Kaupunkiympäristölautakunta 6.3.2018

Bunk­ke­rin myy­mi­nen SRV:lle

Pöydältä.Tämä kaup­pa ehdit­tiin teh­dä jo ker­taal­leen, mut­ta se kumot­tiin vää­rin teh­ty­nä. Täs­sä sekä myy­dään bunk­ke­ri että raken­ne­taan kau­pun­gin käyt­töön uima­hal­li ja lii­kun­ta­ti­lo­ja. Tämä oli käsi­tel­ty jul­ki­se­na han­kin­ta­na, mut­ta hyväk­sy­tyn vali­tuk­sen mukaan se oli­si pitä­nyt käsi­tel­lä kiin­teis­tö­kaup­pa­na. Tämän kans­sa tuh­rau­tui pari vuot­ta, jon­ka ajan jät­kä­saa­re­lai­set ovat ilman uima­hal­lia. Tari­na ei ehkä pää­ty tähän, kos­ka kau­pun­gil­le on teh­ty kak­si muu­ta tar­jous­ta. Tar­joa­ji­na ovat yri­tyk­set, joil­la ei ole ollut mai­nit­ta­vaa lii­ke­vaih­toa vii­me vuo­sia jos kos­kaan ja joi­den on vai­kea uskoa sel­viä­vän näin moni­mut­kai­ses­ta ura­kas­ta tai anta­van kun­nol­li­set vakuu­det kau­pun­gil­le etumaksuista.

Van­ha lin­ja-autoa­se­man alu­een varaa­mi­nen elo­ku­va­kes­kuk­sen suunnitteluun

Pöy­däl­tä. Suun­nit­teil­la noin tuhat kat­so­mo­paik­kaa ja tie­tys­ti ravin­to­loi­ta. Hie­no jut­tu. Har­mit­taa vain, että kes­kus­ta pysyy raken­nus­työ­maa­na. Var­maan har­mit­taa siel­lä Amos Rexin puolellakin.

Kon­tu­lan skeittipuisto

Pöy­däl­tä. Skeit­taus on uusi mäkihyppy.

Huo­pa­lah­den ase­man tun­tu­maan 600 uut­ta haagalaista

Tii­vis­tys­kaa­va alu­eel­la, joka oli ennen rata­poh­jaa. Tavan­omai­nen kerrostalokaava

Alu­een varaa­mi­nen Ikeal­le Koivusaaresta

Oli­pa yllä­ri. Ikea tuli­si ilmei­ses­ti siis Län­si­väy­län pääl­le. Ihan kiva. Vähän ihmet­te­len, miten tämä saa­daan toi­mi­maan talou­del­li­ses­ti, kos­ka Ike­aan on totut­tu liit­tä­mään pal­jon asiak­kai­den auto­paik­ko­ja. eikä nii­den toteut­ta­mi­nen ole tuos­sa ihan hal­paa. Odo­tan innol­la lau­ta­kun­nan kokous­ta, jos­sa tätä­kin avat­ta­neen. Mut­ta oikein hyvä, että auto­ton­kin pää­see jos­kus ihmet­te­le­mään ruot­sa­lais­ta kulutustavaraosaamista.

 

 

28 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 6.3.2018”

 1. Sal­mi­saa­res­sa­han on jo sini­nen pel­ti­laa­tik­ko, joten jat­koa vain täl­lä Hel­sin­gin hal­ven­ta­mi­sel­le. Koi­vusaa­res­ta ei saa enää mil­lään tasa­pai­nois­ta kau­pun­gin­osaa, jos pääs­tät­te sin­ne­kin tuol­lai­sen mono­too­ni­laa­ti­kon. Mitä enem­män täs­sa kau­pun­gis­sa puhu­taan uudes­ta urbaa­nis­ta, niin sitä enem­män saa­daan osta­ri­lä­hiö­mal­lil­la raken­net­tu­ja mega­hank­kei­ta. Pasi­la, Kala­sa­ta­ma, Jät­kä­saa­ri, Hert­to­nie­mi ja nyt se Töö­lö­kin. Tapat­te koko kau­pun­gin. Mik­si yli­pää­tään jos­sain Kala­sa­ta­mas­sa­kin teh­dään kana­via, kun nii­tä ei hyö­dyn­ne­tä miten­kään. Kaik­ki kadut ovat tyh­jiä lii­ke­ti­lois­ta, joten ei pal­joa mah­dol­li­suut­ta ravin­to­loi­den teras­seil­le kana­vien var­rel­la tun­nel­mal­li­si­ne ilta­va­lais­tuk­si­neen köy­hän viu­lis­tin soi­tel­les­sa taus­tal­la. Eikä kana­vaan­kaan pää­se veneel­lä, kun sil­lat ovat mata­lat. Mik­si jäl­ji­tel­lä jotain van­haa kult­tuu­ri­kau­pun­kia mil­joo­nil­la euroil­la, kun lop­pu­tu­los on joku hygiee­ni­nen sil­mä­kark­ki ilman funktiota?

  1. No ei voi olla kult­tuu­ria, kun ei ole oike­aa kult­tuu­ri­kau­pun­kia eikä todel­lis­ta sivis­tys­val­tio­ta. On vain ahneu­teen poh­jau­tu­vaa oman edun tavoittelua.

  2. Ante­ro Umpi­mie­li:
   Sal­mi­saa­res­sa­han on jo sini­nen pel­ti­laa­tik­ko, joten jat­koa vain täl­lä Hel­sin­gin hal­ven­ta­mi­sel­le. Koi­vusaa­res­ta ei saa enää mil­lään tasa­pai­nois­ta kau­pun­gin­osaa, jos pääs­tät­te sin­ne­kin tuol­lai­sen mono­too­ni­laa­ti­kon. Mitä enem­män täs­sa kau­pun­gis­sa puhu­taan uudes­ta urbaa­nis­ta, niin sitä enem­män saa­daan osta­ri­lä­hiö­mal­lil­la raken­net­tu­ja mega­hank­kei­ta. Pasi­la, Kala­sa­ta­ma, Jät­kä­saa­ri, Hert­to­nie­mi ja nyt se Töö­lö­kin. Tapat­te koko kau­pun­gin. Mik­si yli­pää­tään jos­sain Kala­sa­ta­mas­sa­kin teh­dään kana­via, kun nii­tä ei hyö­dyn­ne­tä miten­kään. Kaik­ki kadut ovat tyh­jiä lii­ke­ti­lois­ta, joten ei pal­joa mah­dol­li­suut­ta ravin­to­loi­den teras­seil­le kana­vien var­rel­la tun­nel­mal­li­si­ne ilta­va­lais­tuk­si­neen köy­hän viu­lis­tin soi­tel­les­sa taus­tal­la. Eikä kana­vaan­kaan pää­se veneel­lä, kun sil­lat ovat mata­lat. Mik­si jäl­ji­tel­lä jotain van­haa kult­tuu­ri­kau­pun­kia mil­joo­nil­la euroil­la, kun lop­pu­tu­los on joku hygiee­ni­nen sil­mä­kark­ki ilman funktiota?

   Olen havain­nut, että vas­ta nyt Ruo­ho­lah­den kana­val­la on tun­nel­mal­li­sia ravin­to­loi­ta ja kup­pi­loi­ta. Se on ihan viih­tyi­sä paik­ka. Aikan­sa se otti. Näin se on aina uudel­la alu­eel­la. Ei sin­ne raken­nus­vai­het­ta seu­raa­va­na vuon­na vält­tä­mät­tä kehi­ty viih­tyi­sää aluet­ta mut­ta muu­ta­man vuo­den pääs­tä kyl­lä, jos asuk­kai­ta riit­tää. Viu­lu soi ja vähän jo viher­tää, näin se menee.

   1. Tur­ku­lai­nen mat­kai­li­ja Hel­sin­gis­sä: Olen havain­nut, että vas­ta nyt Ruo­ho­lah­den kana­val­la on tun­nel­mal­li­sia ravin­to­loi­ta ja kup­pi­loi­ta. Se on ihan viih­tyi­sä paik­ka. Aikan­sa se otti. Näin se on aina uudel­la alueella. 

    Kana­va­ran­nan kup­pi­lat ovat olleet toi­min­nas­sa vas­ta 22 vuot­ta. Kan­nat­tai­si­ko käy­dä tääl­lä uudes­sa pää­kau­pun­gis­sa vähän useammin?

   2. Pek­ka Pes­si: Kana­va­ran­nan kup­pi­lat ovat olleet toi­min­nas­sa vas­ta 22 vuot­ta. Kan­nat­tai­si­ko käy­dä tääl­lä uudes­sa pää­kau­pun­gis­sa vähän useammin?

    Kana­va­ran­nan kup­pi­lat ovat vää­räl­lä puo­lel­la. Ilta-aurin­ko ei pais­ta, eikä luo tunnelmaa.

