EU:lle hakukone Googlen korvaajaksi

Aika moi­nen haloo nousi­si, jos val­tion viras­to omis­tai­si Googlen kal­tai­sen hyvin suo­si­tun haku­ko­neen ja pal­jas­tui­si, että joku on mak­sua vas­taan peu­ka­loi­nut  haku­ko­net­ta mak­sa­jan edun mukai­ses­ti. Se ei oli­si vain lah­jus­ten vas­taa­not­ta­mis­ta. Peu­ka­loi­mis­ta pitäi­sim­me moraa­lit­to­ma­na ja hyvin haitallisena.

Kun Google tekee tätä rutii­nin­omai­ses­ti, pidäm­me sitä vain inno­va­tii­vi­se­na liiketoimintana.

Tosin, kun Google peu­ka­loi haku­ko­net­ta omien pal­ve­lu­jen­sa hyväk­si, se ei taas käy­kään. Sii­tä tuli yli kah­den mil­jar­din sak­ko mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man väärinkäytöstä.

Minun on vai­kea ymmär­tää, mitä eroa sil­lä on, peu­ka­loi­ko omak­si hyväk­seen vai mak­sua vas­taan asiak­kaan hyväk­si. On erit­täin ikä­vää, että niin kes­kei­nen jut­tu kuin Google voi kau­pal­li­sil­la perus­teil­la suo­sia hauis­sa mak­sa­via asiakkaita.

Niin­pä on hyvin vai­kea löy­tää vaik­ka­pa hotel­lia Napo­lis­ta muu­ten kuin näi­den välis­tä­ve­tä­jien sivuil­ta. Tai ihmi­set osta­vat kon­sert­ti­lip­pu­ja monin­ker­tai­sel­la hin­nal­la vil­pil­li­ses­ti toi­mi­val­ta sveit­si­läi­sel­tä yritykseltä.

Kun täs­sä muu­ten­kin val­mis­tau­du­taan Trum­pin suu­reen kaup­pa­so­taan, Euroo­pan unio­ni voi­si jul­kis­taa vapaa­seen käyt­töön haku­ko­neen. Se voi­si olla vapaa niin, että sen algo­rit­mit ovat jul­ki­sia ja jokai­nen voi­si itse omil­la pää­tök­sil­lään pai­not­taa hakua. Tämä oli­si saman­lai­sen vero­va­roin rahoi­tet­tu pal­ve­lu tie­don hyväk­si kuin kirjastot.

En mis­sään tapauk­ses­sa halua, että myös­kään polii­ti­kot pää­se­vät sor­mei­le­maan algo­rit­mia. Juu­ri sik­si algo­rit­min pitää olla jul­ki­nen. Tämä EU:n haku­ko­ne oli­si epä­kau­pal­li­nen, mut­ta toi­vot­ta­vaa oli­si, että kau­pal­li­set toi­mi­jat voi­si­vat raken­taa omia sovel­lu­tuk­si­aan sen varaan.

 

29 vastausta artikkeliin “EU:lle hakukone Googlen korvaajaksi”

 1. Aika moni­kin on uut­ta Googlea yrit­tä­nyt luo­da, mut­ta se ei tai­da olla ihan helppoa.

  Googles­ta ei toki voi ostaa sijoi­tuk­sia algo­rit­min ohi luon­nol­li­ses­sa haus­sa. Mut­ta mai­nos­paik­ko­ja voi, ja osa niis­tä on sijoi­tet­tu hie­man har­haan­joh­ta­vas­ti var­si­nais­ten haku­tu­los­ten yläpuolelle.

  Aina­han voi tie­tys­ti soit­taa kaik­kiin napo­li­lai­siin hotel­lei­hin tai pyö­riä pai­kal­li­sel­la toril­la kyse­le­mäs­sä pilet­te­jä halua­maan­sa kon­sert­tiin (jos “välis­tä­ve­tä­jien” pal­ve­lut ei kelpaa 😉

 2. Kan­na­te­taan.

  Kun kaup­pa­so­ta­lis­to­ja nyt teh­tail­laan, niin sin­ne voi­si lait­taa boi­ko­toi­ta­vak­si pait­si Googlen niin myös Facen, Applen, Twit­te­rin ja mitä näi­tä mui­ta on jot­ka eivät edes vero­ja mak­sa Euroop­paan. Eli myös digi­taa­li­set tuot­teet mukaan. Jos ei muu­ten osa­ta, niin Kii­nal­ta voi­si kysyä miten noi­den toi­min­ta Euroo­pas­sa saa­daan blokattua.

 3. Heh, nyt Osmol­la ei ihan rii­tä tie­to­tek­niik­ka­tie­tä­mys. Google on defac­to haku­ko­ne kai­kil­le, kos­ka mark­ki­nat on niin päät­tä­neet. Ihmi­set löy­tää sen avul­la asioi­ta ja muut, Alta­Vis­ta, Lycos, Hot­Bot, on kuol­leet ja kuo­pat­tu. Yahoo on muut­tu­nut hakua­gen­tis­ta port­taa­lik­si, eikä Mic­ro­soft ole mil­jar­deil­laan ja Bing:ä Win­dow­sin muka­na pak­ko­syöt­tä­mäl­lä onnis­tu­nut mark­ki­noil­ta kum­mos­ta­kaan sii­vua nap­paa­maan. Google on tek­no­lo­gi­nen inno­vaa­tio, jon­ka kehit­tä­mi­sen ja tuot­teus­ta­mi­sen pon­ti­me­na on… raha… ja ne mark­ki­nat, joi­den edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa juu­ri ker­roit tehok­kaam­man tulok­sen tuot­ta­van. Miten joku viran­omai­nen, EU, pys­tyi­si tekeen miten­kään kil­pai­lu­ky­kys­tä haku­jär­jes­tel­mää, jos sen pon­ti­me­na ei oli­si mark­ki­nat? Ja miten se voi­si pär­jä­tä mark­ki­noil­la, jos sin­ne ei mei­naa edes Bing pääs­tä tun­keu­tuun koko M$:n raho­jen ja koneis­ton avulla?

  1. TjM:
   Heh, nyt Osmol­la ei ihan rii­tä tie­to­tek­niik­ka­tie­tä­mys. Google on defac­to haku­ko­ne kai­kil­le, kos­ka mark­ki­nat on niin päät­tä­neet. Ihmi­set löy­tää sen avul­la asioi­ta ja muut, Alta­Vis­ta, Lycos, Hot­Bot, on kuol­leet ja kuo­pat­tu. Yahoo on muut­tu­nut hakua­gen­tis­ta port­taa­lik­si, eikä Mic­ro­soft ole mil­jar­deil­laan ja Bing:ä Win­dow­sin muka­na pak­ko­syöt­tä­mäl­lä onnis­tu­nut mark­ki­noil­ta kum­mos­ta­kaan sii­vua nap­paa­maan. Google on tek­no­lo­gi­nen inno­vaa­tio, jon­ka kehit­tä­mi­sen ja tuot­teus­ta­mi­sen pon­ti­me­na on… raha… ja ne mark­ki­nat, joi­den edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa juu­ri ker­roit tehok­kaam­man tulok­sen tuot­ta­van. Miten joku viran­omai­nen, EU, pys­tyi­si tekeen miten­kään kil­pai­lu­ky­kys­tä haku­jär­jes­tel­mää, jos sen pon­ti­me­na ei oli­si mark­ki­nat? Ja miten se voi­si pär­jä­tä mark­ki­noil­la, jos sin­ne ei mei­naa edes Bing pääs­tä tun­keu­tuun koko M$:n raho­jen ja koneis­ton avulla?

   Pit­kä­ai­kai­se­na googlet­ta­ja­na täy­tyy sanoa että google on kyl­lä men­nyt vah­vas­ti alas­päin vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na. Vai­kea sil­lä on enää muu­ta tie­toa löy­tää kuin mai­nok­sia: lisäk­si toi­min­nal­li­suus on hei­ken­ty­nyt pal­jon kun hyviä hakuop­tioi­ta (esi­mer­kik­si kes­kus­te­lu­ha­ku) on pois­tet­tu. Myös käyt­tö­liit­ty­mä on muut­tu­nut han­ka­lam­mak­si kun sii­tä on pitä­nyt teh­dä visu­aa­li­ses­ti “siis­tim­pi”, vali­tet­ta­van ylei­nen ongel­ma toki kaikkialla.

  2. TjM:
   Heh, nyt Osmol­la ei ihan rii­tä tie­to­tek­niik­ka­tie­tä­mys. Google on defac­to haku­ko­ne kai­kil­le, kos­ka mark­ki­nat on niin päät­tä­neet. Ihmi­set löy­tää sen avul­la asioi­ta ja muut, Alta­Vis­ta, Lycos, Hot­Bot, on kuol­leet ja kuo­pat­tu. Yahoo on muut­tu­nut hakua­gen­tis­ta port­taa­lik­si, eikä Mic­ro­soft ole mil­jar­deil­laan ja Bing:ä Win­dow­sin muka­na pak­ko­syöt­tä­mäl­lä onnis­tu­nut mark­ki­noil­ta kum­mos­ta­kaan sii­vua nap­paa­maan. Google on tek­no­lo­gi­nen inno­vaa­tio, jon­ka kehit­tä­mi­sen ja tuot­teus­ta­mi­sen pon­ti­me­na on… raha… ja ne mark­ki­nat, joi­den edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa juu­ri ker­roit tehok­kaam­man tulok­sen tuot­ta­van. Miten joku viran­omai­nen, EU, pys­tyi­si tekeen miten­kään kil­pai­lu­ky­kys­tä haku­jär­jes­tel­mää, jos sen pon­ti­me­na ei oli­si mark­ki­nat? Ja miten se voi­si pär­jä­tä mark­ki­noil­la, jos sin­ne ei mei­naa edes Bing pääs­tä tun­keu­tuun koko M$:n raho­jen ja koneis­ton avulla?

