Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2018

Edel­li­nen selos­tus jäi jul­kai­se­mat­ta, kos­ka blo­gi­ni oli men­nyt rik­ki – tai siis viha­mie­li­ses­ti rikot­tu. Jul­kai­sin sen nyt jälkijunassa.

En ole menos­sa lau­ta­kun­taan, kos­ka käsit­te­lys­sä on lausun­to Hele­nin Tat­ta­ri­suol­le suun­ni­tel­lun hake­läm­pö­kes­kuk­sen YVA:sta. Pai­kal­li­set asuk­kaat pitä­vät minua jää­vi­nä, joten pidän var­mim­pa­na jää­vä­tä itseni.

Mäke­län­rin­teen urhei­lu­kam­puk­sen asemakaava

Pöy­däl­tä. Selos­tet­tu edel­li­ses­sä postauksessa.

Vuo­den 2017kaavoituksen arvioin­ti ja seuranta(Karvi)

Asun­to­ra­ken­ta­mi­sen kaa­vois­ta 89% sijoit­tuu nykyi­sen tai tule­van rai­de­lii­ken­teen alu­eel­le ja vain pari pro­sent­tia koko­naan kumi­pyö­rä­lii­ken­teen varaan.

Lausun­to Uusi­maa-kaa­va 2050 ‑val­mis­te­luai­neis­tos­ta

Kun jok­seen­kin koko Hel­sin­ki on mer­kit­ty kau­pun­gin ydin­a­lu­eek­si, maa­kun­ta­kaa­va ei sanot­ta­vas­ti ohjaa kehi­tys­tä Hel­sin­gis­sä, mis­tä lausun­nos­sa ei tun­nu­ta ole­van lain­kaan pahoil­laan. Vähän kan­ne­taan huol­ta sii­tä, ettei maa­kun­ta­kaa­vas­sa mer­ki­tä pakol­li­sia eri­ta­so­liit­ty­miä tule­vil­le bulevardeille.

Lausun­nos­sa kehu­taan, että maa­kun­ta­kaa­va täh­tää yhdys­kun­ta­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­seen. En ole tutus­tu­nut aineis­toon, mut­ta hyvä jos näin on. Edel­li­nen täh­tä­si hajoa­mi­sen kiih­ty­mi­sen alentamiseen.

Kaa­re­lan Puus­tel­lin­tien 1:n asemakaava

Tämä oli meil­lä 31.10. Seu­ra­kun­tayh­ty­män mail­le teh­dään seu­ra­kun­ta­ti­lo­jen sijas­ta asun­to­ja. Kir­kos­ta eroa­mi­nen paran­taa asun­to­ti­lan­net­ta Hel­sin­gis­sä. Kaa­vaan on lausun­to­jen joh­dos­ta teh­ty vähäi­siä muutoksia.

Huo­pa­lah­den­tie välil­lä Nie­men­mäen­puis­to – Lokkalantie

Mer­ki­tään pysä­köin­tia­luei­ta kuor­ma-autoil­le ja teh­dään kadun itä­puo­lel­le kak­si­suun­tai­nen pyö­rä­tie. Varau­tu­mi­nen ratikkaan?

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2018”

 1. Kumi­pyö­räs­tä pois siir­ty­mi­sen tiel­lä on edel­leen pal­jon estei­tä. Yksi mikä itseä­ni vai­vaa suu­res­ti on se, että juu­ri mis­sään mihin menen ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta säi­lyt­tää tava­roi­ta, jos tulee muul­la kuin autol­la. Autol­le löy­tyy kyl­lä pysä­köin­ti­ti­lat, mut­ta kun pitäi­si saa­da vaih­det­tua vaa­tet­ta ja jät­tää nii­tä päi­vän ajak­si säi­löön, niin on koko­naan jon­kun aulae­män­nän hyvän­tah­toi­suu­den varas­sa. Ja tämä siis lähes jokai­ses­sa Hel­sin­gin viras­toss­sa, hotel­lis­sa, kon­fe­rens­si­ti­las­sa ym. Kesäl­lä toki helpompaa.

