Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.11.2018

Itik­sen van­hi­man osan suojelukaava

Pöy­däl­tä.

Tähän täy­tyy näkö­jään tutus­tua parem­min. Kir­joi­tin vii­mek­si, etten ole var­ma sii­tä, että suo­je­lua kan­nat­taa ulot­taa raken­nuk­siin, jot­ka eivät ole eri­tyi­sen lois­tok­kai­ta. Lau­ta­kun­nas­sa eräät muut­kin esit­ti­vät epäi­lyk­sen­sä suo­je­lun jär­ke­vyy­des­tä – he ehkä enem­män haki­jan talout­ta aja­tel­len. Täs­tä var­maan­kin siis äänestetään.

Laut­ta­saa­ren sil­lan kaistajärjestelyt

Tämä on taas näi­tä elä­mää suu­rem­pia kysy­myk­siä. Laut­ta­saa­ren sil­lal­la on nyt autoil­la 2+2 kais­taa. Seu­dun vilk­kaim­mal­la fil­la­riyh­tey­del­lä fil­la­rit ja jalan­kul­ki­jat on pan­tu puik­ke­leh­ti­maan tois­ten­sa ja sil­lan kalas­ta­jien sekaan. Auto­lii­ken­teen pie­nen­ty­nyt mää­rä ei puol­la mil­lään las­ken­ta­ta­val­la neli­kais­tais­ta yhteyt­tä – ei var­sin­kaan, kun kapa­si­tee­tin mitoit­ta­va­na teki­jä­nä on Pork­ka­lan­ka­dun liikennevalot.

Esi­tyk­sen mukaan auto­kais­to­ja oli jat­kos­sa 1+2 kais­taa. Yksi pois Laut­ta­saa­res­ta ja kak­si Laut­ta­saa­reen. Syy tähän on sama kuin mik­si met­ros­ta on kak­si liu­ku­por­ras­ta ylös ja yksi alas. Pork­ka­lan­ka­dun liii­ken­ne­va­lot ryt­mit­tä­vät Laut­ta­saa­reen tule­vaa lii­ken­net­tä. Tämä on saa­nut osan autoi­li­jois­ta totaa­li­sen rai­von val­taan. Asias­ta autoi­li­joil­ta tul­lut palau­te on enem­män tun­ne- kuin fak­ta­pai­not­teis­ta. On suur­ta uskoa vaih­toeh­toi­siin fak­toi­hin lii­ken­ne­mää­rien suh­teen. Sitä­kään ei myön­ne­tä, että jos pul­lon­kau­la on kapea, ei pidä leven­tää pul­loa vaan pullonkaulaa.

Pyö­rä­tiet muu­te­taan yksi­suun­tai­sik­si ja ero­te­taan jal­ka­käy­tä­vis­tä kor­keus­e­rol­la. Minua tuo yksi­suun­tai­suus täs­sä vähän arve­lut­taa, kos­ka se saa aikaan sen, että jot­kut pyö­räi­li­jät jou­tu­vat sil­lan molem­mis­sa päis­sä vaih­ta­maan valo­ris­teyk­ses­sä toi­sel­ta puo­lel­ta toi­sel­le. Toi­saal­ta taas eilen olin tör­mä­tä vas­taan tule­vaan (valot­to­maan) pyöräilijään.

Laut­ta­saa­ren sil­lal­la pyö­räil­les­sä­ni panen muu­ten aina kypä­rä­ni visii­rin pääl­le, jos se ei ole ennes­tään. Olen ker­ran tör­män­nyt kalas­ta­jan kouk­kuun, eikä kou­kun saa­mi­nen sil­mään houkuttele.

Lapin­lah­den sai­raa­lan tulevaisuus

Raken­nuk­set suo­jel­laan kaa­val­la, mut­ta nii­tä ei enää osoi­te­ta sairaalatoimintaan.

Tar­koi­tuk­se­na on myy­dä raken­nuk­set tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la. Sai­raa­lan nykyi­set var­sin epä­kau­pal­li­set käyt­tä­jät haluai­si­vat, että kau­pun­ki kun­nos­tai­si raken­nuk­set omal­la kus­tan­nuk­sel­laan vält­tä­väl­le tasol­le. Sil­loin­kin kus­tan­nuk­sia vas­taa­va vuo­kra ilman tuot­to­ta­voi­tet­ta oli­si lähes 20 €/m2, mitä nykyi­set käyt­tä­jät eivät pys­ty maksamaan.

Toi­saal­ta, onhan meil­lä nyt­kin Vii­kin­ran­nas­sa varas­toa­lue hyvän asui­na­lu­een tiel­lä, jos­ta käyt­tä­jät eivät mak­sa lähes­kään alu­een vaih­toeh­tois­käy­tön mukais­ta vuokraa.

Oikeas­taan täl­lai­set sub­ven­tiot pitäi­si teh­dä avoi­mes­ti – ei mene­tet­tyi­nä tuloi­na, vaan bud­jet­tiin mer­kit­tyi­nä menoi­na. Sekä sen Vii­kin­ran­nan että Lapin­lah­den sai­raa­lan kohdalla.

Vuo­den 2018 pyöräilybarometri

Tyy­ty­väi­syys pyö­räi­ly­olo­suh­tei­siin on paran­tu­nut. Suu­rin­ta on tyy­ty­mät­tö­myys raken­nus­töi­den aikai­siin jär­jes­te­lyi­hin. Pasi­las­sa tilan­ne onkin todel­la sur­kea Triplan kohdalla.

