Kaupunpunkiympäristölautakunnan lista 5.6.2018

En mene kokouk­seen, vaan Mik­ko Säre­lä menee, kos­ka teko­ä­lyyn liit­ty­vät asiat vei­vät aika­ni, enkä ehti­nyt kun­nol­la paneu­tu­maan mit­ta­vaan esi­tys­lis­taan. Sik­si selos­tus on aika kur­so­ri­nen. En selos­ta pöy­däl­lä ole­via asioi­ta uudelleen.

Lausun­to asun­to-osa­keyh­tiö­lain muu­tok­ses­ta, joka mah­dol­lis­taa pur­ka­van sanee­rauk­sen määräenemmistöpäätöksellä

Lob­ba­sim­me tätä muu­tos­ta Ris­to Rau­ta­van kans­sa voij­mak­kaas­ti vii­me kau­del­la (Myl­ly­pu­ro!), joten me tie­tys­ti kan­na­tam­me tätä muu­tos­ta. Vai­ku­tus on Hel­sin­gis­sä merkittävä.

Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin liikennesuunnitelma

Tämä jäi pöy­däl­le. Kos­ka asia on peri­aat­tees­sa mer­ki­tyk­sel­li­nen ja täs­tä tul­laan åänes­tä­mään, kom­men­toin tätä kui­ten­kin ja sanon, että on pää­tet­tä­vä kon­ser­ni­ta­sol­la, että Tal­lin­nan kumi­pyö­rä­lii­ken­net­tä on ohjat­ta­va enem­män Vuo­saa­reen. Mei­dän lau­ta­kun­tam­me ei voi mitään Sata­man osaop­ti­moin­nil­le, muit­ta kau­pun­gin­hal­li­tus ja sen kon­ser­ni­jaos­to voivat.

Töö­lön­tul­lin kort­te­lin asemakaava

Täs­sä kaa­vas­sa kiis­ta kos­kee tont­tia, joka on jätet­ty kaa­vas­ta pois. HS kir­joit­ti asias­ta tänään näyt­tä­väs­ti. Tuol­le pois jäte­tyl­le ton­til­le halut­tai­siin myös asu­mis­ta – aika pal­jon – eikä viras­to hyväk­sy sitä, van puol­taa hotel­lia tai toi­mis­to­ja. Tämä joko palau­te­taan niin, että pois jätet­ty tont­ti lii­te­tään kaa­vaan tai lau­ta­kun­ta ohjeis­taa sen ton­tin osal­ta.  Vir­ka­mie­het ovat aika mili­tant­te­ja puo­lus­taes­saan toi­mis­to­ja, vaik­ka nii­tä on tyh­jil­lään aika pal­jon  ja kehi­tys menee sii­hen, että toi­mis­to­ti­laa on hen­keä koh­den puo­let vähem­män kuin ennen.

Kort­te­lis­sa on mm. uima­hal­li ja Työ­ter­veys­lai­tok­sen van­hat tilat.

Mel­kin­lai­tu­rin kaava

Jät­kä­saa­ren kaa­voi­tus ete­nee 2 300 asuk­kaal­la. Tämä nou­dat­taa aiem­min luk­koon lyö­ty­jä peri­aat­tei­ta. Täs­sä raken­ta­mi­nen madal­tuu koh­ti ran­taa. Toi­sin­kin oli­si voi­tu mene­tel­lä (vrt. Meri­ka­tu), mut­ta täl­lä nyt mennään.

Paki­lan ja tuo­ma­rin­ky­län aluesuunnitelma

Alu­eel­le on suun­ni­tel­tu jon­kin ver­ran raken­ta­mis­ta, mut­ta täs­sä kes­ki­ty­tään suo­je­luun. Kur­so­ri­sel­la tutus­tu­mi­sel­la vai­kut­taa ole­van kun­nos­sa. Kokouk­seen osal­lis­tu­vat saa­vat täs­tä parem­paa tietoa.

Puo­tin­har­jun Puhok­sen varaa­mi­nen kiinteistökehittäjälle

Han­ka­la jut­tu. Van­has­sa osta­ris­sa on maa­han­muut­ta­jien omis­ta­mia tilo­ja, jot­ka ovat nyt vaa­ras­sa. He ovat ilmei­ses­ti mak­sa­neet niis­tä yli­hin­taa ymmär­tä­mät­tä raken­nuk­sen mit­ta­vaa kor­jaus­vel­kaa ja maan­vuo­kra­so­pi­muk­sen päät­ty­mis­tä. Jokin koh­tuul­li­nen rat­kai­su tähän on löy­det­tä­vä. Ei sen voi antaa pys­tyyn­kään hajota.

Myl­ly­pu­ron perus­kou­lun kaava

Kou­lua vähän laa­jen­ne­taan. Enti­sen yhteis­kou­lun raken­nus suojellaan.

Vuo­kraus­pe­rus­teet kuninkaantammessa

Vuo­kra vapaa­ra­hoit­tei­sis­sa ton­teis­sa 2,3 €/m2/kk (asuin­ne­liö)  ja Hitas- sekä Ara-ton­teis­sa vas­taa­vas­ti vähemmän.

Maan­käyt­tö­so­pi­mus: Pöl­lö­laak­so asuinkäyttöön

Kau­pun­gil­le 6,7 M€:n rahal­li­nen kor­vaus kaa­voi­tus­hyö­dys­tä ja 1 200 neliö­tä maata.

 

 

15 vastausta artikkeliin “Kaupunpunkiympäristölautakunnan lista 5.6.2018”

 1. Polii­tik­ko­jen on nyt pak­ko pis­tää vir­ka­mie­hil­le luu kurk­kuun ja antaa raken­taa asun­to­ja Töö­lös­sä. Ei teil­lä ole mitään oikeut­ta sit­ten enää edes aset­tua ehdol­le vaa­leis­sa, jos puheet ja lupauk­set asun­to­jen raken­ta­mi­ses­ta ei kon­kre­ti­soi­du. Ihan jär­jet­tö­miä tyyp­pe­jä Hel­sin­gis­sä vir­ka­mie­hi­nä, kun yri­te­tään pakot­taa käyt­tä­mään omai­suut­taan tehot­to­mas­ti ja kau­pun­gin­kin etua vas­taan. Sit­ten vie­lä YIT muka­na vir­ka­mies­ten lel­lik­ki­nä. Ei mitään yllät­tä­vää kun Pasi­la­kin annet­tiin heil­le ilman kil­pai­lua ja laa­tu­vaa­tei­ta. Vir­ka­mie­het ovat sulaa vahaa näi­den jät­tien edes­sä ja muut saa­vat kärsiä.

  1. Ante­ro Umpi­mie­li:
   Polii­tik­ko­jen on nyt pak­ko pis­tää vir­ka­mie­hil­le luu kurk­kuun ja antaa raken­taa asun­to­ja Töö­lös­sä. Ei teil­lä ole mitään oikeut­ta sit­ten enää edes aset­tua ehdol­le vaa­leis­sa, jos puheet ja lupauk­set asun­to­jen raken­ta­mi­ses­ta ei kon­kre­ti­soi­du. Ihan jär­jet­tö­miä tyyp­pe­jä Hel­sin­gis­sä vir­ka­mie­hi­nä, kun yri­te­tään pakot­taa käyt­tä­mään omai­suut­taan tehot­to­mas­ti ja kau­pun­gin­kin etua vas­taan. Sit­ten vie­lä YIT muka­na vir­ka­mies­ten lel­lik­ki­nä. Ei mitään yllät­tä­vää kun Pasi­la­kin annet­tiin heil­le ilman kil­pai­lua ja laa­tu­vaa­tei­ta. Vir­ka­mie­het ovat sulaa vahaa näi­den jät­tien edes­sä ja muut saa­vat kärsiä. 

   Töö­lö­läi­se­nä en pidä sii­tä, että Töö­lös­tä on tulos­sa nuk­ku­ma­lä­hiö työ­paik­ko­jen kai­ko­tes­sa. Se tie­tää samal­la pal­ve­lu­jen heik­ke­ne­mis­tä ja vähi­tel­len kur­jis­tu­vaa kier­ret­tä. Oleel­lis­ta on pääs­tä eroon type­ris­tä pai­koi­tus­nor­meis­ta, jot­ka siir­tä­vät työ­pai­kat Kehä I:n varteen.

   Tal­lin­nan kumi­pyö­rä­lii­ken­ne voi ihan hyvin tul­la Jät­kä­saa­reen. Sen ajat­ta­mi­nen Mec­he­li­nin­ka­dul­le on höl­möä, kun se voi­tai­siin ajat­taa suo­raan Länkkärille. 

   Jät­kä­saa­ri on muu­ten­kin lii­an har­vaan kaa­voi­tet­tu ja jos vie­lä ran­nat raken­ne­taan mata­laa, niin tehok­kuus ei rii­tä pal­ve­lui­den syn­ty­mi­seen. Onko koko alu­een tehok­kuus 10 000 m², joka lie­nee mini­mi jär­ke­väl­le suunnittelulle?

   1. Kal­le: Töö­lö­läi­se­nä en pidä sii­tä, että Töö­lös­tä on tulos­sa nuk­ku­ma­lä­hiö työ­paik­ko­jen kai­ko­tes­sa. Se tie­tää samal­la pal­ve­lu­jen heik­ke­ne­mis­tä ja vähi­tel­len kur­jis­tu­vaa kier­ret­tä. Oleel­lis­ta on pääs­tä eroon type­ris­tä pai­koi­tus­nor­meis­ta, jot­ka siir­tä­vät työ­pai­kat Kehä I:n varteen.

    Kan­ta­kau­pun­ki ei (enää) ole ide­aa­li­nen sijain­ti­paik­ka isoil­le toi­mis­to­työ­pai­koil­le, joten ei nii­tä kan­na­ta väki­sin yrit­tää siel­lä säi­lyt­tää. Sen sijaan kan­nat­tai­si lie­ven­tää sää­te­lyä, jol­loin mah­dol­lis­tet­tai­siin muun­lais­ten työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­nen. Mik­si työ- ja asuin­ti­lat pitää ero­tel­la niin tar­kas­ti toi­sis­taan? Van­hois­sa talois­sa on nii­tä molem­pia samanaikaisesti.

   2. Kan­ta­kau­pun­gis­sa on toi­mis­to­ti­laa tyh­jil­lään pal­jon vähem­män kuin muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, joten ei se ihan sur­kea­kaan paik­ka toi­mis­toil­le ole.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kan­ta­kau­pun­gis­sa on toi­mis­to­ti­laa tyh­jil­lään pal­jon vähem­män kuin muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, joten ei se ihan sur­kea­kaan paik­ka toi­mis­toil­le ole. 

    Toi­saal­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa lie­nee muu­tet­tu toi­mi­ti­laa muu­hun käyt­töön pal­jon enem­män kuin muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, eli tar­jon­ta on vähen­ty­nyt. Ydin­kes­kus­tas­sa ja Ruo­ho­lah­des­sa kysyn­tä on voi­ma­kas­ta, mut­ta mark­ki­na­hin­to­jen perus­teel­la sen jäl­keen Kei­la­nie­mi onkin jo muu­ta kan­ta­kau­pun­kia houkuttelevampi.

   4. Vil­le: Toi­saal­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa lie­nee muu­tet­tu toi­mi­ti­laa muu­hun käyt­töön pal­jon enem­män kuin muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, eli tar­jon­ta on vähen­ty­nyt. Ydin­kes­kus­tas­sa ja Ruo­ho­lah­des­sa kysyn­tä on voi­ma­kas­ta, mut­ta mark­ki­na­hin­to­jen perus­teel­la sen jäl­keen Kei­la­nie­mi onkin jo muu­ta kan­ta­kau­pun­kia houkuttelevampi.

    Kan­ta­kau­pun­gin toi­mis­to­jen ongel­ma on yleen­sä pai­koi­tus­ti­lan puu­te, jota pahen­ne­taan höl­möl­lä nor­mis­tol­la. Jäi­hän SOK:kin kau­pun­kiin, kun sai halua­man­sa paikoituksen.

   5. Mie­les­tä­ni on myös hyvä tun­nis­taa toi­mis­to­ti­lan ulkois­vai­ku­tuk­set, jot­ka tuli­si ottaa huo­mioon tont­tien hin­noit­te­lua poh­dit­taes­sa. Aina­kin lii­ken­ne­ver­kon sym­met­ri­sem­pi kuor­mi­tus ja pal­ve­lu­tar­jon­nan para­ne­mi­nen ovat vai­ku­tuk­sia joi­den perus­teel­la voi pitää perus­tel­tu­na toi­mis­to­jen pakot­ta­mis­ta asui­na­luei­den sekaan, vaik­ka se aiheut­tai­si­kin ton­tin arvon ale­ne­mis­ta suh­tees­sa pelk­kään asuinrakentamiseen.

    Sekoit­tu­nut kau­pun­ki­ra­ken­ne on kaik­kein paras­ta kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Ei heh­taa­rin kokoi­nen puis­to­kaan ole yhtään min­kään arvoi­nen, jos se on jos­sain kor­ves­sa met­sän ympäröimänä.

    Sinän­sä tehok­kain­ta kau­pun­ki­ra­ken­net­ta oli­si lii­ke­ti­lo­jen, tomis­to­jen ja asun­to­jen pääl­lek­käi­syys. Katu­ta­sos­sa lii­ke­ti­laa, lii­ke­ti­lan ylä­puo­lel­la muu­ta­ma ker­ros toi­mis­to­ja, ja hui­puil­la asun­to­ja lähim­pä­nä valoa ja kauim­pa­na katu­pö­lys­tä ja ‑melus­ta.

   6. ark­ki­teh­ti:
    Sinän­sä tehok­kain­ta kau­pun­ki­ra­ken­net­ta oli­si lii­ke­ti­lo­jen, tomis­to­jen ja asun­to­jen pääl­lek­käi­syys. Katu­ta­sos­sa lii­ke­ti­laa, lii­ke­ti­lan ylä­puo­lel­la muu­ta­ma ker­ros toi­mis­to­ja, ja hui­puil­la asun­to­ja lähim­pä­nä valoa ja kauim­pa­na katu­pö­lys­tä ja ‑melus­ta.

    Tuo kek­sit­tiin 100 vuot­ta sit­ten Wie­nis­sä ja var­maan jo sitä ennen muuallakin.
    Mik­si eri toi­min­not eivät sai­si sijoit­tua vapaas­ti? Jot­kut toi­min­not ehkä kasaan­tui­si­vat ja syn­tyi­si segre­gaa­tio­ta, kos­ka se syn­nyt­tää lisä­ar­voa, mut­ta joil­le­kin toi­min­noil­le sekoit­tu­nut ja moni­käyt­tö-kau­pun­ki­ra­ken­ne sopisi.

   7. Vil­le: Tuo kek­sit­tiin 100 vuot­ta sit­ten Wie­nis­sä ja var­maan jo sitä ennen muuallakin.
    Mik­si eri toi­min­not eivät sai­si sijoit­tua vapaas­ti? Jot­kut toi­min­not ehkä kasaan­tui­si­vat ja syn­tyi­si segre­gaa­tio­ta, kos­ka se syn­nyt­tää lisä­ar­voa, mut­ta joil­le­kin toi­min­noil­le sekoit­tu­nut ja moni­käyt­tö-kau­pun­ki­ra­ken­ne sopisi.

    Sen takia, ettei tar­peet­to­mil­la­vir­ka­mie­hil­lä eikä val­lan­ha­lui­sil­la polii­ti­koil­la enää oli­si hiek­ka­laa­tik­koa päteä.

 2. Jät­kä­saa­ren­lai­tu­rin liikennesuunnitelma

  Erin­omais­ta! Jät­kä­saa­ren alue kär­sii jat­ku­vas­ti pie­nis­tä ruu­vauk­sis­ta, joil­la sata­man lii­ken­teen hel­pot­ta­mi­sek­si kai­kel­ta muul­ta ote­taan tilaa. Nyt vii­mei­sim­pä­nä pää­tös­esi­tyk­se­nä tämä Jät­kä­saa­ren jo muu­ten­kin lii­an kapean ran­ta­rei­tin kaven­ta­mi­nen lisä­kais­tan saa­mi­sek­si. Van­ho­jen ja tule­vien syn­tien lis­ta on pit­kä, mm.
  — pää­tös nos­taa nopeus­ra­joi­tuk­sia Jät­kä­saa­ren kaduil­la kun kaik­kial­la muu­al­la Hel­sin­gis­sä nii­tä las­ke­taan tur­val­li­suu­den vuoksi
  — Tyy­nen­me­ren­ka­dun rek­ka­kais­tan raken­ta­mi­nen, jol­la alun­pe­rin kak­si­kais­tai­sek­si (plus rati­kat) suun­ni­tel­tu Tyy­nen­me­ren­ka­tu leven­net­tiin kol­me­kais­tai­sek­si ja kiin­ni van­hoi­hin sata­ma­ma­ka­sii­nei­hin, jot­ta lai­voil­ta saa­daan rekat nopeam­min ulos
  — „,

 3. Vir­ka­mie­het ovat aika mili­tant­te­ja puo­lus­taes­saan toi­mis­to­ja, vaik­ka nii­tä on tyh­jil­lään aika pal­jon ja kehi­tys menee sii­hen, että toi­mis­to­ti­laa on hen­keä koh­den puo­let vähem­män kuin ennen.

  Kam­pis­sa remon­toi­tiin 5 vuot­ta sit­ten isol­la rahal­la van­ha talo toi­mis­toik­si, kuten kaa­van mukai­nen käyt­tö­tar­koi­tus on. Nyt kiin­teis­tö-oy meni nurin, kun toi­min­ta on ollut tap­piol­lis­ta — aiko­muk­se­na on teh­dä asun­to­ja tilal­le. Anne­taan­ko­han tähän lupa?

 4. Jät­kä­saa­ren osal­ta oli­si hyvä päät­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä, halu­taan­ko lisää sata­maa vai asui­na­luei­ta. Lii­an mas­sii­vi­si­na ne eivät lii­ken­tei­neen samaan paik­kaan mahdu.

 5. Mik­si kaa­voi­tuk­ses­sa pitää päät­tää, tulee­ko tuol­le ton­til­le toi­mis­to­ja vai asun­to­ja? Kaa­voi­tus on ehkä tar­peen, jot­ta mm. raken­nus­ten ulkois­vai­ku­tuk­set voi­daan huo­moi­da, mut­ta luu­li­si, että mark­ki­nat kui­ten­kin kyke­ni­si­vät sen­tään päät­tä­mään hyvän suh­teen toi­mis­to­jen ja asun­to­jen määrälle.

  1. Ossi Sare­so­ja:
   Mik­si kaa­voi­tuk­ses­sa pitää päät­tää, tulee­ko tuol­le ton­til­le toi­mis­to­ja vai asun­to­ja? Kaa­voi­tus on ehkä tar­peen, jot­ta mm. raken­nus­ten ulkois­vai­ku­tuk­set voi­daan huo­moi­da, mut­ta luu­li­si, että mark­ki­nat kui­ten­kin kyke­ni­si­vät sen­tään päät­tä­mään hyvän suh­teen toi­mis­to­jen ja asun­to­jen määrälle.

   Kaa­voi­tuk­ses­sa pitää päät­tää pal­jon muu­ta­kin, kuten katon muo­to ja talon väri­kin, kos­ka miten muu­ten polii­ti­kot ja val­mis­te­le­vat vir­ka­mie­het voi­si­vat tun­tea käyt­tä­vän­sä valtaa?

 6. Onko­han tuos­ta lain­sää­dän­nön muu­tok­ses­ta sit­ten­kään mitään hyö­tyä Helsingissä.
  Pur­ka­va kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen on jo juri­di­ses­ti täy­sin mah­dol­lis­ta yksi­tyis­ten sijoit­ta­jien omis­ta­mil­le yhtiöil­le, siis sel­lai­sis­sa jois­sa osak­keet ovat yhden tai useam­man ammat­ti­mai­sen tahon hal­lus­sa. Omis­ta­jat tie­dos­ta­vat kor­jaus­ve­lan mää­rän ja pää­tös yhtiön pur­ka­mi­ses­ta on help­po tehdä.

  Kau­pun­gin vir­ka­mie­het kui­ten­kin edel­lyt­tä­vät kaa­va­hank­keis­sa MAL sopi­muk­seen vii­ta­ten että 30–50 % ton­tin raken­nusoi­keu­des­ta tulee luo­vut­taa yleis­hyö­dyl­li­sel­le toi­mi­jal­le ARA tuo­tan­toon (kor­ko­tu­ki tai väli­mal­li). Tyy­pil­li­ses­ti raken­nusoi­keu­den mää­rä kas­vaa kaa­va­hank­kees­sa kak­sin­ker­tai­sek­si, toi­mi­ja saa siis kaa­voit­taa omis­ta­mal­leen ton­til­le ARA raken­nuk­sen ja pitää itsel­lään jo aiem­min omis­ta­man­sa mää­rän raken­nusoi­keut­ta. Ei vai­ku­ta kovin­kaan vii­saal­ta ja yhden­mu­kai­suus­pe­ri­aat­teen kan­nal­ta sama vaa­ti­mus tulee tie­tys­ti osoit­taa yksi­tyi­sil­le Asunto-osakeyhtiöille.
  Yhtiö­ko­kouk­ses­sa tulee mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja, “mis­täs jos pure­taan talo ja kaa­voi­te­taan HEKA:lle tai A‑kruunulle vuo­kra­ta­lo mei­dän pihal­le, haluk­kaat saa muut­taa van­han raken­nuk­sen tilal­le raken­net­ta­vaan uuteen kerrostaloon.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.