Kaupunkiympäristölautakunnan lista 6.11.2018

Pöy­däl­le pan­tu­ja asioita

 • Fil­la­ri­tun­ne­li Kan­sa­lais­to­ril­ta Kai­sa­nie­men puistoon
 • Lausun­to Otso Kivek­kään val­tuus­toa­loit­tees­ta sata­man parem­mas­ta yhdis­tä­mi­ses­tä kaupunkiin
 • Asun­to­tont­tien varaa­mi­nen Raken­nus­lii­ke Repo­sel­le Vuosaaresta

Lausun­to Uusi­maa-kaa­va 2050 ‑luon­nok­ses­ta

Lausun­to­luon­nok­ses­sa ollaan pää­osin samaa miel­tä, mut­ta halu­taan muut­taa maa­kun­ta­kaa­vaa sil­tä osin kuin se on Hel­sin­gin yleis­kaa­van vas­tai­nen. Maa­kun­ta­kaa­va ei vai­ku­ta aiem­min val­mis­tu­nee­seen  yleis­kaa­vaan eikä sen poh­jal­ta teh­tyi­hin ase­ma­kaa­voi­hin sitä eikä tätä, kos­ka yleis­kaa­va menee maa­kun­ta­kaa­van edel­le. Maa­kun­ta­kaa­va vai­kut­taa vain seu­raa­vaan yleis­kaa­vaan. Hel­sin­gin seu­dul­la tämä moni­ker­rok­si­nen kaa­voi­tus on vähän han­ka­la jut­tu, kos­ka maa­kun­ta­lii­ton resurs­sit maa­kun­ta­kaa­van teke­mi­seen ovat var­sin vähäi­set ver­rat­tu­na kun­tien resursseihin.

Kes­kus­puis­ton luon­non ja mai­se­man­hoi­don yleis­suun­ni­tel­ma 2018–2032

Mas­sii­vi­nen tie­to­pa­ket­ti, johon on todel­la vai­kea ottaa kan­taa. Täy­ty­nee kuun­nel­la esit­te­ly ja pan­na pöydälle.

Köy­den­puo­jan­ka­tu 7 asemakaava

Ton­til­la ole­van auto­tal­lin vie­mä ala ote­taan hyö­ty­käyt­töön raken­ta­mal­la sen pai­kal­le asun­to­ja. Kaa­van ehto­na on lähei­sen auto­hal­lin rahoit­ta­mi­nen varaa­mal­la siel­tä auto­paik­ko­ja, tar­vit­tiin nii­tä tai ei.

Auto­maat­ti­sen kame­ra­val­von­nan sijoittamisperiaatteet

Lii­ken­neon­net­to­muuk­sia tor­ju­taan lisää­mäl­lä kame­ra­val­von­taa. On vähän has­sua, että täs­sä jul­ki­ses­sa esi­tys­lis­tan koh­das­sa ker­ro­taan, mihin kame­roi­ta ei laiteta.

Alu­een varaa­mi­nen SRV:lle UrBaana-hankkeelle

Van­han rata­kui­lun pääl­le ja molem­mil­le puo­lil­le raken­ne­taan lisää tar­koi­tuk­se­na teh­dä alu­ees­ta hie­no urbaa­ni kes­kit­ty­mä. Lop­pu­ti­lan­tees­sa Baa­na-yhteys var­maan­kin toi­mii, mut­ta raken­ta­mis­vai­hees­sa tuskin.

25 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 6.11.2018”

 1. Tär­kein­tä on, että Kes­kus­puis­to säi­ly­te­tään nykyi­ses­sä laa­juu­des­saan ilman, että sen aluei­ta val­la­taan raken­ta­mi­seen. Kes­kus­puis­to ei ole mikään kau­pun­gin rakennusmaareservi.

  Kes­kus­puis­tol­le pitäi­si laa­tia pikai­ses­ti suo­je­lu­kaa­va, jot­ta puis­ton jat­ku­va naker­ta­mi­nen saa­daan lop­pu­maan ja met­sä säi­lyi­si met­sä­nä myös tule­vil­le helsinkiläisille.