Pyö­räi­ly on aika demo­kraat­tis­ta sii­nä mie­les­sä, että sitä suo­si­taan yhteis­kun­ta­luok­kaan kuu­lu­mat­ta. Pyö­räi­ly pai­not­tuu hyvä­tu­loi­siin ja kor­keas­ti kou­lu­tet­tui­hin, mut­ta tämä pai­no­tus ei ole kovin voimakasta.

Sta­dio­nin ympä­ris­tön puistosuunnitelma

Sta­dio­nin ympä­ris­töä pan­naa kun­toon puo­lel­la mil­joo­nal­la. Samas­sa Töö­lön­lah­del­ta kes­kus­puis­toon kul­ke­vaa baa­nayh­teyt­tä kohennetaan.

 

 

37 thoughts on “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.11.2018”

 1. Autat­ko espoo­lais­ta ja ker­rot, että mis­tä Vii­kin­ran­nan varas­tos­ta on kyse? Pikai­sel­la googlai­lul­la en löy­tä­nyt vas­taus­ta, kun yri­tin sel­vit­tää tätä vuo­kra­tuet­tua tahoa. Muu­ten ehdot­to­mas­ti kans­sa­si samaa miel­tä, pii­lo­tuet mie­luum­min näky­vik­si ja tie­toi­sik­si pää­tök­sik­si päät­tä­jil­tä kuin alen­ne­tuik­si tak­soik­si / vuo­krik­si / maksuiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Vii­kin­ran­ta on Van­han­kau­punt­gin­lah­den poh­ju­kas­sa Van­taan­joen itä puo­lel­la oleg­va alue, johon piti tul­la awsn­to­ja muu­tam­nal­le tuhan­nel­le asuk­kaal­le, mut­ta jon­ka kokoo­mus onnis­tui säi­lyt­tä­mään tehot­to­ma­na varas­toa­lu­ee­na. Varas­to­jen vaih­toeh­tois­kus­tan­nus on huimaava.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Vii­kin­ran­ta on Van­han­kau­punt­gin­lah­den poh­ju­kas­sa Van­taan­joen itä puo­lel­la oleg­va alue, johon piti tul­la awsn­to­ja muu­tam­nal­le tuhan­nel­le asuk­kaal­le, mut­ta jon­ka kokoo­mus onnis­tui säi­lyt­tä­mään tehot­to­ma­na varas­toa­lu­ee­na. Varas­to­jen vaih­toeh­tois­kus­tan­nus on huimaava.

    Myös Mal­min len­toa­se­mal­la on tehot­to­mas­sa käy­tös­sä ole­va len­to­ko­ne­hal­li, jos­sa ei saa säi­lyt­tää eikä huol­taa len­to­ko­nei­ta. Hur­ja vuo­kra­tu­lo­jen menetys.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. idonts­piik­nouso­ma­li: Myös Mal­min len­toa­se­mal­la on tehot­to­mas­sa käy­tös­sä ole­va len­to­ko­ne­hal­li, jos­sa ei saa säi­lyt­tää eikä huol­taa len­to­ko­nei­ta. Hur­ja vuo­kra­tu­lo­jen menetys.

    Ei hätää, Mal­min alu­een käy­tön tehos­ta­mi­ses­ta on pää­tet­ty, ja sen pitä­mi­nen tehot­to­ma­na len­to­tar­vik­kei­den yms. varas­toa­lu­een loppuu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Rol­le: Ei hätää, Mal­min alu­een käy­tön tehos­ta­mi­ses­ta on pää­tet­ty, ja sen pitä­mi­nen tehot­to­ma­na len­to­tar­vik­kei­den yms.varastoalueen loppuu.

    Toi­mi­van kes­kus­ta­ken­tän tuhoa­mi­nen on jär­jet­tö­myy­den huip­pu. Mikä itä-hel­sin­ki­läi­nen lähiö lana­taan uuden ken­tän alta?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kun Hel­sin­ki on tar­jon­nus 90 vuot­ta maan ilmai­sek­si ken­täl­le, eikö nyt oli­siEs­poon vuo­ro? Espoos­ta on tul­lut niin pal­jon puheemn­vuo­ro­ja sii­tä, että vir­kis­ty­sil­mai­lu tar­vit­see oman kentän.

    Mal­mi tar­vi­taan syö­töl­le ja viran­omai­sil­le. Kou­lu­tus ja vir­kis­ty­sil­mai­lu jou­tu­nee vähi­tel­len väis­ty­mään johon­kin län­si­puo­lel­le, Espoo, Kirk­ko­num­mi jne.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kun Hel­sin­ki on tar­jon­nus 90 vuot­ta maan ilmai­sek­si ken­täl­le, eikö nyt oli­siEs­poon vuo­ro? Espoos­ta on tul­lut niin pal­jon puheemn­vuo­ro­ja sii­tä, että vir­kis­ty­sil­mai­lu tar­vit­see oman kentän. 

    Espoo­lai­sil­le on lyhyem­pi mat­ka Num­me­lan ken­täl­le kuin Mal­mil­le joten espoo­lai­sia ei tar­vit­se syy­tää vati­muk­sis­ta Mal­min säi­lyt­tä­mi­sek­si lentokäytössä.

