Lattiavuokrahypoteesi ja Oikotien vuokrapyynnöt

Asum­is­tu­ki-raport­ti­ni julka­isu­ti­lanteessa meil­lä oli vähän kinaa pro­fes­sori Tuuk­ka Saari­maan kanssa siitä, muo­dostaako toimeen­tu­lo­tu­ki lat­ti­avuokran vuokra­markki­noille. Kun toimeen­tu­lo­tu­ki mak­saa mitään kyse­lemät­tä 675 euroa vuokraa mis­tä tahansa hiilikel­lar­in perähuoneesta, voit­toa tavoit­tel­evas­sa maail­mas­sa ei tätä alem­pia vuokria pitäisi juuri olla. Tuuk­ka näyt­ti rek­iste­ri­aineis­ton tulok­sia, jon­ka mukaan noi­ta lat­ti­avuokran alit­tavia vuokria on asum­is­tuk­i­ti­las­tossa runsaasti.

Minä sanoin, että luulen, etteivät nuo hal­vat vuokrat ole markki­nae­htoisia vaan useinkin suvun sisäisiä vuokrauk­sia. Nyt kun opiske­li­jat ovat siir­tyneet yleisen asum­istuen piiri­in ja tukea voi saa­da myös siihen, että mak­saa vuokraa fai­jalle, noi­ta voi olla suh­teessa enem­mänkin. Tuuk­ka ei uskonut, että näitä voisi olla kovinkaan paljon.

Avasin oikotie.fi ‑pal­stan vuokratar­jousten osalta ja kävin läpi kaik­ki Helsingis­sä tar­jol­la ole­vat yksiöt, joi­ta oli run­saat 400. Poistin kalus­te­tut yksiöt ja kimp­pakäm­pät ja alivuokralaisas­un­not sekä kaik­ki yksiöt, joista pyy­det­ti­in yli 1100 euroa vuokraa, kos­ka en uskonut, että kukaan haki sel­l­aiseen pitkäaikaista vuokralaista.

Aika vähän oli alle 675 euron vuokria.

Tämä jakau­ma on harhainen kalli­isi­in asun­toi­hin päin, kos­ka ne viipyvät sivus­tol­la pidem­pään ja palaa­vat sinne pian taas uudestaan.

 

15 vastausta artikkeliin “Lattiavuokrahypoteesi ja Oikotien vuokrapyynnöt”

 1. Hal­vat vuokra asun­not voivat olla pait­si suku­lais, myös tutunkaup­paa — eli vuokrataan tutulle tai tutun­tu­tulle var­masti luotet­tavalle ihmiselle alle markki­nahin­nan, ja luote­taan siihen että ko. henkilö ei taa­tusti hajoi­ta paikko­ja ja mak­saa vuokran var­masti. Monas­ti vielä sil­lä tyylil­lä että edelli­nen vuokralainen etsii uuden luotet­ta­van vuokralaisen, usein samaan van­haan hin­taan (ja samas­sa kunnossa).

  Nämä asun­not ei todel­lakaan tule ikinä Oikotielle. Ne menee luotet­taville, mut­tei vält­tämät­tä rikkaille ihmisille (jot­ka siis saa­vat siihen asum­is­tukea, jol­loin näkyvät asum­is­tuk­i­ti­las­tossa). Nämä asun­not ei kuitenkaan vaiku­ta markki­nahin­toi­hin, kos­ka niitä on vähem­män kuin halukkai­ta vuokralaisia niihin.

 2. Joukos­sa voi olla jonkin ver­ran myös van­ho­ja vuokra­sopimuk­sia, jot­ka on tehty joskus vuon­na 1 ja 2 sil­loises­sa maail­mas­sa ja jois­sa on korkein­taan indek­siehto tai ei edes sitä. Itse asun Itä-Helsin­gin gen­tri­fioituneessa osas­sa, joka suh­teessa kelvol­lises­sa työeläkey­htiön sijoi­tusasun­nos­sa, jos­ta mak­san täl­lä het­kel­lä 601,08 e / kk. Muutin tähän vuon­na 2006, jol­loin vuokra­markki­nat taisi­vat olla tietyssä suh­teessa aika toisen­laiset kuin nykyään.

