Ara- ja Hitas-asuntojen tilalle kaupungin kovan rahan vuokra-asuntoja

Sään­nöstel­lyt markki­nat toimi­vat, kun asun­to­ja on tarpeeksi

On paljon hyviä esimerkke­jä siitä, kuin­ka sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to on rauhoit­tanut ison euroop­palaisen kaupun­gin asun­toti­lanteen niin, että kaik­ki asu­vat kohtu­ullisin kus­tan­nuksin. Näille yhteistä on se, että asun­to­tuotan­to on pysynyt kaupun­gin kasvun tahdis­sa, mitä taas edesaut­taa se, ettei kaupun­ki kas­va kovin nopeasti. Jos taas asun­to­tuotan­to pysyy kaupun­gin kasvun tahdis­sa, markki­nae­htoiset ratkaisutkin toimi­vat hyvin. Asun­topoli­tik­ka toimii, kun asun­to­ja on tarpeek­si ja vain silloin

Asun­top­u­la ja hin­tasään­nöstel­ty asum­i­nen eivät sovi oikein yhteen. Joko asun­toa joutuu jonot­ta­maan tolkut­toman kauan tai sit­ten niukku­u­den jakamiseen on löy­tynyt jokin epävi­ralli­nen tapa. Tukhol­mas­sa lap­si pan­naan asun­to­jonoon jo syn­tyessään ja kos­ka edullisia asun­to­ja keskus­tas­sa ei riitä kaikille, poli­it­ti­nen eli­it­ti on päät­tänyt, että kansa naut­tii niistä edus­ta­jien­sa väl­i­tyk­sel­lä.  Muiden on tyy­dyt­tävä lail­lisu­u­den raja­mail­la ole­vi­in pimeisi­in markkinoihin.

Ara-poli­ti­ikan mak­sa­vat ne pien­i­t­u­loiset, jot­ka eivät ARA-asun­toa saa

Sil­loin kun on asun­top­u­laa, niin kuin Helsingis­sä on, ARA-poli­ti­ik­ka hyödyt­tää niitä, jot­ka asun­non onnis­tu­vat saa­maan ja hait­taa kaikkia mui­ta, eri­tyis­es­ti niitä pien­i­t­u­loisia, jot­ka eivät saa, kos­ka ARA:n ansios­ta kaikkien muiden vuokrat nou­se­vat. Tukhol­mas­sa tämä näkyy eri­tyisen voimakkaasti. Asun­to­jen hin­nat vapail­la markki­noil­la ovat paljon korkeampia kuin Helsingissä.

Kuvitelka­amme, että meil­lä olisi ensin tilanne, jos­sa kaiken tuloisia ihmisiä asuu sekaisin tois­t­en­sa joukos­sa, osa omis­tusasun­nois­sa, osa vuokral­la ja niin, että osa vuokral­la asu­vista saa asum­is­tukea helpot­ta­maan korkean vuokran mak­samista.  Sit­ten joku, kut­sukaamme hän­tä vaik­ka nim­imerkik­si Nalle, sanoisi, että mik­si nuo köy­hät ovat mei­dän kun­non ihmis­ten talois­sa rap­pu­ja likaa­mas­sa ja asun­to­jen arvoa alen­ta­mas­sa? Eikö ole paras rak­en­taa köy­hille omat eril­liset talot ja eristää hei­dät sinne toisi­aan häir­it­semään? Jokainen näk­isi osoit­teesta, kuka mak­saa asumisen­sa itse ja kenen asum­ista yhteiskun­nan tulee tukea. Pitäisimme ehdo­tus­ta törkeänä, mut­ta nyt me innokkaasti tuemme nim­imerk­ki Nallen ajatusta.

ARA-asun­toi­hin liit­tyy vielä voimakas luk­i­tus­vaiku­tus. Kuin on edullisen asun­non ker­ran saanut, siinä on asut­ta­va, vaik­ka se olisi väärän kokoinen ja sijait­sisi väärässä paikas­sa. Tätä voi yrit­tää eri­laisil­la asun­non vai­h­to­jär­jeste­ly­il­lä, mut­ta kun toiset asun­not ovat selvästi edullisem­pia kuin toiset, tämäkään ei oikein toi­mi. Sään­nöstel­lyt asun­tomarkki­nat johta­vat pidem­pi­in työmatkohin

Tämän takia minä en voi ymmärtää, mik­si on niin paljon parem­pi tukea pien­i­t­u­loisia anta­mal­la heille hal­vat asun­not sen sijaan, että hei­dän vuokraansa tuet­taisi­in asum­istuel­la. Luulen, että tähän käytän­töön on päädyt­ty, kos­ka se näyt­tää halvem­mal­ta. Jos luovu­taan 300 euron tulosta, se ei näy kaupun­gin eikä val­tion bud­jetis­sa kun taas jos asum­ista tue­taan 300 eurol­la, se vaatii oman menomo­mentin, jota kauhistella.

Kun Helsingis­sä ARA-vuokrat ovat 6- 10 € neliötä halvem­pia kuin vapaara­hoit­teiset vuokrat, jostakin se raha on pois. Yhteen­sä tuo tuki vapaisi­in vuokrin ver­rat­tuna on jotain neljän­nesmil­jardin luokkaa käyt­täen tuke­na kuut­ta euroa neliöltä kuus­sa. Käytän­nössä tuki ei ole läh­eskään näin suuri, kos­ka jos poli­ti­ikas­ta luovut­taisi­in, vapaiden markki­noiden vuokrat lask­i­si­vat huomattavasti.

Kun raken­netaan uusia ARA-asun­to­ja, niiden halpu­us on seu­raus­ta kahdes­ta läh­teestä. Kaupun­ki luop­uu tont­ti­t­u­loista ja van­hat ARA-asukkaat sub­ven­toi­vat uusia vuokran­tasauk­sen kautta.

Kun kaupun­ki saa ton­teista vähem­män rahaa, sil­lä on vähem­män rahaa investoi­da uusien asun­toaluei­den infraan ja palvelui­hin eli se joutuu hidas­ta­maan asun­to­tuotan­toa. Tämä vain pahen­taa asum­isti­lan­net­ta, kos­ka pohjim­mil­laan asumisen korke­as­sa hin­nas­sa on kyse siitä että asun­to­ja on liian vähän, eikä se ratkea kuin lisää asun­to­ja rakentamalla.