    Tämän päi­vän YLEn uuti­sis­sa on uuti­ne jon­ka mukaan Suo­men Ilmai­lu­museo­ta ollaaan tule­vai­suu­des­sa hää­tä­mäs­sä Van­taan len­to­ken­tän alueelta.

    Mal­min kent­tä voi­si olla ilmai­lu­museol­le paras mah­dol­li­nen paik­ka pk-seu­dul­la, kos­ka jos koneet eivät len­nä, niin ne mah­tu­vat kyl­lä sin­ne omaan raken­nuk­seen suun­ni­tel­lun lähiön lisäksi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Ongel­ma ilmai­lu­museon koh­dal­la tai­taa olla se, ettei se pys­ty mak­sa­maan vuo­kraa maas­ta. Jos val­tio halu­aa ilmai­su­lu­musein Hel­sin­kiin, sen pitää se rahoit­taa, eikä Hel­sin­gin. Ei voi­da vel­voit­taa Hel­sin­ki­lä sub­ven­toi­maan val­taklun­nal­lis­ta useo­ta tar­joa­mal­la sil­le tilat ilmaiseksi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ongel­ma ilmai­lu­museon koh­dal­la tai­taa olla se, ettei se pys­ty mak­sa­maan vuo­kraa maas­ta. Jos val­tio halu­aa ilmai­su­lu­musein Hel­sin­kiin, sen pitää se rahoit­taa, eikä Hel­sin­gin. Ei voi­da vel­voit­taa Hel­sin­ki­lä sub­ven­toi­maan val­taklun­nal­lis­ta useo­ta tar­joa­mal­la sil­le tilat ilmaiseksi.

    Jos museo mah­tui­si nykyi­siin raken­nuk­siin (van­ha ter­mi­naa­li ja len­to­ko­ne­hal­li) + jokin lisä­ra­ken­nus niin ei se oli­si kau­pun­gil­ta pois, jos museo lunas­taa ne itsel­leen, ja asun­not voi­daan raken­taa sii­tä huo­li­mat­ta kos­ka museo­ko­nei­den ei tar­vit­se lentää.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   8. Kal­le: Toi­mi­van kes­kus­ta­ken­tän tuhoa­mi­nen on jär­jet­tö­myy­den huip­pu. Mikä itä-hel­sin­ki­läi­nen lähiö lana­taan uuden ken­tän alta?

    Öster­sun­dom? Tai Osmon ehdot­ta­mas­ta Espoos­ta vaik­ka pel­lot Suur­pel­lon pohjoispuolelta?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    On vähän yri­tet­ty kysel­lä, mut­ta yksi­kään itse­ään kun­nioit­ta­va kun­ta ei halua uhra­ta maa­ta neliö­ki­lo­met­ri­kau­pal­la pein­ko­nei­den len­to­kent­tää varten. 

    Kiin­nos­tus tulee muut­tu­maan kun Mal­mi on saa­nut lopul­li­sen sine­tin eikä konei­ta enää len­nä sieltä.
    Esim Sipoos­sa poli­ti­kot ovat vas­tus­ta­neet kent­tää omal­le alu­eel­leen sik­si kos­ka poli­ti­kot siel­lä ovat pää­asias­sa RKP:läisia ja Koo­ko­mus­lai­sia, jot­ka ovat tuke­neet Hel­sin­gin puo­lue­to­ve­rei­taan Mal­min ken­tän säilytttämisessä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   10. Rol­le: Öster­sun­dom? Tai Osmon ehdot­ta­mas­ta Espoos­ta vaik­ka pel­lot Suur­pel­lon pohjoispuolelta? 

    Suo­me­no­jan ja Espoon­lah­den välil­lä on jo val­mii­na suo­ra ja tasai­nen pät­kä Län­si­väy­lää, sen vie­reen vain kii­to­tie, Län­si­väy­lä kui­ten­kin aiheut­taa melua jo val­miik­si, niin sai­si kak­si kär­päs­tä yhdel­lä iskulla… 😉

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   11. Ossi Sare­so­ja: Onnek­si ei ole enää len­to­ko­ne­hal­lia pit­kään, niin tuo tehot­to­muus poistuu. 

    Han­gaa­ri on suo­jel­tu sr‑1 ‑mer­kin­näl­lä. Tosin vih­reil­lä­hän nämä mie­li­pi­de­ky­sy­myk­set ja maku­asiat eivät pal­joa pai­na jos vaan saa­daan sekin alue myy­tyä raken­nus­maak­si. Ehkä­pä raken­nus sopi­vas­ti vau­rioi­tuu kun­nos­tus­kel­vot­to­mak­si jon­kun kult­tuu­ri­ta­pah­tu­man yhteydessä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   12. Ossi Sare­so­ja: Onnek­si ei ole enää len­to­ko­ne­hal­lia pit­kään, niin tuo tehot­to­muus poistuu. 

    Hal­li­han on suo­jel­tu, eikä läh­dös­sä mihin­kään. Niin kau­an kuin sii­tä vie­res­tä len­ne­tään ja sil­le ei muu­ta­kaan käyt­töä ei ilmei­ses­ti ole, en tosin kovin hyvin ymmär­rä, mik­sei sie­lä voi­si jopa pitää nii­tä lentokoneita.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Lapin­lah­den sai­raa­laa ei pidä myy­dä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le tai hotel­ligryn­de­reil­le. Paras käyt­tö­ta­pa oli­si jon­kin­lai­nen sai­raa­lan perin­tei­tä jat­ka­va kun­tou­tus- tai hoi­to­käyt­tö. Tilo­ja voi­si vara­ta myös eri­lai­sil­le tai­de­toi­min­noil­le tai osuus­kun­nil­le. Hyvä alku on nykyi­nen Lapin­lah­des­sa tapah­tu­va kan­sa­lais­toi­min­ta. Sii­hen ei tar­vi­ta mitään kau­pun­gin suunnittelukilpailuja.