  1. Suo­je­lu­kaa­va Kes­kus­puis­tol­le:
   Tär­kein­tä on, että Kes­kus­puis­to säi­ly­te­tään nykyi­ses­sä laa­juu­des­saan ilman, että sen aluei­ta val­la­taan raken­ta­mi­seen. Kes­kus­puis­to ei ole mikään kau­pun­gin rakennusmaareservi…

   Toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta kes­kus­pö­heik­kö ei ole mitään muu­ta kuin raken­ta­mat­to­mia tont­te­ja. Puis­tok­si sitä ei voi hyväl­lä maul­la nimittää.

   Kes­kus­puis­tol­le tulee laa­tia kaa­va, jos­sa osa pusi­kos­ta vara­taan puis­tok­si ja osa kau­pun­ki­mai­seen raken­ta­mi­seen. Näin voi­daan eheyt­tää kaupunkirakennetta.

   1. Kal­le: Toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta kes­kus­pö­heik­kö ei ole mitään muu­ta kuin raken­ta­mat­to­mia tont­te­ja. Puis­tok­si sitä ei voi hyväl­lä maul­la nimittää.

    Kes­kus­puis­tol­le tulee laa­tia kaa­va, jos­sa osa pusi­kos­ta vara­taan puis­tok­si ja osa kau­pun­ki­mai­seen raken­ta­mi­seen. Näin voi­daan eheyt­tää kaupunkirakennetta. 

    Kal­lel­la on täs­sä point­ti. Kes­kus­puis­ton idea on kopioi­tu 100 vuo­den takai­sis­ta Ber­lii­nin vihe­ra­lue­sor­mis­ta. Nykyi­sin Ber­lii­nis­sä raken­ne­taan pai­kal­li­sia puis­to­ja. Ylei­ses­ti kehi­tys kau­pun­kia­lueil­la (myös) vihe­ra­luei­den osal­ta on men­nyt tehok­kaam­man maan­käy­tön suun­taan. Ei nykyi­sin (pitäi­si) suun­ni­tel­la paraa­ti­au­kioi­ta­kaan, mik­si jumit­tua van­hen­tu­nee­seen vihe­ra­lue­kon­sep­tiin? Moni tun­tuu suh­tau­tu­van kehi­tyk­seen niin, että mitään ei sai­si raken­nus- tai vihe­rym­pä­ris­tös­sä muut­taa — kun muu­tos on väis­tä­mä­tön­tä, sen suun­nit­te­le­vat sit­ten muut; raken­ta­vam­paa oli­si yhdes­sä miet­tiä, miten ympä­ris­tön muu­tok­set teh­dään par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

 2. Val­tuus­toa­loi­te sata­man parem­mas­ta yhdistämisestä

  - Sata­ma on tämän osal­ta ker­to­nut, että muut­ta­vat hin­noit­te­luan­sa siten, että rek­ko­jen tuon­ti kes­kus­taan ter­mi­naa­lei­hin kal­lis­tuu, eri­tyi­ses­ti ruuh­ka-aikoi­na, ja Vuo­saa­reen edul­lis­tuu. Suden­kuop­pa on, ettei hin­noi­te­lu­mal­lis­ta ole tie­toa ja että se oli­si väliai­kai­nen. Mikä varus­ta­mo ottaa uut­ta alus­ta Vuo­saa­ren lii­ken­tee­seen, jos sen busi­ness-case on edel­tä lei­mat­tu väliaikaiseksi!
  — Toi­nen ongel­ma on, ettei sata­man vies­teis­sä ole sanot­tu mitään hen­ki­lö­au­to­jen hin­noit­te­lus­ta. Täs­sä on uhka­na, että varus­ta­mot intou­tu­vat hou­kut­te­le­maan hen­ki­lö­au­to­ja auto­kan­sien täyt­teek­si. Kes­kus­tan sata­mis­sa siis myös hen­ki­lö­au­toil­le maksu
  — Sin­ne­mäen aja­tus, että yksin­ker­tai­ses­ti lisäk­si kiel­le­tään van­hoil­la die­sel-moot­to­reil­la varus­tet­tu­jen rek­ko­jen kul­ku kes­kus­tan sata­miin on erin­omai­nen ja kannatettava
  — tähän liit­tyen kau­pun­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on viri­tel­lyt ehdo­tus­ta uudes­ta ram­pis­ta län­si­lin­kil­le. Sen voi­si ampua alas pikimmiten,
  https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2018–10/1b_lansilinkin_ympariston_yleissuunnitelma_uuttahelsinkia.pdf?fbclid=IwAR00SeQgk7-bNEVMeFd70Q_zg_pB9AMfGcLwknlfR2osIseYuBe-JkPnbV4

