lun kus­tan­nuk­sia perit­täi­si käyt­tä­jil­tä. Tämän sisäi­sen las­ku­tuk­sen­han pitäi­si perus­tua mark­ki­na­vuo­kriin, eikä mark­ki­na­vuo­kra ole suo­jel­lus­sa raken­nuk­ses­sa miten­kään kor­keam­pi. Sikä­li suo­je­lun kus­tan­nus­ten pitäi­si koi­tua omis­ta­jan, täs­sä tapauk­ses­sa kau­pun­gin, tappioksi.

Haka­nie­men hal­lin osal­ta suo­je­lus­ta aiheu­tu­vat lisä­ku­lut ovat noin 1,5 M€. Asi­aan on tar­koi­tus pala­ta kiin­teis­tö­stra­te­gian kohdalla.

 

17 thoughts on “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 4.12.2018”

 1. Tule­vien Mal­mi­lais­ten onnel­li­suu­des­ta puhut­taes­sa tun­nen kyl­män kou­ran lom­pa­kos­sa­ni sekä samaan aikaan vali­tet­ta­van lämi­män tuu­len jota raken­ta­mi­sen mas­sii­vi­set pääs­töt vahvistaa. 

  Kan­nat­taa lukea Suo­men Kuva­leh­den artikk­ke­li aihees­ta Mal­min len­to­ken­tän raken­ta­mi­nen. Tai aina­kin otsik­ko jos ei muu­ten jak­sa perehtyä: 

  Tuhan­sia kilo­met­re­jä beto­ni­pi­la­rei­ta, mas­sii­vi­sia maan­siir­to­ja – Mal­min asun­to­jen raken­ta­mi­ses­ta tulee kal­lis­ta ja työlästä”

  ja

  Yli 14 000 kilo­met­riä beto­ni­pi­la­rei­ta, joi­den val­mis­ta­mi­seen kuluu yli puo­li mil­joo­naa ton­nia sement­tiä, kol­mas­osa Suo­men vuo­tui­ses­ta tuo­tan­nos­ta. Sen teos­sa syn­tyy yli 350 000 ton­nia hiilidioksidia.”

  Veron­mak­sa­jat­han tämä rie­mun sit­ten lopul­ta kai­kin puo­lin hoitaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mal­min raken­ta­mi­nen ei ole sen kum­mal­li­sem­paa kuin raken­ta­mi­nen yli­pään­sä. Hel­pom­paa tämä on kuin Kala­sa­ta­man raken­ta­mi­nen. Se on tot­ta, että r5akentamisessa kuluu sement­tiä ja sement­ti on mer­kit­tä­vä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen aiheut­ta­ja. Sinän­sä oli­si kiva näh­dä, miten tuo 14 000 kilo­met­riä beto­ni­pi­la­rei­ta on las­ket­tu, 600 met­riä asu­kas­ta kohden?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Täs­sä tie­tys­ti näkyy vie­raan­tu­mi­nen raken­ta­mi­sen perussäännöistä.
    Raken­taa kan­nat­taa sin­ne mis­sä olo­suh­teet on otol­li­set, ei sin­ne mis­sä läh­tö­koh­tai­ses­ti on iso­ja haasteita. 

    Tämä todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­mi­nen taas on osa Hel­sin­gin omaan napaan tui­jot­ta­mi­sen kes­kuson­gel­maa kun tän­ne pitää saa­da lisää väkeä hin­nal­la mil­lä hyvänsä. 

    Kala­sa­ta­mas­sa raken­ta­mi­sen perus­kus­tan­nus on edes joten­kin ymmär­ret­tä­vis­sä kun paik­ka on joi­den­kin mie­les­tä hyvä. 

    Mal­mi ei hou­kut­te­le 6000 euron neliö­hin­nal­la ketään.
    Jäl­jel­le jää vali­tet­ta­vas­ti yhteis­kun­nan mak­sa­ma asu­mi­nen joka teh­dään totaa­li­sen vää­räl­lä kustannustasolla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Raken­nus­kus­tan­nuk­set ovat jotain 3000 – 3500 euroa. Mal­mil­la eivät asun­not mene kau­pak­si 6000 eurol­la, joten kau­pun­ki jou­tuu tyy­ty­mään alle 2000 euron tonttihintaan. 

