Lattiavuokrahypoteesi ja Oikotien vuokrapyynnöt

Asu­mis­tu­ki-raport­ti­ni jul­kai­su­ti­lan­tees­sa meil­lä oli vähän kinaa pro­fes­so­ri Tuuk­ka Saa­ri­maan kans­sa sii­tä, muo­dos­taa­ko toi­meen­tu­lo­tu­ki lat­tia­vuo­kran vuo­kra­mark­ki­noil­le. Kun toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­saa mitään kyse­le­mät­tä 675 euroa vuo­kraa mis­tä tahan­sa hii­li­kel­la­rin perä­huo­nees­ta, voit­toa tavoit­te­le­vas­sa maa­il­mas­sa ei tätä alem­pia vuo­kria pitäi­si juu­ri olla. Tuuk­ka näyt­ti rekis­te­riai­neis­ton tulok­sia, jon­ka mukaan noi­ta lat­tia­vuo­kran alit­ta­via vuo­kria on asu­mis­tu­ki­ti­las­tos­sa runsaasti.

Minä sanoin, että luu­len, ettei­vät nuo hal­vat vuo­krat ole mark­ki­naeh­toi­sia vaan usein­kin suvun sisäi­siä vuo­krauk­sia. Nyt kun opis­ke­li­jat ovat siir­ty­neet ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin ja tukea voi saa­da myös sii­hen, että mak­saa vuo­kraa fai­jal­le, noi­ta voi olla suh­tees­sa enem­män­kin. Tuuk­ka ei usko­nut, että näi­tä voi­si olla kovin­kaan paljon.

Ava­sin oikotie.fi ‑pals­tan vuo­kra­tar­jous­ten osal­ta ja kävin läpi kaik­ki Hel­sin­gis­sä tar­jol­la ole­vat yksiöt, joi­ta oli run­saat 400. Pois­tin kalus­te­tut yksiöt ja kimp­pa­käm­pät ja ali­vuo­kra­lai­sa­sun­not sekä kaik­ki yksiöt, jois­ta pyy­det­tiin yli 1100 euroa vuo­kraa, kos­ka en usko­nut, että kukaan haki sel­lai­seen pit­kä­ai­kais­ta vuokralaista.

Aika vähän oli alle 675 euron vuokria.

Tämä jakau­ma on har­hai­nen kal­lii­siin asun­toi­hin päin, kos­ka ne vii­py­vät sivus­tol­la pidem­pään ja palaa­vat sin­ne pian taas uudestaan.

 

15 thoughts on “Lattiavuokrahypoteesi ja Oikotien vuokrapyynnöt”

 1. Hal­vat vuo­kra asun­not voi­vat olla pait­si suku­lais, myös tutun­kaup­paa — eli vuo­kra­taan tutul­le tai tutun­tu­tul­le var­mas­ti luo­tet­ta­val­le ihmi­sel­le alle mark­ki­na­hin­nan, ja luo­te­taan sii­hen että ko. hen­ki­lö ei taa­tus­ti hajoi­ta paik­ko­ja ja mak­saa vuo­kran var­mas­ti. Monas­ti vie­lä sil­lä tyy­lil­lä että edel­li­nen vuo­kra­lai­nen etsii uuden luo­tet­ta­van vuo­kra­lai­sen, usein samaan van­haan hin­taan (ja samas­sa kunnossa).

