Rahapelien haittoja on torjuttava tosissaan. Muuten monopolia ei voi perustella.

THL:n neu­vos­to sai eilen selvi­tyk­sen rahapelien haitoista. Meil­lä ne on hait­to­jen ehkäisemisen nimis­sä annet­tu Veikkauk­sen monop­o­lik­si. Tulos ei näytä hyvältä. Rahapelien haitois­sa olemme ihan kärkipäätä. Täl­lä tulok­sel­la on vähän han­kala perustel­la monop­o­lia ver­rat­tuna siihen, että alaa sään­neltäisi­in ja verotettaisiin.

Pelion­gel­maisia meil­lä on noin 125 000. Lisäk­si tule­vat ongel­mas­ta kär­sivien per­heen­jäsenet. Veikkauk­sen tuloista 23 % tulee näiltä ongelmapelaajilta

Vai onko suo­ma­laisil­la vain huono rahapelipää?

Minus­ta veikkaus toimii moraalit­tomasti, kun se keskit­tää rahape­likoneitaan köy­hien ja työt­tömien asuinalueille. Tähän aika moraalit­tomaan toim­intaa on vaikea puut­tua, kun pelien tuo­tot menevät niin hyvään tarkoituk­seen. Eivät siis vain pelaa­jat vaan myös koko yhteiskun­ta on addik­toitunut rahapelei­hin. Vaa­timuk­set köy­hien ongelmapelaa­jien ryöstämisen lopet­tamis­es­ta oli­si­vat äänekkäämpiä, jos rahapelien tuot­to­ja ei kor­vamerkit­täisi, vaan ne meni­sivät muiden vero­jen tavoin VM:n poh­jat­tomaan kas­saan ja urheilua ja kult­tuuria rahoitet­taisi­in budjetista.

Useim­mat peli­ad­dik­tit halu­aisi­vat päästä ongel­mas­taan. Sik­si heille on annet­ta­va mah­dol­lisu­us kieltää pelaami­nen itseltään – siis lait­taa itsen­sä kieltolistalle.

Jokaisel­la suo­ma­laisel­la on Kela-kort­ti. Laitet­takoon noi­hin peli­au­tomaat­tei­hin kortin­luk­i­ja. Se ei rek­isteröisi, kuka pelaa ja kuin­ka paljon, vaan ain­oas­taan tark­istaisi, onko pelaa­ja sulkulistal­la ja onko hän riit­tävän vanha.

Edes tämä on voita­va Veikkauk­selta vaa­tia, kos­ka onhan sil­lä pelimo­nop­o­li, jota perustel­laan hait­to­jen torjunnalla.

 

46 vastausta artikkeliin “Rahapelien haittoja on torjuttava tosissaan. Muuten monopolia ei voi perustella.”

 1. Alkon monop­o­li menee samaan sar­jaan. Monop­o­lia perustel­laan hait­to­jen vähen­tämisel­lä, mut­ta mis­sään ei saa niin hyvää palvelua kuin tis­sut­telu­vi­iniä Alkos­ta etsiessään.

 2. Automaatit keskit­tyvät alueille, jois­sa on ostoskeskuk­sia, mar­ket­te­ja, kioske­ja, rav­in­toloi­ta yms. palvelui­ta. Nämä palve­lut har­voin ovat “rikkaampi­en” alueil­la. Tästä voidaan hel­postikin päätel­lä, että sijoit­ta­mi­nen ei tapah­du sosioekonomisin perustein, vaan yksinker­tais­es­ti asi­akasvir­to­jen perus­teel­la. Toisek­si, mikä olisi Tei­dän ehdo­tus rahapelien toteut­tamisek­si? Lisenssi­jär­jestelmä? Miten tämä ehkäi­sisi peliri­ip­pu­vu­ut­ta, kun alal­la olisi tois­t­en­sa kanssa kil­paile­via, yksiselit­teis­es­ti voit­toa tavoit­tele­via monikansal­lisia yri­tyk­siä? Kol­man­nek­si, pakolli­nen tun­nistau­tu­mi­nen on jo tulos­sa hajasi­joitet­tui­hin automaatteihin.

  Pop­ulis­tis­ten heit­to­jen sijas­ta asi­as­ta voi myös ottaa selvää ja pohdiskel­la vai­h­toe­htoisia jär­jestelmiä myös niiden ongelmien suh­teen. Ratkaisuna en näe, että rahapelit val­jastet­taisi­in tuot­ta­maan voit­toa yksi­ty­isille yri­tyk­sille ja vero­tu­lo­ja val­ti­olle. Yhtä suuren osu­u­den saami­nen vero­tu­loista ja lisenssi­mak­su­ista tarkoit­taisi vielä enem­män pelaamista ja aggres­si­ivisem­paa markki­noin­tia. Yhtiöt halu­a­vat voit­ton­sa ja val­tio vero­tu­lon­sa, jol­loin kokon­ais­li­ike­vai­h­to olisi luul­tavim­min suurem­pi kuin nyt Veikkauk­sel­la ts. pelaami­nen olisi vielä suurem­pi ongel­ma. Toisaal­ta kaiken pelaamisen kieltämi­nenkään ei ole ratkaisu enää nyky­maail­mas­sa. Siitä olen samaa mieltä, että Veikkauk­sen ei tulisi toimia kas­vavaa tuot­toa tavoit­tel­e­vana yhtiönä, vaan keskit­tyä pelien tar­joamiseen vas­tu­ullis­es­ti kuitenkin samal­la pysyen var­teenotet­ta­vana vai­h­toe­htona ulko­maisille kil­pail­i­joille, joille hävi­tyt rahat eivät hyödytä yhteiskun­taamme mil­lään tavalla.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Leppis,
    Ker­ro mik­si ongelmapelaami­nen on Suomes­sa yleisem­pää kuin muualla.

    On vaikea ymmärtää mik­si täm mei­dän­jär­jestelmämme on niin hyvä estämään pelion­gel­maa, kun meil­lä on mui­hin ver­rat­tuna paha peliongelma.

    Jos peli­fir­mat oli­si­vat yksi­ty­isiä, ei olisi mitään ongelmia kieltää sijoit­tele­mas­ta peli­au­tomaat­te­ja joka ikiseen kaup­paan­mn. Niin pien­tä kioskia ei löy­dy, etteikö siel­lä olisi joku masiina.

    Peli­au­tomaat­tien vält­te­ly on täl­lä het­kel­lä vaikema­paa kuin alkoholin.

   2. Sylt­ty: On vaikea ymmärtää mik­si täm mei­dän­jär­jestelmämme on niin hyvä estämään pelion­gel­maa, kun meil­lä on mui­hin ver­rat­tuna paha peliongelma.

