Miksi HSL:n hallitus ei paranna Espoon joukkoliikennettä?

Espoos­sa on suuri val­i­tus siitä, että kaik­ki metro­ju­nat eivät aja Matinkylään (kuten eivät myöskään Vuosaa­reen) ja että suo­ria bus­siy­hteyk­siä halu­taan takaisin. Espoolaiset poli­itikot ovat tätä tuke­neet, mut­ta helsinkiläiset ja van­taalaiset pahik­set ovat HSL:n hal­li­tuk­ses­sa tyr­män­neet tämän.

Vika on tavas­sa, jol­la HSL laskut­taa liiken­teestä kun­tia. Espoolaiset mak­saisi­vat omista paran­nuk­sis­taan vain pienen osan itse, pääosa menisi metron osalta helsinkiläis­ten mak­set­tavak­si. Suorien bus­sil­in­jo­jen osalta myös van­taalaiset pää­si­sivät maksamaan.

HSL laskut­taa metron kokon­aiskus­tan­nuk­sista jäsenkun­ti­aan siinä suh­teessa kuin näi­den asukkaat käyt­tävät metroa ja bus­sili­iken­teen kokon­aiskus­tan­nuk­sista bussin käytön suh­teessa. Tässä ymmärtääk­seni Helsin­ki tukee huo­mat­tavasti naa­pure­itaan, kos­ka matkus­ta­jaa kohden on Helsingis­sä merkit­tävästi halvem­paa kuin muual­la, kos­ka väkeä on enem­män ja kos­ka metron investoin­nit on kuo­letet­tu ajat sitten.

Minus­ta on oikein, että jos espoolaiset halu­a­vat parem­paa joukkoli­iken­net­tä, heil­lä on oikeus saa­da sitä, mut­ta sil­loin hei­dän pitäisi mak­saa lisäkus­tan­nuk­set itse.

Sopimus on muodoltaan aika hölmö. Voisi­vatko espoolaiset ehdot­taa jotain rakentavaa?

 

33 vastausta artikkeliin “Miksi HSL:n hallitus ei paranna Espoon joukkoliikennettä?”

 1. Ode kir­joit­ti: “…Vika on tavas­sa, jol­la HSL laskut­taa liiken­teestä kun­tia. Espoolaiset mak­saisi­vat omista paran­nuk­sis­taan vain pienen osan itse, pääosa menisi metron osalta helsinkiläis­ten mak­set­tavak­si. Suorien bus­sil­in­jo­jen osalta myös van­taalaiset pää­si­sivät maksamaan.” 

  En ymmär­rä tätä väitet­tä suorien bus­sil­in­jo­jen palaut­tamisen osalta

  HSL:n perus­sopimuk­sen mukaan (https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_perussopimus.pdf)
  1) Oper­oin­tiku­lut (liiken­nöin­tiko­r­vauk­set) mak­se­taan liiken­nemuodoit­tain matkus­tuskilo­me­trien suh­teessa. Muut kulut (Infra- ja hallintoku­lut) lienevät van­ho­jen lin­jo­jen palaut­tamises­sa melko pienet. 

  2) Eri kun­tien Kus­tan­nusten jaos­sa käytet­tävä kysyn­täti­eto (nousut ja matkustuskilometrit
  liiken­nemuodoit­tain ja kun­nit­tain) perus­tuu lip­pu­la­ji­tutkimuk­si­in ja
  matkako­rt­ti­jär­jestelmän keräämi­in tietoi­hin tai mui­hin vas­taavi­in, luotettavista
  lähteistä kerät­ty­i­hin tietoihin.

  Eli siis — mah­dol­lis­es­ti palautet­tavien lin­jo­jen kus­tan­nuk­sista vas­taa se kun­nat käyt­täjämäärän suh­teessa. Jos kus­tan­nuk­set ovat 5 miljoon­aa euroa ja espoolaiset käyt­täi­sivät lin­jo­ja 90 pros­ent­tis­es­ti, olisi hei­dän Espoon mak­su­o­su­us 4,5 miljoon­aa euroa. Se ei ole “pieni osa”. En tunne tätä kokon­aisu­ut­ta kovin hyvin, jos olen ymmärtänyt jotain väärin, olkaa hyvä ja kor­jatkaa. Perusar­gu­ment­ti siitä, että mikäli HSL paran­taa Espoon joukkoli­iken­ney­hteyk­siä, kus­tan­nuk­sen tulee kohdis­tua Espoolle, on toki aivan oikea.

  1. Lau­ri Korkeao­ja:
   Eli siis – mah­dol­lis­es­ti palautet­tavien lin­jo­jen kus­tan­nuk­sista vas­taa se kun­nat käyt­täjämäärän suh­teessa. Jos kus­tan­nuk­set ovat 5 miljoon­aa euroa ja espoolaiset käyt­täi­sivät lin­jo­ja 90 pros­ent­tis­es­ti, olisi hei­dän Espoon mak­su­o­su­us 4,5 miljoon­aa euroa. Se ei ole “pieni osa”. En tunne tätä kokon­aisu­ut­ta kovin hyvin, jos olen ymmärtänyt jotain väärin, olkaa hyvä ja kor­jatkaa. Perusar­gu­ment­ti siitä, että mikäli HSL paran­taa Espoon joukkoli­iken­ney­hteyk­siä, kus­tan­nuk­sen tulee kohdis­tua Espoolle, on toki aivan oikea.