  Auto­maat­ti­sen kame­ra­val­von­nan sijoittamisperiaatteet

  - ihan hyvä, että ker­ro­taan, min­ne kame­rat on sijoi­tet­tu. Aina­kin siel­lä ole­tet­ta­vas­ti sii­vo­aa ajo­ta­po­ja. Vaan mik­si tär­keim­mäl­lä val­vot­ta­val­la alu­eel­la, eli kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kame­roi­ta oli­si noin vähän?

  1. Rol­le:
   – Toi­nen ongel­ma on, ettei sata­man vies­teis­sä ole sanot­tu mitään hen­ki­lö­au­to­jen hin­noit­te­lus­ta. Täs­sä on uhka­na, että varus­ta­mot intou­tu­vat hou­kut­te­le­maan hen­ki­lö­au­to­ja auto­kan­sien täyt­teek­si. Kes­kus­tan sata­mis­sa siis myös hen­ki­lö­au­toil­le maksu

   Hen­ki­lö­au­tot ovat oikeas­ti suu­rin ongel­ma: nii­tä on pal­jon ja suh­tees­sa nii­hin rek­ko­ja vähän. Pel­kil­lä rekoil­la ris­teyk­siä ei saa tuk­koon, vaan ensi­si­jai­nen syy on huvi-yksityisautoilu. 

   Lisäk­si nyt rea­li­soi­tuu kirot­tu auto­paik­ka­nor­mi: kun sata­mil­ta vapau­tu­neil­le alueil­le pak­ko­ra­ken­ne­taan ylen­mää­rin auto­paik­ko­ja, niin yllä­tys yllä­tys, myös auto­lii­ken­net­tä tulee lisää.

   Kes­kus­puis­ton yllä­pi­dos­sa tuli­si vas­ta­ta käyt­tö­tot­tu­mus­ten muu­tok­siin. Aivan vii­me aikoi­na yleis­ty­nyt maas­to­pyö­räi­ly ja myös pol­ku­lenk­kei­ly kulut­ta­vat met­sä­poh­jaa hyvin tehok­kaas­ti. Niil­le tuli­si raken­taa omia uri­aan. Myös räjäh­dys­mäi­ses­ti lisään­ty­väl­le pol­ku­pyö­räi­lyl­le tar­vit­tai­siin kes­kus­puis­toon uudet omat baa­na-tasoi­set väy­lät. Ja nii­den ei tar­vit­se olla super­le­vei­tä, mut­ta ehdot­to­mas­ti kes­to­pääl­lys­tet­ty­jä. Käve­li­jät ja pyö­räi­li­jät on pää­väy­lil­lä syy­tä erot­taa myös puistossa.

   Kame­ra­val­von­taa ja nopeus­ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan hil­lit­se­mään hen­gen­vaa­ral­lis­ta autoi­lua ihmis­ten keskellä.

