Rahapelien haittoja on torjuttava tosissaan. Muuten monopolia ei voi perustella.

THL:n neu­vos­to sai eilen sel­vi­tyk­sen raha­pe­lien hai­tois­ta. Meil­lä ne on hait­to­jen ehkäi­se­mi­sen nimis­sä annet­tu Veik­kauk­sen mono­po­lik­si. Tulos ei näy­tä hyväl­tä. Raha­pe­lien hai­tois­sa olem­me ihan kär­ki­pää­tä. Täl­lä tulok­sel­la on vähän han­ka­la perus­tel­la mono­po­lia ver­rat­tu­na sii­hen, että alaa sään­nel­täi­siin ja verotettaisiin.

Pelion­gel­mai­sia meil­lä on noin 125 000. Lisäk­si tule­vat ongel­mas­ta kär­si­vien per­heen­jä­se­net. Veik­kauk­sen tulois­ta 23 % tulee näil­tä ongelmapelaajilta

Vai onko suo­ma­lai­sil­la vain huo­no rahapelipää?

Minus­ta veik­kaus toi­mii moraa­lit­to­mas­ti, kun se kes­kit­tää raha­pe­li­ko­nei­taan köy­hien ja työt­tö­mien asui­na­lueil­le. Tähän aika moraa­lit­to­maan toi­min­taa on vai­kea puut­tua, kun pelien tuo­tot mene­vät niin hyvään tar­koi­tuk­seen. Eivät siis vain pelaa­jat vaan myös koko yhteis­kun­ta on addik­toi­tu­nut raha­pe­lei­hin. Vaa­ti­muk­set köy­hien ongel­ma­pe­laa­jien ryös­tä­mi­sen lopet­ta­mi­ses­ta oli­si­vat äänek­kääm­piä, jos raha­pe­lien tuot­to­ja ei kor­va­mer­kit­täi­si, vaan ne meni­si­vät mui­den vero­jen tavoin VM:n poh­jat­to­maan kas­saan ja urhei­lua ja kult­tuu­ria rahoi­tet­tai­siin budjetista.

Useim­mat peliad­dik­tit haluai­si­vat pääs­tä ongel­mas­taan. Sik­si heil­le on annet­ta­va mah­dol­li­suus kiel­tää pelaa­mi­nen itsel­tään – siis lait­taa itsen­sä kieltolistalle.

Jokai­sel­la suo­ma­lai­sel­la on Kela-kort­ti. Lai­tet­ta­koon noi­hin peli­au­to­maat­tei­hin kor­tin­lu­ki­ja. Se ei rekis­te­röi­si, kuka pelaa ja kuin­ka pal­jon, vaan ainoas­taan tar­kis­tai­si, onko pelaa­ja sul­ku­lis­tal­la ja onko hän riit­tä­vän vanha.

Edes tämä on voi­ta­va Veik­kauk­sel­ta vaa­tia, kos­ka onhan sil­lä peli­mo­no­po­li, jota perus­tel­laan hait­to­jen torjunnalla.

 

46 thoughts on “Rahapelien haittoja on torjuttava tosissaan. Muuten monopolia ei voi perustella.”

 1. Alkon mono­po­li menee samaan sar­jaan. Mono­po­lia perus­tel­laan hait­to­jen vähen­tä­mi­sel­lä, mut­ta mis­sään ei saa niin hyvää pal­ve­lua kuin tis­sut­te­lu­vii­niä Alkos­ta etsiessään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Auto­maa­tit kes­kit­ty­vät alueil­le, jois­sa on ostos­kes­kuk­sia, mar­ket­te­ja, kios­ke­ja, ravin­to­loi­ta yms. pal­ve­lui­ta. Nämä pal­ve­lut har­voin ovat “rik­kaam­pien” alueil­la. Täs­tä voi­daan hel­pos­ti­kin pää­tel­lä, että sijoit­ta­mi­nen ei tapah­du sosio­eko­no­mi­sin perus­tein, vaan yksin­ker­tai­ses­ti asia­kas­vir­to­jen perus­teel­la. Toi­sek­si, mikä oli­si Tei­dän ehdo­tus raha­pe­lien toteut­ta­mi­sek­si? Lisens­si­jär­jes­tel­mä? Miten tämä ehkäi­si­si peli­riip­pu­vuut­ta, kun alal­la oli­si tois­ten­sa kans­sa kil­pai­le­via, yksi­se­lit­tei­ses­ti voit­toa tavoit­te­le­via moni­kan­sal­li­sia yri­tyk­siä? Kol­man­nek­si, pakol­li­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen on jo tulos­sa haja­si­joi­tet­tui­hin automaatteihin.

  Popu­lis­tis­ten heit­to­jen sijas­ta asias­ta voi myös ottaa sel­vää ja poh­dis­kel­la vaih­toeh­toi­sia jär­jes­tel­miä myös nii­den ongel­mien suh­teen. Rat­kai­su­na en näe, että raha­pe­lit val­jas­tet­tai­siin tuot­ta­maan voit­toa yksi­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le ja vero­tu­lo­ja val­tiol­le. Yhtä suu­ren osuu­den saa­mi­nen vero­tu­lois­ta ja lisens­si­mak­suis­ta tar­koit­tai­si vie­lä enem­män pelaa­mis­ta ja aggres­sii­vi­sem­paa mark­ki­noin­tia. Yhtiöt halua­vat voit­ton­sa ja val­tio vero­tu­lon­sa, jol­loin koko­nais­lii­ke­vaih­to oli­si luul­ta­vim­min suu­rem­pi kuin nyt Veik­kauk­sel­la ts. pelaa­mi­nen oli­si vie­lä suu­rem­pi ongel­ma. Toi­saal­ta kai­ken pelaa­mi­sen kiel­tä­mi­nen­kään ei ole rat­kai­su enää nyky­maa­il­mas­sa. Sii­tä olen samaa miel­tä, että Veik­kauk­sen ei tuli­si toi­mia kas­va­vaa tuot­toa tavoit­te­le­va­na yhtiö­nä, vaan kes­kit­tyä pelien tar­joa­mi­seen vas­tuul­li­ses­ti kui­ten­kin samal­la pysyen var­tee­no­tet­ta­va­na vaih­toeh­to­na ulko­mai­sil­le kil­pai­li­joil­le, joil­le hävi­tyt rahat eivät hyö­dy­tä yhteis­kun­taam­me mil­lään tavalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Leppis,
    Ker­ro mik­si ongel­ma­pe­laa­mi­nen on Suo­mes­sa ylei­sem­pää kuin muualla.

    On vai­kea ymmär­tää mik­si täm mei­dän­jär­jes­tel­mäm­me on niin hyvä estä­mään pelion­gel­maa, kun meil­lä on mui­hin ver­rat­tu­na paha peliongelma.

    Jos peli­fir­mat oli­si­vat yksi­tyi­siä, ei oli­si mitään ongel­mia kiel­tää sijoit­te­le­mas­ta peli­au­to­maat­te­ja joka iki­seen kaup­paanmn. Niin pien­tä kios­kia ei löy­dy, ettei­kö siel­lä oli­si joku masiina.

    Peli­au­to­maat­tien vält­te­ly on täl­lä het­kel­lä vai­ke­ma­paa kuin alkoholin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sylt­ty: On vai­kea ymmär­tää mik­si täm mei­dän­jär­jes­tel­mäm­me on niin hyvä estä­mään pelion­gel­maa, kun meil­lä on mui­hin ver­rat­tu­na paha peliongelma.