   3. Pek­ka Pes­si: Kana­va­ran­nan kup­pi­lat ovat olleet toi­min­nas­sa vas­ta 22 vuot­ta. Kan­nat­tai­si­ko käy­dä tääl­lä uudes­sa pää­kau­pun­gis­sa vähän useammin?

    Olen “vie­rail­lut” Hel­sin­gis­sä vuo­des­ta 1984 ja vii­mek­si vii­me vii­kol­la kak­si päi­vää. Oikeas­ti se seu­tu (Ruo­ho­lah­ti) on viih­tyi­sä (…) vas­ta nyt, vaik­ka ne ravin­to­lat oli­vat siel­lä myös aikaisemmin.
    Jos minä Tur­ku­lai­se­na sai­sin päät­tää, niin Var­si­nais-Suo­men pää­kau­pun­ki oli­si Tuk­hol­ma, ja Suo­men ja Ruot­sin raja Kar­jaal­la. Ja mot­to­ni oli­si, Tur­ku jäl­leen val­ta­kun­nan kakkoskaupungiksi.
    Sitä pait­si, Tuk­hol­man rai­teet ovat Hel­sin­kiä nerokkaammat.

   4. Pek­ka Pes­si: Kana­va­ran­nan kup­pi­lat ovat olleet toi­min­nas­sa vas­ta 22 vuot­ta. Kan­nat­tai­si­ko käy­dä tääl­lä uudes­sa pää­kau­pun­gis­sa vähän useammin?

    Alue oli karu, kun se val­mis­tui, eikä siel­lä ollut mitään pal­ve­lui­ta. Tie­dän sen, kos­ka har­kit­sim­me paria­kin koh­det­ta kana­van vie­res­tä. Toi­nen oli pois­sa las­kuis­ta, kos­ka talo­yh­tiös­sä ei ollut auto­paik­ko­ja, vaan oli­si jou­tu­nut alu­eel­li­sen park­ki­fir­man armoil­le. Toi­ses­sa koh­tees­sa sen sijaan oli oma auto­hal­li. Sitä mie­tim­me pit­kään, mut­ta pää­dyim­me sit­ten muualle. 

    Ylei­ses­ti ottaen Ruo­ho­lah­den alu­een pai­koi­tus on suun­ni­tel­tu ruo­kot­to­man huo­nos­ti. Se on teh­ty vas­toin kaik­kia käy­tet­tä­vis­sä ole­via tut­ki­muk­sia (esim. tanskalaiset).

    Osa nykyi­sis­tä ravin­to­lois­ta on alun­pe­rin ollut talo­yh­tiöi­den pyö­rä­va­ras­to­ja. Kat­soin heti, että ark­ki­teh­ti oli vedät­tä­nyt viran­omai­sia ihan fik­sul­la taval­la. Ei men­nyt mon­taa vuot­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, kun “pyö­rä­va­ras­toi­hin” alkoi ilmes­tyä lii­ke­ti­laa. Huo­no puo­li on, ettei nois­sa talois­sa ilmei­ses­ti ole pyö­rä­va­ras­to­ja ollenkaan.

 2. Mut­ta oikein hyvä, että auto­ton­kin pää­see jos­kus ihmet­te­le­mään ruot­sa­lais­ta kulutustavaraosaamista.”

  Espoon Ike­aan olen kyl­lä pääs­syt ihan hyvin jul­ki­sil­la­kin, tiheäs­ti lii­ken­nöi­dyt bus­si­py­sä­kit ovat mel­kein vie­res­sä. Ja sulan maan aika­na myös muka­vas­ti pako­kaa­su­ja väl­tel­len fil­la­ril­la Espoon kes­kus­puis­ton läpi ja lop­pu­mat­ka joen vart­ta . Pyö­rä­park­ki­kin on ihan asiallinen.

  1. Ei-hel­sin­ki­läi­set eivät var­maan­kaan ymmär­rä, että jos joki on epä­sel­vän ja hitaabn bus­si­mat­kan pääs­sä ja ennen kaik­kea seu­tu­li­pun taka­na, sitä ei oikeas­taan ole. Hel­sin­ki­läi­sil­lä jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on yleen­sä nayt­tö­lip­pu tas­kus­saan. Kun­ta­ra­jan ylit­tä­mi­ses­tä HSL perii 8,5 euron rike­mak­sun, joka ehkäi­see tehok­kaas­ti kun­nan rajan ylittämistä.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ei-hel­sin­ki­läi­set eivät var­maan­kaan ymmär­rä, että jos joki on epä­sel­vän ja hitaabn bus­si­mat­kan pääs­sä ja ennen kaik­kea seu­tu­li­pun taka­na, sitä ei oikeas­taan ole. Hel­sin­ki­läi­sil­lä jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on yleen­sä nayt­tö­lip­pu tas­kus­saan. Kun­ta­ra­jan ylit­tä­mi­ses­tä HSL perii 8,5 euron rike­mak­sun, joka ehkäi­see tehok­kaas­ti kun­nan rajan ylittämistä.

