Kaupunkiympäristölautakunta Torontossa (2) Liikenne

Toron­to on jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­sä jäl­ki­ju­nas­sa, mut­ta yrit­tää paran­taa tapo­jaan. Se on kui­ten­kin poliit­ti­sis­ta suh­dan­teis­ta kiin­ni. Lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat pel­kää­vät syk­syn vaa­le­ja, jot­ka voi­vat nos­taa oikeis­to­po­pu­lis­tin osa­val­tion joh­toon. Hänen vel­jen­sä – sit­tem­min kuol­lut huu­mei­den käyt­tä­jä – val­taan tul­les­saan lak­kaut­ti jo aloi­te­tun met­ron­työ­maan ja mää­rä­si var­muu­den vuok­si jo kai­ve­tun tun­ne­lin täytettäväksi.
Tekeil­lä ja suun­nit­teil­la on usei­ta poi­kit­tai­sia ja säteit­täi­siä pika­ra­tik­ka­lin­jo­ja. Nii­den var­rel­le kes­ki­te­tään erit­täin teho­kas­ta asu­mis­ta, jopa yli 50 kerrokseen.
Toron­to toi­mii lähin­nä yksi­tyi­sau­toil­la, mut­ta ydin­kes­kus­taan töi­hin tule­vis­ta 80 % tulee joukkoliikenteellä.
Tääl­lä­kin halut­tiin muut­taa kes­kus­taa hal­ko­va moot­to­ri­tie taval­li­sek­si kaduk­si – ei bule­var­di­soi­da, kuten meil­lä sano­taan vaan nor­ma­li­soi­da kaduk­si. Val­tao­sal­taan kau­pun­kia ympä­röi­vää oma­ko­ti­mat­toa edus­ta­va val­tuus­to hyl­kä­si hank­keen. Lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat oli­vat täs­tä todel­la kat­ke­ria. Oli­si hidas­ta­nut mat­ka-aikaa kol­mel­la minuu­til­la samal­la kun kau­pun­gin toi­mi­vuus oli­si paran­tu­nut paljon
Toron­to on pois­ta­nut auto­paik­ka­nor­min. Se on siis mah­dol­lis­ta. Kes­kus­tan tun­tu­mas­sa asu­vil­la on vähän auto­ja, kos­ka kau­pun­gis­sa autoa ei tar­vit­se mihin­kään ja jos jos­kus tar­vit­see, sen voi vuokrata.

Täl­lai­nen kau­pun­gin hal­ki kul­ke­va moot­to­ri­tie ei ole mikään kau­pun­ki­ku­val­li­nen hel­mi. Kuvi­tel­kaa täl­lai­nen ympä­ris­tö vaik­ka Espal­le. Moot­to­ri­tie raken­net­tiin pila­reil­le, kos­ka maan­ta­sol­la ei ollut tilaa. Vähän kes­kus­tan ulko­puo­lel­la on käyn­nis­sä pro­jek­ti ottaa tämä moot­to­ri­tien alla ole­va tila hyö­ty­käyt­töön. Sen vir­kis­tys­käyt­töä hait­taa kui­ten­kin kova melu.

Jot­kut asuin­ta­lois­ta on raken­net­tu peri­aat­teel­la, että jos tar­vit­set­te autoa, älkää tul­ko tän­ne, kos­ka meil­lä ei ole pysä­köin­ti­paik­ko­ja. 50-ker­rok­si­sen tor­nin kel­la­riin suo­ma­lai­sen nor­min mukai­nen mää­rä auto­paik­ko­ja mak­sai­si niin tol­kut­to­mas­ti, ettei nii­tä kan­na­ta teh­dä. Kukaan ei valit­ta­nut sii­tä, että auto­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen on jätet­ty mark­ki­noi­den vastuulle.
Monet nuo­ret ovat hylän­neet lap­suu­den­ko­tin­sa elä­män­tyy­lin ja muut­ta­neet kes­kus­tan tun­tu­maan käve­ly­mat­kan pää­hän työ­pai­koil­taan. He eivät han­ki autoa, ja sik­si on mah­dol­lis­ta raken­taa auto­paik­ko­ja olen­nai­ses­ti vähem­män kuin nii­tä vaa­di­taan meillä.
Ensim­mäi­nen (?) jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu­kin on kes­kus­tas­sa otet­tu käyt­töön. Kings Road on muu­tet­tu jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töön samal­la taval­la kuin Hämeen­tie on pää­tet­ty muut­taa meil­lä. Autol­la saa ajaa, mut­ta ei ris­teyk­ses­tä suo­raan vaan on kään­nyt­tä­vä. Näin yri­te­tään saa­da rati­koil­le vapaa­ta tilaa.