  1. Saari­maan havain­nos­sa on kyse juuri tästä.

   Vaikka­pa vuosikym­men sit­ten toimeen­tu­lotuen vuokrakat­to oli alle 675e/kk — luul­tavasti jotain 500–600 euron välil­lä. Soin­in­vaaran Lat­ti­avuokrahy­po­teesin mukaises­ti vuokra­sopimuk­sia solmit­ti­in tuon­aikaisen toimeen­tu­lotuen vuokraka­ton mukaises­ti. Osa vuokranan­ta­jista uno­htaa tai ei viit­si korot­taa vuokraa pitkissä vuokrasopimuksissa. 

   Toisaal­ta vuokrakat­toa edullisem­man asun­non voi löytää Helsin­gin suurim­mal­ta vuokranan­ta­jal­ta: Helsin­gin kaupungilta.

 3. Mie­lenki­in­toise­na huomiona Yli puo­let noista kat­so­tu­ista asun­noista on hil­jat­tain lin­jasa­neer­at­tu­ja. Eli voi olla että nous­sei­den kulu­jen takia yksi­tyiset omis­ta­jat ovat nor­maalia innokkaampia pitämään asun­not vuokrat­tuna (Jol­laisen vaiku­tuk­sen markki­nahin­taa hie­man edullisem­mal­la vuokral­la voisin kuvitel­la olevan). 

  Lisäk­si yhtä vuokratur­van kohdet­ta luku­un otta­mat­ta vuokraa­jat ovat ilmeis­es­ti yksi­ty­isiä taho­ja, jot­ka eivät vält­tämät­tä seu­raa markki­noi­ta akti­ivis­es­ti vaan ovat rehellisem­piä hin­tasig­naaleis­saan (Pieni yksiö, ei hirveän hyvässä kun­nos­sa, ei tästä nyt 650€+ kehtaa pyytää).

 4. Jos ole­tuk­sesi toimeen­tu­lotuen lat­ti­avuokras­ta pitäisi paikkaansa tulisi sen näkyä myös muil­la paikkakun­nil­la. Kos­ka näin ei ole, epäilen suuresti teoriaasi.

  Ehkäpä se vaan on niin, että pääkaupunkiseudul­la asum­i­nen on kallista ja seu­raus liian tiivi­istä rakentamisesta.

  1. Jonne:
   Jos ole­tuk­sesi toimeen­tu­lotuen lat­ti­avuokras­ta pitäisi paikkaansa tulisi sen näkyä myös muil­la paikkakun­nil­la. Kos­ka näin ei ole, epäilen suuresti teoriaasi.

   Ehkäpä se vaan on niin, että pääkaupunkiseudul­la asum­i­nen on kallista ja seu­raus liian tiivi­istä rakentamisesta.

   Suurim­mas­sa osas­sa muu­ta maa­ta on tar­jon­taa paljon enem­mäin kuin kysyn­tää. Tar­jon­ta pitää siis hin­nat kuris­sa. Pääkaupunkiseudul­la taas on kysyn­tää enem­män (tai vähin­tään yhtä paljon) kuin tar­jon­taa, joten 675€ “lat­ti­avuokra” tun­tuu toteutuvan. 

   Syn­tymekanis­mi on hyvin loogi­nen. Lähtöko­htais­es­ti toimeen­tu­lo­tukea saa­vat ovat vuokra­markki­noil­la heikos­sa ase­mas­sa. Vuokranan­ta­jat läh­es poikkeuk­set­ta pyrkivät valikoimaan vuokralaiset ja tur­vaa­maan oman sijoituk­sen­sa. Näin ollen toimeen­tu­lo­tukea saa­vat eivät pääsään­töis­es­ti saa vuokrat­tua halu­tumpia kohtei­ta. Heil­lä on kuitenkin mak­sukykyä se 675€/kk, joten aika nopeasti se hiilikel­lar­in perähuonekkin hin­noitel­laan siihen 675€/kk. Yksilön näkökul­mas­ta val­in­ta on se, että mak­san 675€ (johon siis on varaa) hiilikel­lar­ista vai nukun ulkona. Ei liene kovin vaikeaa ennus­taa, että enem­mistö val­it­see hiilikel­lar­in. Ja näin siis se pahinkin mur­ju mak­saa 675€

