Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.11.2018

Pää­asias­sa edel­li­ses­sä kokoukswes­sa pöydl­le jää­nei­tä asioita.

Pöydältä

Mel­lun­ky­län ja Var­tio­ky­län aluesuunnitelma

Lausun­to Uusi­maa-kaa­va 2050-luonnoksesta

En tie­dä, mitä ehdo­tuk­sia tähän on tulossa.

Todet­ta­koon, että kun KHO kumo­si Hel­sin­gin asun­to­kaa­vo­ja mel­kein sadan tuhan­nen asuk­kaan osal­ta, mones­sa koh­das­sa vedot­tiin sii­hen, että kaa­va on maa­kun­ta­kaa­van vas­tai­nen. Tämän uuden esi­tyk­sen vas­tai­nen se pää­sään­töi­ses­ti ei ole.

Kes­kus­puis­ton luon­non ja mai­se­man­hoi­don yleissuunnitelma

Meri­ka­sar­min­puis­ton puis­to­suun­ni­tel­man hyväksyminen

Täs­sä on pai­kal­li­sen kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sen kans­sa kär­hä­mää pai­kal­la olleen raken­nuk­sen rau­nioi­tu­neis­ta sei­nis­tä. Kau­pun­gin­osayh­dis­tys halu­aa säi­lyt­tää ne ja kun­nos­taa ja kau­pun­ki madal­taa, kos­ka huo­no­kun­toi­set ja kos­ka vaa­ral­li­set, kun muu­ril­le kii­ven­nyt lap­si voi pudo­ta ja kau­pun­ki jou­tuu korvaamaan.

Mie­len­sä pahoit­ta­jan hen­ges­sä olen täs­tä vaa­ral­li­suu­des­ta vähän samaa miel­tä kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sen kans­sa. Suo­men met­sät ovat täyn­nä kal­lioi­ta, joil­ta voi pudo­ta samoin kuin pui­ta, joi­hin voi kii­ve­tä ja pudo­ta. Kal­lioi­ta ei mää­rä­tä tasat­ta­vak­si eikä pui­ta kaa­det­ta­vak­si. Jos lap­sen ympä­ris­töön ei sisäl­ly mitään, jos­sa voi­si tyh­myyk­sis­sään lou­ka­ta itsen­sä, itse­suo­je­lu­vais­to ei kehi­ty. Lii­ken­teen ris­kei­hin ver­rat­tu­na nuo muu­rit ovat kyl­lä aika pie­ni riski.

Cam­pus Marian varaa­mi­nen YIT:lle ka Jekval­le yri­tys­hau­to­moa varten

Tämä jäi näkö­jään selos­ta­mat­ta viik­ko sitten.

Mer­kit­tä­vää täs­sä on, että koko alue anne­taan nyt yri­tys­hau­to­mol­le., Hal­lin­nol­li­nen byro­kra­tia oli saa­nut aikaan tas­a­puo­li­sen ehdo­tuk­sen, jon­ka mukaan alue jaet­tai­siin hal­lin­to­kun­tien kes­ken, mut­ta por­mes­ta­ris­to päät­ti toi­sin. Hyvä pää­tös! Por­mes­ta­ri­mal­li on tuo­nut ytyä Hel­sin­gin pää­tök­sen­te­koon.  Täs­tä on tulos­sa hyvä hanke.

Urbaa­na varauk­se­na YIT:lle

Tämä on näi­tä Wau-ark­ki­teh­tuu­ri­hank­kei­ta. Tämä on vas­ta suun­nit­te­lu­va­raus. Suun­ni­tel­man sisäl­töön pääs­tään vai­kut­ta­maan myö­hem­min. Alku­pe­räi­seen suun­ni­tel­maan kuu­lui myös Marian sai­raa­lan alue, mut­ta sehän on menos­sa tuo­hon edel­li­seen hank­kee­seen. Ylei­sil­met­tä voi­si tie­tys­ti vähän koordinoida.