    Jos peli­fir­mat oli­si­vat yksi­ty­isiä, ei olisi mitään ongelmia kieltää sijoit­tele­mas­ta peli­au­tomaat­te­ja joka ikiseen kaup­paan­mn. Niin pien­tä kioskia ei löy­dy, etteikö siel­lä olisi joku masiina.

    Peli­au­tomaat­tien vält­te­ly on täl­lä het­kel­lä vaikema­paa kuin alkoholin.

    Hear hear!

    Olen lopen kyl­lästynyt kuule­maan aina samat argu­men­tit, kun tämä todel­li­nen ongel­ma nos­te­taan esille (kiitos Osmolle jälleen tästä puhu­mis­es­ta). Miten voi olla mah­dol­lista, että tilanteessa, jos­sa tutk­i­tusti me olemme peliri­ip­pu­vu­u­den hait­to­jen kärki­mai­ta maail­mas­sa silti on ihmisiä, joille minkään­lainen muu­tos val­lit­sevas­sa tilanteessa on automaat­tis­es­ti pahempaan suuntaan?

    Kävin tänään S‑ryhmän ruokakau­pas­sa, mar­ketin sisäänkäyn­nin vier­essä oli kym­menkun­ta pelikon­so­lia, itse mar­ketis­sa tele­vi­siois­sa ja julis­teis­sa main­os­tet­ti­in lot­toamista ja veikkaamista, kas­salle tul­lessa kävelin arpahyl­lyn ohi ja sok­e­ri­na poh­jal­la kas­samyyjäl­lä oli kaulas­saan nauha, jos­sa luki: “Kysy min­ul­ta Veikkauk­sen peleistä”. Käsi sydämel­lä Lep­pis ja muut muu­tok­sen vas­tus­ta­jat, onko oikeasti niin, että tässä ei ole mitään mihin voisi puut­tua ilman, että Baby­lon räjähtää käsi­in ja monikansal­liset yri­tyk­set tule­vat ja tilanteemme huononee entisestään?

   3. Sylt­ty: Jos peli­fir­mat oli­si­vat yksi­ty­isiä, ei olisi mitään ongelmia kieltää sijoit­tele­mas­ta peli­au­tomaat­te­ja joka ikiseen kaup­paan. Niin pien­tä kioskia ei löy­dy, etteikö siel­lä olisi joku masiina.

    Joitain vuosia sit­ten kävin eräässä bal­tialaises­sa pääkaupungis­sa ja ydinkeskus­tan ulkop­uolel­la pisti silmään, miten melkein joka talon kivi­jalas­sa oli kasi­no tai vas­taa­va. Siihen aikaan taloudessa ei men­nyt kauhean hyvin, joten se oli ehkä niitä har­vo­ja toimi­alo­ja, jot­ka kannattivat…
    Mut­ta joka kau­pas­sa ja kioskissa ei ollut peliautomaatteja.

   4. Esit­tämäsi kysymys ei vas­taa mil­lään kom­ment­ti­i­ni. Voin käsitel­lä kysymys­täsi kun­han esität ensin näke­myk­sesi edel­liseen kommenttiini.

   5. Lep­pis:
    Esit­tämäsi kysymys ei vas­taa mil­lään kommenttiini. 

    Kom­men­tis­sasi taisi olla kyse per­in­teinen neliraajajarrutuksesta.

    Veikkauk­sen jät­tibisnes perus­tuu siihen, että kun se on val­tion fir­ma ja rahoit­taa hyviä asioi­ta, sille ei tehdä käytän­nössä mitään, kos­ka muuten ulko­maalaiset veroparatiisit. 

    Itsekin luet­telit pitkän lis­tan asioi­ta, jot­ka johta­vat juuri siihen, että Veikkaus saa elää kuin siat pellossa. 

    Veikkaus saa har­ras­taa markki­noin­tia, noh, kos­ka on val­tion fir­ma. Et kai kuvit­tele, että yksi­ty­is­ten peli­fir­mo­jen koskaan annetaisi­in main­os­taa niin paljoa? 

    Jos tupakan­myyn­tikin olisi Val­tion Tupak­ka Oy:n käsis­sä ja voitot olisi käytet­ty urheilun, kult­tuurin ja tieteen tukemiseen, Suomes­sa olisi tehty var­masti aivan kaik­ki, jot­ta mitään tupakkalain tiuken­nuk­sia ei tulisi.

    Minulle(kin) pas­saa Veikkauk­sen monop­o­li, kun en pele­jä pelaa, mut­ta sen nykyi­nen toim­inta­malli on kestämätön. Eri­tyisen moraali­ton­ta on, kun Veikkaus mak­si­moi peli­hai­tat sil­lä perus­teel­la, että sen tarkoi­tus on min­i­moi­da ne. 

    Jos val­tio ei kykene säätelemään omaa fir­maansa, kos­ka tun­tee lukkar­in­rakkaut­ta sitä kohtaa, ala on yksi­ty­is­tet­tävä. Sen jäl­keen ainakaan vasem­mis­ton kansane­du­ta­jil­ta ei löy­dy enää sym­pa­ti­aa peli­hait­to­ja aiheut­tavia organ­isaa­tioi­ta kohtaan.

   6. Sylt­ty: Minulle(kin) pas­saa Veikkauk­sen monop­o­li, kun en pele­jä pelaa, mut­ta sen nykyi­nen toim­inta­malli on kestämätön. Eri­tyisen moraali­ton­ta on, kun Veikkaus mak­si­moi peli­hai­tat sil­lä perus­teel­la, että sen tarkoi­tus on min­i­moi­da ne. 

    Tulee mieleen yksi toinenkin monop­o­lifir­ma, jol­la on ihan sama ongel­ma… Viralli­nen tavoite on olla myymät­tä, mut­ta ylpeil­lään hyvil­lä tuotoilla.

   7. Ville: Tulee mieleen yksi toinenkin monop­o­lifir­ma, jol­la on ihan sama ongel­ma… Viralli­nen tavoite on olla myymät­tä, mut­ta ylpeil­lään hyvil­lä tuotoilla.

    Niin­pä. Ja kun vero­ja alen­net­ti­in, hyvän­tah­toinen mon­popoli­han olisi vaikut­tanut kulu­tuk­seen päin­vas­tais­es­ti vähen­tämäl­lä omaa tar­jon­taansa ja nos­ta­mal­la hin­to­ja. Näil­lä toimin tuot­tei­den kokon­aisku­lu­tus olisi veronalen­nuk­sista huoli­mat­ta pysynyt ennal­laan, tai ainakin vähän kompensoitunut.

    Mitä vielä, sehän aloit­ti markki­nao­suuk­sisa taistelun!