 5. Olet var­masti oike­as­sa tässä asi­as­sa. Tulee mieleen, että mis­sä todel­lisu­udessa Saari­maa elää?

  Olen eri mieltä vuokratukien vahin­gol­lisu­ud­es­ta. Se ei ole perustelu, että ne oli­si­vat vähem­män vahin­gol­lisia kuin toimeen­tu­lo­tu­ki. Ne pitää lopet­taa välit­tömästi, kuten omis­tusasumisen korkotuetkin. Markki­natas­apaino löy­tyy puo­lessa vuodessa tai vuodessa. Suuret häviäjät ovat pelu­rit, eivät asukkaat.

  Selvi­tyk­sen luu on kuitenkin siinä, että toimeen­tu­lo­tu­keen tulee saa­da rajoituk­sia. Rajoituk­set voivat olla joko laadullisia tai ajal­lisia. Paras­ta ehkä, että oli­si­vat molempia. 

  Laadulli­nen rajoi­tus on help­po toteut­taa jonkin­laise­na kuponki­jär­jestelmänä, mikä on yleis­es­ti käytössä maail­mal­la. Kupon­ki kel­paa vain ruokakaup­paan tms. 

  Ajalli­nen rajoi­tus voisi olla esimerkik­si että toimeen­tu­lo­tukea voi saa­da vain 6 kk peräkkäin ja sen jäl­keen pitää olla ainakin vuo­den väli. Toimeen­tu­lotuen perusa­ja­tushan on ollut, että se aut­taa han­kalan vai­heen yli. Tämä on täl­lä het­kel­lä täysin hämärtynyt.

  1. Kalle: Laadulli­nen rajoi­tus on help­po toteut­taa jonkin­laise­na kuponki­jär­jestelmänä, mikä on yleis­es­ti käytössä maail­mal­la. Kupon­ki kel­paa vain ruokakaup­paan tms.

   Mitä tässä voitet­taisi­in? Onko jokin syy olet­taa, että toimeen­tu­lotuen saa­jat merkit­tävässä määrin eivät tiedä, mikä kulu­tus paran­taa hei­dän omaa hyv­in­voin­ti­aan eniten? Jos ei, niin täl­laiset rajoituk­set johta­vat joko siihen, että toimeen­tu­lotuen saa­jan hyv­in­voin­ti huononee tai sit­ten saman hyv­in­voin­nin saavut­tamisek­si pitää käyt­tää net­tomääräis­es­ti enem­män veron­mak­sajien rahaa. 

   Kalle: Ajalli­nen rajoi­tus voisi olla esimerkik­si että toimeen­tu­lo­tukea voi saa­da vain 6 kk peräkkäin ja sen jäl­keen pitää olla ainakin vuo­den väli. 

   Yhdis­tet­tynä siihen kyt­täys­mekanis­mi­in, joka toimeen­tu­lo­tu­keen nyky­isin kuu­luu (eli jos jostain pat­jan alta löy­tyy säästöjä, niin se on heti tuki poik­ki) tämä olisi varsin jul­ma sys­tee­mi. Perus­tu­lon tavoin (eli raha mak­se­taan pelkästään sil­lä perus­teel­la, että tulo­ja ei ole, riip­pumat­ta siitä, mitä säästöjä on) toteutet­tuna joku täl­lainen voisi toimia, kos­ka se mah­dol­lis­taisi tuen saa­jan varautu­misen siihen, että tuki putoaa pois. 

   Kalle:
   Toimeen­tu­lotuen perusa­ja­tushan on ollut, että se aut­taa han­kalan vai­heen yli. Tämä on täl­lä het­kel­lä täysin hämärtynyt.

   Koko nykyi­nen sosi­aal­i­tur­vasys­tee­mi on raken­net­tu ihan toisen­laiseen maail­maan kuin se, mis­sä nyt elämme. Siinä maail­mas­sa kohtu­u­palkkaisia töitä riit­ti kaikille halukkaille. Sen jäl­keen kuitenkin ihmis­ten tuot­tavu­userot ovat reven­neet suurik­si, mikä tarkoit­taa sitä, että huonoiten tuot­taville työn­tek­i­jöille ei löy­dy työ­paikko­ja, joiden markki­nahin­taisel­la pal­ka­lla tulisi toimeen. Tämä ongel­ma ei kor­jaan­nu sil­lä, että heitä potk­i­taan entistä kovem­paa päähän. Tule­vaisu­udessa tekoä­lyn ja robot­tien viedessä entistä use­am­man työ­paikan, tämän porukan koko kas­vaa vain entisestään.