   Minä tulk­it­sen tuo­ta linkkaa­maasi HSL:n perus­sopimus­ta niin, että eri kun­tien asukkaiden matkus­tuskilo­me­tre­jä ei kat­so­ta yksit­täi­sistä lin­joista (kuten tuos­sa olet tulkin­nut), vaan _koko HSL-alueen bussiliikenteestä_. Ja tämä muut­taa tilanteen Espoolle epäedullisek­si tässä tapauk­ses­sa, kos­ka Helsingille ja Van­taalle tulisi mak­set­tavak­si kym­meniä pros­ent­te­ja noiden uusien lin­jo­jen kuluista. Ja sitähän he eivät halua 🙂

   1. Olet tosi­aan ymmärtänyt väärin. Tässä kat­so­taan nimeno­maan koko seu­tuli­iken­teen matkustajamääriä. 

    Tuo sin­un laskel­masi pätee, jos noiden uusien vuoro­jen keskimääräi­nen matkus­ta­jak­ilo­metrikus­tan­nus on sama kuin seu­tulin­joil­la keskimäärin. Jos kus­tan­nus on korkeampi, muut kun­nat sub­ven­toi­vat Espoon uusia lin­jo­ja. Jos kus­tan­nus on mata­lampi, Espoo mak­saa enem­män kuin osuuten­sa ja muiden mak­su­o­su­us seu­tulin­joista pienenee. 

    Lisäk­si on kus­tan­nus­si­ir­tymät metro­matkus­tuk­sen puolel­la, joka las­ke­taan omanaan (ja jos­sa on isot infrain­vestoin­nit katet­tavina). Jos bus­sil­in­jat siirtävät espoolaisia matkus­ta­jia pois met­ros­ta, jää län­simetron kus­tan­nuk­sista isom­pi osa helsinkiläis­ten mak­set­tavak­si, kos­ka metron kus­tan­nuk­set jae­taan _kaikkien_ metro­matkus­ta­jien suh­teessa, eikä län­simetron matkus­ta­jamäärien suhteessa.

 2. Ylipäätään — itse päät­tivät rak­en­taa ja louhia tuol­laiset metroase­mat. Tapi­o­las­sa sen­tään oli varaudut­tu kun­nol­la metron viivästymiseen, vielä olisi pari vuot­ta aikaa ennen kuin jär­jel­liset reitit valmistuvat. 

  Miten metron automa­ti­soin­nin on käynyt? Alka­isinko jo löy­tyä osaa­va yritys

  1. Aja­tus­ta lyhy­istä asemista eivät keksi­neet Espoon val­tu­ute­tut, kyl­lä sen esit­tivät metron suun­nit­teli­jat, ja Helsin­ki oli osaltaan han­kkeen takana. Alun per­in­hän oli tarkoi­tus lyhen­tää myös van­ho­jen asemien lai­tu­rit perusko­r­jauk­sien yhtey­dessä, mut­ta sen lau­takun­ta ja Helsin­gin val­tu­ute­tut torp­pa­si­vat, aika viime tipassa.

   1. Helsingis­sä on ajatuk­se­na, että jos metro laa­je­nee itään, kah­den min­uutin vuorovä­likään näil­lä tynkäju­nil­la ei riitä tarvit­tavaan kap­a­siteet­tin. Sil­loin tähdätään siihen, että junat piden­netään takaisin ja tynkäasemil­la ei pääse ulos joka oves­ta. Sik­si peruimme asemien lyhen­tämisen Helsingissä.

 3. Jos Espooseen tulee lisäbus­sil­in­jo­ja, kuten nyt on toiv­ot­tu, kus­tan­nuk­set jae­taan HSL:n perus­sopimuk­sen mukaises­ti matkus­ta­jak­ilo­me­trien suh­teessa. Oletet­tavasti busse­ja käyt­täisi pääosin espoolaiset joten Espoo myös pääosin mak­saisi lisäku­lut. Jos helsinkiläiset ja van­taalaiset tai vaik­ka kirkkon­um­me­laiset käyt­täväi­sivät merkit­tävästi ko lin­jo­ja niin sit­ten mak­saisi­vat matkus­ta­jak­ilo­me­trien mukaan siitä. Näin on yhdessä sovit­tu ja näin toim­i­taan kaikkien muidenkin lin­jo­jen kanssa. En ymmär­rä mik­si Helsin­ki ja Van­taa nyt vas­tus­taa, ei Espookaan ole vas­tus­tanut lisälin­jo­ja Helsinki­in tai Vantaalle.

  1. Jos Espooseen tulee lisää tar­jon­taa, espoolais­ten määrä ei lisään­ny, vaan liiken­nevä­li­neet kulke­vat keskimäärin tyh­jemp­inä. Niin­pä liiken­nejär­jestelmän kulut kas­va­vat, mut­ta jaka­jia ei tule juurikaan lisää. Niin­pä lisäkus­tan­nuk­set jakau­tu­vat lähin­nä helsinkiläisille.

