Miten ay-liike voi kannattaa pakkoa ottaa vastaan huono työpaikka?

Min­ua sävähdyt­ti joskus parikym­men­tä vuot­ta sit­ten nuoren naisen val­i­tus siitä, että työvoima­toimis­to oli jos­sain Kes­ki-Uudel­la­maal­la pakot­tanut hänet karenssin uhal­la tar­joil­i­jak­si top­less-baari­in. Tuo kir­joi­tus herät­ti sen ver­ran huomio­ta, että tästä käytän­nöstä luovuttiin.

Vaik­ka top­less-baari­in ei enää pakote­ta karenssin uhal­la, min­ua ihme­tyt­tää, että ay-liike vaatii voimakkain äänen­pain­oin työt­tömyys­tur­vaan vastik­keel­lisu­ut­ta eli suomek­si sitä, että työt­tömän on aina otet­ta­va tar­jot­tu työ­paik­ka vas­taan, oli työ­paik­ka mil­lainen hyvän­sä. Eikö ymmär­retä, että työ­markki­nat ovat kehit­tymässä yhä eri­ar­voisem­paan suun­taan niin, että mon­elle työt­tömälle on tar­jol­la vain hyvin ikäviä, vaar­al­lisia ja huonos­ti palkat­tu­ja töitä. Velvol­lisu­us ottaa huono työ­paik­ka vas­taan heiken­tää ennestään niiden ase­maa työ­markki­noil­la, joiden ase­ma on jo entis­es­tään heikko. Se on eri­ar­voisu­ut­ta aiheut­ta­va ehto.

Kaik­ki työ ei ole kan­nat­tavaa. Tarkoi­tan täl­lä sitä, ettei työn tuot­to aina riitä kor­vaa­maan sen tekemisek­si menetet­tyä vapaa-aikaa. Hyvässä yhteiskun­nas­sa sel­l­ainen työ jätetään tekemättä.

Min­imi­pal­ka­lla voidaan tietysti suo­jau­tua siltä, että tulee pakote­tuk­si todel­la huonopalkkaiseen työhön, mut­ta ei siltä, että tulee pakote­tuk­si osa-aikaiseen työhön, jos­ta ei työ­matkaku­lu­jen jäl­keen jää käteen juuri mitään eikä siltä, että työ on epämiel­lyt­tävää tai ihmis­ar­voa loukkaavaa, ettei palk­ka riitä hyvitykseksi.

Toisaal­ta min­imi­palk­ka voi estää ihmistä pääsemästä töi­hin sel­l­aiseen elämän­muo­toam­mat­ti­in, jota hän tek­isi vaik­ka ilmaisek­si. (Tosin ilmaisek­si saa kai tehdä, mut­ta ei saa tehdä ali­palkat­tua työtä.) Elämän­muo­toam­mat­tia halu­a­van on ryhdyt­tävä yrit­täjäk­si, mikä taas rajaa ulkop­uolelle monia, joil­la ei ole pääo­mia yri­tyk­sen perus­tamiseen, vaik­ka olisi halua tämän kaltaiseen työhön.

Karenssin pakot­ta­mana kukaan ei nimit­täin joudu hyvään työ­paikkaan vaan huonoon. Hyvään työ­paikkaan ei ketään ote­ta vas­ten­tah­tois­es­ti, kos­ka vas­ten­tah­toista ei kan­na­ta palkata. Vas­ten­tah­toisia kan­nat­taa ottaa vain niin huonoi­hin työ­pakkoi­hin, ettei kukaan tule niihin vapaae­htois­es­ti. Moni ali­palkat­tu työ pysyy ali­palkat­tuna vain, kos­ka ay-liike vaatii muiden mukana, että siihenkin työhön on pakko men­nä. On karenssin uhka.

Luulisi, että ay-liike pyrk­isi paran­ta­maan työn­tek­i­jöi­den neu­vot­telu­ase­maa työ­markki­noil­la. Voiko huonom­paa neu­vot­telu­ase­maa olla kuin se, että työn vas­taan­ot­ta­mi­nen on pakol­lista? Perus­tu­loon liit­tyvä vastik­keet­to­muus paran­taa huono-osais­ten neu­vot­telu­ase­maa työmarkkinoilla.

Toisaal­ta, jos työn vas­taan­ot­ta­mi­nen ei ole pakol­lista, ketään ei tarvitse suo­ja­ta ali­palkat­ul­ta työltä. Sitä tekee, jos halu­aa sitä tehdä ja ei tee, jos ei halua. Jos meil­lä olisi perus­tu­lo, voitaisi­in min­imi­palkkasään­nöt pois­taa. Elämän­muo­toam­mat­ti­in saisi hakeu­tua jos halu­aa, mut­ta ei olisi pakko.

Olen kuitenkin muut­tanut yhdessä asi­as­sa kan­taani perus­tu­lon vastik­keel­lisu­u­teen. Koulu­tuk­sen ja ammatil­lis­ten kurssien on syytä olla pakol­lisia, kos­ka perus­tu­lon ei ole tarkoi­tus edis­tää nuorten syrjäytymistä.

Edes vihrei­den perus­tu­lo­ma­lli ei ole täysin vastik­kee­ton: maa­han­muut­ta­jil­ta edel­lytetään kotou­tu­so­hjelmi­in osallistumista.