    Jos peli­fir­mat oli­si­vat yksi­tyi­siä, ei oli­si mitään ongel­mia kiel­tää sijoit­te­le­mas­ta peli­au­to­maat­te­ja joka iki­seen kaup­paanmn. Niin pien­tä kios­kia ei löy­dy, ettei­kö siel­lä oli­si joku masiina.

    Peli­au­to­maat­tien vält­te­ly on täl­lä het­kel­lä vai­ke­ma­paa kuin alkoholin.

    Hear hear!

    Olen lopen kyl­läs­ty­nyt kuu­le­maan aina samat argu­men­tit, kun tämä todel­li­nen ongel­ma nos­te­taan esil­le (kii­tos Osmol­le jäl­leen täs­tä puhu­mi­ses­ta). Miten voi olla mah­dol­lis­ta, että tilan­tees­sa, jos­sa tut­ki­tus­ti me olem­me peli­riip­pu­vuu­den hait­to­jen kär­ki­mai­ta maa­il­mas­sa sil­ti on ihmi­siä, joil­le min­kään­lai­nen muu­tos val­lit­se­vas­sa tilan­tees­sa on auto­maat­ti­ses­ti pahem­paan suuntaan?

    Kävin tänään S‑ryhmän ruo­ka­kau­pas­sa, mar­ke­tin sisään­käyn­nin vie­res­sä oli kym­men­kun­ta peli­kon­so­lia, itse mar­ke­tis­sa tele­vi­siois­sa ja julis­teis­sa mai­nos­tet­tiin lot­toa­mis­ta ja veik­kaa­mis­ta, kas­sal­le tul­les­sa käve­lin arpa­hyl­lyn ohi ja soke­ri­na poh­jal­la kas­sa­myy­jäl­lä oli kau­las­saan nau­ha, jos­sa luki: “Kysy minul­ta Veik­kauk­sen peleis­tä”. Käsi sydä­mel­lä Lep­pis ja muut muu­tok­sen vas­tus­ta­jat, onko oikeas­ti niin, että täs­sä ei ole mitään mihin voi­si puut­tua ilman, että Baby­lon räjäh­tää käsiin ja moni­kan­sal­li­set yri­tyk­set tule­vat ja tilan­teem­me huo­no­nee entisestään?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Sylt­ty: Jos peli­fir­mat oli­si­vat yksi­tyi­siä, ei oli­si mitään ongel­mia kiel­tää sijoit­te­le­mas­ta peli­au­to­maat­te­ja joka iki­seen kaup­paan. Niin pien­tä kios­kia ei löy­dy, ettei­kö siel­lä oli­si joku masiina.

    Joi­tain vuo­sia sit­ten kävin erääs­sä bal­tia­lai­ses­sa pää­kau­pun­gis­sa ja ydin­kes­kus­tan ulko­puo­lel­la pis­ti sil­mään, miten mel­kein joka talon kivi­ja­las­sa oli kasi­no tai vas­taa­va. Sii­hen aikaan talou­des­sa ei men­nyt kau­hean hyvin, joten se oli ehkä nii­tä har­vo­ja toi­mia­lo­ja, jot­ka kannattivat…
    Mut­ta joka kau­pas­sa ja kios­kis­sa ei ollut peliautomaatteja.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Lep­pis:
    Esit­tä­mä­si kysy­mys ei vas­taa mil­lään kommenttiini. 

    Kom­men­tis­sa­si tai­si olla kyse perin­tei­nen neliraajajarrutuksesta.

    Veik­kauk­sen jät­ti­bis­nes perus­tuu sii­hen, että kun se on val­tion fir­ma ja rahoit­taa hyviä asioi­ta, sil­le ei teh­dä käy­tän­nös­sä mitään, kos­ka muu­ten ulko­maa­lai­set veroparatiisit. 

    Itse­kin luet­te­lit pit­kän lis­tan asioi­ta, jot­ka joh­ta­vat juu­ri sii­hen, että Veik­kaus saa elää kuin siat pellossa. 

    Veik­kaus saa har­ras­taa mark­ki­noin­tia, noh, kos­ka on val­tion fir­ma. Et kai kuvit­te­le, että yksi­tyis­ten peli­fir­mo­jen kos­kaan anne­tai­siin mai­nos­taa niin paljoa? 

    Jos tupa­kan­myyn­ti­kin oli­si Val­tion Tupak­ka Oy:n käsis­sä ja voi­tot oli­si käy­tet­ty urhei­lun, kult­tuu­rin ja tie­teen tuke­mi­seen, Suo­mes­sa oli­si teh­ty var­mas­ti aivan kaik­ki, jot­ta mitään tupak­ka­lain tiu­ken­nuk­sia ei tulisi.

    Minulle(kin) pas­saa Veik­kauk­sen mono­po­li, kun en pele­jä pelaa, mut­ta sen nykyi­nen toi­min­ta­mal­li on kes­tä­mä­tön. Eri­tyi­sen moraa­li­ton­ta on, kun Veik­kaus mak­si­moi peli­hai­tat sil­lä perus­teel­la, että sen tar­koi­tus on mini­moi­da ne. 

    Jos val­tio ei kyke­ne sää­te­le­mään omaa fir­maan­sa, kos­ka tun­tee luk­ka­rin­rak­kaut­ta sitä koh­taa, ala on yksi­tyis­tet­tä­vä. Sen jäl­keen aina­kaan vasem­mis­ton kan­sa­ne­du­ta­jil­ta ei löy­dy enää sym­pa­ti­aa peli­hait­to­ja aiheut­ta­via orga­ni­saa­tioi­ta kohtaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Sylt­ty: Minulle(kin) pas­saa Veik­kauk­sen mono­po­li, kun en pele­jä pelaa, mut­ta sen nykyi­nen toi­min­ta­mal­li on kes­tä­mä­tön. Eri­tyi­sen moraa­li­ton­ta on, kun Veik­kaus mak­si­moi peli­hai­tat sil­lä perus­teel­la, että sen tar­koi­tus on mini­moi­da ne. 

    Tulee mie­leen yksi toi­nen­kin mono­po­li­fir­ma, jol­la on ihan sama ongel­ma… Viral­li­nen tavoi­te on olla myy­mät­tä, mut­ta ylpeil­lään hyvil­lä tuotoilla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Vil­le: Tulee mie­leen yksi toi­nen­kin mono­po­li­fir­ma, jol­la on ihan sama ongel­ma… Viral­li­nen tavoi­te on olla myy­mät­tä, mut­ta ylpeil­lään hyvil­lä tuotoilla.

    Niin­pä. Ja kun vero­ja alen­net­tiin, hyvän­tah­toi­nen mon­po­po­li­han oli­si vai­kut­ta­nut kulu­tuk­seen päin­vas­tai­ses­ti vähen­tä­mäl­lä omaa tar­jon­taan­sa ja nos­ta­mal­la hin­to­ja. Näil­lä toi­min tuot­tei­den koko­nais­ku­lu­tus oli­si veron­alen­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta pysy­nyt ennal­laan, tai aina­kin vähän kompensoitunut.

    Mitä vie­lä, sehän aloit­ti mark­ki­nao­suuk­si­sa taistelun!

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lep­pis,
    Ker­ro mik­si ongel­ma­pe­laa­mi­nen on Suo­mes­sa ylei­sem­pää kuin muualla.