   1. Espoolais­ten määrä ei lisään­ny, mut­ta joukkoli­iken­teen käyt­täjien määrä lisään­tyy jos saadaan metron myötä autoon siir­tyneitä takaisin joukkoli­iken­teeseen, mikä tässä on tavoite. Kehit­tämäl­lä joukkoli­iken­netar­jon­taa saadaan lisää joukkoli­iken­teen käyttäjiä. 

    Sama mak­su­jen jakau­tu­mi­nen käytön suh­teessa kos­kee kaikkia HSL jäsenkun­tia. Espoo ei ole vas­tus­tanut uusia lin­jo­ja Helsinki­in tai Van­taalle tai min­nekään muuallekaan pääkaupunkiseudulle, mut­ta nyt muut kun­nat päät­tivät vas­tus­taa Espoon esi­tyk­siä. Toiv­ot­tavasti tästä joukkoli­iken­teen kehit­tämisen torp­paamis­es­ta ei tule yleisem­pikin peri­aate HSL hallituksessa.

   2. HSL:n kus­tan­nusten jaos­sa pitäisi jotenkin huomioi­da myös kas­va­va mobi­il­i­mak­sami­nen. Nyt kus­tan­nus­jako tapah­tuu pelkästään matkako­rteil­la tehty­jen matko­jen perus­teel­la, mobi­il­i­mak­sul­la tehtyjä nousu­ja ei osa­ta laskea ja kohdis­taa oikeisi­in liiken­nevä­lineisi­in. Keski­matko­jen määrit­telyssä on myös omat ongel­mansa, mikä liit­tyy haas­tat­te­lu­tutkimuk­si­in yleensä.

   3. Ne alueet, joille suo­ria bus­sil­in­jo­ja suun­nitel­laan, ovat liityn­täli­iken­teen reit­il­lä, jot­ka ovat tyh­jen­neet huo­mat­tavasti. Esimerkik­si Finnoon­ti­etä menevät bus­sit voitaisi­in kor­va­ta pikkubus­seil­la, jopa ruuhka-aikaan. 

    Sen sijaan kor­vaa­vat lin­jat toimi­si­vat ain­oas­taan ruuh­ka-aikaan, joka tarkoit­taa, että matkus­tuskilo­me­tre­jä tulee moninker­tainen määrä ver­rat­tuna keskimääräiseen. Tämä taas tarkoit­taa, että lisäkus­tan­nus muille kun­nille piene­nee, vaik­ka metron käyt­töaste lask­isi espoolais­ten osalta hiukan. Luon­nol­lis­es­ti ruuhkavuorot voisi­vat myös kor­va­ta osaa liityntäliikenteestä.

   4. Lau­ri Korkeao­ja:
    Ne alueet, joille suo­ria bus­sil­in­jo­ja suun­nitel­laan, ovat liityn­täli­iken­teen reit­il­lä, jot­ka ovat tyh­jen­neet huo­mat­tavasti. Esimerkik­si Finnoon­ti­etä menevät bus­sit voitaisi­in kor­va­ta pikkubus­seil­la, jopa ruuhka-aikaan. 

    Olen ihmtel­lyt mik­si jotkut Espoon keskuk­sen alueel­la yhä halu­a­vat palaut­taa bus­sit 154 ja 156 Kamp­pi­in. Eivätkö he ole huo­man­net että Espoon keskuk­ses­ta pääse junal­la Helsin­gin keskus­taan 25 min­uutis­sa? Tärkein­tä olisi että Espoon keskuk­sen ympäril­lä ole­vista lähiöistä johde­taan tiheä syött­töli­ikenne Espoon rautatiease­malle eikä Matinkylän metroasemalle. 

    Olen kuu­lut myös parin kau­ni­ais­laisen valit­ta­van kun enää ei pääse bus­sil­la 109 Kamp­pi­in. Heil­lkään ei ole juna kel­van­nut kos­ka junas­sa kul­kee “kaiken maail­man hamppareita”!

   5. R.Silfverberg: Olen ihmtel­lyt mik­si jotkut Espoon keskuk­sen alueel­la yhä halu­a­vat palaut­taa bus­sit 154 ja 156 Kamp­pi­in. Eivätkö he ole huo­man­net että Espoon keskuk­ses­ta pääse junal­la Helsin­gin keskus­taan 25 min­uutis­sa? Tärkein­tä olisi että Espoon keskuk­sen ympäril­lä ole­vista lähiöistä johde­taan tiheä syött­töli­ikenne Espoon rautatiease­malle eikä Matinkylän metroasemalle. 

    Kaik­ki lin­joil­la 154 ja 156 matkus­ta­neet eivät suinkaan matkus­ta­neet Espoon keskuk­ses­ta Kamp­pi­in. Nämä lin­jat palve­li­v­at suur­ta joukkoa Finnoon­tien var­rel­la asunei­ta matkus­ta­jia, joista monil­la on use­an kilo­metrin (suurim­mil­laan 6–7 km) mat­ka Espoon keskuk­seen. Olisi älytön­tä lähteä ensin bus­sil­la väärään suun­taan junalle ja odot­taa sit­ten junaa, jon­ka vuoroväli on ruuh­ka-aikaan selvästi harvem­pi kuin lin­joil­la 154/156 oli. Lisäk­si vai­h­t­a­mi­nen bus­sista junaan tai päin­vas­toin Espoon ase­mal­la vie aikaa mon­ta minuuttia.