 

32 vastausta artikkeliin “Miten ay-liike voi kannattaa pakkoa ottaa vastaan huono työpaikka?”

 1. “Koulu­tuk­sen ja ammatil­lis­ten kurssien on syytä olla pakol­lisia, kos­ka perus­tu­lon ei ole tarkoi­tus edis­tää nuorten syrjäytymistä.”
  Onko oppivelvol­lisu­us sit­ten pakollin eläkeikään asti?
  Jos kurssin käy­tyä alkaa vasti­ik­kee­ton­ta perus­tu­loa tul­la nuorelle, niin syr­jäy­tymisen ris­ki kas­vaa. Rahat tule­vat tilille, kukaan ei ole kiin­nos­tunut mitä teet tai olet tekemättä.
  Kreikas­sa lakkoilti­in min­imi­palkan nos­tamis­es­ta 751€, jos Suomes­sa perus­tu­lo on läh­es samaa kokolu­okkaa ja EU:n kansalaisil­la vapaa liikku­vu­us, niin mikä estää Kreikkalaisia tule­mas­ta kir­joille Suomeen.
  Joku ostaa kiin­teistön Suomes­ta ja 1000 muu­ta muut­taa osoit­teen sinne.
  Viet­tävät 11kk loma­l­la Kreikas­sa ja nos­ta­vat Suomes­ta perustuloa.

  1. mikä estää Kreikkalaisia tule­mas­ta kir­joille Suomeen

   Ei mikään, mut­ta ennen kuin on ollut Suomes­sa töis­sä, saa sosi­aal­i­tur­van kKreikas­ta. Suo­ma­lainen mar­raskuu yhdis­tet­tynä Kreikan sosi­aal­i­tur­vaan ei ole kovin houkut­tel­e­va yhtälö.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Ei mikään, mut­ta ennen kuin on ollut Suomes­sa töis­sä, saa sosi­aal­i­tur­van kKreikas­ta. Suo­ma­lainen mar­raskuu yhdis­tet­tynä Kreikan sosi­aal­i­tur­vaan ei ole kovin houkut­tel­e­va yhtälö.

    Yhdis­tet­tynä työvoiman tarve­harkin­nas­ta luop­umiseen, olisiko seu­raa­van­lainen kuvio siis mahdollinen?

    Fir­ma A: bisnes on ottaa Kreikas­ta sitä köy­hin­tä väkeä niin paljon vas­taan kun suinkin vaan halu­aa tul­la ja myy­dä heille palvelu­na työ­paik­ka Suomes­ta. Tek­i­jät ohjataan asiakasfirmalle.

    Fir­ma B: työl­listää nämä ihmiset kaiva­maan ojaa tai jos mitään duu­nia ei ole, kaiva­maan nenää. Töitä on tar­jol­la just tasan sen ver­ran, että sosi­aal­i­tur­van min­imiehto täyt­tyy. Duu­nista mak­se­taan palk­ka jne. kulut asianmukaisesti. 

    Kupletin juoni on se, että Fir­ma A velot­taa työn­tek­i­jöiltä enem­män kuin Fir­ma B mak­saa palkkana ja muina kuluina ulos. Tarvit­taes­sa annetaan hyvät mak­sue­hdot, velan voi mak­saa sit­ten perus­tu­losta saatavil­la rahoilla. 

    Nimit­täin jos tämä on mah­dol­lista, näin tul­laan myös tekemään. Tai siis tehdään jo mut­ta toim­inta on laiton­ta. Muu­tok­set yhteen­sä mah­dol­lis­taisi­vat toimin­nan lail­lis­tamisen ja nenänkaivamisen sub­ven­toin­nin verovaroin loputtomasti.

   2. Työ­paikko­jen myymistä esi­in­tyy jonkin ver­ran, mut­ta Suomen sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmään pääsemisek­si ei ihan pieni aika riitä ja sinä aikana tuos­ta luma­palka­s­ta menee verot.Käytnössä ilmiötä ei esi­in­ny. Perus­tu­lo ei toisi tähän mitään uut­ta, kos­ka se ei takaa tulot­toma­lle parem­paa elint6asoa kuin nykyjärjestelmnä.

   3. Eli kreikkalaiset tule­vat vas­ta ensi heinäkuussa?
    Ehkä mar­jan­poim­i­joi­ta ei tarvii tuo­da enää Rhaikuista asti?
    Mar­jan­poim­intaa taide­taan har­joit­taa suun­nilleen ton yhen kk:n vuodessa?

    Oliko Vihrei­den ehdo­tuk­ses­sa jotenkin käsitel­ty tätä EU-aspektia?

   4. Sen kreikkalaisen tilanne ei muu­tu perus­tu­lon myötä mitenkään.Jos hänet hyväksytään suo­ma­laisen sosi­aal­i­tur­van piiri­in, se tapah­tuu molem­mis­sa malleis­sa samal­la taval­la. Nytkin hän olisi siinä tapauk­ses­sa oikeutet­tu perus­tur­vaan, joka on yhtä suuri kuin perus­tu­lo. Ero on siinä, että nyt hänen ei kan­na­ta tehdä mitään, perus­tu­lo­ma­llis­sa hänen kan­nat­taisi tehdä mitä tahansa työtä.

