Sotea on korjattava tai se on kaadettava

Sote-uudis­tuk­sen ongel­ma ei ole sii­nä, ettei­kö voi­ton tavoit­te­lun ohjaa­vat yri­tyk­set sopi­si alal­le tai että ne siir­tä­vät voit­ton­sa vero­pa­ra­tii­sei­hin. Minä näen ongel­ma­na sen, ettei­vät suun­ni­tel­lut talou­del­li­set peli­sään­nöt toi­mi. Olen täs­tä asias­ta saa miel­tä Eli­na Lepo­mäen kans­sa. Kes­kus­te­lin Lepo­mäen kans­sa sotes­ta vii­me vii­kol­la ja voin vakuut­taa, että hän on luke­nut läk­syn­sä huolellisesti.

Lyhyt ker­taus pahim­mis­ta ongelmista:

Kun sote-kes­kus saa rahan­sa kir­jau­tu­nei­den poti­lai­den mukaan ikää, suku­puol­ta ja mui­ta tie­to­ja pai­not­taen, kan­nat­taa vali­koi­da poti­laik­si ne, jois­ta mak­se­taan pal­jon, mut­ta käyt­tä­vät vähän pal­ve­lu­ja ja vält­tää nii­tä, jois­ta mak­se­taan vähän ja käyt­tä­vät pal­jon pal­ve­lu­ja. Vaik­ka kokoo­mus väit­tää Tou­ko Aal­lon valeh­te­le­van sanoes­saan, että sote-kes­kuk­set voi­vat vali­koi­da asiak­kai­taan, kyl­lä ne voi­vat. Kan­nat­taa hoi­taa voit­toa tuot­ta­via poti­lai­ta hyvin jot­ta saa pide­tyk­si hei­dät ja tap­pio­ta tuot­ta­via huo­nos­ti, jot­ta nämä vaih­tai­si­vat tuot­ta­maan tap­pio­ta jol­le­kin toiselle.

Sote-kes­kuk­sen kan­nat­taa lähet­tää poti­las eri­kois­sai­raan­hoi­toon aina kun voi, kos­ka näin kus­tan­nuk­set siir­ty­vät jon­kun toi­sen mak­set­ta­vak­si. Sama vino kan­nus­tin kos­kee mui­ta­kin tapo­ja vaih­taa mak­sa­jaa: kal­lis poti­las kan­nat­taa saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen bud­je­tin pii­riin tai monion­gel­mai­se­na maa­kun­nan lii­ke­lai­tok­sen maksettavaksi.

Jär­jes­tel­mään sisäl­tyy vali­tun kapi­taa­tio­mal­lin vuok­si vaka­va kan­nus­tin ali­hoi­toon, joka ei kos­ke hyvä­osai­sia, kos­ka nämä osaa­vat vaih­taa pal­ve­lu­jen tar­joa­jaa, mut­ta uhkaa huo­no-osais­ten palveluja.

Hin­nal­la ei saa kil­pail­la. Niin­pä väit­teet sii­tä, että kil­pai­lu alen­tai­si kus­tan­nuk­sia, ovat kummallisia.

Soten peli­sään­nöt on ereh­dyk­ses­sä tai tahal­laan teh­ty sel­lai­sek­si, että kil­pai­lu päät­tyy vähit­täis­kau­pas­ta tut­tuun duo­po­liin – tai kor­kein­taan muu­ta­man toi­mi­jan oli­go­po­liin. Tämä ei tuo kovin suur­ta valin­nan­va­raa ja ennen kaik­kea se vähen­tää kil­pai­lua ja hou­kut­te­lee sanat­to­maan kartelliin.

Suu­res­ti kun­nioit­ta­ma­ni Heik­ki Hii­la­mo yhdes­sä Mari­na Erho­lan ja Kata­rii­na Silan­de­rin kans­sa julis­ti­vat, että tämä on nyt tar­peek­si hyvä. Koko jutun kaa­tu­mi­nen oli­si niin hir­veä­tä, että on parem­pi ottaa tämä täl­lai­se­na kuin kaa­taa sitä. Arvos­tan suu­res­ti Hii­la­moa sosi­aa­li­po­li­tii­kan asian­tun­ti­ja­na, mut­ta hän ei ole mik­ro­ta­lous­tie­teen asian­tun­ti­ja, joten ne asiat asiois­sa, jot­ka täs­sä mät­tä­vät, eivät ole hänen alaansa.

Ana­lo­gia voi olla ontu­va, mut­ta ver­tai­sin tätä ideo­lo­gis­ta rii­taa ter­vey­den­huol­lon yksi­tyis­tä­mi­ses­tä kysy­myk­seen, pitäi­si­kö mat­kus­taa Tuk­hol­maan lai­val­la tai tar­jol­la ole­val­la len­to­ko­neel­la. Molem­pien puo­les­ta voi­daan esit­tää ideo­lo­gi­sia väit­tei­tä, niin kuin nyt esi­te­tään soten yksi­tyi­sis­tä pal­ve­luis­ta, mut­ta jos len­to­ko­nein­si­nöö­ri ilmoit­taa, ettei len­to­ko­ne pysy ilmas­sa, se kan­nat­taa ottaa huo­mioon, oli ideo­lo­gias­ta mitä miel­tä hyvänsä.

Kri­tii­kin ansios­ta tätä on kyl­lä paran­net­tu. On hyvä, että on tul­lut parem­mak­si, mut­ta oli­si parem­pi, jos täs­tä oli­si tul­lut hyvä.

Mää­räyk­siä on väl­jen­net­ty niin, että tai­ta­vas­ti toi­mi­van maa­kun­nan on mah­dol­lis­ta saa­da jär­jes­tel­mä joten­kin toi­mi­maan. Mut­ta se vaa­ti­si aivan yli­ver­tais­ta vakuu­tus­muo­toi­sen ter­vey­den­huol­lon osaa­mis­ta. Sitä osaa­mis­ta ei Suo­mes­sa juu­ri­kaan ole, kos­ka meil­lä ei ole koke­mus­ta vakuu­tus­muo­toi­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta.  Maa­kun­nat pää­se­vät val­mis­te­le­maan ulkois­ta­mi­sen ehto­ja vas­ta kun tie­de­tään, min­kä­lai­sen lain edus­kun­ta rykäi­see. Kokeil­la ei ehdi, vaan jär­jes­tel­mä on pan­ta­va täy­del­lä volyy­mil­lään toi­meen ilman kokemusta.

Onnek­si en ole enää kan­san­edus­ta­ja enkä sik­si jou­du päät­tä­mään kah­des­ta kata­stro­faa­li­sen huo­nos­ta vaih­toeh­dos­ta. Hyväk­syä tämä ja teh­dä mil­jar­dien arvoi­nen moka vai hylä­tä, joka sekin oli­si katastrofi.

Var­maan­kin neu­vot­te­li­sin tuke­ni ehdos­ta – sii­tä, että tätä on paran­net­ta­va roi­mas­ti, jot­ta voi­sin äänes­tää sen puo­les­ta. Kata­stro­fi nimit­täin oli­si jos tämä kaa­tui­si. Sii­nä Hii­la­mo et. al. on oikeassa.

Sil­loin hal­li­tuk­sen on myös olta­va val­miit muu­tok­siin. Edus­kun­nan kan­nat­tai­si kuun­nel­la mik­ro­ta­lous­tie­teen asian­tun­ti­joi­ta. Samo­ja, jot­ka oli­vat vii­mek­si­kin valio­kun­nan kuul­ta­vi­na ja joi­den lausun­to sil­loin oli tyrmäävä.

Seu­raa­vis­sa kir­joi­tuk­sis­sa yri­tän hah­mo­tel­la, mitä täs­sä pitäi­si muut­taa. Sanon nyt vain kaksi.

Maa­kun­nil­le on annet­ta­va lisää aikaa. On voi­ta­va kokeil­la pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa ennen kuin kokeil­laan koko väestöllä.

Toi­sek­si lakiin on kir­jat­ta­va sel­keäs­ti, että talou­del­li­sia peli­sään­tö­jä voi­daan muut­taa ilman, että täs­tä seu­raa kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta. Juha­na Var­tiai­nen on loh­dut­ta­nut, että jos kan­nus­ti­met osoit­tau­tu­vat aivan nurin­ku­ri­sik­si, nii­tä voi­daan koke­muk­sen perus­teel­la muut­taa. Eli­na Lepo­mä­ki on huo­maut­ta­nut, että ei ehkä voi­da. Se on sopi­mus­rik­ko­mus ja voi­daan vedo­ta inves­toin­ti­suo­jaan. Koke­muk­set Oulus­ta ja Mehi­läi­ses­tä osoit­ta­vat, että ollaan teke­mi­sis­sä toi­mi­joi­den kans­sa, jot­ka pyr­ki­vät käyt­tä­mään hyväk­si kaik­ki mah­dol­li­set por­saan reiät tulo­jen­sa kartuttamiseksi.

[Lisäys 17.3. Ilok­se­ni löy­sin yli 400-sivui­ses­ta laki­pa­ke­tis­ta koh­dan, jon­ka mukaan mak­su­pe­rus­tei­ta voi muut­taa 30 päi­vän varoi­tusa­jal­la tai jos sote-kes­kus ei suos­tu muu­tok­seen, puo­len vuo­den varoitusajalla.]

Yri­tän lähi­päi­vi­nä jat­kaa sen kans­sa, mitä täs­sä pitäi­si muuttaa.

33 vastausta artikkeliin “Sotea on korjattava tai se on kaadettava”

 1. Kan­nus­tin­jär­jes­tel­män sää­tä­mi­nen on kyl­lä erit­täin moni­mut­kai­nen ongel­ma. Itse en ehkä (koti­hoi­don lää­kä­rin töi­tä teh­nee­nä) ole kui­ten­kaan aivan var­ma, ettei­kö nykyi­sen muo­toi­sel­la ehdo­tuk­sel­la (yksi­tyis­koh­dis­ta en vali­tet­ta­vas­ti ole täy­sin peril­lä kapi­taa­tio­kri­tee­rien suh­teen) saa­tai­si pureu­dut­tua mark­ki­na­voi­min erää­seen ter­vey­den­huol­lon ja yhteis­kun­nan mega­luo­kan ongel­maan, väes­tön ikään­ty­mi­sen haas­tee­seen. Eli­ni­kä pite­nee, mut­ta itse­näi­sen ja toi­min­ta­ky­kyi­sen eli­niän pituus täl­lä het­kel­lä laa­haa eikä kehi­ty suo­tui­sas­ti. Täs­sä on koke­muk­se­ni (ja gerontologian/geriatrian alal­la val­lit­se­van näke­myk­sen mukai­ses­ti) mitä suu­rim­mas­sa mää­rin kyse perus­ta­son hoi­don laa­dun paran­ta­mi­ses­ta, aina työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nis­ta, hoi­to­suh­tei­den pysy­vyy­des­tä ja joh­ta­mis­kult­tuu­ris­ta uusien sosi­aa­lis­ten ja tek­no­lo­gis­ten inno­vaa­tioi­den käyt­töön­ot­toon asti. Mikä­li tämän väes­tö­ryh­män kapi­taa­tio­mak­su hin­noi­tel­tai­siin hou­kut­te­le­vas­ti, yri­tyk­sil­lä oli­si vii­mein int­res­si panos­taa ikäih­mis­ten perus­hoi­toon ja toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­seen ja toi­mil­laan lyhen­tää pite­ne­vien elä­män­kaa­rien raih­nais­ta ja toi­min­ta­ky­vy­tön­tä osuut­ta. Eli: iän eri­tyi­nen pai­no­tus kapi­taa­tios­sa voi­si tuot­taa rat­kai­su­ja tähän koh­ta­lon­ky­sy­myk­seen. Sääs­töä ei syn­ny nyt, mut­ta yri­tyk­sil­lä oli­si int­res­si pitää ikäih­mi­set toi­min­ta­ky­kyi­si­nä. Mikä­li täs­sä saa­tai­siin kan­nus­ti­met ja sank­tiot tasa­pai­noon, muut ongel­mat voi­si mie­les­tä­ni mel­kein unohtaa.

