Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018

Tulee lyhyt kok­ous, kos­ka lähdemme pääkaupunkiseudun val­tu­us­to­jen sote-kap­inakok­ouk­seen Vantaalle.

Mak­sut aluei­den ja mm. ban­derol­li­paikko­jen tilapäis­es­tä vuokrauksesta.

Tässä oli ennen eri mak­sut kau­pal­lisille ja ei-kau­pal­lisille tilaisuuk­sille. Nyt tämä jako esitetään pois­tet­tavak­si, kos­ka rajan­ve­to on niin vaikeaa. Lau­takun­ta pani tämän pöy­dälle, jot­ta kek­sit­täisi­in jokin määritelmä, joka tekee eron kaupungi­nosay­hdis­tyk­sen autoli­ik­keen tapah­tu­man välille.

Roi­hu­pel­lon teol­lisu­usalueen suunnitgteluperiaatteet

Meil­lä on olut vähän erim­ielisyyt­tä Hert­toniemen teol­lisu­usalueen kanssa, johon vihreät halu­aisi­vat enem­män asum­ista. 3500 uut­ta asukas­ta jo saati­inkin. Jos olisi tekemässä teol­lisu­usyri­tys­tä pääkaupunkiseudulle, en lait­taisi sitä tänne vaan Kehä III:n var­relle. Roi­hu­pel­to kuitenkin pysykään teol­lisu­usalueena, joskin teol­lisu­u­den käsitet­tä pitää vähän venyt­tää. Jos­sakin on olta­va tilaa myös varikoille.

Entisen kaupunkisu­un­nit­telku­vi­ras­ton toim­i­ta­lo myydään.

Kaup­pahin­ta vähän alle 3000 €/m2

Run­saasti toimi­val­lan siir­to­ja virkamiehille. 

Val­lan anta­mi­nen pois kir­paisee aina vähän, mut­ta lautyakun­nan on voita­va keskit­tyä isoi­hin linjoihin

Ste­niuk­sen­tien ase­makaa­va Etelä-Haagassa

Tämä kevyt tiivistyskaa­va oli meil­lä 31.10.2017. Nyt se on tul­lut lausun­nol­ta ja menee eteen­päin. Osa asukkaista vas­tus­taa järkyt­tävän korkei­ta, jopa viisik­er­roksisia ker­rostalo­ja, osa taas kannattaa.

Ton­tin varaami­nen, Työpajanpiha

Tämä on men­nyt tar­jouskil­pailun kaut­ta. Hin­naksi tuli noin 1100 €/k‑m2. Tont­ti on vuokrat­tu ja kaup­pahin­nas­ta menee 58 % vuokraoikeu­den pois lunastamiseen. (!)

Vas­taus Ebelin­gin aloit­teeseen siirtää Öster­sun­dom vyöhyk­keeseen B HSL:n tulevas­sa vyöhykemallissa.

Kaik­ki muut perus­teet ker­rot­ti­in Ebelin­gin aloitet­ta vas­taan vaan ei sitä murskaav­ista. Jos näin tehtäisi­in, syn­ty­isi raja, jos­sa B ja D vyöhyk­keet rajau­tu­vat toisi­in­sa, mikä rikkoisi koko mallin logiikan.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018”

 1. Olisiko mah­dol­lista saa­da raport­te­ja kolmes­ta edel­lis­es­tä kok­ouk­ses­ta. Eri­tyis­es­ti kiin­nos­taa, mitä Vat­tuniemestä on keskustel­tu. Kiitos.

 2. Vapaavuoren ehdo­tus Helsin­gin seudun maakun­nas­ta­han merk­it­sisi Espoon ja Van­taan liit­tämistä Helsinki­in. Pitkäaikainen tavoite, jota on turhaan yritet­ty. Oival­lus on nerokas, mut­ta ei tai­da sekään onnis­tua eli ehdo­tus ei mah­du tei­dän kapinajulistukseenne.

 3. Kiin­nos­taisi tietää kuin­ka iso ero kau­pal­lis­ten ja ei-kau­pal­lis­ten ban­derol­lien vuokrahin­to­jen välil­lä on ja mitä mieltä itse blo­gisti on siitä, että jaos­ta luovut­taisi­in? Itselle tun­tu­isi järkevältä ehdot­taa siitä luop­umista ja hin­nan vaki­in­nut­tamista sinne alem­mak­si, kos­ka isot fir­mat pystyvät mak­samaan ne vuokrat joka tapauk­ses­sa, mut­ta pie­nille ja keskisu­urille fir­moille tämä voisi olla hyvä tapa mah­dol­lis­taa pienen mit­takaa­van main­os­t­a­mi­nen, joka saat­taa täl­lä het­kel­lä olla mah­do­ton­ta. Täs­mäl­lisen jaon löy­tymi­nen on kuitenkin todel­la hankalaa.

 4. “Val­lan anta­mi­nen pois kir­paisee aina vähän, mut­ta lautyakun­nan on voita­va keskit­tyä isoi­hin linjoihin.”

  Sarkas­mia, olihan..?

  Varsinkin kun ver­taa tähän..

  “Mak­sut aluei­den ja mm. ban­derol­li­paikko­jen tilapäis­es­tä vuokrauksesta.

  Tässä oli ennen eri mak­sut kau­pal­lisille ja ei-kau­pal­lisille tilaisuuk­sille. Nyt tämä jako esitetään pois­tet­tavak­si, kos­ka rajan­ve­to on niin vaikeaa. Lau­takun­ta pani tämän pöy­dälle, jot­ta kek­sit­täisi­in jokin määritelmä, joka tekee eron kaupungi­nosay­hdis­tyk­sen autoli­ik­keen tapah­tu­man välille.”

 5. Kaupungi­nosay­hdis­tyk­set ovat Hel­ka ry:n jäseniä. Riittäisikö ?

 6. Jos teol­lisu­usyri­tyk­set halu­taan ajaa kaupungista kehän var­relle ei sit­ten pidä kiivas­tui siitä että teol­lisu­usyri­tyk­sen kaupungis­sa asu­vat työn­tek­i­jät käyt­tävät työ­matkoil­laan omaa autoa.

  1. Jyri:
   Jos teol­lisu­usyri­tyk­set halu­taan ajaa kaupungista kehän var­relle ei sit­ten pidä kiivas­tui siitä että teol­lisu­usyri­tyk­sen kaupungis­sa asu­vat työn­tek­i­jät käyt­tävät työ­matkoil­laan omaa autoa.

   Moni kaupungis­sa töis­sä käyvä kul­jet­taa jo nyt itsekkäästi mukanaan omaa autoa. Sen näkee ruuhkan pää­su­un­nas­ta. Jos saadaan liiken­net­tä myös vas­taikkaiseen suun­taan, niin tuleep­a­han autoteille tasaisem­min käyt­töä. Sekä niille kym­me­nille tuhan­sille parkkipaikoille, joi­ta on autop­uolueen tah­don mukaises­ti väk­isin raken­net­tu uusille asuinalueille.

   Ei käy kateek­si pääkatu­jen var­sil­la asuvia.

   Muutenkin kaupun­gin toimin­not tähtäävät kaiken aikaa oma­l­la autol­la liikku­misen mak­si­moimiseen. Täl­läkin het­kel­lä nas­toil­la pölyk­si hiot­tu­ja autokaisto­ja pin­noite­taan lento­kent­tä­ta­soon samal­la kun vier­essä kevyen liiken­teen väylä saa pitää vuosikau­sia van­hat kuopat, railot ja vään­tyneet reunakivet. Julki­nen liikenne puolestaan seisoo yhä pidem­piä auko­ja yksi­ty­isautoil­i­joiden aiheut­tamis­sa ruuhkissa. Isoil­la työ­mail­la, esimerkik­si Hert­toniemessä, Kalasa­ta­mas­sa tai Pasi­las­sa taas raken­netaan uljai­ta eri­ta­so­ratkaisu­ja ja täy­del­lisiä kaar­resäteitä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat autol­la moot­tori­ti­eta­soisen kyy­din. Vier­essä kevyen liiken­teen väylä kiertää luke­mat­tomat mutkat ja vuorotellen nousee ja las­kee erinäis­ten sil­ta- ja tun­nelivir­i­tyk­sien kaut­ta. Työ­maa-aikai­sis­sa väli­aikaisratkaisu­is­sa autoilu jatkuu entiseen malli­in, korkein­taan hie­man kaven­net­tu­ja väyliä pitki­in. Samal­la kun kevyt liikenne sul­lotaan kadun toiselle puolelle kapeaan rän­ni­in tai laite­taan kiertämään koko alue.

 7. Tuos­ta vyöhyke­jaos­ta. Vaik­ka asia lie­nee jo päätet­ty niin olisiko edelleen mah­dol­lista muut­taa jakoa siten että B‑vyöhyke kulk­isi rantaradan ja pääradan välisessä kiilas­sa ratal­in­jaa pitkin ja Pasi­lan kaut­ta pää­sisi kiertämään poikit­tais­li­iken­teessä käymät­tä kol­man­nel­la vyöhykkeellä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.