Kaupunkiympäristölautakunta 12.6.2018

Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin liikennesuunnitelma

Yri­tim­me palaut­taa asian niin, että ongel­maa alet­tai­siin rat­kais­ta sii­tä pääs­tä, että ohja­taan suu­rem­pi osa kumi­pyö­rä­lii­ken­tees­tä kul­ke­maan Vuo­saa­ren kaut­ta. Hävi­sim­me äänin 7–6 (vihr + vas vas­taan muut). Lau­ta­kun­ta hyväk­syi hyvit­te­ly­pon­sia, jois­sa koros­tet­tiin, että syn­ty­vää ongel­maa pyri­tään lie­vit­tä­mään, ikään kuin näin ei oli­si jo yri­tet­ty tehdä.

Jal­ka­käy­tä­väs­tä teh­dään nyt niin kapea, ettei kak­si täy­si­ko­kois­ta las­ten vau­nua pys­ty koh­taa­maan. Lastenvaunuvalot?

Arggh!

Töö­lön­tul­lin kaava

Itse kaa­va hyväk­syt­tiin mut­ta lau­ta­kun­ta kii­reh­ti ulos rajat­tu­jen tont­tien kaa­van tuo­mis­ta pää­tet­tä­väk­si. Se ei tar­koi­ta, että ton­ti­no­mis­ta­jan kaik­ki unel­mat pitää hyväksyä.

Puo­tin­har­jun puhos

Pan­tiin pöy­däl­le. En kyl­lä ymmär­rä, mitä kau­pun­ki pys­tyy täs­sä teh­dä pien­osak­kai­den hyväk­si, kos­ka emme me voi men­nä sisäl­le yhtiön pää­tök­sen­te­koon. Jouk­ko pie­ny­ri­tyk­siä, näis­sä pal­jon maa­han­muut­ta­jien omis­ta­mia, pel­kää ase­man­sa puo­les­ta, mut­ta jotain aika raha­kas­ta pitää teh­dä, jot­ta talo yli­pään­sä pysyi­si pystyssä.

Mäke­län kadun liikennesuunnitelma

Erit­täin mer­kit­tä­vä pää­tös meni läpi sel­lai­se­naan ääns­tyk­sit­tä. Vii­me kokouk­ses­sa (jos­sa en ollut pai­kal­la) hyväk­syt­tiin niin ikään yksi­mie­li­ses­ti, että Kaup­pa­to­rin ympä­ril­lä ole­vat pysä­köin­ti­ken­tät ote­taan hyö­ty­käyt­töön. Se muut­taa alu­een ilmet­tä ja toi­min­nal­li­suut­ta todel­la pal­jon. Hel­sin­ki para­nee koko ajan!

Päät­ty­vien vuo­kra­so­pi­mus­ten vuokrankorotukset

Pöy­däl­le

Ymmär­rän, että hatut­taa, että vuo­krat nouse­vat joil­la­kin mel­kein kym­men­ker­tai­sik­si. Toi­saal­ta jot­kut vuo­krat ovat olleet alem­pia kuin oli­si ollut kiin­teis­tö­ve­ro tontista.

Osa ongel­mas­ta on syn­ty­nyt 1970-luvul­la, jol­loin indek­sieh­to­kiel­to pysäyt­ti indek­si­ko­ro­tuk­set samal­la kun inflaa­tio oli kak­si­nu­me­roi­nen. Muut kun­nat toteut­ti­vat indek­si­ko­ro­tuk­set jäl­ki­kä­teen, mut­ta Hel­sin­ki ei.

On vai­kea perus­tel­la, mik­si van­hoil­la ton­teil­la ole­vat mak­sai­si­vat alem­paa vuo­kraa kuin uusil­la ton­teil­la ole­vat. Jon­kin tul­kin­nan mukaan se oli­si jopa lai­ton­ta. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si Käpy­läs­sä vuo­kra perus­tuu ton­tin­mark­ki­na­hin­taan alen­net­tu­na 50 pro­sen­til­la. Ton­tin mark­ki­na­hin­nan voi pää­tel­lä myös ja eri­ty­hi­ses­ti teh­dyis­tä talo­kau­pois­ta. Jos saman­lai­sen talo on yhdel­lä alu­eel­la kal­liim­pi kuin toi­sel­la, ero­tus joh­tuu ton­tin arvosta.

Yhden ilmei­sen epä­koh­dan asuk­kaat ovat tuo­neet esil­le. Jos taloa on laa­jen­net­tu niin, että sii­hen on saa­tu raken­nus­lu­pa, kas­va­nees­ta talos­ta peri­tään enem­män vuo­kraa, mut­ta jos muu­tos on teh­ty luvat­ta, sii­tä ei jou­du mak­sa­maan mitään.