  2. Rol­le: – tähän liit­tyen kau­pun­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on viri­tel­lyt ehdo­tus­ta uudes­ta ram­pis­ta län­si­lin­kil­le. Sen voi­si ampua alas pikimmiten,

   Smith-Pol­vi­sen lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma nousee hau­das­taan… Tämä siis tapah­tuu samas­sa kau­pun­gis­sa, jos­sa het­ki sit­ten suun­ni­tel­tiin kau­pun­ki­bu­le­var­de­ja. 😉 Vie­lä 3 vuot­ta sit­ten vaih­toeh­toi­na oli Ruo­ho­lah­den sil­lan pur­ka­mi­nen ja joko sil­lan tai tun­ne­lin raken­ta­mi­nen Mec­he­li­nin­ka­dul­ta ete­läs­tä Pork­ka­lan­ka­dul­la. Par­haak­si vaih­toeh­tok­si tuol­loin todet­tiin pie­ni­muo­toi­set paran­ta­mis­toi­met. Nyt ei enää tar­jo­ta vaih­toeh­to­ja ja rat­kai­su on muut­tu­nut muo­toon: Ruo­ho­lah­den sil­ta uusi­taan sekä raken­ne­taan silta…

  3. Län­si­sa­ta­man ruuh­kau­tu­mi­nen tai­taa vai­va­ta vain Tal­lin­nas­ta saa­pu­via lauttoja/liikennettä. Aina­kaan minun haa­vii­ni ei ole tart­tu­nut vali­tus­ta läh­te­vän lii­ken­teen aiheut­ta­mas­ta ruuh­kas­ta. Näil­lä­hän on sel­lai­nen ero, että autoi­li­jat aja­vat odot­ta­maan, jot­kut jopa todel­la hyvis­sä ajoin, läh­te­vää laut­taa eril­li­sel­le asfalt­ti­ken­täl­le, jos­ta alus sit­ten las­ta­taan. Saa­pu­vas­ta lau­tas­ta pitäi­si toi­saal­ta pääs­tä aja­maan heti suo­raan mota­ril­le tai kehi­tys­maa tms.

   Ilmei­nen rat­kai­su on jär­jes­tää saman­lai­nen asfalt­ti­kent­tä Tal­lin­nas­ta saa­pu­val­le lii­ken­teel­le ja pääs­tää siel­tä lii­ken­ne­va­loil­la katu­ver­kon kapa­si­tee­tin huo­mioi­va mää­rä ajo­neu­vo­ja ulos. Täl­läi­sen ken­tän — väli­va­ras­ton siis — voi­si raken­taa läh­te­vien ken­tän pääl­le tasok­si tai vaik­ka park­ki­ta­lon muo­toon. Län­si­sa­ta­man lau­tan saa­pu­mi­ses­ta aiheu­tu­vat ruuh­kat pois­tui­si­vat ja ruuh­kaut­ta­jat oli­si­vat ainoat jot­ka kär­si­si­vät. Sata­ma­ra­ken­nel­mat mak­sa­vat mat­kus­ta­jat muu­ten­kin ja odo­tusai­ka ken­täl­lä oli­si tun­tu­vin har­min aihe; etui­lu­mah­dol­li­suuk­sien tuot­teis­ta­mi­nen oikean hin­tai­sek­si on varus­ta­moil­le tyy­pil­lis­tä liiketoimintaa.

 3. Ihan hyvä että rau­ta­tien­ka­tu­jen aluet­ta kehi­te­tään, nyky­ään se on epä­mää­räis­tä lii­ken­neym­pä­ris­töä. Baa­na mah­dol­lis­taa nopean yhtey­det mut­ta ympä­ris­tö­nä se on kolk­ko. Mie­les­tä­ni kun ympä­ris­töä suun­ni­tel­laan lii­ken­ne edel­lä oli se sit­ten autoi­lua, rai­tio­tei­tä tai pyö­räi­lyä, tulee sii­tä ikä­vää. Hel­sin­gis­sä paras­ta oli­si että suu­rin osa lii­ken­tees­tä saa­tai­siin maan alle, jot­ta kaduil­le oli­si tilaa muul­le toi­min­nal­le kuten puil­le etc.

 4. Raken­nus­vi­ras­toa ei pitäi­si pääs­tää Kes­kus­puis­ton met­siin mel­las­ta­maan. Kes­kus­puis­to pitäi­si säi­lyt­tää met­sä­nä, eikä muut­taa sitä jon­kin­lai­sek­si lähiö­puis­tok­si, jos­sa kaik­ki alus­kas­vil­li­suus, pen­saat ja pien­puus­to pan­naan mata­lak­si jon­kun vim­mai­sen avar­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen nimis­sä. Eihän met­sää tar­vit­se kehittää.