    Onko se Suo­mes­sa ylei­sem­pää kuin muu­al­la? Onko sii­tä jotain näyt­töä, että asian­ti­la oli­si niin? Raha­pe­laa­mi­son­gel­mis­ta ei ole ole­mas­sa ver­tai­lu­kel­poi­sia tilas­to­ja eri mai­den kes­ken. Pahin­ta ongel­ma­pe­laa­mi­nen on yleen­sä nuo­ril­la. Mones­sa muus­sa maas­sa ongel­ma­pe­laa­mis­ky­se­lyis­tä jäte­tään koko­naan pois alle 18-vuo­ti­aat, toi­sin kuin Suo­mes­sa on teh­ty. Suo­mes­sa esi­mer­kik­si vuon­na 2011 aihees­ta teh­ty kyse­ly teh­tiin, onko jol­lain pidem­mäl­lä ajan­jak­sol­la esiin­ty­nyt ker­taa­kaan raha­pe­laa­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia (esim. vii­mei­sen 12 kuu­kau­den aika­na). Jos muu­al­la ongel­ma­pe­laa­mis­ky­se­lyi­tä on teh­ty kysyen joko lyhyem­män ajan­jak­son tai sen ajan­het­ken tilan­tees­ta, jo sen takia ongel­ma­pe­laa­jik­si itsen­sä vas­taus­ten­sa kaut­ta ilmoit­ta­vien pro­sent­tio­suuk­sis­ta voi tul­la kysy­mys­ten eroa­van sisäl­lön takia matalampia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   8. Totean vie­lä, että kolik­ko­pe­lit ovat Suo­mes­sa muu­hun maa­il­maan ver­rat­tu­na aika ylei­siä. Mut­ta se on vain yksi osa pelion­gel­mia. Vedon­lyön­ti monen­lai­sis­ta asiois­ta ja net­ti­pe­laa­mi­nen on monis­sa mais­sa vas­taa­vas­ti Suo­mea ylei­sem­pää. Oma lukun­sa on vie­lä video­pe­lit ja mobii­li­pe­lit, joi­hin moni addik­toi­tuu pahas­ti. WHO lisä­si taan­noin tau­ti­luo­ki­tuk­siin omak­si koh­dak­si “Gaming disor­der” ‑nimi­sen luo­ki­tuk­sen, joka kuvaa tilan­net­ta, jos­sa ihmi­sen elä­män­hal­lin­ta on ongel­mis­sa sen takia, että ihmi­sel­lä on sai­raal­loi­nen tar­ve pela­ta video­pe­le­jä. Suo­mes­sa sii­tä tee­mas­ta ei kau­heas­ti jul­ki­sia kriit­ti­siä puheen­vuo­ro­ja ole esiin­ty­nyt, ehkä sik­si että maas­sam­me pelien tuot­ta­mi­nen on tär­keä bis­nes, mut­ta monis­sa muis­sa mais­sa pelion­gel­ma­kes­kus­te­lu kes­kit­tyy tietokone‑, video- ja mobii­li­pe­lei­hin, jot­ka syö­vät ihmi­sil­tä aikaa, ihmis­suh­tei­ta ja rahaa. Ainoa peri­aat­teel­li­nen ero niin sanot­tui­hin raha­pe­lei­hin näh­den niis­sä on ehkä se, että niis­sä ei edes väi­te­tä ihmis­ten voit­ta­van aina­kaan pelien jär­jes­tä­jäl­tä rahaa takai­sin peliin syö­tet­ty­jen raho­jen vas­ti­neek­si. Mut­ta pelion­gel­mat ovat luon­teel­taan muu­ten var­sin samanlaisia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Auto­maa­tit kes­kit­ty­vät alueil­le, jois­sa on ostos­kes­kuk­sia, mar­ket­te­ja, kios­ke­ja, ravin­to­loi­ta yms. pal­ve­lui­ta. Nämä pal­ve­lut har­voin ovat ”rik­kaam­pien” alueil­la. Täs­tä voi­daan hel­pos­ti­kin pää­tel­lä, että sijoit­ta­mi­nen ei tapah­du sosio­eko­no­mi­sin perus­tein, vaan yksin­ker­tai­ses­ti asia­kas­vir­to­jen perus­teel­la. Toi­sek­si, mikä oli­si Tei­dän ehdo­tus raha­pe­lien toteut­ta­mi­sek­si? Lisens­si­jär­jes­tel­mä? Miten tämä ehkäi­si­si peli­riip­pu­vuut­ta, kun alal­la oli­si tois­ten­sa kans­sa kil­pai­le­via, yksi­se­lit­tei­ses­ti voit­toa tavoit­te­le­via moni­kan­sal­li­sia yrityksiä? 

   Auto­maa­tit eivät kes­ki­ty sin­ne, mis­sä on pal­jon ihmi­siä, vaan sin­ne mis­sä on pal­jon työt­tö­miä, elä­ke­läi­siä tai muu­ten vain köäy­hiä. Ale­pan edes­sä nii­tä on, Stoc­kan her­kus­sa ei ole, vaik­ka Stoc­kan her­kus­sa on enem­män osto­voi­maa läsnä.
   Veren­hi­moi­ses­ti voit­toa mak­si­voi­ma val­tion mono­po­li ei vält­tä­mät­tä ole parem­pi kuin suu­ri jouk­ko kes­ke­nään kil­pai­le­via. Aina­kin niis­sä mais­sa, jois­sa se on jär­jes­tet­ty näin, peli­riip­pu­vuu­den ongel­mat ovat pienempiä.
   Voi olla, että riit­täi­si peli­tuot­to­jen kor­va­mer­kin­nän pois­ta­mi­nen. Nyt kukaan ei puu­tu Veik­kauk­sen yli­lyön­teihn, kos­ka ei halui­ta vaa­ran­taa urhei­lun ja kult­tuu­rin rahoi­tus­ta. Jos tätä kor­va­mer­kin­tää ei oli­si, Veik­kauk­sen toi­miin puu­tut­tuai­siin ran­kem­min. Jos yksi­tyi­nen voi­ton tavoit­te­li­ja toi­mi­si noin, sii­hen puu­tut­tai­siin heti.
   Mut­ta täs­tä huo­li­mat­ta kan­na­tan val­tion mono­po­lia, mut­ta sen pitäi­si toi­mia, ei peli­riip­pui­vuut­ta mak­si­moi­den vaan minimoiden.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Tämän­kin mono­po­lin pur­ka­mi­sel­le on vain yksi todel­li­nen syy, mut­ta se onkin ylit­se mui­den: Poliit­ti­set virat.

  Myös maa­kun­nal­li­set puo­lueor­ga­ni­saa­tiot menet­täi­si­vät mer­ki­tys­tään, kun rahan jaka­mi­nen siir­tyi­si puo­lueil­ta (kor­va­mer­ki­tyt rahat) valtiolle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Tämä on muu­ten har­vi­nai­sen tär­keä jut­tu. Olen näh­nyt monen ulko­mai­sen vie­raan naa­man venäh­tä­vän jär­ky­tyk­ses­tä, kun he tajua­vat, että Suo­mes­sa on raha­pe­le­jä joka mar­ke­tin ovel­la, ja että elä­ke­läi­set lap­pa­vat nii­hin raho­jaan. Tämä siis ulko­maa­lai­sil­ta, jot­ka tule­vat muu­ten Suo­mea huo­mat­ta­vas­ti hei­kom­min jär­jes­täy­ty­neis­tä yhteis­kun­nis­ta, jois­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa ym. pii­saa vaka­via ongel­mia. Siel­lä ei sil­ti kat­sel­tai­si rehot­ta­vaa peli­riip­pu­vuut­ta kuten meillä.