Sil­ta­saa­ren­por­tin suun­nit­te­lu- ja toteutuskilpailu

Pöy­däl­le, kos­ka aika lop­pui. (Hel­sin­ki-päi­vä)

Puo­ti­lan Puhok­sen vuo­kraa­mi­nen Lumo-asunnoille

Pöy­däl­le dema­rien pyynnöstä.

23 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 12.6.2018”

 1. Rai­tio­vau­nu­jen lii­ken­nöin­ti Mäke­län­ka­dul­la nopeu­tuu huo­mat­ta­vas­ti, kun Rau­ta­lam­min­tien sekä Lau­ta­tar­han­ka­dun rai­tio­tie­py­sä­kit pois­te­taan. Näin pysä­kit eivät ole tur­haan hidas­ta­mas­sa rai­tio­vau­nu­jen kul­kua Kala­sa­ta­mas­ta Pasi­laan. Har­mi vain, että juu­ri ehdit­tiin päät­tää uuden rai­tio­vau­nu­lin­jan raken­ta­mi­ses­ta Val­li­lan­laak­son puistoon.

 2. Jät­kän­saa­ren ruuh­kat ovat val­ta­kun­nal­li­nen ongel­ma. Asi­aa ei hel­po­ta seka­vat opas­teet ja ker­ran vuo­des­sa siel­lä käy­vät auto muka­na mat­kus­ta­vat. Tar­vet­ta oli­si myös pitkäaikaispysäköinnille.

  Vuo­saa­res­ta taas puut­tuu jouk­ko­lii­kenn­ne. Sin­ne voi­si onnis­tua pit­kä­ai­kais­py­sä­köin­ti ja yli­pää­tään jär­ke­väm­mät ajo­rei­tit. Lai­va vain puut­tuu ja infraa.

  Miten oli­si­vat ne tun­ne­li­suun­ni­tel­mat Jär­kän­saa­reen ja Ruoholahteen?

  1. Pelk­kä rek­ka­lii­ken­ne oli­si help­po siir­tää Vuo­saa­reen lait­ta­mal­la parin­sa­dan euron mak­su lai­voi­hin kul­ke­vil­le rekoil­le. Siel­tä ne pää­si­si­vät suo­raan Kehä III:lle.

   Jos halu­taan siir­tää myös mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä, voi­daan alkaa ajaa lai­vo­jen saa­pu­mi­sai­kaan tiheäl­lä vuo­ro­vä­lil­lä bus­se­ja Vuo­saa­ren met­roa­se­mal­le, bus­si­ter­mi­naa­li­kin on jo valmiina. 

   Jos halu­taan siir­tää kaik­ki mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne, voi­daan jat­kaa met­roa yhdel­lä pysäkillä.

   Rat­kai­su on help­po, jos ei tans­si­ta Sata­man pil­lin mukaan.

 3. En ole vähään aikaan käy­nyt Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin tie­noil­la. Tar­kas­tin Google map­sis­ta mis­tä on kyse. Katu­nä­ky­mä on vuo­del­ta 2011 ja satel­liit­ti­ku­va kai täl­tä vuo­del­ta. Kum­pa­na­kin vuon­na sata­ma on ollut täy­des­sä toi­min­nas­sa. Asuin­ta­lo­ja on raken­net­tu hur­jas­ti lisää. Jos jal­ka­käy­tä­vä jää lii­an kapeak­si, niin syy sii­hen ei ole sata­mas­sa. Kan­nat­tai­si var­maan raken­taa talot niin, että ne eivät syö jal­ka­käy­tä­vän vaa­ti­maa tilaa. Siis niin kau­an kuin se sata­ma ker­ran on ole­mas­sa liikenteineen.

  1. Peter:
   Jos jal­ka­käy­tä­vä jää lii­an kapeak­si, niin syy sii­hen ei ole sata­mas­sa. Kan­nat­tai­si var­maan raken­taa talot niin, että ne eivät syö jal­ka­käy­tä­vän vaa­ti­maa tilaa. 

   Ota­pa nyt sil­mä käteen ja kat­so suun­ni­tel­mia. Ole­mas­sa ole­vat jal­ka­käy­tä­vät on tar­koi­tus kaven­taa uusien auto­kais­to­jen tiel­tä. Ei raken­nus­ten. Eivät­kä jal­ka­käy­tä­vät ole asuk­kais­ta tuk­keen­tu­mas­sa, vaan nii­tä ollaan kaven­ta­mas­sa ja suo­ja­tei­tä poistamassa.

   1. Mik­ko H: Ota­pa nyt sil­mä käteen ja kat­so suun­ni­tel­mia. Ole­mas­sa ole­vat jal­ka­käy­tä­vät on tar­koi­tus kaven­taa uusien auto­kais­to­jen tiel­tä. Ei raken­nus­ten. Eivät­kä jal­ka­käy­tä­vät ole asuk­kais­ta tuk­keen­tu­mas­sa, vaan nii­tä ollaan kaven­ta­mas­sa ja suo­ja­tei­tä poistamassa.