   1. Samuli Saarel­ma:
    …Koko nykyi­nen sosi­aal­i­tur­vasys­tee­mi on raken­net­tu ihan toisen­laiseen maail­maan kuin se, mis­sä nyt elämme. Siinä maail­mas­sa kohtu­u­palkkaisia töitä riit­ti kaikille halukkaille. Sen jäl­keen kuitenkin ihmis­ten tuot­tavu­userot ovat reven­neet suuriksi…

    Nyt meni lop­pu ana­lyysi kyl­lä pieleen. Kohtu­u­palkkaisia työ­paikko­ja riit­tää tänä päivänäkin kaikil­la, mut­ta niitä ei halu­ta ottaa vas­taan kos­ka on helpom­pi elää sosi­aal­i­tur­val­la, ei halu­ta muut­taa työn perässä ja pär­jääkö Suomes­sa enää edes kohtu­u­pal­ka­lla, kos­ka veroaste on maail­man korkein. Hel­poin­ta ja nopein­ta on puut­tua sosi­aal­i­tur­vaan. Se on kokon­aan eduskun­nan käsissä.

    Asumisen osalta osaan ongel­mas­ta on help­po puut­tua. Varain­si­ir­tovero on tyyp­illi­nen pis­tevero, joka aiheut­taa enem­män vahinkoa kuin hyö­tyä. Kuu­luu siis samaan sar­jaan polttoaine‑, alko­holi- ja sok­eriveron kanssa. Asun­to­jen hin­to­jen nousu kasvukeskuk­sis­sa ei ole hallinnas­sa. Asumisen tukem­i­nen on vain yksi tek­i­jä, mut­ta siitä päästään hel­posti eroon. Kaavoitus­mo­nop­o­lin väärinkäyt­tö oon toinen suuri syy. Siinä puree joko kaavoitus­mo­nop­o­lin purkami­nen tai kun­tien maan­omis­tuk­sen kieltämi­nen. Kan­natan jälkimmäistä. 

    Muun turhan sään­te­lyn purku on myös osin eduskun­nan käsis­sä. Tämän piti olla hal­li­tus, joka purkaa sään­te­lyä, mut­ta raken­nusalal­la en ole näh­nyt vielä yhtään radikaalia aloitet­ta todel­lisi­in sääntötalkoisiin.

    Korkea veroaste on eniten myrkkyä pien­i­t­u­loisille. Suu­rit­u­loiset pär­jäävät ja hyvin suu­rit­u­loiset voivat muut­taa ainakin osan tulois­taan muo­toon, jos­sa Suo­mi ei voi sitä verot­taa. Jär­jestelmä, joka on raken­net­tu tuke­maan pien­i­t­u­loisia on kään­tynyt itseään vastaan.

 6. Tämän Saari­maan pitäisi vähän rohkaistua tutus­tu­maan Helsin­gin päätök­sen­tekoon, kos­ka on nyt jo vuosia kysel­lyt mik­si Jätkäsaa­reen ei esimerkik­si raken­net­tu enem­pää asun­to­ja. Ilmeis­es­ti esit­tää tyh­mää, kos­ka jou­tu­isi kri­ti­soimaan kokoomus­ta. Silti parem­pi esit­tää tyh­mää ja olla hijaa, kuin ker­toa ihan omaa totu­ut­taan kuten tämä toinen prof­fa Vaat­to­vaara, joka kek­sii luku­ja omas­ta päästään ja tekee niil­lä aina poli­ti­ikkaa ennen vaale­ja. Sääli, että ala on nyt näi­den kah­den hal­lus­sa medi­as­sa, kos­ka nyt keskustelua ei ole mitään syytä seurata.