  Vähän epäi­len tuol­lai­sen kort­ti­sys­tee­min toi­mi­vuut­ta. Luu­len, että peli­riip­pu­vai­set löy­tä­vät kons­tit kier­tää sitä, kun sil­le pääl­le sat­tu­vat. Parem­pi oli­si oikeas­ti saa­da pelit pois arkiym­pä­ris­tös­tä. Useim­mat laih­dut­ta­neet tie­tä­vät, miten han­ka­laa voi olla, kun joku tuo kak­kua ja pul­laa työ­pai­kan kah­vi­huo­nee­seen, tai mil­lais­ta on väsy­nee­nä päi­vän päät­teek­si ohit­taa super­mar­ke­tis­sa vää­rät ruu­at. Ympä­ris­tön kont­rol­loi­mi­nen on addik­tio-ongel­mis­sa oleel­lis­ta (siis kan­nat­taa olla ter­veel­lis­tä ruo­kaa koto­na val­mii­na, niin ei tar­vit­se men­nä väsy­nee­nä mar­ket­tiin, jne. jne.).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Tar­kem­min aja­tel­tu­na peli­ko­neet koh­ta joka nur­kal­la ovat yli­pää­tään moraa­lit­to­mia. Ihmi­sil­le luo­daan illuusio, että pelaa­mal­la voi­si voit­taa ja toteut­taa unel­mi­aan. Sehän ei ole tot­ta vaan sii­nä kes­ki­mää­rin hävi­ää, joten mai­non­ta on todel­li­suu­des­sa harhaanjohtavaa.

  En tun­ne ollen­kaan laki­asioi­ta, mut­ta peri­aat­tees­sa raha­pe­lit pitäi­si kiel­tää koko­naan. Raja voi­si men­nä vaik­ka­pa veik­kauk­ses­sa ja arvois­sa. Toki ymmär­rän, että se oli­si vai­ke­aa, mut­ta jos ker­ran mono­po­li on mah­dol­li­nen hait­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si, niin loo­gi­ses­ti myös kiel­lon pitäi­si olla mah­dol­li­nen. Kyse­hän ei ole mil­lään taval­la oleel­li­ses­ta toiminnasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Mä olen ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä että pelaa­mis­ta pitäi­si rajoittaa.
  Jokai­sel­la pelaa­jal­la pitäi­si olla kort­ti joka rekis­te­röi­si peli­ta­pah­tu­mat ja alkai­si vin­kua kun on men­nyt jon­kun rajan yli.
  Kor­tin pitäi­si estää myös lot­to tai vas­taa­vien kupuon­kien täyt­tä­mi­sen ja arpo­jen osta­mi­sen kios­keis­sa ja kau­pois­sa jos sal­do on pakkasella. .
  Veik­kaus Oy:n mai­nok­set vil­je­le­vät sel­lais­ta huu­mo­ria joka par­hai­ten uppo­aa vähä-älyi­siin ja lap­siin. Eli myös mai­nos­kiel­to raha­pe­leil­le oli­si paikallaan.
  Jos vii­naa sai­si mai­nos­taa tuol­la taval­la niin pek­ka­pus­kat ja päi­vi­rä­sä­set oli­si­vat heti osoit­ta­mas­sa sormella!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Yleen­sä mono­po­lien pur­ka­mis­ta perus­tel­laan sil­lä että tilal­le saa­daan kil­pai­lun kaut­ta tehok­kaam­pia toimijoita.

  Onko nyt ihan var­maa että Suo­meen halut­tai­siin luo­da tehok­kaam­min toi­mi­vat raha­pe­li­mark­ki­nat, joka mit­ta­kaa­vae­tu­jen aja­man kes­kit­ty­mi­sen lop­pu­tu­lok­se­na toi­si meil­le raha­pe­lia­lan Googlen, Face­boo­kin, Twit­te­rin, Ins­ta­gra­min ja Netflixin? Yleen­sä ollaan pikem­min­kin huo­lis­saan sii­tä että suu­ril­la yli­kan­sal­li­sil­la toi­mi­joil­la on käy­tös­sään yli­ver­tai­nen osaa­mi­nen käyt­tä­jien kou­kut­ta­mi­sek­si, nii­tä ei voi­da käy­tän­nös­sä val­voa, ja verot mak­se­taan jos­sain jos muistetaan.

  Hyvin­voin­ti­val­tios­sa raha­pe­liad­dik­tiot eivät ole ongel­ma, mut­ta addik­tien raho­jen lah­joit­ta­mi­nen kan­san­ta­lou­den ulko­puo­lel­le oli­si type­ryyt­tä johon poliit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­to kyl­lä pystyisi.

  Veik­kaus Oy:n (väi­tet­ty) roo­li osa­na raken­teel­lis­ta kor­rup­tio­ta on sit­ten koko­naan toi­nen jut­tu, mut­ta kai­pa rahan­ja­ko­po­li­tiik­ka nou­dat­taa poliit­ti­sia voi­ma­suh­tei­ta eli on par­la­men­taa­ri­ses­sa kont­rol­lis­sa vaik­kei ihan yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aa­tet­ta noudattaisikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. spot­tu:
   Yleen­sä mono­po­lien pur­ka­mis­ta perus­tel­laan sil­lä että tilal­le saa­daan kil­pai­lun kaut­ta tehok­kaam­pia toimijoita.

   Tämän takia tämä Veik­kauk­sen mono­po­li onkin niin mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys ja sik­si sen erot­ta­mi­nen mai­nit­se­mas­ta­si raken­teel­li­ses­ta kor­rup­tios­ta eril­lään on tur­haa. Tut­ki­mus­ten valos­sa meil­lä on kak­si vaih­toeh­tois­ta tulkintaa:

   1) Suo­ma­lai­set ovat poik­keuk­sel­li­sen alt­tii­ta ongelmapelaamiselle
   2) Veik­kauk­sen mono­po­li on jos­tain syys­tä tehok­kaam­pi kuin kes­ke­nään kil­pai­le­vat toimijat

   Koh­dan 1 totea­mus saat­taa pitää paik­kan­sa, mut­ta sii­nä tapauk­ses­sa mei­dän kan­nat­tai­si kan­sa­kun­nan tasol­la pyr­kiä pikem­min­kin kiel­to­la­kiin kuin nykyi­sen­kal­tai­seen mono­po­liyh­tiö­mei­nin­kiin hait­to­jen mini­moi­mi­sek­si. Suh­tau­dun tähän kui­ten­kin skep­ti­ses­ti, kos­ka oli­si aika mie­len­kiin­toi­nen sat­tu­mus­ten sar­ja, että juu­ri täl­lä pie­nel­lä poh­joi­sel­la kan­sal­la oli­si täl­tä­kin osin eri­tyi­sen vinou­tu­nut geeniperimä.