Olin ais­ti­va­ni, että lii­ken­ne­po­liit­ti­set asen­teet ovat polarisoitumassa.

Lii­ken­teen ren­gas­me­nu oli huo­mat­ta­van hil­jais­ta. Ei nas­to­ja, hil­jai­sen asfal­tin käyt­tö mah­dol­lis­ta. Tämä ei kos­ke­nut kak­kia katu­ja. Beto­ni­pääl­lys­te oli yhtä melui­saa kuin mei­dän asfalttimme.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta Torontossa (2) Liikenne”

 1. Muis­tut­taa aika pal­jon Hel­sin­kiä. Kes­ke­ne­räi­siä hank­kei­ta vino pino, pää­tök­sen­teon kyvyn puute.

 2. https://yle.fi/uutiset/3–10206804

  Uuti­ses­sa todetaan:“Taloustutkimuksen tut­ki­mus­pääl­lik­kö Juho Rah­ko­nen muis­tut­taa, että oikeis­to­lai­nen ajat­te­lu on Suo­mes­sa aika har­vi­nais­ta – vajaa kym­me­nen pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on tut­ki­mus­ten mukaan aja­tuk­sil­taan oikeis­to­lai­sia. Enem­män val­lit­see hyvin­voin­ti­val­tio­kes­kei­nen ajattelu.”

  Tämä on kes­kei­nen ongel­ma, että sosia­lis­mis­sa lop­puu rahat. Hie­no esi­merk­ki on kun val­tio vel­kaan­tuu noususuh­dan­tees­sa ja polii­ti­kot näper­te­le­vät Torontossa.

 3. Lii­ken­teen ren­gas­me­nu oli huo­mat­ta­van hil­jais­ta. Ei nas­to­ja, hil­jai­sen asfal­tin käyt­tö mahdollista.”

  Toron­tos­sa on siis saman tyyp­pi­nen tal­vi kuin täällä.

  Täl­lä het­kel­lä taas asvalt­ti­ko­neet höy­ryä­vät täyt­tä vauh­tia. Veron­mak­sa­jien rahaa jyrä­tään katui­hin hui­kei­ta sum­mia, ensi tal­ve­na nas­toil­la pölyk­si hiot­ta­vak­si. Lisäk­si vain auto­kais­tat pin­noi­te­taan, vie­res­sä ole­vaan, hal­kea­mia täyn­nä ole­vaan kevyen lii­ken­teen väy­lään ei kosketa.

  Kuka päät­tää, mit­kä väy­lät pin­noi­te­taan? Kau­pun­gis­sa, jos­sa yksi­tyi­sau­toi­lu on prio­ri­soi­tu viho­vii­mei­sek­si liikkumismuotovaihtoehdoksi.

 4. Onko Toron­tos­sa sama ongel­ma kuin Hel­sin­gis­sä? Vaik­ka kuin­ka lii­ken­ne­va­lo­ja ohjel­moi­daan, niin aina joku auto onnis­tuu pää­se­mään läpi.

 5. Jos ja kun auto­paik­ka­nor­meis­ta lopul­ta jos­kus luo­vu­taan, sen oli­si paras joh­taa välit­tö­mäs­ti kor­keam­pien ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa aina tilai­suu­den tul­len (ja mik­sei muu­al­la­kin). Kivi­jal­ka­kau­pat ja muu kiva pöhi­nä ei pär­jää ilman iso­ja poten­ti­aa­li­sia asia­kas­mää­riä ja täl­lä het­kel­lä se toteu­tuu vain pai­kois­sa, jon­ne tul­laan muu­al­ta­kin kuin sii­tä välit­tö­mäs­tä ympä­ris­tös­tä -> joh­taa nii­den aluei­den kivi­jal­ko­jen näi­vet­ty­mi­seen, kos­ka poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta lii­an suu­ri osa vie osto­voi­man­sa muu­al­le. Muu­ten­kin asu­kas­ti­hey­den kas­vat­ta­mi­nen lait­ta­mal­la asun­not pääl­lek­käin tekee mah­dol­li­sek­si pitää vihe­ra­lu­eet ennal­laan ja tilaa jää vie­lä eri­lai­sil­le kulkuväylillekin.

 6. Hesa­rin tosi­kot ja vei­ti­kat, eli mie­li­pi­de­pals­tan elä­män­kou­lu­lai­set, ovat men­neet iloi­ses­ti sekai­sin bule­var­di-sanas­ta. Ihme­tel­lään, että kuka kum­ma haluai­si muka asua tuol­lai­sel­la kum­mal­li­sel­la ulko­maan ihmeel­lä. Eli kes­kus­te­lu bule­var­di­soi­mi­ses­ta har­haut­taa ihmi­set luu­le­maan, että puhu­taan jos­tain uudes­ta jutus­ta, vaik­ka Hel­sin­ki nyt on raken­net­tu ennen Aal­lon ajan alkua sel­lais­ten katu­jen var­sil­le jos­ta nyt puhu­taan sit­ten täs­sä kes­kus­te­lus­sa bule­var­dei­na, eli katu jota reu­nus­taa ker­ros­ta­lot ja kes­kel­lä vir­taa lii­ken­ne. Kun kat­soo mis­sä ihmi­set omas­ta vapaas­ta tah­dos­taan mak­sa­vat kor­keim­pia hin­to­ja asu­mi­ses­taan, niin voi­si väit­tää että moni halu­aa asua tuol­lai­sel­la kum­mal­la bulevardilla.

 7. Kuka Toron­tos­sa teil­le on tuol­lai­sia väit­tei­tä auto­paik­ka­nor­mis­ta esit­tä­nyt? Siis tyy­liin, että “Toron­to on pois­ta­nut auto­paik­ka­nor­min. Se on siis mah­dol­lis­ta.”? Väi­te ei nimit­täin pidä paikkaansa.

  Toron­tos­sa on yhä park­ki­paik­ka­nor­mit, vie­lä­pä erit­täin yksi­tyis­koh­tai­set sel­lai­set. Siel­lä­kin on halut­tu estää raken­nut­ta­jien vapaa­mat­kus­ta­mi­nen ja auto­paik­ko­jen koko­naan teke­mät­tä jät­tä­mi­nen. Mut­ta asuin­ra­ken­nuk­sis­sa park­ki­paik­ka­nor­mit eivät ole siel­lä kovin tiu­kat. Toron­ton auto­paik­ka­nor­mi on asuin­ra­ken­nuk­sis­sa alim­mil­laan vain 1 auto­paik­ka 10 asun­toa koh­ti. Toron­ton nykyi­set auto­paik­ka­nor­mit löy­ty­vät tästä:

  https://www.toronto.ca/zoning/bylaw_amendments/ZBL_NewProvision_Chapter200.htm

  1. Yksiautoaikka/10 asun­toa on jok­seen­kin sama kuin se, ettei ole nor­mia lain­kaan. Ilmeies­ti tuos­ta­kin saa poik­keuk­sen, kos­ka meil­le esi­tel­tiin kor­kea, täy­sin auto­pa­ka­ton talo.

 8. Toron­tos­sa mää­rät­tiin jo aloi­tet­tu met­ro­työ­maa lak­kau­tet­ta­vak­si ja jo kai­vet­tu tun­ne­li täy­tet­tä­väk­si. Espoos­sa taas mää­rät­tiin ase­ma­lai­tu­rit lyhen­net­tä­vik­si. Syyl­li­siä ei ole vie­lä saa­tu kiinni.

  1. Mal­lia Toron­tos­ta:

   Toron­tos­sa mää­rät­tiin jo aloi­tet­tu met­ro­työ­maa lak­kau­tet­ta­vak­si ja jo kai­vet­tu tun­ne­li täy­tet­tä­väk­si. Espoos­sa taas mää­rät­tiin ase­ma­lai­tu­rit lyhen­net­tä­vik­si. Syyl­li­siä ei ole vie­lä saa­tu kiinni.

   Lues­ke­lin Toron­ton Scar­bo­rough-met­ro­hank­kees­ta. Ilmei­ses­ti sii­nä kävi niin, että bud­jet­ti pomp­pa­si ylös­päin. Bud­jet­ti­na vie­lä vuon­na 2013 oli ilmei­ses­ti noin 1,5 mil­jar­dia dol­la­ria. Sit­ten alet­tiin puhua rei­lun 2 mil­jar­din dol­la­rin bud­je­tis­ta, ja vii­me vuon­na spe­ku­laa­tiot kus­tan­nuk­sis­ta koho­si­vat noin 5 mil­jar­diin dol­la­riin. Kus­tan­nus­ten nous­tes­sa kus­tan­nuk­sia esi­tet­tiin alen­net­ta­van vähen­tä­mäl­lä uusien pysäk­kien mää­rää kol­mes­ta yhteen. Mut­ta sen taas on arvioi­tu vähen­tä­vän hank­keen hyö­ty­jä. Scar­bo­roug­hin met­ro on ilmei­ses­ti tulos­sa polii­tik­ko­jen työ­pöy­däl­le takai­sin lähi­vuo­si­na, kun­han hank­keen kus­tan­nus­las­kel­mia on huo­mat­ta­vas­ti tarkennettu:
   https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/12/05/is-the-scarborough-subway-good-value-for-money.html
   https://en.wikipedia.org/wiki/Line_3_Scarborough

  2. Mal­lia Toron­tos­ta:
   Toron­tos­sa mää­rät­tiin jo aloi­tet­tu met­ro­työ­maa lak­kau­tet­ta­vak­si ja jo kai­vet­tu tun­ne­li täy­tet­tä­väk­si. Espoos­sa taas mää­rät­tiin ase­ma­lai­tu­rit lyhen­net­tä­vik­si. Syyl­li­siä ei ole vie­lä saa­tu kiinni.

   Kyl­lä­hän tämä rois­to tie­de­tään. Seu­raa­vak­si tuo­mit­tiin kor­rup­tios­ta, mut­ta espoo­lai­set päät­ti­vät vie­lä mak­saa rois­ton oikeu­den­käyn­ti­ku­lut. Kuo­li onnek­si pois pian eläk­keel­le jäätyään.

 9. Onko Toron­tos­sa yksit­täi­siä kau­pun­gin omis­ta­mia toi­min­to­ja, jot­ka pom­pot­ta­vat kau­pun­kia ja kau­pun­ki­lai­sia men­nen tul­len, kuten Hel­sin­gis­sä Hel­sin­gin sata­ma? Vii­mei­sin veto Hel­sin­gin sata­mal­ta on ollut jät­tää aamun laut­to­ja odot­ta­vien rek­ko­jen pysä­köin­ti kaduil­le ja pihoille.

  Sata­ma ei enää Hel­sin­gis­sä vas­taa asuk­kai­den kri­tiik­kiin, ja sata­man hal­li­tus toi­mii lähin­nä sata­man lob­baus­ka­na­va­na vaa­tia lisää kais­to­ja sata­maan ja kor­keam­pia nopeuk­sia sata­maan joh­ta­vil­le teille.

 10. Pedant­tia ima­goa yllä­pi­tä­mään pyr­ki­vä Soi­nin­vaa­ra puhuu Kana­dan osavaltioista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.