    Min­ulle henkilöko­htais­es­ti asial­la ei ole suur­takaan merk­i­tys­tä, kos­ka en käy töis­sä Helsingis­sä. Ymmär­rän kuitenkin mon­en muun har­mi­tuk­sen. Min­ul­la on esimerkik­si usei­ta naa­pure­i­ta, joiden työ­mat­ka Ruo­ho­lah­teen on piden­tynyt selvästi liityn­täli­iken­teeseen ja metroon siir­ryt­tyä. Eri­tyis­es­ti palu­umat­ka iltaisin, kun metrol­la ja liityn­täli­iken­teel­lä on pidem­pi vuoroväli, on hidas­tunut heil­lä selvästi.

    Min­ullekin on tul­lut täytenä yllä­tyk­senä yksi metron huono puoli: se ei nou­da­ta väliasemil­la mitään aikataulua. Jos läh­tee metrolle Ruo­ho­lahdessa tai Kamp­is­sa, ei voi etukä­teen mil­lään tietää, mil­loin seu­raa­va metro läh­tee, toisin kuin bus­seil­la, joil­la lähtöa­jan saat­toi ennus­taa aikataulun perus­teel­la min­uutin tarkku­udel­la. Vas­ta sit­ten, kun tulee metro­lai­turille, näkee läh­teekö seu­raa­va metro min­uutin vai 10 min­uutin kulut­tua. Täl­lä ei ole niin suur­ta merk­i­tys­tä ruuh­ka-aikana, jol­loin metro ja liityn­täli­ikenne kul­kee viiden min­uutin välein, mut­ta sil­lä on dra­maat­ti­nen vaiku­tus mat­ka-aikaan illal­la, kun metro kul­kee 10 min­uutin ja liityn­täbus­si 15 min­uutin välein. Pahim­mil­laan tulee läh­es 25 min­u­ut­tia odotu­saikaa, jota ei voi mitenkään ennakoi­da, kos­ka metron todel­li­nen lähtöai­ka Kamp­ista / Ruo­ho­lahdes­ta ei ole tiedos­sa. Metroakaan ei voi vali­ta sen mukaan, että ehtisi sopi­vasti liityn­täbus­si­in, kos­ka metro voi lähteä mihin aikaan tahansa vuorovälin sisällä.

   6. Kepa:
    Min­ullekin on tul­lut täytenä yllä­tyk­senä yksi metron huono puoli: se ei nou­da­ta väliasemil­la mitään aikataulua. Jos läh­tee metrolle Ruo­ho­lahdessa tai Kamp­is­sa, ei voi etukä­teen mil­lään tietää, mil­loin seu­raa­va metro läh­tee, toisin kuin bus­seil­la, joil­la lähtöa­jan saat­toi ennus­taa aikataulun perus­teel­la min­uutin tarkku­udel­la. Vas­ta sit­ten, kun tulee metro­lai­turille, näkee läh­teekö seu­raa­va metro min­uutin vai 10 min­uutin kulut­tua. Täl­lä ei ole niin suur­ta merk­i­tys­tä ruuh­ka-aikana, jol­loin metro ja liityn­täli­ikenne kul­kee viiden min­uutin välein, mut­ta sil­lä on dra­maat­ti­nen vaiku­tus mat­ka-aikaan illal­la, kun metro kul­kee 10 min­uutin ja liityn­täbus­si 15 min­uutin välein. Pahim­mil­laan tulee läh­es 25 min­u­ut­tia odotu­saikaa, jota ei voi mitenkään ennakoi­da, kos­ka metron todel­li­nen lähtöai­ka Kamp­ista / Ruo­ho­lahdes­ta ei ole tiedos­sa. Metroakaan ei voi vali­ta sen mukaan, että ehtisi sopi­vasti liityn­täbus­si­in, kos­ka metro voi lähteä mihin aikaan tahansa vuorovälin sisällä. 

    Juuri sik­si kanat­taa kulkea junal­la, kos­ka niiden lähtöa­jat ovat tarkko­ja. 10–15 min­uutin vuoroväli klo 21:00 asti ei ole sen enem­pää kuin mitä bus­seil­lakin oli. Espoon keskuk­sen ter­mi­naal­i­jär­jeste­lyt voisi­vat tosin olla fik­sum­mat, bus­sit saisi­vat mieluiten lähteä Espoon­tori-kaup­pakeskuk­sen pääoven edestä eikä 100 m sivussa.

 4. Ville sanoi: “mobi­il­i­mak­sul­la tehtyjä nousu­ja ei osa­ta laskea ja kohdis­taa oikeisi­in liikennevälineisiin”.

  Minä olen kulkenut muu­ta­man viikon ajan 30 päivän mobi­ililip­ul­la bus­seis­sa. Olen mon­ta ker­taa huo­man­nut, että kul­jet­ta­ja painaa jotakin nap­pia siinä omas­sa myyn­ti­lait­teessaan. Mah­taisiko kuitenkin rek­isteröi­tyä ainakin jol­lakin tasol­la mobi­ililipun käyt­tö? En tiedä.