   Sik­si pidän vaih­toeh­toa 2 pal­jon toden­nä­köi­sem­pä­nä, jol­loin kysy­mys muut­tuu muo­toon: mik­si Veik­kauk­sen mono­po­li on tehok­kaam­pi kuin kes­ke­nään kil­pai­le­vat toi­mi­jat? Osa­syy­nä on aivan sata­var­mas­ti se, että toi­sin kuin monis­sa muis­sa mais­sa, Suo­mes­sa raha­pe­laa­mi­sen sään­nös­te­ly on löy­hem­pää, kun­han mono­po­li­por­tis­ta on pääs­ty läpi. Kuten Sylt­ty tuol­la aikai­sem­min tote­si: raha­pe­lien vält­te­ly on Suo­mes­sa pal­jon han­ka­lam­paa kuin alko­ho­lin. Pikai­ses­ti las­kien lähi­kaup­pa­kes­kuk­ses­ta­ni Isos­ta Ome­nas­ta löy­tyy raha­pe­le­jä aina­kin kuu­des­ta pai­kas­ta, enkä edes las­ke­nut tähän mukaan kaik­kia nii­tä paik­ko­ja mis­sä voi loto­ta tai ostaa arpo­ja! (R‑kioski, molem­mil­la mar­ke­teil­la omat, Veik­kauk­sen eril­li­nen kasi­no, O’Lea­ry­sin sisäl­lä ole­vat peli­ko­neet, Sport’s Aca­de­mys­sä ole­vat pelikoneet)

   Jos mark­ki­noi­ta ei oli­si annet­tu val­tiol­le Veik­kauk­sen kaut­ta, oli­si ver­tais­ryh­mäs­säm­me ole­vien val­tioi­den sään­te­lyä seu­raa­mal­la perus­tel­tua olet­taa, että sään­te­ly oli­si huo­mat­ta­vas­ti tiu­kem­paa ja näi­den paik­ko­jen sijaan tar­jol­la oli­si ehkä yksi koko kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, jos sitä­kään. Sik­si en pidä mah­dot­to­ma­na sitä yhdis­tel­mää, että kes­ke­nään kil­pai­le­vat toi­mi­jat tiu­kan sään­te­lyn val­li­tes­sa saat­tai­si­vat olla tehot­to­mam­pia kuin Veik­kaus nykyi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa ja eri­va­pauk­sien­sa kera.

   (Sivu­huo­mau­tuk­se­na muis­tan joku vuo­si sit­ten, kun juh­lit­tiin Ison Ome­nan laa­jen­nuk­sen aukea­mis­ta ja Veik­kauk­sen kasi­nol­la­kin oli oma stän­di, jos­sa hou­ku­tel­tiin kaik­kia lap­sis­ta aikui­siin heit­tä­mään noin met­ri ker­taa met­ri ker­taa met­ri nop­paa, jon­ka eri sivuil­la oli ilmai­sia pele­jä kysei­ses­sä mini­ka­si­nos­sa. Kyl­lä sydän­tä kyl­mä­si näh­dä ala­kou­lui­käi­siä heit­te­le­mäs­sä nop­paa ja Veik­kaus­ta hou­kut­te­le­mas­sa hei­tä siten elä­män­mit­tai­sik­si asiak­kaik­si vanhempineen.)

   Lisäk­si kysee­na­lais­tan vah­vas­ti kom­men­tis­sa­si esiin­ty­vän aja­tuk­sen sii­tä, että ongel­ma­pe­laa­mi­ses­ta ei seu­rai­si ongel­mia hyvin­voin­ti­val­tios­sa. Jokai­nen, jon­ka lähi­pii­ris­sä on ongel­ma­pe­laa­ja tie­tää, että miten syvään suo­hon ihmi­nen voi hyvin­voin­ti­val­tios­ta huo­li­mat­ta upo­ta peli­vel­ko­jen­sa ja pika­vip­pien­sä kans­sa. On suo­ras­taan per­vers­siä esit­tää, että tämä raho­jen nyh­tä­mi­nen ongel­mai­sil­ta ihmi­sil­tä on vaan ihan fik­su tapa sivis­tys­val­tion hoi­taa kult­tuu­rin ja urhei­lun rahoi­tus, kos­ka pysyy­hän täl­lä taval­la rahat Suomessa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Raha­pe­liad­dik­tien verot­ta­mi­nen tun­tuu moraa­lit­to­mal­ta, mut­ta tuot­to­jen jaka­mi­nen miel­lyt­tä­väl­tä nii­hin yle­viin tar­koi­tuk­siin… Veikkausvoittovaroista!

  Kan­sa­ne­lä­ke­läi­nen koi­ran­mak­ka­ra­pa­ket­ti kai­na­los­saan työn­tää vii­mei­siä kil­lin­ke­jään koneen kitaan mar­ke­tin aulas­sa lie­nee useim­mil­le pelion­gel­mai­sen tyyp­pi­ta­paus ja moraa­li nau­kuu kun hei­dän kur­juu­del­laan rahoi­te­taan jou­ta­vaa viih­det­tä. Anteek­si, kult­tuu­ria ja urheilua. 

  Ongel­ma­na on häviä­mi­nen, pelion­gel­mai­set vain häviä­vät lii­kaa rahaa. Jär­jes­tel­mää voi­si muut­taa siten ettei kukaan enää häviäi­si raho­jaan Veik­kauk­sen raha­pe­lei­hin, vaan auto­maa­teis­ta voit­tai­si oikeas­ti. Ei pal­joa, euron tai pari tun­nis­sa, jos vain jaksaa/viitsii/on aikaa pela­ta. Palau­tus­pro­sen­tik­si pitäi­si siis muut­taa jota­kin yli sadan ja peli­au­to­maat­tien pele­jä virit­tää ehkä tylsemmiksi…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. b:
   Raha­pe­liad­dik­tien verot­ta­mi­nen tun­tuu moraa­lit­to­mal­ta, mut­ta tuot­to­jen jaka­mi­nen miel­lyt­tä­väl­tä nii­hin yle­viin tar­koi­tuk­siin… Veikkausvoittovaroista! 