  Myös puis­toon pitää kau­pun­ki­lai­sil­la olla avoin pää­sy, mut­ta idyl­li­nen van­ha puis­to on hyvä nykyi­sel­lään, ilman mitään kehit­tä­mis­tä tai elävöittämistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Lapin­lah­tea ei gryn­de­reil­le:
   Lapin­lah­den sai­raa­laa ei pidä myy­dä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le tai hotel­ligryn­de­reil­le. Paras käyt­tö­ta­pa oli­si jon­kin­lai­nen sai­raa­lan perin­tei­tä jat­ka­va kun­tou­tus- tai hoi­to­käyt­tö. Tilo­ja voi­si vara­ta myös eri­lai­sil­le tai­de­toi­min­noil­le tai osuus­kun­nil­le. Hyvä alku on nykyi­nen Lapin­lah­des­sa tapah­tu­va kan­sa­lais­toi­min­ta. Sii­hen ei tar­vi­ta mitään kau­pun­gin suunnittelukilpailuja.

   Myös puis­toon pitää kau­pun­ki­lai­sil­la olla avoin pää­sy, mut­ta idyl­li­nen van­ha puis­to on hyvä nykyi­sel­lään, ilman mitään kehit­tä­mis­tä tai elävöittämistä.

   Eli etuoi­keu­te­tun hyvä­ve­li­ver­kos­ton käyt­töön, kulut mui­den maksettavaksi?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Lapin­lah­tea ei gryn­de­reil­le:
   Lapin­lah­den sai­raa­laa ei pidä myy­dä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le tai hotel­ligryn­de­reil­le. Paras käyt­tö­ta­pa oli­si jon­kin­lai­nen sai­raa­lan perin­tei­tä jat­ka­va kun­tou­tus- tai hoi­to­käyt­tö. Tilo­ja voi­si vara­ta myös eri­lai­sil­le tai­de­toi­min­noil­le tai osuus­kun­nil­le. Hyvä alku on nykyi­nen Lapin­lah­des­sa tapah­tu­va kan­sa­lais­toi­min­ta. Sii­hen ei tar­vi­ta mitään kau­pun­gin suunnittelukilpailuja.

   Myös puis­toon pitää kau­pun­ki­lai­sil­la olla avoin pää­sy, mut­ta idyl­li­nen van­ha puis­to on hyvä nykyi­sel­lään, ilman mitään kehit­tä­mis­tä tai elävöittämistä.

   Jos sai­raa­laa ei tar­vi­ta, alue on niin lähel­lä kes­kus­taa, että se pitää kaa­voit­taa ruu­tu­kaa­vaan. Tulee­ko alu­eel­le toi­mis­to­ja vai asun­to­ja, ei kuu­lu kaa­voit­ta­jal­le. Itse oli­sin kyl­lä säi­lyt­tä­nyt sairaalan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kak­si­suun­tai­set pyö­rä­tiet ovat yksi­suun­tai­sia parem­pia, kos­ka ne vie­vät vähem­män tilaa ja pyö­rä­teil­lä tul­laan joka tapauk­ses­sa aje­le­maan molem­piin suun­tiin. Kes­kus­tas­sa pyö­rien pitää lisäk­si sopeut­taa nopeu­ten­sa vilk­kaa­seen jalan­kul­ku­ym­pä­ris­töön, joten mitään eril­li­siä kaa­hai­lu­väy­liä ei tar­vi­ta. Ahtais­sa pai­kois­sa taas riit­tää yksi pyö­rä­tie toi­sel­la puo­lel­la katua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kak­si­suun­tai­sia pyö­rä­tei­tä:
   Kak­si­suun­tai­set pyö­rä­tiet ovat yksi­suun­tai­sia parem­pia, kos­ka ne vie­vät vähem­män tilaa ja pyö­rä­teil­lä tul­laan joka tapauk­ses­sa aje­le­maan molem­piin suun­tiin. Kes­kus­tas­sa pyö­rien pitää lisäk­si sopeut­taa nopeu­ten­sa vilk­kaa­seen jalan­kul­ku­ym­pä­ris­töön, joten mitään eril­li­siä kaa­hai­lu­väy­liä ei tar­vi­ta. Ahtais­sa pai­kois­sa taas riit­tää yksi pyö­rä­tie toi­sel­la puo­lel­la katua. 