   5. Osmo Soin­in­vaara:
    Sen kreikkalaisen tilanne ei muu­tu perus­tu­lon myötä mitenkään.Jos hänet hyväksytään suo­ma­laisen sosi­aal­i­tur­van piiri­in, se tapah­tuu molem­mis­sa malleis­sa samal­la taval­la. Nytkin hän olisi siinä tapauk­ses­sa oikeutet­tu perus­tur­vaan, joka on yhtä suuri kuin perus­tu­lo. Ero on siinä, että nyt hänen ei kan­na­ta tehdä mitään, perus­tu­lo­ma­llis­sa hänen kan­nat­taisi tehdä mitä tahansa työtä.

    Eli parem­pi kysymys onkin: mon­tako tun­tia pitää tehdä töitä, että pääsee sen sosi­aal­i­tur­van piiriin?

   6. Osmo Soin­in­vaara:
    En tiedä tuo­ta tarkkaan, mut­ta usei­ta kuukau­sia, ellei vuosia.

    Yritin eri­laisil­ta vira­nomais­sivuil­ta tulki­ta ja paras vas­taus minkä sain oli, että EU-kansalaisen tapauk­ses­sa hän siir­tyy sosi­aal­i­tur­van piiri­in, kun hänen läs­näolon­sa Suomes­sa tulk­i­taan vak­i­naisek­si. Mitään selkeitä sään­töjä siitä, että mis­sä vai­heessa tämä läs­näo­lo siir­tyy väli­aikaises­ta vak­i­naisek­si en löytänyt, mut­ta main­in­ta löy­tyi siitä, että “Jo 1 vuo­den jo toteu­tunut oleskelu Suomes­sa voi myöhem­min olla osoi­tus Suomes­sa asumisen vak­i­naisu­ud­es­ta.” Perus­tu­lon tul­lessa voimaan Suomes­sa tätä on ehdot­tomasti täs­men­net­tävä, kos­ka sanan levitessä meil­lä on jo EU:ninkin alueel­la huo­mat­ta­va määrä kiin­nos­tunei­ta ihmisiä. Lisäk­si jonkin­laisia sään­töjä olisi mietit­tävä, ettei esimerkik­si Roma­ni­as­sa siir­ry­tä Grey­hound-malli­in epä­toiv­ot­tu­jen kansalais­ten kanssa.

    (Grey­hound-malli on jois­sain Amerikan eteläi­sis­sä osaval­tiois­sa käytet­ty tapa hoitaa psyki­a­trisia poti­lai­ta, jos­sa heille oste­taan lip­pu San Fran­sis­coon tai Los Ange­le­si­in Grey­hound-bus­si­fir­man bus­sil­la. En voi vält­tyä kyynisenä ihmisenä epäilemästä, että EU:n alueel­la on val­tioi­ta, joil­la olisi kiusaus lait­taa epä­toiv­o­tut kansalaiset ensim­mäiseen Suomen koneeseen, kun perus­tu­lo tulisi voimaan)

   7. Perus­tu­lo ei tuo tähän mitään uut­ta. Roman­ian ja Bul­gar­i­an roman­it eivät ole päässeet Suomen sosi­aal­i­tur­van piiri­in, vaik­ka ovat olleet tääl­lä pitkään.

   8. Osmo Soin­in­vaara:
    Perus­tu­lo ei tuo tähän mitään uut­ta. Roman­ian ja Bul­gar­i­an roman­it eivät ole päässeet Suomen sosi­aal­i­tur­van piiri­in, vaik­ka ovat olleet tääl­lä pitkään.

    Näin olin ymmärtänytkin, mut­ta hyvä saa­da sin­ul­ta vielä kuit­taus. Kan­nat­taisin kuitenkin tämän pros­essin täs­men­tämistä vähän pidem­mälle kuin mitä ainakin julk­i­sista lähteistä on saatavil­la, jos ei muu­ta niin ihan hallinnol­lisen läpinäkyvyy­den nimissä.

  2. Kuh­nuri:
   “Koulu­tuk­sen ja ammatil­lis­ten kurssien on syytä olla pakol­lisia, kos­ka perus­tu­lon ei ole tarkoi­tus edis­tää nuorten syrjäytymistä.”
   Onko oppivelvol­lisu­us sit­ten pakollin eläkeikään asti?
   Jos kurssin käy­tyä alkaa vasti­ik­kee­ton­ta perus­tu­loa tul­la nuorelle, niin syr­jäy­tymisen ris­ki kas­vaa. Rahat tule­vat tilille, kukaan ei ole kiin­nos­tunut mitä teet tai olet tekemättä.
   Kreikas­sa lakkoilti­in min­imi­palkan nos­tamis­es­ta 751€, jos Suomes­sa perus­tu­lo on läh­es samaa kokolu­okkaa ja EU:n kansalaisil­la vapaa liikku­vu­us, niin mikä estää Kreikkalaisia tule­mas­ta kir­joille Suomeen.
   Joku ostaa kiin­teistön Suomes­ta ja 1000 muu­ta muut­taa osoit­teen sinne.
   Viet­tävät 11kk loma­l­la Kreikas­sa ja nos­ta­vat Suomes­ta perustuloa. 

   Täl­laiset henkilöt voidaan karkot­taa maas­ta. Oikeus liikkua vapaasti kos­kee vain työn­tek­i­jöitä ja niitä, joil­la on muu ela­tus, esim. eläke. Henkilöt, jot­ka ovat maan sosi­aal­i­huol­lolle rasite, on lupa karkot­taa. Vas­ta sel­l­aisel­la EU-kansalaisel­la, joka on ollut merkit­tävän pitkän aikaa töis­sä, on raja­ton oikeus oleskelumaansa sosiaaliturvaan.