  Ja kyl­lä, en helsinkiläisenä halua mak­saa espoolais­ten lisälin­joista mitään.

  1. Olli:
   Ville sanoi: “mobi­il­i­mak­sul­la tehtyjä nousu­ja ei osa­ta laskea ja kohdis­taa oikeisi­in liikennevälineisiin”.

   Minä olen kulkenut muu­ta­man viikon ajan 30 päivän mobi­ililip­ul­la bus­seis­sa. Olen mon­ta ker­taa huo­man­nut, että kul­jet­ta­ja painaa jotakin nap­pia siinä omas­sa myyn­ti­lait­teessaan. Mah­taisiko kuitenkin rek­isteröi­tyä ainakin jol­lakin tasol­la mobi­ililipun käyt­tö? En tiedä.

   Ja kyl­lä, en helsinkiläisenä halua mak­saa espoolais­ten lisälin­joista mitään.

   Mut­ta olet ihan ok sen kanssa, että kun Helsinki­in laite­taan joku lisälin­ja niin siitä tipah­taa Espoollekin lasku? Näin­hän tämä min­un ymmärtääk­seni nykyisel­lä sopimus­mallil­la toimii: mihin ikinä lin­ja laite­taankin, kaik­ki osal­lis­tu­vat sen kus­tan­nuk­si­in suh­teessa siihen miten kyseisen kaupun­gin asukkaat joukkoli­iken­net­tä käyt­tävät. Lisäämäl­lä joku lin­ja Espooseen ja siten espoolais­ten joukkoli­iken­teen käyt­täjien määrän kas­vat­ta­mi­nen­han voisi itse asi­as­sa jopa johtaa siihen, että Espoo mak­saa seu­raav­ista Helsinki­in tule­vista lin­joista suurem­man osuuden.

   1. Jukkis: Mut­ta olet ihan ok sen kanssa, että kun Helsinki­in laite­taan joku lisälin­ja niin siitä tipah­taa Espoollekin lasku? Näin­hän tämä min­un ymmärtääk­seni nykyisel­lä sopimus­mallil­la toimii: mihin ikinä lin­ja laite­taankin, kaik­ki osal­lis­tu­vat sen kus­tan­nuk­si­in suh­teessa siihen miten kyseisen kaupun­gin asukkaat joukkoli­iken­net­tä käyttävät.

    Tuo ver­taus ei ymmärtääk­seni toi­mi, kos­ka seu­tulin­jois­sa ja kaupun­gin sisäi­sis­sä lin­jois­sa mak­su­o­su­udet jakau­tu­vat eri tavoin. Käytän­nössä siis seu­tulin­jat tule­vat Espoolle edullisem­mak­si kuin sisäiset lin­jat, kos­ka seu­tulin­joista helsinkiläis­ten ja van­taalais­ten mak­su­o­su­us on suurem­pi. Uskoak­seni Espoos­sa ja Van­taal­la vas­tustet­taisi­in sitä, jos Helsin­ki koit­taisi jatkaa sisäisiä lin­jo­jaan rajo­jen yli seu­tulin­joik­si ja kas­vat­taa näin Espoon ja Van­taan mak­su­o­suuk­sia. Uudet vyöhyk­er­a­jat tule­vat kai tak­laa­maan tätä ongelmaa?

   2. ZX: Tuo ver­taus ei ymmärtääk­seni toi­mi, kos­ka seu­tulin­jois­sa ja kaupun­gin sisäi­sis­sä lin­jois­sa mak­su­o­su­udet jakau­tu­vat eri tavoin. Käytän­nössä siis seu­tulin­jat tule­vat Espoolle edullisem­mak­si kuin sisäiset lin­jat, kos­ka seu­tulin­joista helsinkiläis­ten ja van­taalais­ten mak­su­o­su­us on suurem­pi. Uskoak­seni Espoos­sa ja Van­taal­la vas­tustet­taisi­in sitä, jos Helsin­ki koit­taisi jatkaa sisäisiä lin­jo­jaan rajo­jen yli seu­tulin­joik­si ja kas­vat­taa näin Espoon ja Van­taan mak­su­o­suuk­sia. Uudet vyöhyk­er­a­jat tule­vat kai tak­laa­maan tätä ongelmaa?

    Jos näin on ja olen ymmärtänyt väärin lasken­ta­pe­ri­aat­teen, olen pahoil­lani. Point­ti­ni kuitenkin säi­lynee ennal­laan siltä osin, että kyseinen kir­joit­ta­ja lie­nee ok sen kanssa, että Espoo osal­lis­tuu Helsin­gin ja Van­taan välil­lä kulke­vien uusien lin­jo­jen rahoit­tamiseen, vaikkakin sit­ten suh­teel­lis­es­ti pienem­mäl­lä osuudella.