   8. Osmo Soin­in­vaara: Lep­pis,
    Ker­ro mik­si ongelmapelaami­nen on Suomes­sa yleisem­pää kuin muualla.

    Onko se Suomes­sa yleisem­pää kuin muual­la? Onko siitä jotain näyt­töä, että asianti­la olisi niin? Rahapelaamisongelmista ei ole ole­mas­sa ver­tailukelpoisia tilas­to­ja eri maid­en kesken. Pahin­ta ongelmapelaami­nen on yleen­sä nuo­ril­la. Mon­es­sa muus­sa maas­sa ongelmapelaamisky­se­ly­istä jätetään kokon­aan pois alle 18-vuo­ti­aat, toisin kuin Suomes­sa on tehty. Suomes­sa esimerkik­si vuon­na 2011 aiheesta tehty kyse­ly tehti­in, onko jol­lain pidem­mäl­lä ajan­jak­sol­la esi­in­tynyt ker­taakaan rahapelaamiseen liit­tyviä ongelmia (esim. viimeisen 12 kuukau­den aikana). Jos muual­la ongelmapelaamisky­se­ly­itä on tehty kysyen joko lyhyem­män ajan­jak­son tai sen ajan­hetken tilanteesta, jo sen takia ongelmapelaa­jik­si itsen­sä vas­tausten­sa kaut­ta ilmoit­tavien pros­ent­tio­suuk­sista voi tul­la kysymys­ten eroa­van sisäl­lön takia matalampia.

   9. Totean vielä, että kolikkopelit ovat Suomes­sa muuhun maail­maan ver­rat­tuna aika yleisiä. Mut­ta se on vain yksi osa pelion­gelmia. Vedonlyön­ti mon­en­lai­sista asioista ja net­tipelaami­nen on monis­sa mais­sa vas­taavasti Suomea yleisem­pää. Oma lukun­sa on vielä videopelit ja mobi­ilipelit, joi­hin moni addik­toituu pahasti. WHO lisäsi taan­noin tau­tilu­ok­i­tuk­si­in omak­si kohdak­si “Gam­ing dis­or­der” ‑nimisen luok­i­tuk­sen, joka kuvaa tilan­net­ta, jos­sa ihmisen elämän­hallinta on ongelmis­sa sen takia, että ihmisel­lä on sairaal­loinen tarve pela­ta videopele­jä. Suomes­sa siitä teemas­ta ei kauheasti julk­isia kri­it­tisiä puheen­vuoro­ja ole esi­in­tynyt, ehkä sik­si että maas­samme pelien tuot­ta­mi­nen on tärkeä bisnes, mut­ta monis­sa muis­sa mais­sa pelion­gel­makeskustelu keskit­tyy tietokone‑, video- ja mobi­ilipelei­hin, jot­ka syövät ihmisiltä aikaa, ihmis­suhtei­ta ja rahaa. Ain­oa peri­aat­teelli­nen ero niin san­ot­tui­hin rahapelei­hin näh­den niis­sä on ehkä se, että niis­sä ei edes väitetä ihmis­ten voit­ta­van ainakaan pelien jär­jestäjältä rahaa takaisin peli­in syötet­ty­jen raho­jen vasti­neek­si. Mut­ta pelion­gel­mat ovat luon­teeltaan muuten varsin samanlaisia.

  1. Automaatit keskit­tyvät alueille, jois­sa on ostoskeskuk­sia, mar­ket­te­ja, kioske­ja, rav­in­toloi­ta yms. palvelui­ta. Nämä palve­lut har­voin ovat ”rikkaampi­en” alueil­la. Tästä voidaan hel­postikin päätel­lä, että sijoit­ta­mi­nen ei tapah­du sosioekonomisin perustein, vaan yksinker­tais­es­ti asi­akasvir­to­jen perus­teel­la. Toisek­si, mikä olisi Tei­dän ehdo­tus rahapelien toteut­tamisek­si? Lisenssi­jär­jestelmä? Miten tämä ehkäi­sisi peliri­ip­pu­vu­ut­ta, kun alal­la olisi tois­t­en­sa kanssa kil­paile­via, yksiselit­teis­es­ti voit­toa tavoit­tele­via monikansal­lisia yrityksiä? 

   Automaatit eivät keski­ty sinne, mis­sä on paljon ihmisiä, vaan sinne mis­sä on paljon työt­tömiä, eläkeläisiä tai muuten vain köäy­hiä. Alepan edessä niitä on, Stock­an herkus­sa ei ole, vaik­ka Stock­an herkus­sa on enem­män ostovoimaa läsnä.
   Veren­hi­moi­ses­ti voit­toa mak­sivoima val­tion monop­o­li ei vält­tämät­tä ole parem­pi kuin suuri joukko keskenään kil­paile­via. Ainakin niis­sä mais­sa, jois­sa se on jär­jestet­ty näin, peliri­ip­pu­vu­u­den ongel­mat ovat pienempiä.
   Voi olla, että riit­täisi peli­tuot­to­jen kor­vamerkin­nän pois­t­a­mi­nen. Nyt kukaan ei puu­tu Veikkauk­sen ylilyön­tei­hn, kos­ka ei halui­ta vaaran­taa urheilun ja kult­tuurin rahoi­tus­ta. Jos tätä kor­vamerk­in­tää ei olisi, Veikkauk­sen toimi­in puu­tut­tuaisi­in rankem­min. Jos yksi­tyi­nen voiton tavoit­teli­ja toimisi noin, siihen puu­tut­taisi­in heti.
   Mut­ta tästä huoli­mat­ta kan­natan val­tion monop­o­lia, mut­ta sen pitäisi toimia, ei peliri­ip­puiv­u­ut­ta mak­si­moiden vaan minimoiden.

 3. Tämänkin monop­o­lin purkamiselle on vain yksi todel­li­nen syy, mut­ta se onkin ylitse muiden: Poli­it­tiset virat.

  Myös maakun­nal­liset puolue­or­gan­isaa­tiot menet­täi­sivät merk­i­tys­tään, kun rahan jakami­nen siir­ty­isi puolueil­ta (kor­vamerk­i­tyt rahat) valtiolle.

 4. Tämä on muuten harv­inaisen tärkeä jut­tu. Olen näh­nyt mon­en ulko­maisen vier­aan naa­man venähtävän järky­tyk­ses­tä, kun he tajua­vat, että Suomes­sa on rahapele­jä joka mar­ketin ovel­la, ja että eläkeläiset lap­pa­vat niihin raho­jaan. Tämä siis ulko­maalaisil­ta, jot­ka tule­vat muuten Suomea huo­mat­tavasti heikom­min jär­jestäy­tyneistä yhteiskun­nista, jois­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa ym. piisaa vakavia ongelmia. Siel­lä ei silti kat­seltaisi rehot­tavaa peliri­ip­pu­vu­ut­ta kuten meillä.

  Vähän epäilen tuol­laisen kort­tisys­teemin toimivu­ut­ta. Luulen, että peliri­ip­pu­vaiset löytävät kon­stit kiertää sitä, kun sille päälle sat­tuvat. Parem­pi olisi oikeasti saa­da pelit pois arkiym­päristöstä. Useim­mat lai­h­dut­ta­neet tietävät, miten han­kalaa voi olla, kun joku tuo kakkua ja pul­laa työ­paikan kahvi­huoneeseen, tai mil­laista on väsyneenä päivän päät­teek­si ohit­taa super­mar­ketis­sa väärät ruu­at. Ympäristön kon­trol­loimi­nen on addik­tio-ongelmis­sa oleel­lista (siis kan­nat­taa olla ter­veel­listä ruokaa kotona valmi­ina, niin ei tarvitse men­nä väsyneenä mar­ket­ti­in, jne. jne.).

 5. Tarkem­min ajatel­tuna pelikoneet koh­ta joka nurkalla ovat ylipäätään moraalit­to­mia. Ihmisille luo­daan illu­u­sio, että pelaa­mal­la voisi voit­taa ja toteut­taa unelmi­aan. Sehän ei ole tot­ta vaan siinä keskimäärin häviää, joten main­on­ta on todel­lisu­udessa harhaanjohtavaa.

  En tunne ollenkaan laki­a­sioi­ta, mut­ta peri­aat­teessa rahapelit pitäisi kieltää kokon­aan. Raja voisi men­nä vaikka­pa veikkauk­ses­sa ja arvois­sa. Toki ymmär­rän, että se olisi vaikeaa, mut­ta jos ker­ran monop­o­li on mah­dolli­nen hait­to­jen ehkäisemisek­si, niin loogis­es­ti myös kiel­lon pitäisi olla mah­dolli­nen. Kyse­hän ei ole mil­lään taval­la oleel­lis­es­ta toiminnasta.

 6. Mä olen ehdot­tomasti samaa mieltä että pelaamista pitäisi rajoittaa.
  Jokaisel­la pelaa­jal­la pitäisi olla kort­ti joka rek­isteröisi peli­ta­pah­tu­mat ja alka­isi vinkua kun on men­nyt jonkun rajan yli.
  Kortin pitäisi estää myös lot­to tai vas­taavien kupuonkien täyt­tämisen ja arpo­jen ostamisen kioskeis­sa ja kaupois­sa jos sal­do on pakkasella. .
  Veikkaus Oy:n main­ok­set vil­jelevät sel­l­aista huumo­ria joka parhait­en uppoaa vähä-äly­isi­in ja lap­si­in. Eli myös main­oskiel­to rahapeleille olisi paikallaan.
  Jos viinaa saisi main­os­taa tuol­la taval­la niin pekka­puskat ja päiviräsäset oli­si­vat heti osoit­ta­mas­sa sormella!

 7. Yleen­sä monop­o­lien purkamista perustel­laan sil­lä että tilalle saadaan kil­pailun kaut­ta tehokkaampia toimijoita.

  Onko nyt ihan var­maa että Suomeen halut­taisi­in luo­da tehokkaam­min toimi­vat rahape­li­markki­nat, joka mit­takaavae­tu­jen aja­man keskit­tymisen lop­putu­lok­se­na toisi meille rahapelialan Googlen, Face­bookin, Twit­terin, Insta­gramin ja Net­flix­in? Yleen­sä ollaan pikem­minkin huolis­saan siitä että suuril­la ylikansal­lisil­la toim­i­joil­la on käytössään yliv­er­tainen osaami­nen käyt­täjien koukut­tamisek­si, niitä ei voi­da käytän­nössä valvoa, ja verot mak­se­taan jos­sain jos muistetaan.

  Hyv­in­voin­ti­val­tios­sa rahapeli­ad­dik­tiot eivät ole ongel­ma, mut­ta addik­tien raho­jen lahjoit­ta­mi­nen kansan­talouden ulkop­uolelle olisi type­r­yyt­tä johon poli­it­ti­nen päätök­sen­tekokoneis­to kyl­lä pystyisi.

  Veikkaus Oy:n (väitet­ty) rooli osana rak­en­teel­lista kor­rup­tio­ta on sit­ten kokon­aan toinen jut­tu, mut­ta kaipa rahan­jakopoli­ti­ik­ka nou­dat­taa poli­it­tisia voima­suhtei­ta eli on par­la­men­taarises­sa kon­trol­lis­sa vaikkei ihan yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aatet­ta noudattaisikaan.

  1. spot­tu:
   Yleen­sä monop­o­lien purkamista perustel­laan sil­lä että tilalle saadaan kil­pailun kaut­ta tehokkaampia toimijoita.

   Tämän takia tämä Veikkauk­sen monop­o­li onkin niin mie­lenki­in­toinen kysymys ja sik­si sen erot­ta­mi­nen mainit­se­mas­tasi rak­en­teel­lis­es­ta kor­rup­tios­ta eril­lään on turhaa. Tutkimusten val­os­sa meil­lä on kak­si vai­h­toe­htoista tulkintaa:

   1) Suo­ma­laiset ovat poikkeuk­sel­lisen alt­ti­ita ongelmapelaamiselle
   2) Veikkauk­sen monop­o­li on jostain syys­tä tehokkaampi kuin keskenään kil­pail­e­vat toimijat

   Kohdan 1 totea­mus saat­taa pitää paikkansa, mut­ta siinä tapauk­ses­sa mei­dän kan­nat­taisi kansakun­nan tasol­la pyrk­iä pikem­minkin kiel­to­laki­in kuin nykyisenkaltaiseen monop­o­liy­htiömeininki­in hait­to­jen min­i­moimisek­si. Suh­taudun tähän kuitenkin skep­tis­es­ti, kos­ka olisi aika mie­lenki­in­toinen sat­tumusten sar­ja, että juuri täl­lä pienel­lä pohjoisel­la kansal­la olisi tältäkin osin eri­tyisen vinoutunut geeniperimä.

   Sik­si pidän vai­h­toe­htoa 2 paljon toden­näköisem­pänä, jol­loin kysymys muut­tuu muo­toon: mik­si Veikkauk­sen monop­o­li on tehokkaampi kuin keskenään kil­pail­e­vat toim­i­jat? Osasyynä on aivan satavar­masti se, että toisin kuin monis­sa muis­sa mais­sa, Suomes­sa rahapelaamisen sään­nöste­ly on löy­hempää, kun­han monop­o­li­portista on päästy läpi. Kuten Sylt­ty tuol­la aikaisem­min tote­si: rahapelien vält­te­ly on Suomes­sa paljon han­kalam­paa kuin alko­holin. Pikaises­ti lask­ien lähikaup­pakeskuk­ses­tani Isos­ta Ome­nas­ta löy­tyy rahapele­jä ainakin kuud­es­ta paikas­ta, enkä edes laskenut tähän mukaan kaikkia niitä paikko­ja mis­sä voi loto­ta tai ostaa arpo­ja! (R‑kioski, molem­mil­la mar­keteil­la omat, Veikkauk­sen erilli­nen kasi­no, O’Learysin sisäl­lä ole­vat pelikoneet, Sport’s Acad­e­myssä ole­vat pelikoneet)

   Jos markki­noi­ta ei olisi annet­tu val­ti­olle Veikkauk­sen kaut­ta, olisi ver­tais­ryh­mässämme ole­vien val­tioiden sään­te­lyä seu­raa­mal­la perustel­tua olet­taa, että sään­te­ly olisi huo­mat­tavasti tiukem­paa ja näi­den paikko­jen sijaan tar­jol­la olisi ehkä yksi koko kaup­pakeskuk­ses­sa, jos sitäkään. Sik­si en pidä mah­dot­tomana sitä yhdis­telmää, että keskenään kil­pail­e­vat toim­i­jat tiukan sään­te­lyn val­lites­sa saat­taisi­vat olla tehot­tomampia kuin Veikkaus nykyisessä mit­takaavas­sa ja eriva­pauk­sien­sa kera.

   (Sivuhuo­mau­tuk­se­na muis­tan joku vuosi sit­ten, kun juh­lit­ti­in Ison Ome­nan laa­jen­nuk­sen aukeamista ja Veikkauk­sen kasi­nol­lakin oli oma stän­di, jos­sa houkutelti­in kaikkia lap­sista aikuisi­in heit­tämään noin metri ker­taa metri ker­taa metri nop­paa, jon­ka eri sivuil­la oli ilmaisia pele­jä kyseisessä minikasi­nos­sa. Kyl­lä sydän­tä kylmäsi nähdä alak­ouluikäisiä heit­telemässä nop­paa ja Veikkaus­ta houkut­tele­mas­sa heitä siten elämän­mit­taisik­si asi­akkaik­si vanhempineen.)

   Lisäk­si kyseenalais­tan vah­vasti kom­men­tis­sasi esi­in­tyvän ajatuk­sen siitä, että ongelmapelaamis­es­ta ei seu­raisi ongelmia hyv­in­voin­ti­val­tios­sa. Jokainen, jon­ka lähipi­iris­sä on ongelmapelaa­ja tietää, että miten syvään suo­hon ihmi­nen voi hyv­in­voin­ti­val­tios­ta huoli­mat­ta upota peliv­elko­jen­sa ja pikavip­pi­en­sä kanssa. On suo­ras­taan per­verssiä esit­tää, että tämä raho­jen nyhtämi­nen ongel­maisil­ta ihmisiltä on vaan ihan fik­su tapa sivistys­val­tion hoitaa kult­tuurin ja urheilun rahoi­tus, kos­ka pysyy­hän täl­lä taval­la rahat Suomessa.

 8. Rahapeli­ad­dik­tien verot­ta­mi­nen tun­tuu moraalit­toma­l­ta, mut­ta tuot­to­jen jakami­nen miel­lyt­tävältä niihin yle­vi­in tarkoituk­si­in… Veikkausvoittovaroista!

  Kansaneläkeläi­nen koiran­makkara­paket­ti kainalos­saan työn­tää viimeisiä killinke­jään koneen kitaan mar­ketin aulas­sa lie­nee useim­mille pelion­gel­maisen tyyp­pi­ta­paus ja moraali naukuu kun hei­dän kur­ju­udel­laan rahoite­taan joutavaa viihdet­tä. Anteek­si, kult­tuuria ja urheilua. 

  Ongel­mana on häviämi­nen, pelion­gel­maiset vain häviävät liikaa rahaa. Jär­jestelmää voisi muut­taa siten ettei kukaan enää häviäisi raho­jaan Veikkauk­sen rahapelei­hin, vaan automaateista voit­taisi oikeasti. Ei paljoa, euron tai pari tun­nis­sa, jos vain jaksaa/viitsii/on aikaa pela­ta. Palau­tus­pros­en­tik­si pitäisi siis muut­taa jotakin yli sadan ja peli­au­tomaat­tien pele­jä virit­tää ehkä tylsemmiksi…

  1. b:
   Rahapeli­ad­dik­tien verot­ta­mi­nen tun­tuu moraalit­toma­l­ta, mut­ta tuot­to­jen jakami­nen miel­lyt­tävältä niihin yle­vi­in tarkoituk­si­in… Veikkausvoittovaroista! 

   Riit­täisiköhän se, että käs­ket­täisi­in puhu­maan veikkaushäviöra­hoista, kos­ka sitähän ne ovat: Raho­ja joi­ta pelaa­jat ovat hävinneet.

  2. Tätäkin olen joskus miet­tinyt ratkaisuk­si. Las Veg­a­sis­sa on jois­sain kasi­nois­sa lait­tei­ta, joiden palau­tus­pros­ent­ti on hitusen yli sata, mut­ta niil­lä voi pela­ta vain sen­teil­lä, joten tun­tien istu­misen jäl­keen voitolle jää korkein­taan muu­tamia dol­lare­i­ta, jos sitäkään. Mikään­hän ei peri­aat­teessa estäisi Veikkaus­ta tekemästä saman­laista lau­peu­den­tekoa ja muut­ta­mal­la lait­teit­ten­sa pelien ja voit­to­jen skaalat huo­mat­tavasti pienem­mik­si ja nos­taa samal­la palau­tus­pros­ent­ti vaik­ka 95 pros­ent­ti­in, että saadaan sen­tään käyt­töku­lut kor­vat­tua pela­tu­ista sen­teistä. Lop­putu­lok­se­na ongelmapelaa­jil­ta jäi­sivät syn­tyneet hai­tat pienem­mik­si, kun ei vaan tun­nit riitä pela­ta koko eläket­tään / muu­ta omaisu­ut­taan koneeseen. Tätä ei kuitenkaan kukaan edes ehdo­ta, kos­ka rahaa on pakko saa­da ja ongelmapelaa­jat nyt vaan tup­paa­vat ole­maan jostain syys­tä hyväksyt­ty kohde raho­jen riistämiselle.

 9. Lisäk­si myös Veikkauk­sen main­on­ta on ainakin osit­tain perus­tee­ton­ta. Toki se Veikkauk­selle hyvä sijoi­tus, mut­ta se tuot­to ei ole yhteiskun­nan kannal­ta arvon­lisää vaan pelkkä tulon­si­ir­to yksiltä ihmisiltä toisille tahoille. Lisäk­si main­on­nan hin­ta on puh­das­ta tap­pi­o­ta yhteiskun­nalle. Main­on­ta myös hel­posti sotii hait­to­jen vähen­tämis­tavoitet­ta vastaan.

 10. Muis­tan jonkun joskus ker­toneen, että RAY:n oven­su­u­pele­jä voidaan säätää etänä esim. sil­loin kun ne eivät tuo­ta riit­tävästi. Pelin sof­t­aa astel­laan siten, että se antaa enem­män voit­to­ja kuin pitäisi ja näin pele­jä seu­raa­vat kau­pan asi­akkaat taas sijoit­ta­vat raho­jaan innokkaam­min. Uskon lisäk­si että pelien yhtey­teen on tehty koemielessä (luval­lista?) henkilöitä tun­nistavia lait­tei­ta, että automaat­tis­es­ti kau­pan henkilökun­ta ja var­ti­jat saa­vat häly­tyk­sen tietyn henkilön läs­nöolosta pelien läheisyydessä.

  1. Tavalli­nen Teknikko:
   Muis­tan jonkun joskus ker­toneen, että RAY:n oven­su­u­pele­jä voidaan säätää etänä esim. sil­loin kun ne eivät tuo­ta riit­tävästi. Pelin sof­t­aa astel­laan siten, että se antaa enem­män voit­to­ja kuin pitäisi ja näin pele­jä seu­raa­vat kau­pan asi­akkaat taas sijoit­ta­vat raho­jaan innokkaam­min. Uskon lisäk­si että pelien yhtey­teen on tehty koemielessä (luval­lista?) henkilöitä tun­nistavia lait­tei­ta, että automaat­tis­es­ti kau­pan henkilökun­ta ja var­ti­jat saa­vat häly­tyk­sen tietyn henkilön läs­nöolosta pelien läheisyydessä.

   Täl­lainen säätämi­nen olisi rikol­lista (petos), joten kukaan ei säädä yhtään mitään etänä. Tämän on myös RAY näin ilmoittanut.

 11. Joku niiltä rahat kuitenkin vie jol­lain taval­la. Parem­pi mei­dän se tehdä kuin jonkun muun.

  Suo­ma­laisil­la voi hyvinkin olla perin­nöl­lisiä ja kult­tuurisia taipumuk­sia tul­la kusete­tuk­si tai jäädä koukku­un, vrt. alko­holiri­ip­pu­vu­us. Sukupu­us­samme ei juuri ole koke­mus­ta kaupun­ki- ym. sivistyneestä elämästä.

  1. Olli S: Joku niiltä rahat kuitenkin vie jol­lain tavalla.

   Ei pidä paikkaansa. Juurikin tuon tutkimuk­sen mukaan suo­ma­laiset häviävät enem­män rahaa kuin muut.

 12. OS: “Minus­ta veikkaus toimii moraalit­tomasti, kun se keskit­tää rahape­likoneitaan köy­hien ja työt­tömien asuinalueille.”

  Toisaal­ta koneet on järkevää keskit­tää juuri sinne, mis­sä niille on kysyn­tää, eikä jon­nekin muualle.

  1. viher­lan­ta:
   OS: “Minus­ta veikkaus toimii moraalit­tomasti, kun se keskit­tää rahape­likoneitaan köy­hien ja työt­tömien asuinalueille.”

   Toisaal­ta koneet on järkevää keskit­tää juuri sinne, mis­sä niille on kysyn­tää, eikä jon­nekin muualle.

   Tätä logi­ikkaa seu­raa­mal­la Alkon olisi järkevää keskit­tää myymälöitään katkon ja muiden alko­holis­ti­paran­toloiden viereen. Ole­tan, että et kuitenkaan kan­na­ta tämänkaltaista toim­intaa ainakaan toim­i­jal­ta, jon­ka ole­mas­saolon oikeu­tus­ta perustel­laan alko­ho­likäytön haitallis­ten vaiku­tusten min­i­moimisel­la. En näe mitään syytä, mik­si samaa logi­ikkaa ei voisi käyt­tää Veikkauk­seen ja edel­lyt­tää pelikonei­den sijoit­tamista mah­dol­lisim­man kauas peliaddikteista.

   1. Jukkis: Tätä logi­ikkaa seu­raa­mal­la Alkon olisi järkevää keskit­tää myymälöitään katkon ja muiden alko­holis­ti­paran­toloiden viereen. Ole­tan, että et kuitenkaan kan­na­ta tämänkaltaista toim­intaa ainakaan toim­i­jal­ta, jon­ka ole­mas­saolon oikeu­tus­ta perustel­laan alko­ho­likäytön haitallis­ten vaiku­tusten min­i­moimisel­la. En näe mitään syytä, mik­si samaa logi­ikkaa ei voisi käyt­tää Veikkauk­seen ja edel­lyt­tää pelikonei­den sijoit­tamista mah­dol­lisim­man kauas peliaddikteista. 

    Ei, vaan tätä logi­ikkaa seu­rat­en Alkon kan­nat­taisi keskit­tää myymälän­sä sinne, mis­sä on asi­akkai­ta. Asi­akasvir­rat ovat iso­jen kaup­po­jen ja ostoskeskusten luona. Ja juuri sin­nehän ne Alkon myymälät on sijoitet­tukin. Kuten rahapelikoneetkin.

   2. viher­lan­ta: Ei, vaan tätä logi­ikkaa seu­rat­en Alkon kan­nat­taisi keskit­tää myymälän­sä sinne, mis­sä on asi­akkai­ta. Asi­akasvir­rat ovat iso­jen kaup­po­jen ja ostoskeskusten luona.Ja juuri sin­nehän ne Alkon myymälät on sijoitet­tukin. Kuten rahapelikoneetkin.

    Eli toisin kuin arvelin olet ihan ok sen kanssa, että pelikoneet keskitetään sinne mis­sä niil­lä on kysyn­tää. Markki­na­t­alouden näkökul­mas­ta tar­jon­ta kan­nat­taa tietenkin viedä kysyn­nän luokse, mut­ta Veikkauk­sen ja Alkon tapauk­ses­sa, kun tarkoi­tus on nimeno­maan suit­sia kysyn­nän ja tar­jon­nan kohtaamista kansan­ter­vey­den nimis­sä, en voi pitää tätä eet­tis­es­ti kestävänä toim­intana. Olen suo­raan sanoen vähän häkel­tynyt, että sinä ilmeis­es­ti pidät.

   3. Alkon kan­nat­taisi tietysti perus­taa jokin pikku-Alko katko-polin viereen. Hyvä investoin­ti myös muiden liikkei­den myyn­tiä ajatellen.

 13. Onko tuo selvi­tys rahapelien haitoista julki­nen? Jos ei niin voisiko sen julkaista?

  1. Onko tuo selvi­tys rahapelien haitoista julki­nen? Jos ei niin voisiko sen julkaista?

   Googlaa THL rahapelit niin löy­tyy kaiken­laista. Myös paljon rahapelien mainoksia. 🙁

 14. Peliri­ip­pu­vu­us on yhtä lail­la ongel­ma henkilölle, joka on riip­pu­vainen mak­sut­tomista peleistä kuin sille, joka on riip­pu­vainen Veikkauk­sen peleistä. Kuitenkin me pidämme ongel­mallise­na vain niitä pelaa­jia, jot­ka “hukkaa­vat rahansa pelaa­mal­la”. Samal­la kuitenkin vain nau­reskelemme poli­itikolle, joka ostaa kymmenel­lä mil­jardil­la pom­min ja räjäyt­tää sen taivaan tuuli­in tai miljonäärille, joka hukkaa omaisuuk­sia kasi­nol­la tai pörssis­sä. He eivät ole ongelma.

  On siis väärin sanoa, että peliri­ip­pu­vu­us sinän­sä on ongel­ma ollenkaan. Ongel­ma tun­tu­isi ennem­minkin ole­van, että köy­hä pelaa mei­dän rahoil­lamme. Olemme anta­neet köy­hälle kor­vamerk­i­tyn rahan ruisleivän ostamiseen, mut­ta hän pelaakin sen automaatis­sa. Tämä on ongelma.

  Ratkaisue­hdo­tus:

  Jos kuitenkin val­lit­see poli­it­ti­nen yksimielisyys, että pelion­gel­ma on ole­mas­sa ja jos meil­lä on ole­mas­sa rahapelien monop­o­li niin siitä seu­raa, että

  a)
  Sosi­aal­i­toimis­to, joka löytää pelion­gel­maisen voi lähet­tää hänet parhaaseen mah­dol­liseen hoitoon, vaik­ka ulko­maille, Veikkauk­sen kus­tan­nuk­sel­la. — Vas­ta­toime­na Veikkaus rahoit­taa tutkimuk­sen, että pelion­gel­maa ei Suomes­sa ole, jon­ka seu­rauk­se­na turhat poli­it­tiset puheet pelion­gel­mas­ta lopetetaan.

  b)
  Jokainen pelion­gel­mainen voi myös itsenäis­es­ti hakeu­tua hoitoon Veikkauk­sen kus­tan­nuk­sel­la. — Vas­ta­toime­na Veikkaus palkkaa vaku­u­tusy­htiö-lääkäri-mallin mukaises­ti veikkaus­lääkärit, jot­ka tutki­vat jokaisen, joka edes yrit­tää hakeu­tua hoitoon.

  1. Niin, jokainen voi ja saa huka­ta ja tuh­la­ta omia raho­jaan kuten halu­aa, ainakaan minä en osaa — saati halua — neu­voa ketään miljonääriä tai köy­hää rahankäytössään. Kaipa sel­l­aiset rahat osaa jokainen käyt­tää, joka ne on tien­an­nutkin omin toimin. Pelion­gel­ma on ole­mas­sa niin san­otusti sosi­aal­is­ten vaiku­tusten takia ja vain sik­si eli addik­toitunei­den rahat eivät riitä sekä pelaamiseen että sääl­liseen elämämiseen ja tämä kat­so­taan yhteisek­si, yhteisön moraalia, koske­vak­si asiaksi. 

   Rahapelien pelaami­nen on kaikessa karu­udessaan viihdet­tä, vaik­ka sel­l­aise­na kovin tym­peän oloista ja monot­o­n­ista, mut­ta ei mil­lään taval­la pakol­lista saati vält­tämätön­tä. Viih­teenä se ei houkut­tele kaikkia, vaan näyt­täisi ole­van eri­tyisen suosit­tua tietyn­lais­ten ihmis­ten paris­sa, joiden omi­naisuuk­sia onkin jo sivut­tu ketjussa. 

   Peli­ad­dik­tio tuh­laa rahan lisäk­si aikaa, mut­ta tämä on jokaisen oma asia, kun aikaa on kaikil­la kuitenkin sama määrä käytet­tävis­sään. Pelaa­ja arvioi käyt­tävän­sä rahansa parhait­en lait­ta­mal­la ne masi­inaan, jon­ka kyl­jessä ker­ro­taan ettei voit­to­ja ole odotet­tavis­sa. Mitä hän mah­taa sit­ten saa­da kun voiton­mah­dot­to­muus hyväksytään? Ajanku­lua. Raha tun­tuu toden­näköis­es­ti parem­min käytetyltä kuin sähkölaskus­sa, kun voi luki­ta kiekko­ja ja tehdä val­in­to­ja pelin eten­e­misessä, pelikone vieläpä välkkyy, soi ja tun­tuu tot­tel­e­van. Näi­den ihmis­ten valin­nat rahan- ja ajankäytön suh­teen ovat mielestäni lyhyt­näköisiä, suo­ras­taan tyh­miä, mut­ta en edelleenkään osaisi neu­voa tai pakot­taa heitä muuhun. Huo­maa­vat sit­ten ehkä joskus.

   Panos­ten ja voit­to­jen muut­tamista merk­i­tyk­set­tömik­si ehdotin jo aiem­mas­sa viestis­sä, tämä pois­taisi tietenkin vain täl­läisen ajat­telemat­toman käytök­sen seu­rak­set. Jos halu­aisimme eroon koko pelion­gel­mas­ta, pitäisi kansaa jalostaa anta­mal­la kaikkien uhkapelien luon­net­ta ymmärtämät­tömien todel­lakin karusti vain hävitä.

   1. b: Raha tun­tuu toden­näköis­es­ti parem­min käytetyltä kuin sähkölaskus­sa, kun voi luki­ta kiekko­ja ja tehdä val­in­to­ja pelin eten­e­misessä, pelikone vieläpä välkkyy, soi ja tun­tuu tot­tel­e­van. Näi­den ihmis­ten valin­nat rahan- ja ajankäytön suh­teen ovat mielestäni lyhyt­näköisiä, suo­ras­taan tyhmiä.
    Panos­ten ja voit­to­jen muut­tamista merk­i­tyk­set­tömik­si ehdotin jo aiem­mas­sa viestis­sä, tämä pois­taisi tietenkin vain täl­läisen ajat­telemat­toman käytök­sen seurakset. 

    Vas­tu­ulli­nen rahapeliy­htiö voisi yhdis­tää tietotekni­ikan ja sosi­aalisen inno­vaa­tion kehit­tämäl­lä pelin jota pelates­sa tekee samal­la ali­ta­juis­es­ti jotain hyödyl­listä taustal­la. Veikkauk­sen automaatit voisi yhdis­tää toisi­in­sa tekoä­lyjär­jestelmäl­lä jol­loin pelaa­jat huo­maa­mat­taan ker­ryt­täi­sivät ihmiskun­nan tietämys­tä. Ihan samal­la taval­la kuin Google ja Face­book ovat val­jas­ta­neet ihmis­mas­sat oman kau­pankäyntin­sä ja pörssikurssien­sa moot­tor­eik­si. Suomes­sa tämä voitaisi­in kään­tää ylösalaisin ja rahan haal­imisen sijas­ta pistää joukot pelas­ta­maan yhteiskun­ta ja maapallo.

   2. Panos­ten ja voit­to­jen muut­tamista merk­i­tyk­set­tömik­si ehdotin jo aiem­mas­sa viestis­sä, tämä pois­taisi tietenkin vain täl­läisen ajat­telemat­toman käytök­sen seu­rak­set. Jos halu­aisimme eroon koko pelion­gel­mas­ta, pitäisi kansaa jalostaa anta­mal­la kaikkien uhkapelien luon­net­ta ymmärtämät­tömien todel­lakin karusti vain hävitä.

    Kyl­lä hedelmäpeleis­sä voitot mielestäni aika merk­i­tyk­set­tömiä jo ovatkin, mut­ta hyvin merk­i­tyk­set­tömiä saisi­vat panok­setkin olla, ettei pienistä puroista voisi mis­sään olo­suhteis­sa kas­vaa isoa vir­taa. Viih­teen takia niitä kohtuukäyt­täjä pelaakin, kos­ka tuuril­lakin voi päästä vain vähän voitolle. Loton kanssa voi sen­tään unel­moi­da ainakin viikon ajan täy­del­lis­es­tä elämän­muu­tok­ses­ta ja unelmien toteu­tu­mis­es­ta, mielestäni se unel­moin­ti itsessään on jo sen euron riv­in arvoinen.

 15. Itsekin olen kokenut, että Veikkauk­sen toim­inta on muut­tunut jatku­vasti aggres­si­ivisem­mak­si, mikä ei oikein ole lin­jas­sa sen kanssa, mikä sen ole­mas­saolon tarkoi­tus nimel­lis­es­ti on. Silti tun­tuu jotenkin epäre­helliseltä täm­möi­nen mar­cuse­lainen malli, jos­sa kun joku asia on huonos­ti mut­ta ei täysin katas­tro­faalis­es­ti, sitä tahal­laan huonon­netaan, jot­ta siitä tulisi niin huono että sille tehdään jotain radikaalimpaa.

  Kieltämät­tä on silti has­sua, jos joku elämä­nala mitä voidaan ajatel­la yhteiskun­nan rahoit­ta­van on kor­vamerkit­ty Veikkauk­ses­ta rahoitet­tavak­si, mut­ta käytän­nössä kyseessä on nol­la­summapeli siten, että val­tio vas­taavasti rahoit­taa muus­ta bud­jetis­taan sitä vähem­män. Toisaal­ta onko tämä sit­ten demokraat­tisem­paa, kun yksilö voi suo­raan lahjoit­taa val­ti­olle rahaa johonkin rajat­tuun tarkoituk­seen rahapele­jä pelaa­mal­la, vaik­ka muuten bud­jet­ti­in voi vaikut­taa vain neljän vuo­den välein äänestämällä…?

  Mielestäni ainakin siitä voisi kyl­lä lähteä, että main­os­tus­ta ja automaat­tien määrää jotenkin suit­sit­taisi­in. Tun­tuu kyl­lä eri­no­maisen hölmöltä, jos val­tio joutuu tekemään tämän lail­la kun Veikkaus jo teo­ri­as­sa on sen hallinnas­sa. Ihan kuin vasen käsi jou­tu­isi pitämään oikeas­ta kiin­ni, ettei tule lyöneek­si jotaku­ta. Mut­ta tätä se todel­li­nen päätök­sen­teko taitaa olla.

 16. Sekä Veikkauk­sen että Alkon aika monopoleina on ohi. Kum­mallekkaan ei löy­dy enää mitään perustei­ta. Veikkaus oli myyn­tikun­nos­sa, mut­ta joutuu sulat­tele­maan RAY:ta. Aika kallis paukku veron­mak­sajille. Alkos­ta myytin teol­lisu­us, jon­ka pitämisessä val­tio-omis­teise­na olisi ken­ties ollut jotain perustei­ta, mut­ta päästäänkö vähit­täiskau­pas­ta eroon kohtu­ulliseen hin­taan? Molem­mat kalli­ita päätök­siä veron­mak­sajille. Syyl­liset tuskin joutu­vat edesvastuuseen.

 17. Hyvä postaus — Veikkauk­sen myyn­nin edis­tämi­nen voimakkaal­la main­os­tamisel­la on moraali­ton­ta. Jos ver­taa Alkoon, niin siel­lä tilanne on hie­man selkeämpi kun main­os­t­a­mi­nen on kielletty.
  Jos Veikkauk­sen monop­o­li joskus rikkou­tu­isi, osa syy luul­tavasti olisi siinä, että sen kat­sot­taisi ole­van puh­das­ta verot­tamista ilman hait­to­jen min­i­moin­tia. Jos main­os­t­a­mi­nen olisi kiel­let­ty alko­holin tapaan, se myös jar­rut­taisi yksi­ty­is­ten toim­i­joiden halua tul­la markkinoille.
  Tosi­aan, yksi aikanaan ihme­tys­täni herät­tänyt uusi peli oli Naa­pu­rit ‑peli, jos­sa yritetään nos­tat­taa kollek­ti­ivista painet­ta pelaamiseen..

  Voitaisi­inko Veikkauk­sen main­on­takiel­to saa­da seu­raavaan hal­li­tus­neu­vot­telui­hin jos sinne ollaan nos­ta­mas­sa perintöverokin?
  Jos tästä joku väsäisi kansalaisa­loit­teen, niin saisi kyl­lä kannatusta.

 18. Ei kai tuo väite ongelmapelaamisen muu­ta maail­maa suurem­mas­ta yleisyy­destä perus­tu THL:n väit­teisi­in? Puti­ik­ki on alko­ho­lia­siois­sa osoit­tau­tunut epälu­otet­tavak­si lähteeksi.

  1. Kalle:
   Ei kai tuo väite ongelmapelaamisen muu­ta maail­maa suurem­mas­ta yleisyy­destä perus­tu THL:n väit­teisi­in? Puti­ik­ki on alko­ho­lia­siois­sa osoit­tau­tunut epälu­otet­tavak­si lähteeksi.

   Arvio tulev­as­ta ja nykyi­nen tilanne ovat kak­si eri asiaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.