Uusia asioita

Itä­kes­kuk­sen suojelukaava

Itä­kes­kuk­sen van­him­man vuon­na 1984 val­mis­tu­neen osan jul­ki­si­vu ja eräät muut raken­teet mää­rä­tään suo­jel­ta­vak­si, eli nii­tä ei saa perus­kor­jauk­sen tai jul­ki­si­vu­re­mon­tin yhtey­des­sä muut­taa. Kiin­teis­tön omis­ta­ja ei täs­tä pidä.

Minua var­maan­kin pide­tään tämän takia täy­te­nä mouk­ka­na, mut­ta minus­ta suo­jel­la kan­nat­tai­si kau­nii­ta raken­nuk­sia, jot­ka kau­neu­del­laan luo­vat hyvin­voin­tia ympä­ris­töön­sä. Itä­kes­kus­ta en jos­tain syys­tä sel­lai­se­na pidä. Sil­lä voi olla mer­ki­tys­tä ark­ki­teh­tuu­rin his­to­rian kan­nal­ta – 1980-luvul­la teh­tiin täl­lais­ta – mut­ta his­to­ri­aa voi tal­let­taa ope­tus- ja muu­hun sel­lai­seen tar­koi­tuk­seen muus­sa­kin muo­dos­sa kuin fyy­si­si­nä rakennuksina.

Hert­to­nie­men ja Laa­ja­sa­lon lii­ken­teen sujuvuus

Kokoo­mus­lai­set ovat Jen­ni Pajusen joh­dol­la teh­neet val­tuus­toa­loit­teen sii­tä, miten alu­een lii­ken­ne hoi­de­taan eri­tyiw­ses­ti ennen Kruu­nusil­to­jen val­mis­tu­mis­ta ”Aikai­sin­taan vuon­na 2026”. Kokoo­mus­lai­sil­le lii­ken­ne tar­koit­taa henkilöautoliikennettä.

Vas­taus on aika ympä­ri­pyö­reä. Aloit­teel­la täh­dä­tään run­saan sadan mil­joo­nan euron inves­toin­tiin, jol­la Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­rän kapa­si­teet­tia nostetaan.

Ongel­mia voi tul­la ennen Kruu­nusil­to­jen avau­tu­mis­ta, mut­ta entä jos Kruu­nusil­to­ja aikais­tet­tai­siin sen sijaan, että teh­täi­siin jät­ti-inves­toin­ti noi­ta muu­ta­maa vuo­sia aja­tel­len.  Helen toi­voo lai­vayh­tey­den säi­ly­mis­tä Hana­saa­ren hii­li­ka­sal­le, kun­ne lai­tos sul­je­taan vuo­den 2024 lopus­sa. Se ei estä ratik­kayh­teyt­tä Laa­ja­sa­los­ta Som­pa­saa­reen (tai Nih­ti sen kär­jen nimi tai­taa nyt olla), jos­ta ratik­kayh­teys jat­kaa joka tapauk­ses­sa Kala­sa­ta­man met­roa­se­man kaut­ta Pasilaan.

 

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.11.2018”

 1. Museo­vi­ras­tol­le voi­tai­siin antaa bud­jet­ti, jol­la sen on mak­set­ta­va suo­je­lus­ta aiheu­tu­vien haittojen
  aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set suo­jel­tu­jen koh­tei­den omistajille.

  Luu­len että bud­jet­ti oli­si kool­taan sel­lai­nen, että suo­jel­ta­vat koh­teet siir­tyi­si­vät aika luon­tai­ses­ti sin­ne mis­sä sii­tä suo­je­lus­ta on vähi­ten yhteis­kun­nal­lis­ta haittaa.

 2. Suo­je­lu­pää­tök­set estä­vät usein kau­pun­gin orgaa­ni­sen kehit­ty­mi­sen. Rat­kai­se­va­na teki­jä­nä on talon ark­ki­teh­din mai­ne. Mak­ka­ra­ta­lo on lois­ta­va esi­merk­ki, joka on suo­jel­tu vain kos­ka se on kuu­lui­san ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma raken­nus mut­ta ruma eikä sovi paik­kaan­sa. Toi­nen ihmet­te­lyn aihe suo­je­lus­ta on Itä­pa­si­la joka on kiin­nos­ta­va kon­sep­ti mut­ta epä­on­nis­tu­nut sel­lai­nen. Raken­nus­ten suo­je­lun pitäi­si perus­tua ennem­män demo­kraat­ti­siin pros­se­si­hin, jos jon­kun pur­ka­mi­nen aiheut­taa porua pitäi­si sii­hen rea­goi­da. Eli­tis­ti­nen ylhääl­tä­päin ohjat­tu raken­ta­mi­nen luo ikä­vää ympäriastöä.