   Riit­täi­si­kö­hän se, että käs­ket­täi­siin puhu­maan veik­kaus­hä­viö­ra­hois­ta, kos­ka sitä­hän ne ovat: Raho­ja joi­ta pelaa­jat ovat hävinneet.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Tätä­kin olen jos­kus miet­ti­nyt rat­kai­suk­si. Las Vega­sis­sa on jois­sain kasi­nois­sa lait­tei­ta, joi­den palau­tus­pro­sent­ti on hitusen yli sata, mut­ta niil­lä voi pela­ta vain sen­teil­lä, joten tun­tien istu­mi­sen jäl­keen voi­tol­le jää kor­kein­taan muu­ta­mia dol­la­rei­ta, jos sitä­kään. Mikään­hän ei peri­aat­tees­sa estäi­si Veik­kaus­ta teke­mäs­tä saman­lais­ta lau­peu­den­te­koa ja muut­ta­mal­la lait­teit­ten­sa pelien ja voit­to­jen skaa­lat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mik­si ja nos­taa samal­la palau­tus­pro­sent­ti vaik­ka 95 pro­sent­tiin, että saa­daan sen­tään käyt­tö­ku­lut kor­vat­tua pela­tuis­ta sen­teis­tä. Lop­pu­tu­lok­se­na ongel­ma­pe­laa­jil­ta jäi­si­vät syn­ty­neet hai­tat pie­nem­mik­si, kun ei vaan tun­nit rii­tä pela­ta koko elä­ket­tään / muu­ta omai­suut­taan konee­seen. Tätä ei kui­ten­kaan kukaan edes ehdo­ta, kos­ka rahaa on pak­ko saa­da ja ongel­ma­pe­laa­jat nyt vaan tup­paa­vat ole­maan jos­tain syys­tä hyväk­syt­ty koh­de raho­jen riistämiselle.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Lisäk­si myös Veik­kauk­sen mai­non­ta on aina­kin osit­tain perus­tee­ton­ta. Toki se Veik­kauk­sel­le hyvä sijoi­tus, mut­ta se tuot­to ei ole yhteis­kun­nan kan­nal­ta arvon­li­sää vaan pelk­kä tulon­siir­to yksil­tä ihmi­sil­tä toi­sil­le tahoil­le. Lisäk­si mai­non­nan hin­ta on puh­das­ta tap­pio­ta yhteis­kun­nal­le. Mai­non­ta myös hel­pos­ti sotii hait­to­jen vähen­tä­mis­ta­voi­tet­ta vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Muis­tan jon­kun jos­kus ker­to­neen, että RAY:n oven­suu­pe­le­jä voi­daan sää­tää etä­nä esim. sil­loin kun ne eivät tuo­ta riit­tä­väs­ti. Pelin sof­taa astel­laan siten, että se antaa enem­män voit­to­ja kuin pitäi­si ja näin pele­jä seu­raa­vat kau­pan asiak­kaat taas sijoit­ta­vat raho­jaan innok­kaam­min. Uskon lisäk­si että pelien yhtey­teen on teh­ty koe­mie­les­sä (luval­lis­ta?) hen­ki­löi­tä tun­nis­ta­via lait­tei­ta, että auto­maat­ti­ses­ti kau­pan hen­ki­lö­kun­ta ja var­ti­jat saa­vat häly­tyk­sen tie­tyn hen­ki­lön läs­nö­olos­ta pelien läheisyydessä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
   Muis­tan jon­kun jos­kus ker­to­neen, että RAY:n oven­suu­pe­le­jä voi­daan sää­tää etä­nä esim. sil­loin kun ne eivät tuo­ta riit­tä­väs­ti. Pelin sof­taa astel­laan siten, että se antaa enem­män voit­to­ja kuin pitäi­si ja näin pele­jä seu­raa­vat kau­pan asiak­kaat taas sijoit­ta­vat raho­jaan innok­kaam­min. Uskon lisäk­si että pelien yhtey­teen on teh­ty koe­mie­les­sä (luval­lis­ta?) hen­ki­löi­tä tun­nis­ta­via lait­tei­ta, että auto­maat­ti­ses­ti kau­pan hen­ki­lö­kun­ta ja var­ti­jat saa­vat häly­tyk­sen tie­tyn hen­ki­lön läs­nö­olos­ta pelien läheisyydessä.

   Täl­lai­nen sää­tä­mi­nen oli­si rikol­lis­ta (petos), joten kukaan ei sää­dä yhtään mitään etä­nä. Tämän on myös RAY näin ilmoittanut.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Joku niil­tä rahat kui­ten­kin vie jol­lain taval­la. Parem­pi mei­dän se teh­dä kuin jon­kun muun.

  Suo­ma­lai­sil­la voi hyvin­kin olla perin­nöl­li­siä ja kult­tuu­ri­sia tai­pu­muk­sia tul­la kuse­te­tuk­si tai jää­dä kouk­kuun, vrt. alko­ho­li­riip­pu­vuus. Suku­puus­sam­me ei juu­ri ole koke­mus­ta kau­pun­ki- ym. sivis­ty­nees­tä elämästä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. OS: “Minus­ta veik­kaus toi­mii moraa­lit­to­mas­ti, kun se kes­kit­tää raha­pe­li­ko­nei­taan köy­hien ja työt­tö­mien asuinalueille.”

  Toi­saal­ta koneet on jär­ke­vää kes­kit­tää juu­ri sin­ne, mis­sä niil­le on kysyn­tää, eikä jon­ne­kin muualle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. viher­lan­ta:
   OS: “Minus­ta veik­kaus toi­mii moraa­lit­to­mas­ti, kun se kes­kit­tää raha­pe­li­ko­nei­taan köy­hien ja työt­tö­mien asuinalueille.”

   Toi­saal­ta koneet on jär­ke­vää kes­kit­tää juu­ri sin­ne, mis­sä niil­le on kysyn­tää, eikä jon­ne­kin muualle.

   Tätä logiik­kaa seu­raa­mal­la Alkon oli­si jär­ke­vää kes­kit­tää myy­mä­löi­tään kat­kon ja mui­den alko­ho­lis­ti­pa­ran­to­loi­den vie­reen. Ole­tan, että et kui­ten­kaan kan­na­ta tämän­kal­tais­ta toi­min­taa aina­kaan toi­mi­jal­ta, jon­ka ole­mas­sao­lon oikeu­tus­ta perus­tel­laan alko­ho­li­käy­tön hai­tal­lis­ten vai­ku­tus­ten mini­moi­mi­sel­la. En näe mitään syy­tä, mik­si samaa logiik­kaa ei voi­si käyt­tää Veik­kauk­seen ja edel­lyt­tää peli­ko­nei­den sijoit­ta­mis­ta mah­dol­li­sim­man kau­as peliaddikteista.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Juk­kis: Tätä logiik­kaa seu­raa­mal­la Alkon oli­si jär­ke­vää kes­kit­tää myy­mä­löi­tään kat­kon ja mui­den alko­ho­lis­ti­pa­ran­to­loi­den vie­reen. Ole­tan, että et kui­ten­kaan kan­na­ta tämän­kal­tais­ta toi­min­taa aina­kaan toi­mi­jal­ta, jon­ka ole­mas­sao­lon oikeu­tus­ta perus­tel­laan alko­ho­li­käy­tön hai­tal­lis­ten vai­ku­tus­ten mini­moi­mi­sel­la. En näe mitään syy­tä, mik­si samaa logiik­kaa ei voi­si käyt­tää Veik­kauk­seen ja edel­lyt­tää peli­ko­nei­den sijoit­ta­mis­ta mah­dol­li­sim­man kau­as peliaddikteista. 

    Ei, vaan tätä logiik­kaa seu­ra­ten Alkon kan­nat­tai­si kes­kit­tää myy­mä­län­sä sin­ne, mis­sä on asiak­kai­ta. Asia­kas­vir­rat ovat iso­jen kaup­po­jen ja ostos­kes­kus­ten luo­na. Ja juu­ri sin­ne­hän ne Alkon myy­mä­lät on sijoi­tet­tu­kin. Kuten rahapelikoneetkin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. viher­lan­ta: Ei, vaan tätä logiik­kaa seu­ra­ten Alkon kan­nat­tai­si kes­kit­tää myy­mä­län­sä sin­ne, mis­sä on asiak­kai­ta. Asia­kas­vir­rat ovat iso­jen kaup­po­jen ja ostos­kes­kus­ten luona.Ja juu­ri sin­ne­hän ne Alkon myy­mä­lät on sijoi­tet­tu­kin. Kuten rahapelikoneetkin.

    Eli toi­sin kuin arve­lin olet ihan ok sen kans­sa, että peli­ko­neet kes­ki­te­tään sin­ne mis­sä niil­lä on kysyn­tää. Mark­ki­na­ta­lou­den näkö­kul­mas­ta tar­jon­ta kan­nat­taa tie­ten­kin vie­dä kysyn­nän luok­se, mut­ta Veik­kauk­sen ja Alkon tapauk­ses­sa, kun tar­koi­tus on nime­no­maan suit­sia kysyn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mis­ta kan­san­ter­vey­den nimis­sä, en voi pitää tätä eet­ti­ses­ti kes­tä­vä­nä toi­min­ta­na. Olen suo­raan sanoen vähän häkel­ty­nyt, että sinä ilmei­ses­ti pidät.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Peli­riip­pu­vuus on yhtä lail­la ongel­ma hen­ki­löl­le, joka on riip­pu­vai­nen mak­sut­to­mis­ta peleis­tä kuin sil­le, joka on riip­pu­vai­nen Veik­kauk­sen peleis­tä. Kui­ten­kin me pidäm­me ongel­mal­li­se­na vain nii­tä pelaa­jia, jot­ka “huk­kaa­vat rahan­sa pelaa­mal­la”. Samal­la kui­ten­kin vain nau­res­ke­lem­me polii­ti­kol­le, joka ostaa kym­me­nel­lä mil­jar­dil­la pom­min ja räjäyt­tää sen tai­vaan tuu­liin tai mil­jo­nää­ril­le, joka huk­kaa omai­suuk­sia kasi­nol­la tai pörs­sis­sä. He eivät ole ongelma.