  1. Met­sää ei tar­vit­se kehit­tää:
   Raken­nus­vi­ras­toa ei pitäi­si pääs­tää Kes­kus­puis­ton met­siin mellastamaan. 

   Tähän liit­tyen tun­tuu aika eri­koi­sel­ta että Pirk­ko­lan jää­hal­lit met­sän kes­kel­tä pure­taan… ja kor­vaa­vat jää­hal­lit raken­ne­taan entis­ten pai­kal­la tuo­hon puis­ton kapeim­paan koh­taan? Muut laa­jen­nuk­set ja nii­hin liit­ty­vät park­ki­pai­kat naker­ta­vat puis­toa enti­ses­tään sisäl­tä päin.

   Ymmär­rän että on hel­pom­pi raken­taa paik­kaan jos­sa on jo kaa­va val­mii­na… mut­ta eikö oli­si kan­nat­ta­nut aina­kin tut­kia hal­lien siir­toa Pirk­ko­lan­tien var­ren park­ki­pai­kal­le ja nyky­si­jain­nin met­sit­tä­mis­tä? Pirk­ko­lan­tiel­le oli­si esim. jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det huo­mat­ta­vas­ti nykyis­tä paremmat.

 5. Tor­juu­ko kame­ra­val­von­ta todel­la lii­ken­neon­net­to­muuk­sia? Löy­tyy­kö tätä väi­tet­tä tuke­via tutkimustuloksia?

  1. Kame­ra­val­von­na lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja eri­tyi­ses­ti nii­den seu­rauk­sia vähen­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta on run­saas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia eri puo­lil­ta maailmaa.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kame­ra­val­von­na lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja eri­tyi­ses­ti nii­den seu­rauk­sia vähen­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta on run­saas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia eri puo­lil­ta maailmaa. 

    Näi­tä olen jos­kus yrit­tä­nyt etsiä, mut­ta tur­haan. Voi­sit­ko antaa vaik­ka­pa hakusa­no­ja, joil­la google löy­täi­si näi­tä tut­ki­muk­sia? Myös Suo­mes­sa teh­dyt tut­ki­muk­set kame­ra­val­von­nan ja nopeus­ra­joi­tus­ten alen­ta­mi­sen lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta kiinnostaa.

   2. Minus­ta ei kan­na­ta hir­veäs­ti etsiä perus­te­lu­ja eri puo­lil­ta maa­il­maa, kun on ole­mass­sa koti­mais­ta­kin tut­ki­mus­ta. Esi­mer­kik­si Tra­fin tut­ki­muk­sia 6/2018 “Kiin­teän auto­maat­ti­val­von­nan vai­ku­tuk­set ja koh­den­ta­mi­nen” joka löy­tyy Tra­fin sivus­tol­ta. Jos ei jak­sa lukea koko tut­ki­mus­ta niin IS:ltä löy­tyy tii­vis­tel­mä otsi­kol­la “Tra­fi tut­ki: ”Kame­ra­tolp­pien hyö­ty­jä ehkä yliar­vioi­tu” jos­sa otsik­ko tosin on mie­les­tä­ni hiu­kan värit­ty­nyt, kun lukee itse artik­ke­lin (haku­ko­neel­la löy­tyy molemmat).

    Ulko­mai­den sää, ties­tö ja lii­ken­ne­kult­tuu­ri voi olla aivan toi­sen­lai­nen kuin tääl­lä eivät­kä tulok­set vält­tä­mät­tä siir­ry tän­ne sel­lai­se­naan joten nii­tä on mie­les­tä­ni hiu­kan tur­ha tut­kia, kun koti­mais­ta­kin tut­ki­mus­ta aihees­ta löy­tyy. Sik­si en aina ihan ymmär­rä näi­tä sun “Mont­rea­lis­sa” yms. juttuja.