  Ja jot­tei totuus unoh­tui­si, niin ver­tail­laan nyky­ti­laa vuo­den 2010–2011 tilan­tee­seen. Pyö­räi­ly ja käve­ly ovat lähes säi­lyt­tä­neet ase­man­sa eikä mer­kit­tä­vää vähen­ty­mis­tä ole tapah­tu­nut. Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö suo­mes­sa on vähen­ty­nyt ja yksi­tyi­sau­toi­lu on kas­va­nut. Tämä on edel­leen tämän päi­vän tilan­ne, vaik­ka väes­tön kes­kit­ty­mi­nen kau­pun­ki­seu­duil­le ja eri­tyi­ses­ti kau­pun­ki­kes­kus­to­jen yti­meen voi­si tuot­taa odo­tuk­sen, että liik­ku­mis­muo­to­jen jakau­tu­mi­nen kään­tyi­si asteit­tain pois autois­ta. Edel­leen siis kevyen lii­ken­teen ja jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta odo­te­taan, että tilan­ne lak­kai­si huononemasta.

  Mut­ta ei se tilan­ne lak­kaa huo­no­ne­mas­ta ilman teko­ja. Itse­kin aina välil­lä kokei­len jul­ki­sia ja mie­tin, että jos­ko nyt oli­si jo aika vaih­taa jul­ki­seen. Tulin taas ker­ran ihan kokei­lu­mie­les­sä jul­ki­sil­la Hel­sin­kiin. Vr+hkl. Jul­ki­nen lii­ken­ne hävi­si edel­leen sekä rahas­sa että ajas­sa. Olin hie­man yllät­ty­nyt, että molem­mil­la yhtiöil­lä, sekä VR:llä että HKL:lla on ihan ydin­a­lueil­la edel­leen suu­ria vaikeuksia. 

  Vie­lä ei ole siis tul­lut vas­taan se tilan­ne, että yksin mat­kus­ta­van kan­nat­tai­si vali­ta jul­ki­nen oman auton sijaan. Siis suo­mes­sa. Muu­al­la asia on yleen­sä toisinpäin.

  1. Tätä se on, kun narul­la yri­te­tään työn­tää, tyy­liin raken­ta­mal­la mil­joo­nil­la spi­raa­le­ja tai sil­to­ja yli ja ali auto­ka­tu­jen teke­mään pyö­räi­lyä hou­kut­te­le­vam­mak­si, tai kate­go­ri­ses­ti kiel­täy­ty­mäl­lä ruuhkamaksuista.

   Min­kä tahan­sa lii­ken­ne­muo­don käy­töl­le löy­tyy aina perus­te­lu. Ja usein perus­te­lut voi­vat olla vie­lä täy­sin vas­tak­kai­sia ja sil­ti esit­tä­jän­sä mie­les­tä täy­sin päte­viä. Tyy­liin toi­nen halu­aa mat­kus­taa rati­kal­la kun saa olla mui­den ihmis­ten kes­kel­lä ja toi­nen ei voi mat­kus­taa rati­kal­la kun jou­tuu ole­maan mui­den ihmis­ten keskellä.

   Jos aivan oikeas­ti halu­taan, että kau­pun­gis­sa lii­ku­taan kes­tä­väs­ti, tar­vi­taan kep­piä. Se ei voi tar­koit­taa mitään muu­ta kuin autoi­lun ase­man huo­non­ta­mis­ta. Mis­sään ei ole sel­lai­sia raho­ja, että mui­den liik­ku­mis­muo­to­jen infra saa­tai­siin nos­tet­tua autoi­lun infran tasol­le, pitä­mäl­lä autoi­lun edel­ly­tyk­sen ennal­laan. Oman 1000 kg pai­na­van auton muka­naan kul­jet­ta­mi­ses­ta pai­kas­ta toi­seen lii­kut­taes­sa pitäi­si teh­dä sen hin­tais­ta ja niin vai­val­lois­ta, että kova­päi­sem­mät­kin totea­vat muut liik­ku­mis­muo­dot toi­mi­vik­si myös omas­sa arjessaan.

   Jos ver­tai­lu­koh­ta­na on esi­mer­kik­si tal­vi­pyö­räi­ly nykyi­sin yllä­pi­det­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa, saa autoi­lun hin­nan nos­taa todel­la kor­keak­si. Pitää olla joko tyh­mä tai muu­ten vain kova­päi­nen, jos vapaa­eh­toi­ses­ti ympä­ri vuo­den pyö­räi­lee jäis­tä peru­na­pel­toa muis­tut­ta­vil­la kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä, kun vie­res­sä on auto­kais­ta, jos­sa on kesä­ke­li, 50 km/h nopeus­ra­joi­tus, ide­aa­li­set kaar­re­sä­teet, vas­ta uusit­tu pin­noi­te ja vih­reä aalto.

   1. Autoi­lu vähe­ni­si ihan itses­tään, jos Hel­sin­gin jul­kis­ta lii­ken­net­tä oikeas­ti paran­net­tai­siin eikä hei­ken­net­täi­si, niin kuin nyt koko ajan tehdään. 

    Pyö­räi­lyn ja autoi­lun esit­tä­mi­nen ainoi­na vas­tak­kai­si­na vaih­toeh­toi­na ei ker­ro pal­jon muus­ta kuin sit­keäs­tä ihmis­vi­has­ta, joka koh­dis­tuu autoi­li­joi­hin. Fil­la­ri hyvä, auto paha. Var­si­nais­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua, kun useim­mat ihmi­set ovat yhtä aikaa autoi­li­joi­ta, jalan­kul­ki­joi­ta, jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jiä ja toi­si­naan myös fillaristeja.

   2. Jalan­kul­ki­ja:
    Autoi­lu vähe­ni­si ihan itses­tään, jos Hel­sin­gin jul­kis­ta lii­ken­net­tä oikeas­ti paran­net­tai­siin eikä hei­ken­net­täi­si, niin kuin nyt koko ajan tehdään. 

    Aivan näin. Kom­men­toi­ja ei mai­nit­se sel­kei­tä kon­kreet­ti­sia kei­no­ja jul­ki­sen lii­ken­teen paran­ta­mi­sek­si, mut­ta luul­ta­vas­ti yksi kus­tan­nus­te­hok­kaim­mis­ta oli­si rai­tio­vau­nu­jen 100% valoetuus.

    Suun­ni­tel­mia täs­tä on esi­tet­ty use­aan ottee­seen vuo­sien saa­tos­sa, vii­mek­si muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten, ja hin­ta­lap­pu oli­si mitä­tön. Mut­ta mitään ei teh­dä, kos­ka se väis­tä­mät­tä tar­koit­tai­si hie­man vähem­män vih­re­ää aal­toa autoi­li­joil­le. Hyvä huo­no esi­merk­ki täs­tä pysäh­ty­nei­syy­den tilas­ta ovat Kan­sal­lis­museon ja Lasi­pa­lat­sin pysä­keil­lä pian vuo­si­kym­me­nen ajan tes­ta­tut ratikkavalot.

    Oli kyse mis­tä tahan­sa kes­tä­väs­tä liik­ku­mis­muo­dos­ta kau­pun­gis­sa (käve­ly, pyö­räi­ly, jul­ki­set, tava­ran­kul­je­tus), aina tör­mä­tään yksi­tyi­sau­toi­luun. Jon­ka edut on saa­tu vuo­si­kym­me­nien saa­tos­sa hilat­tua aivan suh­teet­to­mal­le tasol­le suh­tees­sa lii­kun­ta­suo­rit­tee­seen. Nyt kun saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta alkaa olla yhä useam­mas­sa koh­din pak­ko luo­pua, neli­raa­ja­jar­ru­tuk­sen mää­räl­lä ei ole rajaa. Auto­puo­lue on kokoon­sa suh­teu­tet­tu­na äärim­mäi­sen vah­va puolue.

    PS. Päi­vän HS:n otsik­ko: “Ruot­si (hal­li­tus) aikoo kiel­tää van­hat die­se­lau­tot kau­pun­kien kes­kus­tois­ta.” Samal­la kun Suo­meen tuo­daan kiih­ty­väl­lä innol­la lisää samaa kalus­toa Saksasta.

   3. ft maa­il­mal­ta:
    Kumi­pyö­räs­tä pois siir­ty­mi­sen tiel­lä on edel­leen pal­jon estei­tä. Yksi mikä itseä­ni vai­vaa suu­res­ti on se, että juu­ri mis­sään mihin menen ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta säi­lyt­tää tava­roi­ta, jos tulee muul­la kuin autol­la. Autol­le löy­tyy kyl­lä pysä­köin­ti­ti­lat, mut­ta kun pitäi­si saa­da vaih­det­tua vaa­tet­ta ja jät­tää nii­tä päi­vän ajak­si säi­löön, niin on koko­naan jon­kun aulae­män­nän hyvän­tah­toi­suu­den varas­sa. Ja tämä siis lähes jokai­ses­sa Hel­sin­gin viras­toss­sa, hotel­lis­sa, kon­fe­rens­si­ti­las­sa ym. Kesäl­lä toki helpompaa.

    Ja jot­tei totuus unoh­tui­si, niin ver­tail­laan nyky­ti­laa vuo­den 2010–2011 tilan­tee­seen. Pyö­räi­ly ja käve­ly ovat lähes säi­lyt­tä­neet ase­man­sa eikä mer­kit­tä­vää vähen­ty­mis­tä ole tapah­tu­nut. Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö suo­mes­sa on vähen­ty­nyt ja yksi­tyi­sau­toi­lu on kas­va­nut. Tämä on edel­leen tämän päi­vän tilan­ne, vaik­ka väes­tön kes­kit­ty­mi­nen kau­pun­ki­seu­duil­le ja eri­tyi­ses­ti kau­pun­ki­kes­kus­to­jen yti­meen voi­si tuot­taa odo­tuk­sen, että liik­ku­mis­muo­to­jen jakau­tu­mi­nen kään­tyi­si asteit­tain pois autois­ta. Edel­leen siis kevyen lii­ken­teen ja jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta odo­te­taan, että tilan­ne lak­kai­si huononemasta.

    Mut­ta ei se tilan­ne lak­kaa huo­no­ne­mas­ta ilman teko­ja. Itse­kin aina välil­lä kokei­len jul­ki­sia ja mie­tin, että jos­ko nyt oli­si jo aika vaih­taa jul­ki­seen. Tulin taas ker­ran ihan kokei­lu­mie­les­sä jul­ki­sil­la Hel­sin­kiin. Vr+hkl. Jul­ki­nen lii­ken­ne hävi­si edel­leen sekä rahas­sa että ajas­sa. Olin hie­man yllät­ty­nyt, että molem­mil­la yhtiöil­lä, sekä VR:llä että HKL:lla on ihan ydin­a­lueil­la edel­leen suu­ria vaikeuksia. 

    Vie­lä ei ole siis tul­lut vas­taan se tilan­ne, että yksin mat­kus­ta­van kan­nat­tai­si vali­ta jul­ki­nen oman auton sijaan. Siis suo­mes­sa. Muu­al­la asia on yleen­sä toisinpäin.

    Jalan­kul­ki­ja:
    Autoi­lu vähe­ni­si ihan itses­tään, jos Hel­sin­gin jul­kis­ta lii­ken­net­tä oikeas­ti paran­net­tai­siin eikä hei­ken­net­täi­si, niin kuin nyt koko ajan tehdään. 