  1. pyö­räi­li­jä:
   Suo­je­lu­pää­tök­set estä­vät usein kau­pun­gin orgaa­ni­sen kehit­ty­mi­sen. Rat­kai­se­va­na teki­jä­nä on talon ark­ki­teh­din mai­ne. Mak­ka­ra­ta­lo on lois­ta­va esi­merk­ki, joka on suo­jel­tu vain kos­ka se on kuu­lui­san ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma raken­nus mut­ta ruma eikä sovi paik­kaan­sa. Toi­nen ihmet­te­lyn aihe suo­je­lus­ta on Itä­pa­si­la joka on kiin­nos­ta­va kon­sep­ti mut­ta epä­on­nis­tu­nut sel­lai­nen. Raken­nus­ten suo­je­lun pitäi­si perus­tua ennem­män demo­kraat­ti­siin pros­se­si­hin, jos jon­kun pur­ka­mi­nen aiheut­taa porua pitäi­si sii­hen rea­goi­da. Eli­tis­ti­nen ylhääl­tä­päin ohjat­tu raken­ta­mi­nen luo ikä­vää ympäriastöä.

   Olen myös Osmon kan­nal­la Itä­kes­kuk­sen raken­tei­den suh­teen. On arvo­kas­ta, että kuun­te­lem­me asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka osoit­ta­vat meil­le raken­nus­kan­nan arvot ja suo­je­lu­tar­peen. Lopul­li­sen pää­tök­sen on kui­ten­kin olta­va demo­kraat­ti­nen. Min­kä ihmi­nen raken­taa voi ihmi­nen myös purkaa.

   Ylei­ses­ti sääs­täi­sin mil­jöi­tä yksit­täis­ten koh­tei­den sijaan. Itä­kes­kuk­ses­sa mil­jöö on täy­sin epä­on­nis­tu­nut. Siel­lä on nel­jä kaup­pa­kes­kus­ta, joi­ta kol­me tie­tä erot­taa. Kak­si väy­lis­tä on mega­luok­kaa: Kehä I ja Itä­väy­lä, eikä Turun­lin­nan­tie­kään ole mikään sivu­pol­ku. Näi­den lisäk­si on kaup­pa­kes­kuk­sia syöt­tä­viä ajo­väy­liä. Vain kau­pun­gin päät­tä­jien HOK-Elan­to ‑kyt­ken­tä voi selit­tää, että ver­rat­tain tuo­reel­taan sin­ne raken­net­tin Pris­ma­kin omal­le nur­kal­leen, joten jos on kaik­kiin asi­aa saa park­kee­ra­ta nel­jäs­ti. Pitäi­si­kö sin­ne raken­taa käve­ly­kan­si tei­den pääl­le peit­tä­mään suun­nit­te­lun vir­heet vai onko alue pis­tet­tä­vä para­fii­niin esi­merk­ki­nä jäl­ki­pol­vil­le? Oli­si­han ollut mah­dol­lis­ta raken­taa oikea itäi­nen keskusta.

   1. Hel­sin­ki on niin nuo­ri kau­pun­ki, että tääl­lä Edus­kun­ta­ta­loa lukuu­not­ta­mat­ta suo­je­lu­koh­teet sijait­se­vat Senaa­tin­to­ria reu­nus­ta­vis­ta kortteleista.

