Lepomäki oikeassa sotesta, mutta ei hänenkään mallinsa toimi

Eli­na Lepo­mä­ki nos­ti kohun sanoes­saan, että kokoo­muk­sen tuli­si hylä­tä sote ja maa­kun­ta­pa­ket­ti. Kokoo­muk­sen joh­don mukaan tämä tuli aivan pus­kis­ta, kos­ka Lepo­mä­ki ei ole ennen sano­nut halais­tua sanaa koko asias­ta. Mis­sä ne kuu­lui­sat kor­vat ovat, kos­ka kokoo­muk­sen ulko­puo­lel­le Lepo­mäen vas­tus­tus on kuu­lu­nut kau­an sitten.

Olen Lepo­mäen kans­sa ana­lyy­sis­ta samaa miel­tä, mut­ta eri miel­tä vaihtoehdosta.

Suo­mes­sa ollaan vaih­ta­mas­sa jär­jes­tel­mää perus­teel­li­ses­ti niin, että vero­ra­hoit­tei­sen ter­vey­den­huol­lon mal­lis­ta siir­ry­tään tosia­sias­sa vakuu­tus­muo­toi­sen ter­vey­den­huol­lon mal­liin. Vero­ra­hoit­tei­ses­sa ter­veys­kes­kuk­set saa­vat kiin­teän bud­je­tin ja hoi­ta­vat sen puit­teis­sa poti­lai­ta niin pal­jon kuin ehti­vät ja viit­si­vät. Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­hoi­toa­lan yri­tyk­set hoi­ta­vat poti­lai­ta mak­sua vas­taan ja vakuu­tus­yh­tiö – meil­lä maa­kun­ta – mak­saa las­kun mukaan.

Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa on hyvin vai­kea teh­dä sel­lai­sia sään­tö­jä, ettei jär­jes­tel­mä pyr­ki­si lisää­mään kus­tan­nuk­sia. Sik­si vakuu­tus­muo­toi­sen ter­vey­den­huol­lon valin­neil­la kus­tan­nuk­set ovat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti kor­keam­mat kuin vero­ra­hoit­tei­ses­sa. Tätä taus­taa vas­ten on vai­kea kuvi­tel­la, että muu­tos joh­tai­si meil­lä kus­tan­nus­ten ale­ne­mi­seen. Voi olla jok­seen­kin var­ma, että jos nykyi­set suun­ni­tel­mat toteu­tu­vat, kus­tan­nuk­set tule­vat joko kas­va­maan olen­nai­ses­ti tai pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta rajoi­te­taan radi­kaa­lis­ti tai teh­dään molempia.

Hal­li­tuk­sen esi­tys on mik­ro­ta­lou­del­li­ses­ti aivan vink­sal­laan ja sik­si se joh­taa väki­sin jär­jes­tel­män kus­tan­nus­te­hok­kuu­den heik­ke­ne­mi­seen. Kun mak­se­taan vää­ris­tä asiois­ta, saa­daan vää­riä asioi­ta. Olen kir­joit­ta­nut täs­tä aiem­min kir­joi­tuk­ses­sa Valin­nan­va­pau­den suden­kuo­pat ja Soten mark­ki­naeh­tois­ta­mi­sen ongel­mat.

Lyhyes­ti: täs­sä on ongel­ma­na esi­mer­kik­si, että se muun muassa

 • kan­nus­taa yli­hoi­ta­maan hoi­ta­maan ter­vei­tä ja ali­hoi­ta­maan sairaita;
 • kan­nus­taa lähet­tä­mään poti­lai­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toon maa­kun­nan maksettavaksi:
 • ei kan­nus­ta kes­kit­ty­mään poti­lai­den hoi­toon vaan hei­dän vali­koin­tiin­sa niin, että poti­laik­si kir­jau­tuu vain vähän pal­ve­lu­ja käyt­tä­viä terveitä;
 • kan­nus­taa kek­si­mään, mik­si pal­jon pal­ve­lu­ja tar­vit­se­va poti­las saa­tai­siin vie­lä kal­liim­mak­si, jot­ta hänet saa­tai­siin siir­re­tyk­si hen­ki­lö­koh­tai­sen bud­je­toin­nin pariin;

Poti­lai­den vali­koin­tia yri­te­tään estää, mut­ta yri­tyk­sek­si se jää. Lii­al­li­sia lähet­tei­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toon yri­te­tään kar­sia sil­lä, että maa­kun­nan ”vakuu­tus­lää­kä­rit” tut­ki­vat jokai­sen lähet­teen. Kal­lis ja aivan teho­ton jär­jes­tel­mä, joka voi hidas­taa hoi­toon pää­syä vaa­ral­li­ses­ti. Jos lii­al­li­sia lähet­tei­tä halu­taan estää, sote-kes­kuk­sel­la tuli­si olla lähet­teis­tä talou­del­li­nen vastuu.

Lepo­mäen Kela-kor­vaus­mal­li ei toimi

Olen pää­osin samaa miel­tä Lepo­mäen esit­tä­mäs­tä kri­tii­kis­tä, mut­ta en hänen esit­tä­mäs­tään vaih­toeh­dos­ta – sii­tä, että jär­jes­tel­män run­gok­si otet­tai­siin Kelan mak­sa­mat sai­raus­va­kuu­tus­kor­vauk­set yksi­tyis­lää­kä­ril­lä käyn­nis­tä. Ter­veys­ta­lous­tie­de on oma lajin­sa. Tämä rat­kai­su oli­si jär­jet­tö­män kal­lis, kos­ka se joh­tai­si pal­ve­lu­jen käy­tön räjäh­tä­mi­seen. Lää­kä­ri voi kut­sua poti­laan rajat­to­mas­ti tar­kis­tus­käyn­nil­le. Lää­kä­rin palk­kio jokai­sel­ta käyn­ti­ker­ral­ta erik­seen toi­mii vain, jos poti­las mak­saa itse, ei niin, että muut mak­sa­vat. Tämä oli­si rat­kai­su­na luon­teel­taan vähän sama kuin myön­net­täi­siin kan­sa­lai­sil­le kuu­kausi­kort­ti Stock­man­nil­le, jos­ta sai­si val­tion piik­kiin hakea kaik­kea sitä, mitä kat­soo tarvitsevansa.

Peh­meä budjettirajoitus

Lepo­mä­ki esit­tää aivan oikein, että kaa­vai­lut pakot­taa maa­kun­nat sääs­töi­hin bud­jet­ti­ra­joit­teel­la eivät tule onnis­tu­maan. Ottaa­ko VM vas­tuun sii­tä että syn­ny­tys­sai­raa­la lai­te­taan kiin­ni syys­kuus­sa ja keho­te­taan äite­jä syn­nyt­tä­mään oma­toi­mi­ses­ti koto­na? Kun VM jou­tuu lopul­ta kui­ten­kin anta­maan perik­si, maa­kun­nal­la on suu­ri kiusaus levä­pe­räi­seen rahan­käyt­töön. Onhan sii­nä kyse myös työ­pai­kois­ta maa­kun­nan alueella.

Uudel­ta­maal­ta kar­sit­ta­va 6 000 sote-ammat­ti­lais­ta jo vuon­na 2020.

Kuvi­tel­laan­pa kui­ten­kin, että tuo bud­jet­ti­ra­joi­tus pätee. Tus­kin yllät­tää ketään, että täs­sä suun­ni­tel­mas­sa on tar­koi­tus sääs­tää Uudel­ta­maal­ta ja siir­tää raho­ja mui­den maa­kun­tien käy­tet­tä­väk­si. Täl­lä ker­taa sitä ei kui­ten­kaan voi­da kom­pen­soi­da vero­ja korot­ta­mal­la, kos­ka maa­kun­nil­la ei ole vero­tusoi­keut­ta. Uudel­la­maal­la on vai­keu­tet­ta­va pal­ve­lu­jen saan­tia. Jo vuon­na 2020 Uudel­la­maal­la on sotes­ta sääs­tet­tä­vä 300 M€, mikä tar­koit­taa run­saan 6 000 hen­gen työ­pa­nos­ta. Saman­ai­kai­ses­ti ote­taan käyt­töön täy­sin uusi ja kokei­le­ma­ton talous­mal­li, jos­sa on aivan var­mas­ti kor­jat­ta­vaa. Aina­kin osa sotey­ri­tyk­sis­tä tulee rahas­ta­maan kaik­ki por­saan­reiät ras­kaam­man mukaan. Mehi­läi­nen­hän antoi jo mal­lia omis­ta toi­min­ta­ta­vois­taan. Niin­pä sääs­tö­tar­ve on tosia­sias­sa pal­jon enem­män kuin tuo 300 M€. Aikaa myö­ten pahim­mat por­saan­reiät tuki­taan, mut­ta ensim­mäi­se­nä vuon­na nii­den läpi valuu rahaa paljon.

Kokoo­mus, jol­la tämä ter­vey­den­huol­lon yksi­tyis­tä­mi­nen on sydä­me­na­sia, on vas­tuus­sa sii­tä ter­vey­den­huol­lon kur­juu­des­ta, joka Uut­ta­maa­ta tulee koh­taa­maan. Ehkä juu­ri sik­si esi­tys­tä vas­taan on niin pal­jon napi­naa Uuden­maan ja Hel­sin­gin kokoo­muk­ses­sa. Tie­tä­vät jo, mikä on edessä.

Elin­voi­ma­pal­ve­lut aje­taan alas

Yri­tyk­ses­sä pakot­taa sote-menot alas on toi­nen­kin suden­kuop­pa. Maa­kun­nil­la on mui­ta­kin meno­ja, muun muas­sa niin sano­tut elin­voi­ma­pal­ve­lut, enti­sel­tä nimel­tään lähin­nä työ­voi­ma­pal­ve­lut. Ne pitää rahoit­taa samas­ta rahas­ta kuin sote-pal­ve­lut. Kun sote-pal­ve­lut pako­te­taan lie­vää väki­val­taa käyt­täen alas, on vai­kea kuvi­tel­la, ettei eri­tyi­nen sääs­tö­vim­ma koh­dis­tui­si noi­hin elin­voi­ma­pal­ve­lui­hin. Sote­me­nois­ta on vai­kea sääs­tää ihmis­hen­kiä uhraa­mat­ta. Työ­voi­ma­pal­ve­luis­sa sääs­tä­mi­nen on tuhoi­saa, mut­ta ei yhtä tuhoisaa.

 

68 vastausta artikkeliin “Lepomäki oikeassa sotesta, mutta ei hänenkään mallinsa toimi”

 1. Haus­kaa sinän­sä että vas­ta Lepo­mä­ki sai Hesa­rin epäi­le­mään että hal­li­tus voi­si olla­kin vää­räs­sä. Ker­too pal­jon että vas­ta kokoo­mus­lai­sen kri­tiik­ki saa Hesa­rin kyse­le­mään, vaik­ka kaik­ki muut, ja oikeat asian­tun­ti­jat, ovat hal­li­tuk­sen jo tyr­män­nyt. Ros­ka­pa­pe­ri mikä ros­ka­pa­pe­ri. Eikä sit­ten­kään kukaan siel­lä osaa ana­ly­soi­da mitä hal­li­tus on teke­mäs­sä, vaan kir­joit­ta­vat vaan mitä Lepo­mä­ki sanoo. 

  Jos ihmi­set tajuai­si­vat kuse­tuk­sen laa­juu­deen, niin ay-lii­ke oli­si tämän takia lakos­sa sii­hen asti kun hal­li­tus peruu koko hom­man. Herät­tää ihme­tys­tä mik­si se ei läh­de tap­pe­le­maan työ­pai­kois­ta. Toi­saal­ta mis­sä ovat ne oikeas­ti ihmi­sis­tä huo­lis­saan ole­vat lää­kä­rit jot­ka eivät voi hyväk­syä täl­lais­ta ter­vey­den­hoi­don romah­dut­ta­mis­ta — ovat­ko kaik­ki lää­ke­fir­mo­jen mak­sa­mil­la matkoilla?

  Ker­too pal­jon oppo­si­tios­ta­kin ettei saa tätä nurin vaik­ka täs­sä on tekeil­lä vuo­si­sa­dan kuse­tus. Aal­to­kin vain ihmet­te­lee mik­si ihmi­set kyse­le­vät mie­hen perään. Ker­too pal­jon puo­luei­den ja mui­den poliit­tis­ten liik­kei­den tasos­ta, että maa­il­mal­la ver­tai­lus­sa hyvin pär­jää­vä ter­vey­den­hoi­to ei saa puo­lus­ta­jia, vaan yri­tyk­set saa­vat teh­dä lain­sää­dän­nön mie­lei­sek­seen. Kun kokoo­muk­sen jamp­pa tun­nus­ti että tämän sote-ryös­tön takia hyväk­sy­vät seko­päi­sen maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen, niin sii­nä vii­meis­tään jokai­nen näki mikä vai­ku­tus yri­tyk­sil­lä on kokoo­muk­ses­sa ohi kan­sa­kun­nan edun. 

  Oikeas­taan tei­dän van­ho­jen sote­mi­nis­te­rien ja mui­den pitäi­si nous­ta bar­ri­kaa­deil­le, eikä kir­joi­tel­la jotain vähän blo­gei­hin. Kun oppo­si­tios­ta ei ole puo­lus­ta­maan kan­sa­lai­sia, niin jon­kun­han on nous­ta­va hal­li­tus­ta vas­taan ihan oikeasti.

  1. Ante­ro Umpi­mie­li: ovat­ko kaik­ki lää­ke­fir­mo­jen mak­sa­mil­la matkoilla?

   Kyl­lä. Tai ehkä tar­kem­min sanot­tu­na jul­ki­sel­la sek­to­ril­la työil­ma­pii­rit ovat sem­moi­sia, että lää­kä­rit las­kes­ke­le­vat, ei voi­han sitä aina men­nä yksi­tyi­sel­le töi­hin jos jul­ki­nen sys­tee­mi saa­te­taan lopul­li­seen kaa­ok­seen. Itse asus­te­len täs­sä erään yli­opis­to­sai­raa­laan naa­pu­ris­sa, ja sen vie­reen on nous­sut pari­kin yksi­tyis­sai­raa­laa, jois­ta tois­ta laa­jen­ne­taan paraikaa.

 2. Miks muu­ten val­tio antai­si maa­kun­nil­le koko vuo­den rahat ker­ral­la? Vois­han ne jakaa kuu­kausit­tain, niin riit­täis joulukuullekin.

 3. Jokai­ses­sa kun­nas­sa on kapi­na, jos yksi­kin neu­vos­to­lai­set tai työn­te­ki­jä vähe­nee. Junal­la mat­ka­taan Hel­sin­kiin mie­le­no­soi­tuk­siin. Polii­ti­kot maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa eivät halua sääs­tää mitään, kos­ka sääs­töt eivät hei­tä hyödytä. 

  Sai­raan­hoi­to­pii­rien rahat lop­pu­vat nykyi­sin loka­kuus­sa. Kun­nat mak­sa­vat ja sen jäl­keen ohja­taan kulu­jen kar­sin­taan omia yksi­köi­tä. Sotes­sa ei niin tehdä. 

  Mitä oli­si teh­tä­vä: 1) kar­sit­ta­va 12 sote-alu­ee­seen, jois­ta yksi on Hel­sin­ki-Espoo-Van­taa. 2) Valin­nan­vaoaus vain sote-pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen. 3) kun tie­to­jär­jes­tel­mät ovat kun­nos­sa laa­jen­net­ta­va valinnanvapautta. 

  Hin­ta­re­fe­rens­sin anta­vat jo nyt Ter­veys­ta­lon, Pih­la­ja­lin­nan ja Mehi­läi­sen hoi­ta­mat kun­nat. Se on hyvä. 

  4) Maa­kun­nil­le omat vero­tu­lot, niin aina­kin vah­ti­vat omia rahojaan. 

  Ter­vey­den­huol­lon muu­tos ei ole men­nyt jake­luun. Se on tii­mi­työ­tä, jos­sa on labrat, kuvan­ta­mi­nen ja useam­pi eri­koi­sa­la. Sosi­aa­li­pal­ve­lut taas pitäi­si saa­da sii­hen kiinni.

  Tar­ve sote:lle ei ole pois­tu­nut, mut­ta kan­taa­ko Sipi­lä vas­tuun tuhos­ta min­kä nykyi­nen sot­ku aiheuttaa?

 4. Suur­kii­tos Soi­nin­vaa­ral­le, että pitää kes­kus­te­lua yllä. SOTEs­ta ja maa­kun­ta­mal­lis­ta on puhut­tu näi­den uudis­tus­ten kokoon näh­den todel­la vähän ja sii­tä­kin on vali­tet­ta­van pal­jon ollut Suo­mel­le tyy­pil­lis­tä meta­kes­kus­te­lua asian vie­res­tä. Mel­kein tun­tuu sil­tä, ettei­vät YLE ja suu­ret media­ta­lot todel­la halua käsi­tel­lä koko asi­aa, vaan tyy­ty­vät sitee­raa­maan joi­tain har­vo­ja ulostuloja.

 5. ” Tämä rat­kai­su oli­si jär­jet­tö­män kal­lis, kos­ka se joh­tai­si pal­ve­lu­jen käy­tön räjäh­tä­mi­seen. Lää­kä­ri voi kut­sua poti­laan rajat­to­mas­ti tar­kis­tus­käyn­nil­le. Lää­kä­rin palk­kio jokai­sel­ta käyn­ti­ker­ral­ta erik­seen toi­mii vain, jos poti­las mak­saa itse, ei niin, että muut mak­sa­vat. Tämä oli­si rat­kai­su­na luon­teel­taan vähän sama kuin myön­net­täi­siin kan­sa­lai­sil­le kuu­kausi­kort­ti Stock­man­nil­le, jos­ta sai­si val­tion piik­kiin hakea kaik­kea sitä, mitä kat­soo tarvitsevansa.”

  Tuo ei ole Lepo­mäen esi­tys. Hän esit­ti Kela-kor­vaus­ten vähit­täis­tä lisää­mis­tä. Ne voi­tai­siin myös por­ras­taa esim. tulo­jen mukaan. Kuu­kausi­kor­til­ta Stock­man­nil­le kuu­los­ta­vat pikem­min­kin hal­li­tuk­sen lupaukset.

 6. Minä­kin olen ihme­tel­lyt oppo­si­tion ja ay-lii­keen saa­mat­to­muut­ta sote-asias­sa. Val­tion bud­je­tis­sa sote-asiat ovat noin 40 pro­sent­tia. Jos sote toteu­tet­tai­siin kokoo­muk­sen halua­mal­la taval­la, ei se mer­kit­si­si ainoas­taan sote-pal­ve­lui­den tuhoa vaan myös koko hyvin­voin­ti­val­tion alasajoa.

  1. Vei­jo Kok­ka­ri­nen:
   Minä­kin olen ihme­tel­lyt oppo­si­tion ja ay-lii­keen saa­mat­to­muut­ta sote-asias­sa. Val­tion bud­je­tis­sa sote-asiat ovat noin 40 pro­sent­tia. Jos sote toteu­tet­tai­siin kokoo­muk­sen halua­mal­la taval­la, ei se mer­kit­si­si ainoas­taan sote-pal­ve­lui­den tuhoa vaan myös koko hyvin­voin­ti­val­tion alasajoa.

   Oppo­si­tio on räk­syt­tä­nyt kol­mi­sen vuot­ta kai­kes­ta, oli sit­ten aihet­ta tai ei. Ei ole mikään ihme, että oikeas­ti isos­ta ja pie­leen mene­väs­tä asias­ta sano­mi­nen ei enää ero­tu kan­sa­lais­ten kor­vis­sa. Oli­si suo­ta­vaa vali­ta pöy­ris­ty­mi­sen aihei­ta edes vähän, eikä pyr­kiä mak­si­moi­maan teat­te­ria jokai­ses­ta aihees­ta. Nyt tar­vit­tiin hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­jan blo­gi­teks­ti, jot­ta sil­mät avautuivat.

   En voi käsit­tää Hel­sin­gin ja Uuden­maan Kokoo­mus-kan­san­edus­ta­jien pää­tös­tä, jos äänes­tä­vät lain puo­les­ta, joka sekä hei­ken­tää hei­dän omien äänes­tä­jien­sä pal­ve­lua että lisää hei­dän mak­sa­mi­aan kus­tan­nuk­sia. Kokoo­muk­sen hel­sin­ki­läi­set kau­pun­gin­val­tuu­te­tut näyt­tä­vät ymmär­tä­vän tämän.

  2. Vei­jo Kok­ka­ri­nen:
   Minä­kin olen ihme­tel­lyt oppo­si­tion ja ay-lii­keen saa­mat­to­muut­ta sote-asias­sa. Val­tion bud­je­tis­sa sote-asiat ovat noin 40 pro­sent­tia. Jos sote toteu­tet­tai­siin kokoo­muk­sen halua­mal­la taval­la, ei se mer­kit­si­si ainoas­taan sote-pal­ve­lui­den tuhoa vaan myös koko hyvin­voin­ti­val­tion alasajoa.

   Oppo­si­tion ja ay-mafian pää­ta­voit­tee­na vai­kut­taa ole­van pel­käs­tään jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöi­den ja orga­ni­saa­tioi­den puo­lus­ta­mi­nen. Toki eriar­vois­tu­mi­ses­ta yms. räk­sy­te­tään sii­nä sivus­sa, mut­ta täl­lai­nen arvos­te­lu on aika ont­toa, kos­ka meil­lä­hän on teol­li­suus­mai­den epä­ar­voi­sim­pia ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­miä jo nyt — ja on aika vai­kea ymmär­tää miten “lisää jul­ke­aa sek­to­ria” ‑mal­li ilman mitään todel­li­sia uudis­tuk­sia tämän kor­jai­sia (pl. romut­ta­mal­la toi­mi­van työ­ter­veys­huol­lon ja kur­jis­ta­mal­la kaik­ki samal­le tasolle).

   Tai­taa olla vähän niin, ettei oppo­si­tio edes itse usko pys­ty­vän­sä rat­kai­se­maan ongel­maa (kan­nat­taa muis­tel­la, min­kä­lai­nen kaa­os val­mis­te­lun ympä­ril­lä oli dema­ri­mi­nis­te­rien ohjauk­ses­sa) ja tyy­tyy sik­si nap­si­maan hel­pot pis­teet pel­käl­lä räk­sy­tyk­sel­lä. Tus­kin­pa oppo­si­tios­ta löy­tyy edes mitään näke­mys­tä mihin suun­taa pitäi­si läh­teä ja esim. dema­rit näyt­tä­vät toi­mi­van vain suu­rim­pien vaa­li­ra­hoit­ta­jien­sa (jul­kis­sek­to­rin ay-jär­jes­töt) käsikassarana.

 7. Voi­si­ko Kela-kor­vaus­mal­liin liit­tää pie­nen oma­vas­tuun, jol­loin poti­las ei mene käyn­neil­le, jot­ka ovat tur­hia, tai tekee ilmoi­tuk­sen tar­peet­to­mas­ta käyn­nis­tä ja pitäi­si olla oikeus vaa­tia ter­veys­a­se­mal­ta rahaa takai­sin, jos sil­le ei ole käy­tän­nös­sä saa­tu vastiketta?

  Nyt jul­kis­ten ter­veys­a­se­mien käyn­ti­mak­su tai­taa olla jo tur­ha, kos­ka välis­sä on hoi­ta­ja arvioi­mas­sa lää­kä­ri­käyn­nin tarpeellisuutta.

 8. Lepo­mä­ki nimen­omai­ses­ti ker­toi kri­ti­soi­van­sa valin­nan­va­paut­ta, ei maa­kun­ta­mal­lia, toi­sin kuin blo­gin alun perus­teel­la luu­li­si. Tosin Lepo­mä­ki sanoi tie­tys­ti vas­tus­ta­van­sa maa­kun­tia­kin, mut­ta pitää nii­tä kai pie­nem­pä­nä ongelmana.

  Mik­si, muu­ten, ole­tus tun­tuu ole­van, että maa­kun­nat eivät voi vel­kaan­tua, jos rahat lop­pu­vat kes­ken bud­jet­ti­vuo­den? Luu­li­si, että se on luon­te­vin rat­kai­su, kun rahat lop­pu­vat. Kai ne sai­si­vat lai­naa liki samal­la korol­la kuin valtio.

  Ruot­sis­sa toteu­tet­tiin jon­kin­lai­nen valin­nan­va­paus-sote jo vuo­sia sit­ten. Eriar­voi­suus lisään­tyi ja sys­tee­mi kal­lis­tui, tut­ki­jan mukaan, mut­ta vain hiu­kan. Mut­ta Ruot­sis­sa ei ollut ensi­si­jai­nen tar­koi­tus hakea sääs­tö­jä, heil­lä­hän rahaa riit­tää ihan toi­sel­la taval­la kuin Eurosuomessa.

  Lepo­mä­ki täh­tää pää­mi­nis­te­rik­si. Parin vuo­den pääs­tä, kun soten kar­mea totuus alkaa pal­jas­tua, hän sanoo: mitä minä sanoin, minä uskal­sin ker­toa, että kei­sa­ril­la ei ole vaat­tei­ta, minä kel­paan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jak­si toi­sin kin ne, jot­ka eivät tajun­neet mis­tään mitään, minä kel­paan pääministeriksi.

  Ja mikä ettei. 

  Blo­gin WordPress tee­man voi, by the way, Suo­men­taa kym­me­nes­sä minuutissa.

  1. Kai ne sai­si­vat lai­naa liki samal­la korol­la kuin valtio.

   Onko maa­kun­ta luot­to­kel­poi­nen, kun sil­lä ei ole mitään omia tulo­ja? Ole­te­taan, että val­tio tulee ja pelastaa?

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko maa­kun­ta luot­to­kel­poi­nen, kun sil­lä ei ole mitään omia tulo­ja? Ole­te­taan, että val­tio tulee ja pelastaa?

    Se oli­si­kin pahim­pia ske­naa­rioi­ta että maa­kun­nat voi­si­vat vel­kaan­tua val­tion piik­kiin. Maa­kun­tien pää­tök­set oli­si pak­ko pitää niin tiu­kas­ti minis­te­riöi­den ohjauk­ses­sa, että todel­li­ses­ta itse­hal­lin­nos­ta ei voi puhua. Jäl­leen kerr­ran herää kysy­mys eivät­kö jul­ki­set varat oli­si parem­min kont­rol­lis­sa jos val­tio suo­raan ohjai­si ja rahoit­tai­si tuotantoa.

