Kaupunkibulevardeista (1/5) Moottoritiet eivät sovi kantakaupunkiin

HS, joka on ryh­ty­nyt ris­ti­ret­kel­le kau­pun­ki­bu­le­var­de­ja vas­taan, kysyi suo­ma­lai­sil­ta Han­gos­ta Uts­joel­le, pitäi­si­kö Hel­sin­gin kaa­voit­taa asu­tus­ta kau­pun­ki­bu­le­var­dien var­rel­le. Sitä HS ei ker­to­nut, mitä miel­tä hel­sin­ki­läi­set asias­ta ovat eikä kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa kysyt­ty sitä, mihin kaa­vail­lut 70 000 ihmis­tä sit­ten pitäi­si pan­na asumaan.

Asias­ta seu­ra­si laa­ja twit­ter-kir­joit­te­lu, mut­ta 280 mer­kin puheen­vuo­rot jää­vät aina vähän pin­nal­li­sik­si. Olen kir­joit­ta­nut täs­tä ennen­kin, mut­ta kokoan omat näke­myk­se­ni vie­lä ker­ran. Kos­ka kir­joi­tuk­ses­ta tuli aika pit­kä, pät­kin sen vii­dek­si artikkeliksi

Moot­to­ri­tiet eivät sovi kantakaupunkiin 

Moot­to­ri­tiet ovat aivan jär­kyt­tä­viä tila­syöp­pö­jä, kos­ka nii­den lähel­le­kään ei saa raken­taa mitään. Täs­tä ker­too sel­vim­min se, että bule­var­dien var­rel­le suun­ni­tel­laan asun­to­ja 70 000 ihmiselle.

Toi­nen ongel­ma on moot­to­ri­tien tol­ku­ton este­vai­ku­tus, kos­ka toi­sel­ta puo­lel­ta ei pää­se pii­pah­ta­maan toi­sel­le puo­lel­le kuin hyvin kan­keas­ti. Ne jaka­vat myös kau­pun­gin toi­sis­taan eris­tet­tyi­hin saa­rek­kei­siin. Kun moot­to­ri­tie muu­te­taan bule­var­dik­si, erot­ta­va ele­ment­ti muut­tuu yhdis­tä­väk­si. Vähän niin kuin Tuusu­lan väy­lä ja Mäkelänkatu.

Toron­tos­sa — niin kuin muu­al­la­kin — kaa­vail­laan myös moot­to­ri­tei­den pois­ta­mis­ta kes­kus­tas­ta. He eivät puhu bule­var­di­sin­nis­ta vaan nor­ma­li­soin­nis­ta tai normaalistamisesta

.

33 vastausta artikkeliin “Kaupunkibulevardeista (1/5) Moottoritiet eivät sovi kantakaupunkiin”

 1. Eikö paras rat­kai­su oli­si lopet­taa kysyn­tä? Hel­sin­gis­sä on ruuh­kia ja tar­vet­ta autoi­lul­le, kos­ka kan­ta­kau­pun­gis­sa sijait­see kont­to­rei­ta ja niis­sä työs­ken­te­lee ihmi­siä, jot­ka mat­kus­ta­vat autol­la ja hake­vat lap­set päi­vä­ko­dis­ta tms. työ­päi­vän jälkeen.

  Voi­si­ko Hel­sin­ki lopet­taa toi­mis­to­ra­ken­nus­ten kaa­voit­ta­mi­sen kan­ta­kau­pun­kiin ja siir­tää nykyi­set toi­mis­to­ra­ken­nuk­set jol­lain siir­ty­mäl­lä kehä­tei­den var­siin tai muu­al­le kau­em­mak­si keskustaa?

  Te päät­tä­jät olet­te itse tämän ruuh­kan ja tilan­teen aiheut­ta­neet kaa­voit­ta­mal­la toi­mis­to­ra­ken­nuk­sia kan­ta­kau­pun­kiin ja anta­mal­la kai­kil­le ”poik­keus­lu­van” suur­ten park­ki­hal­lien rakentamiseen.

  Ruuh­kat pois­tuu hel­poi­ten sil­lä, kun ihmisillä
  ei ole syy­tä men­nä autol­la keskustaan.

  1. On kyl­lä tur­ha kuvi­tel­la, että hips­te­rit halua­vat Kal­lioon työ­paik­ko­jen vuok­si. Jär­ven­pääs­tä pää­see nopeas­ti kes­kus­taan junal­la. Kal­lioon halu­taan, kos­ka siel­lä on elä­mä ja ihmi­set. Aika ylies­tä on jopa pen­de­löin­ti ulospäin.
   Etsi sel­lai­nen paik­ka kehä­ti­den var­sil­ta, jon­ne 300 000 ihmis­tä pää­see jouk­ko­lii­ken­teel­lä alle puo­les­sa tun­nis­sa. Työ­paik­ko­jen sirot­te­lu ympä­riin­sä joh­taa sii­hen, että elä­mi­seen tar­vi­taan auto. 

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    On kyl­lä tur­ha kuvi­tel­la, että hips­te­rit halua­vat Kal­lioon työ­paik­ko­jen vuok­si. Jär­ven­pääs­tä pää­see nopeas­ti kes­kus­taan junal­la. Kal­lioon halu­taan, kos­ka siel­lä on elä­mä ja ihmi­set. Aika ylies­tä on jopa pen­de­löin­ti ulospäin.
    Etsi sel­lai­nen paik­ka kehä­ti­den var­sil­ta, jon­ne 300 000 ihmis­tä pää­see jouk­ko­lii­ken­teel­lä alle puo­les­sa tun­nis­sa. Työ­paik­ko­jen sirot­te­lu ympä­riin­sä joh­taa sii­hen, että elä­mi­seen tar­vi­taan auto. 

    Kan­na­tan uusien kau­pun­ki­lais­ten sijoit­te­lua kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­le MUTTA — täy­tyy­kö kaik­ki ihmi­set ahtaa Laa­ja­sa­loon? Sitä aina­kin nyt näyttää.
    Sin­ne on tulos­sa myös bule­var­di mut­ta vih­reän aat­teen mukai­nen autoi­lus­ta luo­pu­mi­nen on kai­kis­sa tapauk­sis­sa mah­do­ton­ta. Jouk­ko­lii­ken­net­tä itään on myös syy­tä kehit­tää edel­leen, var­sin­kin kun Laaj­sa­lo on saa­ri (jos joku kau­pun­ki­suun­nit­te­li­ja ei ole sitä viel­lä havain­nut). Saa­ri tar­vit­see sil­to­ja ja täs­sä on yhden sil­lan ana­lyy­si yhden leh­den artik­ke­lia kommentoimalla.

    TEKNIIKKA JA TALOUS ARTIKKELI
    (https://www.tekniikkatalous.fi/…/laajasaloon-suunnitteilla-…)

    KRUUNUSILTOJEN VAIKUTUS LAAJSALON KAAVOITTAMISEEN
    LAINAUS T&T:n ARTIKKELISTA:
    ”Laa­ja­sa­loon raken­ne­taan lähi­vuo­si­na uusia asun­to­ja noin 6000 uudel­le asuk­kaal­le. ( (KOMMENTTI: Hel­sin­gin arvioi­tu koko lisä­asu­kas­mää­rä on 5000/vuosi Vapaa­vuo­ren uusin luku on 7500/vuosi). Tämän mukaan, Laa­ja­sa­lo­ko on ainut kau­pun­gin­osa, raken­taa heil­le kai­kil­le asun­not?) Asun­to­jen kaa­voi­tus on par­hail­laan käyn­nis­sä rai­tio­tien var­rel­la. Rai­tio­vau­nu­va­rik­ko toteu­te­taan Kruu­nusil­lat-rai­tio­tie­yh­tey­den suun­ni­tel­lus­sa aikataulussa.
    … artik­ke­li jatkuu …
    29.2.2016 — Tuo 600 000 asu­kas­ta on koko Hel­sin­gin seu­dun ennus­tet­tu väki­lu­vun kas­vu v. 2050 men­nes­sä. Hel­sin­gin osuus tuos­ta on toden­nä­köi­ses­ti 200 000 – 250 000, eli rei­lu 5000 asukasta/vuosi. Kas­vu toi­sin sanoen tapah­tuu enti­sen kal­tai­se­na eikä luvas­sa ole sen suh­teen mitään mullistavaa.”
    KOMMENTTI: olem­me toki näh­neet ne hys­tee­ri­sim­mät­kin arviot asu­kas­lu­vun kas­vus­ta kau­pun­gin sivuil­la mut­ta men­nään nyt tällä.

    KOMMETTI EDELLEEN ARTIKKELIIN PERUSTUEN:
    Yksin Reiherintien/Gunillantien kul­maan on suun­nit­teil­la – vii­mei­sim­män tie­don mukaan — 250 asun­toa joka tar­koit­taa, että taloi­hin mah­tui­si kes­kiar­vol­la 2,3 asukasta/asunto x 250 asun­toa= 575 asu­kas­ta. Vuo­den­vaih­tees­sa 2018 Laa­ja­sa­loon oli muut­ta­nut uusia asuk­kai­ta 546 vuo­den 2017 aika­na. Raken­ta­mi­sen tar­ve, vuo­des­sa Laa­ja­sa­lon alu­eel­le, mah­tuu koko­naan tuo­hon Reiherintien/Gunillantien raken­nus­komplek­siin. Onko nyt tapah­tu­mas­sa jokin aja­tus­vir­he? Eikö muu­al­le Laa­ja­sa­loon muu­ta ketään? Vai eikö muu­al­le Hel­sin­kiin raken­ne­ta riit­tä­väs­ti talo­ja? Ollaan­ko Laa­ja­sa­lo yli­kaa­voit­ta­mas­sa kai­ken kaik­ki­aan? Ovat­ko Laa­ja­sa­lon lii­ken­ne­rat­kai­sut ajan­ta­sai­set kas­va­van asu­kas­mää­rän kans­sa? Kaik­ki asuk­kaat eivät kul­je pika­rai­tio­vau­nul­la tai pol­ku­pyö­ril­lä kes­kus­taan (vain 20% asuk­kais­ta) ja tar­jol­la on vain yksi maan­tie­sil­ta Hert­to­nie­meen. Itä-suun­taan yleen­sä (80% asuk­kais­ta on menos­sa sin­ne. Kau­pun­gin ilmoit­ta­mat luvut eivät pidä paik­kaan­sa. Kan­nat­taa tul­la kat­so­maan Hert­ti­kas­ta suun­tau­tu­van lii­ken­teen mää­rä ihan käy­tän­nös­sä) ei suun­ni­tel­mis­sa ole esi­tet­ty mitään rat­kai­se­vaa lii­ken­ne­suun­ni­tel­maa. Kaa­va perus­tuu uto­pis­ti­seen olet­ta­muk­seen, että yksi­tyi­sau­toi­lus­ta luo­vu­taan, eikä Hert­to­nie­meen tai Itään ole Laa­ja­sa­los­ta asi­aa. Idäs­sä sijait­see esim. pan­kit, sai­raa­lat, mer­kit­tä­vät lii­ke­kes­kuk­set, urhei­lu­hal­li, lukui­sa mää­rä työ­paik­ko­ja ja työ­mat­ka­lii­ken­net­tä kul­kee myös itään, sisä­ke­häl­le ja Viik­kiin jne. Myös lähin paloa­se­ma on Hert­to­nie­mes­sä. Nykyi­sen Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­rä­työ­maan vuok­si itään mene­vät yksi­tyi­sau­tot jou­tu­vat kier­tä­mään Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­een kaut­ta ja ruuh­ka sin­ne on mel­koi­nen, kau­pun­gin suun­taan ruuh­kaa ei juu­ri­kaan ole.
    Miten on mah­det­tu, ja kos­ka, las­kea itään suun­tau­tu­van lii­ken­teen mää­rä Laa­ja­sa­los­ta? Nuo aikai­sem­man tut­ki­muk­sen mukai­set ~20% kes­kus­taan ja ~80% itään ovat lähem­pä­nä todel­lis­ta lii­ken­ne­tar­vet­ta näi­hin suun­tiin, kuin kau­pun­gin esit­tä­mät uudet ~60%-keskustaan ja ~40% itään). Kysees­sä on ilmei­nen tilas­tol­li­nen hämäys ja tar­ve raken­taa Kruu­nusil­lat ja nii­den muka­na ratik­ka­hal­li urhei­lu­puis­toon lisä­ra­ken­nus­maak­si osa­ke­ta­loil­le. Laa­ja­sa­lon pien­kiin­teis­töyh­dis­tys on ehdot­ta­nut ratik­ka­hal­lin sijain­nik­si Roi­hu­pel­lon aluet­ta, kos­ka sin­ne on jo kaa­vas­sa 2013 piir­ret­ty Joke­ri-lin­ja. Tätä kau­pun­kim­me lii­ken­ne­suun­ni­tel­ja ei halua tun­nus­taa, vaik­ka se on pape­ril­la ja jul­ki­nen asia­kir­ja. Kai­ken taka­na on ilmei­ses­ti Kruu­nusil­to­jen muka­naan tuo­ma, arviol­ta +1000€/m2 asun­to­jen arvon­nousu alu­eel­la ja ratik­ka­hal­lin pääl­le ja vie­reen (ure­hei­lu­puis­toon) on tulos­sa ker­ros­ta­lo­ne­liöi­tä ihan koh­tuul­li­sen Lot­to­po­tin ver­ran: vähin­tään 79.000 m² asun­to­ra­ken­ta­mis­ta, vari­kon 12.000 m² ja yli 600 auto­paik­kaa, ker­ros­lu­vuk­si on esi­tet­ty enin­tään 10krs. Raken­ta­mi­sen mää­rä tar­koit­taa yli kilo­met­rin mit­tais­ta 8‑kerroksista talo­mas­saa + varik­ko + auto­pai­kat. Nämä esi­te­tyt kaa­voi­tus­koh­teet ovat ainoas­taan mur­to-osa uusis­sa kaa­vaeh­do­tuk­sis­sa näky­vää raken­ta­mi­ses­ta. Kenen laa­riin kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sem­me vih­reä joh­to nyt oikeas­ti pelaa? Ei aina­kaan asukkaiden.

   2. Kun Laa­ja­sa­los­ta yhtey­det kes­kus­taan para­ne­vat, on syy­tä olet­taa, että koko kau­pun­gin­osa suun­tau­tuu nykyis­tä enem­män kes­kus­taan ja esi­mer­kik­si Kalasatamaan.
    Jos laa­ja­sa­loon tule lähi­vuo­si­na 6000 asdu­kas­ta, se vas­taa osa­puil­leen yhden vuo­den väki­lu­vun kas­vua, mut­ta eivät mnuo 6000 asu­kas­ta yhdes­sä vuo­des­sa tule vaan pikem­min­kin kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Siis jos Kruu­nu­vuor­fen ran­taa ei ote­ta täs­sä huo­mioon. Sin­ne on tulos­sa pal­jon enem­män väkeä.
    &000 asu­kas­ta on siis noin 40. osa Hel­sin­kiin ennus­te­tus­ta väes­tön kas­vus­ta.- Sinän­sä nyt näyt­tää sil­tä, että tuli­joi­ta Hel­sin­kiin oli­si enem­män­kin niin, että seu­dun 600 000 lisä­asuk­kaas­ta sel­väs­ti enna­koi­tua suu­rem­pi mää­rä pyr­kii Helsinkiin. 

 2. Täs­sä­hän se on. Kau­pun­gis­tu­mi­nen ja väen pak­kau­tu­mi­nen pksl­le on ilmiö, jos­sa nur­mi­jär­ve­läi­nen autoi­li­ja ei voi­ta, bule­var­dit tai ei. Itse asias­sa nur­mi­jär­ve­läi­sen autoi­li­jan mat­kan­te­ko hidas­tuu toden­nä­köi­ses­ti enem­män, jos 70k ihmis­tä muut­taa seu­dun lai­doil­le kehä 1n sisä­puo­len sijaan, kos­ka autoi­lun kul­ku­muo­to-osuus kas­vaa ja väy­lien kapa­si­teet­tia ei ole varaa tai edes mah­dol­lis­ta kas­vat­taa vaaditusti.

  Kovas­ti sik­si ihme­tyt­tää tämä vas­taan tais­te­le­mi­nen. Vie­dään vain haluk­kail­ta mah­dol­li­suus asua kau­pun­gis­sa. Onko se sit­ten voit­to? Kuu­los­taa lähin­nä vahingonilolta.

 3. Muu­ten hyvä, mut­ta mie­ti mitä bule­var­di­soin­ti tekee…

  1) Asun­to­jen hin­nal­le kantakaupungissa
  2) Asun­to­jen hin­nal­le moot­to­ri­tien var­rel­la sijait­se­vil­le keskuksille

  Itse mel­kein veik­kaan, että kai­ken­lai­set bule­var­di­soin­nit kes­ki­mää­rin vain NOSTAVAT asu­mi­sen hin­taa, kos­ka moot­to­ri­tei­den var­sil­la 20–60 kilo­met­rin pääs­sä Sta­dis­ta asuu huo­mat­ta­van pal­jon enem­män ihmi­siä kuin noi­hin bule­var­di­soi­tui­hin kes­kuk­siin mah­tuu. Näis­tä iso osa halu­aa edel­leen­kin naut­tia koh­tuul­li­sis­ta työmatka-ajoista.

  Itse asun noin 20 minuu­tin auto­mat­kan pääs­sä duu­nis­ta­ni Lah­den­väy­län var­rel­la Van­taal­la. Mal­min len­toa­se­man raken­ta­mi­nen ja kau­pun­ki­bu­le­var­di­suun­ni­tel­mat pelot­ta­vat alle­kir­joit­ta­nut­ta. Bul­vear­di­soin­ti hidas­tai­si työ­mat­kaa­ni riip­pu­mat­ta sii­tä, menen­kö omal­la autol­la­ni vai en. Sama ongel­ma kos­kee suur­ta osaa muis­ta­kin moot­to­ri­tei­den var­sil­la asu­jaa: Elä­män­laa­tu siis sel­väs­ti heik­ke­nee sen seu­rauk­se­na. Sama­ten pääs­töt kas­va­vat, kun jou­tuu pysäh­te­le­mään lii­ken­ne­va­lois­sa ja köröt­te­le­mään kilo­met­rien pitui­sis­sa autojonoissa.

  Kyl­lä, duu­ni­paik­kaan menee myös suo­ra jul­ki­nen yhteys. Kak­si­kin! Näil­lä kes­tää samaan mat­kaan 35–60 minuut­tia riip­puen bus­sis­ta ja lii­ken­tees­tä. Kesäi­sin näi­tä kul­kee kak­si kap­pa­let­ta tun­nis­sa, joten satun­nai­se­na ajan­koh­ta­na työ­mat­ka on tun­nin pin­taan julkisilla.

  Var­si­nai­nen ongel­ma ei mie­les­tä­ni olek­kaan bule­var­di­soin­ti, vaan onne­ton jul­ki­nen lii­ken­ne, joka perus­tuu kumi­pyö­riin, eli käy­tän­nös­sä samoi­hin moot­to­ri­tei­hin kuin muu auto­lii­ken­nek­kin. Täl­löin bule­var­di­soin­ti tekee käy­tän­nös­sä lähes kai­kes­ta jul­ki­ses­ta työ­mat­ka­lii­ken­tees­tä Van­taan, Sipoon, Tuusu­lan suun­nal­ta mah­do­ton­ta, kun jul­ki­sil­la työ­mat­kaan voi men­nä useam­pi tunti.

  Jos bule­var­di­soi­dut moot­to­ri­tiet kor­vat­tai­siin kis­ko­lii­ken­teel­lä – Met­ro tai juna, ei kui­ten­kaan spå­rat – niin sit­ten nii­tä oli­si help­po puo­lus­taa. Esi­mer­kik­si Sör­näi­nen – Kum­pu­la – Kos­ke­la – Viik­ki – Lato­kar­ta­no – Mal­min len­toa­se­ma – Tapa­ni­la – Sil­ta­mä­ki – Tam­mis­to – .… met­ro­lin­ja estäi­si hyvin sitä täyt­tä lii­ken­nein­fer­noa, joka seu­raa Mal­min len­toa­se­man 20 000 lisäasukkaasta. 

  Sama­ten Laa­ja­sa­lon fant­susil­lat voi­si kor­va­ta met­rol­la joka voi­si läh­te Jol­lak­ses­ta, Laa­ja­sa­lon ja Kata­ja­no­kan kaut­ta Rautatientorille.…ja sii­tä vaik­ka Län­si­sa­ta­maan: 15 minuu­tis­sa Jol­lak­ses­ta Jät­kä­saa­reen – Yes! We can! 

  Tähän pitäi­si pyrkiä.

  Point­ti on, että mal­lia pitäi­si kat­soa Köpik­ses­tä, Sto­kik­ses­ta, Wie­nis­tä tai vaik­ka Ber­lii­nis­tä. Ei nois­sa autol­la lii­ku­ta, vaan kävel­lään se max 5 min lähim­mäl­le U- tai S‑bahnille. Köpik­ses­sä myös fil­la­roi­daan pal­jon, mut­ta iso osa lii­ken­tees­tä on esi­kau­pun­kia­lueil­la pyö­rä-juna-pyö­rä liikennettä.

  1. Tapa­ni Vuo­ri­nen:
   Muu­ten hyvä, mut­ta mie­ti mitä bule­var­di­soin­ti tekee…

   1) Asun­to­jen hin­nal­le kantakaupungissa
   2) Asun­to­jen hin­nal­le moot­to­ri­tien var­rel­la sijait­se­vil­le keskuksille

   Itse mel­kein veik­kaan, että kai­ken­lai­set bule­var­di­soin­nit kes­ki­mää­rin vain NOSTAVAT asu­mi­sen hin­taa, kos­ka moot­to­ri­tei­den var­sil­la 20–60 kilo­met­rin pääs­sä Sta­dis­ta asuu huo­mat­ta­van pal­jon enem­män ihmi­siä kuin noi­hin bule­var­di­soi­tui­hin kes­kuk­siin mah­tuu. Näis­tä iso osa halu­aa edel­leen­kin naut­tia koh­tuul­li­sis­ta työmatka-ajoista.

   Itse asun noin 20 minuu­tin auto­mat­kan pääs­sä duu­nis­ta­ni Lah­den­väy­län var­rel­la Van­taal­la. Mal­min len­toa­se­man raken­ta­mi­nen ja kau­pun­ki­bu­le­var­di­suun­ni­tel­mat pelot­ta­vat alle­kir­joit­ta­nut­ta. Bul­vear­di­soin­ti hidas­tai­si työ­mat­kaa­ni riip­pu­mat­ta sii­tä, menen­kö omal­la autol­la­ni vai en. Sama ongel­ma kos­kee suur­ta osaa muis­ta­kin moot­to­ri­tei­den var­sil­la asu­jaa: Elä­män­laa­tu siis sel­väs­ti heik­ke­nee sen seu­rauk­se­na. Sama­ten pääs­töt kas­va­vat, kun jou­tuu pysäh­te­le­mään lii­ken­ne­va­lois­sa ja köröt­te­le­mään kilo­met­rien pitui­sis­sa autojonoissa.

   Kyl­lä, duu­ni­paik­kaan menee myös suo­ra jul­ki­nen yhteys. Kak­si­kin! Näil­lä kes­tää samaan mat­kaan 35–60 minuut­tia riip­puen bus­sis­ta ja lii­ken­tees­tä. Kesäi­sin näi­tä kul­kee kak­si kap­pa­let­ta tun­nis­sa, joten satun­nai­se­na ajan­koh­ta­na työ­mat­ka on tun­nin pin­taan julkisilla.

   Var­si­nai­nen ongel­ma ei mie­les­tä­ni olek­kaan bule­var­di­soin­ti, vaan onne­ton jul­ki­nen lii­ken­ne, joka perus­tuu kumi­pyö­riin, eli käy­tän­nös­sä samoi­hin moot­to­ri­tei­hin kuin muu auto­lii­ken­nek­kin. Täl­löin bule­var­di­soin­ti tekee käy­tän­nös­sä lähes kai­kes­ta jul­ki­ses­ta työ­mat­ka­lii­ken­tees­tä Van­taan, Sipoon, Tuusu­lan suun­nal­ta mah­do­ton­ta, kun jul­ki­sil­la työ­mat­kaan voi men­nä useam­pi tunti.

   Jos bule­var­di­soi­dut moot­to­ri­tiet kor­vat­tai­siin kis­ko­lii­ken­teel­lä – Met­ro tai juna, ei kui­ten­kaan spå­rat – niin sit­ten nii­tä oli­si help­po puo­lus­taa. Esi­mer­kik­si Sör­näi­nen – Kum­pu­la – Kos­ke­la – Viik­ki – Lato­kar­ta­no – Mal­min len­toa­se­ma – Tapa­ni­la – Sil­ta­mä­ki – Tam­mis­to – …. met­ro­lin­jaes­täi­si hyvin sitä täyt­tä lii­ken­nein­fer­noa, joka seu­raa Mal­min len­toa­se­man 20 000 lisäasukkaasta.

   Sama­ten Laa­ja­sa­lon fant­susil­lat voi­si kor­va­ta met­rol­la joka voi­si läh­te Jol­lak­ses­ta, Laa­ja­sa­lon ja Kata­ja­no­kan kaut­ta Rautatientorille….ja sii­tä vaik­ka Län­si­sa­ta­maan: 15 minuu­tis­sa Jol­lak­ses­ta Jät­kä­saa­reen – Yes! We can! 

   Tähän pitäi­si pyrkiä.

   Point­ti on, että mal­lia pitäi­si kat­soa Köpik­ses­tä, Sto­kik­ses­ta, Wie­nis­tä tai vaik­ka Ber­lii­nis­tä. Ei nois­sa autol­la lii­ku­ta, vaan kävel­lään se max 5 min lähim­mäl­le U- tai S‑bahnille. Köpik­ses­sä myös fil­la­roi­daan pal­jon, mut­ta iso osa lii­ken­tees­tä on esi­kau­pun­kia­lueil­la pyö­rä-juna-pyö­rä liikennettä.

   A) Työ­mat­ka­si pituus kas­vaa myös sii­nä tapauk­ses­sa, että bule­var­de­ja ei toteu­te­ta ja seu­dun väes­tön­kas­vu kes­kit­tyy alu­een lai­doil­le. Sii­nä tapauk­ses­sa et sei­so lii­ken­ne­va­lois­sa bule­var­dil­la, vaan ruuh­kas­sa mui­den Lah­den­väy­lää kes­kus­taan yrit­tä­vien kanssa.

   B) Jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole edel­ly­tyk­siä jär­jes­tää ilman jouk­ko­ja. Jos on valin­nut asuin­paik­kan­sa har­vaan asu­tul­ta alu­eel­ta, ei ole mie­le­käs­tä valit­taa, että alu­een jouk­ko­lii­ken­ne on pari ker­taa tun­nis­sa kul­ke­va bus­si, eikä tiheäs­ti lii­ken­nöi­vä juna/raitiovaunu. Ei bus­se­ja viit­si ajaa tiu­haan, jos ei ole käyt­tä­jiä, eikä suu­ren kapa­si­tee­tin mah­dol­lis­ta­via rai­tei­ta kan­na­ta raken­taa alueil­le, jois­sa ei asu riit­tä­väs­ti ihmisiä.

   Jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lun paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää käyt­tä­jiä. Kyl­lä ksv piir­tää kis­kot, jos bus­sien kapa­si­teet­ti ei tiu­hal­la­kaan vuo­ro­vä­lil­lä rii­tä. Tjeu: jokeri.

   Bule­var­dit mah­dol­lis­ta­vat myös jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen, kun seu­dun väes­tö pak­kau­tuu tii­viim­mäl­le alueelle.

   1. A) Työ­mat­ka­si pituus kas­vaa myös sii­nä tapauk­ses­sa, että bule­var­de­ja ei toteu­te­ta ja seu­dun väes­tön­kas­vu kes­kit­tyy alu­een lai­doil­le. Sii­nä tapauk­ses­sa et sei­so lii­ken­ne­va­lois­sa bule­var­dil­la, vaan ruuh­kas­sa mui­den Lah­den­väy­lää kes­kus­taan yrit­tä­vien kanssa.”

    Itsel­lä­ni on jous­ta­va työ­ai­ka, joten käy­tän­nös­sä aina pää­sen aja­maan töi­hin ilman ruuhkaa.

    B) Jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole edel­ly­tyk­siä jär­jes­tää ilman jouk­ko­ja. Jos on valin­nut asuin­paik­kan­sa har­vaan asu­tul­ta alu­eel­ta, ei ole mie­le­käs­tä valit­taa, että alu­een jouk­ko­lii­ken­ne on pari ker­taa tun­nis­sa kul­ke­va bus­si, eikä tiheäs­ti lii­ken­nöi­vä juna/raitiovaunu… ”

    1. Valit­sin asuin­pai­kan pal­kan + vuo­kra­ta­son mukaan. Anteek­si että olen köy­hä enkä oikeu­tet­tu toi­mi­vaan jul­ki­seen liikenteeseen.

    2. Iro­ni­ses­ti, jos asui­sin Espoos­sa yhtä pit­kän mat­kan pääs­sä Sta­din kes­kus­tas­ta about yhtä hal­vas­sa käm­päs­sä, niin duu­nii­ni pää­si­si nopei­ten juu­ri met­rol­la + bussilla/kaupunkifillarilla/kävellen, kuten useam­pi kol­le­ga tekee.

    3. Jos oli­sit luke­nut tar­kem­min, en halun­nut kis­ko­lii­ken­net­tä TÄNNE vaan juu­ri noi­hin asutusKESKUKSIIN…JA ENNEN kuin nii­tä ale­taan raken­ta­maan (vrt. esim. Kehä-radan uudet asutuskeskukset).

    Nyt näpe­rel­läään joi­den­kin Kruu­nun­sil­to­jen ja Joke­ri-bus­sien/-spå­rien kans­sa, samal­la kun isom­mis­sa kau­pun­geis­sa vas­taa­van kokoi­sis­sa mais­sa (Ruot­si, Tans­ka, Itä­val­ta..) ruuh­kia ei käy­tän­nös­sä ole ja tuol­lai­set mat­kat tait­tu­vat 15 minuu­tis­sa jul­ki­sil­la kos­ka valit­ta­va­na on lähes aina kis­ko­lii­ken­ne, joka kul­kee 60–100 km/h!

    Tär­kein point­ti on täs­sä: Mik­si ne kau­pun­git ovat isom­pia? Kos­ka jul­ki­set yhtey­det, myös poi­kit­tai­set, toi­mi­vat! Suo­men Sta­dis­sa näin ei ole, vaan AINOA tapa saa­da PK-seu­dul­la koh­tuu­hin­tai­nen asun­to hyvän työ­mat­kan pääs­sä on juu­ri moot­to­ri­tien var­rel­ta. Ja vie­lä tar­kem­min: OIKEAN moot­to­ri­tien varrelta. 

    Sitä pait­si, kesäi­sin nopein jul­ki­ne­nyh­teys itsel­lä­ni on juu­ri fil­la­ri — juna — fil­la­ri. Ehdo­tuk­se­ni oli­si, että tule­vai­suu­des­sa se oli­si bussi/fillari – juna – met­ro, tai bus­si – metro.

   2. isom­mis­sa kau­pun­geis­sa vas­taa­van kokoi­sis­sa mais­sa (Ruot­si, Tans­ka, Itä­val­ta..) ruuh­kia ei käy­tän­nös­sä ole

    Täs­tä­kin on tilas­to­ja. Tuk­hol­man lii­ken­ne on aivan olen­nai­ses­ti ruuh­kau­tu­neem­paa kuin Hel­sin­gin. Hel­sin­ki on yksi ruuh­kat­to­mim­mis­ta kau­pun­geis­ta omas­sa kokoluokassaan.

 4. Noil­la idioot­ti­mai­sil­la “bule­var­deil­la” onnis­tu­taan hal­vaan­nut­ta­maan lii­ken­ne lopul­li­ses­ti. Eihän tuol­la muu­ten oli­si väliä, saan kyl­lä tar­vit­ta­vat ostok­set teh­tyä ihan muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, mut­ta kun nykyi­nen työ sat­tuu ole­maan tava­ran­kul­je­tus­ta Hel­sin­kiin, niin eipä pal­jon nau­ra­ta nämä hou­rai­lut. Kun nykyi­sin­kin tiuk­ko­ja aika­tau­lu­ja ei noi­den jäl­keen pys­ty edes teo­rias­sa pitä­mään, niin kul­jet­ta­jal­le­han sii­tä määitään.
  Täy­tyy vaan toi­voa, että vali­tuk­set saa­vat tuon­kin höl­möi­lyn vii­väs­tet­tyä niin pit­käl­le, että pää­sen eläk­keel­le, tai sit­ten yri­tyk­set ymmär­tä­vät karis­taa Hel­sin­gin pölyt jalois­taan ja jät­tä­vät alu­een vapaak­si vih­reäs­sä kuplas­sa elä­vil­le, joil­le raha tulee sei­näs­tä ja säh­kö töp­se­lis­tä ja tava­rat mys­ti­ses­ti mani­fes­toi­tu­vat kaup­poi­hin ilman paho­ja autoja.

  1. MissBlue:
   Noil­la idioot­ti­mai­sil­la “bule­var­deil­la” onnis­tu­taan hal­vaan­nut­ta­maan lii­ken­ne lopul­li­ses­ti. Eihän tuol­la muu­ten oli­si väliä, saan kyl­lä tar­vit­ta­vat ostok­set teh­tyä ihan muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, mut­ta kun nykyi­nen työ sat­tuu ole­maan tava­ran­kul­je­tus­ta Hel­sin­kiin, niin eipä pal­jon nau­ra­ta nämä hou­rai­lut. Kun nykyi­sin­kin tiuk­ko­ja aika­tau­lu­ja ei noi­den jäl­keen pys­ty edes teo­rias­sa pitä­mään, niin kul­jet­ta­jal­le­han sii­tä määitään.
   Täy­tyy vaan toi­voa, että vali­tuk­set saa­vat tuon­kin höl­möi­lyn vii­väs­tet­tyä niin pit­käl­le, että pää­sen eläk­keel­le, tai sit­ten yri­tyk­set ymmär­tä­vät karis­taa Hel­sin­gin pölyt jalois­taan ja jät­tä­vät alu­een vapaak­si vih­reäs­sä kuplas­sa elä­vil­le, joil­le raha tulee sei­näs­tä ja säh­kö töp­se­lis­tä ja tava­rat mys­ti­ses­ti mani­fes­toi­tu­vat kaup­poi­hin ilman paho­ja autoja.

   Jos ruuh­kat alka­vat häi­ri­tä lii­ke­toi­min­taa, niin sit­ten vaan riit­tä­vän isot ruuh­ka­mak­sut jot­ka sii­voa­vat tiet tur­his­ta autoi­li­jois­ta. Amma­tik­seen autoi­le­va voi kyl­lä siir­tää ruuh­ka­mak­sun kus­tan­nuk­set asiakkaalle.

   1. ark­ki­teh­ti: Jos ruuh­kat alka­vat häi­ri­tä lii­ke­toi­min­taa, niin sit­ten vaan riit­tä­vän isot ruuh­ka­mak­sut jot­ka sii­voa­vat tiet tur­his­ta autoi­li­jois­ta. Amma­tik­seen autoi­le­va voi kyl­lä siir­tää ruuh­ka­mak­sun kus­tan­nuk­set asiakkaalle.

    Ihan oikeas­ti voi­ko joku aja­tel­la noin? Suo­mi on jo nyt niin kal­lis maa, että osto­voi­mam­me on yksi EU:n huonoimmista.

    Hel­sin­gis­sä ”ruuh­kia” aihet­ta­vat vai kes­kus­taan aja­vat bus­sit. Päät­tä­mäl­lä bus­si­lin­jat kaa­rel­le Tapio­la — Pasi­la — Hert­to­nie­mi, kes­kus­tan lii­ken­ne sujuu. Tämä tar­koit­taa, että myös jul­ki­nen lii­ken­ne (=spå­ra) toi­mii tämän jälkeen.

   2. osto­voi­mam­me on yksi EU:n huonoimmista.

    Kal­le, ovat­ko kaik­ki sinun tie­to­si noin poskellaan.
    Viro, Lat­via, Liet­tua, Puo­la, Tsek­ki, Slo­va­kia, Slo­ve­nia, Kroa­tia, Espan­ja, Ita­lia ja Por­tu­ga­li esi­mer­kik­si kuu­lu­vat EU:hun.

   3. ark­ki­teh­ti: Jos ruuh­kat alka­vat häi­ri­tä lii­ke­toi­min­taa, niin sit­ten vaan riit­tä­vän isot ruuh­ka­mak­sut jot­ka sii­voa­vat tiet tur­his­ta autoi­li­jois­ta. Amma­tik­seen autoi­le­va voi kyl­lä siir­tää ruuh­ka­mak­sun kus­tan­nuk­set asiakkaalle.

    Mel­ko koh­tuul­li­nen­kin mak­su sii­voai­si tur­haa auto­lii­ken­net­tä, kuten myös asu­kas- ja yri­tys­py­sä­köin­nin mak­su­jen koro­tus. Kaik­ki hyö­tyi­si­vät täs­tä, eni­ten vält­tä­mät­tö­miä yri­tys­ajo­ja ajavat.

   4. pek­su: Mel­ko koh­tuul­li­nen­kin mak­su sii­voai­si tur­haa auto­lii­ken­net­tä, kuten myös asu­kas- ja yri­tys­py­sä­köin­nin mak­su­jen koro­tus. Kaik­ki hyö­tyi­si­vät täs­tä, eni­ten vält­tä­mät­tö­miä yri­tys­ajo­ja ajavat. 

    Hel­sin­gin kau­pun­gin­hal­li­tus (ml. Vih­reät) juu­ri myön­tää yri­tyk­sil­le poik­keus­lu­pia raken­taa suu­ret park­ki­hal­lit työn­te­ki­jöi­den­sä käyttöön.

    Mikäs sii­nä? Yri­tys uhkaa muut­ta­van­sa yhtei­sö­ve­ro­jen­sa kans­sa Van­taal­le tai Espoo­seen ja pun­nit­se sii­nä sit­ten hin­taa ideologialle.

    Nyt­kö nii­hin lisät­täi­siin ”yri­tys­py­sä­köin­nin mak­su­jen koro­tus”, kun kysei­set park­ki­hal­lit ovat yksi­tyi­ses­sä omistuksissa. 

    Ainoa mah­dol­li­suus iskeä on ruuhkamaksut.

    Ja ne mah­dol­li­ses­ti tule­vat ruuh­ka­mak­sut mene­ne­vät autoe­dun kaut­ta työ­nan­ta­jien mak­set­ta­vak­si, joka lisän­nee työ­suh­deau­to­jen kysyn­tää suu­res­ti (niin kuin Tuk­hol­mas­sa kävi). Vähä­tu­loi­sim­mat jou­tu­vat ehkä luo­pu­maan autoi­lus­ta (tai jos­tain muus­ta), mut­ta kes­ki­luo­kas­ta pykä­län ylös­päin mikään ei muu­tu. Kor­kein­taan joku van­hem­pi Nis­san vähem­män tuk­ki­mas­sa katuja.

    Hel­poin tapa edel­leen oli­si lopet­taa kysyn­tä. Suu­ria kont­to­rei­ta ei kaa­vo­tet­tai­si kuin aivan ydin­kes­kus­taan ja muil­le rai­de­lii­ken­teen risteyspaikoille.

    Kat­so­kaa Val­li­laa. Lähin met­roa­se­ma sijait­see kilo­met­rin pääs­sä (noin 600–700 met­riä lii­an kau­ka­na), Pasi­lan juna-ase­mas­ta puhu­mat­ta­kaan. Jokai­sel­la suu­rel­la yhtei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jal­la on suu­ret park­ki­hal­lit. Suu­rem­mat kuin mitä ohjeis­tuk­ses­sa sanot­tu park­ki­paik­ka / kerrosneliömetri.

    Työ­pai­kal­lam­me kerä­tään jon­kin­lais­ta lis­taa työn­te­ki­jöis­tä, jot­ka halua­vat pää­kont­to­rim­me siir­ty­vän pois nykyi­sel­tä pai­kal­taan, kos­ka hakuam­me viet­tää aikaa per­heem­me ja har­ras­tus­tem­me paris­sa, emme­kä Hel­sin­gin liikennevaloissa.

 5. Kyl­lä, mie­luum­min bule­var­de­ja kuin moot­to­ri­tei­tä kau­pun­kien kes­kus­to­jen läheisyyteen.

 6. On tot­ta, ettei­vät moot­to­ri­tiet sovi kau­pun­kiin, mut­ta toi­saal­ta Hel­sin­gis­sä oikeas­ti kau­pun­ki­mais­ta asu­tus­ta on vain Hes­pe­rian­ka­dul­ta ete­lään. Jo Taka-Töö­lö on osit­tain aivan lii­an har­vaan rakennettua. 

  Nyt bule­var­de­ja suun­ni­tel­laan maal­le, mikä on höl­möä. Kan­na­tan bule­var­de­ja, mut­ta vain kau­pun­ki­mai­ses­ti raken­net­tuun ympä­ris­töön. Joka kuu­des katu pitää olla bule­var­di, kos­ka ne takaa­vat riit­tä­vän väli­tys­ky­vyn kau­pun­gis­sa ja estä­vät tuli­pa­lo­jen leviämisen.

 7. HS on ris­ti­ret­kel­lä kai­ken­lais­ten mui­den­kin asioi­den puo­les­ta ja vas­taan. Mei­dän “vas­tuul­li­nen ja riip­pu­ma­ton” mediam­me… Ei nois­ta ris­ti­ret­kis­tä kan­na­ta enää huol­ta kan­taa, aika on aja­nut Hesa­rin ohi jo kau­an sitten.

 8. Eihän Twit­te­ris­sä voi lausua mitään perus­tel­tua vähän­kään moni­mut­kai­sem­mis­ta kysy­myk­sis­tä. Vaan Hesa­rin omal­le kom­ment­ti­pals­tal­le ryöp­säh­ti sadoit­tain parem­min argu­men­toi­tu­ja kan­nan­ot­to­ja mm pää­toi­mit­ta­jan mel­ko arro­gant­tiin kirjoitukseen.

 9. HS, joka on ryh­ty­nyt ris­ti­ret­kel­le kau­pun­ki­bu­le­var­de­ja vas­taan, kysyi suo­ma­lai­sil­ta Han­gos­ta Uts­joel­le, pitäi­si­kö Hel­sin­gin kaa­voit­taa asutusta…”

  HS:ssa auto­mai­nok­set ovat leh­den mer­kit­tä­vin yksit­täi­nen mai­nos­tu­lo­jen läh­de. “Sen lau­lu­ja lau­lat kenen…”.

  Seu­raa­vak­si voi­si­vat kysyä hel­sin­ki­läis­ten kan­taa johon­kin pik­ku­kau­pun­gin ohit­ta­vaan uuteen moot­to­ri­tie­hen, joka mak­saa sato­ja miljoonia.

  Ant­ti Kaik­ko­nen kump­pa­nei­neen voi mat­kus­taa len­toa­se­mal­le mil­jar­din mak­sa­neel­la kehä­ju­nal­la. Tuusu­lan­väy­län tuk­kii täy­sin tur­han­päi­väi­nen työ­mat­ka­lii­ken­ne, jos­sa auton kyy­dis­sä on yksi ihmi­nen ja kännykkä.

  Tule­vai­suu­den bule­var­dien kan­nal­ta avai­na­se­mas­sa on juu­ri nyt teh­tä­vä kaa­voi­tus. Suun­ni­tel­laan­ko enti­seen tapaan irral­li­sia asu­mi­syk­si­köi­tä palik­ka ker­ral­laan vai yhte­näis­tä kau­pun­kia. Toden­nä­köi­ses­ti ensin mainittua.

 10. Laa­ja enem­mis­tö kau­pun­gin asuk­kais­ta ei kyse­lyn mukaan kan­na­ta kau­pun­gin sisään­tu­lo­väy­lien muut­ta­mis­ta kau­pun­ki­bu­le­var­deik­si. Kau­pun­gin mukaan se joh­tuu sii­tä, että kau­pun­ki on epä­on­nis­tu­nut vies­ti­mään hankkeestaan.

  Entä jos se joh­tuu­kin sii­tä, että kau­pun­ki­lai­set eivät oikeas­ti halua muut­taa sisään­tu­lo­väy­li­ään pyö­rä­teik­si? Tai että kau­pun­ki­lai­set halua­vat säi­lyt­tää vihe­ra­lu­een­sa rakentamattomina?

  1. Entä jos se joh­tuu­kin sii­tä, että kau­pun­ki­lai­set eivät oikeas­ti halua muut­taa sisään­tu­lo­väy­li­ään pyö­rä­teik­si? Tai että kau­pun­ki­lai­set halua­vat säi­lyt­tää vihe­ra­lu­een­sa rakentamattomina?

   Kir­joit­ta­ja on ereh­ty­nyt sisään­tu­lo­tei­den muut­ta­mi­ses­ta. Nii­tä ei ole tar­koi­tus muut­taa pyä­rä­teik­si. Täl­lai­set väit­teet ker­to­vat lähin­nä autoi­puo­lu­een argu­ment­tien tasosta.
   Miten 70 000 ihmi­sen asut­ta­mi­nen sisään­tu­lo­väy­lien var­teen — esi­merk­ki­nä nyt vaik­ka­pa Laa­ja­sa­lon­tie tai Tuusu­lan­väy­lä — sen sijaan, että hei­dät asu­tet­tai­siin vihe­ra­lueil­le suo­je­lee vihae­ra­luei­ta? Tämä moot­to­ri­tei­den muut­ta­mien asuin­ka­duik­si on val­tai­sa vihe­ra­luei­ta sääs­tä­vä hanke.

   1. Niin, mut­ta edel­lis­tä lai­na­tak­se­ni, mitä jos­pa kau­pun­ki­lai­set eivät oikeas­ti halua muut­taa sisään­tu­lo­väy­li­ään pyö­rä­teik­si ja halua­vat säi­lyt­tää vihe­ra­lu­een­sa raken­ta­mat­to­mi­na? Eli eivät haluak­kaan tän­ne tuo­ta 70 000 uut­ta asu­kas­ta, jot­ka noil­le bule­var­deil­le asutettaisiin?

   2. Jype: Niin, mut­ta edel­lis­tä lai­na­tak­se­ni, mitä jos­pa kau­pun­ki­lai­set eivät oikeas­ti halua muut­taa sisään­tu­lo­väy­li­ään pyö­rä­teik­si ja halua­vat säi­lyt­tää vihe­ra­lu­een­sa rakentamattomina? 

    Sii­nä tapauk­ses­sa he var­maan­kin äänes­täi­si­vät Hel­sin­kiin sem­moi­sen val­tuus­ton, joka ei teki­si noin.

   3. Jype: Niin, mut­ta edel­lis­tä lai­na­tak­se­ni, mitä jos­pa kau­pun­ki­lai­set eivät oikeas­ti halua muut­taa sisään­tu­lo­väy­li­ään pyö­rä­teik­si jaha­lua­vat säi­lyt­tää vihe­ra­lu­een­sa raken­ta­mat­to­mi­na? Eli eivät haluak­kaan tän­ne tuo­ta 70 000 uut­ta asu­kas­ta, jot­ka noil­le bule­var­deil­le asutettaisiin? 

    Tämän kau­pun­ki­lai­sen mie­les­tä autoi­lun vähen­tä­mi­nen on hyväs­tä, mut­ta vihe­ra­luei­den vähen­tä­mi­nen ei ole hyvä tai nii­den “sul­ke­mi­nen­kaan” talo­jen taka­pi­hoil­le tei­den var­sil­ta ei vält­tä­mät­tä ole vihe­ra­luei­den käy­tön tai ylei­sen hyö­dyn kan­nal­ta hyvä. Mie­luum­min kat­soo bus­sin tai auton­kin ikku­nas­ta vihe­ra­luei­ta kuin talon seinää.

    Uusien asuk­kai­den “hou­kut­te­lu” ei ole miten­kään hyvä asia, kos­ka se aiheut­taa ongel­mia sekä Hel­sin­gis­sä että tyh­je­ne­vil­lä alueil­la. Lisäk­si noil­la taloil­la tii­vis­te­tään aluei­ta, joi­den veto­voi­ma­na on juu­ri väl­jyys, tms., eikä aluei­ta, joi­den veto­voi­ma­na on tii­vis ympä­ris­tö. Ja vaik­ka moot­to­ri­tei­den var­ret ovat ns. huk­ka­ti­laa, siel­lä on myös hie­no­ja ympä­ris­tö­jä, var­sin­kin jos sii­nä menee kevyen lii­ken­teen väy­lä. Eräs­kin hie­no pät­kä tuhot­tiin toi­mis­to­ra­ken­nuk­sil­la ja sen jat­ke tai­taa nyt men­nä uusil­la asuin­ta­loil­la. Tie tie­tys­ti jää­nee, mut­ta sen ympä­ris­tö kato­aa ja sii­hen liit­ty­vä met­sä­alue jää­nee pit­käl­ti koko­naan talo­jen ympä­röi­mäk­si “taka­pi­hak­si”.

 11. Moot­to­ri­tei­den muut­ta­mien asuin­ka­duik­si on kuu­lem­ma val­tai­sa vihe­ra­luei­ta sääs­tä­vä hanke.

  Miten bule­var­dit sääs­tä­vät vihe­ra­luei­ta, kun nii­den raken­ta­mi­nen perus­tuu juu­ri sii­hen, että kaik­ki näi­hin väy­liin rajau­tu­vat vihe­ra­lu­eet raken­ne­taan asun­noik­si tai muu­te­taan talo­jen takapihoiksi?

  1. Mitä ihmeen vihe­ra­luei­ta Laa­ja­sa­lon­tiel­lä nyt esi­mer­kik­si on?
   Mie­ti vaih­ty­oeht­goa, mihin lai­tat saman mää­rän raken­ta­mis­ta? Kuion­ka arvo­kas viha­ra­lue on moot­to­ri­tien melualue?

 12. Jos esi­merk­ke­jä läh­de­tään etsi­mään, niin paras esi­merk­ki kai on Kes­kus­puis­to. Ja monia mui­ta­kin vihe­ra­luei­ta sisään­tu­lo­väy­lien var­sil­la toki on. 

  Moot­to­ri­tie ei ole ollen­kaan has­sum­pi naa­pu­ri kau­pun­ki­met­säl­le. Se aina­kin takaa sen, että met­sä­alu­eet eivät vähi­tel­len muu­tu talo­jen pihoiksi.

  1. Vihe­ra­lu­eet asun­noik­si:
   Jos esi­merk­ke­jä läh­de­tään etsi­mään, niin paras esi­merk­ki kai on Kes­kus­puis­to. Ja monia mui­ta­kin vihe­ra­luei­ta sisään­tu­lo­väy­lien var­sil­la toki on. 

   Moot­to­ri­tie ei ole ollen­kaan has­sum­pi naa­pu­ri kau­pun­ki­met­säl­le. Se aina­kin takaa sen, että met­sä­alu­eet eivät vähi­tel­len muu­tu talo­jen pihoiksi.

   Tuo nyt sit­ten riip­puu sii­tä, mikä koe­taan kau­pun­ki­met­sän arvok­si. Jos arvo mää­räy­tyy sen mukaan, että kau­pun­ki­met­sä tar­jo­aa vir­kis­tys­mah­dol­li­suuk­sia, niin sil­loin moot­to­ri­tien var­res­sa ole­va met­sä on koko­lail­la arvo­ton lii­ken­ne­me­lun vuok­si. Jos taas mie­ti­tään luon­non­suo­je­lul­li­sia arvo­ja, niin on jär­ke­väm­pää suo­jel­la met­sää jos­sain muu­al­la kuin kehä ykkö­sen sisä­puo­lel­la. Var­sin­kin kun se bule­var­din vaih­toeh­to­na syn­ty­vä asu­tus­ra­ken­ne tuho­aa met­sää vie­lä pal­jon enemmän.

 13. Met­sä on koko lail­la arvo­kas, vaik­ka se reu­nal­taan rajoit­tui­si­kin moot­to­ri­tie­hen. Kas­va­va kau­pun­ki tar­vit­see myös lähi­met­sän­sä ja vihe­ra­lu­een­sa, ja aina­kin asuk­kaat tun­tu­vat nii­tä myös arvos­ta­van. Met­sis­tä pääs­tään tie­tys­ti koko­naan eroon, jos ne raken­ne­taan asunnoiksi.

  1. Vihe­ra­lu­eet asun­noik­si: Kas­va­va kau­pun­ki tar­vit­see myös lähi­met­sän­sä ja vihe­ra­lu­een­sa, ja aina­kin asuk­kaat tun­tu­vat nii­tä myös arvos­ta­van. Met­sis­tä pääs­tään tie­tys­ti koko­naan eroon, jos ne raken­ne­taan asunnoiksi.

   Met­sis­sä on se ongel­ma, että ne kes­tä­vät huo­nos­ti vir­kis­tys­käyt­töä (eroo­sio). Asun­to­jen lähel­le tar­vi­taan kulu­tus­ta kes­tä­viä vihe­ra­luei­ta. Oman­lai­sen­sa veto­voi­ma­te­ki­jä kau­pun­gil­le met­sä- ja pel­to­mai­se­mat voi­vat tie­ten­kin olla. Ne pitäi­si huo­mioi­da kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa enem­män mai­se­mae­le­ment­tei­nä, nyt nii­tä ei ehkä ole hyö­dyn­net­ty par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

 14. Onko kehä‑1:n tila­syöp­pöys ja este­vai­ku­tus joten­kin pie­nem­pi kuin “moot­to­ri­teil­lä”?
  Ja sen bule­var­dio­soin­ti vaan hyvin hankalaa?
  Alkuun on pääs­ty Kei­la­nie­mes­sä ja tol­la hin­nal­la pää­see lop­puun alle vuosisadassa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.