    Sata­ma on ollut sii­nä ennen talo­ja ja vaik­ka lii­ken­ne­mää­rät oli­si­vat kas­va­neet­kin, eivät ne niin pal­jon ole kas­va­neet ettei­kö nii­tä oli­si ollut mah­dol­lis­ta huo­mioi­da jo aikai­sem­min. Jos nyt ollaan tilan­tees­sa, jos­sa yhtäk­kiä ei ole tilaa jal­ka­käy­tä­vil­le, niin ei se ole sata­man vika. Ei tar­vit­se men­nä mon­taa vuot­ta taak­se­päin kun sii­nä koh­taa oli avoin­ta kent­tää, johon oli­si voi­nut raken­taa vaik­ka moot­to­ri­tien ja neli­kais­tai­set käve­ly­tiet suun­taan­sa. Se tila ei ole jää­nyt sata­man alle, vaan men­nyt johon­kin muu­hun käyttöön.

   2. Peter: Jos nyt ollaan tilan­tees­sa, jos­sa yhtäk­kiä ei ole tilaa jal­ka­käy­tä­vil­le, niin ei se ole sata­man vika.

    Ei se sata­man vika ole­kaan, vaan kau­pun­gin, joka tans­sii sata­man pil­lin mukaan. Ja kyl­lä­hän tuo­hon jal­ka­käy­tä­vä­kin jää. Sinä et sel­väs­ti­kään oikein hah­mo­ta, mis­tä pai­kas­ta on kyse ja mitä ollaan muut­ta­mas­sa, mut­ta kui­ten­kin kommentoit.

  2. Peter:
   En ole vähään aikaan käy­nyt Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin tie­noil­la. Tar­kas­tin Google map­sis­ta mis­tä on kyse. Katu­nä­ky­mä on vuo­del­ta 2011 ja satel­liit­ti­ku­va kai täl­tä vuo­del­ta. Kum­pa­na­kin vuon­na sata­ma on ollut täy­des­sä toi­min­nas­sa. Asuin­ta­lo­ja on raken­net­tu hur­jas­ti lisää. Jos jal­ka­käy­tä­vä jää lii­an kapeak­si, niin syy sii­hen ei ole sata­mas­sa. Kan­nat­tai­si var­maan raken­taa talot niin, että ne eivät syö jal­ka­käy­tä­vän vaa­ti­maa tilaa. Siis niin kau­an kuin se sata­ma ker­ran on ole­mas­sa liikenteineen.

   Eikä Suo­mes­sa var­maan oli­si pahas­ta raken­taa jal­ka­käy­tä­vä tuol­lai­seen paik­kaan yhte­näi­ses­ti koko mat­kal­ta sisään­ve­det­ty­nä, jol­loin oli­si jon­kin lasi­nen sää­suo­ja jalan­kul­ki­joil­le. Toki Ita­lias­sa ja Rans­kas­sa, mis­sä mois­ta har­ras­te­taan, on toi­sen lap­set sääolot.

  3. Peter:
   En ole vähään aikaan käy­nyt Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin tie­noil­la. Tar­kas­tin Google map­sis­ta mis­tä on kyse. Katu­nä­ky­mä on vuo­del­ta 2011 ja satel­liit­ti­ku­va kai täl­tä vuo­del­ta. Kum­pa­na­kin vuon­na sata­ma on ollut täy­des­sä toi­min­nas­sa. Asuin­ta­lo­ja on raken­net­tu hur­jas­ti lisää. Jos jal­ka­käy­tä­vä jää lii­an kapeak­si, niin syy sii­hen ei ole sata­mas­sa. Kan­nat­tai­si var­maan raken­taa talot niin, että ne eivät syö jal­ka­käy­tä­vän vaa­ti­maa tilaa. Siis niin kau­an kuin se sata­ma ker­ran on ole­mas­sa liikenteineen.

   Kadun poik­ki­leik­kaus ei ole muut­tu­nut vuo­den 2011 street view kuvien jäl­keen. Auto­kais­to­ja on edel­leen kak­si suun­taan­sa plus ris­tey­sa­lu­eel­la kol­mas ryh­mit­ty­mis­kais­ta, jota täs­sä ollaan piden­tä­mäs­sä noin 50 met­ril­lä. Käve­ly­tie, jota ollaan kaven­ta­mas­sa, rajau­tuu mereen. Asun­nois­ta asias­sa ei ole kyse, vaan sii­tä, että Län­si­sa­ta­mas­ta lii­ken­nöi­vät auto­lau­tat ovat vuo­den 2011 jäl­keen kas­va­neet mer­kit­tä­väs­ti. Ecke­rö Linen uusi Fin­lan­dia aloit­ti lii­ken­nöin­nin jou­lu­kuus­sa 2012 ja Tal­lin­kin Megas­tar tam­mi­kuus­sa 2017. Näi­den yhteen­las­ket­tu hen­ki­lö­au­to­paik­ko­jen mää­rä on 665+800=1465. Niis­tä ne ruuh­ka­pii­kit aiheutuvat.