 3. Seu­rai­lin tei­ni-ikäi­se­nä Itä­kes­kuk­sen raken­tu­mis­ta ja muis­tan kat­sel­lee­ni juu­ri val­mis­tu­nut­ta kaup­pa­kes­kus­ta suu­ren vas­ten­mie­li­syy­den tun­tein; tai­sin­pa mie­les­sä­ni jopa toi­voa sen pur­ka­mis­ta mah­dol­li­sim­man pian… Eihän kysees­sä edes ole mikään raken­nus, vaan jon­kin­lai­nen tuki­ra­ken­ne joten­kin viri­tel­lyin seinin.
  Tänään sain­kin koh­tuul­li­set nau­rut lues­kel­les­sa­ni suo­je­lus­ta vään­net­ty­jä pru­ju­ja, teks­tit vain ovat niin mai­nioi­ta. Van­ha Itis oli­si jon­kin kup­pi­kun­nan mie­les­tä lail­la suo­jel­ta­va kos­ka samaan aikaan sekä har­vi­nai­nen että his­to­rial­li­ses­ti todis­tus­voi­mai­nen ja edus­ta­va! Siis häh? Kai­ra­mon piir­tä­mät raken­nuk­set näyt­tä­vät ole­van pit­käl­ti saman idean pyö­ri­tys­tä, kuten raken­nus­his­to­ria­sel­vi­tyk­ses­sä tode­taan. Itik­sen pur­ka­mi­nen tus­kin huo­non­tai­si elä­mää Itä­kes­kuk­ses­sa miten­kään, toden­nä­köi­ses­ti päinvastoin.
  Toi­mii­ko kaup­pa­kes­kus “osa­na asun­toa­luei­ta yhdis­tä­vää pää­ja­lan­kul­kuak­se­lia, enem­män osa­na kau­pun­ki­ra­ken­net­ta kuin yksit­täi­se­nä talo­na.”? No, ei tai­da toi­mia kun kau­pun­ki­ra­ken­ne­kaan ei oikein Itä­kes­kuk­ses­sa toi­mi, jos funt­sa­taan että mihin­kä tuol­ta Pasaa­sis­ta voi sit­ten kävel­lä ja mis­sä on se kaupunki?
  Suo­je­le­mal­la tämä­kal­tai­sia raken­nuk­sia vain kiin­ni­te­tään omaa makua ja käsi­tyk­siä mer­kit­tä­vyyk­sis­tä tule­vien pol­vien rie­sak­si. Raken­nus­run­ko vai­kut­taa kon­struk­tio­na epä­on­nis­tu­neel­ta, eikä huo­no­laa­tui­ses­sa tek­ni­ses­sä suun­nit­te­lus­sa voi miten­kään olla mitään raken­nus­tai­teel­li­ses­ti säi­ly­tet­tä­vää. Itä­kes­kus ei muu­tu kos­kaan kes­kuk­ses­ta kes­kus­tak­si jos täl­läis­tä raken­nus­tai­det­ta mei­na­taan säi­lyt­tää met­roa­se­man kul­mil­la. Pikem­min koko kaa­va­muu­tos vai­kut­taa suo­ra­nai­sel­ta kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen sabo­taa­sil­ta raken­nus­suo­je­lun kaa­puun puet­tu­na, kär­si­jöi­nä kaik­ki alue­kes­kuk­sen asuk­kaat ja asiakkaat.

 4. Mikä taho oli­si Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä sove­lias mää­rit­tä­mään, mit­kä raken­nuk­set luo­vat kau­neu­del­laan hyvin­voin­tia ympä­ris­töön­sä suo­je­lun arvoisesti?

  1. R. V.:
   Mikä taho oli­si Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä sove­lias mää­rit­tä­mään, mit­kä raken­nuk­set luo­vat kau­neu­del­laan hyvin­voin­tia ympä­ris­töön­sä suo­je­lun arvoisesti? 

   Eikö ano­nyy­mien net­ti­kom­men­taat­to­rien ja kol­men hen­gen kau­pun­gin­osayh­dis­tys­ten pee­saa­mi­nen ole ihan sivis­ty­nyt tapa. Sitä kuul­laan joka pääs­tää eni­ten ääntä. 

   Polii­ti­kot halua­vat mie­lel­lään esiin­tyä kan­saa tai ruo­hon­juu­ri­ta­soa kuu­le­vi­na, tut­ki­mus­tie­to ja asian­tun­ti­ja­lausun­not on elitismiä.