    Kuten lähes mis­sä tahan­sa tut­ki­muk­ses­ta, löy­tyy täs­tä­kin tut­ki­muk­ses­ta koh­tia joil­la voi sit­ten osoit­taa oman ideo­lo­gian parem­muut­ta suun­taan tai toi­seen tai vetää jopa aivan eri­suun­tai­sia joh­to­pää­tök­siä mihin tut­ki­jat ovat päätyneet.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kame­ra­val­von­na lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja eri­tyi­ses­ti nii­den seu­rauk­sia vähen­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta on run­saas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia eri puo­lil­ta maailmaa.

    Miten kame­ra­tolp­pa vähen­tää eri­tyi­ses­ti lii­ken­neon­net­to­muu­den seu­rauk­sia? Mis­sä tuol­lai­set tut­ki­mus­tu­lok­set ovat kun viit­taa nii­tä ole­van run­saas­ti. Ymmär­rän kyl­lä, että onnet­to­muuk­sia ne saat­ta­vat vähentää. 

    Kun onnet­to­muus tapah­tuu niin seu­rauk­sia vähen­tää auton tur­va­vyöt ja ‑tyy­nyt sekä muut vas­taa­vat varus­teet, pyö­räi­li­jäi­den koh­dal­la kypä­rän käyt­tö jne. Lai­tap­pa vaik­ka link­ki tut­ki­muk­seen jos­sa kame­ra­tol­pan onnet­to­muu­den seu­rauk­sia vähen­tä­vä vai­ku­tus on osoitettu.

   4. Kun aje­taan hit­taam­min, kola­rin sat­tues­sa kuol­laan vähem­män ja louk­kan­nu­taan lie­vem­min. Lie­nee joten­kin itses­tään selvää.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kun aje­taan hit­taam­min, kola­rin sat­tues­sa kuol­laan vähem­män ja louk­kan­nu­taan lie­vem­min. Lie­nee joten­kin itses­tään selvää.

    Hitaam­pi ajo­no­peus vähen­tää onnet­to­muu­den seu­rauk­sia, mut­ta kame­ra­tolp­pa ei. Lie­nee joten­kin itses­tään sel­vää. Ei se tolp­pa tai val­von­ta­ka­me­ra rien­nä apuun tai toi­mi tur­va­lait­tee­na. Kame­ra­tol­pat saat­ta­vat vai­kut­taa joka kym­me­nen­nen autoi­li­jan (tuon ver­ran autoi­li­jois­ta poli­siin val­von­nan mukaan kes­ki­mää­rin ylit­tää sal­li­tun nopeu­den) ajonopeuteen.

   6. KariS
    Yri­tät­kö olla haus­ka? Jos hitaam­pi ajo­no­peus vähen­tää vaka­via onnet­to­muuk­sia ja kame­ra­tol­pat vähen­tä­vät yli­no­peuk­sia, luu­li­si täs­tä seu­raa­van, että kame­ra­tol­pat vähen­tä­vät vaka­via onnet5tomuuksia. Todis­tus­taak­ka on sil­lä, joka muu­ta väittää.

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    KariS
    Yri­tät­kö olla haus­ka? Jos hitaam­pi ajo­no­peus vähen­tää vaka­via onnet­to­muuk­sia ja kame­ra­tol­pat vähen­tä­vät yli­no­peuk­sia, luu­li­si täs­tä seu­raa­van, että kame­ra­tol­pat vähen­tä­vät vaka­via onnet5tomuuksia. Todis­tus­taak­ka on sil­lä, joka muu­ta väittää.

    En haus­ka vaan osoit­taa kom­ment­ti­si haus­ka ja huvit­ta­va kie­lel­li­nen vir­he. Ei siis ihme jos tulet usein vää­rin ymmärretyksi,

   8. KariS: Lai­tap­pa vaik­ka link­ki tut­ki­muk­seen jos­sa kame­ra­tol­pan onnet­to­muu­den seu­rauk­sia vähen­tä­vä vai­ku­tus on osoitettu.