   Laut­ta­saa­ren pääs­sä on sitä pait­si val­miik­si yksi­suun­tai­set Laut­ta­saa­ren­tien suun­taan ja suun­ni­tel­man mukaan tulos­sa myös Meri­puis­to­tiel­le. Kau­pun­gin pääs­sä taas Pork­ka­lan­ka­dun ali pää­see tun­ne­lis­sa Lepa­kon koh­dal­la ja jat­kos­sa ilmei­ses­ti myös sil­lan pääs­sä ole­van nii­ni­kään ole­mas­sao­le­van tun­ne­lin kaut­ta. Itä­me­ren­ka­dun pyö­rä­tiel­lä vapaa­eh­toi­ses­ti aja­mis­ta en nykyi­sel­lään­kään ymmär­rä, pää­reit­ti kan­nat­tai­si ohja­ta sel­väs­ti kana­van­ran­taan, teh­dä sen Sal­mi­saa­ren­kin pää­hän laa­du­kas reit­ti ja vaih­taa ne tur­hat lii­ken­ne­va­lot pyö­rä­tien etua­jo-oikeu­teen, tois­si­jai­ses­ti Pork­ka­lan­ka­dul­le (Länä­rin ali­tus Salmisaarenkatua).

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Anna R: Laut­ta­saa­ren pääs­sä on sitä pait­si val­miik­si yksi­suun­tai­set Laut­ta­saa­ren­tien suun­taan ja suun­ni­tel­man mukaan tulos­sa myös Meri­puis­to­tiel­le. Kau­pun­gin pääs­sä taas Pork­ka­lan­ka­dun ali pää­see tun­ne­lis­sa Lepa­kon koh­dal­la ja jat­kos­sa ilmei­ses­ti myös sil­lan pääs­sä ole­van nii­ni­kään ole­mas­sao­le­van tun­ne­lin kaut­ta. Itä­me­ren­ka­dun pyö­rä­tiel­lä vapaa­eh­toi­ses­ti aja­mis­ta en nykyi­sel­lään­kään ymmär­rä, pää­reit­ti kan­nat­tai­si ohja­ta sel­väs­ti kana­van­ran­taan, teh­dä sen Sal­mi­saa­ren­kin pää­hän laa­du­kas reit­ti ja vaih­taa ne tur­hat lii­ken­ne­va­lot pyö­rä­tien etua­jo-oikeu­teen, tois­si­jai­ses­ti Pork­ka­lan­ka­dul­le (Länä­rin ali­tus Salmisaarenkatua).

    Tuos­ta näkö­jään unoh­tui joku “No ei.” alus­ta. Itse ajan meno­suun­nas­sa vasem­man puo­len kak­si­suun­tai­sil­la pyö­rä­teil­lä jo ihan tur­val­li­suus­syis­tä vain jos­sain bön­del­lä (muu­ten ajo­ra­dal­la) ja siis Laut­ta­saa­ren sil­lal­la­kin jo nyky­ään jär­jes­tään oike­aa puol­ta. Nyt­hän sii­nä on muu­ten kau­pun­gis­ta pois­päin ajaes­sa tilai­suus tode­ta ihan lail­li­ses­ti mil­lai­nen kaa­os enim­mäk­seen autiol­la ajo­ra­dal­la pyö­räi­lys­tä seu­raa, kun sil­lan poh­jois­puo­len pyö­rä­tie on oikeus­ta­lon koh­dal­la ole­van kaukolämpö(tms)työn vuok­si pois käy­tös­tä. (Sivis­tys­mais­sa sii­tä oli­si otet­tu man­te­reel­la ajo­ra­dal­ta toi­nen kais­ta kävely/pyörätieksi, itse sil­lal­la sinän­sä voi­si hyvin ajaa normaalisti.)

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Juu­ri kun pyö­rä­baa­no­ja on saa­tu työn­net­tyä vihe­ra­lueil­le niin Käpy­lään, Val­li­lan­laak­soon kuin meren pääl­le Humal­lah­teen­kin, nyt baa­no­ja ollaan suun­nit­te­le­mas­sa myös Eläin­tar­han urhei­lu­puis­toon ja Sta­dio­nin ympäristöön.