   Tämä ei ole vain teo­ri­aa. Tapauk­ses­sa KHO:2016:75 Suo­mi karkot­ti maas­ta neli­henkisen sak­salais­per­heen, joka ei ollut maa­han­tu­lon­sa jäl­keen tehnyt mitään tuot­tavaa työtä.

   Eli kyl­lä yhteiskun­nal­la on kon­stit, jos niitä vain halu­taan käyt­tää. Aivan samal­la tapaa myös Balka­nil­ta tule­vi­in ker­jäläisi­in voitaisi­in puut­tua, jos halua olisi.

 2. Ay-liik­keen ase­ma on vahvem­pi sil­loin, kun työn­tek­i­jöi­den on kan­nat­tavam­paa pyrk­iä paran­ta­maan työolo­ja ay-liik­keen tuel­la sen sijaan, että he lopet­taisi­vat työnteon.

 3. En kyl­lä ole koskaan aiem­min tör­män­nyt ter­mi­in elämän­muo­toam­mat­ti. Mitä se pitää sisällään?

  Onko elämän­muo­toam­mat­ti eufenis­mi työlle, jos­ta kukaan ei halua mak­saa sel­l­aista palkkaa, että sitä työtä kan­nat­taisi tehdä — ja perus­tu­lo ratkaisu eli sub­ven­tio näille töille?

  Onko tässä mielessä perus­tu­lon fun­da­men­taa­li­nen point­ti rikkoa tavanomaista markki­namekanis­mia ja jakaa kansalaiset niihin, jot­ka tekevät sub­ven­toitua elämän­muo­toam­mat­tia, ja niihin, jot­ka kus­tan­ta­vat tämän? 

  terv,
  jukka

  1. Elämän­muo­toam­matt­te­ja voivat olla kir­jail­i­jan työ (suurin osa tien­aa todel­la vähän) lam­paan kas­va­tus, taide­gal­ler­ian pitämi­nen, näyt­telem­i­nen pienessä teat­teriryh­mässä ja vaik­ka mitä. Koko maat­alous kuu­luu siihen, mut­ta se rahoite­taan muu­ta kautta.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Elämän­muo­toam­matt­te­ja voivat olla kir­jail­i­jan työ (suurin osa tien­aa todel­la vähän) lam­paan kas­va­tus, taide­gal­ler­ian pitämi­nen, näyt­telem­i­nen pienessä teat­teriryh­mässä ja vaik­ka mitä. Koko maat­alous kuu­luu siihen, mut­ta se rahoite­taan muu­ta kautta. 

    Mut­ta mik­si näitä elämän­muo­toam­mat­te­ja pitää eri­tyis­es­ti sub­ven­toi­da? Onko tarkoituk­sen­mukaista pyrk­iä syn­nyt­tämään mata­lan tuot­tavu­u­den töitä, jot­ka eivät pär­jää ilman julk­ista tukea? 

    Käytän­nössä kaikkia luet­telemi­asi toimia sub­ven­toidaan jo nykyisel­lään sieltä sun täältä.

    terv,
    jukka

 4. Koulu­tus­vastik­keel­lisu­u­den lisäk­si on perus­tu­los­sa on syytä raja­ta vain kansalaisille, kos­ka perus­tu­loa on turha mak­saa paikalle saa­puville tur­is­teille sekä perus­tu­los­sa on syytä olla maas­saolovelvoite, kos­ka muuten suo­ma­lais­ten kan­nat­taa muut­taa halpoi­hin ja ilmas­toltaan mukavi­in mai­hin lomaile­maan perus­tu­lon turvin. Toki ulko­maan­matkat (työ tai muut) tulee edelleen sal­lia: ulko­mail­la vietyltä ajal­ta ei vain pidä mak­saa perustuloa.

 5. AY-liike vas­tus­taa perus­tu­lo, kos­ka se paran­taa työn­tek­i­jöi­den ja työt­tömien neu­vot­telu­ase­maa AY-liik­keestä riip­pumat­ta. Tämähän ei tietenkään AY-liik­keelle sovi. Sehän tar­jot­taisi, että enenevässä määrin ihmiset halu­aisi­vat hoitaa asioitaan itse ja eivät näk­isi AY-jäsenyyt­tä tarpeel­lisek­si. AY-jär­jestö­jen paljon par­jaa­mat riis­to­työ­nan­ta­jat taita­vatkin olla AY-liik­keelle todel­lisu­udessa kovasti mieleen. Ne takaa­vat riit­tävän jäsenmäärän.

 6. Opiske­li­jat ovat perus­tu­lo­ma­llis­sa tosi­aan yksi ongel­maryh­mä, kos­ka nyky­istä selvästi parem­mat tuet eivät kan­nus­ta opiske­lute­hokku­u­teen. Olisiko ratkaisu korkea-asteen mak­sullisu­us? Se säädet­täisi­in sel­l­aiselle tasolle, että opiske­li­jan taloudelli­nen ase­ma ei nykyti­lanteeseen ver­rat­tuna huonon­isi. Täl­löin olisi myös selkeä kan­nustin valmis­tua nopeammin.

