Soten korjaaminen (3) Erikoissairaanhoidon maksaminen

Nyky­jär­jes­tel­mäs­sä kun­ta on vas­tuus­sa asuk­kai­den­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­luis­ta. Kal­lii­den kus­tan­nus­ten tapauk­ses­sa menot tasa­taan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien välil­lä, jot­ta yksi mak­san­siir­to­po­ti­las ei kaa­tai­si pie­nen kun­nan bud­jet­tia. Tasaus­ra­ja vaih­te­lee sai­raan­hoi­to­pii­rien välil­lä. Esi­mer­kik­si HUS:ssa se on 60 000 euroa poti­las­ta koh­den vuo­des­sa. Yksi kal­lis poti­las voi mak­saa kui­ten­kin yhtä pal­jon kuin opet­ta­jan palk­kaa­mi­nen vuodeksi.

Nor­jan iso moka: eri­kois­sai­raan­hoi­to val­tion vastuulle

Enna­koi­mat­to­mat eri­kois­sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­set ovat kun­nil­le har­mil­li­nen seik­ka. Nor­ja­lai­set kek­si­vät jos­kus vajaat pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten siir­tää eri­kois­sai­raan­hoi­don val­tion vas­tuul­le. He mark­ki­noi­vat tätä nerok­kaa­na uudis­tuk­se­na. Jo sil­loin olin sitä miel­tä, että mikä ei toi­mi teo­rias­sa, ei ennen pit­kää toi­mi myös­kään käy­tän­nös­sä. Nyt nor­ja­lai­set kier­tä­vät varoit­ta­mas­sa, että älkää teh­kö niin kuin me teimme.

Me olem­me kui­ten­kin teke­mäs­sä samaa virhettä.

Kun kun­nat eivät olleet Nor­jas­sa enää vas­tuus­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don menois­ta, ne innos­tui­vat lähet­tä­mään poti­lai­ta sai­raa­loi­hin oikein kun­nol­la. Raja perus­ter­vey­den­hoi­don ja eri­kois­sai­raan­hoi­don välil­lä on häi­ly­vä. Jos näil­lä on eri mak­sa­ja, kan­nat­taa tuo­ta rajaa vyö­ryt­tää niin, että omal­le puo­lel­le jää mak­set­ta­vaa mah­dol­li­sim­man vähän.

Kos­ka kun­nat ovat Suo­mes­sa vas­tuus­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don menois­ta, niil­lä on peri­aat­tees­sa kan­nus­tin hoi­taa asiat perus­ter­vey­den puo­lel­la niin hyvin, ettei tur­hia meno­ja syn­ny. Kun­tien talous­hal­lin­to ei kui­ten­kaan toi­mi ratio­naa­li­ses­ti, kos­ka se on lukuis­ten bud­jet­ti­ra­joi­tus­ten alais­ta. (Täs­tä lisää myö­hem­mäs­sä pos­tauk­ses­sa) Niin­pä moni kun­ta on sääs­tä­nyt perus­ter­vey­den­huol­los­sa ja aiheut­ta­nut näin itsel­leen pal­jon isom­man las­kun sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä. Ter­veys­kes­kus on kui­ten­kin pysy­nyt bud­je­tis­saan ja se riit­tää terveyskeskukselle.

Yri­tyk­set opti­moi­vat tämän paremmin

Jois­sain koko­nai­sul­kois­tuk­sis­sa on ulkois­tet­tu vas­tuu myös eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta. Se on saa­nut yri­tyk­sen opti­moi­maan parem­min, ja aina­kin jois­sa­kin tutus­tu­mis­sa­ni tapauk­sis­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don menot ovat pie­nen­ty­neet. Näis­sä asiois­sa yri­tyk­set ovat kun­tia parempia.

On myös koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jois­sa vas­tuu­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don menois­ta ei ole siir­ret­ty muka­na. Minä en tie­dä, onko kukaan tut­ki­nut jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti sitä, onko tämä vai­kut­ta­nut lop­pu­tu­lok­seen. Kai­ken jär­jen mukaan täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa yri­tys toi­mi­si kuin nor­ja­lai­nen kunta.

Huo­mat­ta­koon, että myös työ­ter­veys­lää­kä­ri voi lähet­tää lii­an tiu­haan vas­taa­no­tol­la ramp­paa­van kes­kus­sai­raa­lan rie­sak­si mak­sa­mat­ta täs­tä mitään. Jot­kut HUS:n lää­kä­rit esit­ti­vät minul­le tur­hau­tu­mi­sen­sa jois­ta­kin heik­ko­ta­soi­sis­ta tai täy­sin aiheet­to­mis­ta lähet­teis­tä ja oli­si­vat halun­neet lähet­tää niis­tä las­kun lähet­teen kir­joit­ta­jal­le, mut­ta tähän laki ei veny, vaik­ka pitäi­si venyä.  En ole näh­nyt kun­nol­lis­ta tut­ki­mus­ta sii­tä, onko työ­ter­veys­lää­kä­reil­lä mui­ta ”kal­liim­pi kynä”. Työ­ter­veys­vä­ki kui­ten­kin julis­ti, että ei ole, kos­ka työ­ter­vey­des­tä tulee poti­las­ta koh­den vähem­män lähet­tei­tä kuin jul­ki­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta. Näin ääliö­mäi­nen perus­te mel­kein­pä osoit­taa syyl­li­syyt­tä. Työ­ter­veys­huol­lon asiak­kaat ovat ter­vei­tä työs­sä käy­viä kun taas ter­veys­kes­kuk­set hoi­ta­vat pit­kä­ai­kais­sai­rai­ta ja vanhuksia.

Eri­kois­sai­raan­hoi­toon saa lähet­tää ilmaiseksi

Koko­nai­sul­kois­tuk­sis­sa on ollut mah­dol­lis­ta saat­taa yri­tys vas­tuuseen myös eri­kois­sai­raan­hoi­don menois­ta, kos­ka poti­lai­ta ei voi vali­ta. Jos täs­sä valin­nan­va­paus­mal­lis­sa teh­täi­siin samal­la taval­la, syn­tyi­si aivan rai­voi­sa poti­lai­den vali­koi­mi­nen, kos­ka 10 % poti­lais­ta tuot­taa 90 % menois­ta, siis 80-ker­tai­ses­ti hen­keä koh­den sen, mitä ne loput 90 % poti­lais­ta tuot­ta­vat. Lausun­nol­la ollut valin­nan­va­paus­la­ki herät­ti suur­ta kri­tiik­kiä sii­tä, että meil­lä­kin men­nään Nor­jan mal­liin ja kan­nus­te­taan sote-kes­kuk­sia lähet­tä­mään mah­dol­li­sim­man suu­ri osa poti­lais­taan eri­kois­sai­raan­hoi­toon, kos­ka se ei mak­sa niil­le  mitään. Kos­ka sote-kes­kuk­sil­le on pak­ko mak­saa aika kit­saas­ti, hou­tus siir­tää meno­ja sai­raa­loil­le on iso.

Lakie­si­tyk­ses­sä oli alun­pe­rin kovin köm­pe­lö rat­kai­su, jon­ka mukaan maa­kun­nan ”vakuu­tus­lää­kä­ri” tut­kii huo­lel­li­ses­ti kaik­ki lähet­teet ja myön­tää tai kiel­tää luvan. Jos tuo huo­lel­li­nen paneu­tu­mi­nen lähet­teen perus­tei­siin vie edes vii­si minuut­tia, tähän meni­si noin sata­tu­hat­ta kal­lis­ta työ­tun­tia vuodessa.

Rat­kai­sul­le on kek­sit­ty jo nimi: kannustinkorvaus. 

Nyt lakiin on pykä­lään 68 tul­lut mah­dol­li­suus kan­nus­ta­vis­ta mak­su­kor­vauk­sis­ta. Sote­kes­kus­ta voi­daan pal­ki­ta sii­tä, jos se on onnis­tu­nut pitä­mään poti­laan­sa mui­ta ter­veem­pi­nä ja vält­tä­mään kus­tan­nus­ten vyö­ryt­tä­mis­tä muil­le toimijoille.

Tämä on sinän­sä hyvä asia, mut­ta erit­täin vai­kea ope­ra­tio­na­li­soi­da eli  muut­taa jär­ke­väs­ti toi­mi­vik­si pykä­lik­si. Aika vai­kea kuvi­tel­la, että kaik­ki tämä oli­si val­mis­ta kah­des­sa vuo­des­sa. Rat­kai­sul­le on kek­sit­ty vas­ta nimi ”kan­nus­tin­pe­rus­tei­set kor­vauk­set”, mut­ta sisäl­tö puut­tuu. Maa­kun­nat tar­vit­se­vat tähän aikaa.

Kau­niin peri­aat­teen ope­ra­tio­na­li­soin­tia vai­keut­taa myös se, että vaik­ka­pa ennal­taeh­käi­sy alkaa näkyä vähe­ne­vä­nä hoi­don tar­pee­na vas­ta vuo­sien tai vuo­si­kym­men­ten kuluttua.

On hyvin tär­keä­tä, että muka­na ovat kun­nol­la myös ter­veys­hyö­dyt eivät­kä vain jär­jes­tel­mäl­le koi­tu­vien kus­tan­nus­ten ale­ne­mi­nen. Onhan kuol­lut poti­las poti­lais­ta halvin.

Ja taas ase­tuk­sen­an­to-oikeus. Onko todel­la tar­koi­tus, että lopul­ta nämä kan­nus­tin­pe­ri­aat­teet mää­rä­tään yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ase­tuk­sel­la? Eikö pikem­min­kin kan­nat­tai­si kan­nus­taa maa­kun­tia kokei­le­maan vähän eri­lai­sia rat­kai­su­ja eikä mää­rä­tä yhtä ja samaa mal­lia koko maa­han? Mik­si meil­lä yli­pään­sä on maa­kun­ta­vaa­lit, jos val­tio mää­rää ter­vey­den­huol­los­ta yksi­tyis­koh­tai­sen tar­kas­ti asetuksilla?

Minä teki­sin niin, että lähet­tä­vä sote-kes­kus on talou­del­li­ses­ti vas­tuus­sa tilaa­mis­taan tut­ki­muk­sis­ta – esi­mer­kik­si sydän­tut­ki­muk­ses­ta – mut­ta ei tut­ki­mus­ten perus­teel­la mää­rä­tys­tä hoi­dos­ta, esi­mer­kik­si sydänleikkauksesta.

 

Näin se laki on kirjoitettu:

 

68 §

Kan­nus­tin­pe­rus­tei­set kor­vauk­set suo­ran valin­nan palveluntuottajille

Maa­kun­ta voi mak­saa suo­ran valin­nan pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le 65 ja 67 §:ssä tar­koi­tet­tu­jen kor­vaus­ten­li­säk­si tuot­ta­jan suo­riu­tu­mi­sen perus­teel­la kan­nus­tin­pe­rus­tei­sia kor­vauk­sia etu­kä­teen mää­rit­te­le­mien­sä perus­tei­den mukai­ses­ti. Kan­nus­tin­pe­rus­teis­ten kor­vaus­ten tulee mää­räy­tyä pal­ve­lu­jen laa­tua, kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja vai­kut­ta­vuut­ta kuvaa­vien teki­jöi­den tai maa­kun­nan aset­ta­mien mui­den tavoit­tei­den perusteella.

Maa­kun­ta voi käyt­tää myös kan­nus­tin­jär­jes­tel­mää, jos­sa koko pal­ve­lu­ket­jus­sa saa­dut kus­tan­nus­hyö­dyt jae­taan ket­jun eri tuot­ta­jien ja maa­kun­nan välil­lä edel­lyt­täen että laa­dul­li­set ja muut kri­tee­rit täyttyvät.

Maa­kun­nan tulee käyt­tää suo­ran valin­nan pal­ve­lun­tuot­ta­jien suo­riu­tu­mi­sen arvioin­nis­sa yhden­ver­tai­sia mit­ta­rei­ta ja perus­tei­ta. Maa­kun­nan tulee tie­dot­taa käyt­tä­mis­tään mit­ta­reis­ta ja perus­teis­ta ja näi­den muu­tok­sis­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le hyvis­sä ajoin niin, että pal­ve­lun­tuot­ta­jat pys­ty­vät suun­nit­te­le­maan toi­min­taan­sa vaa­ti­mus­ten mukaisesti.

Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la voi­daan antaa tar­kem­pia sään­nök­siä kan­nus­tin­pe­rus­teis­ten kor­vaus­ten perus­tee­na ole­vis­ta pal­ve­lu­jen laa­dun, kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ja vai­kut­ta­vuu­den mit­ta­reis­ta sekä mai­nit­tu­jen teki­jöi­den perus­teel­la mak­set­ta­vien kan­nus­tin­pe­rus­teis­ten kor­vaus­ten tar­kem­mis­ta perusteista.

20 vastausta artikkeliin “Soten korjaaminen (3) Erikoissairaanhoidon maksaminen”

 1. Jot­kut HUS:n lää­kä­rit esit­ti­vät minul­le tur­hau­tu­mi­sen­sa jois­ta­kin … lähetteistä ”

  Kts. yst. fysio­te­ra­pia- leh­ti 6/2017. Jois­sa­kin sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä on sovit­tu, että voi­daan heit­tää nämä tut­kit­ta­vak­si fysio­te­ra­peu­teil­le, jot­ta saa­daan tar­vit­ta­vaa tie­toa potilaasta. 

  Jois­sa­kin pai­kois­sa raja pth:n ja esh:n välil­lä on häi­py­nyt aika pitkälle

 2. Kun Joku Muu (kela) on mak­sa­nut mat­ka­ku­lut, on asiak­kai­ta voi­nut lähet­tää huo­let­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toon kauemmaksikin.

  Jos eri­kois­sai­raan­hoi­don kyy­tei­neen mak­saa sama taho kan­nat­taa kevyem­pää eri­kois­sai­raan­hoi­toa tar­jo­ta lähem­pä­nä asia­kas­ta. Spe­sia­lis­ti pitää vas­taan­ot­toa pie­nem­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la pari päi­vää kuukaudessa.

  Nyky­sys­tee­mis­sä jul­ki­nen mono­po­li ei halua tar­jo­ta mitään yli­mää­räis­tä maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­gin ulkopuolella.
  Koko­nai­sul­kois­tuk­ses­ta vas­taa­va fir­ma pys­tyy ja halu­aa tar­jo­ta lähi­pal­ve­lu­ja myös kevyem­pään erikoissairaanhoitoon.

 3. Täs­sä on kyse nk. ver­ti­kaa­li­ses­ta inte­graa­tios­ta. Poti­laan koko hoi­to­ket­jus­ta vas­taa sama bud­jet­ti. Oli­si­ko yksi vaih­toeh­to sel­lai­nen, jos­sa kun­ta kil­pai­lut­tai­si mää­rä­ajoin koko hoi­to­ket­jun joko koko alu­een­sa asuk­kail­le tai esim. kau­pun­gin­osal­le tai “sote-pii­ril­le” (vrt. kou­lu­pii­ri)? Tai sit­ten maa­kun­ta oman alu­een­sa eri kun­tien asukaille.

 4. Perus­te­taan perus­ter­vey­den­hoi­toon eri­kois­lää­kä­rei­den toimia,jolloin ”perustason”erikoissairaanhoito hoi­tuu lähel­lä potilasta.
  (eri­kois­lää­kä­rit siir­ty­vät tar­peen mukaan vas­taa­no­tol­ta toiselle).
  Lähet­teen sai­si näil­tä eri­kois­lää­kä­reil­tä esim sai­raa­la­ta­sois­ta eri­kois­hoi­toa ja tut­ki­mus­ta vaa­ti­vat potilaat.
  Poti­lait­ten yli/alisiirtäminen saman ”katon” alla muo­tou­tui­si ajan kans­sa toi­mi­vak­si käy­tän­nök­si. molem­min­puo­li­sen palaut­teen ja seu­ran­nan myötä.
  Eri­kois­lää­kä­rin toi­miin voi­si myös hakeu­tua yksi­tyis­sek­to­ri, mikä­li pys­ty­vät hin­nal­la ja tehok­kuu­del­la kilpailemaan?

 5. Ettei vaan pain­opis­tee­nä oli­si yksi­no­maan ja puh­taas­ti pal­ve­lui­den yksi­tyis­tä­mi­nen eli yhtiöit­tä­mi­nen. Näi­tä yhtiöi­tä voi­daan sit­ten ostel­la EU:n syvä­hal­li­tuk­sen agen­dan mukaan (pai­no­ko­neet omaa­va­na) eli glo­ba­lis­tien lin­jaus­ten mukai­sek­si. Integroi­daan Suo­mi lujas­ti EU:n täl­lä­kin ris­ti­pis­tol­la. Ja EU itses­sään on yksi askel koh­ti glo­baa­lia bil­der­berg-tyyp­pien hal­lit­se­maa nwo-lyp­sy­leh­mää (jär­kee vai ei?)
  Mik­si hal­li­tus on otta­nut tämän pro­jek­tin itsel­leen (kuten annoin itse­ni ymmär­tää), niin into­hi­moi­ses­ti? Ei kuun­te­le asian­tun­ti­joi­den vaka­via varoi­tuk­sia vaan toi­mi­vat kuin ylim­mät asian­tun­ti­jat. Varoit­ta­via esi­merk­ke­jä­kin löy­tyy. Mil­lä tasol­la he näis­sä asiois­sa ovat?
  Mitä vikaa oli­si esi­mer­kik­si suun­nit­te­lu­kil­pai­lus­ta, jos­sa pro­jek­ti­suun­ni­tel­mat liit­tei­neen oli­si eri­lais­ten raa­tien kat­sel­moi­ta­va­na. Kii­ret­tä ei pitäi­si olla, sil­lä toi­mii­han nykyi­nen sys­tee­mi vähin­tää­kin kohtalaisesti.
  Vai mis­tä hyväs­tä saa­tiin tit­te­li “Maa­il­man onnel­li­sin kansa”.
  Yllä ole­van ryk­käi­sin het­ken mie­li­joh­tees­ta. Kes­kin­ker­tai­nen ihmi­nen. Siis vas­taa­van voi­si kir­joit­taa sadat­tu­han­net muut­kin. Ei pitäi­si olla maa­lais­jär­jes­tä puu­tet­ta. Muu­ta tähän ei tar­vi­ta. Täs­sä­kin valos­sa hal­li­tuk­sen toi­min­ta ihme­tyt­tää suu­res­ti. Joi­tan on jätet­ty kertomatta.

 6. Kai­kis­sa koko­nai­sul­kois­tuk­sis­sa vas­tuu eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta on pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la — sitä koko­nai­sul­kois­tus käsit­tee­nä tar­koit­taa. Ter­veys­a­se­maul­kois­tuk­sis­sa näin ei ole — mut­ta niis­tä on dataa vuo­des­ta 2004 asti, laa­jin sel­vi­tys on käsit­tääk­se­ni Aal­to Yli­opis­ton teke­mä Mehi­läi­sen ulkois­tuk­sia kos­ke­va sel­vi­tys. Evi­dens­siä lähet­tei­den kas­va­mi­ses­ta ei aina­kaan sii­nä ole. Ja yli­pää­tään — sääs­tää­kö yri­tys siir­tä­mäl­lä ESH:ta tar­vit­se­van poti­laan ESH:hon? Olen­nais­ta kai on, että hoi­to­vas­tuu on tark­ka­ra­jai­ses­ti mää­ri­tel­ty, että tar­vit­ta­vat labrat ja rönt­ge­nit todel­la teh­dään perustasolla. 

  Kan­nus­tin­kor­vauk­sen aja­tus on ehkäis­tä tämä, samoin aja­tus, jos­sa pal­ve­lun­tuot­ta­ja jol­lain taval­la kan­nus­tai­si ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­tä teke­mään lähet­tei­tä on vie­ras. Sel­lai­sen ohjeis­tuk­sen suun­nit­te­le­mi­nen­kin oli­si val­ta­va maineriski. 

  Sen sijaan maa­kun­tien käsien kah­lit­se­mi­nen on mel­ko jän­nä rat­kai­su — olo­suh­teet ovat eri­lai­set eri maa­kun­nis­sa — min­kä ihmeen takia tähän on ryhdytty?

 7. Lau­ri Korkeaoja:
  “aja­tus, jos­sa pal­ve­lun­tuot­ta­ja jol­lain taval­la kan­nus­tai­si ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­tä teke­mään lähet­tei­tä on vie­ras. Sel­lai­sen ohjeis­tuk­sen suun­nit­te­le­mi­nen­kin oli­si val­ta­va maineriski. ”

  Ei täl­lai­sia ohjeis­tuk­sia tie­ten­kään kukaan tee eikä tar­vit­se­kaan, sama vai­ku­tus saa­daan hie­no­va­rai­sem­min­kin: pal­ve­lun­tuot­ta­ja pal­kit­see ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löä poti­las­tyy­ty­väi­syy­des­tä ja jät­tää samal­la puut­tu­mat­ta ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön löy­hiin lähe­te­käy­tän­töi­hin. Kun lähet­teen saa­nut poti­las on kes­ki­mää­rin tyy­ty­väi­nen ja sitä saa­ma­ton on tyy­ty­mä­tön, löy­he­ne­vät käy­tän­nöt. Vält­tä­mät­tä ei tar­vit­se edes pal­ki­ta poti­las­tyy­ty­väi­syy­des­tä, sil­lä kyl­lä­hän ammat­ti­hen­ki­löt halua­vat että poti­las pois­tuu tyy­ty­väi­se­nä; riit­tää ettei löy­hiin käy­tän­töi­hin puututa.

  Täl­lai­seen ei lii­ty mitään mai­ne­ris­kiä, ja päin­vas­toin poti­las­tyy­ty­väi­syys on taat­tu kun jokai­nen lähe­tet­tä pyy­tä­vä sen myös saa, riip­pu­mat­ta sii­tä onko lähet­teel­le lää­ke­tie­teel­li­siä perusteita.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  “Huo­mat­ta­koon, että myös työ­ter­veys­lää­kä­ri voi lähet­tää lii­an tiu­haan vas­taa­no­tol­la ramp­paa­van kes­kus­sai­raa­lan rie­sak­si mak­sa­mat­ta täs­tä mitään. ”

  Puhu­mat­ta­kaan kenes­tä tahan­sa yksi­tyis­lää­kä­ris­tä! ESH kes­tää vie­lä nyt “ohi­tus­kais­taa” tule­vat lähet­teet kun nii­tä rajoit­taa yksi­tyi­sel­le hakeu­tu­maan kyke­ne­vien rajat­tu mää­rä, mut­ta jos jat­kos­sa sote-kes­kuk­sen kil­pai­lu­valt­ti on löy­hät lähe­te­käy­tän­nöt ESH:hon, siir­ty­vät jonot perus­ta­sol­ta ESH:oon. Toki nyky­ti­la on tasa-arvo­nä­kö­kul­mas­ta huo­no, mut­ta ei tuo jono­jen siir­to ESH:oonkaan ole sel­lai­nen rat­kai­su johon voi­si olla tyytyväinen.

 8. Oli­si­ko­han outoa, että väit­tää todis­tet­ta­viin tie­toi­hin perus­tu­vaa väi­tet­tä suo­raan ääliö­mäi­sek­si vain oman väit­teen poh­jal­ta tun­tu­man poh­jal­ta, eikö voi­si sanoa että epäi­lee tms.. Näin vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­te­luis­sa usein käy, fak­toi­hin ei vas­ta­ta fak­toil­la tms.. Vaik­ka työ­ter­veys­huol­to on osoit­tau­tu­nut mie­les­tä­ni älyt­tö­män kal­liik­si ja kont­rol­loi­mat­to­mak­si, ala­ti kal­liim­mak­si, eikö kui­ten­kin juu­ri työs­sä käy­vien ja las­ten ter­vey­den­huol­to oli­si kan­nat­ta­vin­ta koko­nai­suu­des­sa? Hyö­ty­nä­kö­kul­mas­ta huo­li­mat­ta toki kai­kis­ta on pidet­tä­vä huol­ta, mut­tei mihin hin­taan hyvänsä.

  1. Kyl­lä minus­ta on ääliö­mäis­tä ver­ra­ta perus­ter­vei­den ihmis­ten lähet­tei­den mää­rää pit­kä­ai­kais­sai­rai­den lähet­tei­den mää­rään. Pel­käs­tään tuol­lai­sen ver­tai­lun teke­mi­nen ja sen käyt­tä­mi­nen perus­tee­na osoit­taa, ettei pus­sis­sa ole puh­tai­ta jau­ho­ja. T‑paita on parem­pi läm­mön eris­tä­jä kuin untu­va­tak­ki, kos­ka kesäl­lä t‑paitaa käy­tet­täes­sä pale­lee vähem­män kuin tal­vel­la untu­va­tak­kia käyttäessä?

 9. Tuos­sa otti sil­mään taas aja­tus työ­ter­veys­lää­kä­rei­den teke­mis­tä tur­his­ta ja huo­nois­ta lähet­teis­tä. Mil­loin polii­ti­koil­le ja muil­le lää­kä­reil­le sel­vi­ää, että työ­ter­veys­huol­to ei ole mono­liit­ti, työ­ter­veys­huol­to perus­muo­dos­saan on ennal­taeh­käi­syä ja sai­raan­hoi­to ja sen laa­juus on työ­nan­ta­jan pää­tet­tä­vis­sä työ­nan­ta­jal­le­kin täy­sin vapaa­eh­toi­nen. Kun sotes­ta ja kapi­taa­tios­ta puhu­taan, tode­taan, että työ­ter­veys­huol­lon pii­ris­sä ole­vien kapi­taa­tio on pie­nem­pi. Siis työs­sä­käy­vä pät­kä­työ­läi­nen, jol­la on laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to, on sote­kes­kuk­sel­le huo­nom­pi asia­kas kuin vara­kas elä­ke­läi­nen. Se ter­vey­se­ro­jen vähentämisestä…

 10. Kum­ma jut­tu kun itse olen ehti­nyt käy­mään lukui­sia ker­to­ja työ­ter­veys­huol­los­sa aller­gia­re­sep­tien takia. Ker­taa­kaan ei ole ESH:oon lähe­tet­ty, eikä ker­taa­kaan ole buu­kat­tu väki­sin aikaa seu­ran­ta­käyn­nil­le, kor­kein­taan sanot­tu että tule uudes­taan jos ei lääk­keet tehoa. 

  OS:n ske­naa­rioi­den mukaan TTH:n pitäi­si joko pas­sit­taa saman­tien ESH:n kon­tol­le, taik­ka sit­ten mak­si­moi­da las­ku­tuk­sen­sa teke­mäl­lä mak­si­mi­mää­rän tur­hia hoi­to­ja ja tutkimuksia.

  1. Tus­kin työ­ter­veys­huol­los­sa mak­se­taan suo­rit­tei­den mukaan. Ei kukaan niin höh­lää sopi­mus­ta tee. Eikä kaik­kia lähe­te­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toon. Väi­te oli, että kyn­nys voi olla mata­lam­pi, kun ei ole sii­tä talou­del­li­ses­ti vastuussa.

   1. Suu­rim­mas­sa osas­sa työ­ter­veys­huol­to­ja las­ku­tus on nime­no­maan suo­ri­te­pe­rus­teis­ta. Käyn­ti lää­kä­ril­lä on n. 50 euroa /käynti , se ei ole iso sum­ma, mut­ta sup­peat­kin labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set mak­sa­vat sato­ja euro­ja. Osta­jan on vai­kea tie­tää mikä on todel­la tar­peel­lis­ta. Kat­teet syn­ty­vät ainoas­taan tut­ki­muk­sis­ta, asian­tun­ti­ja­työ on kan­nat­ta­ma­ton­ta, vaik­ka juu­ri se on työ­ter­veys­huol­lon ydin­toi­min­taa. Sik­si laa­jaa sai­raan­hoi­toa myy­dään myös mielellään.Oireettomien ihmis­ten “ter­veys­tar­kas­tuk­set ” laa­joi­ne labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­si­neen on osoi­tet­tu vai­kut­ta­mat­to­mik­si. Sote on uhka nime­no­maan täl­le osal­le työ­ter­veys­huol­lon toi­min­taa. Suun­na­tus­ti ja yksi­löl­li­ses­ti teh­ty työ­hön liit­ty­vien ter­vey­s­asioi­den seu­ran­ta ja hoi­to muo­dos­taa täl­lä het­kel­lä alle puo­let toi­min­nas­ta ‚vaik­ka juu­ri se oli­si työ­ter­veys­huol­lon ydintehtävä.

  2. ant­ti:
   Kum­ma jut­tu kun itse olen ehti­nyt käy­mään lukui­sia ker­to­ja työ­ter­veys­huol­los­sa aller­gia­re­sep­tien takia. Ker­taa­kaan ei ole ESH:oon lähe­tet­ty, eikä ker­taa­kaan ole buu­kat­tu väki­sin aikaa seu­ran­ta­käyn­nil­le, kor­kein­taan sanot­tu että tule uudes­taan jos ei lääk­keet tehoa. 

   OS:n ske­naa­rioi­den mukaan TTH:n pitäi­si joko pas­sit­taa saman­tien ESH:n kon­tol­le, taik­ka sit­ten mak­si­moi­da las­ku­tuk­sen­sa teke­mäl­lä mak­si­mi­mää­rän tur­hia hoi­to­ja ja tutkimuksia.

   Fir­mat siis mak­sa­vat työ­ter­veys­huol­los­ta. Fir­ma valit­see halua­man­sa toi­mi­jan. Lisäk­si sopi­muk­set ovat kat­ta­vuu­del­taan erilaisia.

   Jut­te­lin ker­ran sil­loi­sen ensia­vun osas­ton­lää­kä­rin kans­sa käy­tyä­ni visii­til­lä tth:n ihmeel­li­ses­sä maa­il­mas­sa. Tote­sim­me molem­mat sit­ten­kin mie­luum­min hoi­ta­vam­me oikei­ta sairaita.

  3. ant­ti: OS:n ske­naa­rioi­den mukaan TTH:n pitäi­si joko pas­sit­taa saman­tien ESH:n kon­tol­le, taik­ka sit­ten mak­si­moi­da las­ku­tuk­sen­sa teke­mäl­lä mak­si­mi­mää­rän tur­hia hoi­to­ja ja tutkimuksia.

   Las­ku­tuk­sen mak­si­moin­ti mak­si­moi­mal­la suo­rit­teet joh­taa kyl­lä tt-fir­man vaih­toon ja/tai sopi­muk­sen uudel­leen­mää­rit­te­lyyn. Sil­ti tt:ssä ote­taan hana­kam­min kokei­ta kuin kunnallisessa.

   Ode
   “Tus­kin työ­ter­veys­huol­los­sa mak­se­taan suo­rit­tei­den mukaan. Ei kukaan niin höh­lää sopi­mus­ta tee. ”

   Kyl­lä jokai­nen tt-fir­ma tie­tää, että lii­al­li­set kokeet joh­ta­vat toi­mit­ta­jan vaih­ta­mi­seen. Yri­tyk­set seu­raa­vat tt-kus­tan­nuk­sia. Aivan var­mas­ti kokei­ta tee­tä­te­tään fir­man piik­kiin enem­män, kuin jos lop­pu­asia­kas itse jou­tui­si ne mak­sa­maan, mut­ta kyl­lä sii­nä­kin on jokin raja vastassa.

 11. Lais­sa ole­va mah­dol­li­suus antaa ase­tus jos­tain asias­ta ei tar­koi­ta että asias­ta aina anne­taan ase­tus. Usein val­tuu ote­taan lakiin sil­tä varal­ta että jos asiat eivät men­kään niin kuin on toi­vot­tu, niin sit­ten val­tio voi antaa tar­ken­ta­via sään­nök­siä. Lait ovat pul­lol­laan sel­lai­sia val­tuu­tus­sään­nök­siä, joi­den perus­teel­la ase­tus­ta ei ole kos­kaan annettu. 

  Tuos­sa vali­nann­va­paus­lais­sa ole­vat ase­tuk­sen­an­to­val­tuu­det ovat pää­osin juu­ri tuol­lai­sia. Ne on lai­tet­tu lakiin var­muu­den vuok­si. Kri­tiik­ki kan­nat­tai­si ennem­min koh­den­taa lain todel­li­siin ongel­miin. Joi­ta toki täs­sä kir­joi­tus­sar­jas­sa on nos­tet­tu esiin.

  1. Kun olen kuun­nel­lut VM:n vir­ka­mies­ten aikei­ta, tulee tun­tu, että nämä halua­vat päät­tää ihan kai­kes­ta yksi­tyis­koh­tai­ses­ti. Sik­si pel­kään noi­ta ase­tuk­sen­an­to-oikeuk­sia. Koke­muk­ses­ta pel­kään, että kaik­kea val­taa, jon­ka on saa­nut, myös käytetään.

 12. Kol­le­ga tuos­sa ylhääl­lä tote­si, että rutii­nin­omai­sis­ta “ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta” ei ole hyö­tyä. Tämän olen usein­kin halun­nut tuo­da esil­le. Vuo­sia sit­ten joku wan­na­be SJW tääl­lä tuoh­tu­nee­na tiva­si, mil­lai­nen muka on “tur­ha lää­kä­ris­sä käyn­ti”. Sel­lai­sia ei hänen mie­les­tään edes ollut. On ylei­nen tai­kaus­kon­omai­nen luu­lo, että viet­tä­mäl­lä aikaa samas­sa tilas­sa lää­kä­rin kans­sa saa­vu­te­taan jotain hyö­tyä. Näin ei ole.

 13. Onko ulkois­tet­tu­jen ter­veys­a­se­mien lähe­te­mää­rä suu­rem­pi kuin jul­ki­sel­la puo­lel­la, kun ote­taan huo­mioon lähet­teet saman fir­man yksityislääkäreille?
  Mak­su­ky­kyis­ten poti­lai­den ohjaa­mi­nen yksi­tyi­seen eri­kois­sai­raan­hoi­toon on tuot­ta­vam­paa kuin hei­dän lähet­tä­mi­nen jul­ki­seen sairaalaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.