  Nämä asun­not ei todel­la­kaan tule iki­nä Oiko­tiel­le. Ne menee luo­tet­ta­vil­le, mut­tei vält­tä­mät­tä rik­kail­le ihmi­sil­le (jot­ka siis saa­vat sii­hen asu­mis­tu­kea, jol­loin näky­vät asu­mis­tu­ki­ti­las­tos­sa). Nämä asun­not ei kui­ten­kaan vai­ku­ta mark­ki­na­hin­toi­hin, kos­ka nii­tä on vähem­män kuin haluk­kai­ta vuo­kra­lai­sia niihin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Jou­kos­sa voi olla jon­kin ver­ran myös van­ho­ja vuo­kra­so­pi­muk­sia, jot­ka on teh­ty jos­kus vuon­na 1 ja 2 sil­loi­ses­sa maa­il­mas­sa ja jois­sa on kor­kein­taan indek­sieh­to tai ei edes sitä. Itse asun Itä-Hel­sin­gin gent­ri­fioi­tu­nees­sa osas­sa, joka suh­tees­sa kel­vol­li­ses­sa työ­elä­keyh­tiön sijoi­tusa­sun­nos­sa, jos­ta mak­san täl­lä het­kel­lä 601,08 e / kk. Muu­tin tähän vuon­na 2006, jol­loin vuo­kra­mark­ki­nat tai­si­vat olla tie­tys­sä suh­tees­sa aika toi­sen­lai­set kuin nykyään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Saa­ri­maan havain­nos­sa on kyse juu­ri tästä.

   Vaik­ka­pa vuo­si­kym­men sit­ten toi­meen­tu­lo­tuen vuo­kra­kat­to oli alle 675e/kk — luul­ta­vas­ti jotain 500–600 euron välil­lä. Soi­nin­vaa­ran Lat­tia­vuo­kra­hy­po­tee­sin mukai­ses­ti vuo­kra­so­pi­muk­sia sol­mit­tiin tuon­ai­kai­sen toi­meen­tu­lo­tuen vuo­kra­ka­ton mukai­ses­ti. Osa vuo­kra­nan­ta­jis­ta unoh­taa tai ei viit­si korot­taa vuo­kraa pit­kis­sä vuokrasopimuksissa. 

   Toi­saal­ta vuo­kra­kat­toa edul­li­sem­man asun­non voi löy­tää Hel­sin­gin suu­rim­mal­ta vuo­kra­nan­ta­jal­ta: Hel­sin­gin kaupungilta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Mie­len­kiin­toi­se­na huo­mio­na Yli puo­let nois­ta kat­so­tuis­ta asun­nois­ta on hil­jat­tain lin­ja­sa­nee­rat­tu­ja. Eli voi olla että nous­sei­den kulu­jen takia yksi­tyi­set omis­ta­jat ovat nor­maa­lia innok­kaam­pia pitä­mään asun­not vuo­krat­tu­na (Jol­lai­sen vai­ku­tuk­sen mark­ki­na­hin­taa hie­man edul­li­sem­mal­la vuo­kral­la voi­sin kuvi­tel­la olevan). 

  Lisäk­si yhtä vuo­kra­tur­van koh­det­ta lukuun otta­mat­ta vuo­kraa­jat ovat ilmei­ses­ti yksi­tyi­siä taho­ja, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä seu­raa mark­ki­noi­ta aktii­vi­ses­ti vaan ovat rehel­li­sem­piä hin­ta­sig­naa­leis­saan (Pie­ni yksiö, ei hir­veän hyväs­sä kun­nos­sa, ei täs­tä nyt 650€+ keh­taa pyytää).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Jos ole­tuk­se­si toi­meen­tu­lo­tuen lat­tia­vuo­kras­ta pitäi­si paik­kaan­sa tuli­si sen näkyä myös muil­la paik­ka­kun­nil­la. Kos­ka näin ei ole, epäi­len suu­res­ti teoriaasi.

  Ehkä­pä se vaan on niin, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­mi­nen on kal­lis­ta ja seu­raus lii­an tii­viis­tä rakentamisesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jon­ne:
   Jos ole­tuk­se­si toi­meen­tu­lo­tuen lat­tia­vuo­kras­ta pitäi­si paik­kaan­sa tuli­si sen näkyä myös muil­la paik­ka­kun­nil­la. Kos­ka näin ei ole, epäi­len suu­res­ti teoriaasi.

   Ehkä­pä se vaan on niin, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­mi­nen on kal­lis­ta ja seu­raus lii­an tii­viis­tä rakentamisesta.

