Kaupunkiympäristölautakunnnan lista 30.10.2018

Edel­li­ses­sä kokouk­ses­sa ei pal­jon ehdit­ty käsit­te­le­mään, kos­ka aika oli rajat­tu puo­leen­tois­ta tun­tiin Kas­ko (kas­va­tus ja kou­lu­tus) ‑toi­mia­lan kans­sa pide­tyn yhteis­se­mi­naa­rin takia. Isois­ta asiois­ta läpi meni Mei­lah­den huvi­la-alu­een kaa­va. Sitä sii­vi­tet­tiin keho­tuk­sil­la poh­tia Humal­lah­den ran­taa kier­tä­vään baa­na-yhtey­teen muu­ta­kin toi­min­taa. Onhan tuo ran­ta vähän vajaakäytössä.

Kar­hun­kaa­ta­jan kaava

(Pöy­däl­tä)

Täs­sä oli lau­ta­kun­nas­sa suu­ria halu­ja palaut­taa asia sen kri­tii­kin joh­do­ta, jota vie­rei­sil­tä oma­ko­tia­lueil­ta oli tul­lut lii­ken­ne­ky­sy­mys­ten vuoksi.

Asuk­kaat eivät halua luo­pua Vii­kin­tien ja Vii­la­rin tien ris­teyk­sen kier­to­liit­ty­mäs­tä, vaik­ka sen säi­lyt­tä­mi­nen hidas­tai­si olen­nai­ses­ti joke­ri­ra­ti­koi­den kul­kua. Tähän ei var­maan­kaan voi­da suos­tua. He halua­vat myös vält­tää läpia­joa asui­na­lu­een­sa läpi, mut­ta eivät toi­saal­ta halua kat­kais­ta yhteyt­tä, kos­ka halua­vat itse­kin ajaa läpi.

Lau­ta­kun­nas­sa oli halu­ja palaut­taa asia uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Se tie­täi­si pit­kää lyk­käys­tä koko raken­ta­mi­seen, kos­ka koko vuo­ro­vai­ku­tus pitäi­si aloit­taa alus­ta. Kyse on kui­ten­kin 3 500 asuk­kaan asuinalueesta.

Toi­nen kysy­mys on, tar­vit­tai­siin­ko tuol­la alu­eel­la kui­ten­kin tont­ti kou­lul­le. Aja­tus, että lap­set käve­li­si­vät siel­tä Myl­ly­pu­ron kou­luun suun­taan, johon ei ole jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä, ei ole oikein hyvä. Myl­ly­pu­roon voi tul­la myös pal­jon lap­sia ammat­ti­kor­kea­kou­lun kam­puk­sen takia. Opis­ke­li­jat pää­ty­vät pal­jon toden­nä­köi­sem­min asu­maan Myl­ly­pu­roon, kun ovat siel­lä muu­ta­man vuo­den opiskelleet.

Jos tar­koi­tus on teh­dä niin vähäi­siä muu­tok­sia, ettei kaa­vaa tar­vit­se lait­taa uudel­leen näh­tä­vil­le, se voi­tai­siin teh­dä samas­sa yhtey­des­sä, kun käsi­tel­lään kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta saa­tu­ja lausun­to­ja ja muistutuksia.

Minul­le kel­pai­si­vat jat­ko­suun­nit­te­luoh­jeet, joil­la lii­ken­neon­gel­miin kiin­ni­te­tään huo­mio­ta (taval­la, jol­la vir­ka­mie­het ovat aiko­neet­kin kiinnittää).

Hon­ka­suon­tien täydennyskaava

Tämä pan­tiin pöy­däl­le, kos­ka sitä ei ehdit­ty käsi­tel­lä. Tähän ei tai­da koh­dis­tua sanot­ta­via pai­nei­ta. Alu­een oli­si aika luon­te­vaa kuu­lua Van­taa­seen, kos­ka se on Myyr­mäen alue­kes­kuk­sen vieressä.

Ton­tin varaa­mi­nen Jät­kä­saa­res­ta yksi­tyi­sel­le englan­nin­kie­li­sel­le päiväkodille

Vasem­mis­to­liit­to esit­tä­nee, että han­ke pitäi­si toteut­taa kau­pun­gin päiväkotina.

Bud­jet­ti­ta­voit­tei­den toteutuminen

Kiin­teis­tö­ta­lou­den brut­to­tu­lot ovat Hel­sin­gis­sä mil­jar­din euron luok­kaa. Ei ihan nap­pi­kaup­paa. Maan­myyn­ti­tu­lot ylit­ty­vät bud­je­tis­ta, mut­ta ton­tin luo­vu­tuk­set jää­vät rei­lus­ti jäl­keen sito­vas­ta tavoit­tees­ta. Piti luo­vut­taa 370 000 k‑m2, mut­ta jää­dään 300 000 k‑m2:iin. Kaa­voi­tus toi­mii nyt. Pul­lon­kau­la on siir­ty­nyt eteen­päin tont­tien saat­ta­mi­sek­si raken­nus­kel­poi­sek­si ja kil­pai­lu­tuk­siin. Kun pitää sääs­tää hal­lin­nos­ta, sääs­te­tään niin, ettei pys­ty­tä luo­vut­ta­maan tont­te­ja­kaan. Ei hyvä.

Pasi­lan tor­nia­lu­een kil­pai­lun voittaja

En ollut lau­ta­kun­nas­sa, kun tämä esi­tel­tiin, enkä tie­dä, mik­si asia jäi pöy­däl­le. YIT voit­ti kil­pai­lun ja on nyt sitou­tu­nut myös toteut­ta­maan ehdo­tuk­sen­sa ensim­mäi­sen osan. Hel­sin­gin siluet­ti vähän muut­tuu yli 50-ker­rok­sis­ten tor­nien myö­tä. Pasi­lan ase­ma seu­dun kes­kuk­se­na vankistuu.

Aloi­tusa­lu­een raken­nusoi­keus on 67 000 k‑m2, jos­ta lii­ke­ti­lo­ja 11 000 k‑m2, toi­mis­to­ja 8 000 k‑m2, hotel­li 12 000 k‑m2 ja asu­mis­ta 36 000 k‑m2. Tähän tulee siis noin 900 asu­kas­ta ja 500 – 800 toi­mis­to­työ­paik­kaa ja taas ker­ran hotel­li. Miten­kä­hän lii­ke­ti­lat menes­ty­vät Triplan naapurissa?

Ker­ros­ta­lo oste­taan purettavaksi

Talo saa väis­tyä tehok­kaam­man raken­ta­mi­sen tiel­tä. Asun­nois­ta mak­se­taan val­lit­se­van mark­ki­nan mukai­nen hin­ta vapaa­eh­toi­ses­sa kau­pas­sa. Talo on menos­sa sopi­vas­ti put­ki­re­mont­ti­vai­hee­seen, joten tämä on hyvä aika pur­kaa talo.

Tii­vis­tys­kaa­va Ora­pih­la­jan­tiel­lä Joke­ri­ra­dan var­res­sa Haagassa

Tämä oli meil­lä 6.3.2018. Sii­hen on lausun­to­jen joh­dos­ta teh­ty vähäi­siä tek­ni­siä muu­tok­sia. Uusia asuk­kai­ta tulee 600. Kaa­va-alue on pai­kas­sa, jos­sa Joke­ri­ra­ta ris­te­ää Ran­ta­ra­dan var­rel­la. Toron­tos­sa täl­lai­set koh­dat raken­ne­taan vähän toi­sin, kuten ohei­ses­ta kuvas­ta näkee.

Pika­ra­ti­kan ja met­ro­ra­dan ris­teys Toron­tos­sa kes­kel­lä omakotialuetta

Fil­la­ri­tun­ne­li ali radan

Viras­to esit­tää uudes­taan tun­ne­li­vaih­toeh­toa tut­kit­tu­aan sil­ta­vaih­toeh­dot. Sil­ta­vaih­toeh­dos­sa on nousua 8,5 met­riä eli suun­nil­leen yhtä pal­jon kuin Lin­nun­lau­lus­sa nyt. Tämä ei minus­ta ole syy puol­taa tun­ne­lia vaan 170 met­riä pit­kä ramp­pi, joka pilai­si Maka­sii­ni­puis­ton mai­se­man ja han­ka­loit­tai­si pää­syä Oodiin. Nuo ram­pit oli­si­vat kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti niin hir­vei­tä, ettei koko sil­taa kan­nat­tai­si toteut­taa. Vaih­toeh­toi­na ovat todel­li­suu­des­sa tun­ne­li tai ei mitään.

Vähän tuo tun­ne­li on tie­tys­ti kal­lis. Mut­ta kyl­lä tämä yhteys on fil­la­rei­den kan­nal­ta myös aivan olennainen.

VR on tor­pan­nut aja­tuk­sen, että fil­la­rit tuli­si­vat nykyi­seen jalankulkutunneliin.

Mel­lun­ky­län ja Var­tio­ky­län aluesuunnitelma

Komeas­ta nimes­tään huo­li­mat­ta tämä on lähin­nä puis­to­suun­ni­tel­ma, joka ei sisäl­lä suun­ni­tel­maa alu­een asun­to­tuo­tan­nos­ta eikä muus­ta sel­lai­ses­ta. Pitä­nee kuun­nel­la esit­te­ly ymmär­tääk­seen, mikä täs­sä on olennaista.

Otso Kivek­kään val­tuus­toa­loi­te sata­man parem­mas­ta yhdis­tä­mi­ses­tä kaupunkiin

Lai­va­lii­ken­ne ja eten­kin alus­ko­ko ovat kas­va­neet roi­mas­ti ennus­te­tus­ta sen jäl­keen, kun Jät­kä­saa­ren suun­ni­tel­mis­ta pää­tet­tiin. Ensin siir­ret­tiin sata­ma Jät­kä­saa­ret­sa Vuo­saa­reen ja nyt sata­ma on siir­tä­nyt lii­ken­teen takai­sin Jät­kä­saa­reen. Via Bal­tica pitäi­si Suo­mes­sa lin­ja­ta Vuo­saa­ren (tai Pork­ka­lan) eikä Jät­kää­saa­ren asuin­ka­tu­jen läpi.

Yksi alus kul­jet­taa nyt rek­ko­ja Muu­gas­ta Vuo­saa­reen. Nii­tä pitäi­si olla useampia.

Joten­kin on epä­tyy­dyt­tä­vä tilan­ne, että Jät­kä­saa­ri pila­taan oluenhakuautoilla.

Itse hen­ki­lö­lii­ken­teen on hyvä kul­kea Jät­kä­saa­ren ja Kata­ja­no­kan kaut­ta, mut­ta kumi­pyö­rä­lii­ken­net­tä pitäi­si ohja­ta voi­mak­kain toi­min Vuosaareen.

Tont­ti­ka­tu­jen pysä­köin­ti­jär­jes­te­ly­jen periaatteet

Jot­ta pysä­köi­dyt autot eivät estäi­si lumen auraus­ta, pyri­tään sii­hen, että kapeil­la kaduil­la jal­ka­käy­tä­vä on toi­sel­la puo­lel­la katua ja pysä­köi­dyt autot toi­sel­la puo­lel­la. Jos pysä­köin­tiä on nyt molem­mil­la puo­lil­la, se oli­si jat­kos­sa vain toi­sel­la puo­lel­la tai oli­si toi­sel­ta puo­lel­ta kiel­let­ty työ­ai­kaa ja niin edel­leen. Tämä vähen­tää vähän pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rää, mut­ta puh­taa­na­pi­to tehos­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Ennus­tan urpu­tus­ta autoilijoilta.

Tont­ti Repo­nen oy:lle kump­pa­nuus­kaa­voi­tus­ta vastaan.

On näkö­jään kek­sit­ty kei­no vauh­dit­taa Hitas- ja Ara-tuo­tan­toa. Saat kovan rahan ton­tin, jos raken­nat myös Araa ja Hitas-asun­to­ja. Näp­pä­rää, mut­ta eikö täl­lai­ses­ta pitäi­si päät­tää val­tuus­to­ta­sol­la, kos­ka täs­sä kau­pun­ki tosia­sias­sa sub­ven­toi Ara- ja Hitas-tuotantoa?

52 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnnan lista 30.10.2018”

 1. Rau­ta­tie­a­se­mal­le ja Kai­sa­nie­men puis­toon ei pitäi­si raken­taa sen enem­pää kym­me­niä mil­joo­nia mak­sa­via pyö­rä­sil­to­ja kuin tun­ne­lei­ta­kaan. Täl­lai­sil­la raken­nel­mil­la vain pilat­tai­siin Töö­lön­lah­den ja Kai­sa­nie­men ympäristöt.

  Kau­pun­gin oli­si jo aika lopet­taa mie­let­tö­mäk­si men­nyt pyö­räi­ly­väy­lien raken­ta­mi­nen ja antaa pyö­räi­li­jöi­den pyö­räil­lä maan pääl­lä nykyi­siä pyö­rä­tei­tä käyttäen.

 2. Fil­la­ri­tun­ne­li ali radan

  Kyl­lä sii­nä nykyi­ses­sä tun­ne­lis­sa hyvin mah­tuu talut­ta­maan pyö­rää sen rei­lun 100 met­riä. Uusi ulos­tu­lo­luis­ka Oodin puo­lei­seen pää­hän oli­si vaan tar­peen. Siis onko fil­la­ris­teil­la todel­la niin kii­re ja volyy­mit niin val­ta­via, että noin 100 met­rin talut­ta­mi­sen vält­tä­mi­sek­si kan­nat­taa käyt­tää 26 mil­joo­naa? Jos talut­ta­mi­nen ei mais­tu niin sit­ten voi aivan hyvin ajel­la ole­mas­sa ole­via reittejä.

  Pal­jon­ko tulee koko­nais­hin­ta­la­puk­si jot­ta Hämeen­tiel­tä pää­see fil­la­ril­la lyhin­tä reit­tiä Edus­kun­ta­ta­lol­le? Siis Hämeen­tien pyö­rä­kais­tat, sil­ta Sil­ta­saa­res­ta Kai­sa­nie­men puo­lel­le ja ko. tun­ne­li. Riit­tää­kö 100 miljoonaa?

  1. Pal­jon vähem­män täl­le hin­taa tulee kuin yhdel­le­kään eri­ta­so­liit­ty­mäl­le, joi­ta autoi­li­joil­le rakennetaan.

   Tun­ne­li 26, sil­ta 4 ja Hämeen­tien pyö­rä­kais­tat 3 (Hämeen­tiel­lä suu­rin osa kus­tan­nuk­sis­ta menee ratik­ka­kis­koi­hin mut­ta eihän sil­lä mitään väliä ole, kun­han voi huu­del­la, että pyö­räi­li­jöil­le koko remontti).

   1. Pyö­räi­len itse päivittäin.

    Tuon sil­lan kus­tan­nus tuli­si ole­maan suun­nit­te­lu mukaan luet­tu­na vähin­tään 10 mil­joo­naa. Isoi­sän­sil­ta mak­soi 7 mil­joo­naa + liitännäiskustannukset.

    Tun­ne­lin arvio 26 mil­joo­naa ei tule pitä­mään. Kivo­ja yllä­tyk­siä tulee raken­nus­vai­hees­sa, raken­ta­mi­nen on yli­kuu­men­tu­nut ja aina­kin 35 mil­joo­naa menisi.

    Hämeen­tiel­lä ei ole tar­vet­ta suu­reen remont­tiin. Pyö­rä­tiet ovat suu­rin syy isoil­le kustannuksille.

    Haka­nie­mes­tä on ole­mas­sa kol­me pyö­rä­reit­tiä kes­kus­tan puo­lel­le, kak­si sil­taa ja Eläin­tar­han­lah­den kier­to­reit­ti radan var­teen tai Lin­nun­lau­lun kaut­ta rata­pi­han yli Töö­lön­lah­den puo­lel­le. Ensin mai­nit­tu kier­to sil­taan ver­rat­tu­na lisää mat­ka-aikaa sil­taan ver­rat­tu­na 1,5 minuut­tia Lin­nun­laun kaut­ta kul­ke­mi­nen 3 minuut­tia siltaan+tunneliratkaisuun verrattuna. 

    Kysy­mys kuu­luu kan­nat­taa­ko inves­toi­den kym­me­niä mil­joo­nia täl­lais­ten aika­sääs­tö­jen saa­vut­ta­mi­seen ottaen huo­mioon, että pyö­räi­ly­vo­lyy­mit ovat joka tapauk­ses­sa puo­let vuo­des­ta hyvin vähäiset. 

    Ja mikä on sen muka­vam­paa kuin pyö­räil­lä Hel­sin­gin hie­noim­mas­sa mai­se­mas­sa Eläin­tar­han­lah­den ympäri.

    Minun mie­les­tä­ni ei Sil­ta­saa­ri-Kai­sa­nie­mi sil­taa eikä tun­ne­lia tar­vi­ta. Nykyis­tä jalan­kul­ku­tun­ne­lia pit­kin voi pyö­rän talut­taa ja län­si­pää­hän voi teh­dä por­taat kor­vaa­van luis­kan. Uuden suun­ni­tel­lun tun­ne­lin län­si­pään kier­re­ramp­pi on käy­tän­nös­sä joka tapauk­ses­sa pel­käs­tään tur­val­li­suus­syis­tä talutettava.

 3. Pitäi­si­kö pyö­räi­li­jöil­le raken­taa Kai­sa­nie­meen 10 mil­joo­naa euroa mak­sa­va sil­ta vai 26 mil­joo­naa euroa mak­sa­va tun­ne­li, sii­nä­pä kysy­mys. Vai voi­si­vat­ko pyö­räi­li­jät käyt­tää nykyi­siä ole­mas­sao­le­via pyöräteitä?

  1. Mil­joo­na­sil­ta vai tun­ne­li:
   Pitäi­si­kö pyö­räi­li­jöil­le raken­taa Kai­sa­nie­meen 10 mil­joo­naa euroa mak­sa­va sil­ta vai 26 mil­joo­naa euroa mak­sa­va tun­ne­li, sii­nä­pä kysy­mys. Vai voi­si­vat­ko pyö­räi­li­jät käyt­tää nykyi­siä ole­mas­sao­le­via pyöräteitä?

   Yhteys tar­vi­taan, mut­ta hin­ta molem­mil­la vaih­toeh­doil­la on koh­tuu­ton. Ramp­pe­ja voi­daan hyvin lyhen­tää. Ne pol­ke­vat joil­la on jerk­kua rei­sis­sä tai säh­köä pyö­räs­sä ja muut talut­ta­vat. Voi­ko sil­lan sijas­ta raken­taa pari toi­mis­to­ta­loa radan pääl­le ja lait­taa niil­le rasit­teek­si pyörätien?

 4. Toi Hon­ka­suon­tien kaa­va. Kysy että mikä ihmeen idea tämä eril­li­nen lii­ke­ra­ken­nus on? Tuom­moi­sen pie­nen kul­ma­lä­hiön lii­ke­ti­lat luu­li­si hoi­tu­van tilal­la tai kah­del­la ihan asuin­ta­lon ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa. Kts. havain­ne­ku­va https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10–30_Kylk_29_El/E3ABD46B-BA45-CFCA-8DB6-65CD80400000/Liite.pdf

  1. Tai tuos­sa tapauk­ses­sa lii­ke­ti­la voi­si olla myös pysä­köin­ti­ta­lon maan­ta­so­ker­rok­ses­sa kuten esi­mer­kik­si Kivis­tös­sä .

 5. Kyl­lä sin­ne nykyi­seen­kin tun­ne­liin saa pyö­rät vie­dä. Pitää vaan talut­taa. Ei mil­lään ajo­neu­vol­la kes­kus­tas­sa voi ede­tä kovin­ta mah­dol­lis­ta vauhtia.

  1. Säh­kö­pyö­räi­li­jä:
   Kyl­lä sin­ne nykyi­seen­kin tun­ne­liin saa pyö­rät vie­dä. Pitää vaan talut­taa. Ei mil­lään ajo­neu­vol­la kes­kus­tas­sa voi ede­tä kovin­ta mah­dol­lis­ta vauhtia.

   Niin ja nyky­tun­ne­lin län­si­pääs­sä pyö­rä pitää kan­taa por­tai­ta ylös. Joten­kin tun­tuu että nämä nyky­tun­ne­lin hyö­dyn­tä­mis­tä vaa­ti­vat eivät kos­kaan ole käy­neet koko tun­ne­lis­sa. Käy­kää ihmees­sä joku ker­ta aja­mas­sa tai talut­te­le­mas­sa ne por­taat ylös alas.

   1. Muis­ti­ku­va minul­la, että pelk­kä por­ras­vaih­toeh­to nyky­tun­ne­lin toi­seen pää­hän teh­tiin tar­koi­tuk­sel­la, että pyö­räi­li­jät eivät ajai­si sen tun­ne­lin läpi(?) Eli, että sitä pidet­tiin tur­val­li­suus­ris­ki­nä. Rea­lis­mia, että pelk­kä kiel­to­merk­ki ei kaik­kia pyö­räi­li­jöi­tä sii­nä estäi­si ajamasta.

 6. Kiin­nos­tai­si kuul­la tuon Hon­ka­suon kaa­vaan lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­ta. Mik­si val­mis liit­ty­mä Van­taan puo­lel­ta Met­ro­po­lian ohi unoh­de­taan täy­sin, ja sen sijaan raken­ne­taan uusi liit­ty­mä raja­tor­pan­tiel­le kah­den ole­mas­sao­le­van liit­ty­män väliin vaan hidas­taak­seen näin muu­ta liikennettä. 

  Raap­pa­vuo­ren­tiel­tä sai­si jopa teh­tyä suo­raan liit­ty­män pysä­köin­ti­ta­loon, jol­loin yksi­kään talo ei koki­si läpikulkuliikennettä.

 7. Ennen oli toi­mi­va sys­tee­mi, jos­sa asuin­ka­duil­la oli auto­jen siir­to­ke­ho­tuk­set vuo­ro­tel­len tiet­tyi­nä vii­kon­päi­vä­nä. Täs­tä jär­jes­tel­mäs­tä on sit­tem­min vähin äänin luo­vut­tu, ja siir­to­ke­ho­tus­kyl­tit ovat useil­la alueil­la olleet mon­ta tal­vea put­keen koko ajan hupu­tet­tui­na. Uuden ehdo­tuk­sen hyö­ty­jä ja hait­to­ja oli­si­kin syy­tä ver­ra­ta tuo­hon van­haan toi­mi­vaan jär­jes­tel­mään, eikä nylytilanteeseen.
  Pitäi­si las­kea jokin kus­tan­nus myös sil­le, että autoi­lu lisään­tyy kun auto­ja on siir­ret­tä­vä pois par­kis­ta joka arki­aa­mu sen sijaan, että voi­si jous­ta­vas­ti kul­kea vaik­ka välil­lä jul­ki­sil­la. Lisäk­si nopeu­det asuin­ka­duil­la väis­tä­mät­tä kas­va­vat, kun ei tar­vit­se varoa pysä­köi­ty­jä autoja.

   1. Eikö tähän oli­si hyvin yksin­ker­tai­nen lää­ke? Anne­taan autoi­li­joil­le kam­pan­ja­luon­tei­ses­ti ope­tuk­set aina kau­pun­gin­osas­sa ker­ral­laan. Siir­to­ke­ho­tus­ta rik­ko­van auton saa siir­tää ilman sen enem­piä varoi­tuk­sia, joten men­nään esim. tusi­nan hinausau­ton voi­min jol­le­kin alu­eel­le ja siir­re­tään kaik­ki siir­to­ke­ho­tus­ta rik­koen pysä­köi­dyt autot kau­pun­gin vari­kol­le. Seu­raa­va­na päi­vä­nä men­nään seu­raa­vaan kau­pun­gin­osaan. Han­ke mak­saa itsen­sä takai­sin, kun autoi­li­jat käy­vät lunas­ta­mas­sa auton­sa pois varikolta.

    Täl­lai­sel­la tem­pul­la suu­rin osa autoi­li­jois­ta oppii var­mas­ti nou­dat­ta­maan sään­tö­jä, sil­lä kam­pan­jal­la saa­daan vah­va ylei­ses­tä­vä vaikutus.

 8. Eikö Hel­sin­gin kau­pun­ki voi­si käs­keä Hel­sin­gin sata­maa nos­ta­maan hen­ki­lö­au­to­jen ja rek­ko­jen sata­ma­mak­su­ja Län­si­sa­ta­mas­sa? Nos­te­taan niin pal­jon, että lii­ken­ne siir­tyy Vuo­saa­reen ja Län­si­sa­ta­man alu­een lii­ken­ne toi­mii. Tulee hal­vem­mak­si kuin uusien tei­den raken­ta­mi­nen kes­kel­le kaupunkia.

  1. ij:
   Eikö Hel­sin­gin kau­pun­ki voi­si käs­keä Hel­sin­gin sata­maa nos­ta­maan hen­ki­lö­au­to­jen ja rek­ko­jen sata­ma­mak­su­ja Län­si­sa­ta­mas­sa? Nos­te­taan niin pal­jon, että lii­ken­ne siir­tyy Vuo­saa­reen ja Län­si­sa­ta­man alu­een lii­ken­ne toi­mii. Tulee hal­vem­mak­si kuin uusien tei­den raken­ta­mi­nen kes­kel­le kaupunkia.

   Auto­jen muka­na läh­tee myös laivat.
   Aluk­set ovat käy­tän­nös­sä kaik­ki ro-ro — aluk­sia joi­den kan­nat­ta­vuus on kiin­ni molem­mis­ta, mat­kus­ta­jis­ta ostok­si­neen ja autois­ta. Jos autot halu­taan pois on ainoa toi­mi­va rat­kai­su kaik­kien sata­ma­toi­min­to­jen siir­to Vuosaareen.

   1. Helsinki_hoi_älä_jätä: Auto­jen muka­na läh­tee myös laivat.
    Aluk­set ovat käy­tän­nös­sä kaik­ki ro-ro – aluk­sia joi­den kan­nat­ta­vuus on kiin­ni molem­mis­ta, mat­kus­ta­jis­ta ostok­si­neen ja autois­ta. Jos autot halu­taan pois on ainoa toi­mi­va rat­kai­su kaik­kien sata­ma­toi­min­to­jen siir­to Vuosaareen.

    Tämä oli tie­dos­sa kun kaa­voi­tus­pää­tök­siä teh­tiin. Jos­sain pet­ti pahas­ti osaa­mi­nen! Erit­täin pahas­ti! Oma veik­kauk­se­ni on Hel­sin­gin kau­pun­gin “lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat”, mut­ta Osmo tie­tää var­maan parem­min syylliset?

    Tuos­sa on kau­pun­ki­bu­le­var­din men­tä­vä auk­ko kaa­vas­sa ja sen pys­tyy sii­hen vie­lä raken­ta­maan. Mon­taa taloa ei tar­vit­se jyrä­tä yli. Suo­ra bule­var­di, lii­ken­neym­py­rät ja kevyt­lii­ken­ne eri­ta­soon sata­mas­ta Länk­kä­ril­le rat­kai­see pit­käl­ti ongelman.

   2. Tämä oli tie­dos­sa kun kaa­voi­tus­pää­tök­siä teh­tiin. Jos­sain pet­ti pahas­ti osaaminen! 

    Ei kyl­lä ollut. Sata­man kym­me­nen vuot­ta van­hat ennus­teet, johin kaa­voi­tus perus­tui. ker­toi aivan muu­ta lii­ken­teen määrästä.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei kyl­lä ollut. Sata­man kym­me­nen vuot­ta van­hat ennus­teet, johin kaa­voi­tus perus­tui. ker­toi aivan muu­ta lii­ken­teen määrästä.

    Eli jos­sain pet­ti todel­la pahas­ti osaa­mi­nen! Teh­tiin­kö ennus­teet tahal­laan vir­heel­li­sik­si (sitä­kin on näh­ty) vai eikö vain osat­tu (tätä on myös näh­ty)? Jos ei vain osat­tu, niin min­kä­lai­set stres­si­tes­tit ennus­teil­le teh­tiin, vai teh­tiin­kö ollen­kaan? Vii­meis­tään tuos­sa vai­hees­sa oli­si pitä­nyt kel­lo­jen soi­da. Kuka teki vir­heel­li­set ennus­teet ja mil­lä perusteilla?

   4. Kal­le: Kuka teki vir­heel­li­set ennus­teet ja mil­lä perusteilla?

    Luul­ta­vas­ti ennus­teet on teh­ty koh­tuul­li­sen oikein — perus­tuen käy­tet­tä­vis­sä ollee­seen tie­toon. Hel­sin­gin stra­te­gia sata­mien suh­teen on sen sijaan muut­tu­nut. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten aja­tel­tiin, että Län­si­sa­ta­maan teh­dään tila­päi­nen ter­mi­naa­li ja Her­ne­saa­reen kaa­voi­te­taan myö­hem­min pysy­vä ter­mi­naa­li. Nyt pysy­vä ter­mi­naa­li teh­tiin­kin Länsisatamaan.

   5. Helsinki_hoi_älä_jätä: Auto­jen muka­na läh­tee myös laivat.
    Aluk­set ovat käy­tän­nös­sä kaik­ki ro-ro – aluk­sia joi­den kan­nat­ta­vuus on kiin­ni molem­mis­ta, mat­kus­ta­jis­ta ostok­si­neen ja autois­ta. Jos autot halu­taan pois on ainoa toi­mi­va rat­kai­su kaik­kien sata­ma­toi­min­to­jen siir­to Vuosaareen.

    Aluk­set siir­ty­vät tar­vit­taes­sa ripeäs­ti maas­ta toi­seen, jos niil­lä ope­roin­ti ei ole kan­nat­ta­vaa. Tilal­le tulee sel­lai­sia aluk­sia, joil­la ope­roin­ti on kan­nat­ta­vaa. Eikä hait­taa, jos lip­pu­jen hin­nat hie­man nouse­vat ja huvi­mat­kai­lu vähe­nee… Ja kum­pi on enem­män kes­tä­vää kehi­tys­tä: että päi­vit­täin aamu­lai­val­la tulee töi­hin ja ilta­lai­val­la läh­tee; vai että majoit­tuu koko vii­kok­si ja käy vii­kon­lop­pui­sin kotona?

   6. CO2-pääs­tö­jen kan­nal­ta lai­va­lii­ken­teen lisään­ty­mi­nen ei ole ihan ongel­ma­ton­ta. Hitaas­ti kul­ke­val­la lai­val­la­kin hen­ki­lö­ki­lo­met­rin pääs­töt ovat var­sin kor­keat. Jos käy päi­vit­täin töis­sä Hel­sin­gis­sä koko vuo­den, täs­tä aiheu­tuu kar­keas­ti 3‑kertaiset CO2-pääs­töt ver­rat­tu­na sii­hen, että asui­si kak­ko­sa­sun­nos­sa Hel­sin­gis­sä. Samal­la ehkä jäi­si pal­kas­ta­kin isom­pi osa kier­tä­mään Suo­men kansantaloudessa…

 9. Pyö­rä­tun­ne­li ei ole vain pyö­räi­li­jöil­le vaan sii­tä oli­si kai­kil­le sel­lai­nen hyö­ty, että pyö­räi­ly vähe­ni­si tun­tu­vas­ti Rau­ta­tie­a­se­maa ympä­röi­vil­lä teil­lä, jois­sa ase­mal­ta hor­toi­le­vat jalan­kul­ki­jat sekä siel­lä suk­ku­loi­vat tak­sit ja bus­sit jou­tu­vat jat­ku­vas­ti huo­mioi­maan pyö­rät ja väis­te­le­mään niitä.

  Nykyis­tä käve­ly­tun­ne­lia ei ole pak­ko käyt­tää pyö­rän talu­tuk­seen, joten pyö­räi­li­jät eivät sitä käy­tä sen enem­pää kuin autoi­li­jat­kaan eivät vapaa­eh­toi­ses­ti aje­le mitään hitai­ta kier­to­reit­te­jä, jos nopeam­pi reit­ti on saatavilla.

  1. Juu­ri näin. Tun­ne­li kor­vai­si kier­to­rei­tin rau­ta­tie­a­se­man ympä­ri, mis­sä äkkiä las­kien on kol­met lii­ken­ne­va­lot, kah­dek­san eri­lais­ta auto­väy­län (tak­sit, bus­sit, hen­ki­lö­au­tot) yli­tys­tä, toi­nen moko­ma Hel­sin­gin vilk­kaim­piin kuu­lu­via suo­ja­tei­tä, pät­kä yhdis­tet­tyä jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie­tä Ase­ma-aukiol­la, pät­kä auto­tiel­lä Itäi­sel­lä Teat­te­ri­ka­dul­la, pyö­rä­tiel­lä hor­toi­le­via jalan­kul­ki­joi­ta ja pääl­le pitäi­si vie­lä varoa vas­taan­tu­le­via pyö­räi­li­jöi­tä kapeal­la pyörätiellä…

   Onhan 26 mil­joo­na pal­jon, mut­ta tämä oli­si tosi tär­keä yhteys, mikä yhdis­täi­si itäi­sen ja län­ti­sen kan­ta­kau­pun­gin. Se sääs­täi­si var­sin pal­jon aikaa ase­man kier­tä­mi­seen näh­den (oli­ko puhe nel­jäs­tä minuu­tis­ta?), vähen­täi­si onnet­to­muus­ris­kiä ja lisäi­si pyöräilyä. 

   Kun ilmas­sa on jon­kin­lais­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua pyö­räi­li­jöi­den ja autoi­li­joi­den välil­lä, niin mai­ni­taan, että suun­ni­tel­laan­han autoi­li­joil­le­kin 100 mil­joo­nan moot­to­ri­tien liit­ty­miä, mis­sä sääs­tyi­si 20 sekun­tia mat­ka-aikaa. Eikös autoi­li­jat­kin voi­si välil­lä lait­taa “työn­tä­mään auton­sa tun­ne­lin läpi ja kan­ta­maan sen sit­ten por­tai­ta ylös” 😉

   Vie­lä­kö tähän tun­ne­li­suun­ni­tel­maan kuu­luu se ramp­pi­vi­ri­tys? Jos kuu­luu, niin se pitäi­si miet­tiä vie­lä uudel­leen lop­puun asti.

   1. Las­kin, että tuon tun­ne­lin kus­tan­nus on noin euro/käyttäjä. Aika­sääs­tö on noin nel­jä minuut­tia. Sitä voi ver­ra­ta Sör­näisd­ten tun­ne­liin, joka mak­saa 2 euroa/käyttäjä ja aika­sääs­tö on noin minuutin.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Las­kin, että tuon tun­ne­lin kus­tan­nus on noin euro/käyttäjä. Aika­sääs­tö on noin nel­jä minuut­tia. Sitä voi ver­ra­ta Sör­näisd­ten tun­ne­liin, joka mak­saa 2 euroa/käyttäjä ja aika­sääs­tö on noin minuutin. 

    Kun ker­ran las­ke­maan alet­tiin, täy­tyy huo­mioi­da myös eri käyt­tä­jien ajan hinta.
    Noi­den mai­nit­tu­jen tun­ne­lei­den käyt­tä­jä­ryh­mät oli­si­vat eri­lai­sia joten ajal­la­kin on eri kus­tan­nuk­set. Sen voi las­kea vaik­ka käyt­tä­jien pal­kas­ta ja mak­se­tuis­ta veroista.

   3. Mihin­kä­hän tuo väi­te tulo­jen eri­lai­suu­des­ta perus­tuu? Onko sinul­la jokin tut­ki­mus­tie­to väit­tee­si tuek­si vai pelk­kää ennak­ko­luu­loa? Mis­sään lii­ken­teen kan­nat­tafg­vuus­las­kel­mas­sa ei ote­ta huo­mioon eroa mer­su­jan ja Lado­jen välillä.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mihin­kä­hän tuo väi­te tulo­jen eri­lai­suu­des­ta perus­tuu? Onko sinul­la jokin tut­ki­mus­tie­to väit­tee­si tuek­si vai pelk­kää ennak­ko­luu­loa? Mis­sään lii­ken­teen kan­nat­tafg­vuus­las­kel­mas­sa ei ote­ta huo­mioon eroa mer­su­jan ja Lado­jen välillä.

    Omal­ta ja tut­tu­jen työ­pai­koil­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa otet­tu täy­sin epä­tie­teel­li­nen (MUTU) otan­ta aihees­ta tai sen vierestä:

    1) eni­ten tuot­ta­vat, eli kova palk­kai­sim­mat, käyt­tä­vät eni­ten henkilöautoa
    2) eni­ten tuot­ta­vat aja­vat eni­ten myös pol­ku­pyö­räl­lä pit­kiä­kin työmatkoja
    3) muut työn­te­ki­jät käyt­tä­vät enem­män julkista

    Oma koko­nai­suu­ten­sa ovat yhteis­kun­nan toi­min­to­jen kan­nal­ta elin­tär­keät ihmi­set, joil­la on han­ka­lat työ­ajat. He käyt­tä­vät hen­ki­lö- tai paket­ti­au­toa, kos­ka muu­ta vaih­toeh­toa ei ole: lää­kä­rit, hoi­ta­jat, put­ki­mie­het jne. Heis­tä kaik­ki eivät ole kovapalkkaisia.

    Yksi syy tähän vinou­maan on pää­kau­pun­ki­seu­dun raken­ne. Koko seu­dul­la on yksi ter­ve, län­si-euroop­pa­lai­set mit­ta­puut täyt­tä­vä lähiö, Kau­niai­nen: oma kun­tayk­sik­kö, pien­ta­lois­sa 10 000 asu­kas­ta, ras­kas rata ja kail­la käve­ly­mat­ka ase­mal­le. Län­si-euroop­pa­lai­sis­sa kau­pun­geis­sa pend­la­taan enem­män myös ylem­mis­sä tulo­luo­kis­sa (tämä­kin otan­ta on epä­tie­teel­li­nen, sisäl­täen muu­ta­man kave­rin). Niis­sä on myös pend­laa­jia kau­pun­gin sisäl­lä tehok­kaas­ti jaka­va light rail rat­kai­su tai met­ro. Bus­si ei kuu­lu kaupunkiin.

   5. MSL:

    Kun ilmas­sa on jon­kin­lais­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua pyö­räi­li­jöi­den ja autoi­li­joi­den välil­lä, niin mai­ni­taan, että suun­ni­tel­laan­han autoi­li­joil­le­kin 100 mil­joo­nan moot­to­ri­tien liit­ty­miä, mis­sä sääs­tyi­si 20 sekun­tia mat­ka-aikaa. Eikös autoi­li­jat­kin voi­si välil­lä lait­taa “työn­tä­mään auton­sa tun­ne­lin läpi ja kan­ta­maan sen sit­ten por­tai­ta ylös” 

    Joo nuo 100 mil­joo­nan ram­pit voi puo­les­ta­ni jät­tää rakentamatta. 

    Mut­ta aika moni autoi­li­ja on Hel­sin­gin auto­po­li­tii­kan “ansios­ta” eli pakot­ta­ma­na siir­ty­nyt jul­ki­siin ja KÄVELEE kes­kus­tas­sa sen vii­mei­sen kilo­met­rin työ­pai­kal­leen. On kum­mal­lis­ta, että pyö­räi­li­jät eivät viit­si­si hanu­ri­aan satu­las­ta nos­taa noin 100 met­rin käve­lyä var­ten (nykyi­ses­sä tunnelissa). 

    Mis­tä Osmo löy­sit nuo 26 mil­joo­naa uuden tun­ne­lin käyt­tä­jää? 26 mil­joo­naa per vuo­si, eli 71232 per päi­vä? Tai­taa olla las­ket­tu vähän pitem­mäl­le ajal­le. Fil­la­ris­tit on vähis­sä puo­let vuo­des­ta eikä kau­pun­ki­pyö­ril­lä­kään aje­ta kuin 6 kk.

   6. Kyl­lä, sen tun­ne­lin on tar­koi­tus olla käy­tös­sä pidem­pään kuin yhden vuo­den ajan. Olin käyt­tä­nyt samaa vii­den­pro­sen­tin pää­oma­kus­tan­nus­ta molemmissa.

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kyl­lä, sen tun­ne­lin on tar­koi­tus olla käy­tös­sä pidem­pään kuin yhden vuo­den ajan. Olin käyt­tä­nyt samaa vii­den­pro­sen­tin pää­oma­kus­tan­nus­ta molemmissa.

    Tun­ne­li jäi siis pöy­däl­le lau­ta­kun­nas­sa. Onko tie­toa mitä Rau­ta­va ajaa takaa?

    Kan­na­tan pyö­räi­lyn lisään­ty­mis­tä ja lisään­ty­mi­nen edel­lyt­tää parem­pia yhteyk­siä eri­tyi­ses­ti kes­kus­tas­sa. Tun­ne­lis­sa on mie­les­tä­ni kak­si ongel­maa eli jul­met­tu hin­ta­lap­pu ja län­si­pää­hän tule­va kier­re­ramp­pi, jon­ka veik­kaan muo­dos­tu­van sum­puk­si kun osa poru­kas­ta jou­tuu sen talut­ta­maan molem­piin suun­tiin. Ja kun vilk­kaa­na aika­na riit­tä­vän moni talut­taa niin käy­tän­nös­sä kaik­ki talut­taa. (Kol­man­te­na raken­nusai­kai­set (2 vuot­ta) hai­tat juna­lii­ken­teel­le. Voi­pi olla että junat aika ajoin eivät aja peril­le saak­ka vaan jää­vät Pasi­laan.) Näis­tä syis­tä joh­tuen paras vaih­toeh­to oli­si lait­taa pyö­räi­li­jät käyt­tä­mään nykyis­tä ali­kul­kua talut­ta­mal­la + lisää­mäl­lä län­si­pää­hän suju­vam­pi ulos­tu­lo eli uusi luis­ka. Arvaus rat­kai­sun hin­ta­la­puk­si alle 1 miljoona.

    Jos em. rat­kai­sul­le on jokin yli­pää­se­mä­tön este (muu kuin se, että fil­la­ris­tit eivät jak­sa talut­taa rei­lua 100 met­riä), niin toi­sek­si paras vaih­toeh­to oli­si sil­ta­rat­kai­su. Teh­tä­köön sen län­si­pää­hän vas­taa­va kier­re­ramp­pi jos se ker­ran on toi­mi­va rat­kai­su. Tähän paket­tiin sai­si tun­ne­lin kus­tan­nuk­sil­la uuden kevyen lii­ken­teen sil­lan Kai­sa­nie­men ja Sil­ta­saa­ren välil­le, jota ilman ver­kos­to jää vähän torsoksi.

    Ja run­saas­ti EU-rahoi­tus­ta hank­kei­siin, kiitos.

   8. Pyö­räi­li­jä ei talu­ta sataa met­riä, kos­ka voi kier­tää Kai­vo­ka­dun kaut­ta. Voi­si­han sii­tä nyt­kin “oikais­ta” jos on val­mis talut­ta­maan, mut­ta kukaan ei talu­ta vaan kiertää.

   9. vk: Tun­ne­li jäi siis pöy­däl­le lau­ta­kun­nas­sa. Onko tie­toa mitä Rau­ta­va ajaa takaa?

    Kan­na­tan pyö­räi­lyn lisään­ty­mis­tä ja lisään­ty­mi­nen edel­lyt­tää parem­pia yhteyk­siä eri­tyi­ses­ti kes­kus­tas­sa. Tun­ne­lis­sa on mie­les­tä­ni kak­si ongel­maa eli jul­met­tu hin­ta­lap­pu ja län­si­pää­hän tule­va kier­re­ramp­pi, jon­ka veik­kaan muo­dos­tu­van sum­puk­si kun osa poru­kas­ta jou­tuu sen talut­ta­maan molem­piin suun­tiin. Ja kun vilk­kaa­na aika­na­riit­tä­vän moni talut­taa niin käy­tän­nös­sä kaik­ki talut­taa. (Kol­man­te­na raken­nusai­kai­set (2 vuot­ta) hai­tat juna­lii­ken­teel­le. Voi­pi olla että junat aika ajoin eivät aja peril­le saak­ka vaan jää­vät Pasi­laan.) Näis­tä syis­tä joh­tuen paras vaih­toeh­to oli­si lait­taa pyö­räi­li­jät käyt­tä­mään nykyis­tä ali­kul­kua talut­ta­mal­la + lisää­mäl­lä län­si­pää­hän suju­vam­pi ulos­tu­lo eli uusi luis­ka. Arvaus rat­kai­sun hin­ta­la­puk­si alle 1 miljoona.

    Jos em. rat­kai­sul­le on jokin yli­pää­se­mä­tön este (muu kuin se, että fil­la­ris­tit eivät jak­sa talut­taa rei­lua 100 met­riä), niin toi­sek­si paras vaih­toeh­to oli­si sil­ta­rat­kai­su. Teh­tä­köön sen län­si­pää­hän vas­taa­va kier­re­ramp­pi jos se ker­ran on toi­mi­va rat­kai­su. Tähän paket­tiin sai­si tun­ne­lin kus­tan­nuk­sil­la uuden kevyen lii­ken­teen sil­lan Kai­sa­nie­men ja Sil­ta­saa­ren välil­le, jota ilman ver­kos­to jää vähän torsoksi.

    Ja run­saas­ti EU-rahoi­tus­ta hank­kei­siin, kiitos.

    Olen täs­mäl­leen samaa miel­tä. Yhtä tun­ne­lia lisää rai­tei­den ali ei pidä alkaa raken­ta­maan kovin hep­po­sin perus­tein. Sil­ta parem­pi, tai luis­kat nykyi­seen tun­ne­liin. Myös his­si­vaih­toeh­toa voi­si miettiä.

   10. vk: Joo nuo 100 mil­joo­nan ram­pit voi puo­les­ta­ni jät­tää rakentamatta. 

    Mut­ta aika moni autoi­li­ja on Hel­sin­gin auto­po­li­tii­kan “ansios­ta” eli pakot­ta­ma­na siir­ty­nyt jul­ki­siin ja KÄVELEE kes­kus­tas­sa sen vii­mei­sen kilo­met­rin työ­pai­kal­leen. On kum­mal­lis­ta, että pyö­räi­li­jät eivät viit­si­si hanu­ri­aan satu­las­ta nos­taa noin 100 met­rin käve­lyä var­ten (nykyi­ses­sä tunnelissa). 

    Mis­tä Osmo löy­sit nuo 26 mil­joo­naa uuden tun­ne­lin käyttäjää?26 mil­joo­naa per vuo­si, eli 71232 per päi­vä? Tai­taa olla las­ket­tu vähän pitem­mäl­le ajal­le. Fil­la­ris­tit on vähis­sä puo­let vuo­des­ta eikä kau­pun­ki­pyö­ril­lä­kään aje­ta kuin 6 kk.

    Tuo 26 mil­joo­naa lie­nee tun­ne­lin kus­tan­nus euroi­na, se ei käsit­tääk­se­ni ole käyt­tä­jien määrä. 

    Ver­tai­lun vuok­si Baa­nan Twit­ter-las­ku­ri näyt­ti puo­li tun­tia sit­ten 899 979 pyöräilijää. 

    Lisäk­si arvuut­te­len, että tosia­sial­li­ses­ti ketään ei ole *pako­tet­tu* hyl­kää­mään auto­aan edes kilo­met­rin pää­hän, vaan ihmi­set ovat teh­neet ratio­naa­li­sen las­kel­man hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta pre­fe­rens­seis­tään ja toden­neet, että se mikä ennen oli jär­ke­vää, ei enää ole.

 10. Tont­ti Repo­nen oyl­le. Eikös näin toi­mit­tu Jät­kä­saa­ren Paa­si­ran­nas­sa vajaat 10 v sit­ten? Lem­min­käi­nen voit­ti tar­jous­kil­pai­lun johon kuu­lui vapaa­ra­hoit­tei­nen vuo­kra­kort­te­li, hitas kort­te­li ja kak­si vapaa­ra­hoit­teis­ta omis­tusa­sun­to­kort­te­lia. Mis­sä­hän tuo menet­te­ly outoi­ne hin­noit­te­lui­neen hyväksyttiin?

 11. Jät­kä­saa­ren lii­ken­neon­gel­mat ja satama:

  Jät­kä­saa­ren lii­ken­neon­gel­mien juu­ri­syy ei ole katu­ver­kon puut­teel­li­suu­des­sa. Ongel­ma on sii­nä, että lai­voil­ta pur­kau­tuu sto­kas­ti­ses­ti auto­ja yli katu­ver­kon kes­to­ky­vyn. Kan­ta­kau­pun­gin lii­ken­ne sum­put­tuu pit­käl­le Etu-Töö­löön, ja pai­kal­li­set jumiu­tu­vat ruuh­kiin lai­va­lii­ken­teen keskelle.

  Hal­vin rat­kai­su ongel­maan oli­si tah­dis­taa Län­si­sa­ta­man lii­ken­ne­va­lot vih­re­ään aal­toon Hie­ta­lah­den­ran­nan ja Mec­he­li­nin­ka­dun alku­pään lii­ken­ne­va­lo­jen kans­sa. Samal­la lai­vo­jen tulo­lii­ken­net­tä pitäi­si eri­kois­pit­kil­lä punai­sil­la valoil­la ”tauot­taa” s.e. auto­jo­no pur­kau­tui­si tasai­sem­min osak­si lii­ken­ne­vir­taa. Jono siis siir­tyi­si Tyy­nen­me­ren­ka­dun ja Hie­ta­lah­den­ran­nan sekä Hie­ta­lah­den­ran­nan ja Pork­ka­lan­ka­dun ris­teyk­sis­tä satama-alueelle.

  Toi­mi­vam­man kau­pun­ki­lii­ken­teen ja ruuh­kien vält­tä­mi­sen hin­ta­na oli­si lai­vo­jen hitaam­pi pur­ku Län­si­sa­ta­mas­sa. Tämä taas ohjai­si Via Bal­ticaa Vuo­saa­reen, jos­sa lai­val­ta pää­si­si nopeam­min tien päälle.

 12. Alu­een oli­si aika luon­te­vaa kuu­lua Vantaaseen”

  Niin oli­si, mut­ta ilmei­ses­ti ei kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton mie­les­tä. Katu­verk­ko näyt­tää sil­tä, että se on tahal­laan teh­ty mah­dol­li­sim­man huo­nos­ti Van­taan puo­lel­le yhdistyväksi.

 13. Jot­ta pysä­köi­dyt autot eivät estäi­si lumen auraus­ta, pyri­tään sii­hen, että kapeil­la kaduil­la jal­ka­käy­tä­vä on toi­sel­la puo­lel­la katua ja pysä­köi­dyt autot toi­sel­la puo­lel­la, jos pysä­köin­tiä on nyt molem­mil­la puo­lil­la, se oli­si jat­kos­sa vain toi­sel­la puo­lel­la tai oli­si toi­sel­ta puo­lel­ta kiel­let­ty työ­ai­kaa ja niin edel­leen. Tämä vähen­tää vähän pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rää, mut­ta puh­taa­na­pi­to tehos­tuu huomattavasti.”

  Ylei­ses­ti näi­den kapei­den katu­jen kun­nos­sa­pi­to on niin heik­koa, että ei usein­kaan ole havait­ta­vaa eroa, onko auto­ja estä­mäs­sä lumen auraus­ta vai ei. Mut­ta kun auto­ja sei­so­te­taan päi­vi­sin vain toi­sel­la puo­lel­la, saa leveä katu­ti­la aikaan sen, että vauh­dit nouse­vat hur­jik­si. Kun ennen piti pujo­tel­la auto­jen välis­sä, nyt on käy­tös­sä leveä kiih­dy­tys­kais­ta. Myös tähän tuli­si puut­tua uudis­tuk­sen yhtey­des­sä kaven­ta­mal­la katu­ti­laa sään­nöl­li­sin välein, esi­mer­kik­si istu­tuk­sin. Muu­ten jää lap­sia alle ja auto­jen aiheut­ta­ma melu ja pöly lisääntyy.

  Ellei kos­kaan ole pyö­räil­lyt kes­kus­tas­sa itä-län­si­suun­nas­sa, niin jo kart­taa­kin kat­so­mal­la luu­li­si ole­van sel­vää, että pyö­räi­lyl­le tar­vi­taan poi­kit­tai­syh­teys Kai­sa­nie­men koh­dal­le. Ja tun­ne­li on ainut toteut­ta­mis­kel­poi­nen vaih­toeh­to. 26 mil­joo­naa ei voi olla ongel­ma niin kau­an kuin autoil­le raken­ne­taan 5 ker­taa kal­liim­pia jär­jes­te­lyi­tä, vii­mek­si Pasi­laan ja Hert­to­nie­meen, seu­raa­vak­si Sörnäisiin.

  Humal­lah­den baa­na sen­tään meni läpi. On suo­ras­taan outoa, kun samat ihmi­set, jot­ka aja­vat autoil­laan len­to­kent­tä­mäi­sen tasais­ta Län­si­väy­lää, edes keh­taa­vat ihme­tel­lä, mik­si pyö­rä­väy­lien pitäi­si olla edes suun­nil­leen yhtä tasai­sia. Tai ehdot­ta­vat pyö­rän taluttamista.

  1. Koti-isä:

   Humal­lah­den baa­na sen­tään meni läpi. On suo­ras­taan outoa, kun samat ihmi­set, jot­ka aja­vat autoil­laan len­to­kent­tä­mäi­sen tasais­ta Län­si­väy­lää, edes keh­taa­vat ihme­tel­lä, mik­si pyö­rä­väy­lien pitäi­si olla edes suun­nil­leen yhtä tasai­sia. Tai ehdot­ta­vat pyö­rän taluttamista.

   Län­si­väy­läl­lä pyö­rä­tiet ovat kyl­lä ihan yhtä tasai­sia kuin auto­tie­kin. Ja Paciuk­sen­ka­dul­la Mei­lah­des­sa autoil­la on ylä­mä­ki, mut­ta pyö­räi­li­jöil­lä­kö ei sai­si olla?

   1. Ylä­mä­kiä ja ala­mä­kiä: Län­si­väy­läl­lä pyö­rä­tiet ovat kyl­lä ihan yhtä tasai­sia kuin auto­tie­kin. Ja Paciuk­sen­ka­dul­la Mei­lah­des­sa autoil­la on ylä­mä­ki, mut­ta pyö­räi­li­jöil­lä­kö ei sai­si olla?

    Olet­ko kos­kaan pyö­räil­lyt Länk­kä­ri pääs­tä pää­hän? Espoos­sa sosia­li­soi­tiin ran­to­ja mil­joo­nil­la, vaik­ka sama raha oli­si ollut oikeas­ti hyö­ty­käy­tös­sä Län­si­väy­län pyö­rä­tei­den parantamisessa. 

    Paciuk­se­ka­tu toi­mii, kun­han kevyen­lii­ken­teen väy­län ylä­pää muo­toil­laan uudel­leen tur­val­li­sek­si ja Paciuk­sen­ka­dul­ta läh­te­vä pyö­rä­tien pät­kä Seu­ra­saa­ren­tiel­lä pois­te­taan. Jäl­kim­mäi­nen on todel­la vaa­ral­li­nen! Tuos­sa­kin on pal­jon tur­val­li­sem­paa ajaa kadulla.

    Seu­ra­saa­ren­tien toi­sel­la puo­lel­la ole­va jal­ka­käy­tä­vän pät­kä, joka ei joh­da mihin­kään, on sen sijaan hyvä muut­taa yksi­suun­tai­sek­si pyö­rä­tiek­si ylös mäkeä.

 14. Eikö Hel­sin­gin kau­pun­ki voi sanoa VR:lle, että nyt ne pyö­rät tulee sin­ne tun­ne­liin? Yli­pää­tään ei pitäi­si todel­la­kaan olla VR:n asia kom­men­toi­da mihin­kään muu­ta kuin että “kyl­lä isäntä”.

  1. Krtek:
   Eikö Hel­sin­gin kau­pun­ki voi sanoa VR:lle, että nyt ne pyö­rät tulee sin­ne tun­ne­liin? Yli­pää­tään ei pitäi­si todel­la­kaan olla VR:n asia kom­men­toi­da mihin­kään muu­ta kuin että “kyl­lä isäntä”.

   Tot­ta­kai vois sanoa mut­ta mitä pyö­ril­lä siel­lä tun­ne­lis­sa tekee? Käy kan­ta­mas­sa pyö­rää­si län­si­pään por­tai­ta muu­ta­ma ker­ta ylös alas ja tule ker­to­maan miten pal­jon nykyi­nen tun­ne­li hel­pot­taa pyöräilyä.

 15. Onkos Vuo­saa­ri kun­nos­sa ja voi­ko lai­vat siir­tää sin­ne? Raken­ne­taan vain met­ro ja lai­va­väy­lä ja ter­mi­naa­li sin­ne vuo­saa­reen niin koh­ta on tyh­mät turis­tit siellä

 16. Kysy­mys kuu­luu: mil­lä taval­la käy­tet­ty­nä 26 mil­joo­naa paran­taa mah­dol­lim­man monen pyö­räi­li­jän arkea. Se on oikeas­ti hyvin pal­jon rahaa.

  Epäi­li­sin että jos­sain muus­sa kuin tuos­sa koh­das­sa (vaik­ka apu­lais­por­mes­ta­ri voi­si­kin taas posee­ra­ta ja kerä­tä puo­lu­eel­leen ääniä uuden väy­län ava­jai­sis­sa — vaik­ka ei edes saa nii­tä ole­mas­sao­le­via­kaan pidet­tyä ajokuntoisina).

  1. Peregri­ne:
   Kysy­mys kuu­luu: mil­lä taval­la käy­tet­ty­nä 26 mil­joo­naa paran­taa mah­dol­lim­man monen pyö­räi­li­jän arkea. Se on oikeas­ti hyvin pal­jon rahaa.

   Epäi­li­sin että jos­sain muus­sa kuin tuos­sa koh­das­sa (vaik­ka apu­lais­por­mes­ta­ri voi­si­kin taas posee­ra­ta ja kerä­tä puo­lu­eel­leen ääniä uuden väy­län ava­jai­sis­sa – vaik­ka ei edes saa nii­tä ole­mas­sao­le­via­kaan pidet­tyä ajokuntoisina).

   Ihan aiheel­li­nen point­ti, ja olen itse­kin sitä miel­tä, että “baa­na­ma­nia” mas­sii­vi­si­ne maan­siir­toi­neen on välil­lä itse­tar­koi­tuk­sel­lis­ta pyö­räi­lyyn kor­va­mer­kat­tu­jen raho­jen haas­kaus­ta. Mones­ti oli­si jär­ke­väm­pää käyt­tää rahaa nykyis­ten pyö­rä­reit­tien yllä­pi­toon, pie­neen paran­te­luun ja vaik­ka suu­rem­man kilo­met­ri­mää­rän talvikunnossapitoon.

   Toi­saal­ta baa­na­ma­nia on sikä­li ymmär­ret­tä­vää, että vaik­ka se on kal­lis­ta, se on poliit­ti­ses­ti mah­dol­lis­ta ja help­poa. Hel­sin­gis­sä ei ole käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta ottaa autoil­ta kais­to­ja tai park­ki­paik­ko­ja ilman hen­kis­ten kehys­kun­ta­lais­ten jär­je­tön­tä itkua. Sik­si kal­lis­kin pyö­rä­tun­ne­li on vir­ka­mies­nä­kö­kul­mas­ta hel­pom­pi rat­kai­su kuin ehdot­taa mitään, mis­sä autoil­ta ote­taan kau­pun­ki­ti­laa pyö­ril­le. Ei kukaan jak­sa nii­tä kes­kus­tan näi­vet­ty­miskli­sei­tä kuun­nel­la loput­to­mas­ti. On jo niin mon­ta ker­taa näivettynytkin.

   Mitä sit­ten tulee rata­pi­han este­vai­ku­tuk­sen pois­ta­mi­seen, niin sii­nä ei yksin­ker­tai­ses­ti ole tun­ne­lil­le vaih­toeh­to­ja. Tai lähin­nä vaih­toeh­to on sii­vo­ta junat maan alle, mut­ta jos pyö­räl­lä pitäi­si suju­vas­ti pääs­tä Baa­nal­ta Krunaan/Hakikseen, niin se on hal­vem­pi tai kal­liim­pi tun­ne­li joka tapauksessa.

 17. Joten­kin on epä­tyy­dyt­tä­vä tilan­ne, että Jät­kä­saa­ri pila­taan oluenhakuautoilla.”

  Sel­kein rat­kai­su oli­si tie­ten­kin loba­ta anka­ras­ti edus­kun­nan suun­taan että alko­ho­lin verk­ko­myyn­ti sal­lit­tai­siin. Lop­pui­si oluen­ha­ku­reis­sut äkkiä kun saman las­tin sai­si kotiin­kul­je­tet­tu­na viro­lai­seen hintaan. 

  Vie­lä kun teh­dään joku jär­ke­vä pal­ve­lu­myyn­ti­jär­jes­tel­mä, niin se lap­pa­ri voi­daan kul­jet­taa suo­ma­lai­sen osta­jan kotio­vel­le suo­raan Lah­des­ta, ilman että sitä tar­vit­si­si kul­jet­taa kah­teen ker­taan lah­den yli jot­ta hin­ta laskisi.

  1. ark­ki­teh­ti:
   “Joten­kin on epä­tyy­dyt­tä­vä tilan­ne, että Jät­kä­saa­ri pila­taan oluenhakuautoilla.”
   Sel­kein rat­kai­su oli­si tie­ten­kin loba­ta anka­ras­ti edus­kun­nan suun­taan että alko­ho­lin verk­ko­myyn­ti sal­lit­tai­siin. Lop­pui­si oluen­ha­ku­reis­sut äkkiä kun saman las­tin sai­si kotiin­kul­je­tet­tu­na viro­lai­seen hintaan. 

   Vie­lä kun teh­dään joku jär­ke­vä pal­ve­lu­myyn­ti­jär­jes­tel­mä, niin se lap­pa­ri voi­daan kul­jet­taa suo­ma­lai­sen osta­jan kotio­vel­le suo­raan Lah­des­ta, ilman että sitä tar­vit­si­si kul­jet­taa kah­teen ker­taan lah­den yli jot­ta hin­ta laskisi. 

   Kyl­lä­hän sin­ne Tali­naan men­nään muis­ta­kin syis­tä kuin vain olut­ta osta­maan. Siel­lä on ren­nom­pi meni­nin­ki nyt yleen­sä, ja siel­lä olles­sa kokee ole­van­sa ulkomailla.

   Har­mi että Venä­jä on aja­nut itsen­sä sel­lai­seen umpi­ku­jaan län­si­mai­hin näh­den että kukaan ei halua mat­kus­taa sinne.
   300 km pääs­sä Hel­sin­gis­tä oli­si Vii­pu­ri ja 400 km pääs­sä Pie­ta­ri, (junal­la 2.5 — 3.5 tun­tia) jot­ka tar­joai­si­vat elä­myk­siä ja hal­paa olut­ta, mut­ta se vii­su­mi, se vii­su­mi! Jos Venä­jän mat­kai­lu kään­tyi­si nousuun niin se näkyi­si sii­nä että Tal­lin­nan lai­va­lii­ken­ne ja sitä kaut­ta Hel­sin­gin län­si­sa­ta­man lii­ken­ne aset­tui­si nor­maa­lim­mal­le tasolle.

 18. Pyö­räi­ly on _liikenne_muoto sii­nä mis­sä rati­kat, met­ro tai hen­ki­lö­au­to. Se ei ole pel­käs­tään huvit­te­lua, kuten mones­ta tän­ne­kin kir­joi­te­tus­ta kom­men­tis­ta pys­tyy tul­kit­se­maan. Hel­sin­gis­sä suun­nit­te­li­jat alka­vat vii­mein ymmär­tää kaik­ki lii­ken­ne­muo­dot vaih­toeh­toi­na, joil­la kau­pun­gis­sa lii­ku­taan. Sik­si on aivan oikein, että pyö­rä­lii­ken­net­tä­kin suju­voi­te­taan ja mah­dol­lis­te­taan suo­rat ja nopeat väy­lät. Pyö­rän kan­ta­mi­sen pitä­mi­nen ihan riit­tä­vä­nä on sama kuin hyväk­syt­täi­siin, että yhdel­lä kes­kei­sel­lä kadun­pät­käl­lä on aivan ok työn­tää autoa.

  Jos kat­soo lii­ken­nein­ves­toin­te­ja abso­luut­ti­si­na sum­mi­na, ovat Hel­sin­gis­sä kaik­keen muu­hun kuin hen­ki­lö­au­to­lii­ken­tee­seen inves­toi­ta­vat mää­rät aika nap­pi­kaup­paa. Juu­ri hyväk­syt­tiin Sör­näis­ten tun­ne­li, johon pys­ty­tään tuos­ta vaan lait­ta­maan sel­väs­ti yli 100 miljoonaa. 

  Kaik­ki lii­ken­teen suju­voit­ta­mi­nen on hyvä asia. Eri muo­dot eivät ole vas­tak­kai­sia toi­sil­leen vaan eri­lai­sia tapo­ja, joil­la kau­pun­gis­sa lii­ku­taan. Kes­kus­tas­sa jalan pal­jon liik­ku­va­na toi­vo­tan ter­ve­tul­leek­si kaik­ki inves­toin­nit, jot­ka siir­tä­vät pyö­räi­li­jät omil­le väy­lil­leen hen­ki­lö­au­to­jen ja jouk­ko­lii­ken­teen lailla.

 19. Mik­sei kau­pun­ki raken­na Vuo­saa­reen sitä toi­mi­vaa sata­maa? Nykyi­nen Län­si­sa­ta­man lii­ken­ne vaan sin­ne. Lai­va­väy­lä leveäm­mäk­si ja met­ro ja ter­mi­naa­liin suo­raan met­ros­ta ja tie onkin jo valmis.

 20. Juu pahat remat verol­le, mut­ta se nyt on sama onko se cit­ta­rin rik­kai­ta vai raken­nus­työ­maan tai sata­man. Kai­kil­le vero. Ja kiel­to tul­la kaupunkiin.

 21. Nois­ta HITAS asun­no­si­ta ja muis­ta mark­ki­na­häi­riöis­tä pitää pääs­tä eroon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.