    Täs­sä joi­tain link­ke­jä asias­ta teh­tyi­hin tutkimuksiin:
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437515000766
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753513001781
    https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2006.093195
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437508000030

    Näyt­täi­si sil­tä, että jos ver­ra­taan tilan­net­ta ennen ja jäl­keen, lii­ken­ne­tur­val­li­suus kes­ki­mää­rin para­nee — kos­ka mm. ajo­neu­vo­kan­ta para­nee jat­ku­vas­ti, mikä vähen­tää louk­kaan­tu­mi­sia. Mut­ta kame­ra­val­von­nal­la — var­sin­kin jos kiin­ni jää­mi­nen on sopi­vas­ti sank­tioi­tu — näyt­täi­si ole­van kar­keas­ti tut­ki­muk­ses­ta riip­puen ehkä noin 10–40 %:n vähen­tä­vä vai­ku­tus vaka­vim­piin louk­kaan­tu­mis­ta­pah­tu­miin ver­rat­tu­na sii­hen, että kehi­tys oli­si jat­ku­nut ilman kame­roi­ta (jos tut­kii sit­ten onnet­to­muuk­sien mää­rien kehi­tys­tä sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, johon kame­ra on lisät­ty, ja kat­soo ver­rok­ki­ryh­mä­nä onnet­to­muus­mää­rien kehi­tys­tä alu­eel­ta, johon ei ole lisät­ty kame­raa, ja koit­taa vähen­tää kame­ran jäl­keen tul­lees­ta onnet­to­muuk­sien mää­rien vähe­ne­mäs­tä ylei­sen tur­val­li­suus­ke­hi­tyk­sen osuu­den). Lie­vem­pien onnet­to­muus­ris­kien koh­dal­la kame­roi­den vai­ku­tus on ilmei­ses­ti pie­nem­pi kuin vaka­vam­pien onnet­to­muuk­sien kohdalla.

   9. Täs­sä joi­tain link­ke­jä asias­ta teh­tyi­hin tutkimuksiin:

    Kii­tos!
    Meil­le näy­tet­tiin kokouk­ses­sa erään­lai­nen meta-ana­lyy­si tut­ki­muk­sis­ta, mut­ta minul­la tätä ana­lyy­sia ei enää ole. Tuos­sa oli joi­tain asias­ta teh­ty­jä tut­ki­muk­sia, lisää­kin löy­tyy jos etsii.

   10. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kii­tos!
    Meil­le näy­tet­tiin kokouk­ses­sa erään­lai­nen meta-ana­lyy­si tut­ki­muk­sis­ta, mut­ta minul­la tätä ana­lyy­sia ei enää ole. Tuos­sa oli joi­tain asias­ta teh­ty­jä tut­ki­muk­sia, lisää­kin löy­tyy jos etsii.

    Lisäk­si täy­tyy huo­mioi­da, että itseä­ni aina­kin ääret­tö­mäs­ti ärsyt­tä­vät kaa­ha­rit, jot­ka hin­kut­ta­vat peräs­sä kiin­ni. Mikä­li tol­pat vähen­tä­vät lii­ken­ne­vir­ran nopeus­ja­kau­tu­mis­ta, se tekee itse aja­mi­ses­ta muka­vam­paa kun törp­pö­jen lii­ken­net­tä sot­ke­va vai­kuus vähenee.

   11. Näyt­täi­si sil­tä, että jos ver­ra­taan tilan­net­ta ennen ja jäl­keen, lii­ken­ne­tur­val­li­suus kes­ki­mää­rin para­nee – kos­ka mm. ajo­neu­vo­kan­ta para­nee jat­ku­vas­ti, mikä vähen­tää louk­kaan­tu­mi­sia. Mut­ta kame­ra­val­von­nal­la – var­sin­kin jos kiin­ni jää­mi­nen on sopi­vas­ti sank­tioi­tu – näyt­täi­si ole­van kar­keas­ti tut­ki­muk­ses­ta riip­puen ehkä noin 10–40 %:n vähen­tä­vä vai­ku­tus vaka­vim­piin louk­kaan­tu­mis­ta­pah­tu­miin ver­rat­tu­na sii­hen, että kehi­tys oli­si jat­ku­nut ilman kame­roi­ta (jos tut­kii sit­ten onnet­to­muuk­sien mää­rien kehi­tys­tä sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, johon kame­ra on lisät­ty, ja kat­soo ver­rok­ki­ryh­mä­nä onnet­to­muus­mää­rien kehi­tys­tä alu­eel­ta, johon ei ole lisät­ty kame­raa, ja koit­taa vähen­tää kame­ran jäl­keen tul­lees­ta onnet­to­muuk­sien mää­rien vähe­ne­mäs­tä ylei­sen tur­val­li­suus­ke­hi­tyk­sen osuu­den). Lie­vem­pien onnet­to­muus­ris­kien koh­dal­la kame­roi­den­vai­ku­tus on ilmei­ses­ti pie­nem­pi kuin vaka­vam­pien onnet­to­muuk­sien kohdalla.