   Suu­rim­mas­sa osas­sa muu­ta maa­ta on tar­jon­taa pal­jon enem­mäin kuin kysyn­tää. Tar­jon­ta pitää siis hin­nat kuris­sa. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la taas on kysyn­tää enem­män (tai vähin­tään yhtä pal­jon) kuin tar­jon­taa, joten 675€ “lat­tia­vuo­kra” tun­tuu toteutuvan. 

   Syn­ty­me­ka­nis­mi on hyvin loo­gi­nen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vat ovat vuo­kra­mark­ki­noil­la hei­kos­sa ase­mas­sa. Vuo­kra­nan­ta­jat lähes poik­keuk­set­ta pyr­ki­vät vali­koi­maan vuo­kra­lai­set ja tur­vaa­maan oman sijoi­tuk­sen­sa. Näin ollen toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vat eivät pää­sään­töi­ses­ti saa vuo­krat­tua halu­tum­pia koh­tei­ta. Heil­lä on kui­ten­kin mak­su­ky­kyä se 675€/kk, joten aika nopeas­ti se hii­li­kel­la­rin perä­huo­nek­kin hin­noi­tel­laan sii­hen 675€/kk. Yksi­lön näkö­kul­mas­ta valin­ta on se, että mak­san 675€ (johon siis on varaa) hii­li­kel­la­ris­ta vai nukun ulko­na. Ei lie­ne kovin vai­ke­aa ennus­taa, että enem­mis­tö valit­see hii­li­kel­la­rin. Ja näin siis se pahin­kin mur­ju mak­saa 675€

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Olet var­mas­ti oikeas­sa täs­sä asias­sa. Tulee mie­leen, että mis­sä todel­li­suu­des­sa Saa­ri­maa elää?

  Olen eri miel­tä vuo­kra­tu­kien vahin­gol­li­suu­des­ta. Se ei ole perus­te­lu, että ne oli­si­vat vähem­män vahin­gol­li­sia kuin toi­meen­tu­lo­tu­ki. Ne pitää lopet­taa välit­tö­mäs­ti, kuten omis­tusa­su­mi­sen kor­ko­tuet­kin. Mark­ki­na­ta­sa­pai­no löy­tyy puo­les­sa vuo­des­sa tai vuo­des­sa. Suu­ret häviä­jät ovat pelu­rit, eivät asukkaat.

  Sel­vi­tyk­sen luu on kui­ten­kin sii­nä, että toi­meen­tu­lo­tu­keen tulee saa­da rajoi­tuk­sia. Rajoi­tuk­set voi­vat olla joko laa­dul­li­sia tai ajal­li­sia. Paras­ta ehkä, että oli­si­vat molempia. 

  Laa­dul­li­nen rajoi­tus on help­po toteut­taa jon­kin­lai­se­na kupon­ki­jär­jes­tel­mä­nä, mikä on ylei­ses­ti käy­tös­sä maa­il­mal­la. Kupon­ki kel­paa vain ruo­ka­kaup­paan tms. 

  Ajal­li­nen rajoi­tus voi­si olla esi­mer­kik­si että toi­meen­tu­lo­tu­kea voi saa­da vain 6 kk peräk­käin ja sen jäl­keen pitää olla aina­kin vuo­den väli. Toi­meen­tu­lo­tuen perus­a­ja­tus­han on ollut, että se aut­taa han­ka­lan vai­heen yli. Tämä on täl­lä het­kel­lä täy­sin hämärtynyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kal­le: Laa­dul­li­nen rajoi­tus on help­po toteut­taa jon­kin­lai­se­na kupon­ki­jär­jes­tel­mä­nä, mikä on ylei­ses­ti käy­tös­sä maa­il­mal­la. Kupon­ki kel­paa vain ruo­ka­kaup­paan tms.