  1. Markku:
   Opiske­li­jat ovat perus­tu­lo­ma­llis­sa tosi­aan yksi ongel­maryh­mä, kos­ka nyky­istä selvästi parem­mat tuet eivät kan­nus­ta opiske­lute­hokku­u­teen. Olisiko ratkaisu korkea-asteen mak­sullisu­us? Se säädet­täisi­in sel­l­aiselle tasolle, että opiske­li­jan taloudelli­nen ase­ma ei nykyti­lanteeseen ver­rat­tuna huonon­isi. Täl­löin olisi myös selkeä kan­nustin valmis­tua nopeammin.

   Tässä samal­la ehkä voisi pohtia onko opiske­li­joiden nykyti­lanne oikea ja mitkä ovat opiske­li­joiden kan­nus­timet. Eiköhän opiske­li­jaa kan­nus­ta valmis­tu­maan ennen kaikkea pääsy oman alan töi­hin ja siten tulo­jen kas­vami­nen moninker­taisik­si ver­rat­tuna nyky­isi­in tuki­in tai mah­dol­liseen perus­tu­loon. Useim­mat var­masti myös koke­vat opin­to­jen pitkit­tymisen ennen kaikkea nöyryyt­tävänä ja turhaut­ta­vana, mikä on voimakas kan­nustin valmis­tua. Köy­hyys myös vie tutk­i­tusti ihmisen voimavaro­ja. Ehkä opiske­li­ja valmis­tu­isi aikaisem­min ja pär­jäisi opin­nois­saan parem­min, jos raha-asioista ei tarvit­sisi mure­htia jatkuvasti.

   Opiske­li­joil­la on suorien tukien lisäk­si paljon epä­suo­ria hin­ta-tukia. Opiske­li­ja-alen­nus­ta saa asumis­es­ta, julkises­ta liiken­teestä, kun­toilus­ta, rav­in­to­las­sa syömis­es­tä jne. Mik­si opiske­li­ja saa lukuisia epä­suo­ria tukia? Esimerkik­si työtön tai mata­la­palkkainen saa niitä vain asumiseen ja lop­ut annetaan suo­raan rahana käteen.

   Itse pidän epä­suorista tuista sil­loin, kun ne kohdis­tu­vat oikein ja tehokkaasti. Opiske­li­jana pidän siitä, että min­ua kan­nuste­taan kun­toile­maan ja siihen, että en jumi­tu kalli­in joukkoli­iken­teen takia koti­i­ni komeroi­tu­maan. Syön myös usein hal­val­la opiske­li­jar­avin­tolois­sa ter­veel­lis­es­ti, kun ilman tukea söisin var­masti epäter­veel­lisem­min. Se vain ihme­tyt­tää mik­si vain opiske­li­joiden käyt­täy­tymistä ohjataan tuol­la taval­la eikä myös mui­ta? Käytän­töjä tulisi yht­enäistää. Perus­tu­lo mah­dol­lis­taisi tämän.

   On myös hie­man hul­lua, että opiske­li­joi­ta kan­nuste­taan vähäis­ten tukien takia tekemään mata­la-palkkaista työtä opin­to­jen ohel­la sen sijaan, että hän keskit­ty­isi opin­toi­hin tai hak­isi oman alan har­joit­telu­paikkaa. Samal­la opiske­li­ja vie työ­paikan mata­lasti koulute­tul­ta työt­tömältä, joka kyl­lä pär­jäisi kas­sana tai varastotyöntekijänä.

   1. Opiske­li­jan tuen nykyisen tason oikeel­lisu­ut­ta voi tietenkin pohtia, mut­ta se on oikeas­t­aan toisen kysymyk­sen aihe. Perus­tu­lo­ma­llin vas­tus­ta­jat otta­vat kuitenkin usein esille “ongel­maryh­mik­si” opiske­li­jat ja esimerkik­si kotiäid­it, joi­hin kohdis­tu­vana tämä perus­tu­lo koetaan liian kalli­ik­si (ja toisaal­ta pas­sivoivak­si valmistumiseen/töihin men­e­miseen). Esitin ratkaisun, jol­la opiske­li­joiden suh­teen tämä malli voidaan saa­da kus­tan­nus­neu­traa­lik­si. Ratkaisu taitaa olla vain liian radikaali Suomes­sa, jos­sa koulu­tuk­sen mak­sut­to­muut­ta pide­tään itseisarvona.

   2. Atte: Tässä samal­la ehkä voisi pohtia onko opiske­li­joiden nykyti­lanne oikea ja mitkä ovat opiske­li­joiden kan­nus­timet. Eiköhän opiske­li­jaa kan­nus­ta valmis­tu­maan ennen kaikkea pääsy oman alan töi­hin ja siten tulo­jen kas­vami­nen moninker­taisik­si ver­rat­tuna nyky­isi­in tuki­in tai mah­dol­liseen perus­tu­loon. Useim­mat var­masti myös koke­vat opin­to­jen pitkit­tymisen ennen kaikkea nöyryyt­tävänä ja turhaut­ta­vana, mikä on voimakas kan­nustin valmis­tua. Köy­hyys myös vie tutk­i­tusti ihmisen voimavaro­ja. Ehkä opiske­li­ja valmis­tu­isi aikaisem­min ja pär­jäisi opin­nois­saan parem­min, jos raha-asioista ei tarvit­sisi mure­htia jatkuvasti. 