 5. Kes­kus­puis­ton met­säi­set ulkoi­lu­tiet pitäi­si säi­lyt­tää mai­se­maan sopi­vi­na, eikä rai­va­ta niis­tä luon­non­hoi­don nimis­sä levei­tä puut­to­mia väy­liä pal­jaak­si hakat­tui­ne pien­ta­rei­neen. Kau­pun­ki­vi­ras­ton nykyi­nen kevyen lii­ken­teen väy­lien raken­nus­ta­pa ei sovi Kes­kus­puis­ton metsäluontoon.

  1. Ode:
   Todet­ta­koon, että kun KHO kumo­si Hel­sin­gin asun­to­kaa­vo­ja mel­kein sadan tuhan­nen asuk­kaan osal­ta, mones­sa koh­das­sa vedot­tiin sii­hen, että kaa­va on maa­kun­ta­kaa­van vas­tai­nen. Tämän uuden esi­tyk­sen vas­tai­nen se pää­sään­töi­ses­ti ei ole.

   Ei pää­sään­töi­ses­ti ole? Eli uusi­kin maa­kun­ta­kaa­va oli­si joil­tain osin ris­ti­rii­das­sa yleis­kaa­van kanssa?

  2. Luon­non­hoi­toa Kes­kus­puis­tos­sa:
   Kes­kus­puis­ton met­säi­set ulkoi­lu­tiet pitäi­si säi­lyt­tää mai­se­maan sopi­vi­na, eikä rai­va­ta niis­tä luon­non­hoi­don nimis­sä levei­tä puut­to­mia väy­liä pal­jaak­si hakat­tui­ne pien­ta­rei­neen. Kau­pun­ki­vi­ras­ton nykyi­nen kevyen lii­ken­teen väy­lien raken­nus­ta­pa ei sovi Kes­kus­puis­ton metsäluontoon.

   Hevos­pe­lil­lä vai käsin kai­va­mal­la­ko ne pitäi­si teh­dä? Tot­ta­kai kun isoil­la koneil­la teh­dään, niin työn jäl­jet leviä­vät lopul­lis­ta käy­tä­vää leveäm­mäl­le, mut­ta luon­to kas­vaa sel­lais­ta vauh­tia, että muu­ta­mas­sa vuo­des­sa jäl­jet ovat pii­los­sa ja tilal­la on lähes enti­nen pusik­ko tai metsikkö.

   Kes­kus­puis­to ei ole luon­non­suo­je­lua­lue vaan todel­la kovas­sa käy­tös­sä ole­va ulkoi­lu­met­sä. Sitä täy­tyy hoi­taa ja hoi­ta­mi­seen vara­ta riit­tä­väs­ti resurs­se­ja, tai muu­ten seu­rauk­se­na on pus­kit­tu­mi­nen ja toi­saal­ta yli­ku­lu­mi­nen — kuten täl­lä het­kel­lä tapahtuu.

   Jos Kes­kus­puis­toa oikeas­ti haluai­si suo­jel­la, tuli­si siel­tä pois­taa kaik­ki park­ki­pai­kat. Kun täl­lä het­kel­lä suun­tauk­se­na on park­kia­luei­den kas­vat­ta­mi­nen, esi­mer­kik­si Pirk­ko­las­sa ja Rus­kea­suol­la. Autot eivät kuu­lu Keskuspuistoon!

   Yli 100 mil­joo­naa yhteen Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­rään. Kun vas­ta on nui­jit­tu läpi Sör­näis­ten yli 100 mil­joo­naa mak­sa­va auto­tun­ne­li ja Vetu­ri­tien yli 100 mil­joo­nan siir­to. Samal­la kun koko kau­pun­gis­sa pyö­räi­lyn edis­tä­mi­seen käy­te­tään 10 — 20 mil­joo­naa vuo­des­sa. Miten auto­puo­lue tämän tekee?