    Hin­noit­te­lun poh­jal­le tulee aluk­si 500 — 1000 euroa / m2 poh­ja­ku­lua pilaan­tu­neen maan, mas­san­vaih­to­jen ja paa­lu­tuk­sen takia. Tuo­hon kun sit­ten lai­te­taan 3500 euroa raken­nus­ku­lu (nyky­het­ken vali­di kes­kiar­vo pk-seu­dul­la kai­ke­ti) ja kau­pun­gin tont­ti­ka­te jne ollaan kyl­lä aika lähel­lä kuut­ta ton­nia, aina­kin vii­des­sä joka aina­kin oman näke­myk­se­ni mukaan on liikaa. 

    Vai menee­kö las­kel­ma­ni jos­sa­kin metsään?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Vaik­ka len­tä­jät ovat ylväs­tel­leet vas­tuut­to­muu­del­laan ja sil­lä, että ovat saa­neet maa­pe­rän pila­tuk­si asumiskelvottomaksi,kovin suu­ria pilan­tu­neen maan vaih­to­ja ei jou­du­ta teke­mään. Tämä puhe vai­keis­ta raken­ta­mi­so­lo­suh­teis­ta on aivan silk­kaa soo­paa. Ereh­tyä voi, mut­ta kun tulee oikais­tuk­si, ei pitäi­si toi­tot­taa samaa vir­heel­lis­tä sano­maa. Se on sil­loin jo valehtelua.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Vaik­ka len­tä­jät ovat ylväs­tel­leet vas­tuut­to­muu­del­laan ja sil­lä, että ovat saa­neet maa­pe­rän pila­tuk­si asumiskelvottomaksi,kovin suu­ria pilan­tu­neen maan vaih­to­ja ei jou­du­ta teke­mään. Tämä puhe vai­keis­ta raken­ta­mi­so­lo­suh­teis­ta on aivan silk­kaa soo­paa. Ereh­tyä voi, mut­ta kun tulee oikais­tuk­si, ei pitäi­si toi­tot­taa samaa vir­heel­lis­tä sano­maa. Se on sil­loin jo valehtelua.

    Ei noi­ta olo­suh­tei­ta voi help­poi­na­kaan pitää eikä edes keskivaikeina.
    Des­tian rapor­tis­sa on kui­ten­kin otet­tu kan­taa mel­ko moneen asi­aan jot­ka eivät ole aivan tavan­omai­sia ratkaistavia. 

    Mut­ta onko las­kel­mas­sa siis jotain väärin?
    Des­tian alus­ta­vas­sa arvios­sa maan­ra­ken­nus / perus­tus­ku­lua / raken­nus­ne­liö on luok­kaa 400 — 600 euroa. 

    Des­tian rapor­tis­ta lisäksi: ”
    On suo­si­tel­ta­vaa teh­dä tut­ki­muk­sia myösulfidisavien esiin­ty­mi­sen sel­vit­ta­mi­sek­si maa­pe­ras­sä ennen raken­nus­suun­ni­tel­ma­vai­het­ta, kos­ka saven kor­kea sul­faat­ti­pi­toi­suus voi aiheut­taa kustannuslisaystäesitettyihin poh­jan­vah­vis­tus- ja perustuskustannuksiin.”

    Onko siis hin­ta­las­kel­mas­sa joku pielessä

    3500 raken­nus­ku­lu ilman perustuksia
    1000 maan­ra­ken­nus ym kulut ja perustus
    1000 kau­pun­gin tonttikate

    = 5500 / m2

    Par­haas­sa tapauk­ses­sa tuos­ta saa ton­nin pois jol­loin ollaan kui­ten­kin myyn­ti­hin­nas­sa siel­lä 5000 luokassa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra: 3500 Rakentaminen
    400 – 600 Maanrakennuskulut
    500 Ton­tin hinta
    = 4400 – 4600 €/m2

    Suu­rin­piir­tein uskot­ta­va taso kustannuksista. 

    Mut­ta kovin iso­ja eikä edes pie­niä nega­tii­vi­sia yllä­tyk­siä ei siis ole varaa tul­la. Des­tian arvios­sa oli maa­mas­so­jen siir­rol­le varat­tu 60 tuhat­ta euroa joka on ker­ta­luok­ka­na häm­mäs­tyt­tä­vä. Tavan­omai­sen ok-ton­tin mas­san­vaih­dot voi­vat olla jo puo­let tuosta. 

    Epäi­len että kus­tan­nusar­vios­sa käy Län­si­met­rot ja hin­ta­ta­so kar­kaa yli vii­den tonnin. 

    Ara­bian­ran­nas­sa tuo vie­lä toi­mii­kin sat­tu­nees­ta syys­tä mut­ta Mal­mil­la ei ole samo­ja houkuttelevuusominaisuuksia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sinän­sä oli­si kiva näh­dä, miten tuo 14 000 kilo­met­riä beto­ni­pi­la­rei­ta on las­ket­tu, 600 met­riä asu­kas­ta kohden?