  On siis vää­rin sanoa, että peli­riip­pu­vuus sinän­sä on ongel­ma ollen­kaan. Ongel­ma tun­tui­si ennem­min­kin ole­van, että köy­hä pelaa mei­dän rahoil­lam­me. Olem­me anta­neet köy­häl­le kor­va­mer­ki­tyn rahan ruis­lei­vän osta­mi­seen, mut­ta hän pelaa­kin sen auto­maa­tis­sa. Tämä on ongelma.

  Rat­kai­sueh­do­tus:

  Jos kui­ten­kin val­lit­see poliit­ti­nen yksi­mie­li­syys, että pelion­gel­ma on ole­mas­sa ja jos meil­lä on ole­mas­sa raha­pe­lien mono­po­li niin sii­tä seu­raa, että

  a)
  Sosi­aa­li­toi­mis­to, joka löy­tää pelion­gel­mai­sen voi lähet­tää hänet par­haa­seen mah­dol­li­seen hoi­toon, vaik­ka ulko­mail­le, Veik­kauk­sen kus­tan­nuk­sel­la. — Vas­ta­toi­me­na Veik­kaus rahoit­taa tut­ki­muk­sen, että pelion­gel­maa ei Suo­mes­sa ole, jon­ka seu­rauk­se­na tur­hat poliit­ti­set puheet pelion­gel­mas­ta lopetetaan.

  b)
  Jokai­nen pelion­gel­mai­nen voi myös itse­näi­ses­ti hakeu­tua hoi­toon Veik­kauk­sen kus­tan­nuk­sel­la. — Vas­ta­toi­me­na Veik­kaus palk­kaa vakuu­tus­yh­tiö-lää­kä­ri-mal­lin mukai­ses­ti veik­kaus­lää­kä­rit, jot­ka tut­ki­vat jokai­sen, joka edes yrit­tää hakeu­tua hoitoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Niin, jokai­nen voi ja saa huka­ta ja tuh­la­ta omia raho­jaan kuten halu­aa, aina­kaan minä en osaa — saa­ti halua — neu­voa ketään mil­jo­nää­riä tai köy­hää rahan­käy­tös­sään. Kai­pa sel­lai­set rahat osaa jokai­nen käyt­tää, joka ne on tie­nan­nut­kin omin toi­min. Pelion­gel­ma on ole­mas­sa niin sano­tus­ti sosi­aa­lis­ten vai­ku­tus­ten takia ja vain sik­si eli addik­toi­tu­nei­den rahat eivät rii­tä sekä pelaa­mi­seen että sääl­li­seen elä­mä­mi­seen ja tämä kat­so­taan yhtei­sek­si, yhtei­sön moraa­lia, kos­ke­vak­si asiaksi. 

   Raha­pe­lien pelaa­mi­nen on kai­kes­sa karuu­des­saan viih­det­tä, vaik­ka sel­lai­se­na kovin tym­peän olois­ta ja mon­o­to­nis­ta, mut­ta ei mil­lään taval­la pakol­lis­ta saa­ti vält­tä­mä­tön­tä. Viih­tee­nä se ei hou­kut­te­le kaik­kia, vaan näyt­täi­si ole­van eri­tyi­sen suo­sit­tua tie­tyn­lais­ten ihmis­ten paris­sa, joi­den omi­nai­suuk­sia onkin jo sivut­tu ketjussa. 

   Peliad­dik­tio tuh­laa rahan lisäk­si aikaa, mut­ta tämä on jokai­sen oma asia, kun aikaa on kai­kil­la kui­ten­kin sama mää­rä käy­tet­tä­vis­sään. Pelaa­ja arvioi käyt­tä­vän­sä rahan­sa par­hai­ten lait­ta­mal­la ne masii­naan, jon­ka kyl­jes­sä ker­ro­taan ettei voit­to­ja ole odo­tet­ta­vis­sa. Mitä hän mah­taa sit­ten saa­da kun voi­ton­mah­dot­to­muus hyväk­sy­tään? Ajan­ku­lua. Raha tun­tuu toden­nä­köi­ses­ti parem­min käy­te­tyl­tä kuin säh­kö­las­kus­sa, kun voi luki­ta kiek­ko­ja ja teh­dä valin­to­ja pelin ete­ne­mi­ses­sä, peli­ko­ne vie­lä­pä välk­kyy, soi ja tun­tuu tot­te­le­van. Näi­den ihmis­ten valin­nat rahan- ja ajan­käy­tön suh­teen ovat mie­les­tä­ni lyhyt­nä­köi­siä, suo­ras­taan tyh­miä, mut­ta en edel­leen­kään osai­si neu­voa tai pakot­taa hei­tä muu­hun. Huo­maa­vat sit­ten ehkä joskus.

   Panos­ten ja voit­to­jen muut­ta­mis­ta mer­ki­tyk­set­tö­mik­si ehdo­tin jo aiem­mas­sa vies­tis­sä, tämä pois­tai­si tie­ten­kin vain täl­läi­sen ajat­te­le­mat­to­man käy­tök­sen seu­rak­set. Jos haluai­sim­me eroon koko pelion­gel­mas­ta, pitäi­si kan­saa jalos­taa anta­mal­la kaik­kien uhka­pe­lien luon­net­ta ymmär­tä­mät­tö­mien todel­la­kin karus­ti vain hävitä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. b: Raha tun­tuu toden­nä­köi­ses­ti parem­min käy­te­tyl­tä kuin säh­kö­las­kus­sa, kun voi luki­ta kiek­ko­ja ja teh­dä valin­to­ja pelin ete­ne­mi­ses­sä, peli­ko­ne vie­lä­pä välk­kyy, soi ja tun­tuu tot­te­le­van. Näi­den ihmis­ten valin­nat rahan- ja ajan­käy­tön suh­teen ovat mie­les­tä­ni lyhyt­nä­köi­siä, suo­ras­taan tyhmiä.
    Panos­ten ja voit­to­jen muut­ta­mis­ta mer­ki­tyk­set­tö­mik­si ehdo­tin jo aiem­mas­sa vies­tis­sä, tämä pois­tai­si tie­ten­kin vain täl­läi­sen ajat­te­le­mat­to­man käy­tök­sen seurakset. 