  1. JS:
   Tämän Saari­maan pitäisi vähän rohkaistua tutus­tu­maan Helsin­gin päätök­sen­tekoon, kos­ka on nyt jo vuosia kysel­lyt mik­si Jätkäsaa­reen ei esimerkik­si raken­net­tu enem­pää asun­to­ja. Ilmeis­es­ti esit­tää tyh­mää, kos­ka jou­tu­isi kri­ti­soimaan kokoomusta… 

   Ongel­ma on peru­ja jo sotaa edeltäneeltä ajal­ta. Taka-Töölön kaa­va on liian teho­ton ja sen rak­en­t­a­mi­nen alkoi 20-luvul­la. En tiedä, mikä on van­hasuo­ma­lais­ten osu­us tuos­sa päätök­sessä? Sodan jälkeinen aika on sit­ten täy­delli­nen katastrofi.

 7. Tark­ka tilas­to vaatisi ilmoi­tus­vahdin käyt­tämistä, kos­ka edullisim­mat asun­not tietysti katoa­vat palvelus­ta alta aikayk­sikön ja yli­hin­noitel­lut jäävät roikku­maan pitem­mäk­si aikaa.

 8. Aika vaar­alli­nen kitey­tys. Tämähän saat­taisi tarkoit­taa sitä, että nykyi­nen tuk­i­jär­jestelmämme ohjaisi ihmisiä käyt­täy­tymään taval­la joka on hei­dän itsen­sä kannal­ta järkevä, mut­ta veron­mak­sajien ja yhteiskun­nan kannal­ta jär­jetön ja kus­tan­nuste­ho­ton. Lisäk­si esit­tämäsi kom­ment­ti voisi saat­taa vasem­mistop­uolueet has­su­un val­oon, jos niiden aja­ma poli­ti­ik­ka on aiheut­tanut vuokrata­son nousun niin korkealle, että pien­i­t­u­loisen on vaikea asua Helsingis­sä vuokral­la, vaik­ka samaan aikaan ollaan puo­lus­tavinaan pien­tä ihmistä ja mes­su­taan piile­vistä valtarakenteista. 

  Nos­tan hat­tua, että tässä maas­sa on sen­tään yksi poli­itikko, jolle on tärkeäm­pää pyrk­iä totu­u­teen eikä puh­da­sop­pisu­u­teen. Toiv­ot­tavasti jak­sat pitää yllä keskustelua.

 9. Täy­tyy sanoa, että raport­ti oli hyvä. Moni muu sor­tuu näpertelemään jonkin pienen­pienen yksi­tyisko­hdan tutkimiseen suurel­la pieteetil­lä. Tuo­takin lat­ti­ata­soa saa tutkia vuosia oikeaop­pis­es­ti sat­un­nais­te­tu­il­la kokeil­la, mut­ta onko se järkevää resurssien käyt­töä, epäilen.
  Tässä rapor­tis­sa oli käsitel­ty pitkä lista asioi­ta holis­tis­es­ti. Nimestään huoli­mat­ta pru­ju ei rajoitu asum­is­tu­keen. Lisäk­si siinä käsitel­lään myös näitä: hitas, ara, toimeen­tu­lo­tu­ki, vuokrata­so, seg­re­gaa­tio,… Ihme­tyt­tää, etten näh­nyt kir­joit­ta­jan main­os­ta­van raport­tia en tääl­lä enkä muual­la SoMes­sa. Myön­nän tälle rapor­tille vah­van lukusu­osi­tuk­sen ja lisäk­si eriko­is­main­in­ta siitä, että raport­ti oli pystyt­ty kir­joit­ta­maan “selkok­ielel­lä”. Tässä link­ki siltä var­al­ta ettei raport­tia ole tarkoitet­tu “salaisek­si”:

  http://www.akavaworks.fi/files/25855/Asumistuki_asuntopolitiikan_valineena_Soininvaara_AkavaWorks_raportti_2018.pdf

 10. Tuli mieleen, että jos vuokraisin asun­non lapsel­leni niin mik­si minä pistäisin sen Oikotielle ???

  Ei siihen pakkoa ole yksi­tyisel­lä, sen sijaan noiden yleishyödyl­lis­ten on ilmeis­es­ti pakko ilmoit­tel­la jos­sakin julk­sel­la paikalla ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *