Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.3.2018

Tämä tulee jäl­ki­ju­nas­sa kokouk­sen jäl­keen, kos­ka blo­gi­ni oli men­nyt rik­ki ilmei­ses­ti viha­mie­li­sen hak­ke­roin­nin tuloksena.

Haa­gan täy­den­nys­kaa­va Orapihlajantiellä

Pöy­däl­tä

Lau­ta­kun­nas­sa kan­net­tiin huol­ta alu­eel­la ole­van rodo­ren­dum-puis­ton koh­ta­los­ta, mut­ta ei se vaa­ran­nu. Lähiön asuk­kaat vie­rok­su­vat kor­kei­ta (3–6 krs) ker­ros­ta­lo­ja, mut­ta alue on lähel­lä Joke­ri­lin­jan, Ran­ta­ra­dan ja Kehä­ra­dan ris­teys­tä. Tähän oli­si voi­nut kaa­voit­taa myös todel­la tii­viin keskuksen.

Mäke­län­rin­teen urhei­lu­kam­puk­sen asemakaava

Mäke­län­rin­teen kou­lua laa­jen­ne­taan ja sen yhtey­teen raken­ne­taan urhei­lu­hal­li ja kah­dek­san­ker­rok­si­nen pis­te­ta­lo opis­ke­li­ja-asun­to­lak­si tai nuo­ri­son. Van­haan käy­tös­tä pois­tet­tuun rau­ta­tie­tun­ne­liin lai­te­taan juok­su­ra­ta. (Eikö sel­lai­nen tul­lut jo hyvin suu­rel­la rahal­la Sta­dio­nin alle? Pal­jon­ko näi­tä suo­ma­lai­sia pika­juok­su­ky­ky­jä oikein on?). Jos­kus sii­hen on suun­ni­tel­tu myös fillaritietä.

Suun­nit­te­lu­va­raus Ikeal­le Koivusaaresta

Aikam­me tren­di on, että kaup­pa pyr­kii pois pel­to­mar­ke­teis­ta koh­ti kau­pun­kia. Sinän­sä ter­ve­tul­lut jut­tu. Ovat vakuut­ta­neet, ettei lop­pu­tu­los näy­tä lii­kaa Ikeal­ta. Kat­so­taan sit­ten, kun ovat suun­ni­tel­leet. Auto­paik­ko­ja ei tule miten­kään tol­kut­to­mas­ti. Ilmei­ses­ti tar­koi­tuk­se­na on, että soh­van osta­ja läh­tee kau­pas­ta osto­kui­tin kans­sa ja tava­ra tulee kotiin varas­tos­ta. Län­si­met­ron vai­ku­tus­ta tämä­kin. Espoon Ikea on yhtäk­kiä aika huo­nos­sa paikassa.

Alu­een varaa­mi­nen Ruo­ho­lah­des­ta NCC:lle toi­mis­to­hank­kei­den suun­nit­te­lua varten.

Kak­si tont­tia Itä­me­ren­ka­dun ja Pork­ka­lan­ka­dun var­rel­ta, jois­ta toi­seen on tul­ta­va NCC:n pää­kont­to­ri tai vas­taa­va pää­kont­to­ri ennen kuin toi­sen saa käyt­töön­sä. Täl­lais­ta kun lukee alkaa ymmär­tää, mik­si VM haluai­si ottaa yhtei­sö­ve­ron kun­nil­ta koko­naan valtiolle.

 

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.3.2018”

  1. Jos ikea todel­la tule tuo­hon paraa­ti­pai­kal­le, vuo­kran pitää olla Kai­vo­puis­ton tasoa. Ei todel­la­kaan mitään kehä kol­mo­nen + 10%.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.