EU:lle hakukone Googlen korvaajaksi

Aika moinen haloo nousisi, jos val­tion viras­to omis­taisi Googlen kaltaisen hyvin suosi­tun hakukoneen ja pal­jas­tu­isi, että joku on mak­sua vas­taan peukaloin­ut  hakukonet­ta mak­sa­jan edun mukaises­ti. Se ei olisi vain lahjusten vas­taan­ot­tamista. Peukaloimista pitäisimme moraalit­tomana ja hyvin haitallisena.

Kun Google tekee tätä ruti­ini­no­mais­es­ti, pidämme sitä vain inno­vati­ivise­na liiketoimintana.

Tosin, kun Google peukaloi hakukonet­ta omien palvelu­jen­sa hyväk­si, se ei taas käykään. Siitä tuli yli kah­den mil­jardin sakko määräävän markki­na-ase­man väärinkäytöstä.

Min­un on vaikea ymmärtää, mitä eroa sil­lä on, peukaloiko omak­si hyväk­seen vai mak­sua vas­taan asi­akkaan hyväk­si. On erit­täin ikävää, että niin keskeinen jut­tu kuin Google voi kau­pal­lisil­la perusteil­la suosia hauis­sa mak­savia asiakkaita.

Niin­pä on hyvin vaikea löytää vaikka­pa hotel­lia Napolista muuten kuin näi­den välistävetäjien sivuil­ta. Tai ihmiset osta­vat kon­sert­tilip­pu­ja moninker­taisel­la hin­nal­la vilpil­lis­es­ti toimi­val­ta sveit­siläiseltä yritykseltä.

Kun tässä muutenkin valmis­taudu­taan Trumpin suureen kaup­pa­so­taan, Euroopan unioni voisi julk­istaa vapaaseen käyt­töön hakukoneen. Se voisi olla vapaa niin, että sen algo­rit­mit ovat julk­isia ja jokainen voisi itse omil­la päätök­sil­lään pain­ot­taa hakua. Tämä olisi saman­laisen verovaroin rahoitet­tu palvelu tiedon hyväk­si kuin kirjastot.

En mis­sään tapauk­ses­sa halua, että myöskään poli­itikot pää­sevät sormeile­maan algo­rit­mia. Juuri sik­si algo­rit­min pitää olla julki­nen. Tämä EU:n hakukone olisi epäkau­palli­nen, mut­ta toiv­ot­tavaa olisi, että kau­pal­liset toim­i­jat voisi­vat rak­en­taa omia sovel­lu­tuk­si­aan sen varaan.

 

29 vastausta artikkeliin “EU:lle hakukone Googlen korvaajaksi”

 1. Aika monikin on uut­ta Googlea yrit­tänyt luo­da, mut­ta se ei tai­da olla ihan helppoa.

  Googles­ta ei toki voi ostaa sijoituk­sia algo­rit­min ohi luon­nol­lises­sa haus­sa. Mut­ta main­o­spaikko­ja voi, ja osa niistä on sijoitet­tu hie­man harhaan­jo­htavasti varsi­nais­ten haku­tu­losten yläpuolelle.

  Aina­han voi tietysti soit­taa kaikki­in napo­lilaisi­in hotellei­hin tai pyöriä paikallisel­la toril­la kyse­lemässä pilet­te­jä halu­a­maansa kon­sert­ti­in (jos “välistävetäjien” palve­lut ei kelpaa 😉

 2. Kan­nate­taan.

  Kun kaup­pa­so­tal­is­to­ja nyt tehtail­laan, niin sinne voisi lait­taa boiko­toitavak­si pait­si Googlen niin myös Facen, Applen, Twit­terin ja mitä näitä mui­ta on jot­ka eivät edes vero­ja mak­sa Euroop­paan. Eli myös dig­i­taaliset tuot­teet mukaan. Jos ei muuten osa­ta, niin Kiinal­ta voisi kysyä miten noiden toim­inta Euroopas­sa saadaan blokattua.

 3. Heh, nyt Osmol­la ei ihan riitä tietotekni­ikkati­etämys. Google on defac­to hakukone kaikille, kos­ka markki­nat on niin päät­täneet. Ihmiset löytää sen avul­la asioi­ta ja muut, AltaVista, Lycos, Hot­Bot, on kuolleet ja kuopat­tu. Yahoo on muut­tunut hakua­gen­tista port­taa­lik­si, eikä Microsoft ole mil­jardeil­laan ja Bing:ä Win­dowsin mukana pakkosyöt­tämäl­lä onnis­tunut markki­noil­ta kum­mostakaan siivua nap­paa­maan. Google on teknologi­nen inno­vaa­tio, jon­ka kehit­tämisen ja tuot­teustamisen pon­ti­me­na on… raha… ja ne markki­nat, joiden edel­lisessä postauk­ses­sa juuri ker­roit tehokkaam­man tulok­sen tuot­ta­van. Miten joku vira­nomainen, EU, pysty­isi tekeen mitenkään kil­pailukykys­tä haku­jär­jestelmää, jos sen pon­ti­me­na ei olisi markki­nat? Ja miten se voisi pär­jätä markki­noil­la, jos sinne ei meinaa edes Bing päästä tunkeu­tu­un koko M$:n raho­jen ja koneis­ton avulla?

  1. TjM:
   Heh, nyt Osmol­la ei ihan riitä tietotekni­ikkati­etämys. Google on defac­to hakukone kaikille, kos­ka markki­nat on niin päät­täneet. Ihmiset löytää sen avul­la asioi­ta ja muut, AltaVista, Lycos, Hot­Bot, on kuolleet ja kuopat­tu. Yahoo on muut­tunut hakua­gen­tista port­taa­lik­si, eikä Microsoft ole mil­jardeil­laan ja Bing:ä Win­dowsin mukana pakkosyöt­tämäl­lä onnis­tunut markki­noil­ta kum­mostakaan siivua nap­paa­maan. Google on teknologi­nen inno­vaa­tio, jon­ka kehit­tämisen ja tuot­teustamisen pon­ti­me­na on… raha… ja ne markki­nat, joiden edel­lisessä postauk­ses­sa juuri ker­roit tehokkaam­man tulok­sen tuot­ta­van. Miten joku vira­nomainen, EU, pysty­isi tekeen mitenkään kil­pailukykys­tä haku­jär­jestelmää, jos sen pon­ti­me­na ei olisi markki­nat? Ja miten se voisi pär­jätä markki­noil­la, jos sinne ei meinaa edes Bing päästä tunkeu­tu­un koko M$:n raho­jen ja koneis­ton avulla?

   Pitkäaikaise­na googlet­ta­jana täy­tyy sanoa että google on kyl­lä men­nyt vah­vasti alaspäin viimeisen viiden vuo­den aikana. Vaikea sil­lä on enää muu­ta tietoa löytää kuin main­ok­sia: lisäk­si toimin­nal­lisu­us on heiken­tynyt paljon kun hyviä hakuop­tioi­ta (esimerkik­si keskusteluhaku) on pois­tet­tu. Myös käyt­töli­it­tymä on muut­tunut han­kalam­mak­si kun siitä on pitänyt tehdä visuaalis­es­ti “siistimpi”, valitet­ta­van yleinen ongel­ma toki kaikkialla.

  2. TjM:
   Heh, nyt Osmol­la ei ihan riitä tietotekni­ikkati­etämys. Google on defac­to hakukone kaikille, kos­ka markki­nat on niin päät­täneet. Ihmiset löytää sen avul­la asioi­ta ja muut, AltaVista, Lycos, Hot­Bot, on kuolleet ja kuopat­tu. Yahoo on muut­tunut hakua­gen­tista port­taa­lik­si, eikä Microsoft ole mil­jardeil­laan ja Bing:ä Win­dowsin mukana pakkosyöt­tämäl­lä onnis­tunut markki­noil­ta kum­mostakaan siivua nap­paa­maan. Google on teknologi­nen inno­vaa­tio, jon­ka kehit­tämisen ja tuot­teustamisen pon­ti­me­na on… raha… ja ne markki­nat, joiden edel­lisessä postauk­ses­sa juuri ker­roit tehokkaam­man tulok­sen tuot­ta­van. Miten joku vira­nomainen, EU, pysty­isi tekeen mitenkään kil­pailukykys­tä haku­jär­jestelmää, jos sen pon­ti­me­na ei olisi markki­nat? Ja miten se voisi pär­jätä markki­noil­la, jos sinne ei meinaa edes Bing päästä tunkeu­tu­un koko M$:n raho­jen ja koneis­ton avulla?

   kuu­lostaa google piilo­main­ok­selta. yritän vält­tää googlen palvelui­ta mah­dol­lisim­man paljon ja olen jopa onnis­tunutkin jok­seenkin. mut­ta android tuot­taa min­ul­la paho­ja har­mai­ta hiuk­sia. min­ul­la olisi käsi­tys että bing olisi jo voitol­lista niin se tarkoit­taisi että se on jäädäk­seen mut­ta ei halu­aisi suositel­la sinän­sä bing hakukonet­ta. viestis­sä ei mainit­tu duck­duck­go hakukonet­ta (https://duckduckgo.com/) jol­la olen jo pystynyt mas­sa haut tekemään, tosin min­un tieto­jeni mukaan googlen indek­si on suurem­pi. minä en kut­su­isi googlea enää inno­vati­ivisek­si, ehkä se oli sitä alkuaikoina nyt se on pörssiy­htiö ja se näkyy räikeästi jois­sakin tapauk­sis­sa ja joskus myös ylim­ieli­nenkin. var­maan mon­et tietää mut­ta google on organ­isoin­ut itsen­sä ja emoy­htiö on “alpha­bet inc”.

   eu hakukone kuu­lostaa hiukkasin suun­nitel­mat­aloudelta mut­ta toisaal­ta kil­pailua on lisättävä.

 4. Vai­h­toe­htoisia hakukonei­ta on kym­menit­täin. Suurim­pana Microsoft­in Bing, tai vaikka­pa venäläis­ten Yan­dex. Noiden ongel­ma on se ettei niil­lä löy­dä kuin mur­to-osan siitä mitä Googlella.

  Ja Googlen haku­ja voi säätää halutes­saan hyvinkin tarkkaan:
  https://www.google.com/advanced_search

  Ja mitä tulee Googlen pager­ank algo­rit­mi­in, sen toim­inta­pe­ri­aate on taval­laan julki­nen. Julk­ista muu­tu­ma­ton­ta algo­rit­mia on kuitenkin help­po käyt­tää hyväk­si, sil­lä jos on tiedos­sa mil­lä peri­aat­teel­la pääsee haku­tu­losten kär­keen, mak­su­voimaiset tahot lait­ta­vat itsen­sä sinne. Inter­net on täyn­nä sivus­to­ja joiden sisältö gen­eroidaan automaat­tis­es­ti jatku­vasti niin että ne pää­ty­i­sivät goog­lessa korkealle, ja saisi­vat main­osk­likke­jä. Ja vas­taavasti google pyrkii jatku­vasti automaat­tis­es­ti pois­ta­maan tuol­laisia feikki­sivus­to­ja hakutuloksista.

  Jonkin val­ti­ol­lisen tahon komiteave­toinen hakukone olisi vain välit­tömästi tukit­tu ja hajal­la, ja se hau­tau­tu­isi äkkiä tuhan­sien muiden turhien EU-han­kkei­den suohon.

 5. Googlel­la on vuosien tuoteke­hi­tys softis­saan. EU tuskin pääsee lähellekään samaan tasoon mon­een vuoteen.

 6. Jos täy­tyy vali­ta, jätänkö hakuhis­to­ri­ani yri­tyk­sen vai vira­nomais­ten käsi­in, val­it­sen mielum­min yri­tyk­sen. Google saa val­ta­van määrän oikeu­den tiedo­nan­topy­yn­töjä vuosit­tain, mut­ta hylkää niistä ne mitkä voi. Ottaen huomioon Euroopan viimeaikaisen kehi­tyk­sen suun­nan, en kovasti innos­tu julk­i­somis­teis­es­ta hakukoneesta.

  Googlen tasoiseen hakukoneeseen ei myöskään riitä pelkkä algo­rit­mi ja net­ti­sivu­jen kahlaami­nen, vaan se tarvit­see myös käyt­täjä­dataa. Tämän avaami­nen olisi melkoinen ris­ki, vaik­ka sitä yrit­täisi kuin­ka anonymisoida.

 7. Väit­täisin, että itse hakukoneen “algo­rit­mi” ei ole se isoin ongel­ma. Ongel­ma on, että pro­jek­tin toteu­tus on nykytekni­ikalla liian kallista.

  Suurin ongel­ma ovat val­ta­vat tietokonek­lus­ter­it, joi­ta tarvi­taan tämän­tyyp­pisen tietokan­nan pystyt­tämiseen — ja niiden hallintaan tarvit­ta­va tekni­ik­ka. Eli Googlen tapauk­ses­sa algo­rit­mi, koneet, verkkoy­htey­det, reaali­aikaiset tietokan­nat, klus­te­rien hallinta, rep­likoin­ti, var­muusko­pi­oin­ti jne. muo­dosta­vat äärim­mäisen hio­tun “koneen”, jon­ka pystyt­tämi­nen, hallinta, rak­en­t­a­mi­nen, valvon­ta ja huolto on pait­si teknis­es­ti äärim­mäistä tarkku­ut­ta vaa­ti­vaa, myös kallista ja aikaavievää. Kun sivus­to ja algo­rit­mi on saatu valmi­ik­si, tämä pro­jek­ti vas­ta alkaa — ja mis­tä siihen rahoitus?

  Tästäkin huoli­mat­ta, en epäile het­keäkään etteikö vaikka­pa vain Suomes­ta löy­ty­isi tarvit­tavaa osaamista, mikäli vain rahaa löy­ty­isi. Ongel­ma voipi lähin­nä olla, että löy­tyykö kyvykkäitä pro­jek­tien johta­jia — vetäjien pitäisi olla jotain tekni­ikan tohtor­e­i­ta, asiantun­ti­joi­ta tai vas­taavia, joil­la sat­tuu kemi­at vielä pelaa­maan, jot­ta päästään johonkin toimi­vaan ratkaisu­un ennenkuin rahat lop­pu­vat ja muil­la tuo­toil­la elämi­nen alka­isi — epä­to­den­näköi­nen tilanne.

  Ja siltikin, pro­jek­ti saat­taisi kaat­ua vain siihen, että tulok­set ovat aav­is­tuk­sen huonom­pia kuin Googlel­la tai ihmiset eivät ymmär­rä koko konet­ta käyt­tää, kun eivät ole siitä kuulleet.

  Google on siis ehkä hie­man iso pala kakkua, mut­ta pro­jek­ti ehkä voisi toimia jos käytet­täisi­in jotain muu­ta lähtöko­htaa ensim­mäisenä askeleena — voitaisi­in aloit­taa esimerkik­si siitä että lähdet­täisi­in indek­soimaan jotain tarpeek­si laadukas­ta tietoa — sairaaloiden poti­la­so­hjei­ta, yliopis­to­jen ja lukioiden oppi­ma­te­ri­aalia, mah­dol­lis­es­ti mukaan liit­tyviä sanomale­htiä ja muu­ta ihmisen kannal­ta hyödyl­listä tietoa, esim kart­tati­eto­ja etc. johon julk­ishallinnol­la on kopi­oin­tioikeus ja tieto on peri­aat­teessa täysin julk­ista, mut­ta sitä ei hyö­dyn­netä riittävästi.

  Täl­löin julk­ishallinnon “Google” sisältäisi jo valmi­ik­si laadukkaam­paa ja oikeam­paa, asiantun­ti­joiden pun­nit­se­maa ja julk­ishallinnon omien asi­akkaiden tarvit­se­maa tietoa kuin nykyi­nen Google

 8. “Viralli­nen hakukone” johtaisi hel­posti haku­jen sen­suroin­ti­in, kos­ka eihän EU toki voi jakaa linkke­jä kiel­let­tyyn aineis­toon. Kun samal­la hakuro­bot­it kar­tot­taisi­vat kaik­ki net­ti­sivus­tot, mitkä voivat, löy­tyneisi­in lait­to­muuk­si­in olisi läh­es vält­tämätön­tä puut­tua, kos­ka sehän on lail­lisu­us­valvo­jan velvol­lisu­us. Hel­posti han­ke muut­tuu suun­taan “isoveli valvoo”.
  EU saisi kyl­lä toteut­taa sel­l­aisen hakukoneen, jol­la olisi help­po hakea tietoa lain­säädän­nöstä ja eri­lai­sista määräyk­sistä EU:ssa ja siihen kuu­lu­vis­sa mais­sa, yhteis­markki­na-alueel­la kun ollaan.

 9. En nyt ihan hah­mo­ta. Googlen määräävä markki­na-ase­ma ei perus­tu mihinkään sel­l­aiseen lock-in vaiku­tuk­seen, jol­la se voisi pitää asi­akkaat val­las­saan. Kiplaile­via hakukonei­ta on vaik­ka kuin­ka paljon, ja kuka tahansa voi niitä käyt­tää kos­ka tahansa, mut­ta ei vaan käytä. 

  Aikanaan kun Stan­dard Oilin monop­o­lia alet­ti­in lain­säätäjien toimes­ta mur­ta­maan, se joh­tui siitä että useim­miten asi­akkalla ei ollut mitään mah­dol­lisu­ut­ta han­kkia öljy­tuot­tei­ta muual­ta, tai se oli aivan liian kallista. Googlea on “pakko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin laisko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoitet­ta siihen selaimen osoitekenttään.

  1. tiedemies:
   En nyt ihan hah­mo­ta. Googlen määräävä markki­na-ase­ma ei perus­tu mihinkään sel­l­aiseen lock-in vaiku­tuk­seen, jol­la se voisi pitää asi­akkaat val­las­saan. Kiplaile­via hakukonei­ta on vaik­ka kuin­ka paljon, ja kuka tahansa voi niitä käyt­tää kos­ka tahansa, mut­ta ei vaan käytä. 

   Aikanaan kun Stan­dard Oilin monop­o­lia alet­ti­in lain­säätäjien toimes­ta mur­ta­maan, se joh­tui siitä että useim­miten asi­akkalla ei ollut mitään mah­dol­lisu­ut­ta han­kkia öljy­tuot­tei­ta muual­ta, tai se oli aivan liian kallista. Googlea on “pakko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin laisko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoitet­ta siihen selaimen osoitekenttään.

   Rock­e­feller oli suuri ide­al­isti, joka aidosti halusi parhaan mah­dol­lisen maail­man ja hyvää kaikille ihmisille. Siihen päästäisi­in siten, että Stan­dard Oil omis­taisi kaiken.

  2. tiedemies:
   En nyt ihan hah­mo­ta. Googlen määräävä markki­na-ase­ma ei perus­tu mihinkään sel­l­aiseen lock-in vaiku­tuk­seen, jol­la se voisi pitää asi­akkaat val­las­saan. Kiplaile­via hakukonei­ta on vaik­ka kuin­ka paljon, ja kuka tahansa voi niitä käyt­tää kos­ka tahansa, mut­ta ei vaan käytä. 

   Aikanaan kun Stan­dard Oilin monop­o­lia alet­ti­in lain­säätäjien toimes­ta mur­ta­maan, se joh­tui siitä että useim­miten asi­akkalla ei ollut mitään mah­dol­lisu­ut­ta han­kkia öljy­tuot­tei­ta muual­ta, tai se oli aivan liian kallista. Googlea on “pakko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin laisko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoitet­ta siihen selaimen osoitekenttään.

   Siis Googlen asi­akkaat on kyl­lä hyvinkin lukit­tu. Haku­sana­main­on­taa ei juuri voi muil­ta ostaa, juuri sik­si, kos­ka muil­la hakukoneil­la ei juuri ole käyt­täjiä. (käyt­täjä != asi­akas. Asi­akas on se joka mak­saa laskut.) Sosi­aalisen medi­an main­on­taa voi toki ostaa vaik­ka face­book­il­ta, aivan kuten luulisin, että kivi­hi­iltä pystyi osta­maan stan­dard oilin öljy­mo­nop­o­lista huoli­mat­ta muil­ta toimijoilta.

  3. “Googlea on “pakko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin laisko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoitet­ta siihen selaimen osoitekenttään.”

   Tämä on selain­valmis­ta­jien vika !

   Jois­sakin käyt­töjär­jestelmis­sä (eri­tyis­es­ti äly­puhe­lim­ien androidis­sa) sotke­taan jopa se, mikä on osoitekent­tä ja mikä on Google ‑hakukent­tä !

   Ja jopa Win­dows PC:n selaimista moni tekee ole­tuk­se­na Google ‑haun, jos osoitekent­tään kir­joit­taa jota­ki muu­ta kuin kelvol­lisen URLin.

   Pahim­mil­laan jopa sil­loin, kun osoitekent­tään kir­joit­taa kelvol­lisen URLin, niin selain silti ei hyäksy ko. URLia, vaan tekee Google ‑haun, hakukri­teer­inä se, minkä oli tarkoi­tus olla URL.

   siis selaimelle ei kelpaa:

   192.168.0.15

   vaan jot­ta tuo hyväksyt­täisi­in URLi­na, pitää kirjoittaa:

   http://192.168.0.15/

   Tietotekni­ikkaa heikom­min tun­teville mainit­takoon, että tämänkaltaista URLia tarvi­taan sil­loin, kun omas­sa lähiverkos­sa on http ‑palvelin, johon halu­taa ottaa yhteys. Eli tämän lin­ki ei ole tarkoi­tuskaan toimia julkises­ta inter­netistä käsin.

   Eri­tyis­es­ti Fire­fox ‑selaimes­sa kun val­it­see “uusi ikku­na” niin tulee väk­isin näkyvi­in Google ‑hakukent­tä, ja fokus siir­tyy siihen. Eli sit­ten pitää erik­seen klika­ta URL ‑kent­tään, jot­ta pääsee kir­joit­ta­maan URLin, EIKÄ haku­para­me­tre­ja Googlea varten !

   Eikä tätä toim­intoa saa pois oikein mitenkään.

   En tiedä, jos “puukot­taisi” firefox.exe ‑tiedos­toa siten, että kaik­ki sieltä löy­tyvät google.com ‑tek­stit kor­vaisi jol­lain muul­la, mut­ta millä ?

   Fire­fox on toki avoin­ta lähdekood­ia, mut­ta C ja C++ ‑kiel­ten käyt­tö, sekä niihin liit­tyvän autoconf/automake ‑sys­teemin käyt­tö tekee muokkauk­ses­ta erit­täin hankalaa !

 10. Käyt­täkää Duck­duck­go-hakukonet­ta. Se on vai­h­toe­hto muille kau­pal­lisille toim­i­joille. Käyt­täjämäärä kas­vaa koko ajan ja haku­tu­lok­set paranevat. Duck­duck­go ei myöskään jäljitä käyt­täjiä eikä myy dataa muille. Näin ker­to­vat, uskokoon ken haluaa. 

  Euroop­palai­sista tietotekni­ikavir­i­tyk­sistä tulee aina mieleen Galileo, jota on raken­net­tu kuin Iisakin kirkkoa. Toises­sa päässä on VLC-nimi­nen mul­ti­me­di­avir­i­tys, joka on ran­skalais­es­ta alku­perästään huoli­mat­ta melkoisen hyvä tuote.

  1. Anony­mous:
   Käyt­täkää Duck­duck­go-hakukonet­ta. Se on vai­h­toe­hto muille kau­pal­lisille toim­i­joille. Käyt­täjämäärä kas­vaa koko ajan ja haku­tu­lok­set paranevat. Duck­duck­go ei myöskään jäljitä käyt­täjiä eikä myy dataa muille. Näin ker­to­vat, uskokoon ken haluaa. 

   Duck­duck­go on toki hyvä siltä kannal­ta, ettei se ainakaan lupauk­sien­sa mukaan tal­len­na käyt­täjän tekemiä haku­ja mihinkään. Toisaal­ta Duck­duck­gol­la löytää olen­nais­es­ti vähem­män sivu­ja kuin Googlel­la ja haku­tu­lok­set eivät useinkaan ole yhtä osu­vas­sa järjestyk­sessä, mikä heiken­tää sen käyt­tökelpoisu­ut­ta mon­es­sa tapauk­ses­sa liikaa.

   1. Toisaal­ta Google sit­ten arpoo järjestyk­sen aina mil­loin mis­täkin riip­puen eikä parhait­en hakuter­me­jä vas­taavasti. Eli jos osaa itse tehdä haku­ja, Google on melko pas­ka hakukone.

 11. Hakukone ei ole pelkästään hakukone vaan se on myös jär­jestelmä joka kerää tieto­ja käyt­täjistä. Se ei kerää tieto­ja mon­es­takin syys­tä eikä main­on­ta ole ain­oa. Haku­tu­lok­sia voidaan opti­moi­da käyt­täjän profi­ilin perus­teel­la parem­min vas­taa­maan mitä käyt­täjä halu­aa. Esimerkik­si Googlen Youtuben käyt­täjälle ehdot­ta­mat videot on eri­no­mainen esimerk­ki tästä.

  Stabi­ilis­sa ja ihmisoikeuk­sia kun­nioit­tavas­sa poli­it­tises­sa ympäristössä on pieni ris­ki datan jou­tu­mis­es­ta vääri­in käsi­in mut­ta voi vain kuvitel­la mikä olisi tilanne jos poli­it­ti­nen ympäristö ei ole ihmisoikeuk­sia kun­nioit­ta­va demokra­tia. Hitler tai vaik­ka Isis olisi hyp­pinyt ilosta jos heil­lä olisi ollut täy­delli­nen lista kansalais­ten profi­ileista, poten­ti­aal­i­sista poli­it­ti­sista vas­tus­ta­jista ja vain­on kohteek­si val­i­tu­ista ihmis­ryh­mistä. Mitä jos Trumpil­la olisi avoin pääsy kaik­keen Googlen dataan ?

  Jos meil­lä olisi vaikka­pa EU:n hal­lit­se­ma suu­na­ton hakukonek­lus­teri joka olisi poli­it­tistaloudel­lis­es­ti riip­pu­vainen sitä ruokki­vas­ta tahos­ta niin miten olisi tieto­jen kanssa. Googlel­la on voimakas taloudelli­nen kan­nustin luovut­taa mah­dol­lisim­man rajal­lis­es­ti tietoa hal­li­tuk­sille kos­ka kumar­t­a­mi­nen yhteen suun­taan on pyl­listämistä toiseen.

 12. No minä käytän Yan­dex­ia tietyis­sä hauis­sa, joskus Googlea, usein molem­pia. Olen siir­tymässä kyl­lä pois Googleista, Fake­bookeista sun­muista niiden härskin sen­su­urin ja mis­tään­pi­it­taa­mat­toman tavoit­ta­mat­to­muu­den takia,. Poli­it­tisille par­ti­saaneille ja SJW:lle on näköjään jaet­tu admin-oikeuk­sia ihan vaan tut­ta­vankaup­pana hyvien veljien kesken.

 13. Voisi ajatel­la, että voidaan rak­en­taa selaimen lisäosa, joka hie­man älykkääm­pänä jal­lit­taa (ohjaa) hakualgoritmia.

 14. Jos lain­säätäjä halu­aisi paran­taa noi­ta tulok­sia, niin yksi tapa olisi krim­i­nal­isoi­da tuo haku­tu­losten kaappaaminen. 

  Nythän sitä ei kiel­lä kuin Googlen käyt­töe­hdot, joten se on ihan lail­lista bisnestä harhaut­taa googlea niin että se löytää hotel­li­bookkar­it ennen hotelle­ja. Ja parhaat harhaut­ta­jat tekee sen niin etteivät edes riko käyt­töe­hto­jen kirjainta.

  Ongelma­han on että se pieni hotel­li jos­sain päivit­tää net­ti­sivuaan ker­ran vuodessa, ja tietoa löy­tyy sivul­ta varsin vähän, ja linkke­jä sille sivulle on vielä vähem­män. Ne hotel­li­bookkaushöpö­fir­mat päivit­tää sivus­toaan automaat­tis­es­ti kaiken aikaa, ja pitää huolen että sivulle on paljon linkke­jä ja muutenkin seu­raa­vat tilan­net­ta kaiken aikaa. Ja kos­ka ne haku­tu­lok­set on per­son­oitu­ja, niin sen hotellin omis­ta­ja löytää hotellinsa ihan hyvin, eikä vält­tämät­tä edes tajua ongelmaa.

  Sinän­sä jos tör­mää ongel­maan että googlel­la löytää vain kuset­tavia hakemistopalvelu­ja, niin jonkun muun hakukoneen käyt­tö voi aut­taa — ei ne kuset­ta­jat edes yritä niitä mui­ta hakukonei­ta harhauttaa.

 15. Jos antaa hauk­si “Hotel napoli face­book”. Tulee sivu­tolkul­la Napo­lilais­ten hotel­lien face­book sivu­ja kär­keen. Ensim­mäi­nen sivu näin:
  Hotel San Francesco al Monte, Napoli — Home | Facebook
  Grand Hotel Europa Napoli — Home | Facebook
  Hotel Roy­al Con­ti­nen­tal di Napoli — Home | Facebook
  The Ritz-Carl­ton Resorts of Naples — Home | Facebook
  La Con­tro­ra Hos­tels — Home | Facebook
  GRAND HOTEL PARKERS — Home | Facebook
  Hotel Vil­la Capodi­monte — Napoli — Home | Facebook
  ROMEO hotel — Home | Facebook

  Tietysti, jos ei halua face­book ‑tun­nus­ta edes tähän tarkoituk­seen, niin sit­ten on hankalampaa.

 16. EUn oma käyt­töjär­jestelmäkin (Win­dows ja Android kovaavak­si) voisi olla kiva. Var­maan han­kkeen johtoon nimet­täisi­in joku advokaat­ti. Olet­tekos huo­man­neet, että 100MRD teknolo­giay­htiöi­den johta­ja ja perus­ta­ja on käynyt huip­puyliopis­toa ja kah­den vuo­den kulut­tua läht­enyt toteut­ta­maan into­hi­moaan tehdä jotain suurta.
  Nokia oli mah­ta­va, mut­ta sor­tui advokaat­til­in­jalle. Pyy­dä anteek­si advokaateilta.

 17. Tutkimus­mielessä olen käyt­tänyt Bingiä parin viime viikon ajan: toimisiko se jo, kymme­nen vuo­den jäl­keen, siedet­tävän hyvin. Ei toi­mi. Ei edes englan­niksi, saati suomek­si. Ei vaik­ka Microsoft on ainakin aiem­min niin san­otusti varas­tanut Googlen hakutuloksia.

  Muitakaan var­teenotet­tavia kil­pail­i­joi­ta ei ole, mikä on sääli, vai­h­taisin heti, jos löy­ty­isi kun­non vai­h­toe­hto. Google nimit­täin toimii taval­la, joka ei kestä päivän­val­oa. Ainakaan se ei ker­ro, mil­lä peri­aat­teil­la sen työn­tek­i­jät säätävät ja sen­suroi­vat haku­tu­lok­sia. Jotakin toki on huo­mat­tu ja jotakin Google on itse ker­tonut. Google näyt­täisi sen­suroivan esimerkik­si Islami­in ja antifem­i­nis­mi­in liit­tyviä hakuja.

  Silti Google on niin hyvä, että se peit­toaa kil­pail­i­jansa men­nen tullen jopa sil­loin, kun hakee anonyymisti. Jos yksi­ty­isyys tun­tuu tärkeältä, kantsii siis käyt­tää toista selain­ta, esimerkik­si Oper­aa, hakui­hin niin, että ei kir­jaudu Googleen. Tai voihan sitä varsi­nais­takin selain­ta käyt­tää kir­jau­tu­mat­ta. Siinä tosin menet­tää joitakin omi­naisuuk­sia, tulok­set eivät ole ihan yhtä osu­via eikä saa kohden­net­tu­ja main­ok­sia ja tar­jouk­sia. Ne ovat parhaim­mil­laan sato­jenkin euro­jen arvoisia.

  En lainkaan usko, että EU saisi yhtä hyvän hakukoneen aikaisek­si mil­lään järkeväl­lä panos­tuk­sel­la, ei ainakaan vuosiin.

  Toisaal­ta voi kysyä mikä on järkevä panos­tus. Jos Googles­ta kehit­tyy aito tai ainakin merkit­tävästi vielä nyky­istä parem­pi tekoä­ly eikä kil­pail­i­joi­ta löy­dy yksinker­tais­es­ti sik­si, että tekoä­lyn kehit­tymisen vaa­ti­mat data­mas­sat puut­tuvat, ollaan kum­mallises­sa tilanteessa. Vain yhdel­lä fir­mal­la ja siten yhdel­lä maal­la voi olla käsis­sään koko pla­nee­tan tule­vaisu­us. Olet­taen siis, että supertekoä­ly on sel­l­ainen sin­gu­lar­i­teet­ti, jok­si sitä väitetään. https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity

 18. EU:n hallinnoima hakukone. 10 kulute­tun vuo­den ja kil­pailu­tuk­ses­sa halvim­malle fir­malle mak­se­tun 10 mil­jardin jäl­keen kasas­sa olisi toden­näköis­es­ti päätös siitä että pitääkö käyt­töli­it­tymän ensim­mäisen tar­jol­la ole­van kieli­v­ai­h­toe­hdon olla ran­s­ka vai sak­sa täy­tyy vielä ratkoa eril­lisessä komissiossa..

  1. Jyri:
   EU:n hallinnoima hakukone.10 kulute­tun vuo­den ja kil­pailu­tuk­ses­sa halvim­malle fir­malle mak­se­tun 10 mil­jardin jäl­keen kasas­sa olisi toden­näköis­es­ti päätös siitä että pitääkö käyt­töli­it­tymän ensim­mäisen tar­jol­la ole­van kieli­v­ai­h­toe­hdon olla ran­s­ka vai sak­sa täy­tyy vielä ratkoa eril­lisessä komissiossa..

   Oma koke­muk­seni julk­ishallinnon tieto­jär­jestelmähankkeista ja EU-pro­jek­teista tukee tätä näke­mys­tä, EU:n hakukone­hanke tuot­taisi val­tavien investoin­tien vasti­neek­si vain mate­ri­aalia vit­sei­hin. Valitet­tavasti Osmon hyvää tarkoit­ta­va aja­tus lep­ää ide­al­is­tisen toivea­jat­telun poh­jal­la. EU:ta ja julkisen palvelun jär­jestäjiä tarvi­taan moni­in yleishyödyl­lisi­in tarkoituk­si­in, mut­ta sof­t­ake­hi­tyk­seen niiden hankinta‑, päätök­sen­teko- ja bud­je­toin­tikäytän­nöt sopi­vat mah­dol­lisim­man huonosti.

 19. Googlea on kehitet­ty yli 20 vuot­ta. Siinä on vähän etu­matkaa kurot­tavak­si. Toki mon­et salaisu­udet ovat jo pal­jas­tuneet, mut­ta sitäkin enem­män Googlel­la on nykyään raakaa voimaa ja dataa.

  Täy­del­listä hakukoneal­go­rit­mia saisi ajaa yötä päivää todel­la kauan, että se pää­sisi samaan ase­maan Googlen kanssa.

  Hakukone on hyödytön, ellei sen hakemis­to ole laa­ja. Lisäk­si, sitä hakemis­toa pitää pystyä päivittämään.

 20. Hakukoneen sijaan EU:n kan­nat­taisi rahoit­taa vapaaseen käyt­töön web crawler ja web scrap­ing ‑työkaluil­la täytet­ty tieto­varas­to. Tämä lask­isi merkit­tävästi domain-spe­si­fien hakukonei­den ja kokon­aan uusien tois­taisek­si innovoimat­tomien palvelu­jen markki­noil­letu­lon kynnystä.

  Rahoi­tus jonkun yliopis­ton tai muun aka­teemisen laitok­sen kaut­ta täy­del­lä taloudel­lisel­la autono­mi­al­la. EU:n IT-pro­jek­ti­na mis­tään ei kuitenkaan tulisi mitään.

 21. EU-vetois­es­ta hakukoneesta haaveili (muis­taak­seni) Jacques San­ter jo joskus vuosi­tuhan­nen vai­h­teen aikoihin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.