Kevyet palvelut kevyesti?

Vaik­ka valin­nan­va­paut­ta kos­ke­vat lait onkin annet­tu edus­kun­nal­le, jat­kan Lää­kä­ri­leh­des­sä poh­dis­ke­lua, miten minä tämän teki­sin. Voi olla, että tulee vie­lä ajankohtaiseksi.

= = = =

Ter­vey­den­huol­lon valin­nan­va­paut­ta on mark­ki­noi­tu hyvil­lä mie­li­ku­vil­la, joi­ta ihmi­sil­lä on työ­ter­veys­huol­los­ta ja yksi­tyi­si­tä lääkäriasemista. 

Työ­ter­veys­lää­kä­ril­le pää­see nopeas­ti, ja tyy­ty­väi­nen poti­las pois­tuu lää­kä­rin luo­ta resep­ti kourassaan. 

Hel­sin­gis­sä saa yksi­tyi­sel­tä ter­veys­a­se­mal­ta ajan puo­len tun­nin kulut­tua ja voi vie­lä vali­ta useas­ta vaih­toeh­dos­ta sen, johon on mut­kat­to­min mat­ka. Ystä­väl­li­nen lää­kä­ri varaa vie­lä ajan tar­kis­tus­käyn­nil­le. Ylikapasiteettia?

Suu­rin osa ihmi­sis­tä on perus­ter­vei­tä ja sik­si heil­le riit­tä­vät kevyet, hal­vat ja jous­ta­vat palvelut.

Suu­rin osa sote-huol­los­sa kos­ke­vas­ta työs­tä taas teh­dään pal­jon pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien paris­sa, joi­ta ei työ­ter­vey­den­huol­los­sa tapaa.

Jot­ta yksi­tyi­set sote­kes­kuk­set eivät voi­si kuo­ria help­po­hoi­toi­sia asiak­kai­ta, nii­den on otet­ta­va myös vaa­ti­vam­pia poti­lai­ta, jot­ka saat­ta­vat tar­vi­ta apua myös sosi­aa­li­sis­sa kysy­myk­sis­sä. Se suo­sii todel­la suu­ria yri­tyk­siä, kos­ka vain ne voi­vat tar­jo­ta kaikkea. 

Entä jos perus­ter­veel­le enem­mis­töl­le osoi­tet­tai­siin työ­ter­veys­huol­lon tasoi­set kevyet pal­ve­lut ja pal­jon hoi­toa vaa­ti­vat jäi­si­vät yhteis­kun­nan vastuulle?

Sote-pal­ve­luis­sa on talou­del­li­sia kan­nus­teon­gel­mia. Pai­not­ta­mal­la mak­suis­sa kapi­taa­tio­ta – sote­kes­kus saa tulon­sa pää­asias­sa poti­lai­den luku­mää­rän, ei anne­tun hoi­don perus­teel­la – väl­te­tään se, että lää­kä­ri kut­suu poti­laan tar­kis­tus­käyn­nil­le aina vain uudes­taan, mut­ta syn­ny­te­tään ali­hoi­don ris­ki. Perus­ter­ve hyvä­osai­nen vaih­taa sote-kes­kus­ta, jos ei saa hoi­toa, mut­ta pal­jon pal­ve­lu­ja tar­vit­se­va huo­no-osai­nen on hei­kos­sa ase­mas­sa täs­sä­kin. Kun vaka­vak­si kas­va­vat ongel­mat vie­lä siir­ty­vät erik­seen mak­set­ta­vik­si, ei var­hai­nen puut­tu­mi­nen moti­voi. Ras­kas­hoi­tois­ten poti­lai­den osal­ta ei saa toi­mi­via sään­tö­jä oikein miten­kään.  Oli­si tur­val­li­sem­paa, jos he oli­si­vat edel­leen jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon vastuulla.

Jos yksi­tyi­sel­tä lää­kä­ria­se­mal­ta edel­ly­tet­täi­siin vain työ­ter­veys­huol­lon tasoi­sia pal­ve­lu­ja, niil­le ei myös­kään mak­set­tai­si kovin pal­jon. Kal­liit sai­rau­det rajat­tai­siin ulos niin kuin ne on rajat­tu työterveyshuollostakin. 

Jos näin teh­täi­siin, voi­tai­siin luo­pua eril­li­ses­tä työ­ter­veys­huol­los­ta – siis vapaa­eh­toi­ses­ta sai­rau­den hoi­dos­ta. Pakol­li­nen työ­olo­suh­tei­siin liit­ty­vä jäisi.

Pää­tyi­sim­me per­he­lää­kä­ri­jär­jes­tel­mään, joka on koet­tu hyväk­si niin mones­sa maas­sa. Seon mah­do­ton­ta, jos isä ja äiti saa­vat hoi­don omien työ­nan­ta­jien­sa kaut­ta ja lap­set jul­ki­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta. Per­he­lää­kä­ri näkee hel­pom­min yhtey­den isän päih­tei­den­käy­tön, äidin mie­len­ter­vey­son­gel­man ja lap­sen oireh­ti­mi­sen välillä. 

Vaik­ka ras­kaat poti­laat jäi­si­vät kun­nan ter­veys­kes­kuk­sen vas­tuul­le, toki ter­veys­kes­kus voi­si kil­pail­la myös näis­tä hel­pois­ta poti­lais­ta. Sil­loin ter­veys­kes­kus­ten pitäi­si ymmär­tää, että nii­den tuli­si voi­da antaa hel­poil­le poti­lail­le lää­kä­riai­ko­ja vii­vy­tyk­set­tä. Ellei tätä tun­nus­ta sitä, että aika on kal­liim­paa kuin toi­sil­le., menet­tää työs­sä käy­vät poti­laat yksityisille. 

Oli­si toi­vot­ta­vaa, että maa­kun­nat voi­viat kehit­tää eri­lai­sia rat­kai­su­ja, eikä nii­tä kaik­kia pako­tet­tai­si samaan kaa­vaan. Sel­lai­nen­kin pitäi­si olla mah­dol­lis­ta, että poti­las kir­jau­tuu ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kaak­si, mut­ta ter­veys­kes­kus ostaa kevyet pal­ve­lut perhelääkäreiltä.

= = = =

Tyy­ty­väi­ses­tä poti­laas­ta resep­ti kou­ras­sa voi myös tul­la ongel­ma. Sote-kes­kus­ten kil­pai­lu­val­tik­si voi kehit­tyä mai­ne höve­li­nä resep­tin kir­joit­ta­ja­na. Näin saa­tiin Yhdys­val­lois­sa aikaan val­ta­va opi­aat­ti­riip­pu­vais­ten ongelma.

Kun kaik­ki resep­tit kir­ja­taan nykyi­sin kan­ta-pal­ve­luun, ei pitäi­si olla vai­kea­ta val­voa lää­kä­rien resep­ti­käy­tän­tö­jä teko­ä­lyn avul­la ja puut­tua asi­aan, kun aihet­ta ilmenee. 

 

 

 

9 vastausta artikkeliin “Kevyet palvelut kevyesti?”

 1. No minä olen tääl­lä­kin useas­ti havain­nut sen käsi­tyk­sen, että lää­kä­rit ovat sitä var­ten, että lujan ja luo­tet­ta­vuut­ta uhku­van käden­pu­ris­tuk­sen jäl­keen istuu­du­taan kes­kus­te­le­maan mah­dol­li­sen veren­pai­ne­lää­ki­tyk­sen tar­peel­li­suu­des­ta. Minua vitut­taa aina suun­nat­to­mas­ti kun joku kuvit­te­lee ole­van­sa “asia­kas” ja halu­aa nyt vaan kes­kus­tel­la ter­vey­teen­sä mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­vis­ta seikoista.

  Minä haluan vie­lä kie­li­tai­to­li­sän. Osaan näet suomea.

 2. Tyy­ty­väi­ses­tä poti­laas­ta resep­ti kou­ras­sa voi myös tul­la ongel­ma. Sote-kes­kus­ten kil­pai­lu­val­tik­si voi kehit­tyä mai­ne höve­li­nä resep­tin kir­joit­ta­ja­na. Näin saa­tiin Yhdys­val­lois­sa aikaan val­ta­va opi­aat­ti­riip­pu­vais­ten ongelma.”

  Yhdys­val­lois­sa saa­tiin tuos­ta syys­tä myös aikaan ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä, joka mak­saa kak­si, kol­me ker­taa enem­män kuin Euroo­pas­sa. Tääl­tä löy­tyy BKT-osuuk­sia: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS

  Tulok­set ovat toki hyväs­sä työ­pai­kas­sa työs­ken­te­le­vil­le parem­mat kuin Euroo­pas­sa. Esi­mer­kik­si on suu­ri toden­nä­köi­syys, että minä (mie­he­nä) kuo­len johon­kin sel­lai­seen syö­pään, joka USA:ssa seu­lo­taan auto­maat­ti­ses­ti — siis kun­han vakuu­tus on hyvä.

  Ja sit­ten asias­ta toi­seen: Voi­si­ko aja­tel­la, että työs­sä käy­vät mak­sai­si­vat perus­ter­vey­den­huol­lon itse, mut­ta sai­si­vat sit­ten vero­hel­po­tuk­sen, joka kat­tai­si perus­ter­veen ihmi­sen kes­ki­mää­räi­set kulut? Muut sai­si­vat “ilmai­sen” (eli asia­kas­mak­sun ver­ran mak­sa­van) terveydenhuollon.

  Luu­li­si, että tuol­lai­nen sys­tee­mi oli­si mer­kit­tä­väs­ti tehok­kaam­pi kuin nyt suun­ni­tel­tu systeemi.

 3. Ihan taval­li­set vakuu­tus­yh­tiöt myy­vät palo, lii­ken­ne, työ­ky­vyt­tö­myys yms vakuu­tuk­sia. Ja var­maan enem­pi mie­lel­lään kuin kän­nyk­kä­va­kuu­tuk­sia. Jon­kin­ver­ran ne nuri­se­vat kun mil­joo­na­luo­kan kor­vaus osuu koh­dal­le. Jos sote kali­broi­daan hyvin niin työ­läät poti­laat ovat halu­tum­pia kuin ter­veet ihan niin­kuin vakuu­tus­yh­tiö halu­aa mie­lum­min teh­taan palo­va­kuu­tuk­sen kuin kodin palo­va­kuu­tuk­sen. Hyvä täs­tä sotes­ta tulee kun­han polii­tik­ko­jen ylpeys antaa myö­ten kuun­nel­la vakuu­tus­yh­tiöil­tä miten nämä kan­nat­taa tehdä.

 4. Kun kaik­ki resep­tit kir­ja­taan nykyi­sin kan­ta-pal­ve­luun, ei pitäi­si olla vai­kea­ta val­voa lää­kä­rien resep­ti­käy­tän­tö­jä teko­ä­lyn avul­la ja puut­tua asi­aan, kun aihet­ta ilmenee.”

  No nyt teko­ä­ly­rat­kai­su on taas mah­dol­lis­ta, vrt edel­li­nen threa­di mis­sä vaa­dit­tiin lää­kä­ri­työ­tä tois­ten lää­kä­rei­den kir­joit­ta­mien lähet­tei­den tarkistamiseen.

 5. Osmo on asian yti­mes­sä. Nyt raken­ne­taan jär­jes­tel­mää kus­tan­nuk­sis­ta piit­taa­mat­ta. Kui­ten­kin pää­osa ihmi­sis­tä ei tar­vit­se pai­kal­le kuin lää­kä­rin ja ste­tos­koo­pin. Kivi­sei­nien, ras­kai­den orga­ni­saa­tioi­den ja pörs­siyh­tiöi­den perus­ta­mi­nen ei ole kus­tan­nus­te­ho­kas tapa toi­mia perusterveydenhuollossa.

 6. Hen­ki­lö meni pik­ku­kau­pun­gin ter­veys­a­se­mal­le hai­man paik­keil­la ole­vien kipu­jen takia. Siel­lä ker­be­ros sanoi, että lää­kä­ril­le on 4 vko jono. Ker­be­ros suo­sit­te­li yksi­tyis­tä toim­jaa. Parin päi­vän pääs­tä yksi­tyi­sen lai­tok­sen sisä­tau­ti­lää­kä­ri lähet­ti­lä­het­ti poti­laan heti ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­seen syö­päe­päi­lyn takia ja asia sel­vi­si jo sama­na päi­vä­nä. Tämä on ihan tosi juttu.

  1. erk­ki nii­ni:
   Hen­ki­lö meni pik­ku­kau­pun­gin ter­veys­a­se­mal­le hai­man paik­keil­la ole­vien kipu­jen takia. Siel­lä ker­be­ros sanoi, että lää­kä­ril­le on 4 vko jono. Ker­be­ros suo­sit­te­li yksi­tyis­tä toim­jaa. Parin päi­vän pääs­tä yksi­tyi­sen lai­tok­sen sisä­tau­ti­lää­kä­ri lähet­ti­lä­het­ti poti­laan heti ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­seen syö­päe­päi­lyn takia ja asia sel­vi­si jo sama­na päivänä.Tämä on ihan tosi juttu.

   Mik­si tuo pik­ku­kau­pun­ki tuh­laa yleen­sä­kään rahaa ter­veys­a­se­maan? Tämä kysy­mys on koko asian ydin?

 7. ” Sote-kes­kus­ten kil­pai­lu­val­tik­si voi kehit­tyä mai­ne höve­li­nä resep­tin kir­joit­ta­ja­na. Näin saa­tiin Yhdys­val­lois­sa aikaan val­ta­va opi­aat­ti­riip­pu­vais­ten ongelma.”
  Yhtä not­keas­ti kuin Trumpli­ta käy tuo syyl­lis­ten löytäminen
  Mut­ta tuo höve­li mak­sat­ta­mi­nen on ihan yhtä tut­tua Euroo­pas­sa. Vih­rei­den edus­ta­jatklin ovat heh­kut­ta­neet, kuin­ka Suo­men pitäi­si oppia mais­ta, jois­sa yhteis­kun­ta kor­vaa usko­mus­hoi­to­ja, kuten homeo­pa­ti­aa. Ylen Tie­deyk­kö­ses­sä Juha­ni Knuu­ti ker­too, kuin­ka samaan aikaan moni hal­li­tus rahoit­taa tut­ki­mus­toi­min­taa, jos­sa mm. tode­taan huu­haan ole­van huu­haa­ta ja poliit­ti­sis­ta syis­tä anta­van rahaa huuhaaseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.