   Mitä täs­sä voi­tet­tai­siin? Onko jokin syy olet­taa, että toi­meen­tu­lo­tuen saa­jat mer­kit­tä­väs­sä mää­rin eivät tie­dä, mikä kulu­tus paran­taa hei­dän omaa hyvin­voin­ti­aan eni­ten? Jos ei, niin täl­lai­set rajoi­tuk­set joh­ta­vat joko sii­hen, että toi­meen­tu­lo­tuen saa­jan hyvin­voin­ti huo­no­nee tai sit­ten saman hyvin­voin­nin saa­vut­ta­mi­sek­si pitää käyt­tää net­to­mää­räi­ses­ti enem­män veron­mak­sa­jien rahaa. 

   Kal­le: Ajal­li­nen rajoi­tus voi­si olla esi­mer­kik­si että toi­meen­tu­lo­tu­kea voi saa­da vain 6 kk peräk­käin ja sen jäl­keen pitää olla aina­kin vuo­den väli. 

   Yhdis­tet­ty­nä sii­hen kyt­täys­me­ka­nis­miin, joka toi­meen­tu­lo­tu­keen nykyi­sin kuu­luu (eli jos jos­tain pat­jan alta löy­tyy sääs­tö­jä, niin se on heti tuki poik­ki) tämä oli­si var­sin jul­ma sys­tee­mi. Perus­tu­lon tavoin (eli raha mak­se­taan pel­käs­tään sil­lä perus­teel­la, että tulo­ja ei ole, riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä sääs­tö­jä on) toteu­tet­tu­na joku täl­lai­nen voi­si toi­mia, kos­ka se mah­dol­lis­tai­si tuen saa­jan varau­tu­mi­sen sii­hen, että tuki puto­aa pois. 

   Kal­le:
   Toi­meen­tu­lo­tuen perus­a­ja­tus­han on ollut, että se aut­taa han­ka­lan vai­heen yli. Tämä on täl­lä het­kel­lä täy­sin hämärtynyt.

   Koko nykyi­nen sosi­aa­li­tur­va­sys­tee­mi on raken­net­tu ihan toi­sen­lai­seen maa­il­maan kuin se, mis­sä nyt eläm­me. Sii­nä maa­il­mas­sa koh­tuu­palk­kai­sia töi­tä riit­ti kai­kil­le haluk­kail­le. Sen jäl­keen kui­ten­kin ihmis­ten tuot­ta­vuuse­rot ovat reven­neet suu­rik­si, mikä tar­koit­taa sitä, että huo­noi­ten tuot­ta­vil­le työn­te­ki­jöil­le ei löy­dy työ­paik­ko­ja, joi­den mark­ki­na­hin­tai­sel­la pal­kal­la tuli­si toi­meen. Tämä ongel­ma ei kor­jaan­nu sil­lä, että hei­tä pot­ki­taan entis­tä kovem­paa pää­hän. Tule­vai­suu­des­sa teko­ä­lyn ja robot­tien vie­des­sä entis­tä useam­man työ­pai­kan, tämän poru­kan koko kas­vaa vain entisestään.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Samu­li Saa­rel­ma:
    …Koko nykyi­nen sosi­aa­li­tur­va­sys­tee­mi on raken­net­tu ihan toi­sen­lai­seen maa­il­maan kuin se, mis­sä nyt eläm­me. Sii­nä maa­il­mas­sa koh­tuu­palk­kai­sia töi­tä riit­ti kai­kil­le haluk­kail­le. Sen jäl­keen kui­ten­kin ihmis­ten tuot­ta­vuuse­rot ovat reven­neet suuriksi…

    Nyt meni lop­pu ana­lyy­si kyl­lä pie­leen. Koh­tuu­palk­kai­sia työ­paik­ko­ja riit­tää tänä päi­vä­nä­kin kai­kil­la, mut­ta nii­tä ei halu­ta ottaa vas­taan kos­ka on hel­pom­pi elää sosi­aa­li­tur­val­la, ei halu­ta muut­taa työn peräs­sä ja pär­jää­kö Suo­mes­sa enää edes koh­tuu­pal­kal­la, kos­ka veroas­te on maa­il­man kor­kein. Hel­poin­ta ja nopein­ta on puut­tua sosi­aa­li­tur­vaan. Se on koko­naan edus­kun­nan käsissä.

