Soten korjaaminen (5) Elektiivinen erikoissairaanhoito

Ruot­sis­sa on par­haat tulok­set yksi­tyis­tä­mi­ses­tä saa­tu elek­tii­vis­ten hoi­to­jen, esi­mer­kik­si lonk­ka­leik­kaus­ten kil­pai­lu­tuk­ses­ta. Nii­hin ei lii­ty sanot­ta­via kan­nus­tin­vir­hei­den ongel­maa, kos­ka poti­lai­den hoi­don tar­ve on ensin mää­ri­tel­ty jul­ki­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa, joka kil­pai­lut­taa hoi­dot. Sai­raa­lat eivät voi siis hank­kia poti­lai­ta alen­ta­mal­la hoi­don kri­tee­rei­tä. Yksi­tyi­set sai­raa­lat ovat osan­neet jär­jes­tää toi­min­tan­sa tehok­kaam­min ja ovat sik­si pääs­seet alem­piin kus­tan­nuk­siin. Hoi­don laa­tu on tur­vat­tu tum­pe­loi­neis­ta koi­tu­vil­la anka­ril­la sank­tioil­la. Lop­pu­tu­lok­se­na on ollut hal­vem­pi hin­ta ja kor­keam­pi onnistumisprosentti.

Tämä mah­dol­li­suus oli lausun­nol­le lähe­te­tys­sä laki­luon­nok­ses­sa, mut­ta taas ker­ran taval­la, jos­sa oli aja­tel­tu vain yksi­tyis­sai­raa­loi­den etua. Niil­le tar­jot­tiin laki­sää­teis­tä oikeut­ta ottaa vaik­ka kaik­ki elek­tii­vi­set hoi­dot itsel­leen, jol­loin jul­kis­ten sai­raa­loi­den toi­min­ta oli­si vaa­ran­tu­nut eivät­kä se oli­si voi­neet taa­ta päi­vys­tys­ten toi­mi­vuut­ta. Palau­te oli niin tyr­mää­vää, että elek­tii­vi­sen hoi­don pal­ve­luse­te­lit pois­tet­tiin saman tien kokonaan.

Maa­kun­ta voi­koot ulkois­taa elek­tii­vis­tä hoi­toa niin pal­jon kuin se on maa­kun­nal­le talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Talou­del­li­ses­ti se on kan­nat­ta­vaa, jos pal­ve­luse­te­lin arvo on mata­lam­pi kuin ovat jul­kis­ten sai­raa­loi­den mar­gi­naa­likus­tan­nuk­set.

Kos­ka jul­ki­sil­la sai­raa­loil­la on vel­vol­li­suus yllä­pi­tää leik­kaus­sa­le­ja päi­vys­tys­ta­pauk­sia ja suu­ron­net­to­muuk­sia var­ten, tuo­ta kapa­si­teet­tia kan­nat­taa tie­tys­ti käyt­tää täys­mää­räi­ses­ti ja sälyt­tää täl­le osal­le hoi­dos­ta vain mar­gi­naa­li­kus­ta­nuk­set. Ei oli­si mitään jär­keä pitää leik­kausa­le­ja tyh­ji­nä ja kirur­ge­ja pelaa­mas­sa sököä odot­te­le­mas­sa nau­la­pom­min räjäy­tys­tä kauppakeskuksessa.

Kun tämä vähim­mäis­ka­pa­si­teet­ti on käy­tet­ty, jul­ki­sen hoi­don mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­set nouse­vat olen­nai­ses­ti kor­keam­mik­si. Tämä kal­liim­pi osa, mut­ta vain se, kan­nat­taa kil­pai­lut­taa. (Voi tie­tys­ti kil­pai­lut­taa sen hal­vem­man­kin osan, mut­ta on mah­do­ton­ta, että yksi­tyi­set voi­si­vat alit­taa sen kustannuksia.)

Elek­tii­vi­nen hoi­to pitää siis näh­dä maa­kun­nan mah­dol­li­suu­te­na tuot­taa hoi­to­ja pal­ve­luse­te­leil­lä edul­li­sem­min, eikä yksi­tyis­sai­raa­loi­den oikeu­te­na liiketoimintaan.

Yri­tän havain­nol­lis­taa täy­sin tuu­les­ta tem­ma­tuil­la luvuilla.

Ole­te­taan, että Uuden­maan jul­ki­nen eri­kois­sai­raan­hoi­to pys­tyy toteut­ta­maan mini­mi­ka­pa­si­teet­tin­sa avul­la 500 lonk­ka­leik­kaus­ta 6 000 euron mar­gi­naa­li­hin­taan ja sen jäl­keen lisää leik­kauk­sia 12 000 euron hin­nal­la. Leik­kaus­tar­ve on 800 leik­kaus­ta vuo­des­sa. Maa­kun­ta voi kil­pai­lut­taa 300 leik­kaus­ta. Ole­te­taan, että A tar­jo­aa 150 leik­kaus­ta hin­taan 9 000 € ja B 200 leik­kaus­ta hin­taan 9 500 ja C 100 leik­kaus­ta hin­taan 13 000 €. Sai­raa­lan C hin­ta on lii­an kor­kea, eikä se saa yhtään leik­kaus­ta. Maa­kun­ta tilaa jul­ki­sil­ta sai­raa­loil­ta 500 leik­kaus­ta hin­taan 6000 € ja tar­jo­aa lisäk­si poti­lail­le 300 pal­ve­luse­te­liä, joi­den arvo on 9 500 €. Jul­ki­set sai­raa­lat saa­vat oman kiin­teän kor­vauk­sen tuos­ta päi­vys­tys­ka­pa­si­tee­tin ylläpidosta.

Jos yksi­kään tar­jouk­sis­ta ei ali­ta jul­ki­sen hoi­don mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­ta, 12 000 euroa, sit­ten ei oste­ta. (Lausun­nol­la ollees­sa laki­pa­ke­tis­sa sanot­tiin, että jos yksi­tyi­set eivät suos­tu teke­mään yhtä hal­val­la kuin jul­ki­set sai­raa­lat, valin­nan­va­pau­den tur­vaa­mi­sek­si niil­le on mak­set­ta­va niin pal­jon kuin ne pyytävät!)

Tämä pel­ko jul­kis­ten sai­raa­loi­den päi­vys­tys­toi­min­nan vaa­ran­tu­mi­ses­ta perus­tui sii­hen, että jos ne mak­soi­vat lää­kä­reil­le samaa palk­kaa ilman päi­vys­tys­vel­vol­li­suut­ta kuin jul­ki­set sai­raa­lat päi­vys­tys­vel­vol­li­suu­den kans­sa, lää­kä­rit hakeu­tui­si­vat muka­vam­pien työ­ai­ko­jen peräs­sä yksi­tyi­sil­le. Täs­sä on vika jul­ki­sen hoi­don palk­karaken­teen kans­sa. Päi­vys­tyk­ses­tä mak­se­taan lii­an vähän. Päi­vys­tyk­ses­tä pitäi­si mak­saa enem­män ja muka­vas­ta työ­ajas­ta vähem­män niin, että päi­vys­tys ei oli­si pak­ko vaan vapaa­eh­toi­nen valin­ta.  Mut­ta tämä on koko­naan toi­nen tarina.

Toden­nä­köi­ses­ti edus­kun­nas­sa ole­va laki­pa­ket­ti ei kiel­lä maa­kun­tia toi­mi­mas­ta näin, mut­ta tuo yli 400-sivui­nen paket­ti on niin vai­kea­lu­kui­nen, että en ole var­ma. Niin­pä elek­tii­vi­sen hoi­don pal­ve­luse­te­lit eivät ehkä vaa­di lakiin mitään muu­tok­sia. Maa­kun­tien talous tulee ole­maan niin ahtaal­la, että ne tus­kin jät­tä­vät käyt­tä­mät­tä help­po­ja tapo­ja alen­taa kustannuksia.

 

 

5 vastausta artikkeliin “Soten korjaaminen (5) Elektiivinen erikoissairaanhoito”

 1. Kyl­lä uusi lakie­si­tys mah­dol­lis­taa eri­kois­sai­raan­hoi­don asia­kas­se­te­lit. Jos­tain itsel­le­ni mys­ti­ses­tä syys­tä on kat­sot­tu par­haak­si lis­ta­ta yksi­tyis­koh­tai­ses­ti mihin pal­ve­lui­hin sete­lei­tä a) pitää ja b) saa myön­tää. Tämä siis 24 § sivul­la 374. Täs­sä­kin herää kysy­mys, miten maa­kun­ta pys­tyy teke­mään mitään mie­lek­käi­tä pää­tök­siä, kun sen kädet sido­taan etukäteen.

  Arvon­mää­rit­te­lyn kir­jaus on niin seka­va, että toden­nä­köi­ses­ti kokoo­muk­sen mie­les­tä sii­nä lukee, että jul­ki­sen tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten ylit­tyes­sä yksi­tyi­sel­le pitää mak­saa mitä pyy­tä­vät, ja kepu­lais­ten mie­les­tä sii­nä lukee, että tämä­kin kyl­lä sovi­taan sit­ten hyväs­sä hen­ges­sä maakunnissa. 

  Tark­ka kir­jaus on siis: “Asia­kas­se­te­lin arvon on olta­va sel­lai­nen, että asiak­kaal­la on tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus vali­ta maa­kun­nan hyväk­sy­mä pal­ve­lun­tuot­ta­ja. Asia­kas­se­te­lin arvoa mää­ri­tel­täes­sä on lisäk­si otet­ta­va huo­mioon kus­tan­nuk­set, jot­ka aiheu­tui­si­vat maa­kun­nan lii­ke­lai­tok­sel­le vas­taa­van pal­ve­lun tuottamisesta.”

  1. Tuo kir­jaus on aivan kais­ta­päi­nen, kos­ka sehän tar­koit­taa, että pyy­det­ty hin­ta on aina mak­set­ta­va. Mil­lä puo­lel­la pöy­tää kokoo­mus oikein neuvottelee?

   1. Ainoa loi­ven­nus tuo­hon on myös yhtä tul­kin­nan­va­rai­nen (sama pykälä).
    “Maa­kun­ta saa raja­ta asia­kas­se­te­lin käyt­töön­o­ton laa­juut­ta … jos se on vält­tä­mä­tön­tä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien toi­mi­vuu­den tai pal­ve­lu­jen kus­tan­nus­te­hok­kaan jär­jes­tä­mi­sen perusteella. ”

    En tosin ole luke­nut koko 400 sivuis­ta nivas­kaa, jos­ko tul­kin­nas­ta löy­tyi­si tar­kem­paa ohjausta.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tuo kir­jaus on aivan kais­ta­päi­nen, kos­ka sehän tar­koit­taa, että pyy­det­ty hin­ta on aina mak­set­ta­va. Mil­lä puo­lel­la pöy­tää kokoo­mus oikein neuvottelee?

    Joo. Pitäi­si olla “kui­ten­kin”, ei “lisäk­si”. Kyl­lä se Kokoo­muk­sen pöy­dän­puo­li on näh­ty jo aiemmin.

 2. Smar­tum ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­luse­te­li ei toi­mi noin. Ei edes nykyään.

  Lonk­ka­keil­lauk­ses­sa sii­nä lukee 6 000 euroa. Sit­ten poti­las saa lis­tan eteen, jos­sa pal­ve­lu­tuot­ta­ja P leik­kaa 9 800 e, mak­set­ta­vaa vain 3 800; pal­ve­lu­tuot­ta­ja M 10 200, mak­set­ta­vaa vain 4 200, sisäl­tää puu­du­tuk­sen, ja aika seu­raa­val­la viikolla…

  Jos­sain välis­sä val­tion­va­rain­mi­nis­te­riös­sä kek­si­tään, että sete­lin arvoa voi­kin pudot­taa — ihmi­nen mak­saa hen­ke­ne­sä edes­tä. Sääs­tä­jä, säästöjä. 

  Minul­le Samr­tum sete­li on arvol­taan 0 euroa. Sen jäl­keen kat­se­len lomak­koa ja tiliä, mihin minul­la on varaa. Köyem­pi minä valit­see pie­nem­män hin­nan ja pidem­män jonon, saik­kua saa. Rik­kaam­pi minä voi vali­ta kal­lim­maan tai jol­la­kin taval­la mai­nos­te­tum­man ver­sion. Joke­ri­na on taas poruk­ka, joil­le työ­nan­ta­ja ostaa all-incclusi­ve työ­ter­veys­va­kuu­tuk­sen (n 1 500 e/vuosi) pal­ve­lutt­ta­ja O:lta, jol­la on omat lää­kä­rit ja sai­raa­lat. Siel­lä hom­ma hoi­de­taan vakuu­tus­yh­tiön edun mukai­ses­ti, siis ihmi­nen töi­hin mhdol­li­sim­man nopeasti.

Vastaa käyttäjälle Matti Parry Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.