  Eläin­tar­has­sa ja Kes­kus­puis­tos­sa pää­see jo nyt hyvin aja­maan pyö­ril­lä muka­vas­sa luon­to­ym­pä­ris­tös­sä ilman, että tie­noot lana­taan tasai­sik­si näi­den baa­no­jen tiel­tä. Voi­si­ko edes vihe­ra­lu­eet sääs­tää täl­tä mie­let­tö­mäl­tä baa­no­jen rakentamiselta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Kul­jen Laut­ta­saa­ren sil­lan yli aina­kin kävel­len, pyö­räl­lä, put­ku­lau­dal­la, autol­la ja bus­sil­la. Pait­si, että bus­si­lii­ken­net­tä on vähen­net­ty lujasti.
  En ole kos­kaan huo­man­nut, että pyö­riä tai käve­liö­ji­tä ruuh­kak­si asti. Eikä nii­tä kalas­ta­jia­kaan kovin pal­jon ole, var­sin­kaan työ­mat­ko­jen aikana.
  Kalas­ta­jil­le voi­si raken­taa ulok­keeen, ovat kaik­ki suun­nil­leen samal­la koh­dal­la. Se voi olla hyvin kevyt­ra­ken­tei­nen ja voi­si olla hie­noa sei­soa kuin veden päällä.
  Kun kat­soo van­ho­ja kuvia van­han sil­lan ajal­ta, pik­ku­po­jat kalas­ti­vat Tam­mas­sa­ren ran­nas­sa sil­lan kul­mas­sa. Sii­hen ei tar­viat kuin kai­de ja pelastusrenkaat.
  Laut­ta­saa­ren asu­kas­lu­ku tulee suun­ni­tekl­mui­en mukaan kas­va­maan ja ehkä saa­daan bus­sit­kin takai­sin sil­loin. Siis on bus­si­kais­ta­kin valmiina.
  Mitä ongen­kouk­kui­hin tulee, niin luu­li­si kalas­ta­jien ole­van itse suu­rim­mas­sa vaa­ras­sa. Kuin­ka mon­ta tapaus­ta tääl­lä on tapah­tu­nut, jois­sa ongen­kouk­ku on vahin­goit­ta­nut kalas­ta­jaa / käve­li­jää / pyö­räi­li­jää? Miten se on ver­ra­tu­na mui­hin ongintapaikkoihin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Itik­sen van­hi­man osan suo­je­lu­kaa­va: sanot että tähän täy­tyy näkö­jään tutus­tua parem­min. Oli­si tosi hyvä jos teki­sit niin. Kävi­sit­kö vaik­ka katsomassa?
  Kyse on kai siis Kai­ra­mon suun­nit­te­le­mis­ta osis­ta. Lois­tok­kai­ta ne eivät ole, mut­ta niis­sä on käsit­tääk­se­ni jon­kin­lai­nen ark­ki­teh­to­ni­nen aja­tus, toi­sin kuin yhdes­sä­kään Itik­seen sen jäl­keen teh­dys­sä lisä­osis­sa, jot­ka ovat vain yksi­se­lit­tei­sen ja satun­nai­sen rumia. Säi­lyt­täi­sin mie­lel­lä­ni jäl­ki­pol­vil­le jotain mis­tä näkyy, että jos­kus kaup­pa­kes­kusark­ki­teh­tuu­ris­sa­kin on ollut ajatus.
  Kurk­kaa­pa sit­ten myös laa­jem­paa kon­teks­tia. Jos ne van­hat osat näyt­tä­vät ankeil­ta, jotuu­ko se osin kun­nos­sa­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ja myös sii­tä, että koko alue on (kuin? vai ihan oikeas­ti?) yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta kehi­tet­ty kai­ken rumuu­den kes­kit­ty­mäk­si. Kat­so vaik­ka Han­sa­sil­lal­ta Eas­to­nin suun­taan. Kat­so moneen suuntaan.
  Eikö kan­nat­tai­si aja­tel­la että täl­lä­kin alu­eel­la on alun alkaen ollut jotain vähän toi­sen­lais­ta? (Tun­teen­omai­nen kan­nan­ot­to, myönnän.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Maris­ka:
   Itik­sen van­hi­man osan suo­je­lu­kaa­va: sanot että tähän täy­tyy näkö­jään tutus­tua parem­min. Oli­si tosi hyvä jos teki­sit niin. Kävi­sit­kö vaik­ka katsomassa?
   Kyse on kai siis Kai­ra­mon suun­nit­te­le­mis­ta osis­ta. Lois­tok­kai­ta ne eivät ole, mut­ta niis­sä on käsit­tääk­se­ni jon­kin­lai­nen ark­ki­teh­to­ni­nen aja­tus, toi­sin kuin yhdes­sä­kään Itik­seen sen jäl­keen teh­dys­sä lisä­osis­sa, jot­ka ovat vain yksi­se­lit­tei­sen ja satun­nai­sen rumia. Säi­lyt­täi­sin mie­lel­lä­ni jäl­ki­pol­vil­le jotain mis­tä näkyy, että jos­kus kaup­pa­kes­kusark­ki­teh­tuu­ris­sa­kin on ollut ajatus.
   Kurk­kaa­pa sit­ten myös laa­jem­paa kon­teks­tia. Jos ne van­hat osat näyt­tä­vät ankeil­ta, jotuu­ko se osin kun­nos­sa­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ja myös sii­tä, että koko alue on (kuin? vai ihan oikeas­ti?) yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta kehi­tet­ty kai­ken rumuu­den kes­kit­ty­mäk­si. Kat­so vaik­ka Han­sa­sil­lal­ta Eas­to­nin suun­taan. Kat­so moneen suuntaan.
   Eikö kan­nat­tai­si aja­tel­la että täl­lä­kin alu­eel­la on alun alkaen ollut jotain vähän toi­sen­lais­ta? (Tun­teen­omai­nen kan­nan­ot­to, myönnän.) 

   Itis­tä tun­nu­taan hau­kut­ta­van tääl­lä sen vuok­si, ettei se kuu­lu aluei­siin, jois­sa aktii­vi­vih­reät pyö­ri­vät. Ja jos pyö­ri­vät niin se tapah­tuu Itä­väy­län ja Kehä ykkö­sen suun­nas­ta. Edel­li­seen kom­ment­tiin on kui­ten­kin lisät­tä­vä, että mie­les­tä­ni myös tuo 80/90-luvun vaih­teen lisä­osa on myös onnis­tu­nut ja luo urbaa­nia katu­ti­laa Turun­lin­nan­tiel­le kään­tä­mäl­lä näy­teik­ku­nat kadul­le. Sil­lä on jopa ihan mie­tit­ty jul­ki­si­vu, jota peit­tä­vät isot ikku­na­pin­nat ja poik­keuk­sel­li­sen laa­du­kas laat­ta­pin­noi­tus (ts. ne laa­tat eivät ole alka­neet tip­pua kuten muis­ta 90-luvun talois­ta). Kaup­pi­aat vali­tet­ta­vas­ti ovat tei­pan­neet katu­ta­son ikku­nat umpeen. Kaik­ki muut lähiöi­hin sijoi­te­tut kaup­pa­kes­kuk­set edus­ta­vat auto­mar­ket-ajat­te­lua, jos­sa kaup­pa­kes­kus on ulos­päin umpi­nai­nen pel­lil­lä pääl­lys­tet­ty möyk­ky. Eri­tyi­ses­ti ne HOK-Elan­non raken­ta­mat jos­tain syystä.