    Tun­net­tu­na ama­töö­ri­kau­pun­gin­suun­nit­te­li­ja­na saat var­mas­ti vas­tauk­sen, jos kysyt asi­aa suo­raan artik­ke­lin kirjoittajalta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. ano­ny­mouse: Tun­net­tu­na ama­töö­ri­kau­pun­gin­suun­nit­te­li­ja­na saat var­mas­ti vas­tauk­sen, jos kysyt asi­aa suo­raan artik­ke­lin kirjoittajalta.

    Teh­kää nyt eks­kur­sio Ver­mon / Lep­pä­vaa­ran suun­nal­le. Paa­lu­ja uppo­aa syvään ja tihe­ään, sil­ti kämp­piä myy­dään alta 5000 e / m2. No, tää on tiet­ty Espoon puo­lel­la, eli ilma on siel­lä vis­siin hal­vem­paa kuin Helsingissä.
    Esi­merk­ki­nä vaikka:
    https://www.yit.fi/asunnot/espoo/leppavaara/vermonniitty

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   8. ant­ti: Teh­kää nyt eks­kur­sio Ver­mon / Lep­pä­vaa­ran suun­nal­le. Paa­lu­ja uppo­aa syvään ja tihe­ään, sil­ti kämp­piä myy­dään alta 5000 e / m2. No, tää on tiet­ty Espoon puo­lel­la, eli ilma on siel­lä vis­siin hal­vem­paa kuin Helsingissä.
    Esi­merk­ki­nä vaikka:
    https://www.yit.fi/asunnot/espoo/leppavaara/vermonniitty

    Myös esi­mer­kik­si Ara­bian­ran­nan ja Pik­ku-Huo­pa­lah­den savi­maat on aika­naan saa­tu raken­ne­tuk­si, nekin beto­ni­paa­lu­jen päälle.

    Pien­ko­ne­hu­vi­len­tä­jät ovat monel­la tapaa ääne­käs­tä poruk­kaa. Eikä hei­tä hait­taa ollen­kaan, että hei­dän huvi­pä­ris­te­ly­ään jou­tu­vat ala­puo­lel­la kuun­tel­me­maan jat­ku­vas­ti sadat ihmi­set. Samaa piit­taa­mat­to­muut­ta kuin ajaa hil­jai­seen aikaan läpi Man­ner­hei­min­tien moot­to­ri­pyö­räl­lä, jon­ka äänet on viri­tet­ty tap­piin. Samaan aikaan kun Suo­mes­sa on täl­lai­sil­le­kin har­ras­teil­le maa­kun­nis­sa loput­to­mas­ti tilaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Suu­rin osa Val­li­saa­res­ta on tar­koi­tus mer­ki­tä suo­jel­ta­vak­si joko luon­toar­vo­jen tai kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten arvo­jen vuok­si. Luon­toar­voil­taan saa­ret ovat suun­nit­te­li­joi­den­kin mukaan Hel­sin­gin arvok­kaim­pia ketoi­neen, kal­lioi­neen, lepa­koi­neen, per­ho­si­neen ja van­hoi­ne linnoituksineen.

  Mik­si saa­rel­le halu­taan nyt haa­lia sel­lai­sia kävi­jöi­tä, joi­den saa­rel­le tulon tar­koi­tuk­sel­la ei ole mitään teke­mis­tä saa­ren luon­toar­vo­jen kans­sa, vaan mie­les­sä on lähin­nä uusi paik­ka haus­kan­pi­toon, rel­les­tä­mi­seen ja ros­kaa­mi­seen? Mik­si täl­lai­set akti­vi­tee­tit pitäi­si tuo­da arvok­kaal­le luontosaarelle?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Mal­min kaa­va on men­nyt kyl­lä huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­paan suun­taan. Jo alun­pe­rin kaa­va on ollut väl­jä ja teho­ton. Aluet­ta pitäi­si enem­män­kin teh­dä kau­pun­ki­mai­sek­si eikä lähiök­si. Pis­te­ta­lot tuo­vat lähiö­mäi­sen vai­ku­tel­man omi­ne vihe­ra­luei­neen, joi­ta ei kui­ten­kaan pääs­tä hyö­dyn­tä­mään. Eikö Mal­mil­le voi­tai­si kaa­voit­taa kun­non kau­pun­kia 4–8 ker­rok­si­si­ne umpi­kort­te­lei­neen. Tämän kaa­van voi­si kyl­lä lait­taa uudel­leen valmisteluun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kau­pun­ki­lai­nen:
   Mal­min kaa­va on men­nyt kyl­lä huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­paan suun­taan. Jo alun­pe­rin kaa­va on ollut väl­jä ja teho­ton. Aluet­ta pitäi­si enem­män­kin teh­dä kau­pun­ki­mai­sek­si eikä lähiök­si. Pis­te­ta­lot tuo­vat lähiö­mäi­sen vai­ku­tel­man omi­ne vihe­ra­luei­neen, joi­ta ei kui­ten­kaan pääs­tä hyö­dyn­tä­mään. Eikö Mal­mil­le voi­tai­si kaa­voit­taa kun­non kau­pun­kia 4–8 ker­rok­si­si­ne umpi­kort­te­lei­neen. Tämän kaa­van voi­si kyl­lä lait­taa uudel­leen valmisteluun. 