  2. Ato­mis­ti:

   Lepo­mä­ki täh­tää pää­mi­nis­te­rik­si. Parin vuo­den pääs­tä, kun soten kar­mea totuus alkaa pal­jas­tua, hän sanoo: mitä minä sanoin, minä uskal­sin ker­toa, että kei­sa­ril­la ei ole vaat­tei­ta, minä kel­paan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jak­si toi­sin kin ne, jot­ka eivät tajun­neet mis­tään mitään, minä kel­paan pääministeriksi.

   Ja mikä ettei. 

   Se, ettei kokoo­mus halua nais­pu­heen­joh­ta­jaa, kos­ka sel­lai­nen pudot­taa kan­na­tuk­sen ennä­ty­sa­las. Trac­krecor­di­na Kivi­nie­mi, Jäät­teen­mä­ki, Urpi­lai­nen ja Sinnemäki.

 9. Näis­sä (kai­kis­sa) mal­leis­sa vain pyri­tään säi­lyt­tä­mään van­hat raken­teet hin­nas­ta välit­tä­mät­tä. Ei ymmär­re­tä muu­tos­ta. Että tule­vai­suu­den rat­kai­sut ter­vey­den ja sai­rau­den hoi­don ongel­miin eivät tar­vit­se ter­vey­den­hoi­don hen­ki­lös­töä saa­ti jär­jes­tel­mää. — Mut­ta nämä val­ta­vat ins­ti­tuu­tiot, mam­mut­ti­mai­set jär­jes­tel­mät kyl­lä tar­vit­se­vat val­tio­ta ja kun­taa säi­lyäk­seen. Ja sik­si ovat aulii­ta toi­mi­maan kon­sult­tei­na omas­sa asiassaan.

  Esi­merk­ki­nä olkoon vaik­ka englan­ti­lai­sen kau­pun­gin Fro­me in Somer­set kokei­lu eris­täy­ty­nei­syy­den vähen­tä­mi­sek­si: Akuu­tin hoi­don tar­ve vähe­ni 30%! Ker­too Resur­gence & Eco­lo­gist. — Mitä sel­lai­nen vähen­nys teki­si eurois­sa esi­mer­kik­si Suomessa.

  Toi­se­na esi­merk­ki­nä olkoon vaik­ka Googlen ja kei­no­ä­lyn käyt­tä­mi­nen ter­vey­del­lis­ten ongel­ma­ta­paus­ten poimimisessa.

 10. Ter­vey­den­huol­lon ongel­mien kor­jaa­mi­ses­sa ei jos­ta­kin kum­man syys­tä ole ollen­kaan halut­tu läh­teä liik­keel­le sii­tä pääs­tä mis­tä ongel­mat juon­ta­vat juu­ren­sa: yhdel­lä poru­kal­la, lää­kä­reil­lä, on alal­la mono­po­li. Mono­po­lil­le on tie­ten­kin hyvät perus­teet, mut­ta se on sil­ti mono­po­li ja on muun yhteis­kun­nan kan­nal­ta jär­je­tön­tä, että mono­po­lia käy­te­tään sen muun yhteis­kun­nan rahas­tuk­seen. Täs­sä pitäi­si nyt miet­tiä miten tätä rajoi­te­taan niin, että lop­pu­tu­los on yhteis­kun­nan ja olle­ti­kin poti­laan kan­nal­ta koh­tuul­li­nen: suu­ren jou­kon — kaik­kien mui­den — edun on men­tä­vä pie­nen jou­kon edun edelle. 

  Yksi ilmei­nen kei­no oli­si se, ettei lää­kä­rin ammat­tia saa har­joit­taa muu­ten kuin jul­ki­ses­sa viras­sa tai yhden hen­gen hen­ki­löy­ri­tyk­se­nä (toi­mi­ni­mi): täs­sä oli­si se etu, ettei jon­kun muun toteut­ta­mia tut­ki­muk­sia tai hoi­to­ja mää­rää­vä taho itse hyö­dy niis­tä talou­del­li­ses­ti, eikä sen takia ole insen­tii­viä mää­rä­tä tar­peet­to­mia tut­ki­muk­sia ja hoi­to­ja; ylei­sem­min, ter­vey­sa­lan yri­tys­ten pitäi­si olla mah­dol­li­sim­man pie­niä ja kapea-alai­sia, esim. vain tuol­lai­sia yhden hen­gen lää­kä­ri­fir­mo­ja ja sit­ten erik­seen esi­mer­kik­si kuvan­ta­mis- ja labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sia tai vaik­ka­pa fysio­te­ra­pi­aa toteut­ta­via fir­mo­ja, näi­den välil­lä voi­si poti­las sit­ten vali­ta mis­tä lähet­teen­sä hakee ja min­ne sen vie, jul­ki­sen val­lan neu­vot­te­lua­se­ma näil­le jul­ki­sis­ta varois­ta mak­set­ta­vis­ta hin­nois­ta oli­si riit­tä­vän vah­va ja kil­pai­lu yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den välil­lä todel­lis­ta, jot­ta kulut pysyi­si­vät koh­tuu­des­sa. Täs­sä saat­tai­si olla ainek­sia perus­ter­vey­den­huol­lon uudek­si mal­lik­si, tosin sil­loin pitäi­si lää­kä­rei­den toi­mi­lu­vat sitoa vas­taan­o­ton paik­ka­kun­taan. Tämä lää­kä­ri­pu­lan vält­tä­mi­sek­si syr­jäi­sem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la: kun vapai­ta toi­mi­lu­pia mie­lui­sam­mil­la paik­ka­kun­nil­la ei ole, on men­tä­vä sin­ne mis­sä nii­tä on (eli men­tä­vä työn peräs­sä niin­kuin muidenkin).

  1. Ter­vey­den­huol­toon liit­ty­vil­lä aloil­la on teh­ty eri­lai­sia ratkaisuita.

   Apteek­ka­rit saa­vat mää­rät­tyyn sijain­ti­paik­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sen toi­mi­lu­van. Luvat kel­paa­vat var­sin hyvin pik­ku­paik­ka­kun­nil­la­kin. Lääk­kei­den hin­nat ja toi­mi­tus­palk­kiot on sään­nel­ty. Mono­po­li takaa koh­tuul­li­sen hyvät pal­ve­lut kaik­kial­la, mut­ta kil­pai­lun puut­tues­sa ei ehkä hal­vin­ta mah­dol­lis­ta hin­taa (apteek­ka­rit ovat toki täs­tä eri mieltä).

   Kun­nal­li­set eläin­lää­kä­rit saa­vat toi­men­pi­de­koh­tai­set palk­kiot tak­san mukaan ja kun­nil­la on vel­vol­li­suus jär­jes­tää lää­kä­ri­pal­ve­lut tuo­tan­toe­läi­mien lisäk­si myös lem­mik­kie­läi­mil­le, ellei pal­ve­lui­ta muu­ten ole saa­ta­vis­sa. Kos­ka eläin­lää­kä­rei­tä on enem­män kuin vapai­ta työ­paik­ko­ja, kun­tien on mah­dol­lis­ta täyt­tää vel­voit­teen­sa ilman, että kil­pai­lu työn­te­ki­jöis­tä nos­taa nii­den kus­tan­nuk­sia. Lisäk­si toi­men­pi­de­palk­kioi­den mono­po­li­hin­noit­te­lu takaa usein var­sin hyvän tulotason.

   Kelal­la ja kau­pun­geil­la on omia tak­so­jaan eri hoi­to­suo­rit­teil­le, joi­den perus­teel­la nii­den mak­sa­ma osuus mää­räy­tyy. Läh­tö­koh­tai­ses­ti yksi­tyis­ten pal­ve­lui­den hin­noit­te­lu on kui­ten­kin vapaa­ta, tosin kil­pai­lu pitää hin­to­ja kuris­sa. Jul­ki­sel­la puo­lel­la on hal­lin­nol­li­ses­ti pää­tet­ty­jä asia­kas­mak­su­ja, jot­ka kat­ta­vat yleen­sä pie­nen osan kustannuksista.

   Yhteis­tä tun­tuu ole­van, että kaik­ki rat­kai­sut ovat jos­sain mää­rin mono­po­li­hin­noit­te­luun perus­tu­via, mut­ta kus­tan­nus­te­hok­kuus ei ole sen ansio­ta. Kulut pysy­vät kuris­sa, kun kil­pai­lua käy­dään rajal­li­sis­ta toi­mi- tai työ­pai­kois­ta. Jos kil­pai­lu kään­tyy toi­sin päin, eli teki­jöi­tä on rajal­li­ses­ti suh­tees­sa tar­pee­seen, kulut nouse­vat. Joko pitäi­si onnis­tua vähen­tä­mään ter­veys­pal­ve­lui­den kysyn­tää tai lisää­mään tar­jon­taa, että kil­pai­lu oli­si asiak­kaan etu… 😉

 11. Kun aloi­tin sote-alal­la, niin lää­kä­ril­lä ja osas­to­hoi­ta­jal­la oli suun­nil­leen samat läh­tö­pal­kat. Lää­kä­ri sai sit­ten lisää lik­saa päi­vys­tä­mäl­lä ja eri­lai­sil­la lisil­lä. Oh taas teki työn­sä ilman lisiä.

  Tänä päi­vä­nä läh­tö­pal­kas­sa on suun­nil­leen yhden nume­ron ero. Lää­kä­rin vuo­si­pal­kas­sa on ykkö­nen edessä.

 12. Min­kä ihmeen takia komi­teoi­den käyt­tö laa­jo­jen uudis­tus­ten val­mis­te­lus­sa on lope­tet­tu? Ennen­hän ase­tet­tiin aina komi­tea, sin­ne var­si­nai­sik­si jäse­nik­si kaik­kien puo­luei­den edus­ta­jat, lisäk­si asian­tun­ti­ja­jä­se­niä ja vir­ka­mie­het sih­tee­reik­si ja aikaa riit­tä­väs­ti kun­non tulok­sen löy­tä­mi­sek­si. Nyt yri­te­tään väki­sin tulos­ta vaa­li­kau­den aika­na pie­nel­lä poru­kal­la ja aina aika lop­puu kes­ken, asia rau­ke­aa tai tulee täy­si susi. Jos esim. Katai­sen hal­li­tus oli­si aset­ta­nut täl­läi­sen komi­tean, sil­le vii­si vuot­ta aikaa, niin nyt meil­lä oli­si val­mii­na sote, jon­ka kaik­ki hyväk­syi­si­vät ja se myös toimisi.

  1. Min­kä ihmeen takia komi­teoi­den käyt­tö laa­jo­jen uudis­tus­ten val­mis­te­lus­sa on lopetettu?

   Suo­sit­te­len kir­jaa­ni Sata-komi­tea. Siksi.

  2. TimoT: Min­kä ihmeen takia komi­teoi­den käyt­tö laa­jo­jen uudis­tus­ten val­mis­te­lus­sa on lopetettu?

   Kos­ka mitään jär­jel­lis­tä ja asian­tun­te­muk­seen perus­tu­vaa esi­tys­tä ei halu­ta. Kes­kus­ta halu­aa maa­kun­nat ja Kokoo­mus valin­nan­pau­den, ja näis­sä komi­teat ovat vaan tiel­lä. Sote-uudis­tus­ta­han on nyt vään­net­ty seit­se­män vuot­ta. Hom­ma on suu­ri, mut­ta ei näin suu­ri ja vai­kea mis­tään tol­kul­li­ses­ta asian­tun­ti­ja­nä­kö­vink­ke­lis­tä katsottuna.

 13. Lää­kä­rit pääs­sään­töi­se­ti toi­mi­vat jo nyt joko jul­ki­sen sek­to­rin pal­kaa­mi­na tai itse­näi­si­nä amma­tin­har­joit­ta­ji­na. Kurk­kaa vaink­ka leku­rei­den hin­to­ja Mehi­läi­sel­lä. JOkai­sel­la on oma hinta.

  Lisäk­si ter­vey­den hoi­don kuluis­ta lää­kä­rit eivät ole kovin­kaan iso osa:
  — sai­raan­hoi­ta­jia ja lähi­hoi­ta­jia on monin­ker­tai­nen mää­rä ja ovat siten isom­pi kustannus
  — Labraa­mi­ne maksaa
  — kuvan­ta­mi­nen maksaa
  — tilat maksaa

  hen­ki­lö­kun­ta­kus­tan­nuk­set ovat sotes­sa noin 50%. 

  Ei leku­rei­den pal­kaa kuris­ta­mal­la sääs­tö­jä synny.

  Todel­li­set sääs­töt syn­ty­vät saa­ta­vuu­den sään­te­lyl­lä. jol­la­kul­la pitää olla motii­vi sil­le että tur­haan ei pal­ve­lua käy­te­tä. Asia­kas­mak­sut oli­si tähän tie­tys­ti se hel­poin ja loo­gi­sin tapa. Ilmai­set pal­ve­lut yli­käy­te­tään iana.

 14. Nykyi­nen sote­jär­jes­tel­mäm­me on ihan ok ja sii­nä on pal­jon kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Esim. Siun­so­te ja Ekso­te ovat kun­tayh­ty­mä­poh­jal­ta kyen­neet pal­ve­lu­jen paran­ta­mi­seen ja kus­tan­nus­sääs­töi­hin saman­ai­kai­ses­ti. Todel­lis­ta type­ryyt­tä on men­nä hal­li­tuk­sen sote-uudistukseen. 

  Eli jat­ke­taan nyky­sys­tee­mil­lä sitä kehit­tä­mäl­lä. Suu­ri hyvin­voin­tia aikaan­saa­va ja kus­tan­nuk­sia sääs­tä­vä osa-alue on ter­vei­den elin­ta­po­jen vie­mi­nen jokai­seen pirt­tiin. Ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio, päi­vit­täi­nen lii­kun­ta, riit­tä­vä lepo ja hyvät ihmis­suh­teet ovat ohje ter­veel­li­seen elä­mään ja suu­riin sääs­töi­hin sote-menois­sa. Hal­lin­to­him­me­lei­den ja yksi­tyis­tä­mis­ten sijaan tuli­si voi­ma­va­ro­ja suun­na­ta tähän kan­san­va­lis­tus­työ­hön ja kan­nus­ta­mi­seen. Suu­res­sa kuvas­sa lää­kä­rit, lääk­keet ja sosi­aa­li­tä­dit eivät ole rat­kai­su vaan ter­veet elämäntavat.

  Poliit­tis­ta pää­omaa menee huk­kaan? Sori sii­tä, mie­het vaihtoon.

  1. vk: Nykyi­nen sote­jär­jes­tel­mäm­me on ihan ok ja sii­nä on pal­jon kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Esim. Siun­so­te ja Ekso­te ovat kun­tayh­ty­mä­poh­jal­ta kyen­neet pal­ve­lu­jen paran­ta­mi­seen ja kus­tan­nus­sääs­töi­hin saman­ai­kai­ses­ti. Todel­lis­ta type­ryyt­tä on men­nä hal­li­tuk­sen sote-uudistukseen.

   Eli jat­ke­taan nyky­sys­tee­mil­lä sitä kehittämällä. 

   Vali­tet­ta­vas­ti ei vaan toi­mi. Kun­nil­la ja kun­tayh­ty­mil­lä oli­si ollut vuo­si­kym­me­niä aikaa kehit­tää ja jakaa hyviä käy­tän­tö­jä, teh­dä yhteis­han­kin­to­ja sekä tava­ras­sa että pal­ve­luis­sa, jne. Ei vain tapah­tu­nut, ennen­kuin Sote-mör­kö astui kuvaan, eikä tapah­du, jos tuo mör­kö katoaa.

   Jos sote-uudis­tus kaa­tuu, seu­raa­vaan yri­tyk­seen kuluu taas se nel­jä vuot­ta. Täl­lä välil­lä eri­lai­set pör­riäi­set kaap­paa­vat aina­kin 4/5 kun­nis­ta asiak­kaik­seen moni­kym­men­vuo­ti­sil­la sopi­muk­sil­la. Toi­vot­ta­vas­ti ne ovat koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jol­loin rusi­noi­ta pul­las­ta ei saa kovin hel­pos­ti poi­mit­tua. Voi­si kui­ten­kin kuvi­tel­la, että pör­riäis­ten sopi­mu­la­ki­mie­het ovat kun­nan hal­lin­to­joh­ta­jia taitavampia.

  2. Mene ehdot­ta­maan maam­me par­haim­mis­tol­le että ter­veys­pal­ve­lui­ta jär­jes­tet­täi­siin yri­tys­muo­dos­sa niin ne hakee kym­me­nen pro­fes­so­ria paa­saa­maan miten se on perus­tus­lain vas­tais­ta. Ja vie­lä lisäk­si EUn vas­tais­ta toi­min­taa. Mitään ei saa muut­taa ennen kuin on Slo­va­kias­sa kokeil­tu ja kaik­ki mah­dol­li­set tuo­miois­tui­met käy­ty koittamassa.

 15. City ‑kokoo­mus­lais­ten huo­li kum­pu­aa tie­tys­ti sii­tä että suur­ten kau­pun­kien vero­ra­si­tus nousee kun ne jou­tu­vat sunb­ven­toi­maan syr­jä­aluei­den terveydenhoitoa,

  Vapaa­vuo­ren ja kump­pa­nit tajua­vat sen ja Lepo­mä­ki on val­jas­tet­tu ääni­tor­vek­si. Lepo­mäen motii­vi on val­mis­tau­tua val­ta tais­toon Orpoa ja muu­ta kokoo­mus­joh­toa vastaan

  Sama huo­li on var­maan Turun, Oulun, Tam­pe­reen kokoo­mus­lai­sil­la, rahaa lyp­se­tään reuna-alueille

  1. City ‑kokoo­mus­lais­ten huo­li kum­pu­aa tie­tys­ti sii­tä että suur­ten kau­pun­kien vero­ra­si­tus nousee kun ne jou­tu­vat sunb­ven­toi­maan syr­jä­aluei­den terveydenhoitoa,

   Ei sii­nä näin käy. Tätä ei voi kom­pen­soi­da vero­ja korot­ta­mall­la vaan se on teh­tä­vä pal­ve­lu­ja hei­ken­tä­mäl­lä. Kuusi­tu­hat­ta ihmis­tä on vähen­net­tä­vä sotes­ta Uudellamalla.

 16. Suo­mes­sa on yksi maa­il­man par­hais­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­mis­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don jär­jes­tel­mis­tä. Perus­ter­vey­den­huol­to on retu­pe­räl­lä ja erit­täin epä­ta­sa-arvoi­nen. Jäl­kim­mäi­sen kor­jaa­mi­seen kan­nat­tai­si kes­kit­tyä. Siel­lä ei toki ole niin isot rahat kysees­sä, että pää­oma­si­joit­ta­jat oli­si tyytyväisiä. 

  Perus­ter­vey­den­huol­to on hyvä ava­ta kil­pai­lul­le. Maa­kun­nat eivät tosin kyke­ne tätä palet­tia pyö­rit­tä­mään, osaa­mi­nen ei rii­tä eivät­kä kan­nus­teet ole oikeat.

  1. eggo:
   Perus­ter­vey­den­huol­to on retu­pe­räl­lä ja erit­täin epätasa-arvoinen. 

   Omien koke­mus­te­ni mukaan perus­ter­vey­den­huol­to on Suo­mes­sa ihan hyväl­lä tasol­la, myös kan­sain­vä­li­ses­ti ver­rat­tu­na. Kor­jat­ta­vaa tie­tys­ti on pai­koi­tel­len on, mut­ta nii­den puut­tei­den takia ei suur­ta uudis­tus­ta tar­vi­ta vaan enem­män­kin hie­no­sää­töä. Suu­ri paran­nus tilan­tee­seen saa­tai­siin, kun kän­ni­ka­lat, huu­me­hör­höt ja muut tör­pöt hoi­tai­si­vat asian­sa paremmin.

   Epä­ta­sa-arvoi­nen? Jos joku omal­la rahal­laan hank­kii yleis­tä hyvä­ta­sois­ta perus­ter­vey­den­hoi­toa vie­lä parem­man tai nopeam­man pal­ve­lun niin mikä sii­nä nyt on ongel­ma? Eihän kaik­ki aja uusil­la autoil­la tai asu leveäs­ti. Sosia­lis­min kokei­lut ovat onnis­tu­neet aika huonosti…

   1. vk: Omien koke­mus­te­ni mukaan perus­ter­vey­den­huol­to on Suo­mes­sa ihan hyväl­lä tasol­la, myös kan­sain­vä­li­ses­ti verrattuna.

    Ans­kun mä veik­kaan: olet perus­ter­ve työi­käi­nen, joka on hoi­dat­ta­nut ter­veys­kes­kuk­ses­sa akuut­te­ja ter­vey­son­gel­mia. Niin olen minä­kin, ja hyvin on toi­mi­nut. Esim. joku vuo­si sit­ten sain pun­kin pure­mas­ta alka­nee­seen läis­kään (bor­re­lioo­si) anti­bioo­tit nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Hoi­ta­ja kat­soi ja kut­sui lää­kä­rin muu­ta­mak­si minuu­tik­si. Sama koke­mus suku­lais­ten pii­ris­sä mm. akuu­teis­ta aller­gia­reak­tiois­ta yms.

    Ongel­ma ovat­kin sit­ten kroo­ni­sis­ta (elintaso)taudeista kär­si­vät, iäk­käät ja monion­gel­mai­set, mikä osal­taan hei­jas­taa kou­lu­lää­ke­tie­teen nyky­ti­laa. Ennal­taeh­käi­se­vää elin­ta­po­jen muu­tos­ta ei osa­ta eikä juu­ri yri­te­tä­kään saa­da aikaan. Tie­to eri­kois­sai­raan­hoi­don ja perus­ter­vey­den­hoi­don välil­lä ei kul­je kovin hyvin. Esim. isä­ni sai syö­pä­hoi­to­ja yli­opis­to­sai­raa­las­sa, ja joka ker­ta, kun seu­ran­ta­tar­kas­tuk­sia teh­tiin pai­kal­lis­ta­sol­la, niin hom­mas­sa oli jotain sekaan­nus­ta. Syö­pä­hoi­dot myös lau­kai­si­vat kak­kos­tyy­pin dia­be­tek­sen, ja sen hoi­toon tuli osin ris­ti­rii­tai­nen opas­tus kah­des­ta pai­kas­ta. Jne. jne.

   2. Mik­ko H: Ans­kun mä veik­kaan: olet perus­ter­ve työi­käi­nen, joka on hoi­dat­ta­nut ter­veys­kes­kuk­ses­sa akuut­te­ja ter­vey­son­gel­mia. Niin olen minä­kin, ja hyvin on toi­mi­nut. Esim. joku vuo­si sit­ten sain pun­kin pure­mas­ta alka­nee­seen läis­kään (bor­re­lioo­si) anti­bioo­tit nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Hoi­ta­ja kat­soi ja kut­sui lää­kä­rin muu­ta­mak­si minuu­tik­si. Sama koke­mus suku­lais­ten pii­ris­sä mm. akuu­teis­ta aller­gia­reak­tiois­ta yms.

    Ongel­ma ovat­kin sit­ten kroo­ni­sis­ta (elintaso)taudeista kär­si­vät, iäk­käät ja monion­gel­mai­set, mikä osal­taan hei­jas­taa kou­lu­lää­ke­tie­teen nyky­ti­laa. Ennal­taeh­käi­se­vää elin­ta­po­jen muu­tos­ta ei osa­ta eikä juu­ri yri­te­tä­kään saa­da aikaan. Tie­to eri­kois­sai­raan­hoi­don ja perus­ter­vey­den­hoi­don välil­lä ei kul­je kovin hyvin. Esim. isä­ni sai syö­pä­hoi­to­ja yli­opis­to­sai­raa­las­sa, ja joka ker­ta, kun seu­ran­ta­tar­kas­tuk­sia teh­tiin pai­kal­lis­ta­sol­la, niin hom­mas­sa oli jotain sekaan­nus­ta. Syö­pä­hoi­dot myös lau­kai­si­vat kak­kos­tyy­pin dia­be­tek­sen, ja sen hoi­toon tuli osin ris­ti­rii­tai­nen opas­tus kah­des­ta pai­kas­ta. Jne. jne.

    Joo olen perus­ter­ve rei­lut 50v ja 30v kun­nos­sa, mut­ta koke­mus­ta on omis­ta lap­sis­ta ja omis­ta sekä appi­van­hem­mis­ta. Siis pää­sään­töi­ses­ti hom­ma pelit­tää jul­ki­sel­la puo­lel­la. Toki laa­tu ei ole tasai­nen kor­ke­aa mut­ta ei se sitä ole yksi­tyi­sel­lä­kään. Eli rahal­la­kaan ei vält­tä­mät­tä saa aina huip­pu­hoi­toa. Ihmi­siä ne lää­kä­rit­kin ovat.

    Olen täy­sin samaa miel­tä elin­ta­so­tau­tien hoi­dos­ta ja nii­den ennal­taeh­käi­sys­tä. Suu­rim­mat sääs­töt (mil­jar­de­ja vuo­des­sa) oli­si saa­ta­vis­sa elin­ta­pa­muu­tok­sil­la, mut­ta enpä ole huo­man­nut että sii­tä kukaan eri­tyi­sem­min puhui­si sote-uudis­tuk­sen yhteydessä.

   3. Olen täy­sin samaa miel­tä elin­ta­so­tau­tien hoi­dos­ta ja nii­den ennal­taeh­käi­sys­tä. Suu­rim­mat sääs­töt (mil­jar­de­ja vuo­des­sa) oli­si saa­ta­vis­sa elin­ta­pa­muu­tok­sil­la, mut­ta enpä ole huo­man­nut että sii­tä kukaan eri­tyi­sem­min puhui­si sote-uudis­tuk­sen yhteydessä.

    Ei sii­tä tar­vit­se soten yhtey­des­sä puhua kun se on ope­ra­tii­vi­sen tason asia. Se vie­lä puut­tuis että poli­tii­kot tekis tule­vi­suu­den suun­ni­tel­mi ole­tet­tu­jen eli­ta­pa­muu­tos­ten tuo­min kus­tan­nus­sääs­tö­jen pohjalta.

    Lisäk­si tämä on asia jos­sa jul­kis­val­lan vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ovat todel­la vähäi­siä. Tus­kin suo­mes­sa on mon­taa­kaan ihmis­tä jot­ka eivät tie­dä yli­pai­non hai­tal­li­suut­ta tai alko­ho­lin hai­tal­li­suut­ta? Se että lää­kä­ri sanoo sen ei juu­ri­kaan ihmi­siä het­kau­ta. Kek­si­pai­no nousee kokoa­jan vaik­ka kan­sa­lai­sil­la on hyvin tie­dos­sa miten sen voi estää ja mik­si se pitä­si estää.

    Tot­ta­kai noi­hin asioi­hin voi vai­kut­taa mut­ta todel­la hitaas­ti ja sik­si­pä se on ihan eril­li­nen ongelma.

   4. xyzzy: Ei sii­tä tar­vit­se soten yhtey­des­sä puhua kun se on ope­ra­tii­vi­sen tason asia. Se vie­lä puut­tuis että poli­tii­kot tekis tule­vi­suu­den suun­ni­tel­mi ole­tet­tu­jen eli­ta­pa­muu­tos­ten tuo­min kus­tan­nus­sääs­tö­jen pohjalta.

    Lisäk­si tämä on asia jos­sa jul­kis­val­lan vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ovat todel­la vähäi­siä. Tus­kin suo­mes­sa on mon­taa­kaan ihmis­tä jot­ka eivät tie­dä yli­pai­non hai­tal­li­suut­ta tai alko­ho­lin hai­tal­li­suut­ta? Se että lää­kä­ri sanoo sen ei juu­ri­kaan ihmi­siä het­kau­ta. Kek­si­pai­no nousee kokoa­jan vaik­ka kan­sa­lai­sil­la on hyvin tie­dos­sa miten sen voi estää ja mik­si se pitä­si estää.

    Tot­ta­kai noi­hin asioi­hin voi vai­kut­taa mut­ta todel­la hitaas­ti ja sik­si­pä se on ihan eril­li­nen ongelma.

    Olen täy­sin eri miel­tä. Mit­kään rahat eivät tule riit­tä­mään ellei kan­sam­me muu­ta elin­ta­po­jaan ter­veel­li­sem­mik­si. Jul­kis­val­lal­la on tähän mer­kit­tä­viä ohjaus­kei­no­ja eikä niis­tä ole vie­lä käy­tet­ty juu­ri mitään. 

    Valis­tus on vain yksi osa, mut­ta sekin on lai­min­lyö­ty. Vero­tuk­sel­la ja mak­suil­la voi­daan käyt­täy­ty­mis­tä ohja­ta valis­tus­ta pal­jon tehok­kaam­min. Pork­ka­noi­ta ja kep­pe­jä pitää ottaa käyt­töön. Sote-raken­tei­den ja orga­ni­saa­tioi­den tulee tukea tätä pro­ses­sia. On sit­ten yksi­tyi­nen tai jul­ki­nen pal­ve­lun tuot­ta­ja, niin toi­min­nan onnis­tu­mis­ta tulee mita­ta myös sil­lä miten ter­vei­nä ne pys­ty­vät kan­san pitä­mään, ei pel­käs­tään sai­rai­den hoitamisvolyymeillä.

    Uto­pis­ti­nen tavoi­te­han oli­si, että sote­toi­mi­joi­ta ei tar­vi­ta lainkaan!

    Jos elin­ta­pa­sai­rauk­sien nykyis­tä parem­paa ehkäi­syä ei pide­tä sote-agen­dal­la, niin huo­nos­ti käy. Nyt sotes­sa rahat käy­te­tään tuli­pa­lo­jen sam­mut­te­luun, uudis­tuk­sen myö­tä tulee enem­män huo­mio­ta kiin­nit­tää tuli­pa­lo­jen ehkäisemiseen.

   5. vk: Omien koke­mus­te­ni mukaan perus­ter­vey­den­huol­to on Suo­mes­sa ihan hyväl­lä tasol­la, myös kan­sain­vä­li­ses­ti ver­rat­tu­na. Kor­jat­ta­vaa tie­tys­ti on pai­koi­tel­len on, mut­ta nii­den puut­tei­den takia ei suur­ta uudis­tus­ta tar­vi­ta vaan enem­män­kin hie­no­sää­töä. Suu­ri paran­nus tilan­tee­seen saa­tai­siin, kun kän­ni­ka­lat, huu­me­hör­höt ja muut tör­pöt hoi­tai­si­vat asian­sa paremmin.

    Epä­ta­sa-arvoi­nen? Jos joku omal­la rahal­laan hank­kii yleis­tä hyvä­ta­sois­ta perus­ter­vey­den­hoi­toa vie­lä parem­man tai nopeam­man pal­ve­lun niin mikä sii­nä nyt on ongel­ma? Eihän kaik­ki aja uusil­la autoil­la tai asu leveästi.Sosialismin kokei­lut ovat onnis­tu­neet aika huonosti…

    Useim­mis­sa län­si­mais­sa yleis­lää­kä­ril­le pää­see sama­na tai seu­raa­va­na päi­vä­nä muis­sa­kin kuin akuu­teis­sa asiois­sa. Suo­mes­sa ei. Suo­mes­sa on totut­tu sur­keu­teen täs­sä asias­sa. Pait­si työ­ter­vey­den­huol­los­sa jon­ka parem­pi saa­ta­vuus juu­ri muo­dos­taa tämän OECD-mai­den yhden epä­ta­sa-arvoi­sim­man perusterveydenhuollon.

   6. Eggo: Useim­mis­sa län­si­mais­sa yleis­lää­kä­ril­le pää­see sama­na tai seu­raa­va­na päi­vä­nä muis­sa­kin kuin akuu­teis­sa asiois­sa. Suo­mes­sa ei. Suo­mes­sa on totut­tu sur­keu­teen täs­sä asias­sa. Pait­si työ­ter­vey­den­huol­los­sa jon­ka parem­pi saa­ta­vuus juu­ri muo­dos­taa tämän OECD-mai­den yhden epä­ta­sa-arvoi­sim­man perusterveydenhuollon.

    Kai­kis­sa kii­reel­li­sis­sä tapauk­sis­sa pää­see sama­na päi­vä­nä jul­ki­sen sek­to­rin lää­kä­ril­le, päi­vys­tys­jär­jes­tel­mä pitää sii­tä huo­len. Toki syr­jä­seu­duil­la voi täs­sä olla haas­tei­ta väli­mat­ko­jen vuok­si eikä sote­kaan ole rat­kai­su sii­hen. Ei-kii­reel­li­sis­sä jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti ei ole kii­re eli voi­daan odot­taa. Toki paran­net­ta­vaa on hoi­toon pää­syn nopeu­den vaihdellessa.

    YLE on haas­ta­tel­lut viit­tä sote-pro­fes­so­ria. Hei­dän tuo­mion­sa hal­li­tuk­sen sote-esi­tyk­sel­le on tyly, ei voi­si tylym­pi olla. Enna­koi­vat jok­seen­kin täy­del­lis­tä epä­on­nis­tu­mis­ta jos sote täl­lai­se­na toteutetaan:

    yle.fi/uutiset/3–10093028

    Paras mal­li oli­si maa­kun­nan alai­nen Ekso­te-tyyp­pi­nen orga­ni­saa­tio, joka ostai­si kil­pai­lu­tuk­seen perus­tuen osan tar­vit­se­mis­taan pal­ve­luis­ta yksi­tyi­sil­tä pal­ve­lun tuot­ta­jil­ta, pro­fes­so­ri Hut­tu­nen sanoo.”

    Pro­fes­so­rit näke­vät pien­tä posi­tii­vis­ta sii­nä, että jär­jes­tä­mis­vas­tuu saa­tai­siin pois kun­nil­ta maa­kun­nil­le. Ei sii­hen uut­ta hal­lin­to­por­ras­ta eli maa­kun­tia tar­vi­ta, vaan kun­tayh­ty­mät voi­vat asian hyvin hoi­taa (kuten Ekso­te, Siun­so­te). Ekso­te aloit­ti jo 2010 ja koke­muk­sia, toi­min­ta­po­ja ja muu­ta on siten muil­le annet­ta­vak­si jo ker­ty­nyt. Par­hai­ta toi­min­ta­ta­po­ja api­noi­mal­la ei pyö­rää tar­vit­se joka puo­lel­la maa­ta uudel­leen keksiä.

    Itseä­ni kyl­lä kar­mii miten Kokoo­mus ja Kepu ovat hirt­täy­ty­neet soteen ja omien etu­jen­sa takia jää­rä­päi­ses­ti aja­vat jul­ki­sen sek­to­rin erään tär­keim­män osan katastrofiin. 

    Ennen kaik­kea odo­tan, että yksi­kään pää­kau­pun­ki­seu­dun kan­san­edus­ta­ja ei kan­na­ta sote-lakien hyväk­sy­mis­tä. Kan­nat­taa lukea HS:n mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set 7.3.2017.

   7. vk: Kai­kis­sa kii­reel­li­sis­sä tapauk­sis­sa pää­see sama­na päi­vä­nä jul­ki­sen sek­to­rin lää­kä­ril­le, päi­vys­tys­jär­jes­tel­mä pitää sii­tä huo­len. Toki syr­jä­seu­duil­la voi täs­sä olla haas­tei­ta väli­mat­ko­jen vuok­si eikä sote­kaan ole rat­kai­su sii­hen. Ei-kii­reel­li­sis­sä jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti ei ole kii­re eli voi­daan odot­taa. Toki paran­net­ta­vaa on hoi­toon pää­syn nopeu­den vaihdellessa.

    YLE on haas­ta­tel­lut viit­tä sote-pro­fes­so­ria. Hei­dän tuo­mion­sa hal­li­tuk­sen sote-esi­tyk­sel­le on tyly, ei voi­si tylym­pi olla. Enna­koi­vat jok­seen­kin täy­del­lis­tä epä­on­nis­tu­mis­ta jos sote täl­lai­se­na toteutetaan:

    yle.fi/uutiset/3–10093028

    Paras mal­li oli­si maa­kun­nan alai­nen Ekso­te-tyyp­pi­nen orga­ni­saa­tio, joka ostai­si kil­pai­lu­tuk­seen perus­tuen osan tar­vit­se­mis­taan pal­ve­luis­ta yksi­tyi­sil­tä pal­ve­lun tuot­ta­jil­ta, pro­fes­so­ri Hut­tu­nen sanoo.”

    Pro­fes­so­rit näke­vät pien­tä posi­tii­vis­ta sii­nä, että jär­jes­tä­mis­vas­tuu saa­tai­siin pois kun­nil­ta maa­kun­nil­le. Ei sii­hen uut­ta hal­lin­to­por­ras­ta eli maa­kun­tia tar­vi­ta, vaan kun­tayh­ty­mät voi­vat asian hyvin hoi­taa (kuten Ekso­te, Siun­so­te). Ekso­te aloit­ti jo 2010 ja koke­muk­sia, toi­min­ta­po­ja ja muu­ta on siten muil­le annet­ta­vak­si jo ker­ty­nyt. Par­hai­ta toi­min­ta­ta­po­ja api­noi­mal­la ei pyö­rää tar­vit­se joka puo­lel­la maa­ta uudel­leen keksiä.

    Itseä­ni kyl­lä kar­mii miten Kokoo­mus ja Kepu ovat hirt­täy­ty­neet soteen jao­mien etu­jen­sa takia jää­rä­päi­ses­ti aja­vat jul­ki­sen sek­to­rin erään tär­keim­män osan katastrofiin. 

    Ennen kaik­kea odo­tan, että yksi­kään pää­kau­pun­ki­seu­dun kan­san­edus­ta­ja ei kan­na­ta sote-lakien hyväk­sy­mis­tä. Kan­nat­taa lukea HS:n mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set 7.3.2017.

    Kii­reet­tö­mis­tä tulee kii­reel­li­siä kun riit­tä­väs­ti odottaa.

 17. Poti­lai­den vali­koin­tia yri­te­tään estää, mut­ta yri­tyk­sek­si se jää. Lii­al­li­sia lähet­tei­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toon yri­te­tään kar­sia sil­lä, että maa­kun­nan ”vakuu­tus­lää­kä­rit” tut­ki­vat jokai­sen lähet­teen. Kal­lis ja aivan teho­ton jär­jes­tel­mä, joka voi hidas­taa hoi­toon pää­syä vaa­ral­li­ses­ti. Jos lii­al­li­sia lähet­tei­tä halu­taan estää, sote-kes­kuk­sel­la tuli­si olla lähet­teis­tä talou­del­li­nen vastuu.

  Mie­les­tä­ni hyvä rat­kai­su oli­si samas­taa: yllä mai­ni­tut “vakuu­tus­lää­kä­rit” = yksi­noi­keu­del­la diag­no­soi­vat lää­kä­rit = poti­laan ter­veys­tie­dois­ta vas­tuus­sa ole­vat lää­kä­rit = hoi­to­toi­men­pi­teis­tä päät­tä­vät ja lähet­teet teke­vät lää­kä­rit = rahoit­ta­jan, eli jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­luk­ses­sa ole­vat lääkärit.

  Valin­nan­va­paus ja kil­pai­lu­tus tuli­si­vat kuvioi­hin sii­nä vai­hees­sa, kun pää­te­tään mis­sä toi­men­pi­de teh­dään tai mihin vuo­deo­sas­tol­le poti­las menee. Poti­las sai­si­vat itse vai­kut­taa hoi­to­paik­kaan­sa mak­sa­mal­la ero­tuk­sen. Yksi­tyi­sil­lä toi­mi­joil­la ei siis oli­si val­taa päät­tää hoi­dos­ta. Täl­lä oli­si myös mer­ki­tys­tä jul­ki­syh­tei­sön aloi­te­ky­vyn säi­lyt­tä­mi­ses­sä: miten siir­tyä tehok­kaam­piin ja hal­vem­piin rat­kai­sui­hin, jos suu­ri osa val­las­ta on van­ho­ja rat­kai­su­ja käyt­tä­vil­lä toi­mi­joil­la? Jul­ki­sel­la valistuksellako?

  Aja­tus, että oikea hoi­don taso ja mää­rä voi­si­vat mää­räy­tyä mark­ki­noil­la, on nau­ret­ta­va. Tuplas­ti niin, jos ole­te­taan veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­van lys­tin. Epä­sym­met­ri­nen infor­maa­tio, 5 minuu­tin kes­kus­te­lu ter­vey­des­tä kes­ki­mää­räi­sen kadun­mie­hen kans­sa, Helico­bac­ter pylo­ri ja maha­haa­va, “lää­ke­tie­de” 1800-luvul­la jne.

 18. Vakuu­tus­muo­toi­sen ter­vey­den­hoi­don vaa­rat ovat niin ilmei­set, että asi­aa on syy­tä pitää esil­lä. Tut­ta­va­ni otti aikoi­naan lap­si­va­kuu­tuk­sen ja yksi­tyis­lää­kä­ril­lä sit­ten kysyt­tiin, onko vakuu­tus­ta. Kun oli, teh­tiin kaik­ki tut­ki­muk­set. Kui­ten­kin aina­kin Hel­sin­gis­sä jul­ki­nen puo­li on hoi­ta­nut omat lap­se­ni esi­mer­kil­li­ses­ti lää­kä­rin har­kin­nan nojalla.

  Ongel­ma syn­tyy sii­tä, että sen enem­pää poti­laal­la kuin lää­kä­ril­lä­kään ei ole moti­via sääs­tää, jos kus­tan­nuk­set voi­daan siir­tää vakuu­tus­yh­tiöl­le, joka tar­peen mukaan nos­taa maksujaan.

  1. Olli Saa­ri­nen:
   Vakuu­tus­muo­toi­sen ter­vey­den­hoi­don vaa­rat ovat niin ilmei­set, että asi­aa on syy­tä pitää esil­lä. Tut­ta­va­ni otti aikoi­naan lap­si­va­kuu­tuk­sen ja yksi­tyis­lää­kä­ril­lä sit­ten kysyt­tiin, onko vakuu­tus­ta. Kun oli, teh­tiin kaik­ki tut­ki­muk­set. Kui­ten­kin aina­kin Hel­sin­gis­sä jul­ki­nen puo­li on hoi­ta­nut omat lap­se­ni esi­mer­kil­li­ses­ti lää­kä­rin har­kin­nan nojalla.

   Ongel­ma syn­tyy sii­tä, että sen enem­pää poti­laal­la kuin lää­kä­ril­lä­kään ei ole moti­via sääs­tää, jos kus­tan­nuk­set voi­daan siir­tää vakuu­tus­yh­tiöl­le, joka tar­peen mukaan nos­taa maksujaan.

   Kyl­lä, ja eikä vakuu­tus­yh­tiö­kään tie­ten­kään halua tap­pioi­ta teh­dä: jos las­ku tun­tuu lii­an suu­rel­ta niin se rii­tau­te­taan oikeu­des­sa. Mer­kit­tä­vä osa Yhdys­val­to­jen ter­vey­den­huol­to­kus­tan­nuk­sis­ta syn­tyy oikeussaleissa.

   Juu­ri siel­tä­hän löy­ty­vät nämä epä­ter­veim­mät esi­mer­kit las­ku­tuk­ses­ta, jos­sa sai­raa­la saat­taa vaik­ka las­kut­taa tuhan­sia dol­la­rei­ta sii­tä että poti­las lepäi­lee tun­nin heräämössä. 

   Mitä tulee Ruot­sin mal­liin, niin kuu­le­ma­ni mukaan Ruot­sin maa­kun­ta­kä­rä­jät ovat ras­kas, byro­kraat­ti­nen orga­ni­saa­tio jos­sa tapah­tuu hyvin vähän. Sotes­ta pal­joa sinän­sä ymmär­tä­mät­tä, vas­taa­van mal­lin ymp­pää­mi­nen meil­le ei kuu­los­ta houkuttelevalta.

 19. Tuo de-fac­to vakuu­tus­mal­li joh­taa var­mas­ti perus­te­vey­den­hoi­don kallistumiseen. 

  Perus­ter­vey­den­hoi­to on kui­ten­kin vain osa peli­ken­täs­tä. Oulus­sa teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan 10 % kun­ta­lai­sis­ta aiheut­ti 81 % sote-menois­ta. Voi­si olet­taa, että jos täl­lä uudel­la lain­sää­dän­nöl­lä, jol­la pyri­tään integroi­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­len pal­ve­lu­ja ja koh­dis­ta­maan huo­mio “kal­lei­siin” asik­kai­hin, pys­ty­tään syn­nyt­tä­mään sääs­tö­jä täs­sä ryh­mäs­sä, tulos saat­taa olla mer­kit­tä­vä. Oulus­sa itse asias­sa teh­tiin vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten jär­jes­te­ly, jos­sa so- ja te-sii­lot hal­lin­nol­li­ses­ti (osit­tain) yhdis­tet­tiin. Tulok­se­na oli sel­viä sääs­tö­jä. Sääs­tö­jä syn­tyy myös, jos tie­to­jär­jes­tel­mät pys­ty­tään onnis­tu­nees­ti yhdis­tä­mään, ja jos todet­tu­ja hyviä käy­tän­tö­jä pys­ty­tään levit­tä­mään. Voi­si myös kuvi­tel­la, että maa­kun­tien oli­si hel­pom­paa sopia yhtei­sis­tä inves­toin­neis­ta esim. dia­be­tek­sen enna­koin­tiin ja seu­ran­taan tar­vit­ta­vaan sof­taan ja kovoon.

  Sote-lait anta­vat maa­kun­nil­le pal­jon pää­tös­val­taa. Toi­vot­ta­vas­ti ne osaa­vat sitä käyt­tää. Oli­si ollut pal­jon parem­pi kokeil­la mal­lia ensin jos­sa­kin maa­kun­nas­sa, mut­ta kun perus­tus­la­ki. Osa­pa­ran­nus saat­tai­si olla, että aika­ra­jo­ja siir­ret­täi­siin muu­ta­mia vuo­sia eteen­päin, ja jää­dy­tet­täi­siin kun­tien ter­veys­pal­ve­lu­jen ulkoistustalkoot. 

  Jos sote kaa­tuu, pör­riäi­set hank­ki­vat asiak­kaik­seen aina­kin 80% kun­nis­ta kym­me­nik­si vuo­sik­si. Revi sit­ten uusi uljas sote sil­tä pohjalta.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sotein­te­graa­tios­ta­han on koko­naan luo­vut­tu. Sii­hen kyl­lä täh­dät­tiin alus­sa, mut­ta ei enää.

    Hm! Kyl­lä jon­ki­nas­tei­nen inte­graa­tio edel­leen kum­mit­te­lee aina­kin alueuudistus.fi sivuilla.

 20. Lää­kä­ri voi kut­sua poti­laan rajat­to­mas­ti tar­kis­tus­käyn­nil­le. Lää­kä­rin palk­kio jokai­sel­ta käyn­ti­ker­ral­ta erik­seen toi­mii vain, jos poti­las mak­saa itse, ei niin, että muut maksavat. ”

  Ihan hyvä idea, että jat­ko­käyn­ti oli­si mak­sul­li­nen. MUTTA kor­jaan: lää­kä­ri ei voi kut­sua poti­las­ta tur­hiin kont­rol­lei­hin, eikä kut­su. Se ei kuu­lu lää­kä­rei­den aja­tus­maa­il­ma­na ja työ­ta­poi­hin, vaik­ka­kin pal­ve­li­si lää­kä­ri­pal­ve­lu­yri­ty­ki­sä. Lää­kä­riä ohjaa­vat syväl­le iskos­tet­tu etiik­ka, vas­tuu poti­laa­ta ja se, että hän on myös koko ajan alt­tii­na kol­le­gan arvioin­nil­le. Poti­las voi mil­loin vain men­nä kol­le­gal­le, joka kyl­lä näkee, onko toi­min­ta on ollut perus­tel­tua. Mikä tahan­sa tur­ha hoi­to on myös mah­dol­li­suus kompli­kaa­tioi­hin, sen jokai­nen lää­kä­ri tietää.

  Sinän­sä yksi­tyis­sek­to­ri on jo kau­an sit­ten irtaan­tu­nut lää­kä­ria­se­mien alku­pe­räi­ses­tä tar­koi­tuk­ses­ta luo­da lää­kä­reil­le riit­tä­vät fasi­li­tee­tit pitää vas­taan­ot­toa, ilman mui­ta voit­to­pyr­ki­myk­siä. Nyt mark­ki­noi­ta hal­lit­se­vat suu­ret ket­jut, joi­den pyr­ki­mys on aivan toi­nen ja joi­den vuo­kra­lai­si­na amma­tin­har­joit­ta­ja­lää­kä­rit ovat. Isot yri­tyk­set mää­rää­vät toi­min­taa jo hyvin pit­käl­le, sopi­vat palk­koi­ta suo­raan kun­ta- ja vakuu­tus­yh­tiö­so­pi­muk­sin, puhal­ta­vat lai­tos­mak­sui­hin mer­kit­tä­väs­ti ilmaa — koko­nais­hin­ta poti­laal­le nousee — ja aset­ta­vat lää­kä­reil­le yhä enem­män reu­naeh­to­ja. Pie­ni­muo­toi­nen ja teho­kas ammat­tin­har­joit­ta­ja­toi­min­ta on katoa­mas­sa, kun lää­kä­rit pyri­tään myös yhä enem­män siir­tä­mään työ­so­pi­musuh­tei­sik­si, jol­loin he ovat yri­tys­ten käskyläisiä.

  Suu­ri ylei­sö ei tai­da tie­tää, että lää­kä­rin osuus las­kus­ta on yleen­sä pie­ni. Val­tao­sa menee yri­tyk­sel­le. Lää­kä­ri mak­saa palk­kios­taan vuo­kran yri­tyk­sel­le, verot, loman­sa ja eläkkeensä. 

  Lää­kä­ri­pal­ve­lu­yri­tyk­set eivät siis ole sama asia kuin lääkärit! 

  Vakuu­tus­yh­tiöi­den val­ta kas­vaa kai­ken aik­ka ja ennen pit­kää ne täy­sin hal­lin­noi­vat yksi­tyis­sek­to­ria. Se tulee aja­maan myös hen­ki­lös­tön yhä vain ahtaam­mal­le. Tyy­ty­mät­tö­myyt­tä on jo nyt mel­ko pal­jon ja hen­ki­lös­töä irti­sa­nou­tuu jaksamissyistä.

  Mitä pidem­mäl­le yksi­tys­tä­mi­nen menee, sitä huo­nom­min voi myös lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tu, hyvä ja kus­tan­nus­te­ho­kas hoi­to. Jul­kis­sek­to­ri huo­leh­tii kou­lu­tuk­ses­ta ja siel­lä on val­miit käy­tän­nöt ole­mas­sa. Näi­tä teh­tä­viä voi­daan toki osit­tain siir­tää yksi­tyis­sek­to­ril­le, mut­ta kan­nat­ta­vuus­han sii­nä las­kee. Riit­tä­vän kat­ta­va kou­lu­tus edel­lyt­tää vah­vaa jul­kis­sek­to­ria. Ilman sitä ei ole mah­dol­lis­ta myös­kään hyö­dyn­tää yksityistä 

  Nyky­ke­hi­tyk­sen voi tor­jua vain nopea jul­ki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon vah­vis­ta­mi­nen. Ali­re­sur­soin­ti on jat­ku­nut kau­an. Sen sijaan, että aikaa ja rahaa käy­te­tään uuden hal­lin­to­por­taan raken­ta­mi­seen, pie­nem­mäl­lä vai­val­la oli­si nykyi­nen jo val­mis järs­tel­mä nos­tet­ta­vis­sa hyvin toi­mi­vak­si. Muu­ta ei tar­vi­ta. Pait­si tie­tys­ti ter­vey­den­huol­lon hal­lin­noin­nin siir­tä­mi­nen pois kunnilta.

  1. KW: MUTTA kor­jaan: lää­kä­ri ei voi kut­sua poti­las­ta tur­hiin kont­rol­lei­hin, eikä kut­su. Se ei kuu­lu lää­kä­rei­den aja­tus­maa­il­ma­na ja työ­ta­poi­hin, vaik­ka­kin pal­ve­li­si lää­kä­ri­pal­ve­lu­yri­ty­ki­sä. Lää­kä­riä ohjaa­vat syväl­le iskos­tet­tu etiik­ka, vas­tuu poti­laa­ta ja se, että hän on myös koko ajan alt­tii­na kol­le­gan arvioin­nil­le. Poti­las voi mil­loin vain men­nä kol­le­gal­le, joka kyl­lä näkee, onko toi­min­ta on ollut perus­tel­tua. Mikä tahan­sa tur­ha hoi­to on myös mah­dol­li­suus kompli­kaa­tioi­hin, sen jokai­nen lää­kä­ri tietää.

   Mihin­kö­hän tämää kau­nis aja­tus sii­tä, että lää­kä­rit eivät oli­si taval­li­sia kuo­le­vai­sia, talou­del­li­siin kan­nus­tei­siin rea­goi­via ihmi­siä, perus­tuu? Useim­min tätä tun­tu­vat esit­tä­vän lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen saa­neet ihmi­set, ehkä tuo yli-ihmi­sek­si iden­ti­fioi­tu­mi­nen kuu­luu koulutusohjelmaan?

  2. Lää­kä­riä ohjaa­vat syväl­le iskos­tet­tu etiik­ka, vas­tuu poti­laa­ta ja se, että hän on myös koko ajan alt­tii­na kol­le­gan arvioinnille.

   Huo­maan, että mak­sii­mi­lis­tas­ta puut­tuu kus­tan­nus­te­hok­kuus, ison kuvan arvioin­ti ja sym­pa­tia toi­min­nan rahoit­ta­jaa koh­taan. Jos ylei­sö alkaa luot­ta­maan fak­ki­ma­fioi­den juh­lal­li­siin vakuu­tuk­siin eet­ti­syy­des­tä, se on koh­ta puil­la pal­jail­la. Lää­kä­reil­lä on toki ensi­kä­den koke­mus kent­tä­työs­tä, mut­ta useam­mas­sa kysy­myk­ses­sä hei­dän pitäi­si istua toi­sel­la puo­len pöy­tää kuin muut.

 21. Ennen anti­bioot­te­ja lää­kä­ril­lä käyn­ti huo­non­si poti­laan sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia, väi­te­tään. Koh­ta anti­bioo­tit eivät enää toi­mi. Lisäk­si sai­raa­lois­sa jyl­lää­vät sai­raa­la­bak­tee­rit, jot­ka hälyt­tä­vän usein teke­vät pie­nen vai­van takia sai­raa­laan men­neen kroo­ni­ses­ti sai­raak­si loppuelämäkseen. 

  Ja sitä pait­si vero­ra­hat lop­puu joka tapauk­ses­sa, kun pitää sopeu­tua taan­tu­van, vel­kai­sen ja ikään­ty­vän euro­maan realiteetteihin.

  Vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa suu­ri osa lää­kä­rin työs­tä väki­sin­kin siir­tyy net­tiin, jos­ta sai­ras tai hänen omai­sen­sa tilaa kivun­lie­vi­tys­tä ja ehkä jotain umme­tus- tai näräs­tys­lääk­keen tapais­ta, jos niin hyvä tsä­gä käy, että toi­mi­va lää­ke löy­tyy googlaa­mal­la tai ver­tais­ryh­mis­sä kes­kus­te­le­mal­la. Val­tio­val­ta voi yrit­tää estää, mut­ta yrit­tä­köön. Ei onnis­tu, kun kysees­sä on oma tai lähei­sen tuska.

  Kaik­kein paras­ta on totut­tau­tua aja­tuk­seen, että lopul­ta täs­sä kuol­laan kaik­ki. Ja vii­me met­reil­lä on tur­ha hai­kail­la ihme­pa­ran­ta­jien perää, riit­tää kun olo ei ole ihan kauhea.

  Ja jos on, sii­hen­kin on rat­kai­su, johon lää­kä­riä ei tarvita …

  1. Erit­täin sel­vä­päi­nen kom­ment­ti. Mut­ta kuten olet var­maan huo­man­nut, ter­vey­den­hoi­dos­sa ei ole kyse ter­vey­des­tä vaan tasa-arvos­ta, oikeuk­sis­ta, maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta, maa­kun­ta­koh­tai­sis­ta tie­to­jär­jes­tel­mis­tä (Kes­ki-Suo­mi aikoo polt­taa 100 M omaan­sa) jne.

   Jos oikeas­ti halut­tai­siin lisä­tä ter­veyt­tä ja ter­vei­tä elin­vuo­sia, kaik­kien kat­seet oli­si­vat päi­vä­ko­tei­hin jou­tu­neis­sa taa­pe­rois­sa: sai­ras­päi­viä kes­ki­mää­rin 100 vuo­des­sa. Miten tämä hei­jas­tuu lop­pue­lä­mään? Miten immuu­ni­jär­jes­tel­mä rea­goi pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, jos sil­le ei ole help­po­ja haas­tei­ta (lii­al­li­nen hygie­nia, kau­pun­kiym­pä­ris­tö) vaan pel­käs­tään vai­kei­ta (tau­dit)?

 22. Maa­kun­ta­hal­lin­to on puh­taas­ti kepu­lai­nen puli­vei­vaus jol­la luo­daan palk­kio­vir­ko­ja uskol­li­sil­le kan­nat­ta­jil­le, koko­nais­kus­tan­nuk­set nouse­vat suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä kun luo­daan koko­naan uusi, kol­mas hal­lin­to­ta­so (vaik­ka kun­tien bud­jet­te­ja lei­ka­taan samal­la). Kun­ta­sek­to­ri on akuu­tin tehos­ta­mi­sen tar­pees­sa. Kau­pun­gis­tu­mi­nen jat­kuu riip­pu­mat­ta sii­tä mon­ta­ko kymmentä/sataa mil­jar­dia hei­te­tään alue­po­li­tik­kaan. Kan­nat­taa­ko tais­tel­la vas­taan ja mikä on jär­ke­vä hinta ?

  Ennen­ai­kai­set vaa­lit ovat ainoa jär­ke­vä ja koko­nai­se­dun mukai­nen ratkaisu.

  1. Maa­kun­ta­hal­lin­to on puh­taas­ti kepu­lai­nen puli­vei­vaus jol­la luo­daan palk­kio­vir­ko­ja uskol­li­sil­le kannattajille, 

   Näin väi­te­tään usein, mut­ta en oikein ymmär­rä. Nykyi­sis­sä maa­kun­ty­alii­tois­sa on täl­lai­nen kes­kus­ta­lais­ten (pien­ten) kun­tien ääni­val­lan takaus, mut­ta maa­kun­ta­liit­to­jen vaa­leis­sa jokai­sel­la on yhtä arg­vo­kas ääni. Kes­kus­kau­pun­kien osuus äänis­tä on siel­lä aina pai­na­na. Pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat tule­vat ole­maan Uuden­maan lii­toss aia­van yli­voi­maes­sa ase­mas­sa, kos­ka niis­sä asuu sel­vä enem­mis­tö maa­kun­nan asuk­kais­ta. Toki Kes­kus­tan ydin­a­lue­dil­la on kes­ki­ko­koi­sen kun­nan kokoi­sia maa­kun­ta­liit­to­ja. Niis­sä kes­kus­tan val­ta tulee ole­maan suu­ri, mut­ta ne ovat siis kun­nan kokoisia.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Näin väi­te­tään usein, mut­ta en oikein ymmär­rä. Nykyi­sis­sä maa­kun­ty­alii­tois­sa on täl­lai­nen kes­kus­ta­lais­ten (pien­ten) kun­tien ääni­val­lan takaus, mut­ta maa­kun­ta­liit­to­jen vaa­leis­sa jokai­sel­la on yhtä arg­vo­kas ääni. Kes­kus­kau­pun­kien osuus äänis­tä on siel­lä aina pai­na­na. Pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat tule­vat ole­maan Uuden­maan lii­toss aia­van yli­voi­maes­sa ase­mas­sa, kos­ka niis­sä asuu sel­vä enem­mis­tö maa­kun­nan asuk­kais­ta. Toki Kes­kus­tan ydin­a­lue­dil­la on kes­ki­ko­koi­sen kun­nan kokoi­sia maa­kun­ta­liit­to­ja. Niis­sä kes­kus­tan val­ta tulee ole­maan suu­ri, mut­ta ne ovat siis kun­nan kokoisia.

    Suu­ris­sa ja kes­ki­suu­ris­sa (top-20 ?) kau­pun­geis­sa lie­nee sel­vä kok-vihr-sdp domi­nans­si, mut­ta entä näi­tä pie­nem­mis­sä ? Pien­nem­mis­sä asu­nee >50% maan väes­tös­tä (?). Mitä enem­män maa­kun­tia, sen parem­pi kepulle.
    Toi­nen ja tär­keäm­pi asia on maa­kun­tien rahoi­tus. Jos hal­li­tus oli­si ollut joh­don­mu­kai­nen se antai­si maa­kun­nil­le vero­tusoi­keu­den (kun­nal­lis­ve­ro vas­taa­vas­ti ale­ni­si), jol­loin kepu voi vapaas­ti lisä­tä hal­lin­toa omis­sa maa­kun­nis­sa kun­han itse rahoit­taa sen. Nyt vero­tusoi­keut­ta ei tule, maa­kun­tien pää­asial­li­nen tulon­läh­de on val­tio­na­vus­tuk­set, joi­ta meil­tä kai­kil­ta kan­ne­taan soli­daa­ri­ses­ti ja kier­rä­te­tään val­tion bud­je­tin kaut­ta maa­kun­nil­le ja eri­tyi­ses­ti hei­koil­le sellaisille. 

    Kas­vaa­ko, ja kuin­ka pal­jon, esim. pää­kau­pun­ki­seu­dun net­to­mak­sut val­tion bud­jet­tiin kun kun­tien val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mä kor­vau­tuu maakunnilla ?

    Esti­kö Sipi­lä vero­tusoi­keu­den ja miksi ?

   2. Char­les: Kas­vaa­ko, ja kuin­ka pal­jon, esim. pää­kau­pun­ki­seu­dun net­to­mak­sut val­tion bud­jet­tiin kun kun­tien val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mä kor­vau­tuu maakunnilla ?
    Esti­kö Sipi­lä vero­tusoi­keu­den ja miksi ?

    Täs­tä oli juu­ri eilen uuti­nen. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja Uudel­le­maal­le syn­tyy mas­sii­vi­nen ali­jää­mä. Vero­tusoi­keus oli­si tar­koit­ta­nut, että sote-tulon­siir­toa Uudel­ta­maal­ta muu­al­le Suo­meen ei tapahtuisi.

 23. Osmo, voi­sit­ko vie­lä vään­tää rau­ta­lan­gas­ta että miten maa­kun­ta­mal­li ja sote­pal­ve­lut tuli­si jär­jes­tää jot­ta alku­pe­räi­siin tavoit­tei­siin pääs­tään: laa­duk­kaat pal­ve­lut, kus­tan­nus­te­hok­kuus ja ter­vey­se­ro­jen kaventuminen?

  Sote-kes­kus­te­lu Lepo­mäen ulos­tu­lon jäl­keen on ollut ilah­dut­ta­vaa seu­rat­ta­vaa. Itse olen sivus­ta ihme­tel­lyt menoa jo kau­an ja toi­vo­nut parasta.

  Kii­tos jo etukäteen!

 24. Menee vähän spe­ku­loin­nin puo­lel­le, mut­ta joh­tui­si­ko­han kokoo­mus­lais­ten vii­me het­ken kapi­na sii­tä, että hei­dät on saa­tu ymmär­tä­mään, että torp­paa­mal­la p.o. uudis­tus mah­dol­lis­te­taan yksi­tyi­sil­le fir­moil­le vie­lä suu­rem­pi mark­ki­nao­suus ter­vey­den­hoi­dos­ta kuin sote-mal­lis­sa. Myös sää­te­ly ja val­von­ta jäi­si vähäi­sem­mäk­si, sil­lä kun­ta on joi­tain poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta neu­vot­te­lu­voi­mal­taan maa­kun­taa heikompi. 

  Kan­sa­lai­nen saa ymmär­tääk­se­ni jo nykyi­sin vali­ta ter­veys­a­se­man­sa joko oman kun­nan sisäl­tä tai sen ulko­puo­lel­ta. Jos kun­ta ulkois­taa koko­naan tai osak­si ter­veys­pal­ve­lun­sa, myös yksi­tyi­sen ope­roi­ma ter­veys­a­se­ma saa täl­löin ottaa toi­sen kun­nan asiak­kai­ta, ja mikä tär­kein­tä, tämä “toi­nen” kun­ta mak­saa viulut. 

  Hil­lo­pur­kin kan­si on jo raollaan.

  1. Val­tio voi aivan hyvin muo­dos­taa “yli­voi­mai­sen esteen” kun­tien ja yri­tys­ten sopi­mus­ten jat­ku­mi­sel­le jos sotea saa­daan jos­kus valmiiksi.

   1. Olli S:
    Val­tio voi aivan hyvin muo­dos­taa “yli­voi­mai­sen esteen” kun­tien ja yri­tys­ten sopi­mus­ten jat­ku­mi­sel­le jos sotea saa­daan jos­kus valmiiksi.

    Toi­vot­ta­vas­ti, mut­ta esteen voi­maan saat­ta­mi­seen kuluu vuo­sia, sil­lä pör­riäi­set taa­tus­ti valit­ta­vat kaik­kiin mah­dol­li­siin Suo­men ja EU:n oikeusasteisiin

 25. Har­mit­taa, että Soi­nin­vaa­ra läh­tee näin köy­käi­sel­tä ulos­tu­lol­la ja sanoi­sin­ko vali­koi­val­la “totuuk­sil­le” liik­keel­le. Hän kau­his­te­lee mal­lia, jos­sa maa­kun­nan eri­kois­lää­kä­ri tar­kis­taa lähet­teet — mut­ta niin­hän tapah­tuu nyt­kin: terk­ka­ri kir­joit­taa lähet­teen kar­dio­lo­gil­le ja eri­kois­lää­kä­ri vas­taa, että ei tar­vi­ta käyn­tiä, jat­ka­kaa beta­sal­paa­jil­la. Miten Soi­nin­vaa­ra voi tie­tää, että uusi mal­li täs­sä koh­din oli­si huo­nom­pi? Kir­joi­tus vili­see saman­lai­sia puo­li- tai varttitotuuksia.

  1. Sii­hen tulee yksi tar­kis­tus lisää. Tot­ta poti­laan pape­rit pitää käy­dä läpi myös siel­lä kes­kus­sai­raa­las­sa. Lää­kä­rit oppi­vat nopeas­ti kir­joit­ta­maan lähet­teet niin, että ne läpäi­se­vät maa­kun­nan vir­ka­lää­kä­rei­den seu­lan. Pel­käs­tään HUS:iin tulee noin 7000 lähe­tet­tä vii­kos­sa. Aika mon­ta huip­pu­lää­kä­riä (?) tämä vie. 

   1. Jos lai­te­taan teko­ä­ly­lää­kä­ri tsek­kaa­maan lähet­teet, ei kes­täi­si kau­aa. Samal­la vai­val­la voi­si tosin lait­taa teko­ä­lyn laa­ti­maan ne lähet­teet myös.

   2. ant­ti:
    Jos lai­te­taan teko­ä­ly­lää­kä­ri tsek­kaa­maan lähet­teet, ei kes­täi­si kau­aa. Samal­la vai­val­la voi­si tosin lait­taa teko­ä­lyn laa­ti­maan ne lähet­teet myös.

    Joo, juos­ten kus­tun copy­pas­te algo­rit­min vas­tuul­le vaan eri­kois­sai­raan­hoi­don lähetteet..

    Jokai­ses­ta “teko­ä­ly” sanan käyt­tö­ker­ras­ta pitäi­si ran­gais­ta vaik­ka­pa 10 minuu­tin inter­ne­tin käyttökiellolla.

   3. LK: Joo, juos­ten kus­tun copy­pas­te algo­rit­min vas­tuul­le vaan eri­kois­sai­raan­hoi­don lähetteet..

    Jokai­ses­ta “teko­ä­ly” sanan käyt­tö­ker­ras­ta pitäi­si ran­gais­ta vaik­ka­pa 10 minuu­tin inter­ne­tin käyttökiellolla.

    Syvä­op­pi­mis­ta har­ras­ta­va algo­rit­mi saa­tai­siin ihmis­lää­kä­riä parem­mak­si diag­no­soi­jak­si hyvin nopeas­ti, kun­han vain oli­si dataa, jos­ta se voi­si oppia.

    Mut­ta lää­kä­rit­hän eivät vain pyri teke­mään tark­ko­ja diag­noo­se­ja ja siten hoi­to-ohjei­ta vaan tär­keäm­pää on usein rajal­lis­ten resurs­sien ohjai­lu. Monil­la on koke­muk­sia tai aina­kin tie­tä­vät tari­noi­ta sii­tä, miten esi­mer­kik­si tie­tyn iän jäl­keen syö­pä­hoi­dois­ta siir­ry­tään kivun lie­vit­tä­mi­seen. Jos­kus poik­keuk­sel­li­sen kal­lis eli vai­keas­ti sai­ras poti­las kuo­lee vaik­ka­pa keuh­ko­kuu­mee­seen sopi­vas­ti juu­ri ennen kuin hänet pitäi­si siir­tää kes­kus­sai­raa­las­ta köyhän/pienen kun­nan vuo­deo­sas­tol­le. Näit­hän riit­tää ja on aivan mah­do­ton­ta tie­tää, mil­tä osin ne ovat tot­ta. Mah­taa­ko kukaan tietää?

    Teko­ä­lyyn ei kai täl­lai­sia “tap­pa­mis­oh­jei­ta” — tai siis hoi­don kes­key­tys­oh­jei­ta — voi oikein ohjel­moi­da, kos­ka sil­loin niis­tä tuli­si tai uhkai­si tul­la jul­ki­sia. Asi­mo­vi­lai­nen teko­ä­ly­hän suo­ras­taa kiel­täy­tyi­si ohjei­ta nou­dat­ta­mas­ta, jos täl­lai­nen keven­nys sallitaan.

    Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää jon­kun asian­tun­ti­jan käsi­tys asias­ta: onko osa “tap­pa­mis­oh­jeis­ta” jul­ki­lausu­mat­to­mia ja sil­ti sys­tee­min toi­min­nan kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä. Ja jos näin on, ei kai nii­tä mihin­kään algo­rit­mien doku­men­toin­tiin sil­loin voi liit­tää? Ja sii­tä­hän kai seu­rai­si, että teko­ä­lyn käyt­töä pitäi­si rajoit­taa vain tapauk­siin, jois­sa hen­gen­vaa­raa tai ris­kiä erit­täin kal­liis­ta hoi­dois­ta ei ole.

   4. Teko­ä­lys­tä: Lää­ke­tie­teel­li­nen pää­tök­sen­te­ko on inhi­mil­lis­tä toi­min­taa jos­sa pai­na­vat hyö­dyt, hai­tat, ris­kit, poti­laan ja lää­kä­rin toi­veet ja pelot, tie­to, tie­don puu­te, tie­tä­mät­tö­myys tie­don puut­tees­ta, aika, resurs­sit ja moni muu asia. Teko­ä­ly ei oikein tai­vu näin moni­mut­kai­seen vie­lä. Yksi syy mik­si luon­tais­hoi­to­sek­to­ri kas­vaa on juu­ri se että robot­ti­lää­kä­reil­tä ei saa sitä mitä tar­vit­see. Tämän ymmär­tä­mi­nen on insi­nöö­ri­jär­ki­sil­le han­ka­laa mut­ta oma tai lähei­sen vaka­va sai­raus voi tuo­da sii­hen uut­ta näkökulmaa.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sii­hen tulee yksi tar­kis­tus lisää. Tot­ta poti­laan pape­rit pitää käy­dä läpi myös siel­lä keskussairaalassa. 

    Niin, siis täl­lä­kin het­kel­lä ensin yksi eri­kois­sai­raan­hoi­don lää­kä­ri käyt­tää 5 minuut­tia lähet­teen perus­tut­ki­mi­seen, ja sen perus­teel­la anne­taan prio­ri­teet­ti­ta­so, toi­sin sanoen jono­jär­jes­tys — tai palau­te­taan poti­las perus­ter­vey­den­huol­toon. Mitä väliä sil­lä on, jos juu­ri tämän työn tekee joku maa­kun­nas­sa ja pis­tää poti­laan jonoon, ei sii­hen kau­em­paa mene, luu­len. Päin vas­toin, jos jon­kun lei­pä­työ on pis­tää näi­tä poti­lai­ta jonoon ja jär­jes­tyk­seen, niin eikö sii­nä päin­vas­toin hom­ma tehos­tu ja sai­raa­la­lää­kä­rit pää­se­vät kes­kit­ty­mään hoi­toon. 5 minuut­tia on 5 minuut­tia, vaik­ka sen teki­si joku maa­kun­nas­sa, ei sitä kah­teen ottee­seen tehdä. 

    Jono­hoi­ta­ja — kuten nyt­kin — hoi­taa sit­ten vai­heen kak­si, jos­sa poti­laal­le anne­taan aika. Tämän jäl­keen sai­raa­la­lää­kä­ri avaa poti­laan tie­dot vas­ta kun tämä on saa­pu­mas­sa vas­taa­no­tol­le. Mie­les­tä­ni nero­kas mal­li — uskon, että täl­lai­sil­la tehos­tuk­sil­la juu­ri­kin sote lunas­taa lupauksensa.

 26. Keto­mäen poh­din­taa päi­vän HS:
  “Sen sijaan maa­kun­tien sisäl­lä väes­tö pitäi­si jakaa alu­eel­li­siin isom­piin koko­nai­suuk­siin, mini­mis­sään 50 000 hen­gen poo­lei­hin, jois­ta tuot­ta­jien pitäi­si ottaa koko­nais­vas­tuu. Maa­kun­ta voi­si kil­pai­lut­ta­mal­la antaa täl­lai­sen poo­lin vaik­ka yksi­tyi­sen yri­tyk­sen hoitoon.”

  Tämä kuu­los­taa saman­lai­sel­ta kuin kun­tien teke­mät kokonaisulkoistukset.
  Näis­tä on jo toden­net­tu­ja hyviä koke­muk­sia esim Mänt­tä-Vilp­pu­la, Jämsä.

  Yri­tys vas­taa myös eri­kois­sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta, joten asiak­kaat ovat saa­neet nopeam­min ja lähem­pä­nä hoi­toa. Ovat myös teh­neet tehok­kuus­hy­pyn ver­rat­tu­na aiem­paan jul­ki­seen mono­po­liin. Tavoi­tel­tu 3 mil­jar­din sääs­tö hoi­tui­si näin. Viran­omais­teh­tä­vät on jätet­ty kun­nan palkkalistalle.

  Toi­mi­va kon­sep­ti ei riitä,
  kos­ka poli­tiik­ka, ja kos­ka perustuslaki.

 27. Pro­fes­so­ri Mart­ti Keko­mä­ki esit­tä tämän päi­vän HS:a rat­kai­sun p.o. ongel­miin: Maa­kun­tien sisäl­lä väes­tö jae­taan vähin­tään 50 000 ihmi­sen poo­lei­hin. Maa­kun­ta voi kil­pai­lut­taa tuot­ta­jan, joka sit­ten otaa koko­nais­vas­tuun poo­lin ihmis­ten (perus)terveydenhoidosta. Asia­kas saa vaih­taa poo­lia, jol­loin raha seu­raa asiakasta.

  Yksin­ker­tai­nen ja toi­mi­va rat­kai­su. Toi­vot­ta­vas­ti sote-lait tämän sallivat.

  1. Tapio:
   Pro­fes­so­ri Mart­ti Keko­mä­ki esit­tä tämän päi­vän HS:aratkaisun p.o. ongel­miin: Maa­kun­tien sisäl­lä väes­tö jae­taan vähin­tään 50 000 ihmi­sen poo­lei­hin. Maa­kun­ta voi kil­pai­lut­taa tuot­ta­jan, joka sit­ten otaa koko­nais­vas­tuun poo­lin ihmis­ten (perus)terveydenhoidosta. Asia­kas saa vaih­taa poo­lia, jol­loin raha seu­raa asiakasta.

   Yksin­ker­tai­nen ja toi­mi­va rat­kai­su. Toi­vot­ta­vas­ti sote-lait tämän sallivat.

   Eikö Lepo­mä­ki ollut huo­lis­san sii­tä, että pie­nil­lä toi­mi­joil­la ei oli­si mah­dol­li­suut­ta kil­pail­la. Keko­mä­ki ei siis ole samaa miel­tä Lepo­mäen kans­sa, vaan toi­voo juu­ri iso­ja pör­riäi­siä hoi­ta­maan koko homman.

   Keko­mä­ki oli huo­lis­saan lähet­tei­den räjäh­tä­mi­ses­tä käsiin. Eikö sote-kes­kuk­sel­le voi aset­taa myös laa­dul­li­sia vaa­ti­muk­sia kil­pai­lu­tuk­ses­sa? Lii­al­li­nen mää­rä lähet­tei­tä aiheut­tai­si sanktioita.

   1. JY: Eikö Lepo­mä­ki ollut huo­lis­san sii­tä, että pie­nil­lä toi­mi­joil­la ei oli­si mah­dol­li­suut­ta kil­pail­la. Keko­mä­ki ei siis ole samaa miel­tä Lepo­mäen kans­sa, vaan toi­voo juu­ri iso­ja pör­riäi­siä hoi­ta­maan koko homman.

    Keko­mä­ki oli huo­lis­saan lähet­tei­den räjäh­tä­mi­ses­tä käsiin. Eikö sote-kes­kuk­sel­le voi aset­taa myös laa­dul­li­sia vaa­ti­muk­sia kil­pai­lu­tuk­ses­sa? Lii­al­li­nen mää­rä lähet­tei­tä aiheut­tai­si sanktioita.

    Tot­ta, mut­ta Keko­mäen esi­tys taklai­si tuon rusi­nat pul­las­ta mah­dol­li­suu­den, joka on esi­te­tyn mal­lin pahin ongel­ma. Kun meil­lä ei halu­ta men­nä euroop­pa­lai­seen per­he­lää­kä­ri­jär­jes­tel­mään, pie­nil­le toi­mi­joil­le tai­taa jää­dä mah­dol­li­suus vain joi­hin­kin sosi­aa­li­puo­len pal­ve­lui­hin ja/tai toi­min­ta iso­jen pör­riäis­ten alihankkijana.

    Maa­kun­nil­la on lakie­si­tyk­ses­sä pal­jon tie­don­saan­tioi­keuk­sia ja pää­tös­val­taa. Kes­tää kui­ten­kin muu­ta­man vuo­den, ennen­kuin maa­kun­nat löy­tä­vät “oikeat” tasot eri parametreille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.