On tietysti kol­maskin taho, asun­tosi­joit­ta­jat. VVO yrit­ti piiloutua julk­isu­udelta muut­ta­mal­la nimen­sä Kojamok­si. Nämä entisen yleishyödyl­liset vuokrat­aloy­htiöt, jot­ka nyt pyrkivät häpeämät­tä mak­si­moimaan tulon­sa, ovat silmi­in­pistävän hyvin men­estyviä. Min­ulle se ker­too siitä, että ne ovat saa­neet kaupungilta ton­tit liian halvalla.

Joku voi sanoa, että ei asun­non­vuokraa­jien suuria voit­to­ja pidä kauhis­tel­la, kos­ka suuret voitot houkut­tel­e­vat lisä tar­jon­taa. Pul­lonkaulana ei ole talo vaan tont­ti. Suuria tulo­ja pitäisi ohja­ta siihen, että tont­ti­tar­jon­ta lisään­tyy, siis kaupungille.

Tilanne on kaikkea muu­ta kuin tyy­dyt­tävä, kun yhteiskun­ta tukee toimeen­tu­lotuen hölmöil­lä sään­nöil­lä vuokrien nousua ja hyö­ty tästä menee yksi­ty­isi­in taskui­hin. Jos kil­pailu toimisi parem­min, vapaara­hoit­teiset vuokra-asun­not eivät halpenisi ainakaan heti, mut­ta tulot korkeas­ta asumis­es­ta tuli­si­vat kaupungille. Jos kaupun­ki olisi reilu ja viisas, se käyt­täisi nämä tulot asun­to­tar­jon­nan lisäämiseen ja tätä kaut­ta asumisen hin­nan alen­tamiseen. Siitä hyö­ty­i­sivät kaikki.

Teo­ri­as­sa tämän pitäisi onnis­tua per­imäl­lä ton­teista niin paljon, ettei asun­tosi­joit­tamisel­la tien­aisi kohtu­ut­tomasti, mut­ta jostain syys­tä tämä ei toimi.

Sik­si perus­taisin kaupun­gin oman vuokra-asun­toy­htiön, jon­ka osu­us uus­tuotan­nos­ta olisi selvästi suurem­pi kuin ARA:n nykyi­nen 20 pros­entin osu­us. Tämä vuokraisi asun­to­ja markki­nahin­taan tarkoituk­se­na tar­jon­nan avul­la painaa markki­nahin­taa alas.  Aivan niin suo­laisia vuokria ei perit­täisi, kuin nämä yleishyödyl­li­sistä eri­ty­ishyödyl­lisik­si muut­tuneet yhtiöt peri­sivät. Vuokrata­so olisi sel­l­ainen, jol­la tähdätään pitkäaikaisin vuokra­suhteisi­in, mut­ta asun­to­ja ei tarvit­sisi jonottaa.

Tämä vuokra-asun­toy­htiö tuot­taisi huo­mat­tavaa voit­toa – niin kuin nämä eri­ty­ishyödyl­liset vuokra-asun­toy­htiötkin nyt tuot­ta­vat. Sen tuo­ton kaupun­ki kor­vamerk­it­sisi asum­is­tar­jon­nan lisäämiseen.

Kaupun­gin vuokraki­in­teistöt pitäisi perus­taa asun­to-osakey­htiöik­si, jot­ta asun­to­ja voitaisi­in myy­dä vuokralaisille. Mei­dän veropoli­tikkamme on säädet­ty niin, että omis­tusasun­to­tien valin­nut tulee elämän­sä aikana mak­sa­neek­si asumis­es­taan selvästi vähem­män kuin vuokra-asun­nois­sa asu­va. Tämän halvem­man asum­is­muodon pitäisi olla myös pien­i­t­ulis­ten tavoitelta­vana. Sik­si näitä asun­to­ja pitäisi myy­dä asukkaille.

Kun osa asun­noista jopa tapauk­ses­sa myytäisi­in, niitä voitaisi­in myy­dä heti talon valmis­tut­tuakin, jol­loin eril­lis­es­tä Hitas-poli­ti­ikas­ta voitaisi­in luopua.

Siis ei tont­te­ja kovan rahan vuokrat­aloille. Kaupun­ki rak­en­takoon itse vuokrat­alo­tuotan­toa, joka vuokrat­taisi­in markki­navuokran pin­taan aset­tuvil­la vuokril­la. Tulot kor­vamerkit­täisin tar­jon­nan lisäämiseen. Päämääränä olisi painaa markki­navuokria tar­jon­nan lisäämisel­lä alas!

= = = =

Muuten olen sitä mieltä, että jos ARA-asun­nos­sa asu­van tulot merkit­tävästi nou­se­vat, vuokran pitäisi nous­ta lähelle kaupungi­nosan markki­navuokraa. Se tietysti edel­lyt­tää lainmuutosta.

48 vastausta artikkeliin “Ara- ja Hitas-asuntojen tilalle kaupungin kovan rahan vuokra-asuntoja”

 1. Jostakin tulisi saa­da vapaille markki­noille vuokra-asun­to­ja, jot­ka vetäi­sivät vuokria alaspäin. Aiem­min näitä oli­vat vaku­u­tusy­htiöi­den, säätiöi­den ja VVO:n asun­not. Nyt­tem­min nuo ovat pois­tuneet markkinoilta.

  1. Make:
   Jostakin tulisi saa­da vapaille markki­noille vuokra-asun­to­ja, jot­ka vetäi­sivät vuokria alaspäin. Aiem­min näitä oli­vat vaku­u­tusy­htiöi­den, säätiöi­den ja VVO:n asun­not. Nyt­tem­min nuo ovat pois­tuneet markkinoilta.

   Eivät ne mihinkään ole markki­noil­ta pois­tuneet, siel­lä on vaan tajut­tu vaku­u­tusy­htiöis­sä ja VVO:lla, että miten hyvin voi tehdä rahaa vetämäl­lä vuokrat ylös, kun vuokralainen joko mak­saa itse tai sit­ten veron­mak­sa­jat mak­sa­vat asum­is- / toimeen­tu­lotuen muo­dos­sa kohon­neen vuokran.

  2. “Hal­vat” asun­not, joi­ta vuokrataan tai myy­dään alle markki­nahin­nan, eivät laske vaan nos­ta­vat muiden vuokria ja hin­to­ja. Ne kun johta­vat asumiseen vääris­sä asun­nois­sa ja pahen­ta­vat asun­top­u­laa. Soin­in­vaarakin kirjoitti:“ARA:n ansios­ta kaikkien muiden vuokrat nou­se­vat.” Kaik­ki ali­hin­taisu­us pois. Asum­is­tu­ki ei ole ihan yhtä haitallista.

 2. Hyviä ideoita. Puut­tui kuitenkin se huomio, että kaupun­gin vuokra-asun­toy­htiön (ja muidenkaan yhtiöi­den) voit­toa ja lisärak­en­tamista ei tulisi mak­saa asum­istuel­la vaan markki­nae­htois­es­ti eli luop­umal­la asumistuesta.