    Omas­sa vas­tauk­ses­sa­ni jo viit­ta­sin sii­hen, että mik­si men­nä mer­ta edem­mäs kalaan, kun löy­tyy pai­kal­lis­ta­kin tut­ki­mus­ta. Ensim­mäi­nen link­ki­si viit­taa Rans­kaan jos­sa on aivan toi­sen­lai­set olo­suh­teet, kalus­to ja liikennekulttuuri.

    Kuvit­te­lin, ettei link­ke­jä voi lait­taa joten sik­si oma­ni ei ehkä nous­sut parem­min esil­le tai ehkä Osmoa vain kiin­nos­taa enem­män se, mikä nii­den vai­ku­tus on muu­al­la kuin kotimaassa.

    https://www.trafi.fi/filebank/a/1524123791/979c0611b56808ab41895c94fb6e6c40/29697-Trafi_06_2018_Kiintean_automaattivalvonnan_vaikutukset_ja_kohdentaminen.pdf

    Tuos­sa koti­mais­ta tut­ki­mus­ta. Sii­nä näkyy mm. se, että tuo 10% on lähem­pä­nä totuut­ta, kuin tuo 40% kos­ka ne onnet­to­muu­det vähe­ni­vät kak­si­nu­me­roi­sia luku­ja seu­ran­ta­jak­son aika­na myös alueil­la, jois­sa kame­ra­val­von­taa ei ollut.

    PS. Jois­sain pai­kois­sa kuo­le­maan joh­ta­neet onnet­to­muu­det lisään­tyi­vät 200% kame­ra­val­von­nan alu­eel­la. No, tilas­tol­li­ses­ti kuo­le­maan joh­ta­nei­ta onnet­to­muuk­sia yli­pää­tän­sä on niin vähän mis­sään (kame­ra­val­vot­tu tai ei), että sii­hen vai­kut­taa enem­män muut olo­suh­teet kuin ne kamerat.

   12. Täs­sä https://www.bmj.com/content/330/7487/331 kui­ten­kin tode­taan, että:

    Conclusions Exis­ting research con­sis­tent­ly shows that speed came­ras are an effec­ti­ve inter­ven­tion in reducing road traf­fic col­li­sions and rela­ted casual­ties. The level of evi­dence is rela­ti­ve­ly poor, howe­ver, as most stu­dies did not have satis­fac­to­ry com­pa­ri­son groups or adequa­te cont­rol for poten­tial con­foun­ders. Cont­rol­led int­ro­duc­tion of speed came­ras with care­ful data col­lec­tion may offer impro­ved evi­dence of their effec­ti­ve­ness in the future.”

   13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kame­ra­val­von­na lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja eri­tyi­ses­ti nii­den seu­rauk­sia vähen­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta on run­saas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia eri puo­lil­ta maailmaa.

    Kame­ra­val­von­ta ei vähen­nä lii­ken­neon­net­to­muuk­sia, mut­ta saat­taa vai­kut­taa onnet­to­muuk­sien seu­rauk­siin alle 40 km/h nopeus­ra­joi­tusa­lueil­la. Joten kame­ra­val­von­taa kan­nat­taa koh­den­taa vain alueil­le, jois­sa on hyvin mata­lat nopeus­ra­joi­tuk­set. Se ei ole jär­ke­vää esi­mer­kik­si kokoojakaduilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.