   kuu­los­taa google pii­lo­mai­nok­sel­ta. yri­tän vält­tää googlen pal­ve­lui­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon ja olen jopa onnis­tu­nut­kin jok­seen­kin. mut­ta android tuot­taa minul­la paho­ja har­mai­ta hiuk­sia. minul­la oli­si käsi­tys että bing oli­si jo voi­tol­lis­ta niin se tar­koit­tai­si että se on jää­däk­seen mut­ta ei haluai­si suo­si­tel­la sinän­sä bing haku­ko­net­ta. vies­tis­sä ei mai­nit­tu duck­duck­go haku­ko­net­ta (https://duckduckgo.com/) jol­la olen jo pys­ty­nyt mas­sa haut teke­mään, tosin minun tie­to­je­ni mukaan googlen indek­si on suu­rem­pi. minä en kut­sui­si googlea enää inno­va­tii­vi­sek­si, ehkä se oli sitä alkuai­koi­na nyt se on pörs­siyh­tiö ja se näkyy räi­keäs­ti jois­sa­kin tapauk­sis­sa ja jos­kus myös yli­mie­li­nen­kin. var­maan monet tie­tää mut­ta google on orga­ni­soi­nut itsen­sä ja emo­yh­tiö on “alp­ha­bet inc”.

   eu haku­ko­ne kuu­los­taa hiuk­ka­sin suun­ni­tel­ma­ta­lou­del­ta mut­ta toi­saal­ta kil­pai­lua on lisättävä.

 4. Vaih­toeh­toi­sia haku­ko­nei­ta on kym­me­nit­täin. Suu­rim­pa­na Mic­ro­sof­tin Bing, tai vaik­ka­pa venä­läis­ten Yan­dex. Noi­den ongel­ma on se ettei niil­lä löy­dä kuin mur­to-osan sii­tä mitä Googlella.

  Ja Googlen haku­ja voi sää­tää halu­tes­saan hyvin­kin tarkkaan:
  https://www.google.com/advanced_search

  Ja mitä tulee Googlen page­rank algo­rit­miin, sen toi­min­ta­pe­ri­aa­te on taval­laan jul­ki­nen. Jul­kis­ta muu­tu­ma­ton­ta algo­rit­mia on kui­ten­kin help­po käyt­tää hyväk­si, sil­lä jos on tie­dos­sa mil­lä peri­aat­teel­la pää­see haku­tu­los­ten kär­keen, mak­su­voi­mai­set tahot lait­ta­vat itsen­sä sin­ne. Inter­net on täyn­nä sivus­to­ja joi­den sisäl­tö gene­roi­daan auto­maat­ti­ses­ti jat­ku­vas­ti niin että ne pää­tyi­si­vät googles­sa kor­keal­le, ja sai­si­vat mai­nosklik­ke­jä. Ja vas­taa­vas­ti google pyr­kii jat­ku­vas­ti auto­maat­ti­ses­ti pois­ta­maan tuol­lai­sia feik­ki­si­vus­to­ja hakutuloksista.

  Jon­kin val­tiol­li­sen tahon komi­tea­ve­toi­nen haku­ko­ne oli­si vain välit­tö­mäs­ti tukit­tu ja hajal­la, ja se hau­tau­tui­si äkkiä tuhan­sien mui­den tur­hien EU-hank­kei­den suohon.

 5. Googlel­la on vuo­sien tuo­te­ke­hi­tys sof­tis­saan. EU tus­kin pää­see lähel­le­kään samaan tasoon moneen vuoteen.

 6. Jos täy­tyy vali­ta, jätän­kö haku­his­to­ria­ni yri­tyk­sen vai viran­omais­ten käsiin, valit­sen mie­lum­min yri­tyk­sen. Google saa val­ta­van mää­rän oikeu­den tie­don­an­to­pyyn­tö­jä vuo­sit­tain, mut­ta hyl­kää niis­tä ne mit­kä voi. Ottaen huo­mioon Euroo­pan vii­me­ai­kai­sen kehi­tyk­sen suun­nan, en kovas­ti innos­tu jul­ki­so­mis­tei­ses­ta hakukoneesta.

  Googlen tasoi­seen haku­ko­nee­seen ei myös­kään rii­tä pelk­kä algo­rit­mi ja net­ti­si­vu­jen kah­laa­mi­nen, vaan se tar­vit­see myös käyt­tä­jä­da­taa. Tämän avaa­mi­nen oli­si mel­koi­nen ris­ki, vaik­ka sitä yrit­täi­si kuin­ka anonymisoida.

 7. Väit­täi­sin, että itse haku­ko­neen “algo­rit­mi” ei ole se isoin ongel­ma. Ongel­ma on, että pro­jek­tin toteu­tus on nyky­tek­nii­kal­la lii­an kallista.

  Suu­rin ongel­ma ovat val­ta­vat tie­to­ko­neklus­te­rit, joi­ta tar­vi­taan tämän­tyyp­pi­sen tie­to­kan­nan pys­tyt­tä­mi­seen — ja nii­den hal­lin­taan tar­vit­ta­va tek­niik­ka. Eli Googlen tapauk­ses­sa algo­rit­mi, koneet, verk­ko­yh­tey­det, reaa­liai­kai­set tie­to­kan­nat, klus­te­rien hal­lin­ta, repli­koin­ti, var­muus­ko­pioin­ti jne. muo­dos­ta­vat äärim­mäi­sen hio­tun “koneen”, jon­ka pys­tyt­tä­mi­nen, hal­lin­ta, raken­ta­mi­nen, val­von­ta ja huol­to on pait­si tek­ni­ses­ti äärim­mäis­tä tark­kuut­ta vaa­ti­vaa, myös kal­lis­ta ja aikaa­vie­vää. Kun sivus­to ja algo­rit­mi on saa­tu val­miik­si, tämä pro­jek­ti vas­ta alkaa — ja mis­tä sii­hen rahoitus?

  Täs­tä­kin huo­li­mat­ta, en epäi­le het­keä­kään ettei­kö vaik­ka­pa vain Suo­mes­ta löy­tyi­si tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta, mikä­li vain rahaa löy­tyi­si. Ongel­ma voi­pi lähin­nä olla, että löy­tyy­kö kyvyk­käi­tä pro­jek­tien joh­ta­jia — vetä­jien pitäi­si olla jotain tek­nii­kan toh­to­rei­ta, asian­tun­ti­joi­ta tai vas­taa­via, joil­la sat­tuu kemiat vie­lä pelaa­maan, jot­ta pääs­tään johon­kin toi­mi­vaan rat­kai­suun ennen­kuin rahat lop­pu­vat ja muil­la tuo­toil­la elä­mi­nen alkai­si — epä­to­den­nä­köi­nen tilanne.

  Ja sil­ti­kin, pro­jek­ti saat­tai­si kaa­tua vain sii­hen, että tulok­set ovat aavis­tuk­sen huo­nom­pia kuin Googlel­la tai ihmi­set eivät ymmär­rä koko konet­ta käyt­tää, kun eivät ole sii­tä kuulleet.

  Google on siis ehkä hie­man iso pala kak­kua, mut­ta pro­jek­ti ehkä voi­si toi­mia jos käy­tet­täi­siin jotain muu­ta läh­tö­koh­taa ensim­mäi­se­nä aske­lee­na — voi­tai­siin aloit­taa esi­mer­kik­si sii­tä että läh­det­täi­siin indek­soi­maan jotain tar­peek­si laa­du­kas­ta tie­toa — sai­raa­loi­den poti­las­oh­jei­ta, yli­opis­to­jen ja lukioi­den oppi­ma­te­ri­aa­lia, mah­dol­li­ses­ti mukaan liit­ty­viä sano­ma­leh­tiä ja muu­ta ihmi­sen kan­nal­ta hyö­dyl­lis­tä tie­toa, esim kart­ta­tie­to­ja etc. johon jul­kis­hal­lin­nol­la on kopioin­tioi­keus ja tie­to on peri­aat­tees­sa täy­sin jul­kis­ta, mut­ta sitä ei hyö­dyn­ne­tä riittävästi.

  Täl­löin jul­kis­hal­lin­non “Google” sisäl­täi­si jo val­miik­si laa­duk­kaam­paa ja oikeam­paa, asian­tun­ti­joi­den pun­nit­se­maa ja jul­kis­hal­lin­non omien asiak­kai­den tar­vit­se­maa tie­toa kuin nykyi­nen Google

 8. Viral­li­nen haku­ko­ne” joh­tai­si hel­pos­ti haku­jen sen­su­roin­tiin, kos­ka eihän EU toki voi jakaa link­ke­jä kiel­let­tyyn aineis­toon. Kun samal­la haku­ro­bo­tit kar­tot­tai­si­vat kaik­ki net­ti­si­vus­tot, mit­kä voi­vat, löy­ty­nei­siin lait­to­muuk­siin oli­si lähes vält­tä­mä­tön­tä puut­tua, kos­ka sehän on lail­li­suus­val­vo­jan vel­vol­li­suus. Hel­pos­ti han­ke muut­tuu suun­taan “iso­ve­li valvoo”.
  EU sai­si kyl­lä toteut­taa sel­lai­sen haku­ko­neen, jol­la oli­si help­po hakea tie­toa lain­sää­dän­nös­tä ja eri­lai­sis­ta mää­räyk­sis­tä EU:ssa ja sii­hen kuu­lu­vis­sa mais­sa, yhteis­mark­ki­na-alu­eel­la kun ollaan.

 9. En nyt ihan hah­mo­ta. Googlen mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma ei perus­tu mihin­kään sel­lai­seen lock-in vai­ku­tuk­seen, jol­la se voi­si pitää asiak­kaat val­las­saan. Kiplai­le­via haku­ko­nei­ta on vaik­ka kuin­ka pal­jon, ja kuka tahan­sa voi nii­tä käyt­tää kos­ka tahan­sa, mut­ta ei vaan käytä. 

  Aika­naan kun Stan­dard Oilin mono­po­lia alet­tiin lain­sää­tä­jien toi­mes­ta mur­ta­maan, se joh­tui sii­tä että useim­mi­ten asiak­kal­la ei ollut mitään mah­dol­li­suut­ta hank­kia öljy­tuot­tei­ta muu­al­ta, tai se oli aivan lii­an kal­lis­ta. Googlea on “pak­ko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin lais­ko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoi­tet­ta sii­hen selai­men osoitekenttään.

  1. tie­de­mies:
   En nyt ihan hah­mo­ta. Googlen mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma ei perus­tu mihin­kään sel­lai­seen lock-in vai­ku­tuk­seen, jol­la se voi­si pitää asiak­kaat val­las­saan. Kiplai­le­via haku­ko­nei­ta on vaik­ka kuin­ka pal­jon, ja kuka tahan­sa voi nii­tä käyt­tää kos­ka tahan­sa, mut­ta ei vaan käytä. 

   Aika­naan kun Stan­dard Oilin mono­po­lia alet­tiin lain­sää­tä­jien toi­mes­ta mur­ta­maan, se joh­tui sii­tä että useim­mi­ten asiak­kal­la ei ollut mitään mah­dol­li­suut­ta hank­kia öljy­tuot­tei­ta muu­al­ta, tai se oli aivan lii­an kal­lis­ta. Googlea on “pak­ko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin lais­ko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoi­tet­ta sii­hen selai­men osoitekenttään.

   Roc­ke­fel­ler oli suu­ri idea­lis­ti, joka aidos­ti halusi par­haan mah­dol­li­sen maa­il­man ja hyvää kai­kil­le ihmi­sil­le. Sii­hen pääs­täi­siin siten, että Stan­dard Oil omis­tai­si kaiken.

  2. tie­de­mies:
   En nyt ihan hah­mo­ta. Googlen mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma ei perus­tu mihin­kään sel­lai­seen lock-in vai­ku­tuk­seen, jol­la se voi­si pitää asiak­kaat val­las­saan. Kiplai­le­via haku­ko­nei­ta on vaik­ka kuin­ka pal­jon, ja kuka tahan­sa voi nii­tä käyt­tää kos­ka tahan­sa, mut­ta ei vaan käytä. 

   Aika­naan kun Stan­dard Oilin mono­po­lia alet­tiin lain­sää­tä­jien toi­mes­ta mur­ta­maan, se joh­tui sii­tä että useim­mi­ten asiak­kal­la ei ollut mitään mah­dol­li­suut­ta hank­kia öljy­tuot­tei­ta muu­al­ta, tai se oli aivan lii­an kal­lis­ta. Googlea on “pak­ko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin lais­ko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoi­tet­ta sii­hen selai­men osoitekenttään.

   Siis Googlen asiak­kaat on kyl­lä hyvin­kin lukit­tu. Hakusa­na­mai­non­taa ei juu­ri voi muil­ta ostaa, juu­ri sik­si, kos­ka muil­la haku­ko­neil­la ei juu­ri ole käyt­tä­jiä. (käyt­tä­jä != asia­kas. Asia­kas on se joka mak­saa las­kut.) Sosi­aa­li­sen median mai­non­taa voi toki ostaa vaik­ka face­boo­kil­ta, aivan kuten luu­li­sin, että kivi­hiil­tä pys­tyi osta­maan stan­dard oilin öljy­mo­no­po­lis­ta huo­li­mat­ta muil­ta toimijoilta.

  3. Googlea on “pak­ko käyt­tää”, kos­ka ollaan niin lais­ko­ja ettei halu­ta kir­joit­taa eri osoi­tet­ta sii­hen selai­men osoitekenttään.”

   Tämä on selain­val­mis­ta­jien vika !

   Jois­sa­kin käyt­tö­jär­jes­tel­mis­sä (eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mien androi­dis­sa) sot­ke­taan jopa se, mikä on osoi­te­kent­tä ja mikä on Google ‑haku­kent­tä !

   Ja jopa Win­dows PC:n selai­mis­ta moni tekee ole­tuk­se­na Google ‑haun, jos osoi­te­kent­tään kir­joit­taa jota­ki muu­ta kuin kel­vol­li­sen URLin.

   Pahim­mil­laan jopa sil­loin, kun osoi­te­kent­tään kir­joit­taa kel­vol­li­sen URLin, niin selain sil­ti ei hyäk­sy ko. URLia, vaan tekee Google ‑haun, haku­kri­tee­ri­nä se, min­kä oli tar­koi­tus olla URL.

   siis selai­mel­le ei kelpaa:

   192.168.0.15

   vaan jot­ta tuo hyväk­syt­täi­siin URLi­na, pitää kirjoittaa:

   http://192.168.0.15/

   Tie­to­tek­niik­kaa hei­kom­min tun­te­vil­le mai­nit­ta­koon, että tämän­kal­tais­ta URLia tar­vi­taan sil­loin, kun omas­sa lähi­ver­kos­sa on http ‑pal­ve­lin, johon halu­taa ottaa yhteys. Eli tämän lin­ki ei ole tar­koi­tus­kaan toi­mia jul­ki­ses­ta inter­ne­tis­tä käsin.

   Eri­tyi­ses­ti Fire­fox ‑selai­mes­sa kun valit­see “uusi ikku­na” niin tulee väki­sin näky­viin Google ‑haku­kent­tä, ja fokus siir­tyy sii­hen. Eli sit­ten pitää erik­seen kli­ka­ta URL ‑kent­tään, jot­ta pää­see kir­joit­ta­maan URLin, EIKÄ haku­pa­ra­met­re­ja Googlea varten !

   Eikä tätä toi­min­toa saa pois oikein mitenkään.

   En tie­dä, jos “puu­kot­tai­si” firefox.exe ‑tie­dos­toa siten, että kaik­ki siel­tä löy­ty­vät google.com ‑teks­tit kor­vai­si jol­lain muul­la, mut­ta millä ?

   Fire­fox on toki avoin­ta läh­de­koo­dia, mut­ta C ja C++ ‑kiel­ten käyt­tö, sekä nii­hin liit­ty­vän autoconf/automake ‑sys­tee­min käyt­tö tekee muok­kauk­ses­ta erit­täin hankalaa !

 10. Käyt­tä­kää Duck­duck­go-haku­ko­net­ta. Se on vaih­toeh­to muil­le kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Käyt­tä­jä­mää­rä kas­vaa koko ajan ja haku­tu­lok­set para­ne­vat. Duck­duck­go ei myös­kään jäl­ji­tä käyt­tä­jiä eikä myy dataa muil­le. Näin ker­to­vat, usko­koon ken haluaa. 

  Euroop­pa­lai­sis­ta tie­to­tek­nii­ka­vi­ri­tyk­sis­tä tulee aina mie­leen Gali­leo, jota on raken­net­tu kuin Iisa­kin kirk­koa. Toi­ses­sa pääs­sä on VLC-nimi­nen mul­ti­me­dia­vi­ri­tys, joka on rans­ka­lai­ses­ta alku­pe­räs­tään huo­li­mat­ta mel­koi­sen hyvä tuote.

  1. Ano­ny­mous:
   Käyt­tä­kää Duck­duck­go-haku­ko­net­ta. Se on vaih­toeh­to muil­le kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Käyt­tä­jä­mää­rä kas­vaa koko ajan ja haku­tu­lok­set para­ne­vat. Duck­duck­go ei myös­kään jäl­ji­tä käyt­tä­jiä eikä myy dataa muil­le. Näin ker­to­vat, usko­koon ken haluaa. 

   Duck­duck­go on toki hyvä sil­tä kan­nal­ta, ettei se aina­kaan lupauk­sien­sa mukaan tal­len­na käyt­tä­jän teke­miä haku­ja mihin­kään. Toi­saal­ta Duck­duck­gol­la löy­tää olen­nai­ses­ti vähem­män sivu­ja kuin Googlel­la ja haku­tu­lok­set eivät usein­kaan ole yhtä osu­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä, mikä hei­ken­tää sen käyt­tö­kel­poi­suut­ta mones­sa tapauk­ses­sa liikaa.

   1. Toi­saal­ta Google sit­ten arpoo jär­jes­tyk­sen aina mil­loin mis­tä­kin riip­puen eikä par­hai­ten haku­ter­me­jä vas­taa­vas­ti. Eli jos osaa itse teh­dä haku­ja, Google on mel­ko pas­ka hakukone.

 11. Haku­ko­ne ei ole pel­käs­tään haku­ko­ne vaan se on myös jär­jes­tel­mä joka kerää tie­to­ja käyt­tä­jis­tä. Se ei kerää tie­to­ja mones­ta­kin syys­tä eikä mai­non­ta ole ainoa. Haku­tu­lok­sia voi­daan opti­moi­da käyt­tä­jän pro­fii­lin perus­teel­la parem­min vas­taa­maan mitä käyt­tä­jä halu­aa. Esi­mer­kik­si Googlen You­tu­ben käyt­tä­jäl­le ehdot­ta­mat videot on erin­omai­nen esi­merk­ki tästä.

  Sta­bii­lis­sa ja ihmi­soi­keuk­sia kun­nioit­ta­vas­sa poliit­ti­ses­sa ympä­ris­tös­sä on pie­ni ris­ki datan jou­tu­mi­ses­ta vää­riin käsiin mut­ta voi vain kuvi­tel­la mikä oli­si tilan­ne jos poliit­ti­nen ympä­ris­tö ei ole ihmi­soi­keuk­sia kun­nioit­ta­va demo­kra­tia. Hit­ler tai vaik­ka Isis oli­si hyp­pi­nyt ilos­ta jos heil­lä oli­si ollut täy­del­li­nen lis­ta kan­sa­lais­ten pro­fii­leis­ta, poten­ti­aa­li­sis­ta poliit­ti­sis­ta vas­tus­ta­jis­ta ja vai­non koh­teek­si vali­tuis­ta ihmis­ryh­mis­tä. Mitä jos Trum­pil­la oli­si avoin pää­sy kaik­keen Googlen dataan ?

  Jos meil­lä oli­si vaik­ka­pa EU:n hal­lit­se­ma suu­na­ton haku­ko­neklus­te­ri joka oli­si poliit­tis­ta­lou­del­li­ses­ti riip­pu­vai­nen sitä ruok­ki­vas­ta tahos­ta niin miten oli­si tie­to­jen kans­sa. Googlel­la on voi­ma­kas talou­del­li­nen kan­nus­tin luo­vut­taa mah­dol­li­sim­man rajal­li­ses­ti tie­toa hal­li­tuk­sil­le kos­ka kumar­ta­mi­nen yhteen suun­taan on pyl­lis­tä­mis­tä toiseen.

 12. No minä käy­tän Yan­dexia tie­tyis­sä hauis­sa, jos­kus Googlea, usein molem­pia. Olen siir­ty­mäs­sä kyl­lä pois Googleis­ta, Fake­boo­keis­ta sun­muis­ta nii­den härs­kin sen­suu­rin ja mis­tään­piit­taa­mat­to­man tavoit­ta­mat­to­muu­den takia,. Poliit­ti­sil­le par­ti­saa­neil­le ja SJW:lle on näkö­jään jaet­tu admin-oikeuk­sia ihan vaan tut­ta­van­kaup­pa­na hyvien vel­jien kesken.

 13. Voi­si aja­tel­la, että voi­daan raken­taa selai­men lisä­osa, joka hie­man älyk­kääm­pä­nä jal­lit­taa (ohjaa) hakualgoritmia.

 14. Jos lain­sää­tä­jä haluai­si paran­taa noi­ta tulok­sia, niin yksi tapa oli­si kri­mi­na­li­soi­da tuo haku­tu­los­ten kaappaaminen. 

  Nyt­hän sitä ei kiel­lä kuin Googlen käyt­tö­eh­dot, joten se on ihan lail­lis­ta bis­nes­tä har­haut­taa googlea niin että se löy­tää hotel­li­book­ka­rit ennen hotel­le­ja. Ja par­haat har­haut­ta­jat tekee sen niin ettei­vät edes riko käyt­tö­eh­to­jen kirjainta.

  Ongel­ma­han on että se pie­ni hotel­li jos­sain päi­vit­tää net­ti­si­vu­aan ker­ran vuo­des­sa, ja tie­toa löy­tyy sivul­ta var­sin vähän, ja link­ke­jä sil­le sivul­le on vie­lä vähem­män. Ne hotel­li­book­kaus­hö­pö­fir­mat päi­vit­tää sivus­to­aan auto­maat­ti­ses­ti kai­ken aikaa, ja pitää huo­len että sivul­le on pal­jon link­ke­jä ja muu­ten­kin seu­raa­vat tilan­net­ta kai­ken aikaa. Ja kos­ka ne haku­tu­lok­set on per­so­noi­tu­ja, niin sen hotel­lin omis­ta­ja löy­tää hotel­lin­sa ihan hyvin, eikä vält­tä­mät­tä edes tajua ongelmaa.

  Sinän­sä jos tör­mää ongel­maan että googlel­la löy­tää vain kuset­ta­via hake­mis­to­pal­ve­lu­ja, niin jon­kun muun haku­ko­neen käyt­tö voi aut­taa — ei ne kuset­ta­jat edes yri­tä nii­tä mui­ta haku­ko­nei­ta harhauttaa.

 15. Jos antaa hauk­si “Hotel napo­li face­book”. Tulee sivu­tol­kul­la Napo­li­lais­ten hotel­lien face­book sivu­ja kär­keen. Ensim­mäi­nen sivu näin:
  Hotel San Francesco al Mon­te, Napo­li — Home | Facebook
  Grand Hotel Euro­pa Napo­li — Home | Facebook
  Hotel Roy­al Con­ti­nen­tal di Napo­li — Home | Facebook
  The Ritz-Carl­ton Resorts of Naples — Home | Facebook
  La Cont­ro­ra Hos­tels — Home | Facebook
  GRAND HOTEL PARKERS — Home | Facebook
  Hotel Vil­la Capo­di­mon­te — Napo­li — Home | Facebook
  ROMEO hotel — Home | Facebook

  Tie­tys­ti, jos ei halua face­book ‑tun­nus­ta edes tähän tar­koi­tuk­seen, niin sit­ten on hankalampaa.

 16. EUn oma käyt­tö­jär­jes­tel­mä­kin (Win­dows ja Android kovaa­vak­si) voi­si olla kiva. Var­maan hank­keen joh­toon nimet­täi­siin joku advo­kaat­ti. Olet­te­kos huo­man­neet, että 100MRD tek­no­lo­giayh­tiöi­den joh­ta­ja ja perus­ta­ja on käy­nyt huip­pu­yli­opis­toa ja kah­den vuo­den kulut­tua läh­te­nyt toteut­ta­maan into­hi­mo­aan teh­dä jotain suurta.
  Nokia oli mah­ta­va, mut­ta sor­tui advo­kaat­ti­lin­jal­le. Pyy­dä anteek­si advokaateilta.

 17. Tut­ki­mus­mie­les­sä olen käyt­tä­nyt Bin­giä parin vii­me vii­kon ajan: toi­mi­si­ko se jo, kym­me­nen vuo­den jäl­keen, sie­det­tä­vän hyvin. Ei toi­mi. Ei edes englan­nik­si, saa­ti suo­mek­si. Ei vaik­ka Mic­ro­soft on aina­kin aiem­min niin sano­tus­ti varas­ta­nut Googlen hakutuloksia.

  Mui­ta­kaan var­tee­no­tet­ta­via kil­pai­li­joi­ta ei ole, mikä on sää­li, vaih­tai­sin heti, jos löy­tyi­si kun­non vaih­toeh­to. Google nimit­täin toi­mii taval­la, joka ei kes­tä päi­vän­va­loa. Aina­kaan se ei ker­ro, mil­lä peri­aat­teil­la sen työn­te­ki­jät sää­tä­vät ja sen­su­roi­vat haku­tu­lok­sia. Jota­kin toki on huo­mat­tu ja jota­kin Google on itse ker­to­nut. Google näyt­täi­si sen­su­roi­van esi­mer­kik­si Isla­miin ja anti­fe­mi­nis­miin liit­ty­viä hakuja.

  Sil­ti Google on niin hyvä, että se peit­to­aa kil­pai­li­jan­sa men­nen tul­len jopa sil­loin, kun hakee ano­nyy­mis­ti. Jos yksi­tyi­syys tun­tuu tär­keäl­tä, kant­sii siis käyt­tää tois­ta selain­ta, esi­mer­kik­si Ope­raa, hakui­hin niin, että ei kir­jau­du Googleen. Tai voi­han sitä var­si­nais­ta­kin selain­ta käyt­tää kir­jau­tu­mat­ta. Sii­nä tosin menet­tää joi­ta­kin omi­nai­suuk­sia, tulok­set eivät ole ihan yhtä osu­via eikä saa koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia ja tar­jouk­sia. Ne ovat par­haim­mil­laan sato­jen­kin euro­jen arvoisia.

  En lain­kaan usko, että EU sai­si yhtä hyvän haku­ko­neen aikai­sek­si mil­lään jär­ke­väl­lä panos­tuk­sel­la, ei aina­kaan vuosiin.

  Toi­saal­ta voi kysyä mikä on jär­ke­vä panos­tus. Jos Googles­ta kehit­tyy aito tai aina­kin mer­kit­tä­väs­ti vie­lä nykyis­tä parem­pi teko­ä­ly eikä kil­pai­li­joi­ta löy­dy yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että teko­ä­lyn kehit­ty­mi­sen vaa­ti­mat data­mas­sat puut­tu­vat, ollaan kum­mal­li­ses­sa tilan­tees­sa. Vain yhdel­lä fir­mal­la ja siten yhdel­lä maal­la voi olla käsis­sään koko pla­nee­tan tule­vai­suus. Olet­taen siis, että super­te­ko­ä­ly on sel­lai­nen sin­gu­la­ri­teet­ti, jok­si sitä väi­te­tään. https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity

 18. EU:n hal­lin­noi­ma haku­ko­ne. 10 kulu­te­tun vuo­den ja kil­pai­lu­tuk­ses­sa hal­vim­mal­le fir­mal­le mak­se­tun 10 mil­jar­din jäl­keen kasas­sa oli­si toden­nä­köi­ses­ti pää­tös sii­tä että pitää­kö käyt­tö­liit­ty­män ensim­mäi­sen tar­jol­la ole­van kie­li­vaih­toeh­don olla rans­ka vai sak­sa täy­tyy vie­lä rat­koa eril­li­ses­sä komissiossa..

  1. Jyri:
   EU:n hal­lin­noi­ma hakukone.10 kulu­te­tun vuo­den ja kil­pai­lu­tuk­ses­sa hal­vim­mal­le fir­mal­le mak­se­tun 10 mil­jar­din jäl­keen kasas­sa oli­si toden­nä­köi­ses­ti pää­tös sii­tä että pitää­kö käyt­tö­liit­ty­män ensim­mäi­sen tar­jol­la ole­van kie­li­vaih­toeh­don olla rans­ka vai sak­sa täy­tyy vie­lä rat­koa eril­li­ses­sä komissiossa..

   Oma koke­muk­se­ni jul­kis­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mä­hank­keis­ta ja EU-pro­jek­teis­ta tukee tätä näke­mys­tä, EU:n haku­ko­ne­han­ke tuot­tai­si val­ta­vien inves­toin­tien vas­ti­neek­si vain mate­ri­aa­lia vit­sei­hin. Vali­tet­ta­vas­ti Osmon hyvää tar­koit­ta­va aja­tus lepää idea­lis­ti­sen toi­vea­jat­te­lun poh­jal­la. EU:ta ja jul­ki­sen pal­ve­lun jär­jes­tä­jiä tar­vi­taan moniin yleis­hyö­dyl­li­siin tar­koi­tuk­siin, mut­ta sof­ta­ke­hi­tyk­seen nii­den hankinta‑, pää­tök­sen­te­ko- ja bud­je­toin­ti­käy­tän­nöt sopi­vat mah­dol­li­sim­man huonosti.

 19. Googlea on kehi­tet­ty yli 20 vuot­ta. Sii­nä on vähän etu­mat­kaa kurot­ta­vak­si. Toki monet salai­suu­det ovat jo pal­jas­tu­neet, mut­ta sitä­kin enem­män Googlel­la on nyky­ään raa­kaa voi­maa ja dataa.

  Täy­del­lis­tä haku­ko­neal­go­rit­mia sai­si ajaa yötä päi­vää todel­la kau­an, että se pää­si­si samaan ase­maan Googlen kanssa.

  Haku­ko­ne on hyö­dy­tön, ellei sen hake­mis­to ole laa­ja. Lisäk­si, sitä hake­mis­toa pitää pys­tyä päivittämään.

 20. Haku­ko­neen sijaan EU:n kan­nat­tai­si rahoit­taa vapaa­seen käyt­töön web craw­ler ja web scra­ping ‑työ­ka­luil­la täy­tet­ty tie­to­va­ras­to. Tämä las­ki­si mer­kit­tä­väs­ti domain-spe­si­fien haku­ko­nei­den ja koko­naan uusien tois­tai­sek­si inno­voi­mat­to­mien pal­ve­lu­jen mark­ki­noil­le­tu­lon kynnystä.

  Rahoi­tus jon­kun yli­opis­ton tai muun aka­tee­mi­sen lai­tok­sen kaut­ta täy­del­lä talou­del­li­sel­la auto­no­mial­la. EU:n IT-pro­jek­ti­na mis­tään ei kui­ten­kaan tuli­si mitään.

 21. EU-vetoi­ses­ta haku­ko­nees­ta haa­vei­li (muis­taak­se­ni) Jacques San­ter jo jos­kus vuo­si­tu­han­nen vaih­teen aikoihin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.