   Peri­aat­tees­sa kau­pun­gin ei oli­si mikään pak­ko leven­tää kyseis­tä auto­tie­tä. Maa­il­man­lop­pua ei ole vie­lä­kään tul­lut, vaik­ka Megas­tar on ollut lii­ken­tees­sä koh­ta 18 kuu­kaut­ta, joten tus­kin­pa tuli­si jat­kos­sa­kaan. Lisäk­si hait­ta ruuh­kis­ta koh­dis­tuu pit­käl­ti “oike­aan” osoit­tee­seen, eli auto­laut­to­jen mat­kus­ta­jil­le, vaik­ka jon­kin ver­ran asuk­kaat­kin jou­tu­vat kär­si­mään. Kau­pun­ki pää­tyi täl­lai­seen rat­kai­suun osit­tain sik­si, että sata­mal­la ja varus­ta­moil­la on pal­jon lob­baus­voi­maa. Myös Hel­sin­gin seu­dun kaup­pa­ka­ma­ri on jul­ki­ses­ti anel­lut kau­pun­gil­ta Län­si­sa­ta­maan joh­ta­vien auto­tei­den leven­tä­mis­tä ja tämä alkoi juu­ri­kin Megas­ta­rin lii­ken­nöin­nin käyn­nis­tyt­tyä. Jäl­ki­vii­saas­ti voi tode­ta, että kau­pun­gin oli­si pitä­nyt ker­toa Tal­lin­kil­le ja Ecke­rö Linel­le etu­kä­teen, että noin iso­jen lai­vo­jen hank­ki­mi­nen tapah­tuu omal­la vas­tuul­la. On mah­dol­lis­ta, että sata­man puu­ha­mie­het ovat lupail­leet kulis­seis­sa varus­ta­moil­le auto­tun­ne­lia, vaik­ka kau­pun­ki ei ole sel­lai­seen sitoutunut.

   Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en pidä tuon lisä­kais­tan raken­ta­mis­ta suu­re­na ongel­ma­na — jos oli­sin kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan jäsen, oli­sin mel­ko var­mas­ti äänes­tä­nyt esi­te­tyn rat­kai­sun puo­les­ta, vaik­ka ymmär­rän hyvin Oden ja Vih­rei­den perus­te­lut. Kadun län­si­reu­naa mah­tuu joka tapauk­ses­sa käve­le­mään hyvin jat­kos­sa­kin, itä­puo­les­ta tulee vähän kapea, kun se tosi­aan rajau­tuu jo val­miik­si mereen, mut­ta sel­lais­ta tilan­käyt­tö kau­pun­gis­sa usein on. Vie­rei­nen telak­ka aset­taa rajoi­tuk­sia, mut­ta ymmär­tääk­se­ni katuo­suut­ta voi­si leven­tää meren pääl­le muu­ta­mal­la met­ril­lä. Uuden ran­ta­muu­rin raken­ta­mi­nen on kui­ten­kin pirun kal­lis­ta, joten nyt teh­dään näin.

   Sum­ma sum­ma­rum: ei täs­sä tapauk­ses­sa sen suu­rem­paa dra­ma­tiik­kaa ole. Ker­too lähin­nä sii­tä, että kau­pun­gin prio­ri­tee­tit ovat oikeas­ti muu­al­la kuin käve­lyn edis­tä­mi­ses­sä, jota stra­te­gia­pu­heis­sa juh­li­taan. Tai tar­kem­min ottaen ker­too sii­tä, että kau­pun­gin stra­te­gias­sa esi­te­tyt tavoit­teet, Hel­sin­ki-Tal­lin­na-kak­sois­kau­pun­gin lii­ken­teen ohjaa­mi­nen kan­ta­kau­pun­gin läpi ja käve­ly­olo­suh­tei­den paran­ta­mi­nen, ovat ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään ja se ilme­nee täs­sä kon­kreet­ti­sel­la tavalla.

  4. Peter:
   En ole vähään aikaan käy­nyt Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin tie­noil­la. Tar­kas­tin Google map­sis­ta mis­tä on kyse. Katu­nä­ky­mä on vuo­del­ta 2011 ja satel­liit­ti­ku­va kai täl­tä vuo­del­ta. Kum­pa­na­kin vuon­na sata­ma on ollut täy­des­sä toi­min­nas­sa. Asuin­ta­lo­ja on raken­net­tu hur­jas­ti lisää. Jos jal­ka­käy­tä­vä jää lii­an kapeak­si, niin syy sii­hen ei ole sata­mas­sa. Kan­nat­tai­si var­maan raken­taa talot niin, että ne eivät syö jal­ka­käy­tä­vän vaa­ti­maa tilaa. Siis niin kau­an kuin se sata­ma ker­ran on ole­mas­sa liikenteineen.

   Kan­nat­taa ehkä käy­dä kat­so­mas­sa pai­kan pääl­lä… Ainoa raken­nus, joka on ko. kevyen lii­ken­teen väy­län var­teen raken­net­tu, on Cla­rion-hotel­li, ja sii­nä koh­den tila ei ole ongel­ma. Ongel­ma on Jät­kä­saa­ren­lai­tu­ril­la, mis­sä kais­tan leven­nys kuris­taa ran­nan kevyen lii­ken­teen pääväylää.

 4. Jos ei rajoi­tu­ta pelk­kään nykyi­seen Hel­sin­gin alu­ee­seen, niin naa­pu­ri­kau­pun­geis­sa Espoos­sa ja Van­taal­la on hyvää poten­ti­aa­lia ottaa vas­taan pää­kau­pun­ki­seu­dun väes­tön­kas­vua rai­de­lii­ken­teen var­sil­le. Van­taal­la eri­tyi­sen kii­vaan raken­ta­mi­sen alla ovat Veh­ka­lan ja Kivis­tön ase­man­seu­dut kehä­ra­dan var­rel­la ja Espoos­sa tul­laan tii­vis­tä­mään Suo­me­no­jan ja Kai­taan aluei­ta Län­si­met­ron jat­keen olles­sa raken­teil­la ja myös Kauklah­den ase­man lähet­ty­vil­lä oli­si pal­jon tilaa uudel­le tiheäm­mäl­le asu­tuk­sel­le, samoin kuin Lep­pä­vaa­ran ja Kilon välillä.

  Jo ennes­tään var­sin täy­teen raken­ne­tun Hel­sin­gin kaa­voi­tus sen sijaan on jol­la­kin taval­la epä­toi­vois­ta ja suo­ras­taan höl­möä. Asu­tus­ta yri­te­tään pus­kea väki­sin Suo­men talou­del­le äärim­mäi­sen tär­kei­den kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien pääl­le ja tiel­le. Hel­poin­ta sekä asuk­kail­le että kuor­ma-auto­jen kul­jet­ta­jil­le oli­si se, että lai­voil­ta pää­si­si jota­kin kevyel­tä lii­ken­teel­tä tehok­kaas­ti eris­tet­tyä väy­lää, mie­lui­ten sil­taa tai tun­ne­lia, pit­kin mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti pois kan­ta­kau­pun­gis­ta säteit­täi­sil­le val­ta­väy­lil­le tyh­jä­käyn­nil­lä die­se­lin käry­jä asuk­kai­den sil­mil­le pääs­te­le­mäs­tä. On käy­nyt ilmei­sek­si, että mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne ja rah­ti eivät useis­sa tapauk­sis­sa pää­se erkaan­tu­maan toi­sis­taan kuin vas­ta sata­mas­sa, kos­ka tal­vi­kausi pakot­taa varus­ta­mot käyt­tä­mään lii­ken­tees­sä enim­mäk­seen niin ras­kai­ta aluk­sia, ettei nii­tä ole miel­tä ajat­taa pel­kil­lä mat­kus­ta­jil­la ilman rah­tia. Juu­ri­han pien­ten aluk­sien hep­poi­suus ja epä­luo­tet­ta­vuus vei Lin­da Linen konkurssiin.

  Vuo­saa­ren sata­man osal­ta ihme­tyt­tää se, mik­sei sin­ne päin ole mah­dol­lis­ta saa­da met­roa jat­ket­tua yhtä ainoa­ta maan­pääl­lis­tä pysä­kin­vä­liä kun ver­taa sii­hen, mil­lai­nen urak­ka Län­si­met­ron jat­keen kans­sa Espoos­sa on vie­lä meneil­lään. Tämä seik­ka ja tois­si­jai­ses­ti kevyen lii­ken­teen väy­län puu­te jät­tää Vuo­saa­ren erit­täin huo­nos­ti mat­kus­ta­ja­sa­ta­mak­si soveltuvaksi.

  1. Mik­ko Num­me­lin:
   Jos ei rajoi­tu­ta pelk­kään nykyi­seen Hel­sin­gin alu­ee­seen, niin naa­pu­ri­kau­pun­geis­sa Espoos­sa ja Van­taal­la on hyvää poten­ti­aa­lia ottaa vas­taan pää­kau­pun­ki­seu­dun väes­tön­kas­vua rai­de­lii­ken­teen var­sil­le. Van­taal­la eri­tyi­sen kii­vaan raken­ta­mi­sen alla ovat Veh­ka­lan ja Kivis­tön ase­man­seu­dut kehä­ra­dan var­rel­la ja Espoos­sa tul­laan tii­vis­tä­mään Suo­me­no­jan ja Kai­taan aluei­ta Län­si­met­ron jat­keen olles­sa raken­teil­la ja myös Kauklah­den ase­man lähet­ty­vil­lä oli­si pal­jon tilaa uudel­le tiheäm­mäl­le asu­tuk­sel­le, samoin kuin Lep­pä­vaa­ran ja Kilon välillä.

   Jo ennes­tään var­sin täy­teen raken­ne­tun Hel­sin­gin kaa­voi­tus sen sijaan on jol­la­kin taval­la epä­toi­vois­ta ja suo­ras­taan höl­möä. Asu­tus­ta yri­te­tään pus­kea väki­sin Suo­men talou­del­le äärim­mäi­sen tär­kei­den kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien pääl­le ja tiel­le. Hel­poin­ta sekä asuk­kail­le että kuor­ma-auto­jen kul­jet­ta­jil­le oli­si se, että lai­voil­ta pää­si­si jota­kin kevyel­tä lii­ken­teel­tä tehok­kaas­ti eris­tet­tyä väy­lää, mie­lui­ten sil­taa tai tun­ne­lia, pit­kin mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti pois kan­ta­kau­pun­gis­ta säteit­täi­sil­le val­ta­väy­lil­le tyh­jä­käyn­nil­lä die­se­lin käry­jä asuk­kai­den sil­mil­le pääs­te­le­mäs­tä. On käy­nyt ilmei­sek­si, että mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne ja rah­ti eivät useis­sa tapauk­sis­sa pää­se erkaan­tu­maan toi­sis­taan kuin vas­ta sata­mas­sa, kos­ka tal­vi­kausi pakot­taa varus­ta­mot käyt­tä­mään lii­ken­tees­sä enim­mäk­seen niin ras­kai­ta aluk­sia, ettei nii­tä ole miel­tä ajat­taa pel­kil­lä mat­kus­ta­jil­la ilman rah­tia. Juu­ri­han pien­ten aluk­sien hep­poi­suus ja epä­luo­tet­ta­vuus vei Lin­da Linen konkurssiin.

   Vuo­saa­ren sata­man osal­ta ihme­tyt­tää se, mik­sei sin­ne päin ole mah­dol­lis­ta saa­da met­roa jat­ket­tua yhtä ainoa­ta maan­pääl­lis­tä pysä­kin­vä­liä kun ver­taa sii­hen, mil­lai­nen urak­ka Län­si­met­ron jat­keen kans­sa Espoos­sa on vie­lä meneil­lään. Tämä seik­ka ja tois­si­jai­ses­ti kevyen lii­ken­teen väy­län puu­te jät­tää Vuo­saa­ren erit­täin huo­nos­ti mat­kus­ta­ja­sa­ta­mak­si soveltuvaksi.

   Ja var­sin­kin kun met­ron kis­kot itsea­sias­sa jo mene­vät sata­maan asti… Pysäk­ki vain puuttuu!

  2. Mik­ko Num­me­lin:
   Vuo­saa­ren sata­man osal­ta ihme­tyt­tää se, mik­sei sin­ne päin ole mah­dol­lis­ta saa­da met­roa jat­ket­tua yhtä ainoa­ta maan­pääl­lis­tä pysä­kin­vä­liä kun ver­taa sii­hen, mil­lai­nen urak­ka Län­si­met­ron jat­keen kans­sa Espoos­sa on vie­lä meneil­lään. Tämä seik­ka ja tois­si­jai­ses­ti kevyen lii­ken­teen väy­län puu­te jät­tää Vuo­saa­ren erit­täin huo­nos­ti mat­kus­ta­ja­sa­ta­mak­si soveltuvaksi. 

   Jät­kä­saa­ren mat­kus­ta­ja­ter­mi­naa­li oli bus­si­lii­ken­teen varas­sa jotain rei­lun vuo­si­kym­me­nen ver­ran. Eikö­hän met­ron jat­ko onnis­tu lyhyem­mäl­lä aika­tau­lul­la siir­to­pää­tök­ses­tä, kun toi­nen rai­de­kin on jo val­mii­na. Sitä odo­tel­les­sa suk­ku­la­bus­sit Vuo­saa­ren ase­mal­le ja vaik­ka turis­teil­le (ei-HSL-)vesibussiyhteys kes­kus­taan. Bonuk­se­na Jät­kä­saa­res­ta vapau­tuu kilo­met­ri ran­ta­vii­vaa teh­dä vaih­teek­si vaik­ka jotain akerbryg­ge­mäis­tä viih­tyi­sää kau­pun­ki­ti­laa (ja tyy­rii­tä asuntoja).

   Tuk­hol­mas­ta Vär­ta­nin ter­mi­naa­lis­ta met­ro­lai­tu­ril­le tai­taa olla suun­nil­leen kilo­met­rin käve­ly­mat­ka (itse met­ro­mat­ka kes­kus­taan toki lyhyem­pi), ei tämä­kään ole mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä estänyt.

   1. Vaik­ka Vuo­saa­ren sata­ma­toi­min­to­ja kehi­tet­täi­siin, ei Jät­kä­saa­res­ta sii­tä huo­li­mat­ta vapau­tui­si ran­ta­vii­vaa sata­mal­ta muu­hun tar­koi­tuk­seen, kos­ka Hel­sin­gin sata­mien koko­nais­lii­ken­ne­mää­rien on ennus­tet­tu vain kas­va­van. Vas­ta rau­ta­tie­tun­ne­lin kai­va­mi­nen Suo­men­lah­den ali kään­täi­si Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan väli­sen meri­lii­ken­teen mää­rän laskuun.

   2. Mik­ko Num­me­lin:
    Vaik­ka Vuo­saa­ren sata­ma­toi­min­to­ja kehi­tet­täi­siin, ei Jät­kä­saa­res­ta sii­tä huo­li­mat­ta vapau­tui­si ran­ta­vii­vaa sata­mal­ta muu­hun tarkoitukseen 

    Sata­mal­ta on jo vapau­tu­nut ran­ta­vii­vaa todel­la pal­jon Jät­kä­saa­res­sa mui­hin tar­koi­tuk­siin. Edel­leen kehi­tet­tä­vää ja mah­dol­li­suuk­sia on, esi­mer­kik­si siir­tä­mäl­lä lai­tu­ri­pai­kan LJ3 Fer­ry Berth lii­ken­ne muil­le lai­tu­reil­le. Kysei­nen lai­tu­ri­paik­ka on suo­raan Sonc­kin maka­sii­nien taka­na, ja estää sii­nä pää­syn rantaan.

    Ran­ta­vii­va ei täs­sä nyt kui­ten­kaan ollut se kes­kei­nen jut­tu, vaan lii­ken­ne. Nykyi­sin aivan lii­an iso rek­ka­rah­dis­ta tulee Vuo­saa­ren sijaan Hel­sin­gin kes­kus­taan ja omal­la autol­la ajo lai­val­le on aivan lii­an hal­paa ja hou­kut­te­le­vaa ver­rat­tu­na sata­man lii­ken­tees­tä aiheu­tu­viin haittoihin.

 5. Jät­kä­saa­ren kevyen­lii­ken­teen yhteyk­sien tus­ka lie­nee vain kar­man lain pis­to kyl­jes­sä heil­le jot­ka ovat aja­mal­laan poli­tii­kal­la estä­neet kes­kus­ta­tun­ne­lin raken­ta­mi­sen ja sitä­kaut­ta sen että sata­maan­kin pää­si­si maan alta. Aika­naan jos oli­si perus­asiat lai­tet­tu yhdes­sä kun­toon ei tar­vit­si­si nyt las­ten­vau­nu­jen kans­sa liik­ku­jien­kaan kär­siä aika­naan teh­dyis­tä valin­nois­ta. Mut­ta kun on täy­ty­nyt vas­tus­taa ja vas­tus­taa niin täs­sä­pä sitä nyt ollaan.

  1. Jyri:
   Jät­kä­saa­ren kevyen­lii­ken­teen yhteyk­sien­tus­ka lie­nee vain kar­man lain pis­to kyl­jes­sä heil­le jot­ka ovat aja­mal­laan poli­tii­kal­la estä­neet kes­kus­ta­tun­ne­lin raken­ta­mi­sen ja sitä­kaut­ta sen että sata­maan­kin pää­si­si maan alta.

   Höpö höpö. Kes­kus­ta­tun­ne­lin suun­ni­tel­miin ei ole kos­kaan sisäl­ty­nyt haa­raa Län­si­sa­ta­maan. Vai­kea vas­tus­taa jotain, mitä ei ole edes ollut ole­mas­sa. Lem­min­käi­nen esit­ti pari vuot­ta sit­ten oman ver­sion­sa kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta, johon sisäl­tyy haa­ra Län­si­sa­ta­maan, mut­ta kysees­sä ei ole var­si­nai­nen suun­ni­tel­ma, vaan raa­pus­tus tasoa tupak­ka-askin kansi. 

   Nyt kau­pun­ki kui­ten­kin suun­nit­te­lee kes­kus­ta­tun­ne­lia uudes­taan ja muka­na on ole­tet­ta­vas­ti myös liit­ty­mä Län­si­sa­ta­maan. Suun­ni­tel­ma tulee näh­tä­vil­le rei­lun vuo­den kulut­tua. Tun­ne­lin haa­ra Länä­ril­tä Län­si­sa­ta­maan oli­si kiel­tä­mät­tä kiva sata­ma­lii­ken­teen kan­nal­ta, mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mil­lai­sek­si sen kan­nat­ta­vuus arvioi­daan ja mil­lai­sia rat­kai­su­ja se vaa­tii. Itse pel­kään pahoin, että hin­ta­lap­pu on astro­no­mi­nen eikä han­ke toteudu.

  2. Jyri:
   estä­neet kes­kus­ta­tun­ne­lin raken­ta­mi­sen … ei tar­vit­si­si nyt las­ten­vau­nu­jen kans­sa liik­ku­jien­kaan kärsiä 

   Pari mil­jar­dia sii­tä että ihmi­set mah­tu­vat jal­ka­käy­tä­väl­le, on sii­nä yli­mää­räi­sel­lä ajo­kais­tal­la hin­taa… Pari valo­tolp­paa lai­vo­jen ulos­ajo­por­teil­le tuli­si hal­vem­mak­si, pääs­te­tään katu­verk­koon vaik­ka auto vain 20 sekun­nin välein, jonot­ta­koot lai­vas­sa tai sata­ma voi kai­vaa ter­mi­naa­lin alle odo­tus­kais­tat jos on hyvää bisnestä.

 6. Tuk­hol­mas­sa Tal­link­Sil­jan käyt­tä­mään Vär­ta­nin sata­maa raken­ne­taan masii­vi­ses­ti (Nor­ra Djurgårdss­ta­den): Sin­ne raken­net­tiin kau­pun­ki­moot­to­ri­tie (Nor­ra län­ken) osak­si Tuk­hol­man kehätietä. 

  Samaan aikaan rek­ka­lii­ken­net­tä var­ten on ole­mas­sa Naan­ta­li — Kapells­kär ‑reit­ti.

  Vaik­kaan, että Tal­lin­nan kau­pun­gil­la ja Port of Tal­lin­nil­la oli­si halua saa­da osa rekois­ta pois kau­pun­gin kes­kus­tas­ta, luul­ta­vas­ti. Osa auto­mat­kai­li­jois­ta­kin voi­si arvos­taa nope­aa pää­syä jat­ka­maan eteen­päin ilman ruuhkaa. 

  Muu­ga — Vuo­saa­ri ‑lin­ja­lai­va oli­si jär­ke­väm­pi idea osal­le ras­kas­ta lii­ken­net­tä. Mil­le­kö­hän tahol­le tämä kuu­lui­si ja kuka sitä vei­si eteen­päin Tal­lin­nas­sa­kin ja kau­pal­li­ses­ti kannattavana?

 7. Yri­tim­me palaut­taa asian niin, että ongel­maa alet­tai­siin rat­kais­ta sii­tä pääs­tä, että ohja­taan suu­rem­pi osa kumi­pyö­rä­lii­ken­tees­tä kul­ke­maan Vuo­saa­ren kaut­ta. Hävi­sim­me äänin 7–6 (vihr + vas vas­taan muut).”

  Eri­tyi­ses­ti Jät­kä­saa­re­lais­ten kan­nat­taa taas seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa muis­taa, mit­kä tahot ovat hei­dän koti­ka­tu­jen­sa auto­ral­lin suojelijoita.

  Mil­jar­din ver­ran kau­pun­ki­lais­ten vero­ra­ho­ja auto­tun­ne­liin ehdo­tet­taes­sa on hyvä muis­taa, että val­tao­sa katu­ja tuk­ki­vas­ta lii­ken­tees­tä on vii­nan­ha­ku­mat­kal­la ole­via hupi­au­toi­li­joi­ta. Sii­nä tulee olut­las­til­le kova hin­ta. Toi­saal­ta, autoi­li­jat ovat muu­ten­kin tot­tu­neet mak­sat­ta­maan moni­hai­tal­li­sen päris­te­lyn­sä muil­la (vrt. esim. auto­paik­ka­nor­mi). Hyö­ty­lii­ken­ne kaduil­le kyl­lä mahtuu.

 8. Eikö Ruo­ho­lah­den ja Jät­kä­saa­ren auto­lii­ken­teen voi­si koko­nai­suu­des­saan ohja­ta kul­ke­maan Pork­ka­lan­ka­dul­le ja Län­si­väy­läl­le Län­si­sa­ta­man­ka­dun kaut­ta kat­ko­mal­la Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin ja Itä­me­ren­ka­dun yhtey­det Hie­ta­lah­den­ran­taan ja rajoit­ta­mal­la sit­ten erit­täin ras­kaal­la kädel­lä Pork­ka­lan­ka­dun lii­ken­net­tä Mec­he­li­nin­ka­dul­le ja eten­kin kes­kus­tan suun­taan (Hie­ta­lah­den­ran­taan ja Ruo­ho­lah­den­ka­dul­le)? Samal­la rat­ke­ai­si osa Län­si­väy­län ongel­maa (eli moot­to­ri­tie syöt­tä­mäs­sä hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä suo­raan nie­mel­lä sijait­se­vaan keskustaan).

  Pari tolp­paa ja lii­ken­ne­va­lo­jen uudel­lee­noh­jel­moin­ti ei var­maan­kaan pal­joa mak­sai­si ja auto­lii­ken­teel­le säi­lyi­si­vät hei­dän kai­paa­man­sa auto­yh­tey­det satamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.