   Itik­seen saa­daan kun­non kau­pun­ki­kes­kus­ta, kun Puhok­sen laa­jen­nuso­sien ja park­ki­pai­kan tilal­le raken­ne­taan umpi­kort­te­lia. Noi­den umpi­kort­te­lien kivi­jal­ka­lii­ke­ti­lat tule­vat tus­kin jää­mään tyh­jik­si, sen ver­ran vili­nää noil­la kul­mil­la on.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. - Sai­raa­la lihoik­si. Hotel­li tms. Tie­tys­ti kau­pun­gis­ta pitää löy­tyä tilo­ja myös kai­ken­lai­sel­le kult­tuu­ri­puu­has­te­lul­le, mut­ta Lapin­lah­ti on lii­an hie­no antaa hipeil­le pilat­ta­vak­si. Anta­kaa niil­le joku pel­ti­hal­li kehä­tien varresta.

  - Tulee­ko tuos­ta Itä­kes­kuk­sen suo­je­lu­kaa­vas­ta mah­dol­li­ses­ti min­kä­lai­nen ongel­ma, jos ja kun kaup­pa­kes­kus­ten pudo­tus­pe­li alkaa, kau­pun­gis­tu­mi­nen jat­kuu ja alkaa näyt­tää sil­tä, että Itä­kes­kuk­seen voi­si oikeas­ti raken­taa ruman ja ison kaup­pa­kes­kuk­sen tilal­le itäi­sen kes­kus­tan? Ei vält­tä­mät­tä mene mon­taa kym­men­tä vuot­ta. Ehkä kaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Laut­ta­saa­ren sil­lan nyky­ti­lan­tees­sa suu­rim­mat ongel­mat ovat para­dok­saa­li­ses­ti tal­vel­la, kun pyö­räi­li­jöi­tä on vähi­ten. Sil­lal­la ei ole eril­lis­tä lumitilaa/erotuskaistoja, joten kau­pun­ki on otta­nut tavak­si aura­ta lumet ensin ajo­ra­dal­ta pyö­rä­tiel­le ja sit­ten pyö­rä­tiel­tä jal­ka­käy­tä­väl­le. Täs­tä ei ole mon­ta vuot­ta kun jal­ka­käy­tä­vä oli koko­naan pois käy­tös­tä usei­ta viik­ko­ja aina sii­hen asti, kun­nes sin­ne varas­toi­dut lumet sulivat.
  En usko että tämä ongel­ma rat­ke­aa muu­toin kuin ero­tus­kais­toil­la, kos­ka ei ole rat­ken­nut tähän­kään asti (palaut­tees­ta huo­li­mat­ta). Ero­tus­kais­tat lisää­vät myös tur­val­li­suut­ta ver­rat­tu­na nyky­ti­lan­tee­seen, jos­sa ajo­ra­dan ja pyö­rä­tien välil­lä on erit­täin kor­kea tasoe­ro. Sik­si kan­na­tan yhden auto­kais­tan pois­ta­mis­ta ja tilan otta­mis­ta ero­tus­ti­lak­si. Kui­ten­kin tie­dos­tan, että tämä tar­koit­taa Poh­jois­kaa­ren ris­teyk­ses­sä sitä, että län­nen suun­taan Laut­ta­saa­ren­tiel­le pitää antaa nykyis­tä enem­män vih­re­ää valoa. Täl­löin siis sivusuun­nis­ta tule­va lii­ken­ne (jos­ta usein val­tao­sa pol­ku­pyö­riä) vas­taa­vas­ti hidastuu.