    Pyö­räi­lyn ja autoi­lun esit­tä­mi­nen ainoi­na vas­tak­kai­si­na vaih­toeh­toi­na ei ker­ro pal­jon muus­ta kuin sit­keäs­tä ihmis­vi­has­ta, joka koh­dis­tuu autoilijoihin…

    Jul­ki­nen lii­ken­ne on kau­pun­ki­mai­sen yhdys­kun­ta­ra­ken­teen liik­ku­mis­muo­to. Nyt kau­pun­ki­mai­ses­ti on raken­net­tu joi­ta­kin kort­te­lei­ta niemellä. 

    Tuo jäl­kim­mäi­nen on aika hyvä analyysi.

 2. Vie­lä Tat­ta­ri­suos­ta ja kaa­voi­tuk­sen jär­ke­vyy­des­tä pääkaupunkiseudulla.
  Toi­mii­ko­han kaa­voi­tus ihan opti­maa­li­ses­ti kun sijoi­tel­laan isoh­koa teol­li­suus­lai­tos­ta noin 1,5 kilo­met­rin pää­hän juna-ase­mas­ta? Eikö Tat­ta­ri­suo ja lähis­tö alu­ee­na ole viih­tyi­säm­min käy­tet­tä­vis­sä asui­na­lu­ee­na jon­ne on vie­lä hyvät yhteydet?
  Lai­tos on siis raken­net­ta­va hyvien tie­yh­teyk­sien pää­hän kau­ko­läm­pö­ver­kon pää­hän. Opti­maa­li­sin alue sijoit­ta­mi­sel­le oli­si Van­taan jäte­voi­ma­lan vie­reen Por­voon­väy­län ja Kehä III vie­reen. Toi­nen savu­piip­pu nykyi­sen vie­res­sä ei juu­ri hait­tai­si kenen­kään mai­se­maa. Van­taan yleis­kaa­vas­sa on juu­ri ja juu­ri riit­tä­väs­ti tilaa toi­sel­le lai­tok­sel­le (Mik­si yleis­kaa­vas­sa on lai­to­sa­lue kaa­voi­tet­tu niin “niu­kas­ti” on oma esi­merk­ki nykyi­sen pks- kaa­voi­tuk­sen jär­jet­tö­myy­des­tä — lii­ke­toi­min­nat ja tuo­tan­to­lai­tok­set luon­nol­li­ses­ti agglo­mo­reoi­tu­vat, jol­loin jäte­voi­ma­lan lähei­syy­teen oli­si pitä­nyt vara­ta saman­luon­toi­seen toi­min­taan tai teol­li­suu­teen enem­män tilaa kuin kaa­vas­sa on nyt)
  Tun­tuu, että Hel­sin­gin on raken­net­ta­va Hele­nil­le tuo­tan­to­paik­ko­ja oman kau­pun­gin alu­eel­ta, jot­ta Hele­nin tulos­ta voi­daan tukea edul­li­sin ton­tein. Sama on tie­tys­ti tot­ta Espoon ja Van­taan suh­teen, jokai­nen raken­taa omaa koko­nai­suut­taan ja ottaa aluei­ta käyt­töön sil­le ja tuol­le toi­min­nal­le jot­ta omas­sa kau­pun­gis­sa oli­si kaikkea.

 3. Hel­sin­gin seu­dul­la ongel­ma on raken­teel­li­nen: Auto­lii­ken­teen suju­vuu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen kuu­luu pää­osin val­tiol­le, kun taas jouk­ko­lii­ken­ne kun­nil­le. Val­tio hoi­taa mal­lik­kaas­ti vas­tuu­taan auto­lii­ken­teen suju­vuu­des­ta: Jos­sain kehä ykkö­sel­lä on joku paran­nus­työ ollut käyn­nis­sä toden­nä­köi­ses­ti koko tien ole­mas­sao­lon ajan. Autol­la pää­see­kin muka­vas­ti liik­ku­maan kun­ta­ra­jois­ta riip­pu­mat­ta, pahim­pien ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la 80 km/h kes­ki­no­peu­del­la. Jouk­ko­lii­ken­tees­sä sen sijaan kun­nat opti­moi­vat lii­ken­net­tä omil­la alueil­laan, usein vaa­ti­mat­to­mil­la resurs­seil­la. Seu­dul­li­nen suun­nit­te­lu tapah­tuu siten, että kun­nat tuo­vat oman alu­een­sa tär­keät hank­keet seu­dul­li­seen lii­ken­ne­suun­nit­te­luun, mut­ta ketään ei kiin­nos­ta koko seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen toi­mi­vuus ja suju­va mat­kus­ta­mi­nen pai­kas­ta toi­seen. Uusis­sa jouk­ko­lii­ken­ne­hank­keis­sa on yleen­sä tar­koi­tuk­se­na mah­dol­lis­taa lisä­ra­ken­ta­mi­nen jol­lain alu­eel­la, ei se, että inves­toin­ti nopeut­tai­si mat­kan­ta­koa esi­mer­kik­si suju­voit­ta­mal­la vaih­to­ja ja vähen­tä­mäl­lä mat­ka-aikaa. Kos­ka lii­ken­teen suju­voit­ta­mi­nen tapah­tuu vain auto­lii­ken­teen puo­lel­la, ei ole ihme että kehi­tys­tä ei jouk­ko­lii­ken­teen kul­kuo­suu­des­sa tapah­du. Mat­ka-aika pai­kas­ta A paik­kaan B tai­taa olla yli­voi­mai­ses­ti tär­kein perus­te lii­ken­ne­muo­don valin­nas­sa. Itseä­ni usein har­mit­taa etten per­hee­ni­sä­nä yksin­ker­tai­ses­ti ehdi käyt­tää jul­ki­sia niin pal­jon kuin haluai­sin, vaan auto on ainoa vaihtoehto.

  Jot­ta jul­ki­nen lii­ken­ne pys­tyi­si aidos­ti kil­pai­le­maan autoi­lun kans­sa, pitäi­si kun­nian­hi­mon tasoa nos­taa sel­väs­ti. Esi­mer­kik­si, kun kil­pai­li­ja­na on 80 km/h kul­ke­va auto, niin 25 km/h kes­ki­no­peu­del­la kul­ke­va pika­rai­tio­vau­nu hävi­ää kil­pai­lun sel­väs­ti pidem­mil­lä seu­dul­li­sil­la mat­koil­la, vaik­ka pär­jäi­si­kin ihan hyvin muu­ta­man kilo­met­rin mat­koil­la kau­pun­gin sisäl­lä. En ymmär­rä mik­sei hank­kei­ta suun­ni­tel­les­sa ver­tail­la tuol­lais­ta hal­paa perus­ra­tik­kaa jär­jes­tel­miin, jois­sa rai­tio­vau­nu kul­kee 30 km/h tai jopa 35 km/h kes­ki­no­peu­del­la? Hin­ta voi olla kor­keam­pi mut­ta niin hyö­dyt­kin. Jos­tain pitäi­si saa­da seu­dul­li­nen näkö­kul­ma ja rahoi­tus jul­ki­sen lii­ken­teen kehit­tä­mi­seen. Maakunnat?

  1. Tuo­mas L.:
   En ymmär­rä mik­sei hank­kei­ta suun­ni­tel­les­sa ver­tail­la tuol­lais­ta hal­paa perus­ra­tik­kaa jär­jes­tel­miin, jois­sa rai­tio­vau­nu kul­kee 30 km/h tai jopa 35 km/h kes­ki­no­peu­del­la? Hin­ta voi olla kor­keam­pi mut­ta niin hyö­dyt­kin. Jos­tain pitäi­si saa­da seu­dul­li­nen näkö­kul­ma ja rahoi­tus jul­ki­sen lii­ken­teen kehit­tä­mi­seen. Maakunnat?

   Esi­mer­kik­si Oulun­ky­läs­sä Rai­de-Joke­ri tulee suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti mate­le­maan jonos­sa auto­lii­ken­teen seas­sa. Kun park­ki­pai­kat ja/tai enti­nen mää­rä auto­kais­to­ja täy­tyy säi­lyt­tää. Tämä on puh­taas­ti Hel­sin­gin kau­pun­gin oma pää­tös, ei voi syyt­tää val­tio­ta tai Espoo­ta eikä ketään muutakaan.

   Jos pel­kää pää­osan ajas­ta varal­la ole­via läm­pö­kes­kuk­sia, kan­nat­taa käy­dä tutus­tu­mas­sa muu­ta­maan jo ole­mas­sao­le­vaan. Ovat sel­lai­sia raken­nuk­sia, että piip­pu pois­lu­kien har­va nii­tä edes voi­ma­loik­si taju­aa. Esi­mer­kik­si Rus­kea­suon ja Kivi­haan väli­maas­tos­sa on ollut pit­kään yksi. Ei ole romah­dut­ta­nut kum­man­kaan alu­een asun­to­jen arvoa. Yksi lai­tos lisää sopii myös Tat­ta­ri­suol­le val­lan mai­nios­ti. Jos­sain läm­pö on tal­vi­pak­ka­sil­la tuo­tet­ta­va. Ja polt­toai­neen kul­je­tuk­ses­ta muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä rekal­la on tur­ha olla huo­lis­saan, kun kau­pun­ki on kui­ten­kin täyn­nä mukavuusautoilua.

 4. Kir­joi­tat Osmo: ”Pai­kal­li­set asuk­kaat pitä­vät minua jää­vi­nä, joten pidän var­mim­pa­na jää­vä­tä itseni.”

  Kom­ment­ti­si on eri­koi­nen. Olen itse ollut sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että yhtiön hal­li­tuk­sen jäse­net ovat jää­ve­jä päät­tä­mään lau­ta­kun­nas­sa ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta ei val­tuus­tos­sa asiois­ta, jot­ka kos­ke­vat yhtiö­tä, jon­ka hal­li­tuk­ses­sa he ovat jäse­ni­nä. Kysyin myös kau­pun­gil­ta tätä ja sain siel­tä vah­vis­tuk­sen näke­myk­sel­le. Puhuim­me myös täs­tä nimen­omai­ses­ta tapauk­ses­ta, emme­kä vain ylei­sel­lä tasol­la asias­ta. Ei täs­sä ole kyse asuk­kai­den mie­li­pi­tees­tä vaan yksi­se­lit­tei­ses­ti laista.

  1. Näin tulen myös toi­mi­maan. Tämä kom­ment­ti­ni jojh­tui sii­tä, että minua myös syy­tet­tiin rin­ta­ma­kar­ku­ruu­des­ta, kun olin jää­vän­nyt itse­ni täs­tä asias­ta ja jää­viy­teen vedo­ten kie­lä­täy­dyin tule­maan asi­aa kos­ke­vaan asia­kas­ti­lai­suu­teen lau­ta­kun­nan jäse­ne­nä. Sinän­sä pidän epä­loo­gi­se­na, että sata­pro­sent­ti­ses­ti kau­pun­gin omis­ta­maa yhtiö­tä kos­kee sama mää­räys, kos­ka int­res­si­ris­ti­rii­taa kau­pun­gin ja yhtiön välil­lä on vai­kea kuvi­tel­la. Tuol­la logii­kal­la lau­ta­kun­tien jäsen­ten­pi­täi­si olla jää­ve­jä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Mut­ta lakia tie­tys­ti nou­da­te­taan, mikä myös tar­koit­taa, ettei asias­ta kes­kus­tel­la blo­gil­la­ni, sil­loin kun puhu­taan kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan pää­tös­val­las­sa ole­vis­ta asioista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.