    Yksi tek­i­jä opin­to­jen nopeut­tamises­sa voisi olla se, että tätä aidosti arvostet­taisi­in. Nykyään näin ei todel­lisu­udessa ole, vaan valmis­tuneelta myös odote­taan työkoke­mus­ta. Myös opiske­li­jay­hteisö olet­taa hyvin pitkälti, että kun­nolli­nen, tas­apain­oinen opiske­li­ja käyt­tää aikaansa myös muuhun kuin opintoihin.

    Sen voin kyl­lä omas­ta koke­muk­ses­ta sanoa, että nuore­na valmis­tu­mi­nen on erit­täin palk­it­se­vaa, mut­ta tämän näkee vas­ta van­hempana. Itse valmis­tu­in 23-vuo­ti­aana diplo­mi-insinöörik­si. Siihen lop­pui val­la­ton opiske­li­jaelämä ja nuoru­us. Aluk­si oli epäi­lyt­tävän nuori ja koke­ma­ton ollak­seen ylem­män korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanut. Asian ihanu­u­den näki vas­ta muu­ta­man vuo­den päästä, kun oli alle kolmikym­men­vuo­tias kokenut ammat­ti-ihmi­nen, jolle oli ehtinyt ker­tyä jo maal­lista mam­mon­aakin. Pystyi myös men­emään naimisi­in ja perus­ta­maan per­heen melko nuore­na. Eli nuoru­u­den sijas­ta saat­toi naut­tia aikuisuudesta.

    Tätä ihanu­ut­ta ei kuitenkaan näe opiske­li­jan elämän­pi­iristä käsin. Sieltä kat­soen valmis­tu­mi­nen merk­it­see alen­nusten menet­tämistä ja siir­tymistä työelämään. Haaste on kova: jääkö työt­tömäk­si, jos­ta ei koskaan kehi­ty oman alansa ammat­ti­laista vai löytääkö paikkansa oman ammat­tikun­tansa riveistä? Se pelot­taa ihan aiheesta.

 7. Ei tuos­sa mitään ihmeel­listä ole. AY ei ole työn­tek­i­jän puolel­la, vaan jäsen­ten­sä puolel­la. Kos­ka työtön tai pätkä­työtä tekevä ei mak­sa jär­jestölle jäsen­mak­su­ja, ei niistä niin väliä. Kun joku saadaan pakotet­tua mihin tahansa työhön, on täl­lä työe­hdot, joil­la AY pystyy taas perustele­maan ole­mas­sa oloaan, ja jäsenmaksu-keräystään.

 8. Mitkä nyky­isil­lä Suomen työ­markki­noil­la tar­jol­la ole­vista töistä ovat esimerkke­jä “ihmis­ar­voa loukkaav­ista” töistä?

  Onko näyt­töä siitä että “kotou­tu­so­hjelmi­in” osal­lis­tu­mi­nen kotout­taisi parem­min kuin työ­markki­noille osallistuminen? 

  Jotenkin tun­tu­is että eri­tyis­es­ti olo­suhteis­sa jois­sa povataan mas­si­ivista maa­han­muu­ton lisään­tymistä voisi olla hyvä lähtöko­h­ta pitää ikään kuin itses­tään­selvyytenä että jokainen kyn­nelle kykenevä kan­taa kor­ten­sa kekoon ja elät­tää itsen­sä. Luulen että ihmisil­lä globaal­isti on täl­lainen intu­itio alun­perin ja sit­ten tuo että uuteen maa­han voikin tul­la elämään kan­ta­mat­ta kort­ta kekoon täy­tyy opet­taa tuli­joille. Ihan vas­taavasti jos itse olisi muut­ta­mas­sa toiseen maanosaan niin oma fiilis olisi automaat­tis­es­ti se että jotain pitää tehdä oman ja per­heen­sä elatuk­sen eteen. Muu tun­tu­isi oudolta. 

  Sit­ten jos tuli­joi­ta pyöritetään vuosia karens­seis­sa ja kotou­tu­so­hjelmis­sa, voi työl­listymi­nen tämän jäl­keen olla hyvin haas­tavaa ja syn­tyy näitä toimet­to­mia etnisiä alalu­okkia joi­ta Euroopas­sa nähdään. Kau­pan päälle saadaan ongel­mallisia vastareak­tioi­ta kan­taväestön taholta. 

  Perus­tu­lo on tai jonkin­lainen negati­ivisen tuloveron malli on sinän­sä ookoo, mut­ta vaikea sil­lä on ratkaista sosi­aal­i­tur­vaan liit­tyviä fun­da­men­taal­isia kan­nusti­non­gelmia. Täysin vastik­kee­ton perus­tu­lo jon­ka lisäk­si ei olisi ole­mas­sa asum­is­tukia, vam­mais­tukia tms paran­taisi kan­nus­timia mut­ta olisi var­maan poli­it­tis­es­ti mah­do­ton ja ehkä eet­tis­es­tikin han­kala. Lisäk­si vastik­kee­ton perus­tu­lo sopii hyvin huonos­ti yhteen povatun mas­si­ivisen kehit­tyvistä maista tule­van maa­han­muu­ton kanssa.

  Miten muuten tuo vihrei­den perus­tu­lo­ma­llin 560 e/kk vapaut­taisi pakol­ta ottaa työtä vas­taan? Vai tulisiko mallis­sa tuo­hon päälle asum­istuet yms, jol­loin läh­es kaik­ki nykysys­teemin kan­nusti­non­gel­mat säilyisivät?

 9. “Kaik­ki työ ei ole kan­nat­tavaa. Tarkoi­tan täl­lä sitä, ettei työn tuot­to aina riitä kor­vaa­maan sen tekemisek­si menetet­tyä vapaa-aikaa. Hyvässä yhteiskun­nas­sa sel­l­ainen työ jätetään tekemättä.”

  Mitenkähän tuo mitataan? Melkein mikä tahansa kor­vaus riit­tää kor­vaa­maan menete­tyn vapaa-ajan, jos vai­h­toe­htona on nälkään kuolem­i­nen. Tämä tietenkin ääries­imerkkinä, mut­ta jos puhutaan sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmästä, jos­sa yhdet mak­sa­vat sen kulut ja toiset pohti­vat kan­nat­taako luop­ua vapaa-ajas­ta vai ei, niin ollaan kyl­lä kon­flik­tis­sa. Niiden mak­sajien mielestä se kor­vaus kyl­lä riit­tää kor­vaa­maan pohti­jan vapaa-ajan mene­tyk­sen, jos se tarkoit­taa sitä, että tarvi­taan vähem­män sosi­aal­i­tur­van mak­samisek­si kerät­tyjä vero­ja. Toisaal­ta sen pohti­jan mielestä voi hyvinkin olla niin, että vapaa-ajas­ta ei tee mieli luop­ua, kun sosi­aal­i­tur­val­lakin tulee ihan hyvin toimeen mitään tekemättä. 

  Eli peri­aat­teessa kyse on siitä, että vas­takkain ovat yhden ihmisen vapaa-aika (meneekö työtön töi­hin ja tarvit­see vähem­män veron­mak­sajien rahaa) ja toisen ihmisen vapaa-aika (työn­tek­i­jän työai­ka, jos­ta saatu raha menee veron mak­samiseen). Veikkaan, että kum­mankin mielestä se hei­dän oma vapaa-aikansa on arvokkaampi kuin toisen vapaa-aika. 

  Asia on kaikkea muu­ta kuin objek­ti­ivis­es­ti jol­lain kaaval­la laskettavissa.

 10. Vas­taus otsikon kysymyk­seen on yksinker­tainen: kos­ka Hakaniemen veroparati­isi ajaa vain niiden etua jot­ka ovat työelämässä. Työt­tömät, syr­jäy­tyneet ja kaikkien suuri­mas­sa hädässä ole­vat eivät kiin­nos­ta ay- liiket­tä pen­nin ver­taa. Ne ay-liike jät­tää veron­mak­sajien huolek­si, ay-liike porskut­taa yleishyödyl­lisyy­den ja pääo­mat­u­lo­jen verova­pau­den turvin ja voi pak­sum­min kuin koskaan aikaisem­min. Samaan aikaan SDP ja Vasem­mis­toli­ito vaa­ti­vat vero­tuk­sen lisäkiristämistä — tasa-arvon nimis­sä, iro­nista kyl­lä — jot­ta olisi varaa jatkaa verova­paan ay-rälssin privilegioita.

  On täyt­tä pop­ulis­mia Antti Rin­teen tapaan ajaa 5% pääo­mat­uloveroa yleishyödyl­lisille yhteisöille. Ay-liike ei ole yleishyödyl­listä toim­intaa, esimerkkinä taan­noinen poli­it­ti­nen lakkoilu, joten se pitää lait­taa nor­maalin 30% ja 34% pääo­mat­uloveron piiri­in. Tämä aatelispriv­i­le­gioi­ta muis­tut­ta­va jäänne mak­saa yhteiskun­nalle 200mn EUR menetet­ty­inä vero­tu­loina joka vuosi. Viidessä vuodessa sum­ma kas­vaa 1 mil­jardi­in. Aidosti yleishyödyl­liset yhteisöt, esim. lääketi­etel­listä tutkimus­ta tuke­vat, voivat jatkaa veros­ta vapautet­tuina. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen pitää ensi töik­seen kor­ja­ta tämä huu­ta­va vääryys ja epätasa-arvo.

 11. Jos muis­tan oikein niin kat­so­taan asum­i­nen vak­i­tuisek­si jos on ollut töis­sä kak­si vuot­ta. Jos on esim. kol­men kuukau­den määräaikainen sopimus voidaan ihmi­nen ottaa sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­vak­si sopimuk­sen ajal­ta (esim. lap­sil­isät, sairaus­päivära­ha). Jos täyt­tää työssäoloe­hdon voi saa­da työt­tömyyspäivära­haa vaik­ka asum­ista ei kat­sot­taisi vakituiseksi.

  Opin­to­tukea voi saa­da vaik­ka ei muuten kuu­lu sosi­aal­i­tur­vaan. Ehtona on, että Suomeen tulon syy on joku muu kuin opiskelu (esim. per­he tai työsken­te­ly joka ei kuitenkaan riitä sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­miseen). Näitä on har­vas­sa ja kat­so­taan aina tapauskohtaisesti.

  Toimeen­tu­lo­tuk­i­han ei vaa­di sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­mista, vaan lain mukaan siihen on oikeutet­tu­ja peri­aat­teessa kaik­ki. Käytän­nöt ovat olleet vaihtelevia.