    Asu­mi­sen osal­ta osaan ongel­mas­ta on help­po puut­tua. Varain­siir­to­ve­ro on tyy­pil­li­nen pis­te­ve­ro, joka aiheut­taa enem­män vahin­koa kuin hyö­tyä. Kuu­luu siis samaan sar­jaan polttoaine‑, alko­ho­li- ja soke­ri­ve­ron kans­sa. Asun­to­jen hin­to­jen nousu kas­vu­kes­kuk­sis­sa ei ole hal­lin­nas­sa. Asu­mi­sen tuke­mi­nen on vain yksi teki­jä, mut­ta sii­tä pääs­tään hel­pos­ti eroon. Kaa­voi­tus­mo­no­po­lin vää­rin­käyt­tö oon toi­nen suu­ri syy. Sii­nä puree joko kaa­voi­tus­mo­no­po­lin pur­ka­mi­nen tai kun­tien maa­no­mis­tuk­sen kiel­tä­mi­nen. Kan­na­tan jälkimmäistä. 

    Muun tur­han sään­te­lyn pur­ku on myös osin edus­kun­nan käsis­sä. Tämän piti olla hal­li­tus, joka pur­kaa sään­te­lyä, mut­ta raken­nusa­lal­la en ole näh­nyt vie­lä yhtään radi­kaa­lia aloi­tet­ta todel­li­siin sääntötalkoisiin.

    Kor­kea veroas­te on eni­ten myrk­kyä pie­ni­tu­loi­sil­le. Suu­ri­tu­loi­set pär­jää­vät ja hyvin suu­ri­tu­loi­set voi­vat muut­taa aina­kin osan tulois­taan muo­toon, jos­sa Suo­mi ei voi sitä verot­taa. Jär­jes­tel­mä, joka on raken­net­tu tuke­maan pie­ni­tu­loi­sia on kään­ty­nyt itse­ään vastaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Tämän Saa­ri­maan pitäi­si vähän roh­kais­tua tutus­tu­maan Hel­sin­gin pää­tök­sen­te­koon, kos­ka on nyt jo vuo­sia kysel­lyt mik­si Jät­kä­saa­reen ei esi­mer­kik­si raken­net­tu enem­pää asun­to­ja. Ilmei­ses­ti esit­tää tyh­mää, kos­ka jou­tui­si kri­ti­soi­maan kokoo­mus­ta. Sil­ti parem­pi esit­tää tyh­mää ja olla hijaa, kuin ker­toa ihan omaa totuut­taan kuten tämä toi­nen prof­fa Vaat­to­vaa­ra, joka kek­sii luku­ja omas­ta pääs­tään ja tekee niil­lä aina poli­tiik­kaa ennen vaa­le­ja. Sää­li, että ala on nyt näi­den kah­den hal­lus­sa medias­sa, kos­ka nyt kes­kus­te­lua ei ole mitään syy­tä seurata.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. JS:
   Tämän Saa­ri­maan pitäi­si vähän roh­kais­tua tutus­tu­maan Hel­sin­gin pää­tök­sen­te­koon, kos­ka on nyt jo vuo­sia kysel­lyt mik­si Jät­kä­saa­reen ei esi­mer­kik­si raken­net­tu enem­pää asun­to­ja. Ilmei­ses­ti esit­tää tyh­mää, kos­ka jou­tui­si kri­ti­soi­maan kokoomusta… 