 3. Kojamo onkin kiin­nos­ta­va tapaus siinä, kuin­ka yhteiskun­nan rahat muut­tuu yksi­ty­sek­si rahaksi.
  VVO:n omaisu­u­den olisi luul­lut pysyvän sosi­aalises­sa asun­to­tuotan­nos­sa, mut­ta ei.
  Asun­to­min­is­teri on Kim­mo Tiilikainen (KESK). Koja­mon hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja on Riku Aal­to, Teol­lisu­us­li­it­to (SDP), edus­tus löy­tyy ei niinkään hal­li­tusam­mat­ti­lai­sista vaan jär­jestöistä: Raken­nus­li­it­to, OAJ, PRO, työeläke­vaku­ut­ta­jat, JHL ja PAM. Joten ei ain­oas­taan Kokoomus osaa miten yhteinen muut­tuu omaksi.

  1950-luvun asun­top­u­las­sa työ­nan­ta­jat investoi­vat ker­rostaloi­hn, joiden avul­la saati­in työvoimaa.

 4. “Jokainen näk­isi osoit­teesta, kuka mak­saa asumisen­sa itse ja kenen asum­ista yhteiskun­nan tulee tukea. Pitäisi ehdo­tus­ta tärkeänä, “?

  1. Jokainen näk­isi osoit­teesta, kuka mak­saa asumisen­sa itse ja kenen asum­ista yhteiskun­nan tulee tukea. Pitäisi ehdo­tus­ta tärkeänä, ”?

   Arghh! Törkeänä. Korjasin.

 5. Asumisen tukemises­sa on samaa prob­lemati­ikkaa kuin sotes­sa. Parhait­en jär­jestelmä toimisi, jos palvelun­tuot­ta­jia voisi kil­pailut­taa isolle asi­akasjoukolle ker­ral­la. Valin­nan­va­paus johtaa kus­tan­nusten nousu­un, mut­ta ei siitä oikein voi luopuakaaan.

 6. Pitääkö tästäkin tehdä joku kansalaisa­loitek­eräys, kos­ka tuskin yksikään puolue alkaa asi­aa aja­maan. Liian vaikeaa selit­tää mik­si tässä ei kyykytetä köy­hiä, kun asi­as­ta hyö­tyvät alka­vat hyökkäyk­seen väit­tämäl­lä, että pienem­pit­u­loiset halu­taan ajaa ulos kaupungista. Demar­it liit­toi­neen hyökkäävät var­masti ja vetävät tomp­pe­li­v­as­sar­it perässään. Nykyään kun yksikään puolue ei kykene tekemään poli­it­tista perustyötä siten, että edes järke­vim­mille ehdo­tuk­sille syn­ty­isi julk­isu­udessa hyväksyntä.

 7. Blo­gisti puhuu asun­tosi­joit­tamis­es­ta kuin se olisi joku automaat­ti­nen keino lyp­sää rahaa. Ei ole.

  Asun­tosi­joit­ta­mi­nen antaa n 3–5% tuo­ton. Jos se siitä yhtään huononee siirtävät sijoit­ta­jat rahansa tuot­tavampi­in ja vähem­män riskialt­ti­isi­in kohteisi­in. Se tuskin helpot­taa asuntopulaa.

  1. Jonne:
   Asun­tosi­joit­ta­mi­nen antaa n 3–5% tuo­ton. Jos se siitä yhtään huononee siirtävät sijoit­ta­jat rahansa tuot­tavampi­in ja vähem­män riskialt­ti­isi­in kohteisi­in. Se tuskin helpot­taa asuntopulaa. 

   Onko näin? Täl­lä het­kel­lä viiden pros­entin vähärisk­i­nen tuot­to on on erit­täin harv­inainen ilmiö ja pääo­maa pyörii markki­noil­la val­tavasti etsimässä kotia. Tosi­asi­as­sa pääsyä asun­tosi­joit­tamisen markki­noille sään­nöstel­lään täl­lä het­kel­lä eri­laisil­la oli­gop­o­lisil­la rak­en­teil­la, sil­lä tunkua alalle kyl­lä olisi. Jos tuot­to­pros­ent­ti lask­isi vaikka­pa kah­teen tai puoleen­toista, osa nyky­i­sistä toim­i­joista var­masti lopet­taisi, mut­ta aukko täyt­ty­isi var­masti. Jos isot raken­nus­li­ik­keet ja suuret toim­i­jat väistäi­sivät, tilalle tulisi pienem­piä sijoit­ta­jia tai vaikka­pa asukkaiden itsen­sä perus­tamia taloyhtiöitä.

  2. Jonne:
   Blo­gisti puhuu asun­tosi­joit­tamis­es­ta kuin se olisi joku automaat­ti­nen keino lyp­sää rahaa. Ei ole.

   Asun­tosi­joit­ta­mi­nen antaa n 3–5% tuo­ton. Jos se siitä yhtään huononee siirtävät sijoit­ta­jat rahansa tuot­tavampi­in ja vähem­män riskialt­ti­isi­in kohteisi­in. Se tuskin helpot­taa asuntopulaa.

   Oman pääo­man tuot­to­pros­en­tit pyörivät satol­la ja kojamol­la 10% — 20% välillä.

   1. Kun kym­mme­nen vuo­den korko on markki­noil­la alle inflaa­tion eli reaa­liko­rko negati­ivi­nen, ei pitäisi olla vaikea­ta saa­da asun­to­tuotan­toon paljon halvem­paa rahaa kuin tuo “markki­noil­la vaa­dit­tu” 3 — 5 %. Kos­ka asum­i­nen on eri­lainen hyödyke kuin esimerkik­si pur­jevene, on täysin hyväk­styt­tävää ohja­ta asumiseen sitä hal­paa rahaa, jota markki­nat työn­tävät val­tioiden ja kun­tien syliin.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Kos­ka asum­i­nen on eri­lainen hyödyke kuin esimerkik­si pur­jevene, on täysin hyväk­styt­tävää ohja­ta asumiseen sitä hal­paa rahaa, jota markki­nat työn­tävät val­tioiden ja kun­tien syliin. 

    Peri­aat­teessa asia on noin, mut­ta ei käytän­nössä. Asi­aan liit­tyy kil­pailu­oikeudel­lista lain­säädän­töä, joka rajoit­taa voit­toa tavoit­tel­evas­sa toimin­nas­sa sitä, mitä tukia kun­nat voivat omis­tamilleen yhtiöille antaa. Sosi­aalisen vuokrausy­htiön osalta kun­ta voi hel­posti antaa mm. korko­takauk­sia ja siihen liit­tyviä tukia. Voit­toa tavoit­tel­e­van sijoi­tusy­htiön kohdal­la sel­l­ainen voitaisi­in kat­soa kil­pailu­oikeu­den vas­taisek­si — jos samoil­la markki­noil­la on myös kau­pal­lista tar­jon­taa. Sil­loin käytän­nössä kaupun­gin pitäisi joko pääomit­taa yhtiö reilusti jo perus­tamis­vai­heessa tai sit­ten yhtiön pitäisi han­kkia velka­nsa aika saman­laisin ehdoin kuin muidenkin toim­i­joiden. Ei voit­toa tavoit­tel­e­va yhtiö kaupun­gin omis­tuk­ses­sa taitaisi rahaa saa­da käytän­nössä juuri sen halvem­mal­la kuin mil­lä hin­nal­la muut isot kau­pal­liset vuokraus­toim­intaa har­joit­ta­vat yri­tyk­set lainara­haa saa­vat. Myöskään tont­te­ja kaupun­ki ei saisi luovut­taa alihintaan.

    Läheinen ver­tailuko­h­ta asi­as­sa voisi olla A‑Kruunu Oy, joka on val­tion omis­ta­ma yhtiö, joka on tähdän­nyt asum­is­meno­jen alen­tamiseen asun­to­tuotan­non lisäämisen kaut­ta. Yhtiön ongel­mana on ollut tont­tien saami­nen. Kos­ka se on voit­toa tavoit­tel­e­va yhtiö, se joutuu kil­paile­maan ton­teista samoil­la sään­nöil­lä kuin muutkin, eikä saa tont­te­ja niin san­otusti tiskin alta. Ilman tont­te­ja on han­kala rak­en­taa mitään — ja ellei tont­te­ja saa riit­tävän edullis­es­ti, on toim­intaa han­kala tehdä kovin kan­nat­tavasti. Yhtiö teki tulosta viimek­si vahvis­te­tus­sa tilin­päätök­sessään noin 10 % liike­vai­h­dos­ta. Eli selvästi vähem­män kuin moni iso kau­palli­nen toim­i­ja. Vuon­na 2014 yhtiön tulos oli jopa tap­pi­ol­la 204 000 euroa, ja yhtiön viimeisen kol­men vahvis­te­tun tilikau­den tulos on yhteen­sä noin 0 euroa. Kyl­lä julk­istaus­tainen toim­i­jakin voi pär­jätä yksi­ty­is­ten kanssa kil­pail­lessa. Ei hyvä tulok­sen­teko kuitenkaan mikään automaa­tio ole edes asun­to­jen raken­nut­tamises­sa ja vuokrauk­ses­sa — sil­loin kun joutuu toim­i­maan markkinahinnoilla.

  3. Jonne:
   Blo­gisti puhuu asun­tosi­joit­tamis­es­ta kuin se olisi joku automaat­ti­nen keino lyp­sää rahaa. Ei ole.

   Asun­tosi­joit­ta­mi­nen antaa n 3–5% tuo­ton. Jos se siitä yhtään huononee siirtävät sijoit­ta­jat rahansa tuot­tavampi­in ja vähem­män riskialt­ti­isi­in kohteisi­in. Se tuskin helpot­taa asuntopulaa.

   Et voi päätel­lä tuol­laista sijoit­ta­jan tuot­to­pros­en­tista. Jos asun­nol­la voi lyp­sää rahaa, ei se kuitenkaan hyödytä taval­lista asun­tosi­joit­ta­jaa, joka joutuu osta­maan sijoituk­sen­sa markki­nahin­taan, johon lyp­symah­dol­lisu­us on jo kap­i­tal­isoitunut sisään. Toden­näköisem­min yli­tuot­to val­uu esim grynderille.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Kat­so Koja­mon tulos. Kyl­lä siitä jotain tulee sijoittajallekin.

    Ole­tan, että nim­imerk­ki Jonne tarkoit­ti 3–5% tuo­tol­la sitä tuot­toa, jon­ka voi saa­da yksit­täi­nen asun­toon sijoit­ta­va henkilö, joka joutuu osta­maan valmi­ik­si ole­mas­sa ole­van sijoi­tusasun­non markki­nahin­taan. Koja­mon ei tarvitse ostaa valmi­ik­si ole­mas­sa ole­via asun­to­ja markki­nahin­taan, joten se on eri­lainen tapaus, enkä toki kiistä sen mah­dol­lisu­ut­ta saa­da ylituottoa.

 8. > Sään­nöstel­lyt markki­nat toimi­vat, kun asuntoja
  > on tarpeeksi.

  Myös sään­nöstelemät­tömät markki­nat toimi­vat sil­loin, kun asun­to­ja on tarpeek­si. Ongel­ma lie­nee siinä, että kenen pitäisi vas­ta­ta kysymyk­seen “Mikä on tarpeek­si?
  — Kansalais­tenko: Kunkin oma­ta kohdal­taan erik­seen ja kul­loiseenkin omaan elämän­ti­lanteeseen­sa ja yhteiskun­nan resurs­sei­hin sovitet­tuna, vaiko
  — poli­it­tisen jär­jestelmän: Yksi koko sopii kaikille.

 9. Soin­in­vaaran idea ei ole mikään uusi, nousee aina sään­nöl­lis­es­ti esi­in, mikä ker­too päätök­sen­teon kyvyt­tömyy­destä ratkaista ongelmia. Ongelmien syy on, ettei päätök­sen­teko kykene tekemään tarvit­tavia päätöksiä.

  Sinän­sä itse asi­as­sa olisi myös sekin mah­dol­lisu­us, että kaupun­gin oma yhtiö voisi sit­ten koulut­taa ja työl­listää esimerkik­si maa­han­muut­ta­jia raken­nustöi­hin johon hyvän väylän tar­joaa kaupun­gin oma “paja­toim­inta”. Kaupun­ki työ­nan­ta­jana kyke­nee tar­joa­maan maa­han­muut­ta­jille ensim­mäiset työ­paikat. Tähän toim­intaan var­masti saa EU-tason rahoitustakin. 

  “Ammat­ti­pa­jo­ja ovat esimerkik­si raken­nus­pa­ja, hoiva­pa­ja sekä kone- ja metallipaja.”
  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=6427

 10. Suurin osa vuokralai­sista mak­sa­vat asumisen­sa itse ja samal­la tuo­vat lisä­tu­loa vuokran antajalle.
  Halvim­mil­laan pää­sevät osakeomis­ta­jat, vero­helpo­tuk­set ja mikä kum­mas­tut­taa min­ua , niin vastikkeisi­in saa vielä vuokratukea.
  Omis­t­a­mi­nen ei lisää liikku­vu­ut­ta joten se ei ole ratkaisu vaik­ka lain­o­jen ehto­ja helpotet­taisi­in heille joil­la ei ole pant­tia tai takui­ta vaan yksinker­tais­es­ti vuokrien alen­t­a­mi­nen kaupunkien ja kun­tien vuokra-asun­nois­sa. Täl­lä het­kel­lä mon­es­sa kaupungis­sa se kun­nan omis­ta­va yhtiö pitää korkeampia vuokria kuin yksi­tyiset joten sil­läkään aikoinaan markki­navuokri­in siir­tymi­nen ei hillinnyt asumiskuluja

 11. Tässä epäi­lyt­tää lähin­nä se, onko raken­nusalal­la kap­a­siteet­tia kas­vat­taa tuotan­toa riit­tävästi. Koke­neen väen, työn­jo­hta­jien ja työpääl­liköi­den pula tun­tuu ole­van vaikein. Rahan kaat­a­mi­nen alalle ei vält­tämät­tä kor­jaa tilannetta.

  Pulaa on esimerkik­si kokeneista ja osaav­ista työn­jo­hta­jista, suun­nit­telijoista ja valvo­jista. HS 9.1.2018

  1. ij:
   Tässä epäi­lyt­tää lähin­nä se, onko raken­nusalal­la kap­a­siteet­tia kas­vat­taa tuotan­toa riit­tävästi. Koke­neen väen, työn­jo­hta­jien ja työpääl­liköi­den pula tun­tuu ole­van vaikein. Rahan kaat­a­mi­nen alalle ei vält­tämät­tä kor­jaa tilannetta.

   On resursse­ja, ARA tuotan­non ongel­mana on että urakoit­si­jan tar­joa­ma hin­ta ei mene läpi. Jokin mysti­nen markki­nahin­taver­tailutekoä­ly käytössä, las­kee jotakin kum­mallisia tilas­tol­lisia keskiar­vo­ja alueen hin­tata­sos­ta ja kun otan­ta on pieni tuoos on mitä sat­tuu. Voit­tanut ei aina saa urakkaa vaan alkaa hal­ven­nuskier­ros jos­sa yritetään kar­sia suun­nitelmista, mut­ta kun paevekkei­ta tai mitään muu­ta oleel­lista ei kan­na­ta jät­tää pois kyse on tin­kimis­es­tä. Ei siis kan­na­ta tar­jo­ta ja pienet eivät edes voi kun Hgin urakat on kym­me­nien miljoonien han­kkei­ta. Parhaim­mil­laan koko kort­teli samas­sa kilpailussa.

 12. Nalle-esimerkki­in olisi hyvä lisätä, että lop­ul­ta kaikessa asun­topoli­ti­ikas­sa on kyse siitä, kenen Helsin­gin rajal­lises­sa määrässä asun­to­ja kuu­luisi saa­da asua. Tämä jätetään nyt näen­näis­es­ti mon­imutkaisten mekanis­mien päätet­täväk­si, mut­ta on selvää, että toiset halu­a­vat köy­hiä asu­jia enem­män kuin toiset, ja kan­nat­ta­vat sen mukaista politiikkaa.

  Minus­ta ihanteel­lises­sa maail­mas­sa kul­lakin alueel­la saisi asua ne, joille se on tärkein­tä, eivätkä ne, joil­la siihen on absolu­ut­tis­es­ti varaa. Tässä aut­taisi, jos val­tio keräisi eril­listä tulosi­don­naista seg­re­gaa­tioveroa (helsinkiläis­poli­itikko ei täl­laista tietysti ehdo­ta, kepu sen sijaan voisi). Lop­putu­lok­se­na asun­to­jen kysyn­tä ja hin­ta lask­isi, mut­ta halu­tu­il­la alueil­la asumis­es­ta jou­tu­isi yhä mak­samaan ekstraa. Se kuitenkin kir­pai­sisi saman ver­ran köy­hää kuin rikas­ta, samal­la logi­ikalla kuin päiväsakotkin.

  Tämän voisi por­ras­taa kuin­ka mon­een por­taaseen vain, mut­ta Eiras­sa sen pitäisi kuitenkin olla korkeampi kuin Jakomäessä.

  1. theta: Tässä aut­taisi, jos val­tio keräisi eril­listä tulosi­don­naista segregaatioveroa 

   Ei mikään vero auta, jos puhutaan henkilöistä, joil­la ei ole tulo­ja tai omaisu­ut­ta ja joiden vuokran mak­saa kunta.

   theta: asun­to­jen kysyn­tä ja hin­ta laskisi 

   Asun­to­jen kysyn­tään vaikut­taa vain väestön määrä. Ihmiset asu­vat jos­sain sen 24 tun­tia vuorokaudessa riip­pumat­ta hin­nas­ta. — Lähin­nä vaiku­tus olisi siihen kuin­ka mon­ta neliötä per asukas “tarvi­taan”.

   1. K‑Veikko: Ei mikään vero auta, jos puhutaan henkilöistä, joil­la ei ole tulo­ja tai omaisu­ut­ta ja joiden vuokran mak­saa kunta. 

    Voi sille verolle jonkin kiin­teän alara­jankin kek­siä, jos se huo­let­taa, että 10% 0 eurosta on 0 euroa. Suurin osa helsinkiläi­sistä ei kuitenkaan ole tulottomia.

    K‑Veikko:
    Asun­to­jen kysyn­tään vaikut­taa vain väestön määrä. Ihmiset asu­vat jos­sain sen 24 tun­tia vuorokaudessa riip­pumat­ta hin­nas­ta. — Lähin­nä vaiku­tus olisi siihen kuin­ka mon­ta neliötä per asukas “tarvi­taan”.

    Ymmärtänet kuitenkin, että jos jos­sain vuokra-asun­nos­sa olisi hirveän korkea ves­i­mak­su, siitä ei voisi pyytää yhtä kovaa vuokraa. “Seg­re­gaa­tiovero” toimisi samal­la taval­la, mut­ta olisi sidok­sis­sa asu­jan tulotasoon.

 13. OS: “Siis ei tont­te­ja kovan rahan vuokrat­aloille. Kaupun­ki rak­en­takoon itse vuokrat­alo­tuotan­toa, joka vuokrat­taisi­in markki­navuokran pin­taan aset­tuvil­la vuokril­la. Tulot kor­vamerkit­täisin tar­jon­nan lisäämiseen. Päämääränä olisi painaa markki­navuokria tar­jon­nan lisäämisel­lä alas! Muuten olen sitä mieltä, että jos ARA-asun­nos­sa asu­van tulot merkit­tävästi nou­se­vat, vuokran pitäisi nous­ta lähelle kaupungi­nosan markki­navuokraa. Se tietysti edel­lyt­tää lainmuutosta.”

  Kan­nate­taan. Valitet­tavasti vuokra-asun­not ja vuokra-asumisen tuet ovat esim. ay-liik­keelle (mm. Koja­mon suurimpia omis­ta­jia) niin suuri lyp­sylehmä, että ne tule­vat kynsin ja ham­pain pitämään kiin­ni huna­japurk­istaan. Eli sys­teemin muut­tamisen vas­tus­ta­jil­ta on tiedos­sa val­tavasti poli­it­tista lob­baus­ta ja kam­pan­join­tia. Yksi esimerk­ki saavutet­tu­jen etu­jen puo­lus­tamis­es­ta yleistä kansakun­nan hyö­tyä vas­taan. Real­is­mia lie­nee se, ettei näköpi­iris­sä ole sel­l­aista poli­it­tista hal­li­tus­ta tai eduskun­nan kokoon­panoa joka täl­laisi­in järke­vi­in muu­tok­si­in kykenisi,ja tilanne on sama lukui­sis­sa muis­sa isois­sa asiois­sa. Mut­ta muu­tos­ta on yritet­tävä ja ehkä pitkäl­lä aikavälil­lä mielip­iteitä muokkaa­mal­la onnis­tuu. Tai voisiko EU:n kaut­ta tul­la pakko muutokseen?

  “Mei­dän veropoli­tikkamme on säädet­ty niin, että omis­tusasun­to­tien valin­nut tulee elämän­sä aikana mak­sa­neek­si asumis­es­taan selvästi vähem­män kuin vuokra-asun­nois­sa asuva. ”

  Pitänee paikkansa mata­lan korko­ta­son ja nou­se­vien hin­to­jen tilanteessa. Ei päde maanti­eteel­lis­es­ti suures­sa osas­sa Suomea, jos­sa asun­to­jen hin­nat laske­neet pitkään ja har­taasti. Itse arve­len omis­tusasumisen muut­tuvan vielä todel­la kalli­ik­si pääkaupunkiseudul­lakin kun korko­ta­so palaa nor­maa­lik­si ja asun­to­jen hin­nat laskevat.

  Asi­as­ta hiukan sivu­un ajautuen pitäisi nyt tehdä päätös, että käyn­nis­sä ole­van meren­pin­nan nousun hait­tavaiku­tuk­sia ranta-asun­noille ei kor­va­ta eikä muureja/patoja/pumppuasaemia ym. raken­neta julk­isin varoin. Eli meren ran­nal­la asu­vat vas­tatkoot itse kus­tan­nuk­sista. Asi­aan voitaisi­in varautua esim. keräämäl­lä rahas­toiden korotet­tua kiin­teistöveroa vaar­avyöhyk­keel­lä ole­vista kiinteistöistä.

 14. Markki­nat on täysin pystyvät tuot­ta­maan asun­to­ja, jopa halpo­jakin asun­to­ja. Val­ti­ol­lisen toimin­nan ei kan­na­ta yrit­tää tuot­taa hyödyket­tä, jon­ka markki­nat pystyvät tuot­ta­maan tehokkaasti. Kun olen kat­sel­lut joitain kun­nal­lisia raken­nus­pro­jek­te­ja, niin surkeaa on meno ollut. Kun­tien pitää vaan lopet­taa hölmöi­ly ja kaavot­taa niin paljon, että ton­teille ei enää löy­dy osta­jia tai vuokraa­jia. Ton­tit eniten tar­joav­ille, niin kyl­lä jon­nekin se hal­pakin tont­ti syntyy.

   1. Pääosin Helsin­gin hal­vat asun­not sijait­see Helsin­gin ulkop­uolel­la. Radan­var­ren ympäryskun­nis­sa ja automatko­jen päässä. 

    Kos­ka on vaikea kuvitel­la, että markki­namekanis­mi lakkaisi jotenkin raken­nusy­htiöi­den osalta toim­i­mas­ta PK-seudun rajo­jen sisään astut­taes­sa, niin uskoisin mielu­um­min että syy liit­tyy maapo­h­jaan itseen­sä ja sen sääte­lyyn, mielu­um­min kuin esim. toim­i­joiden vähyyteen.

  1. Satan Wor­ship­per:
   Markki­nat on täysin pystyvät tuot­ta­maan asun­to­ja, jopa halpo­jakin asun­to­ja. Val­ti­ol­lisen toimin­nan ei kan­na­ta yrit­tää tuot­taa hyödyket­tä, jon­ka markki­nat pystyvät tuot­ta­maan tehokkaasti. Kun olen kat­sel­lut joitain kun­nal­lisia raken­nus­pro­jek­te­ja, niin surkeaa on meno ollut. Kun­tien pitää vaan lopet­taa hölmöi­ly ja kaavot­taa niin paljon, että ton­teille ei enää löy­dy osta­jia tai vuokraa­jia. Ton­tit eniten tar­joav­ille, niin kyl­lä jon­nekin se hal­pakin tont­ti syntyy. 

   Markki­nat toimi­vat kun tar­jon­taa on riit­tävästi vas­taa­maan kysyn­tään ja tar­jon­taa on help­po lisätä kysyn­nän kas­vaes­sa. Asun­to­jen määrää ei voi hel­posti lisätä nopeasti (eikä myöskään pienen­tää nopeasti), joten toimi­vat markki­nat edel­lyt­täi­sivät tar­jon­nan ole­van kysyn­tää suurem­paa. Tämän voi tode­ta esimerkik­si toim­i­tiloista jois­sa paras tas­apain­oti­la val­lit­see kun osa toim­i­tiloista on tyhjil­lään. Toim­i­tilo­ja raken­netaan lisää vielä sil­loinkin, ja jos tar­jon­ta kas­vaa merkit­tävästi yli kysyn­nän alkaa purku tai muut­ta­mi­nen asun­noik­si sel­l­ais­ten osalta jot­ka pysyvät tyhjinä pitkään.

   Kos­ka asun­noista Helsingis­sä ei tule ole­maan yli­tar­jon­taa ainakaan kymme­neen vuo­teen, tuskin 50 vuo­teenkaan, markki­nat eivät tule Helsingis­sä toim­i­maan. Helsinki­in olisi muut­ta­mas­sa paljon use­ampi kuin mitä täl­lä het­kel­lä asun­to­ja on tar­jol­la, eikä asun­torak­en­t­a­mi­nen kas­va sel­l­aisi­in mit­toi­hin mil­lä tarve oikeasti kurot­taisi­in umpeen. Ellei jostain saa­da käyt­töön muu­ta­maan tuhat­ta kokenut­ta ammat­ti­laista ja muu­ta­maakym­men­tä­tuhat­ta vähem­män kokenut­ta pieni­palkkaista duu­nar­ia sekä raken­nusy­htiöitä jot­ka uskaltaisi­vat näin paljon kasvaa.

   Vai­h­toe­hto markki­na­toim­i­joille on julk­isy­hteisö jol­la on muitakin intresse­jä kuin mah­dol­lisim­man suuri tuot­to. Ilman tukia toimi­va julk­isy­hteisö voi alen­taa vuokrata­soa tar­joa­mal­la asun­to­ja vuokralle kohtu­ullisel­la tuo­tol­la ja silti alle nykyisen markki­navuokran. Pait­si, että tämä yhteisö tuot­taa rahaa omis­ta­jalleen (vaikka­pa Helsin­gin kaupun­ki), hyö­tyy kansan­talous esim. pienem­pi­en asum­is­tukien ja kas­va­neen kulu­tuk­sen myötä.

   1. Ismo:

    Vai­h­toe­hto markki­na­toim­i­joille on julk­isy­hteisö jol­la on muitakin intresse­jä kuin mah­dol­lisim­man suuri tuot­to. Ilman tukia toimi­va julk­isy­hteisö voi alen­taa vuokrata­soa tar­joa­mal­la asun­to­ja vuokralle kohtu­ullisel­la tuo­tol­la ja silti alle nykyisen markki­navuokran. Pait­si, että tämä yhteisö tuot­taa rahaa omis­ta­jalleen (vaikka­pa Helsin­gin kaupun­ki), hyö­tyy kansan­talous esim. pienem­pi­en asum­is­tukien ja kas­va­neen kulu­tuk­sen myötä. 

    Mitään ei voi myy­dä tai vuokra­ta alle markki­nahin­nan. Tai voi, mut­ta joku tulee välistä ja kerää arbi­traasin, jälleen­vuokraa tai myy. Hin­ta palau­tuu välit­tömästi markki­nahin­naksi. Mah­dol­lis­es­ti tätä estämään jonomekanis­me­ja eli nykyisen hitaspelleilyn ja kaupun­gin vuokra-asun­to­jen tapaista lot­toa, mitkä jo tässäkin alus­tuk­ses­sa todet­ti­in toimimattomiksi. 

    Ismo: Ellei jostain saa­da käyt­töön muu­ta­maan tuhat­ta kokenut­ta ammat­ti­laista ja muu­ta­maakym­men­tä­tuhat­ta vähem­män kokenut­ta pieni­palkkaista duu­nar­ia sekä raken­nusy­htiöitä jot­ka uskaltaisi­vat näin paljon kasvaa.

    Mis­tään ei tule myöskään kun­nalli­nen raken­nusy­htiö löytämään osaavaa työvoimaa sen halvem­mal­la. Kyl­lä työvoimakin on markki­noiden lainalaisuuk­sista riip­pu­vainen, vaik­ka ay-liike kaikken­sa yrittää.

 15. Jos kaavoit­ta­ja roiskaisee matalia talo­ja har­vak­seltaan pitkin met­siä, ollaan perussyyn juurel­la. Maa­ta on — ja silti tont­tip­u­la. Kaavoitet­takoon riit­tävä määrä tont­te­ja riit­tävän korkeal­la tehokku­udel­la. Korkei­ta talo­ja pelkäävät voivat hakeu­tua Nurmijärvelle.

 16. Näk­isin että ongel­ma (=pula asun­noista) on ratkaistavis­sa melko triv­i­aal­isti triplaa­mal­la jokaisen ton­tin raken­nu­soikeus pääkaupunkiseudul­la, ja sal­li­mal­la käyt­tö­muu­tok­set ilmoituksella.

  Kun raken­net­tavaa tont­tia piisaa, seu­raa­va pul­lonkaula on työvoima­pu­la — tähän ei hopealu­oti­ratkaisua ole, mut­ta kyl­lä maail­mas­sa ammat­ti­laisia riittaa.

 17. Sin­ga­pores­sa poli­ti­ik­ka on aivan toisen­laista kuin Suomessa.Lähtökohtana on, että pie­nil­läkin tuloil­la on voita­va elää ilman tukiaisia.

  Vaik­ka Sin­ga­pore on äärim­mäisen markki­na­henk­i­nen ja autoritääri­nen ja kor­rup­toitunutkin niin val­tion idea ei ole hukkunut kuten Suomessa

  Niin­pä peruse­le­men­tit eli asum­i­nen, ruo­ka, liikenne ja vaate­tus on tehty edullisek­si. ja 1000–1500 euron tuloil­la elää aivan hyvin.

  Asum­ista ei ole jätet­ty markki­navoimi­nen armoille vaan val­tio vas­taa n 80 % asun­to­tuotan­nos­ta ja kyke­nee tar­joa­maan kohtu­uhin­taista asum­ista suurelle osalle väestöä.
  Eikä tavoit­teeseen ole pyrit­ty kanikopeil­la vaan hyväksyt­tävänä asun­non min­imikokona pide­tään 30 m 2

  1. Liian van­ha: Vaik­ka Sin­ga­pore on äärim­mäisen […] korruptoitunutkin

   Mil­lä mit­tar­il­la Sin­ga­pore on kor­rup­toitunut. Vuo­den 2017 kor­rup­tio indek­sis­sä se oli sijal­la 6 pis­teinä 84. Ver­tailun vuok­si Suo­mi oli sijal­la 3 ja pis­teitä oli 85. Eli Suomen ja Sin­ga­poren kor­rup­toituneisu­udessa ei käytän­nössä ole eroa.

 18. Mik­si omis­tusasum­ista tue­taan verovähennyksillä?
  Mik­si taas vuokra-asum­ista rokote­taan verotuksella? 

  Miten voisimme luo­da jär­jestelmän, jos­sa voit asua vuokral­la mis­sä vain halu­at ottaen aina elämän­ti­lanteeseesen parhaan asun­non vuokra­markki­noil­ta — ja pistämäl­lä vas­taavasti oman asun­tosi vuokralle? Ja tämä kaik­ki ilman, että sin­ua rokotet­taisi­in kahdessa vai­heessa: (a) kun vuokraat toiselta asun­non, niin omis­ta­jan pitää per­iä riit­tävää vuokraa mak­saak­seen verot (b) sin­un tulee mak­saa vero vuokrates­sasi oma asun­tosi toiselle.

  Jos halu­amme, että pääo­ma ja asun­not vir­taa vuokra-asun­tomarkki­noil­la vapaasti ja ihmisille ei syn­ny asum­is­loukko­ja ja voivat muut­taa työn­perässä — tulisi jotenkin ratkaista tämä vero­tuk­selli­nen paradigma.

  1. Jonne: Miten voisimme luo­da jär­jestelmän, jos­sa voit asua vuokral­la mis­sä vain halu­at ottaen aina elämän­ti­lanteeseesen parhaan asun­non vuokra­markki­noil­ta – ja pistämäl­lä vas­taavasti oman asun­tosi vuokralle?

   Var­maankin jonkin­lainen asun­non­lain­aus­pooli ratkai­sisi asian. Asun­to­ja lainat­taisi­in vas­tavuorois­es­ti ja vain käyt­töar­von ero­tuk­ses­ta mak­set­taisi­in. Voisiko olla jopa laillista?

 19. Osmon ehdo­tuk­sen esteet ovat:
  ‑Toinen puoli Vihreistä kan­nat­taa kaikkea sään­te­lyä Hita­sista alkaen
  ‑Demareista ei tiedä mil­lä puolen pöytää istu­vat. Taik­ka luulisi että aja­vat AY-liik­keen verova­pauk­sia ja vuokratuloja
  ‑Vas­sarei­den vaalio­hjel­maan kuu­lui vuokrasäännlstely

  Siinä sitä saa päätä lyödä tyh­myy­den muuriin.

  1. antti:
   Osmon ehdo­tuk­sen esteet ovat:
   ‑Toinen puoli Vihreistä kan­nat­taa kaikkea sään­te­lyä Hita­sista alkaen
   ‑Demareista ei tiedä mil­lä puolen pöytää istu­vat. Taik­ka luulisi että aja­vat AY-liik­keen verova­pauk­sia ja vuokratuloja
   ‑Vas­sarei­den vaalio­hjel­maan kuu­lui vuokrasäännlstely

   Siinä sitä saa päätä lyödä tyh­myy­den muuriin.

   Turha tosi­aan yrit­tää livaut­taa minkään­laista muu­tos­ta Koja­mon tukirälssi­in demarei­den ohi. Hal­vat ton­tit “yleishyödyl­lisenä toim­i­jana”, tulot ulos verova­paasti ja veron­mak­sajien takaa­mat mak­sut -> erit­täin tuot­toisa tapa paika­ta hupenevia jäsenmaksutuloja.

   1. Jukkis: Turha tosi­aan yrit­tää livaut­taa minkään­laista muu­tos­ta Koja­mon tukirälssi­in demarei­den ohi. Hal­vat ton­tit “yleishyödyl­lisenä toim­i­jana”, tulot ulos verova­paasti ja veron­mak­sajien takaa­mat mak­sut -> erit­täin tuot­toisa tapa paika­ta hupenevia jäsenmaksutuloja.

    Hyvää itsekästä bisnestä Kojamo tosi­aankin tekee: “Kojamo myy 1 594 vuokra-asun­toa Mor­gan Stan­ley Real Estate Investin­gin hallinnoimalle kiin­teistöra­has­tolle. Kaup­pakir­ja allekir­joitet­ti­in tänään.” Nopeasti vilka­istu­na nuo asun­not eivät olleet mitään kru­u­nun­jalokiviä, vaan asun­to­ja stabi­ileil­la tai taan­tuvil­la markkinoilla.

    Täl­laisen oper­aa­tion jäl­keen voidaan tosi­aan kysel­lä perustei­ta verovapaudelle!

 20. Soin­in­vaaran näke­mys on enem­män poli­it­ti­nen kuin asun­topoli­it­ti­nen ja tutkimuk­si­in perus­tu­va, kos­ka siinä uno­hde­taan kokon­aan ara­jär­jestelmään kuu­lu­va omakus­tan­nus­pe­ri­aate. Vihrei­den kisa kokoomuk­sen kanssa on kiivas ja nyt Soin­in­vaara halu­aa ryn­niä oikeal­ta ohi ja näyt­tää niin kovin vaa­ti­mat­tomien eli­it­tivihrei­den poli­it­tisen mie­len ja sydäm­men paikan.

  1. Ara-asun­not eivät tai­da olla omakus­tan­teisia siinä merk­i­tyk­sessä, että niistä mak­set­taisi­in pääo­man vai­h­toe­htokus­tan­nus täysimääräisenä (ainakaan ton­tin osalta).

   1. Ossi Sare­so­ja:
    Ara-asun­not eivät tai­da olla omakus­tan­teisia siinä merk­i­tyk­sessä, että niistä mak­set­taisi­in pääo­man vai­h­toe­htokus­tan­nus täysimääräisenä (ainakaan ton­tin osalta). 

    Vai­h­toe­htokus­tan­nus on poli­it­tises­sa päätök­sen­teossa tun­tem­aton asia. Esim. parkkipaikkavaa­timus kaavoituk­ses­sa ei mak­sa mitään. Tai kaik­ki julki­nen kulu­tus ja tuet ovat vain hyväk­si, kos­ka veroil­la kerät­ty raha kiertää takaisin talouteen tuot­ta­maan lisää hyvää 😉

 21. Eri­tyisen olen­naista tiet­ty olisi, et olis riit­tävän pitkä liuku­ma-aika. “Kaupun­gin kovan rahan vuokra-asun­not, jot­ka voidaan myös myydä”-markkinasegmentti alkaa vaikut­taa vas­ta kun niitä on paljon. Siihen asti tarvi­taan sitä kamalaa Hitas- ja Ara-asuntoa.

 22. Kuin­ka paljon alle markki­nahin­nan ARA- kohtei­den ton­tit luovute­taan tai vuokrataan? Kuin­ka suuri sub­ven­tio niis­sä on? Tai mis­tä läh­teestä asian saa selville?

  1. Vuokras­ta saa alen­nus­ta 40 % mut­ta tämä ei ole se point­ti. Kalleim­mil­la alueil­la maan markki­nahin­ta on niin korkea, ettei ARA hyväksy sitä. Sik­si myös tuol­ta ton­tin arvoa, jos­ta vuokra las­ke­taan alen­netaan niin alas, että ARA sen hyväksyy.
   Alen­nuk­sen suurin mak­sa­ja uusil­la alueil­la ovat kuitenkn van­hol­la halvoil­la alueil­la asu­vat ARA-asukkaat, kos­ka he rahoit­ta­vat sen vuokran­tasauk­sen kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.