  Julkiseen ter­vey­den­huoltoon ovat oikeutet­tu­ja ne, joil­la on vak­i­tu­inen osoite siinä kun­nas­sa. Tämä tark­iste­taan käsit­tääk­seni mais­traatista, eikä siten vält­tämät­tä vaa­di sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­miseen tarvit­tavaa “vak­i­tu­ista asumista”.

  Lisäk­si Suomen sosi­aal­i­tur­vaan voi kuu­lua myös vaikkei asu Suomes­sa (esim. lähete­tyt työn­tek­i­jät). Ulko­mail­la asu­vat eläkeläiset kuu­lu­vat sosi­aal­i­tur­vaan ter­vey­den­hoit­o­meno­jen osalta (Suo­mi mak­saa Espan­jas­sa asu­van eläkeläk­sen terveydenhoitokulut).

  En takaa, että kaik­ki meni ihan oikein. Tarkoi­tus oli osoit­taa, että mis­tään uni­ver­saal­ista “sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­mista” ei vält­tämät­tä ole järkevä puhua.

  1. Totte:
   Jos muis­tan oikein niin kat­so­taan asum­i­nen vak­i­tuisek­si jos on ollut töis­sä kak­si vuot­ta. Jos on esim. kol­men kuukau­den määräaikainen sopimus voidaan ihmi­nen ottaa sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­vak­si sopimuk­sen ajal­ta (esim. lap­sil­isät, sairaus­päivära­ha). Jos täyt­tää työssäoloe­hdon voi saa­da työt­tömyyspäivära­haa vaik­ka asum­ista ei kat­sot­taisi vakituiseksi.

   Opin­to­tukea voi saa­da vaik­ka ei muuten kuu­lu sosi­aal­i­tur­vaan. Ehtona on, että Suomeen tulon syy on joku muu kuin opiskelu (esim. per­he tai työsken­te­ly joka ei kuitenkaan riitä sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­miseen). Näitä on har­vas­sa ja kat­so­taan aina tapauskohtaisesti.

   Toimeen­tu­lo­tuk­i­han ei vaa­di sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­mista, vaan lain mukaan siihen on oikeutet­tu­ja peri­aat­teessa kaik­ki. Käytän­nöt ovat olleet vaihtelevia.

   Julkiseen ter­vey­den­huoltoon ovat oikeutet­tu­ja ne, joil­la on vak­i­tu­inen osoite siinä kun­nas­sa. Tämä tark­iste­taan käsit­tääk­seni mais­traatista, eikä siten vält­tämät­tä vaa­di sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­miseen tarvit­tavaa “vak­i­tu­ista asumista”.

   Lisäk­si Suomen sosi­aal­i­tur­vaan voi kuu­lua myös vaikkei asu Suomes­sa (esim. lähete­tyt työn­tek­i­jät). Ulko­mail­la asu­vat eläkeläiset kuu­lu­vat sosi­aal­i­tur­vaan ter­vey­den­hoit­o­meno­jen osalta (Suo­mi mak­saa Espan­jas­sa asu­van eläkeläk­sen terveydenhoitokulut).

   En takaa, että kaik­ki meni ihan oikein. Tarkoi­tus oli osoit­taa, että mis­tään uni­ver­saal­ista “sosi­aal­i­tur­vaan kuu­lu­mista” ei vält­tämät­tä ole järkevä puhua.

   Jos ja kun meille perus­tu­lo­ma­lli tulee, tässä olisi erit­täin tärkeä paik­ka yht­enäistää käytän­töjä ja tehdä koko pros­es­sista viimeistä piirua myöten stan­dar­di. Vaik­ka uno­hdet­taisi­in kokon­aan ulko­maat ja keski­tyt­täisi­in vain suo­ma­laisi­in niin kansalais­ten yhden­mukaisen kohtelun nimis­sä yhteiskun­nan tar­joamien tukien saami­nen ei saa olla kiin­ni siitä, että kenen virkail­i­jan kanssa pää­tyy jut­tele­maan / minkä kaupun­gin alueel­la sat­tuu oleskelemaan.

 12. Min­ulle on uut­ta tämä: “ay-liike vaatii voimakkain äänen­pain­oin työt­tömyys­tur­vaan vastik­keel­lisu­ut­ta eli suomek­si sitä, että työt­tömän on aina otet­ta­va tar­jot­tu työ­paik­ka vas­taan, oli työ­paik­ka mil­lainen hyvän­sä”. Voisitko täs­men­tää, mis­sä täl­lainen vaa­timus on esitet­ty ja vielä voimakkain äänen­pain­oin? Eteläran­ta syyt­tää ay-liiket­tä jok­seenkin tasan päin­vas­tais­es­ta toiminnasta.

  1. Min­ulle on uut­ta tämä: ”ay-liike vaatii voimakkain äänen­pain­oin työt­tömyys­tur­vaan vastik­keel­lisu­ut­ta eli suomek­si sitä, että työt­tömän on aina otet­ta­va tar­jot­tu työ­paik­ka vas­taan, oli työ­paik­ka mil­lainen hyvän­sä”. Voisitko täs­men­tää, mis­sä täl­lainen vaa­timus on esitet­ty ja vielä voimakkain äänenpainoin?

   Ay-liike vas­tus­taa (PAMia luku­unot­ta­mat­ta) voimakkaasti perus­tu­loa, kos­ka sil­loin työpåaikkaa ei tarvitse ottaa vastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *