Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018

Itik­sen van­him­man osan suojelu

Pää­tet­tin suo­jel­la äänin 7–5. Kokoo­mus ja per­sut oli­si­vat palaut­ta­neet. Minä äänes­tin tyh­jää — tosin las­ket­tua­ni, ettei se rat­kai­se asiaa.

Täs­sä tuli esil­le taas lau­ta­kun­ta­käy­tän­nön ongel­ma. Kaup­pa­kes­kus oli esit­tä­nyt, että suo­je­lu tuot­taa huo­mat­ta­vaa hait­taa kaup­pa­kes­kuk­sen moder­ni­soin­nil­le. Vir­ka­mie­het kumo­si­vat vakuut­ta­van tun­tui­ses­ti hei­dän argu­ment­tin­sa. Mut­ta me emme kuul­leet haki­jan kom­ment­tia vir­ka­mies­ten esi­tyk­seen. Edus­kun­nas­sa valio­kun­nat kuun­te­le­vat asian­tun­ti­joi­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa suo­je­lun kan­nat­ta­jia ja vas­tus­ta­jia oli­si kuul­tu yhtä aikaa ja argu­ment­tien oikeel­li­suu­des­ta oli­si pääs­ty parem­min sel­vyy­teen. Sama käy­tän­tö lau­ta­kun­nis­sa oli­si kovin työ­läs, mut­ta minul­le tuli kyl­lä kovin epä­var­ma olo sii­tä, mikä täs­sä on tosia­sia. Sik­si äänes­tin tyhjää.

Käsi­tyk­sek­se­ni kyl­lä jäi, että kaup­pa­kes­kus voi­si elää suo­je­lu­mää­räys­ten kans­sa, kun­han nii­tä tul­ki­taan koh­tuu­del­la. Kaa­va antaa kui­ten­kin museo­väel­le veto-oikeu­den kaik­keen, ja täs­tä on mui­ta­kin koke­muk­sia kuin hyviä.

Laut­ta­saa­ren­sil­lan kaistajärjestelyt

Pöy­däl­le.

Täs­tä sai­si hyvän komedian.

Saa­tiin uut­ta tie­toa. Kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na lii­ken­ne Laut­ta­saa­ren sil­lal­la on vähen­ty­nyt 46 %. Niin­pä lii­ken­teen, joka 20 vuot­ta sit­ten tar­vit­si 2+2 kais­taa pitäi­si nyt mah­tua 1+1 kaistalle.

Jos sil­ta kor­jat­tai­siin 2+2 ‑kais­tai­sek­si, kais­tat oli­si­vat ali­mit­tai­sia ja sik­si vähän vaa­ral­li­sia. Nykyi­sin sil­lal­ta puut­tu­vat tilat aura­tul­le lumel­le, joten ne aura­taan pyö­rä­tiel­le. Sen jäl­keen pyö­räl­lä ei voi ajaa. Ilmei­ses­ti pitäi­si ajaa ajo­tiel­lä, kos­ka pyö­rä­tie­tä ei tar­vit­se käyt­tää, jos se on kul­ku­kel­vo­ton eikä jal­ka­käy­tä­väl­lä saa mis­sään tapauk­ses­sa ajaa. Täl­tä osin lain­sää­dän­tö on kyl­lä aika epäselvä.

Jokin autoi­li­ja­po­ruk­ka oli orga­ni­soi­nut spam­mi­kam­pan­jan lau­ta­kun­nan jäse­nil­le. Lähe­tin heil­le takai­sin kysy­myk­sen, voi­si­vat­ko kir­joit­ta­jat joten­kin kom­men­toi­da lii­ken­ne­suun­nit­te­li­joi­den kan­taa, että jos kapa­si­teet­ti ottaa kiin­ni, se ottaa kiin­ni Pork­ka­lan­ka­dun ja Mec­he­li­nin­ka­dun lii­ken­ne­va­lois­sa, eikä sil­lal­la. Yhtään jär­ke­vää vas­taus­ta ei tul­lut. Lähin­nä hau­kut­tiin lii­ken­ne­suun­nit­te­li­joi­ta idiooteiksi.

Tie­dok­si: jos et kek­si mui­ta argu­ment­te­ja kuin hen­ki­löi­tä sol­vaa­via, älä kir­joi­ta ollen­kaan. Kir­joi­tuk­se­si vai­kut­taa päinvastoin.

Oma käsi­tyk­se­ni on, että pyö­räi­lyä enem­män lisää tilaa sil­lal­la tar­vit­see jalan­kul­ku. On vai­kea ymmär­tää, että laut­ta­saa­re­lai­set tyy­ty­vät niin kel­vot­to­maan jalan­kul­ku­ym­pä­ris­töön sil­lal­laan. Jalan­kul­ki­jan kan­nal­ta Laut­ta­saa­res­ta ei ole yhteyt­tä Ruo­ho­lah­teen. Sik­si sil­lal­la on vähän jalankulkijoita.

Fil­la­ri­verk­ko muut­tuu yksi­suun­tai­sek­si jo sen­kin takia, että muu­ta­mas­sa vuo­des­sa säh­kö­pyö­rät yleis­ty­vät. Ne eivät tun­ne muu­ta nopeut­ta kuin 25 km/h. Tur­val­li­suus vaa­tii sil­loin toi­sen­lais­ta liikenneympäristöä.

Jär­ke­viä­kin kan­nan­ot­to­ja esi­tet­tiin. Hyvä esi­tys oli, että sil­lan län­si­pääs­tä pitäi­si olla por­taat alla kul­ke­val­le kevyen lii­ken­teen väylälle.

Lapin­lah­den sairaala

Tämä on han­ka­la asia. Nykyi­sen­lai­sen käy­tön jat­ku­mi­nen oli­si ihan söpöä, mut­ta se mer­kit­si­si koh­ta­lai­sen suur­ta talou­del­lis­ta sub­ven­tio­ta. Ohit­taa­ko tämä käyt­tö­tar­koi­tus muut kult­tuu­ri­hank­keet? Mut­ta kuten sanot­tu, ei se sub­ven­tio kui­ten­kaan niin iso oli­si kuin niil­lä Vii­kin­ran­nan varastoilla.

Kokoo­mus haluai­si liit­tää kil­pai­lua­lu­ee­seen Mor­sia­men ja Sul­ha­sen (saa­ria). Se saat­tai­si olla hyvä aja­tus, mut­ta KHO kiel­si kai­ken raken­ta­mi­sen niil­le yleiskaavapäätöksessään.

Sta­dio­nin ympä­ris­tön puistosuunnitelma

Huo­mio­ta on kiin­ni­tet­ty, että uimas­ta­dio­nin lähel­le on esi­tet­ty pysä­köin­ti­paik­ko­ja, joi­hin ajet­tai­siin pyö­rä­tien yli ja ovet avau­tui­si­vat pyö­rä­tiel­le. Tätä perus­tel­tiin sil­lä, että ne ovat inva­paik­ko­ja, mihin Kai­sa Hern­berg tote­si, että nii­hin tör­mää­mi­nen on yhtä tuhoi­saa. Tuos­sa koh­din on ala­mä­ki, joten fil­la­rin nopeus voi olla suuri.

Pet­rus Pen­na­sen aloi­te Kruu­nusil­to­jen avaa­mi­ses­ta yöai­kaan takseille

Pahaen­tei­ses­ti kokoo­mus pyy­sit tämän pöy­däl­le, vaik­ka vas­taus oli aika sel­keä. Ei kai kokoo­mus taas halua teh­dä sil­las­ta auto­sil­taa?  Som­pa­saa­reen juu­ri raken­ne­tut talot pitäi­si pur­kaa auto­lii­ken­teen tieltä.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018”

 1. Tun­tuu vähän has­sul­ta kut­sua tuo­ta Sta­dio­nin suun­ni­tel­maa puis­to­suun­ni­tel­mak­si, kun tar­koi­tuk­se­na on kaa­taa pui­ta ja leven­tää kevyen lii­ken­teen väy­liä ja raken­taa pyö­rä­baa­no­ja puistoon.

  Mik­si pyö­räi­li­jät eivät voi­si käyt­tää nykyis­tä puis­ton läpi kul­ke­vaa Ham­mars­kiöl­din­tie­tä pyö­räi­lyyn, niin ettei tar­vit­si­si kaa­taa puis­tos­ta pui­ta eikä raken­nel­la uusia väyliä?

 2. Jalan­kul­ki­jan kan­nal­ta Laut­ta­saa­res­ta ei ole yhteyt­tä Ruo­ho­lah­teen. Sik­si sil­lal­la on vähän jalankulkijoita.”

  Ei oikein auke­ne. Oli­sin kuvi­tel­lut, etät sil­lal­la on suh­teel­li­sen vähän kul­ki­joi­ta kos­ka useim­mat ihmi­set eivät väli­tä liik­kua pitem­piä mat­ko­ja jalan, kos­ka sel­lai­nen on lii­an rasit­ta­vaa ja/tai hidas­ta. Kau­pun­ki­lai­ses­ta näkö­kan­nas­ta Kamp­pi ja sen takai­set alu­eet ovat jo mel­ko kau­ka­na ja itse Ruo­ho­lah­teen ei kovin monel­la ole Laut­ta­saa­res­ta ole asi­aa (City­mar­ke­tiin ostok­sil­le meno kävel­len tun­tuu jo lie­väl­tä mielenhäiriöltä).

  Fil­la­ri­verk­ko muut­tuu yksi­suun­tai­sek­si jo sen­kin takia, että muu­ta­mas­sa vuo­des­sa säh­kö­pyö­rät yleis­ty­vät. Ne eivät tun­ne muu­ta nopeut­ta kuin 25 km/h.”

  Jon­kin­lai­nen epä­suh­ta mie­les­tä­ni sen aja­tuk­sen välil­lä, että pyö­räi­li­jöis­tä kaik­ki halua­vat ajaa sen läpi mah­dol­lim­man nopeas­ti, ja sit­ten että suun­ni­tel­mis­sa sil­las­ta on visoi­tu vih­tyi­sää “hen­gai­lua­luet­ta”.

  1. Ris­to:
   Jon­kin­lai­nen epä­suh­ta mie­les­tä­ni sen aja­tuk­sen välil­lä, että pyö­räi­li­jöis­tä kaik­ki halua­vat ajaa sen läpi mah­dol­lim­man nopeas­ti, ja sit­ten että suun­ni­tel­mis­sa sil­las­ta on visoi­tu vih­tyi­sää “hen­gai­lua­luet­ta”.

   Oikea rat­kai­su oli­si­kin toteut­taa Laut­ta­saa­ren­sil­lal­le suun­ni­tel­lut auto­kais­tat uuden tie­lii­ken­ne­lain mukai­si­na pyö­rä­ka­tui­na, aivan kuten Kulos­aa­res­sa. Autoil­le on riit­tä­väs­ti kiih­dy­tys­kais­to­ja vie­rei­sel­lä Län­si­väy­läl­lä. Siten jää myös riit­tä­väs­ti tilaa viih­tyi­säl­le jalankulkualueelle.

   Itä­kes­kuk­ses­sa voi­si ensin pois­taa val­ta­van maan­pääl­li­sen pysä­köin­tia­lu­een Turun­lin­nan­tien ja van­han kaup­pa­kes­kuk­sen välis­tä. Se vie enem­män tilaa kuin itse kaup­pa­kes­kus ja sijain­ti on täydellinen.

 3. Ajat ovat muut­tu­neet. Sil­loin kun olin 1980-luvun alus­sa kesä­töis­sä Kaa­pe­li­teh­taal­la, niin kävel­tiin usein sil­taa pit­kin Laut­ta­saa­reen lou­naal­le sii­nä toi­vos­sa että siel­tä sai­si parem­paa ruo­kaa kuin teh­taan omas­ta kup­pi­las­ta. Ruo­ho­lah­ti ja Sal­mi­saa­ri oli­vat sii­hen aikaan teh­das-/sa­ta­ma-/ro­mu­va­ras­toa­luet­ta jois­sa ei ollut ylei­sö­le avoin­na ole­via ravintoloita.

 4. Har­mi, että sii­tä sil­las­ta tulee nyt täl­lai­nen kom­pro­mis­si, ei kak­si­kan­si­nen auto/raitiotiesilta tai kun­non beto­ni­ra­ta­poh­jai­nen ratio­sil­ta­kaan. Vaan täl­lai­nen moni­käyt­töi­nen paloautosilta.

  1. Mihin ne autot meni­si­vät sen jäl­keen, kun ovat pää­ty­neet sil­taa pit­kin Som­pa­saa­reen? Tar­vit­tai­sin kak­sin­ker­tai­nen leveys ja pal­jon vah­vem­mat pila­rit, kun 500 autoa ruuh­kau­tu­vat sillalle.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mihin ne autot meni­si­vät sen jäl­keen, kun ovat pää­ty­neet sil­taa pit­kin Som­pa­saa­reen? Tar­vit­tai­sin kak­sin­ker­tai­nen leveys ja pal­jon vah­vem­mat pila­rit, kun 500 autoa ruuh­kau­tu­vat sillalle.

    Koko sil­ta on koh­tuul­li­sen päh­kä­hul­lu raha­rei­kä. Samal­la rahal­la oli­si saa­tu kat­ta­va met­ron syöt­töspå­ra, joka oli­si kat­ta­nut koko Hert­to­nie­mi, Laa­ja­sa­lo alueen.

   2. Samal­la rahal­la oli­si saa­tu kat­ta­va met­ron syöt­töspå­ra, joka oli­si kat­ta­nut koko Hert­to­nie­mi, Laa­ja­sa­lo alueen.

    Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on tie­tys­ti rajat­to­mas­ti aikaa, vaik­ka autoi­li­jan aika onkin arvokasta.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on tie­tys­ti rajat­to­mas­ti aikaa, vaik­ka autoi­li­jan aika onkin arvokasta.

    Jouk­ko­lii­ken­ne­suun­nit­te­lun pit­kään jat­ku­nut haas­te on kyl­lä joten­kin kitey­ty­nyt täs­sä. Sen sijaan että teh­täi­siin yksi väli­ne edes jol­la­kin lail­la kat­ta­vak­si paik­kail­laan suun­nit­te­lun auk­ko­ja eri­lai­sil­la puru­ku­meil­la. Met­roa oli­si pitä­nyt kehit­tää joh­don­mu­kai­ses­ti siten että se kat­tai­si ver­kos­to­mai­ses­ti enem­män kaupunginosia. 

    Kruu­nu­vuo­ren sil­lan yli mat­ka-aika on var­maan jos­ta­kin koh­taa mitat­tu­na kil­pai­lu­ky­kyi­nen met­roon. Sit­ten kun ote­taan mukaan vaih­to, ole­tet­ta­vas­ti sii­hen samaan met­roon, menee keik­ka aika lail­la tasan. Tus­kin tuos­sa aina­kaan mitään mas­sii­vis­ta etua saavutetaan.

 5. Nas­ta tuo Ham­mars­köl­din­ka­dun baa­nayh­teys, vaik­ka sitä nyt saa vähän aikaa odot­taa­kin! Onko Urhei­lu­ka­dun Nor­dens­kiöl­din­ka­dun poh­jois­puo­lei­sel­le osal­le tulos­sa jotain remont­tia? Sii­nä koh­ti hyvä pyö­rä­tie muut­tuu muh­ku­rai­sek­si ja huo­nom­min hoi­de­tuk­si, vaik­ka joh­taa Kes­kus­puis­toon ja sitä kaut­ta baanalle.

 6. Saa­tiin uut­ta tie­toa. Kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na lii­ken­ne Laut­ta­saa­ren sil­lal­la on vähen­ty­nyt 46 %. Niin­pä lii­ken­teen, joka 20 vuot­ta sit­ten tar­vit­si 2+2 kais­taa pitäi­si nyt mah­tua 1+1 kaistalle.”

  Onko minun uskot­ta­va, että lau­ta­kun­nan jäse­net luke­vat esi­tyk­sen vas­ta kokouk­ses­sa, sil­lä tuo auto­lii­ken­teen vähe­ne­mi­nen oli esit­te­li­jöi­den teks­tis­sä jo webis­sä ennen kokousta,
  Sii­nä ei ker­rot­tu, mikä on ollut syy­nä vähe­ne­mi­seen eikä ennen kaik­kea sitä, mikä oli­si tule­vai­suu­den tarve.
  Laut­ta­saa­reen suun­ni­tel­laan lisää asu­tus­ta. Miten se vai­kut­taa lii­ken­tee­seen? Tule­vai­suu­des­sa saat­taa olla ilman kul­jet­ta­jaa lii­ku­via bus­se­ja, jol­loin aina­kin voi­si saa­da met­ron hei­ken­tä­miä yhteyk­siä takaisin.
  Aika vai­kea uskoa, että jos vaik­ka sit­ten lii­ken­ne kas­vai­si takai­sin sii­hen mitä se oli, niin sit­ten kor­jat­tai­si­sin sil­ta uudel­leen 2+2 kaistaiseksi.
  Sil­loin, kun on lun­ta pal­jon, on aika vähän pyö­räi­li­jö­tä, kalas­ta­jien mää­rä todenn­köi­ses­ti 0. Eikä nii­tä jalan­kul­ki­joi­ta­kaan ole ruuh­kak­si. Ei nii­tä kyl­lä ole toi­siin­sa tör­mää­mäs­sä muul­loin­kaan. Sil­ta ei ole kovin kiva kävel­tä­väk­si tuu­len takia, joka var­maan­kin vai­kut­taa käve­li­jöi­den pie­neen määrään.

  1. Rol­ling Heur­lin:
   Sil­loin, kun on lun­ta pal­jon, on aika vähän pyö­räi­li­jö­tä, kalas­ta­jien mää­rä todenn­köi­ses­ti 0. Eikä nii­tä jalan­kul­ki­joi­ta­kaan ole ruuhkaksi.Ei nii­tä kyl­lä ole toi­siin­sa tör­mää­mäs­sä muul­loin­kaan. Sil­ta ei ole kovin kiva kävel­tä­väk­si tuu­len takia, joka var­maan­kin vai­kut­taa käve­li­jöi­den pie­neen määrään. 

   Tämän suun­ni­tel­man toteu­tu­man näkee Kum­pu­lan­laak­son ylit­tä­väl­lä sil­lal­la, kun sil­lan ylit­tää, näyt­tää käyt­tä­jä­kun­ta seu­raa­val­ta: käve­li­jöi­tä 0, pyö­räi­li­jöi­tä 0, spo­ria 0,5, auto­ja 100, dösiä 4.
   Kol­mel­le edel­lä mai­ni­tul­le ryh­mäl­le on varat­tu yli puo­let sil­lan levey­des­tä. Mik­si auto­kais­to­ja ei voi­si olla kah­ta edes poh­joi­seen päin???

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.