  Toi­nen kom­ment­ti­ni kos­kee lii­ken­ne­va­lo­jen ilmai­si­mia, joi­ta sivu­taan sekä Kar­hu­vaa­ran toi­vo­mus­pon­nes­sa että Laut­ta­saa­ren sil­lan vuo­ra­vai­ku­tus­ra­por­tis­sa. Kun pyö­räi­ly (aivan oikein) ale­taan entis­tä enem­män näh­dä var­tee­no­tet­ta­va­na lii­ken­ne­muo­to­na, oli­si lii­ken­ne­va­lo­jen ilmai­si­mien luo­tet­ta­vuut­ta pak­ko saa­da paran­net­tua. Tänä syk­sy­nä sekä Poh­jois­kaa­rel­ta poh­joi­den suun­nas­ta että Tall­ber­gin­ka­dul­ta ete­län suun­nas­ta on ilmai­sin ollut rik­ki siten, että se ei tun­nis­ta pol­ku­pyö­riä. Sii­nä sit­ten pyö­räi­li­jä odot­te­lee muu­ta­man valo­kier­ron kun­nes taak­se ilmes­tyy auto jon­ka ilmai­sin tun­nis­taa (tai kun­nes pyö­räi­li­jä jal­kau­tuu jal­ka­käy­tä­väl­le kyl­läs­tyt­ty­ään odot­ta­maan). Lisäk­si toi­min­ta­mal­lia tuli­si paran­taa sii­nä tilan­tees­sa, jos­sa täl­lai­ses­ta toi­mi­mat­to­mas­ta ilmai­si­mes­ta teh­dään kau­pun­gil­le vikail­moi­tus. Tuos­sa tilan­tees­sa vas­taus ei pidä olla “kor­ja­taan muu­ta­man päi­vän kulues­sa”, vaan valot pitää saman­tien aset­taa vikaoh­jel­maan, jos­sa kai­kil­le suun­nil­le näy­te­tään auto­mat­ti­ses­ti vihreää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Pyö­räi­ly­ba­ro­met­ris­sa ”klas­si­sia” vas­tauk­sia sii­nä että pyö­rä­tei­hin ja jär­jes­te­lyi­hin oli­vat tyy­ty­väi­sim­piä ne ryh­mät jot­ka vähi­ten aja­vat.. Työ­maa-aikai­set jär­jes­te­lyt ovat pysy­vä osa kau­pun­ki­ku­vaa ja ne tulee saa­da täl­lä val­tuus­to­kau­del­la ruo­tuun! Pyö­rä­tie ei voi olla se ensim­mäi­nen kul­ku­reit­ti joka kat­kais­taan työ­maan tul­len. Esi­mer­kik­si Triplan kol­men vuo­den pai­na­jai­nen kurit­taa käy­tän­nös­sä vain poh­joi­sen esi­kau­pun­gin työ­mat­ka­pyö­räi­li­jöi­tä. Pau­kut eivät ”kor­vaa­vaal­la rei­til­lä” riit­tä­neet edes sii­hen että lii­ken­ne­va­loa­joi­tus­ta tai korok­keil­le mah­tu­mis­ta oli­si vai­vau­dut­tu tar­kis­ta­maan ker­ral­laan kym­me­nien pyö­räi­li­jöi­den aiheut­taes­sa häm­men­nys­tä jalan­ku­lun seassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Tyy­ty­väi­syys pyö­räi­ly­olo­suh­tei­siin on paran­tu­nut. Suu­rin­ta on tyy­ty­mät­tö­myys raken­nus­töi­den aikai­siin jär­jes­te­lyi­hin. Pasi­las­sa tilan­ne onkin todel­la sur­kea Triplan kohdalla.”

  Triplan raken­nus­työ­maa on tosin paran­ta­nut alu­een jalan­kul­kuo­lo­suh­tei­ta mer­kit­tä­väs­ti. Iha­naa, kun ei ole tar­vin­nut pelä­tä Rata­ki­ven­tie­tä yli­no­peut­ta las­ket­te­le­via pyöräilijöitä.

  Kau­pun­gin vaa­ral­li­sim­pia paikkoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mikä­hän tuos­sa on nopeus­ra­joi­tus? Uskoi­sin 40 km/h. Tar­koi­tat­ko lii­an suur­ta tilannenopeutta?

    40 km/h nopeus­ra­joi­tus­kin ylit­tyy tuos­sa var­mas­ti mon­ta ker­taa päi­väs­sä, mut­ta tilan­ne­no­peut­ta toki tarkoitin.

    Rata­ki­ven­tiel­lä tosi­aan pyö­rä­kais­ta kul­kee jal­ka­käy­tä­väl­lä jalan­kul­ki­joi­den kais­tan ja bus­si- ja rai­tio­vau­nu­py­säk­kien välis­sä. Pysä­kit ovat ala­rin­tees­sä, ja nopeu­det nii­den koh­dal­la usein todel­la kovat. 

    Tie­ten­kään tämä ei kos­ke kaik­kia pyö­räi­li­jöi­tä, mut­ta yllät­tä­vän iso osa ei jar­rut­te­le muu­ta lii­ken­net­tä enna­koi­den, vaan luot­ta­vat sii­hen että jul­ki­sis­ta pois­tu­vat mat­kus­ta­jat tajua­vat olla astu­mat­ta pyö­rä­kais­tal­le, ja että yli­pään­sä mah­tu­vat pysä­kil­le. Mel­koi­nen on jär­jes­te­ly eten­kin ottaen huo­mioon suu­ret liikennemäärät.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Sta­dio­nin pyö­rä­tie on kyl­lä jol­lain reu­nal­la ero­tet­tu jalan­ku­lus­ta, mut­ta miten tur­val­lis­ta on ylit­tää pyö­rä­tie? Siel­tä voi tul­la hur­jaa­kin vauh­tia uimas­ta­di­kal­ta alas mäkeä, ja ris­teyk­siä on jon­kun verran.
  Miten ne pitäi­si hoi­taa? Riit­tää­kö suo­ja­tiet? Onko mah­dol­lis­ta väsä­tä jotain pyörätöyssyjä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Ei mono­po­lia voi perus­tel­la sil­lä, että niin saa val­tiol­le raho­ja. EU on sen kiel­tä­nyt, kos­ka pelien verot­ta­mi­nen on tehok­kaam­paa. Yksi­tyi­set yhtiöt voi­vat kil­pai­lus­sa pää­tyä pie­nem­piin mar­gi­naa­lei­hin, mut­ta Veik­kauk­sen kulut ovat niin jär­jet­tö­män suu­ria mono­po­lia­se­man vuok­si, että sen palau­tus­pro­sent­ti on kovin pie­ni. Kor­rup­tios­ta­kaan ei pää­se eroon kuin yksityistämällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.