   Tätä ihmet­te­len itse­kin: mik­si kaa­voit­taa ei-toi­vot­tua (mutu) lähiö­tä toi­vo­tun (mutu) kes­kus­ta­mai­sen umpi­kort­te­lia­lu­een sijaan? Myy­tiin­kö täs­sä polii­ti­koil­le kes­kus­ta­mai­nen kaa­va, ja sit­ten yri­te­tään (kuka?) mitään sano­mat­ta livaut­taa lähiö polii­ti­koil­ta läpi. Tör­ke­ää toimintaa!

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Kau­pun­ki­lai­nen:
   Mal­min kaa­va on men­nyt kyl­lä huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­paan suun­taan. Jo alun­pe­rin kaa­va on ollut väl­jä ja teho­ton. Aluet­ta pitäi­si enem­män­kin teh­dä kau­pun­ki­mai­sek­si eikä lähiök­si. Pis­te­ta­lot tuo­vat lähiö­mäi­sen vai­ku­tel­man omi­ne vihe­ra­luei­neen, joi­ta ei kui­ten­kaan pääs­tä hyö­dyn­tä­mään. Eikö Mal­mil­le voi­tai­si kaa­voit­taa kun­non kau­pun­kia 4–8 ker­rok­si­si­ne umpi­kort­te­lei­neen. Tämän kaa­van voi­si kyl­lä lait­taa uudel­leen valmisteluun.

   Juu­ri näin. Suun­nit­te­le­maan pää­see neit­seel­lis­tä tyh­jää plänt­tiä niin kuin jos­sain nuo­ruu­den tie­to­ko­ne­pe­leis­sä ja paras mihin suun­nit­te­li­ja pys­tyy on teh­dä sitä samaa lähiö­tä. Yksi­löl­li­syy­den ja luo­vuu­den osoi­tuk­sek­si riit­tää kun kopioi sen juu­ri sil­lä het­kel­lä muo­dis­sa ole­van yksi­tyis­koh­dan useim­piin taloi­hin. Pas­tel­li­vä­rin, vinon kat­to­lin­jan, yli­mää­räi­sen väril­li­sen kon­tin katol­le tai rans­ka­lai­sen par­vek­keen esimerkiksi.

   Kun voi­si olla vähän roh­keam­pi ja teh­dä sel­lai­sen kau­pun­gin­osan, jos­sa ihmi­set tyk­kää­vät asua ja joka on teho­kas ja toi­mi­va. Teki­si vaik­ka sel­lai­sen parem­man ver­sion Kar­ta­non­kos­kes­ta, joka oli­si vie­lä tii­viim­pi ja kau­pun­ki­mai­sem­pi ja vähem­män pien­ta­lo­ja sisältävä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Arve­len, että kaa­voit­ta­ja perus­te­lee tuo­ta len­to­kent­tä­kaa­van lähiö­mäis­tä­mis­tä raken­nut­ta­jien toi­veil­la, että Mal­min suun­nal­ta kotia etsi­vät ihmi­set halua­vat nii­tä lähiö­ta­lo­ja, hal­paa auto­paik­kaa, että pää­see hel­pos­ti Pris­maan, ikku­naa kol­meen suun­taan, lasi­tet­tua par­ve­ket­ta, eivät­kä tii­vis­tä umpi­kort­te­lia lähipalveluineen.

  Näin saat­taa olla.

  Mut­ta sitä kau­pun­kia ei Hel­sin­kiin lisää syn­ny, jos sitä ei mihin­kään rakenneta.

  Kaa­voit­ta­jan pitäi­si täs­sä nyt näyt­tää edel­lä­kä­vi­jyyt­tä ja ottaa riskiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply to Peter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.