   Ongel­ma on peru­ja jo sotaa edel­tä­neel­tä ajal­ta. Taka-Töö­lön kaa­va on lii­an teho­ton ja sen raken­ta­mi­nen alkoi 20-luvul­la. En tie­dä, mikä on van­ha­suo­ma­lais­ten osuus tuos­sa pää­tök­ses­sä? Sodan jäl­kei­nen aika on sit­ten täy­del­li­nen katastrofi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Tark­ka tilas­to vaa­ti­si ilmoi­tus­vah­din käyt­tä­mis­tä, kos­ka edul­li­sim­mat asun­not tie­tys­ti katoa­vat pal­ve­lus­ta alta aikayk­si­kön ja yli­hin­noi­tel­lut jää­vät roik­ku­maan pitem­mäk­si aikaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Aika vaa­ral­li­nen kitey­tys. Tämä­hän saat­tai­si tar­koit­taa sitä, että nykyi­nen tuki­jär­jes­tel­mäm­me ohjai­si ihmi­siä käyt­täy­ty­mään taval­la joka on hei­dän itsen­sä kan­nal­ta jär­ke­vä, mut­ta veron­mak­sa­jien ja yhteis­kun­nan kan­nal­ta jär­je­tön ja kus­tan­nus­te­ho­ton. Lisäk­si esit­tä­mä­si kom­ment­ti voi­si saat­taa vasem­mis­to­puo­lu­eet has­suun valoon, jos nii­den aja­ma poli­tiik­ka on aiheut­ta­nut vuo­kra­ta­son nousun niin kor­keal­le, että pie­ni­tu­loi­sen on vai­kea asua Hel­sin­gis­sä vuo­kral­la, vaik­ka samaan aikaan ollaan puo­lus­ta­vi­naan pien­tä ihmis­tä ja mes­su­taan pii­le­vis­tä valtarakenteista. 

  Nos­tan hat­tua, että täs­sä maas­sa on sen­tään yksi polii­tik­ko, jol­le on tär­keäm­pää pyr­kiä totuu­teen eikä puh­da­sop­pi­suu­teen. Toi­vot­ta­vas­ti jak­sat pitää yllä keskustelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Täy­tyy sanoa, että raport­ti oli hyvä. Moni muu sor­tuu näper­te­le­mään jon­kin pie­nen­pie­nen yksi­tyis­koh­dan tut­ki­mi­seen suu­rel­la pie­tee­til­lä. Tuo­ta­kin lat­tia­ta­soa saa tut­kia vuo­sia oikeaop­pi­ses­ti satun­nais­te­tuil­la kokeil­la, mut­ta onko se jär­ke­vää resurs­sien käyt­töä, epäilen.
  Täs­sä rapor­tis­sa oli käsi­tel­ty pit­kä lis­ta asioi­ta holis­ti­ses­ti. Nimes­tään huo­li­mat­ta pru­ju ei rajoi­tu asu­mis­tu­keen. Lisäk­si sii­nä käsi­tel­lään myös näi­tä: hitas, ara, toi­meen­tu­lo­tu­ki, vuo­kra­ta­so, segre­gaa­tio,… Ihme­tyt­tää, etten näh­nyt kir­joit­ta­jan mai­nos­ta­van raport­tia en tääl­lä enkä muu­al­la SoMes­sa. Myön­nän täl­le rapor­til­le vah­van lukusuo­si­tuk­sen ja lisäk­si eri­kois­mai­nin­ta sii­tä, että raport­ti oli pys­tyt­ty kir­joit­ta­maan “sel­ko­kie­lel­lä”. Täs­sä link­ki sil­tä varal­ta ettei raport­tia ole tar­koi­tet­tu “salai­sek­si”:

  http://www.akavaworks.fi/files/25855/Asumistuki_asuntopolitiikan_valineena_Soininvaara_AkavaWorks_raportti_2018.pdf

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Tuli mie­leen, että jos vuo­krai­sin asun­non lap­sel­le­ni niin mik­si minä pis­täi­sin sen Oikotielle ???

  Ei sii­hen pak­koa ole yksi­tyi­sel­lä, sen sijaan noi­den yleis­hyö­dyl­lis­ten on ilmei­ses­ti pak­ko ilmoit­tel­la jos­sa­kin julk­sel­la paikalla ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.