 2. OS:
  Toi­sek­si lakiin on kir­jat­ta­va sel­keäs­ti, että talou­del­li­sia peli­sään­tö­jä voi­daan muut­taa ilman, että täs­tä seu­raa kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta. Juha­na Var­tiai­nen on loh­dut­ta­nut, että jos kan­nus­ti­met osoit­tau­tu­vat aivan nurin­ku­ri­sik­si, nii­tä voi­daan koke­muk­sen perus­teel­la muut­taa. Eli­na Lepo­mä­ki on huo­maut­ta­nut, että ei ehkä voi­da. Se on sopi­mus­rik­ko­mus ja voi­daan vedo­ta inves­toin­ti­suo­jaan. Koke­muk­set Oulus­ta ja Mehi­läi­ses­tä osoit­ta­vat, että ollaan teke­mi­sis­sä toi­mi­joi­den kans­sa, jot­ka pyr­ki­vät käyt­tä­mään hyväk­si kaik­ki mah­dol­li­set por­saan reiät tulo­jen­sa kartuttamiseksi.

  Tämä on kai­kis­ta tär­kein, sil­lä esi­mer­kik­si Mehi­läi­nen vetäy­tyi itse Sii­ka­lat­van hank­kees­ta, jot­ta se ei lii­kaa hal­li­tus­ta ärsyt­täi­si soten olles­sa kes­ken. Han­ke ei vält­tä­mät­tä ollut lain­vas­tai­nen. Jul­ki­nen puo­li on ymmär­tääk­se­ni voi­nut perus­taa omia yksi­köi­tä myös oman maan­tie­teel­li­sen alu­een­sa ulkopuolelle.

  1. Sii­nä oli por­saan­rei­kä, kos­ka Sii­ka­lat­va mak­soi kes­ki­mää­räis­tä hin­taa koko väes­tös­tä ja Mehi­läi­nen aikoi las­kut­taa tämän saman perus­ter­veis­tä ylem­päämn kes­ki­luok­kaan kuu­lu­vis­ta. Pelot­ta­va esi­merk­ki yri­tys­ten toimintatavoista.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sii­nä oli por­saan­rei­kä, kos­ka Sii­ka­lat­va mak­soi kes­ki­mää­räis­tä hin­taa koko väes­tös­tä ja Mehi­läi­nen aikoi las­kut­taa tämän saman perus­ter­veis­tä ylem­päämn kes­ki­luok­kaan kuu­lu­vis­ta. Pelot­ta­va esi­merk­ki yri­tys­ten toimintatavoista.

    Esi­tät nyt Mehi­läi­ses­tä aika kovia syy­tök­siä ilman, että aina­kaan minä oli­sin huo­man­nut sinun esit­tä­neen ainoa­ta­kaan todis­tet­ta syy­tök­se­si tuek­si. Mik­si ylem­pään kes­ki­luok­kaan kuu­lu­va työ­ter­veys­huol­lon asia­kas edes vai­vau­tui­si kir­jau­tu­maan toi­sen ter­veys­a­se­man asiak­kaak­si, kun hän ker­ran saa ter­veys­pal­ve­lun­sa työ­ter­veys­huol­lon kaut­ta? En minä­kään ole viit­si­nyt vaih­taa Espoon kau­pun­gin minul­le osoit­ta­maa ter­veys­kes­kus­ta Mehi­läi­sen osto­pal­ve­lu­na pyö­rit­tä­mään ter­veys­kes­kuk­seen, vaik­ka se onkin minua sekä lähem­pä­nä että ennen kaik­kea olen­nai­ses­ti parem­pien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sen pääs­sä kuin Espoon kau­pun­gin oma terveyskeskus.

    Sen sijaan vai­keas­ti vam­mai­nen omai­se­ni on kyl­lä vaih­ta­nut jo kau­an sit­ten ter­veys­pal­ve­lun­sa koti­kun­nas­taan pal­ve­lu­ta­loa­sun­to­aan lähel­lä ole­vaan ter­veys­kes­kuk­seen ja kes­kus­sai­raa­laan. Vaik­ka hän ei ole­kaan kyke­ne­vä teke­mään vaih­toa itse, löy­tyy hänen lähi­pii­ris­tään hen­ki­löi­tä, jot­ka pys­ty­vät aut­ta­maan hän­tä sii­nä (ja yli­pään­sä neu­vo­maan, että vaih­to on mahdollinen).

 3. Kysyn taas, jos joku vaik­ka osa­si­si vas­ta­ta: mik­si töis­sä ole­via — tai mik­sei mui­ta­kin — ei voi­si vaa­tia mak­sa­maan itse lää­kä­ris­sä­käyn­tin­sä? Vas­taaa­vas­ti he sai­si­vat teh­dä vero­vä­hen­nyk­sen, jon­ka suu­ruus oli­si sidot­tu ikään ja sukupuoleen. 

  Tuol­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä oli­si vah­va kan­nus­tin etsiä edul­li­sin vaih­toeh­to ja vält­tää yli­hoi­toa. Tosin vero­vuo­den lopul­la — jos rahaa oli­si jää­nyt käyt­tä­mät­tä — oli­si kan­nus­tin käväis­tä lää­kä­ril­lä teet­tä­mäs­sä joku tut­ki­mus tai pois­taa vaik­ka luo­mi, mut­ta jos se oli­si ongel­ma, sen kai voi­si sään­nöil­lä estää.

  Edis­ty­neem­mäs­sä ver­sios­sa veron­mak­sa­ja sai­si vuo­den alus­sa luot­to­kor­tin, jon­ka sisäl­tä­män sum­man voi­si käyt­tää vain ja ainoas­taan terveydenhuoltoon.

  Jos raha ei riit­täi­si perus­ter­vey­den­hoi­toon, pitäi­si anoa vaik­ka­pa Kelal­ta tai maa­kun­nal­ta lisää ja selos­taa, mik­si raha oli pääs­syt lop­pu­maan. Jos raho­jen lop­pu­mi­nen näyt­täi­si kroo­ni­sel­ta ongel­mal­ta, asia­kas sii­ret­täi­siin jon­kin­lai­seen eri­tyis­ta­paus­ten ryhmään.

 4. Eli kan­nat­taa perus­taa eliit­ti-nuha­po­li jos­sa perus­ter­vei­den hoi­ta­mi­sen lisäk­si uusi­taan lähin­nä aller­gia­lääk­kei­tä ja iho­ras­vo­ja. Sosi­aa­li­ses­ti tai­ta­vat, kau­niit ja roh­keat lää­kä­rit joil­le pää­see var­tin varo­tusa­jal­la, loun­ge-tila jos­ta saa pien­tä pur­ta­vaa sekä vir­vok­kei­ta, free life coach visits, höp­sö­jä tek­ni­siä vim­pai­mia lai­naan joil­la voi mit­tail­la mitä nyt keksii…

  Sai­raat sai­raa­laan ja pum­mit kunnantaloon.

 5. Sanoil­la “Soten peli­sään­nöt…” alka­va kap­pa­le jää kes­ken, jotain puuttuu?

  1. Mys­tis­tä. Olin sen kyl­lä kir­joit­ta­nut. Myös ver­tauk­ses­ta lai­va- ja len­to­mat­kaan puut­tui koko idea. Sen­kin olin kirjoittanut.

 6. Tar­kem­min aja­tel­len tie­tyn tulo­ra­jan ala­puo­lel­le jää­vil­le voi­si antaa “luot­to­kor­tin” tai pal­ve­luse­te­lin tai vain tie­tyn sal­don ter­vey­den­huol­lon tie­to­kan­taan. Muut mak­sai­si­vat itse ja sai­si­vat vero­vä­hen­nyk­sen. Näin mak­su­ky­kyi­sil­lä oli­si vah­vem­pi kan­nus­tin etsiä paras hoi­to ja vält­tää yli­hoi­toa. Kun mak­su meni­si omal­ta tilil­tä tai omas­ta lom­pa­kos­ta, kan­nus­tin oli­si vah­vem­pi ver­rat­tu­na tilan­tee­seen, jos­sa raha miel­let­täi­siin val­tion tai kun­nan rahaksi.

  Jos tulot taas ovat todel­la pie­net. ei voi vaa­tia, että pank­ki­ti­lil­tä löy­tyy tar­peek­si rahaa lää­kä­ris­sä käyntiin.

  Toi­saal­ta oli­si tär­ke­ää luo­da jul­ki­sen rahan kirs­tun­var­tioil­le voi­ma­kas kan­nus­tin kek­siä tapo­ja pie­nen­tää pie­nen­net­tä­vis­sä ole­via kulu­ja. Jos esi­mer­kik­si oli­si mah­dol­lis­ta nos­taa kan­sa­lais­pal­kal­la tiet­ty osa ihmi­sis­tä “itse mak­sa­vien” jouk­koon, kan­sa­lais­palk­ka sai­si yllät­täen uuden argu­men­tin puo­lel­leen. No, toden­nä­köi­sem­pää oli­si kai kui­ten­kin kan­nus­tin kehit­tää tie­to­jär­jes­tel­miä, vapaut­taa apteek­ki­toi­min­taa yms.

  PS. Miten­hän, muu­ten, uudes­sa lais­sa on otet­tu huo­mioon se, että val­ta­va mää­rä jen­giä siir­tyy vähin­tään osin yksi­tyi­ses­ti kus­tan­ne­tun ter­veys­huol­lon pii­ris­tä jul­ki­sen ter­veys­huol­lon puo­lel­le SOTE-uudis­tuk­sen myö­tä. Lepo­mä­ki väit­ti blo­gis­saan, että sitä ei oltu huo­mioi­tu mil­lään lail­la aina­kaan VM:n laskelmissa.

 7. Suh­tau­dun hal­li­tuk­sen sote-uudis­tuk­seen pal­jon sinua kriit­ti­sem­min, sil­lä sii­tä on tulos­sa hei­koim­min perus­tein ja pie­nim­mäl­lä kan­na­tuk­sel­la Suo­mes­sa kos­kaan teh­ty iso päätös: 

  1) Ottaen huo­mioon, ettei Kokoo­mus sen parem­min kuin Kes­kus­ta­kaan kan­na­ta koko esi­tys­tä, sil­lä on vain noin 20 % kannatus;
  2) uudis­tus ei täy­tä ainut­ta­kaan sil­le esi­tet­tyä tavoitetta;
  3) perus­te­luk­si riit­tää, että uudis­tus­ta on teh­ty riit­tä­vän kau­an ja kalliisti;
  4) perus­te­lu­na on myös, että jär­jes­tel­mää voi­daan myö­hem­min korjata;
  5) talous­vai­ku­tuk­sia ei ole esi­tet­ty toi­vei­ta pidemmälle;
  6) paran­nuk­set, jot­ka oli­si teh­tä­vis­sä myös nykyi­ses­sä ter­vey­den­huol­los­sa, on kat­sot­tu hal­li­tuk­sen mal­lin “ansioik­si”;
  7) ter­vey­den­huol­to­kus­tan­nus­ten nousu 2000-luvul­la on esi­tet­ty nyky­jär­jes­tel­män syyksi;
  8) ei ole esi­tet­ty ver­tai­lua nykyi­seen mal­liin, sen evo­luu­tio­ver­sioon tai mihin­kään muu­hun­kaan malliin;
  9) ter­vey­den­huol­to on otet­tu puh­taas­ti poliit­tis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen välineeksi;
  10) kus­tan­nuk­sil­la­kaan ei ole enää väliä, kun­han uudis­tus saa­daan läpi‑,
  11) vedo­taan täy­tän­töön­pa­noon, vaik­ka sel­lai­sen ei pitäi­si min­kään lain koh­dal­la jää­dä kyseenalaiseksi. 

  En ymmär­rä mil­lä ilveel­lä hal­li­tuk­sen mal­li voi­tai­siin nois­ta läh­tö­koh­dis­ta saa­da sie­det­tä­väk­si, jos se ei nyt­kään täy­tä yhtä­kään toi­vet­ta Eikö­hän täs­sä päde van­ha totuus, ettei huo­nos­ta rat­kai­sus­ta saa paik­kaa­mal­la hyvää vaan pitää teh­dä uusi. 

  Ole­tan, että toi­sel­la kata­stro­fi­mah­dol­li­suu­te­na pidät tilan­net­ta, jos­sa mikä tahan­sa sote-uudis­tus vii­väs­tyi­si vuo­si­kau­pal­la. Näin ei kävi­si, sil­lä jos läh­de­tään liik­keel­le nykyi­sen jär­jes­tel­män yksin­ker­tais­ta­mi­ses­ta (=tehos­ta­mi­ses­ta), niin aikaa ei meni­si sen enem­pää ja itse asias­sa sääs­töi­hin pääs­täi­siin käsik­si ei kym­me­nen vuo­den kulues­sa vaan jo noin kah­den vuo­den kulut­tua. Aina­kin pel­kis­tet­ty ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä (osat 1–7, http://ahkalevisalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251468-kansantaloudellisesti-ylivertainen-sote-1-avaimena-yksinkertaistaminen), voi­tai­siin toteut­taa täl­lä tavoin. Sii­nä yksi­tyi­nen ja jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to oli­si­vat myös aidos­ti samas­sa ase­mas­sa, sil­lä “kapi­taa­tio­kor­vaus” kana­voi­tai­siin vero­tuk­sen ja kan­sa­lais­ten kaut­ta niin, ettei raha kos­kaan siir­tyi­si vas­tik­keet­to­mas­ti yrityksille.

 8. En ymmär­rä miten kapi­taa­tio­mal­li voi oikeas­ti toi­mia hyvin, siis mak­sa­jan (verot) ja poti­laan kan­nal­ta. Lukui­sat tilan­teet ovat tul­kin­nal­li­sia eli mitä toi­men­pi­tei­tä tulee teh­dä poti­laan vai­van sel­vit­tä­mi­sek­si. Miten esi­mer­kik­si ham­mas­hoi­dos­sa var­mis­te­taan se, että tar­peel­li­set rönt­gen­ku­vat ote­taan kun jokai­nen kuva tuot­taa tap­pio­ta? Erit­täin usein on tul­kin­nal­lis­ta pai­ka­taan­ko jokin alka­va rei­kä ham­paas­sa vai jää­dään­kö seu­raa­maan. Ham­mas­yri­tyk­sen­hän kan­nat­taa tie­tys­ti mini­moi­da kaik­ki tut­ki­muk­set ja hoitotoimet.

  Sama pätee tie­tys­ti var­si­nai­seen lää­kä­ri­hoi­toon. Vaik­ka­pa vat­sa­vai­vo­jen syy­nä voi olla mel­kein mitä vaan huo­nos­ta ruo­ka­va­lios­ta alkaen. Hou­ku­tus jät­tää vaik­ka­pa tähys­tys ja koe­pa­lat teke­mät­tä (hin­ta noin 1000 euroa) on suu­ri var­sin­kin jos poti­las ei osaa perä­tä omia oikeuksiaan. 

  Jos pal­ve­lut tuot­taa yksi­tyi­nen sote-kes­kus, niin se taa­tus­ti mini­moi tut­ki­muk­siin käy­tet­tä­vät varat. Puut­teel­lis­ten tut­ki­mus­ten seu­rauk­set saat­ta­vat pahim­mil­laan pal­jas­tua vas­ta monien vuo­sien kulut­tua. Eli yri­tyk­sil­lä tuli­si ole­maan suu­ri mah­dol­li­suus pait­si par­hai­den poti­lai­den ker­man­kuo­rin­taan niin myös myös tut­ki­mus­ten ja hoi­to­toi­mien rajaa­mi­seen voit­to­jen­sa maksimoimiseksi. 

  Mie­les­tä­ni on parem­pi jat­kaa nyky­jär­jes­tel­mäl­lä ja vii­la­ta sen toi­min­taa (kun­tien itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta vaik­ka pol­kien) kuin toteut­taa tämä sote. Ei ole ole­mas­sa mitään juu­ri nyt tai ensi vuon­na pääl­le kaa­tu­vaa kata­stro­fia. Suo­men sote­me­not ovat nyky­ään kv-ver­tai­lus­sa ihan ok-tasoa. Uusi sote tar­vi­taan ehkä noin 2025 (suur­ten ikä­luok­kien hoi­to­tar­ve). Muu­te­taan vaik­ka ensin perus­tus­la­kia jos se on edel­ly­tyk­se­nä hyväl­le soteratkaisulle.

  PS. Hyvä kir­joi­tus päi­vän Arvo­pa­pe­ris­sa rakennusalasta.

 9. Miten noin monia asioi­ta samaan aikaan muut­ta­vaa uudis­tus­ta voi­si kokeil­la pie­nel­lä osal­la väes­tös­tä? Koko­nai­suu­dis­tus­ten idea kai perus­tuu volyy­mei­hin? Aina­kin itse olet­tai­sin, että valin­nan­va­pauseh­to­jen myö­tä kil­pai­lu ei tosi­aan tapah­du hin­nal­la, kun hin­nal­la ei saa kil­pail­la, mut­ta pal­ve­lu­tar­jon­ta lie­nee yksi kil­pai­lun koh­teis­ta. Joku voi halu­ta sote-kes­kuk­sek­seen vaik­ka­pa sel­lai­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan, jol­la on etä­pis­tei­tä kiin­nos­ta­vil­la seu­duil­la. Jos vaik­ka mat­kai­lee pal­jon Lapis­sa jos­sain turis­ti­koh­tees­sa, asuen siel­lä käy­tän­nös­sä kuu­kausien ajan vuo­des­ta, voi halu­ta sel­lai­sen sote-kes­kuk­sen, jos­ta tar­vi­tes­saan saa pal­ve­lut myös siel­lä olles­saan. Nykyi­sin­hän mui­den kuin akuut­tia hoi­toa vaa­ti­vien sote-pal­ve­lui­den osal­ta pal­ve­lut on täy­ty­nyt hakea koti­kun­nas­ta, mut­ta sote-uudis­tuk­sen jäl­keen pal­ve­lui­ta voi saa­da myös saman sote-kes­kus­pal­ve­lun­tar­joa­jan muis­ta toi­mi­pis­teis­tä, tai jos samal­la sote-kes­kuk­sel­la ei ole toi­mi­paik­kaa alu­eel­la, jos­sa aikaa viet­tää, niin pal­ve­lui­ta voi hakea mis­tä tahan­sa sote-kes­kuk­ses­ta. Miten käy­tän­nös­sä voi­si pie­nel­lä osal­la väes­tös­tä jär­jes­tää sel­lai­sen vai­ku­tuk­sen sisäl­tä­vän kokei­lun tulos­ten saa­mi­sen kan­nal­ta mie­lek­kääl­lä taval­la ja kui­ten­kin perus­tus­lain ja ylei­sen lii­ke­toi­min­taa kos­ke­van lain­sää­dän­tö­ke­hyk­sen puit­teis­sa, jos­sa pie­ni osaa väes­tös­tä oli­si oikeu­tet­tu pal­ve­lui­hin mis­sä päin Suo­mea tahan­sa, ja muut eivät?

  Kokeil­la voi suh­teel­li­sen hel­pos­ti esi­mer­kik­si Siun soten kal­tai­sia sys­tee­me­jä, jot­ka ovat jon­kin alu­een sisäi­siä. Mut­ta sote-uudis­tuk­ses­sa kes­kei­se­nä idea­na näyt­täi­si ole­van pal­ve­lu­jen avaa­mi­nen koko Suo­meen niin, että sote-kes­kuk­seen voi men­nä siel­lä, mis­sä kuka­kin mil­loin­kin on. Sel­lais­ten koh­dal­la mie­lek­käi­den koea­se­tel­mien raken­te­lu ei ole ihan yksin­ker­tais­ta. Seu­rauk­se­na on äkkiä perus­tu­lo­ko­kei­lun kal­tai­sia ongel­mia, jos­sa kokei­lun koh­de ei lopul­ta ole ollut sel­lai­nen perus­tu­lo­mal­li, joka voi­si edes olla rea­lis­ti­nen toteutettavaksi.

  1. THL:n asian­tun­ti­ja­ryh­män hil­jat­tain jul­kai­se­man rapor­tin perus­teel­la Ekso­ten toi­min­ta ei kui­ten­kaan näy­tä poik­keuk­sel­li­sen mai­niol­ta. Hoi­to­ta­kuu toteu­tui alu­eel­la kes­ki­mää­räis­tä huo­nom­min. Lisäk­si rapor­tis­sa huo­mau­te­taan, että poti­lai­den koke­mus osal­li­suu­des­ta omaan hoi­toon oli maan huo­noim­pia. Vain 37 pro­sent­tia koki asioi­den­sa hoi­tu­van suju­vas­ti ja tie­don kul­ke­van ammat­ti­lais­ten välil­lä, vaik­ka Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­la on sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lol­la ollut sama jär­jes­tä­jä jo vuosia.”

   Vis­siin samaa sar­jaa Siun soten kans­sa? Riit­tää­kö tuo Ekso­te kokeilu?

 10. Tar­vit­sin sil­mä­leik­kauk­sen ja kävin pyy­täms­sä terk­ka­ri­lää­kä­ril­tä lähet­teen eri­kois­sai­raan­hoi­toon ja hän kir­joit­ti sen saman tien. Kun tulin mat­koil­ta niin koto­na odot­ti lähe­te yksi­tyi­sel­le sil­mäkli­ni­kal­le jatkotutkimuksiin,
  Ystä­väl­li­nen soma­li­lää­kä­ri tut­ki sil­män ja tote­si, että leikataan.
  Olin taas pari viik­koa mat­koil­la ja kun pala­sin niin koto­na odot­ti pal­ve­luse­te­li , jol­la sai silmäleikkauksen.
  Valit­ta­va­na oli kym­men­kun­ta sai­raa­laa, valit­sin minl­le hal­vim­man. Polikli­nik­ka mak­su oli 106 euroa, min­kä ksai­raa­lat sai­vat periä , mut­ta kaik­ki tar­jo­si­vat hal­vem­paa hin­taa. Kun minul­la ei ollut muu­ta kri­te­rio­ta niin valit­sin hal­vim­man eli 35 euro­na perivän
  Kävin seu­raa­val­la vii­kol­la sil­mä­leik­kauk­ses­sa, kes­ti tunnin

  Tämä tie­don puu­te on suu­rin valin­nan­va­pu­den ongel­ma, mis­tä saa tie­toa valin­taa varten ?
  Todel­li­suu­des­sa on syn­ty­mäs­sä brän­dää­jien ja mark­ki­noin­tiyh­tiöi­den kultakaivos.
  Hyvis­tä asiak­kais­ta kil­pail­laan ima­gol­la ja mie­li­ku­vil­la ja kaik­ki nega­tii­vi­nen hau­da­taan mak­sa­mal­la uhreil­le kor­vauk­sia ja vai­en­ta­mal­la hei­dät sopimussakoilla

  Mark­ki­noin­ti­ku­lut ovat var­mas­ti 500‑1000 mil­joo­naa ja se kaik­ki on pois terveydenhoidosta

  Ter­vy­den­hoi­don kil­pai­lu on mie­li­ku­vien luo­mis­ta suu­rel­la rahal­la ja epä­koh­tien hau­taa­mis­ta rahalla

  1. Just asi­aa, Lii­an van­ha. Mark­ki­noin­tiin ja juris­te­ri­aan saa­daan sit­ten mene­mään täy­sin älyt­tö­miä sum­mia (vero­ra­hois­ta ja asia­kas­mak­suis­ta), jot­ka ovat sit­ten pois­sa ihmis­ten pal­ve­luis­ta. Mark­ki­na­pel­lei­ly ei vain ker­ta­kaik­ki­aan sovi kan­sa­lais­ten elin­tär­kei­siin peruspalveluihin.

 11. Hiu­kan pää­point­ti­si vie­res­tä, mut­ta eikö vero­pa­ra­tii­sie­le­ment­ti ole myös ongelmallinen?

  Ei suu­rin ongel­ma sotes­sa, mut­ta vää­ris­tää kil­pai­lua kun pie­nem­pi pai­kal­li­nen fir­ma mak­saa yri­tys­ve­roa ja vero­pa­ra­tii­si­fir­ma ei.

 12. Tuo aika­li­sä ja pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa alu­eel­li­ses­ti kokei­lu on ihan hyvä. Har­vem­min mis­sään lai­te­taan ensim­mäi­nen pro­to­tyyp­pi mark­ki­noil­le val­mii­na. t. Jens

  1. Jens Gel­lin:
   Tuo aika­li­sä ja pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa alu­eel­li­ses­ti kokei­lu on ihan hyvä. Har­vem­min mis­sään lai­te­taan ensim­mäi­nen pro­to­tyyp­pi mark­ki­noil­le valmiina.t.Jens

   Kun­nat, jois­sa on teh­ty koko­nai­sul­kois­tuk­sia, on luon­te­va ryh­mä kokei­le­maan toi­min­ta­mal­lia, jos­sa asiak­kaas­ta ote­taan talou­del­li­nen kokonaisvastuu.

   Osa ulkois­tus­so­pi­muk­sis­ta ulot­tuu pit­käl­le uuden maa­kun­ta­So­ten aikakaudelle.

   Tämä pitää näh­dä mah­dol­li­suu­te­na eikä ongel­ma­na yhden­ver­tai­suu­den tai sopi­museh­to­jen takia.

 13. Miten saam­me lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen jokai­sel­le autol­le? Vakuu­tus­yh­tiöt tun­tu­vat myy­vän nii­tä mie­lel­lään kai­kil­le, myös tört­töi­li­jöil­le, joi­den tört­töi­lyt ovat mil­joo­na­luo­kas­sa ehkä jopa kal­liim­pia kuin monion­gel­mai­sen kulut sotessa.

  1. USA:ssa on pää­osin vakuu­tuk­siin perus­tu­va sys­tee­mi. Siel­lä on myös maa­il­man kal­lein sys­tee­mi. Vaik­ka USA:n sys­tee­mi on sel­väs­ti tasa-arvoi­sem­pi kuin Suo­men, ongel­ma­na oli var­sin­kin ennen Oba­ma carea ne, jot­ka puto­si­vat tyys­tin sys­tee­min ulkopuolelle. 

   Jos Suo­mi oli­si rikas, iso ja moni­muo­toi­nen maa, kan­nat­tai­si var­maan omak­sua jenk­ki­sys­tee­mi. aina­kin mie­luum­min kuin nyky­sys­tee­mi. Mut­ta kos­ka Suo­mi on — toden­nä­köi­ses­ti — talou­del­li­ses­ti taan­tu­va maa, jon­ka har­voi­hin etui­hin kuu­luu — tois­tai­sek­si — me-hen­ki, ei jenk­ki­sys­tee­miä kan­na­ta tääl­lä kai toteut­taa aina­kaan sellaisenaan.

 14. Eli ongel­man ydin täs­sä on se, että kik­kai­le­mal­la pys­tyy valit­se­maan par­hai­ten tuot­ta­vat asiak­kaat, ja siis siir­tä­mään eni­ten hoi­toa tar­vit­se­vat muil­le tahoil­le (kil­pai­li­ja, erikoissairaanhoito).

  Ei kui­ten­kaan hoi­toon pää­sy tai valin­nan vapaus, vaan tuo asia­kas­va­lin­ta. Mikä voi joh­taa huo­noon hoi­toon (poti­laas­ta halu­taan eroon) tai tur­hiin kus­tan­nuk­siin (tar­peet­to­mia siir­to­ja erikoissairaanhoitoon). 

  Näin­kö?

 15. Sote är inte bra alls! Enda grup­pen som får verklig valfri vård är de rika! Och vi fat­ti­ga ska vår valfri­het vara att bli utan vård helt?! Skräm­man­de med vad rege­rin­gen hål­ler på med!

 16. OS: Maa­kun­nil­le on annet­ta­va lisää aikaa. On voi­ta­va kokeil­la pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa ennen kuin kokeil­laan koko väestöllä.

  Maa­kun­nil­le pitäi­si todel­la­kin antaa aina­kin 5 vuot­ta lisää aikaa valin­nan­va­pau­den sää­tä­mi­seen, mut­ta kun Kokoomus.

  Tuo kokei­lu tör­mä­si aikoi­naan kai perus­tus­la­kiin. Sen jäl­keen on kui­ten­kin voi­tu teh­dä perus­tu­lo­ko­kei­lu, jos­sa edun­saa­jat arvot­tiin. Voi­tai­siin­ko­han sama tois­taa soten koh­dal­la? Arvot­tai­siin riit­tä­vän suu­ri jouk­ko, luok­kaaa 200 000 Suo­mes­sa asu­vaa ihmis­tä, jot­ka sit­ten voi­si­vat hyö­dyn­tää valin­nan­va­paut­ta. Mui­den koh­dal­la nykyi­nen käy­tän­tö jat­kui­si kokei­lun lop­puun asti.

 17. Hyväk­syä tämä ja teh­dä mil­jar­dien arvoi­nen moka vai hylä­tä, joka sekin oli­si katastrofi.”
  Mikä on se kata­stro­fi, mikä täs­tä hyl­kää­mi­ses­tä seu­rai­si. Perus­te­luik­si eivät kel­paa esi­mer­kik­si se, että “tätä on teh­ty niin kau­an, että tämä täy­tyy saa­da maa­liin” tai “tämän kans­sa voi elää” tai “kysy­mys on on poliit­ti­sen jär­jes­tel­mäm­me uskottavuudesta”.

  1. Ris­to Nie­mi:
   “Hyväk­syä tämä ja teh­dä mil­jar­dien arvoi­nen moka vai hylä­tä, joka sekin oli­si katastrofi.”
   Mikä on se kata­stro­fi, mikä täs­tä hyl­kää­mi­ses­tä seu­rai­si. Perus­te­luik­si eivät kel­paa esi­mer­kik­si se, että “tätä on teh­ty niin kau­an, että tämä täy­tyy saa­da maa­liin” tai “tämän kans­sa voi elää” tai “kysy­mys on on poliit­ti­sen jär­jes­tel­mäm­me uskottavuudesta”.

   Jos sote kaa­tuu, on jok­seen­kin var­maa, että eri­lai­set pör­riäi­set kaap­paa­vat pit­kä­ai­kai­sin sopi­muk­sin mer­kit­tä­vän osan nyt kun­tien vas­tuul­la ole­vas­ta perus­ter­vey­den­hoi­dos­ta. Var­sin­kin hei­koil­la kun­nil­la ja/tai suur­ten kau­pun­kien naa­pu­reil­la on suu­ri kiusaus ulkoistuksiin. 

   Jos sopi­muk­set ovat koko­nai­sul­kois­tuk­sia, poti­lai­den vali­koin­ti on han­ka­lam­paa, mut­ta kan­nus­te lähet­tää han­ka­lat tapauk­set kun­tayh­ty­mien vas­tuul­le jää. Laa­ja ulkois­ta­mi­nen voi myös aut­taa ei-yli­opis­tol­lis­ten sai­raa­loi­den siir­ty­mis­tä yksi­tyi­sil­le. Syn­tyi­si kuvio, jos­sa yksi­tyi­set sai­raa­lat hoi­tai­si­vat kan­nat­ta­vat poti­laat, kun­tayh­ty­mät kannattamattomat.

   Sii­ka­lat­van ja Län­si-Poh­jan kuviot anta­vat esi­ma­kua tulevasta.

 18. En taas­kaan osan­nut googla­ta Tilas­to­kes­kuk­sen tai THL:n sivuil­ta halua­mia­ni tilas­to­ja, mut­ta mikäs se ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nus­ten nousun syi­den jakau­ma nyt onkaan? Sotea siis tar­vi­taan, kos­ka kus­tan­nuk­set ovat kas­va­neet koko 2000-luvun, mut­ta mil­tä osin kus­tan­nuk­set kas­va­vat, kos­ka kaik­ki kal­lis­tuu ja hoi­to on entis­tä tehot­to­mam­paa ja vaa­tii entis­tä kal­liim­pia lait­tei­ta ja mil­tä osin ne kas­va­vat sik­si, että poti­lai­ta on enem­män kuin ennen?

 19. Ilmei­ses­ti sote-kes­kuk­sen ei tar­vit­se var­jel­la mai­net­taan, kun kar­koit­taa sai­raan ja hätään­ty­neen asiak­kaan listoillaan.

 20. Onko niin, että sote-kes­kus saa rahan­sa pel­käs­tään kir­jau­tu­nei­den poti­lai­den mukaan? Mil­lä lail­la hoi­don laa­tu huo­mioi­daan? Saa­ko sote-kes­kus bonus­ta tms. hyvis­tä hoitotuloksista?

  1. Sote­kes­kus saa pää­osan rahoi­tuk­ses­ta kir­jau­tu­nei­den poti­lai­den mukaan ja korf­kein­taan klol­mas­osan toi­men­pi­te­dien mukaan. Mar­gi­naa­liklus­tan­nus oli­si var­maan­kin lähem­pä­nä 2/3 joten täs­sä on kom­pro­mis­si­na puo­li­tet­tu vali­koin­nin kannattavuus.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sote­kes­kus saa pää­osan rahoi­tuk­ses­ta kir­jau­tu­nei­den poti­lai­den mukaan ja korf­kein­taan klol­mas­osan toi­men­pi­te­dien mukaan. Mar­gi­naa­liklus­tan­nus oli­si var­maan­kin lähem­pä­nä 2/3 joten täs­sä on kom­pro­mis­si­na puo­li­tet­tu vali­koin­nin kannattavuus.

    Miten toi­mi­taan jos esim. Mehi­läi­seen halu­aa kir­jau­tua enem­män asiak­kai­ta kuin se on val­mis otta­maan vas­taan. Tulee­ko jon­kin­lai­nen jono­tus­sys­tee­mi vai päät­tää­kö Mehi­läi­nen sit­ten­kin ket­kä ote­taan? Saa­ko Mehi­läi­nen etu­kä­teen tie­don korvauksista?

 21. Hii­la­mon mie­len­muu­tok­sen motii­vi selvisi.

  Jul­ki­suu­des­sa ei ole tähän men­nes­sä kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta sii­hen, että Hii­la­mo on nimi­tet­ty Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen sää­tiön hal­li­tuk­seen. Lai­tos on Ter­veys­ta­lon nel­jän­nek­si suu­rin omistaja.”

  http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803162200816758_pi.shtml

  1. Minus­ta tuo on aika hal­pa­mai­nen ole­tus. Hii­la­mo on Dia­ka­no­nis­sa­lai­tok­ses­sa lähin­nä sosi­aa­li­puo­len edustajana.

 22. Mik­sei hal­li­tuk­sen höl­mö sote-mal­li sai­si kaa­tua? Jos pitää vali­ta asfalt­ti-ihot­tu­ma tai neli­raa­ja­hal­vaus, valit­si­sin tuon ensim­mäi­sen vaih­toeh­don eli tämä nykyi­nen (edel­leen) hul­lu mal­li kaa­tu­koon. Soi­nin­vaa­ra ansiok­kaas­ti lis­taa­kin mal­lin älyt­tö­myyk­siä ja pesun­kes­tä­viä kapi­ta­lis­te­ja­kin hir­vit­tää, kun ei ole edes teo­rias­sa mitään mah­dol­li­suuk­sia aitoon kil­pai­luun. Kil­pai­lua ja mark­ki­noi­ta ei pidä kyl­lä ensin­kään tuo­da sote-palveluihin. 

  Tuos­sa mai­nit­tiin­kin inves­toin­ti­suo­jien muka­naan­tuo­mat uhat. Täs­sä on soten mark­ki­na­mal­lin mil­jar­di­mii­na. Pait­si EU:n mää­räyk­sis­tä, mut­ta myös vapaa­kaup­pa­so­pi­mus­ten (mm. CETA) kou­ke­rois­ta voi koi­tua mil­jar­dien kor­vaus­kus­tan­nuk­set jul­ki­sil­le toi­mi­joil­le, jos ja kun tätä hal­li­tuk­sen pipi­päis­tä sotea jou­du­taan muut­ta­maan. Jon­kin ver­ran jul­ki­suu­des­sa on ollut puhet­ta EU:n aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta, jos ava­taan mark­ki­noil­le, mut­ta CETA-sopi­muk­sen ympä­ril­lä on ollut jää­tä­vä hil­jai­suus. CETA:a ollaan rati­fioi­mas­sa ja sen muka­na tule­va inves­toin­ti­suo­ja lukit­see yksi­tyis­tä­mi­sen. Yksi­tyis­te­tyn soten pur­ka­mi­nen mak­saa ihan oikeas­ti sit­ten mil­jar­de­ja. Sotey­ri­tyk­set ovat umpi­kie­ro­ja, ahnei­ta ja täy­sin moraa­lit­to­mia, ne kyl­lä lyp­sä­vät sii­tä tilan­tees­ta kai­ken irti.

  Sit­ten, en ymmär­rä mik­si sotey­ri­tyk­siin kaa­det­tu­jen vero­ra­ho­jen valu­mi­nen vero­pa­ra­tii­sei­hin ei oli­si muka mikään ongel­ma, pait­si moraa­li­nen mut­ta myös resurs­si­huk­ka­ky­sy­mys. Hävik­ki vero­pa­ra­tii­sei­hin voi olla mil­joo­nia­kin. Jokai­nen euro, joka on pois­sa var­sin­kin kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien pal­ve­luis­ta, on liikaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.