 6. Tosi­aan, sil­lan aikais­ta­mi­nen Kruu­nu­vo­ren­ran­nas­ta Nih­tiin oli­si todel­la hyvä asia. Nih­ti — Hana­saa­ri voi tul­la muu­ta­man vuo­den vii­veel­lä jos Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta — Nih­ti — Kala­sa­ta­man met­ro jo toi­mii aiem­min. Se vii­me­nen pät­kä nopeut­taa muu­ta­man minuu­tin kes­kus­taan meni­jöi­tä, mut­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta — Nih­ti osuus sen oleel­li­sen 15–20 minuut­tia mikä vai­kut­taa jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tö­ha­lui­hin huo­mat­ta­vas­ti. Vii­mei­sin luku kruu­nu­vuo­ren­sil­to­jen kus­tan­nuk­sis­ta oli­si 259M€. Jos nyt tila­päi­ses­ti pitäi­si teh­dä 100M€ inves­toin­ti, joka aut­taa ehkä 5 vuot­ta ennen sil­to­ja, niin tun­tuu aika suu­rel­ta tila­päi­sin­ves­toin­nil­ta. Toki Hert­to­nie­meen pitää inves­toi­da muu­ten­kin jon­kin­lais­ta lii­ken­net­tä aut­ta­vaa infraa, mut­ta se kan­nat­tai­si suun­ni­tel­la jo suo­raan niin, että ole­te­taan kruu­nu­vuo­ren­sil­to­jen ole­van paikallaan.

 7. Helen toi­voo lai­vayh­tey­den säi­ly­mis­tä Hana­saa­ren hii­li­ka­sal­le, kun­ne lai­tos sul­je­taan vuo­den 2024 lopussa”

  Hele­nin toi­voi­si kat­so­van mitä tapah­tuu Turun suun­nal­la; Naan­ta­lin hake­voi­ma­laa var­ten raken­ne­taan kul­je­tus­ramp­pia sata­mas­ta että saa­daan hak­keet lai­vois­ta voimalaan.

  https://www.aamuset.fi/uutiset/4138805/Turun+seutu+lampiaa+nyt+Baltian+puulla

  Helen voi­si aina­kin sen ver­ran ottaa opik­seen ettei raken­na uusia hake­voi­ma­loi­ta Kehä I var­rel­le Tat­tik­sel­le vaan rei­lus­ti meren ran­nal­le edel­leen. Ei tääl­lä­päin sen enem­pää ole käy­tän­nös­sä haket­ta tar­jol­la uusil­le voi­ma­loil­le kuin Naan­ta­lis­sa­kaan, lai­voil­la jou­du­taan koh­ta rahtaamaan.

 8. Kes­kus­puis­to on aina­kin vie­lä tois­tai­sek­si met­sä. Raken­nus­vi­ras­to tosin haluai­si teh­dä sii­tä raken­ne­tun puis­ton, kos­ka viras­to ei voi sie­tää mitään sel­lais­ta luon­non­va­rais­ta ympä­ris­töä, mitä viras­to ei ole itse suunnitellut.

  Raken­nus­vi­ras­ton mie­les­tä puis­tos­sa pitää olla ava­rat mai­se­mat ja pal­jon nur­mi­koi­ta. Viras­ton käsi­kir­jas­sa pui­ta, pen­sai­ta ja pien­puus­toa kut­su­taan pusi­koik­si ja risukoiksi.

 9. Tämä on nyt vaan ihan lap­sel­lis­ta: “Helen toi­voo lai­vayh­tey­den säi­ly­mis­tä Hana­saa­ren hii­li­ka­sal­le, kun­ne lai­tos sul­je­taan vuo­den 2024 lopussa.”

  Ensin­nä­kin, Hele­nil­le meni vuo­si tai pari polt­taa se nykyi­nen hii­li­ka­sa pois. Toi­sek­si, sikä­li kun sat­tui­si niin onnel­li­ses­ti, että Kruu­nusil­ta auke­aa niin että se ker­ki­ää estä­mään hii­len­kul­je­tuk­set, niin kyl­lä nii­tä nyt voi jon­kun aikaa ajaa rekal­la­kin Hanasaareen.

 10. Itä­kes­kuk­sen raken­nus­suo­je­lu tun­tuu kel­po aja­tuk­sel­ta, jos koet­taa kuvi­tel­la, mitä sii­hen ehkä halut­tai­siin tilalle …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.