    Vas­tuul­li­nen raha­pe­liyh­tiö voi­si yhdis­tää tie­to­tek­nii­kan ja sosi­aa­li­sen inno­vaa­tion kehit­tä­mäl­lä pelin jota pela­tes­sa tekee samal­la ali­ta­jui­ses­ti jotain hyö­dyl­lis­tä taus­tal­la. Veik­kauk­sen auto­maa­tit voi­si yhdis­tää toi­siin­sa teko­ä­ly­jär­jes­tel­mäl­lä jol­loin pelaa­jat huo­maa­mat­taan ker­ryt­täi­si­vät ihmis­kun­nan tie­tä­mys­tä. Ihan samal­la taval­la kuin Google ja Face­book ovat val­jas­ta­neet ihmis­mas­sat oman kau­pan­käyn­tin­sä ja pörs­si­kurs­sien­sa moot­to­reik­si. Suo­mes­sa tämä voi­tai­siin kään­tää ylö­sa­lai­sin ja rahan haa­li­mi­sen sijas­ta pis­tää jou­kot pelas­ta­maan yhteis­kun­ta ja maapallo.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Panos­ten ja voit­to­jen muut­ta­mis­ta mer­ki­tyk­set­tö­mik­si ehdo­tin jo aiem­mas­sa vies­tis­sä, tämä pois­tai­si tie­ten­kin vain täl­läi­sen ajat­te­le­mat­to­man käy­tök­sen seu­rak­set. Jos haluai­sim­me eroon koko pelion­gel­mas­ta, pitäi­si kan­saa jalos­taa anta­mal­la kaik­kien uhka­pe­lien luon­net­ta ymmär­tä­mät­tö­mien todel­la­kin karus­ti vain hävitä.

    Kyl­lä hedel­mä­pe­leis­sä voi­tot mie­les­tä­ni aika mer­ki­tyk­set­tö­miä jo ovat­kin, mut­ta hyvin mer­ki­tyk­set­tö­miä sai­si­vat panok­set­kin olla, ettei pie­nis­tä purois­ta voi­si mis­sään olo­suh­teis­sa kas­vaa isoa vir­taa. Viih­teen takia nii­tä koh­tuu­käyt­tä­jä pelaa­kin, kos­ka tuu­ril­la­kin voi pääs­tä vain vähän voi­tol­le. Loton kans­sa voi sen­tään unel­moi­da aina­kin vii­kon ajan täy­del­li­ses­tä elä­män­muu­tok­ses­ta ja unel­mien toteu­tu­mi­ses­ta, mie­les­tä­ni se unel­moin­ti itses­sään on jo sen euron rivin arvoinen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Itse­kin olen koke­nut, että Veik­kauk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut jat­ku­vas­ti aggres­sii­vi­sem­mak­si, mikä ei oikein ole lin­jas­sa sen kans­sa, mikä sen ole­mas­sao­lon tar­koi­tus nimel­li­ses­ti on. Sil­ti tun­tuu joten­kin epä­re­hel­li­sel­tä täm­möi­nen marcuse­lai­nen mal­li, jos­sa kun joku asia on huo­nos­ti mut­ta ei täy­sin kata­stro­faa­li­ses­ti, sitä tahal­laan huo­non­ne­taan, jot­ta sii­tä tuli­si niin huo­no että sil­le teh­dään jotain radikaalimpaa.

  Kiel­tä­mät­tä on sil­ti has­sua, jos joku elä­mä­na­la mitä voi­daan aja­tel­la yhteis­kun­nan rahoit­ta­van on kor­va­mer­kit­ty Veik­kauk­ses­ta rahoi­tet­ta­vak­si, mut­ta käy­tän­nös­sä kysees­sä on nol­la­sum­ma­pe­li siten, että val­tio vas­taa­vas­ti rahoit­taa muus­ta bud­je­tis­taan sitä vähem­män. Toi­saal­ta onko tämä sit­ten demo­kraat­ti­sem­paa, kun yksi­lö voi suo­raan lah­joit­taa val­tiol­le rahaa johon­kin rajat­tuun tar­koi­tuk­seen raha­pe­le­jä pelaa­mal­la, vaik­ka muu­ten bud­jet­tiin voi vai­kut­taa vain nel­jän vuo­den välein äänestämällä…?

  Mie­les­tä­ni aina­kin sii­tä voi­si kyl­lä läh­teä, että mai­nos­tus­ta ja auto­maat­tien mää­rää joten­kin suit­sit­tai­siin. Tun­tuu kyl­lä erin­omai­sen höl­möl­tä, jos val­tio jou­tuu teke­mään tämän lail­la kun Veik­kaus jo teo­rias­sa on sen hal­lin­nas­sa. Ihan kuin vasen käsi jou­tui­si pitä­mään oikeas­ta kiin­ni, ettei tule lyö­neek­si jota­ku­ta. Mut­ta tätä se todel­li­nen pää­tök­sen­te­ko tai­taa olla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Sekä Veik­kauk­sen että Alkon aika mono­po­lei­na on ohi. Kum­mal­lek­kaan ei löy­dy enää mitään perus­tei­ta. Veik­kaus oli myyn­ti­kun­nos­sa, mut­ta jou­tuu sulat­te­le­maan RAY:ta. Aika kal­lis pauk­ku veron­mak­sa­jil­le. Alkos­ta myy­tin teol­li­suus, jon­ka pitä­mi­ses­sä val­tio-omis­tei­se­na oli­si ken­ties ollut jotain perus­tei­ta, mut­ta pääs­tään­kö vähit­täis­kau­pas­ta eroon koh­tuul­li­seen hin­taan? Molem­mat kal­lii­ta pää­tök­siä veron­mak­sa­jil­le. Syyl­li­set tus­kin jou­tu­vat edesvastuuseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Hyvä pos­taus — Veik­kauk­sen myyn­nin edis­tä­mi­nen voi­mak­kaal­la mai­nos­ta­mi­sel­la on moraa­li­ton­ta. Jos ver­taa Alkoon, niin siel­lä tilan­ne on hie­man sel­keäm­pi kun mai­nos­ta­mi­nen on kielletty.
  Jos Veik­kauk­sen mono­po­li jos­kus rik­kou­tui­si, osa syy luul­ta­vas­ti oli­si sii­nä, että sen kat­sot­tai­si ole­van puh­das­ta verot­ta­mis­ta ilman hait­to­jen mini­moin­tia. Jos mai­nos­ta­mi­nen oli­si kiel­let­ty alko­ho­lin tapaan, se myös jar­rut­tai­si yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den halua tul­la markkinoille.
  Tosi­aan, yksi aika­naan ihme­tys­tä­ni herät­tä­nyt uusi peli oli Naa­pu­rit ‑peli, jos­sa yri­te­tään nos­tat­taa kol­lek­tii­vis­ta pai­net­ta pelaamiseen..

  Voi­tai­siin­ko Veik­kauk­sen mai­non­ta­kiel­to saa­da seu­raa­vaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin jos sin­ne ollaan nos­ta­mas­sa perintöverokin?
  Jos täs­tä joku väsäi­si kan­sa­lais­aloit­teen, niin sai­si kyl­lä kannatusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Ei kai tuo väi­te ongel­ma­pe­laa­mi­sen muu­ta maa­il­maa suu­rem­mas­ta ylei­syy­des­tä perus­tu THL:n väit­tei­siin? Putiik­ki on alko­ho­li­asiois­sa osoit­tau­tu­nut epä­luo­tet­ta­vak­si lähteeksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kal­le:
   Ei kai tuo väi­te ongel­ma­pe­laa­mi­sen muu­ta maa­il­maa suu­rem­mas­ta ylei­syy­des­tä perus­tu THL:n väit­tei­siin? Putiik­ki on alko­ho­li­asiois­sa osoit­tau­tu­nut epä­luo­tet­ta­vak­si lähteeksi.

   Arvio tule­vas­ta ja nykyi­nen tilan­ne ovat kak­si eri asiaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply to tapio Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.