Sähköautot ja ilmastonmuutos (4) Kapasiteetin sopeutuminen

Tuo viimeisen voimalaitok­sen peri­aate kos­kee tilan­net­ta lyhyehköl­lä aikavälil­lä. Pitkäl­lä aikavälil­lä tuotan­to sopeu­tuu kysyn­tään ja tilanne muut­tuu mon­imutkaisem­mak­si. Pitkä aikaväli on lupi­neen ja toteu­tuksi­neen tuulivoiman osalta noin kolme vuot­ta ja ydin­voiman osalta 20 vuotta.

Olen mon­een ker­taan kir­joit­tanut siitä, että koko sähköjär­jestelmän kannal­ta olisi hyvä löytää järkevää käyt­töä hyvin hal­valle sähkölle sil­loin, kun sähköstä on yli­tuotan­toa. Tämä on järkevää, koska

 1. Tuo sähkö on päästö­jen kannal­ta ilmaishyödyke, joten sen säästämisessä ei ole mitään järkeä. Vain VM sähköveroi­neen ei tätä ymmärrä.
 2. Voimalaitosten rak­en­t­a­mi­nen muut­tuu paljon kan­nat­tavam­mak­si, jos näitä nol­lahin­taisen sähkön aiko­ja on vähem­män. Sähkön­tuotan­tomme on tarpeet­toman likaista, kos­ka van­ho­ja saas­tut­tavia voimaloi­ta ei kan­nat­ta kor­va­ta vähem­män saas­tut­tavil­la. Esimerkik­si pois­tu­via kivi­hi­iltä käyt­täviä CHP-laitok­sia kor­vataan nyt läm­pökeskuk­sil­la eikä bio­mas­saa käyt­tävil­lä CHP-laitok­sil­la. (Tosin käsi­tyk­seni bio­mas­san ilmas­to­myön­teisyy­destä on viime aikoina alka­nut horjua.)

Tämä on eri­tyisen tärkeätä tuuli- ja aurinkosähkön kannal­ta. Jos niiden on joskus aiko­mus muut­tua oikeasti markki­nae­htoisek­si, yli­tuotan­nolle tulisi löytää käyt­töä. Muuten­han sähkö on aina hal­paa sil­loin, kun tuulee tai aurinko pais­taa ja kallista sil­loin, kun ei.

Tähän ongel­maan sähköau­tot tule­vat kuin tilauksesta.

5 vastausta artikkeliin “Sähköautot ja ilmastonmuutos (4) Kapasiteetin sopeutuminen”

 1. En näe mah­dol­lise­na, että liian hal­paa sähköä olisi saatavis­sa ylen­määrin. Markki­nae­htoisia voimalaitok­sia ei sel­l­aiseen ympäristöön synny.

 2. Tutkimus jon­ka halu­aisin lukea: Sekä sähkövero että olen­naisem­min siir­tomak­sut ovat tasamak­su­ja €/kWh. Kum­matkin ovat lak­isääteisiä. Mitä tapah­tu­isi sähkön kulu­tuk­selle, päästöille jos niiden keräämis­tavak­si säädet­täisi­in pros­ent­tia sähkön hinnasta?

  1. Teemu Pyy­lu­o­ma:
   Tutkimus jon­ka halu­aisin lukea: Sekä sähkövero että olen­naisem­min siir­tomak­sut ovat tasamak­su­ja €/kWh. Kum­matkin ovat lak­isääteisiä. Mitä tapah­tu­isi sähkön kulu­tuk­selle, päästöille jos niiden keräämis­tavak­si säädet­täisi­in pros­ent­tia sähkön hinnasta? 

   Pitää muis­taa, että sähköverol­la voi olla aika ikäviä sivu­vaiku­tuk­sia, esimerkik­si puuläm­mi­tyk­seen panos­t­a­mi­nen. Nyt sähkön hin­nas­ta merkit­tävä osa on veroa. Ostopuil­la läm­pö mak­saa noin 5 snt/kWh olo­huoneeseen toimitet­tuna (laskin muua­ma vuosi sit­ten, voi olla vahen­tunut hin­ta). Sähkö töpselistä mak­saa veroi­neen ja siir­toi­neen karkeasti noin 10 snt / kWh, jos­sa on sähköveroa n. 3 snt. 

   Puuläm­mi­tyk­sel­lä säästää noil­la hin­noil­la noin 5 snt/kWh, ilman veroa säästö enem­män kuin puolit­tuisi pari­in sent­ti­in / kWh. Ahk­era puuläm­mit­täjä siis puolit­taa sähköläm­mi­tyk­sen läm­mi­tysku­lut (oli­pa suo­ra taik­ka varaa­va), eikä hänen tarvitse han­kkia ilmalämpöpumppua. 

   Viimeistään 20 asteen pakkasil­la läh­es kaik­ki pien­talot siir­tyvät avus­ta­maan läm­mi­tys­tä puul­la. Köh, köh.

 3. Juuri näin.

  Yli­jäämäsähköä saat­taisi tul­la sekä muiden tutk­musten että Ener­gy­PLAN-ohjel­mal­la itse tekemieni sim­u­laa­tioiden mukaan tul­la muu­ta­ma pros­ent­ti vuodessa. Se ei ole niin paljon, että edullisen tuotan­non kil­pailukyky kokon­aan kaa­tu­isi siihen, mut­ta toisaal­ta jos sille saadaan edes jokin hin­ta, ko. tuotan­toa voi rak­en­taa kuitenkin kan­nat­tavasti enem­män. Ja on tosi­aan hölmöä haaska­ta ko. sähkömäärä tyystin. Käyt­töko­htei­ta kun olisi.

  Sähköa­joneu­vo­jen oikein ajoite­tun latauk­sen lisäk­si yli­jäämäsähköl­lä voisi kui­v­a­ta myös suuria määriä bio­mas­saa ja siten säästää sitä. Muuten­han kuiv­auk­seen tule­va ener­gia (luokkaa 10% ener­gia­sisäl­löstä) tulee bio­mas­san polt­tamis­es­ta itsessään. Lisäk­si lumen­su­la­tus väyliltä ja katoil­ta voisi tasoitel­la piikkejä.

  Nämä saat­ta­vat kuu­lostaa vähän has­suil­ta sähkönkäyt­töko­hteil­ta, mut­ta ovat tyyp­iltään main­iosti tarkoituk­seen sovel­tuvia: isot het­kel­liset tehot melko vapaasti valit­tavina ajanko­hti­na. Tuo edel­lyt­tää vain pien­tä mieliku­val­lista säätöä eli pitää ajatel­la (toden­mukaises­ti) niin, että ympäristö­vaiku­tuk­sil­taan ja hinnal­taan sähkö het­kel­lä a ei ole sama asia kuin sähkö het­kel­lä b.

 4. Läm­mön kau­si­varas­tot oli­si­vat teknis­es­ti help­po käytän­nössä raja­ton tehonielu joka takaisi jonkin­laisen min­im­i­hin­nan sähkölle myös kesäaikaan kun tuulee ja aurinko pais­taa pil­vettömältä taivaalta.

  Teknistaloudel­lis­ten rajoit­tei­den sijaan tässä ovat haas­teena verotekniset kysymyk­set jot­ka tun­tu­vat nykyään jostain käsit­tämät­tömästä syys­tä ole­van vaikeampia ratkaista kuin luon­non­lakien aset­ta­mat rajoitteet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.