   3. ZX: Tuo ver­taus ei ymmärtääk­seni toi­mi, kos­ka seu­tulin­jois­sa ja kaupun­gin sisäi­sis­sä lin­jois­sa mak­su­o­su­udet jakau­tu­vat eri tavoin. Käytän­nössä siis seu­tulin­jat tule­vat Espoolle edullisem­mak­si kuin sisäiset lin­jat, kos­ka seu­tulin­joista helsinkiläis­ten ja van­taalais­ten mak­su­o­su­us on suurem­pi. Uskoak­seni Espoos­sa ja Van­taal­la vas­tustet­taisi­in sitä, jos Helsin­ki koit­taisi jatkaa sisäisiä lin­jo­jaan rajo­jen yli seu­tulin­joik­si ja kas­vat­taa näin Espoon ja Van­taan mak­su­o­suuk­sia. Uudet vyöhyk­er­a­jat tule­vat kai tak­laa­maan tätä ongelmaa?

    Ote­taanko tässä nyt huomioon se, että jos Espooseen peruste­taan uusi seu­tulin­ja, jota pääasi­as­sa espoolaiset käyt­tävät, täl­löin espoolais­ten matkus­ta­jien osu­us koko HSL-alueen seu­tubus­sili­iken­teessä myös hie­man nousee? Eli vaik­ka espoolaiset taval­laan saa­vat tuon uuden seu­tulin­jan osit­tain mak­satet­tua helsinkiläisil­lä ja van­taalaisil­la, samal­la espoolaiset joutu­vat mak­samaan hie­man enem­män _kaikista muista_ jo ole­mas­saole­vista linjoista.

 5. Helsinkiläiset taas halu­aisi­vat täys­mit­taiset ase­malai­tu­rit Espooseen, niin että metro­ju­nia voisi liiken­nöidä nor­maalimit­taisil­la junilla.

  1. Ter­veisiä Espooseen:
   Helsinkiläiset taas halu­aisi­vat täys­mit­taiset ase­malai­tu­rit Espooseen, niin että metro­ju­nia voisi liiken­nöidä nor­maalimit­taisil­la junilla.

   Helsinkiläis­ten olisi itse pitänyt tehdä Laut­tasaa­reen ja Koivusaa­reen täys­mit­taiset lai­tu­rit, jos halu­a­vat edel­lyt­tää niitä Espooseenkin. Nykyään­hän ne oli­si­vat Espoos­sa turhia juurikin Helsin­gin aiheut­ta­man pul­lonkaulan takia.

 6. Tiina Pur­su­la selvit­ti tarkasti ja ansiokkaasti kon­serni­jaos­ton jäse­nenä ne jako- ja mak­su­pe­rus­teet, joi­hin kun­tien mak­su­o­su­udet perustuvat.
  Soin­in­vaaran näke­mys taas perus­tuu HSL:n hal­li­tuk­sen linjauksiin.

  Har­mi mei­dän espoolais­ten kannal­ta on se, että sekä Soin­in­vaara että HSL:n hal­li­tus perus­ta­vat argu­ment­tin­sa virheel­lisi­in näkemyksiin.

  Tästä johtuen emme ole saa­neet paran­nuk­sia liikenteeseen.

  En edes mene tässä niihin varsi­naisi­in paran­nuse­hdo­tuk­si­in. Totean vain, että HSL:n liikenne- ja lin­jas­to­su­un­nit­telijoiden työ on ollut luokat­toman huonoa.
  Oli mak­su­pe­rus­teet kenen mielestä mitä tahansa, jo tähän ala-arvoiseen työn­jäl­keen pitäisi herätä ja puuttua.

  Ei voi olla kenenkään edun mukaista se, että julkisen liiken­teen käyt­töo­su­udet laske­vat juuri nyt, kun meil­lä olisi ollut kaikkien aiko­jen mah­dol­lisu­us ottaa iso harp­paus julkisen liiken­teen käyt­täjämäärien suhteen.

  1. Mik­ki Kauste:
   Tiina Pur­su­la selvit­ti tarkasti ja ansiokkaasti kon­serni­jaos­ton jäse­nenä ne jako- ja mak­su­pe­rus­teet, joi­hin kun­tien mak­su­o­su­udet perustuvat.
   Soin­in­vaaran näke­mys taas perus­tuu HSL:n hal­li­tuk­sen linjauksiin.

   Har­mi mei­dän espoolais­ten kannal­ta on se, että sekä Soin­in­vaara että HSL:n hal­li­tus perus­ta­vat argu­ment­tin­sa virheel­lisi­in näkemyksiin.

   Mikä tämä virheelli­nen näke­mys on, ja onko sille jotain perustet­ta? Mielestäni tämän pitäisi olla ihan selvä kys­mys: jos Espoo halu­aa lisää bus­sili­iken­net­tä, voidaanko se jär­jestää siten että vain Espoo mak­saa siitä? Kyl­lä vai Ei? Ja jos ei, miten voidaan asia kor­ja­ta pikaises­ti niin, että Espoo voi ostaa sitä liiken­net­tä ihan halu­a­mal­laan taval­la, kun­han mak­saa siitä itse?

   Ja vieläkään Espoos­ta ei löy­dy ketään joka kan­taisi omaa vas­tu­u­taan län­simetron katas­trofista, joka oli nähtävis­sä kun ensim­mäiset lin­ja­su­un­nitel­mat tuli­vat jul­ki joskus 2014–2015 tienoil­la. Jos Espoo olisi sil­loi­jn aloit­tanut täl­läisen myl­ly­tyk­sen, ei tuhan­sien kaupunki­lais­ten arki oli vaikeutunut. 

   Tästä johtuen emme ole saa­neet paran­nuk­sia liikenteeseen.

   En edes mene tässä niihin varsi­naisi­in paran­nuse­hdo­tuk­si­in. Totean vain, että HSL:n liikenne- ja lin­jas­to­su­un­nit­telijoiden työ on ollut luokat­toman huonoa.
   Oli mak­su­pe­rus­teet kenen mielestä mitä tahansa, jo tähän ala-arvoiseen työn­jäl­keen pitäisi herätä ja puuttua.

   Ei voi olla kenenkään edun mukaista se, että julkisen liiken­teen käyt­töo­su­udet laske­vat juuri nyt, kun meil­lä olisi ollut kaikkien aiko­jen mah­dol­lisu­us ottaa iso harp­paus julkisen liiken­teen käyt­täjämäärien suhteen.

   Eniten pitäisi puut­tua Espoon päät­täjien luokat­tomaan rumaan vas­tu­un­väis­te­lyyn ja paskan kaatamiseen HSL:n niskaan ker­ta toisen­sa jäl­keen kun Espoos­sa on onnis­tut­tu mokaa­maan asi­at ihan itse. Hävet­tää olla Espoolainen kun näitä kom­ment­te­ja lukee.

 7. Nim­im. Ter­veisiä Espooseen!
  Mitä se aut­taisi, jos Espoon metro­lai­tu­rit piden­net­täisi­in, kos­ka Helsin­gin puolel­la sekä Koivusaaren että Laut­tasaaren ase­mat ovat “lyhy­itä”? Sitä pait­si län­si-metron lai­tu­rit ovat paljon pidem­piä kuin Kööpen­ham­i­nas­sa. Mik­si siel­lä ei ole ongelmia lyhyi­den junien kanssa? No tietenkin sik­si, että metro on automa­ti­soitu ja metrot voidaan ajaa parin min­uutin vuoroväleillä.

  Suurin ongel­ma Espoos­sa on kai liityn­täli­ikenne. Aikaisem­min oli suo­rat ja nopeat bus­siy­htey­det Län­siväylää pitkin Kampin ter­mi­naali­in. Nyt bus­si kiertelee pikkuteitä pitkin ja ennen kuin bus­si on Matinkylän metroase­mal­la, olisi aiem­min oltu jo Kampissa.

  1. Leena: Kööpen­ham­i­nas­sa. Mik­si siel­lä ei ole ongelmia lyhyi­den junien kanssa?

   Kööpen­ham­i­nan metro on eri lin­ja eri kaupungis­sa, kysyn­tää ja roo­lia liiken­nejär­jestelmässä ei voi ver­ra­ta yks yhteen Helsin­gin kanssa. Ja Köpik­sessä kap­a­siteet­tion­gelmia on kyl­lä ollut, ja Örestadin kas­vaes­sa tule­vaisu­udessa niistä saat­taa tul­la vakavia. Siel­lä on tehty suht pienen kap­a­siteetin metroa varsin kalliilla.

 8. Mik­si Helsin­gin metroa ylipäätään aje­taan yht­enä lin­jana? Eikö lyhyi­den lai­turien ongel­ma olisi parhait­en ratkaistavis­sa louhi­mal­la esim. Kamp­pi­in tai Rautatiease­malle kak­si uut­ta raidet­ta? Espoon metro ajaisi sinne, itämetro samoin. Kamp­pi olisi molem­pi­en päätease­ma, ja jatkoy­hteys järjesty­isi kävelemäl­lä lai­turin yli. (Paras olisi var­maan neli­raiteinen lin­ja Kamp­ista Sörnäisi­in, mut­ta se olisi kovin kallis.)

  Täl­löin itämet­rossa voitaisi­in käyt­tää pitk­iä junia ja häir­iöherkkyyskin vähenisi. Yksit­täi­nen itse­murhaa­ja katkai­sisi vain puo­let metroli­iken­teestä. Samal­la myös automaat­timetroa voitaisi­in läh­estyä yksinker­taisem­pana ongel­mana. Sen voisi toteut­taa yhdelle lin­jalle ker­ral­laan, ja van­hempaa kalus­toa käyt­tää man­u­aalisel­la linjalla.

  1. Eras­totenes alek­san­dri­alainen:
   Mik­si Helsin­gin metroa ylipäätään aje­taan yht­enä lin­jana? Eikö lyhyi­den lai­turien ongel­ma olisi parhait­en ratkaistavis­sa louhi­mal­la esim. Kamp­pi­in tai Rautatiease­malle kak­si uut­ta raidet­ta? Espoon metro ajaisi sinne, itämetro samoin. Kamp­pi olisi molem­pi­en päätease­ma, ja jatkoy­hteys järjesty­isi kävelemäl­lä lai­turin yli. (Paras olisi var­maan neli­raiteinen lin­ja Kamp­ista Sörnäisi­in, mut­ta se olisi kovin kallis.) 

   Tai ennem­min niin että raken­netaan se puut­tu­va metron jatke Töölön ‑Meilah­den ‑Pasi­lan suun­taan jatka­mal­la itämetroa Kamp­ista van­haa kään­töraidet­ta pitkin ja kään­tämäl­lä län­simetro Kamp­ista Kauppatorille.

   Metron kap­a­siteet­tion­gel­maa voitaisi­in muuten ratkaista otta­mal­la lisä matkus­ta­jia vaunuun vähen­tämäl­lä istu­ma ja lisäämäl­lä sei­soma­paikko­ja suuren maail­man tyyli­in mut­ta Kulosaaren met­rosil­ta on mitoitet­tu niin naftisti aikoinaan että se ei kestä vaunuko­htaisen mak­simi­pain­on lisäys­tä nykyisestä.

  2. Ei kuu­losta hyvältä. Yksi lisä­vai­h­to aika mon­elle. Juuri kun päästi­in bus­si-/metrovai­h­dos­ta.
   Eiköhän ne ongel­mat kan­nat­taisi vain etsiä ja kor­ja­ta eikä alkaa pätk­iä yleen­sä ihan hyvin
   toimi­vaa metroa. Vähenisikö häir­iöherkkyys vielä lisää jos metro pätkit­täisi­in neljään tai
   vaikka­pa kahdek­saan osaan :-). Mikä niis­sä automaat­timetroon suun­nitel­luis­sa ovissa
   olikaan ongelmana?

   1. MarkkuK:
    Ei kuu­losta hyvältä. Yksi lisä­vai­h­to aika mon­elle. Juuri kun päästi­in bus­si-/metrovai­h­dos­ta.
    Eiköhän ne ongel­mat kan­nat­taisi vain etsiä ja kor­ja­ta eikä alkaa pätk­iä yleen­sä ihan hyvin
    toimi­vaa metroa. Vähenisikö häir­iöherkkyys vielä lisää jos metro pätkit­täisi­in neljään tai
    vaikka­pa kahdek­saan osaan :-). Mikä niis­sä automaat­timetroon suun­nitel­luis­sa ovissa
    olikaan ongelmana? 

    Automaat­timetron ongel­ma oli siinä että valmis­ta­ja lupasi liiko­ja, että 1980-luvun juni­in voidaan asen­taa 2010 luvun automati­ikkaa joka toimii tarkkaan samal­la taval­la kuin 2010-luvun junis­sa. Sel­l­aista jäl­keen­päin automa­ti­soin­tia van­haan kalus­toon ei oltu tehty mis­sään päin maailmaa.
    Mitkään lai­tu­ri­ovi­akaan ei olisi tarvit­tu ollenkaan, ainakaan maan­pääl­lisil­lä asemil­la, mut­ta suo­ma­laiset erikoisolo­suh­teet kuten huono viinapää käytän­nössä pakot­ti. Jokainen joka on näh­nyt miten hyvin jonkun julkisen raken­nuk­sen automaat­tiovet toimi­vat lumipyryssä ymmärtää että metroa ei olisi voitu ajaa ollenkaan sel­l­aisi­na päivinä.

 9. Tuo­ta noin,

  Kaikesta tuos­ta ylla lue­tus­ta paatellen, niin kai se on paras ruve­ta taas ker­ran aja­maan oma­l­la autol­la. Ei se hyva ole, mut­ta parem­pi kuin ei mitaan. Kaa­sua jalka­an! Miten hel­vetis­sa ei saa­da toimi­vaa sys­teemia aikaan.
  t. Mikko

 10. Hyvä muis­taa, että jo ker­ran Suomes­sa on ajet­tu alas pahasti pöhöt­tynyt julkisen liiken­teen organ­isaa­tio. Pos­ti­au­tot palve­li­v­at koko maa­ta kat­tavasti, mut­ta lop­ul­ta joku las­ki, mitä se mak­saa. Sama kohta­lo on HSL:llä.

 11. Mik­si espoolaiset sit­ten on pakotet­tu mak­samaan huonom­mas­ta joukkoli­iken­teestä eli met­ros­ta, vaik­ka bus­siy­htey­det oli­vat kaikil­la mittareil­la mitat­tuna sitä parem­pia? Mik­si ylläpi­de­tään huonom­paa joukkoli­iken­ner­atkaisua? Sik­sikö että se oli niin kallis? …

 12. En aio koskaan alis­tua metron käyt­täjäk­si. Eikä alis­tu vai­monikaan. Oma aito on kaikin puolin mukavampi ja tehokkaampi matkus­tus­muo­to. Bus­sit oli­vat tur­val­lisia, nopei­ta, jous­tavia, mah­ta­van hyvin toimivia ja Kamp­pi oli hieno päätease­ma. Työ­mat­ka kul­ki Suomen kauneim­mas­sa saaris­tom­aise­mas­sa. Oli iha­nia auringonlasku­ja ja ‑nousu­ja, kim­meltäviä merenselk­iä, lin­tu­ja, kalas­ta­jia, pei­likirkas­ta jäätä ja lumisia saaria, myrskyä ja tyyn­tä. Metro inhot­taa sitä enem­män mitä enem­män väkeä maan alle sul­lotaan. Alar­voista, alen­tavaa, ahdis­tavaa, masen­tavaa, suu­tut­tavaa, vihas­tut­ta­va, loukkaavaa ja pelot­tavaa. Ei kiitos!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.