    Ikea tar­jo­aa ilmai­sen ja suo­ran (ei pysäh­dy välil­lä) bus­sin Hel­sin­gis­tä sekä Espoon, että Van­taan tavarataloihin:
    http://www.ikea.com/ms/fi_FI/asiakaspalvelu/ostoksilla/ikea-bussi.html

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ei-hel­sin­ki­läi­set eivät var­maan­kaan ymmär­rä, että jos joki on epä­sel­vän ja hitaabn bus­si­mat­kan pääs­sä ja ennen kaik­kea seu­tu­li­pun taka­na, sitä ei oikeas­taan ole. Hel­sin­ki­läi­sil­lä jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on yleen­sä nayt­tö­lip­pu tas­kus­saan. Kun­ta­ra­jan ylit­tä­mi­ses­tä HSL perii 8,5 euron rike­mak­sun, joka ehkäi­see tehok­kaas­ti kun­nan rajan ylittämistä.

    Myös Hel­sin­gin päät­tä­jil­lä on jon­kin­lai­nen näyt­tö­lip­pu tas­kus­saan. Muu­ten pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat oli­si yhdis­tet­ty jo aika­päi­viä sit­ten, niin että aluet­ta voi­tai­siin suun­ni­tel­la yhte­nä kokonaisuutena.

   3. Myös Hel­sin­gin päät­tä­jil­lä on jon­kin­lai­nen näyt­tö­lip­pu tas­kus­saan. Muu­ten pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat oli­si yhdis­tet­ty jo aika­päi­viä sitten,

    Tuo kun­tien yhdis­tä­mi­nen ei var­si­nai­ses­ti ole otta­nut kiin­ni Hel­sin­gin tahdosta.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo kun­tien yhdis­tä­mi­nen ei var­si­nai­ses­ti ole otta­nut kiin­ni Hel­sin­gin tahdosta.

    Mik­si yhdis­tet­täi­siin, kun jo nyt Hel­sin­ki on lii­an suu­ri toi­miak­seen tehok­kaas­ti? Ei saa sot­kea met­ro­po­lia­luet­ta ja siel­lä toi­mi­via kuntia.

   5. Voi­si olla jär­ke­vää jakaa pal­ve­lu­kun­ta pie­nem­mik­si osik­si, jos meil­lä oli­si toi­mi­va met­ro­po­li­hal­lin­to, mut­ta kun sel­lais­ta ei ole eikä tule, men­nään isoil­la kun­nil­la. Vii­meis­tään kokoo­mus vas­tus­taa kol­mat­ta vero­tuk­sen tasoa.

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Voi­si olla jär­ke­vää jakaa pal­ve­lu­kun­ta pie­nem­mik­si osik­si, jos meil­lä oli­si toi­mi­va met­ro­po­li­hal­lin­to, mut­ta kun sel­lais­ta ei ole eikä tule, men­nään isoil­la kun­nil­la. Vii­meis­tään kokoo­mus vas­tus­taa kol­mat­ta vero­tuk­sen tasoa. 

    Met­ro­po­lia­lue tulee irrot­taa muus­ta Uudes­ta­maas­ta omak­si koko­nai­suu­dek­seen. Se ei tar­vit­se kovin mam­mut­ti­mais­ta hal­lin­toa, kos­ka oleel­lis­ta on lii­ken­ne (mota­rit, len­to­kent­tä ja rai­de­lii­ken­ne) sekä ver­kos­tot (vesi, säh­kö ja vie­mä­ri). HUS hoi­ta­koon itsen­sä suo­raan val­tion ohjauksessa.

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ei-hel­sin­ki­läi­set eivät var­maan­kaan ymmär­rä, että jos joki on epä­sel­vän ja hitaabn bus­si­mat­kan pääs­sä ja ennen kaik­kea seu­tu­li­pun taka­na, sitä ei oikeas­taan ole. Hel­sin­ki­läi­sil­lä jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on yleen­sä nayt­tö­lip­pu tas­kus­saan. Kun­ta­ra­jan ylit­tä­mi­ses­tä HSL perii 8,5 euron rike­mak­sun, joka ehkäi­see tehok­kaas­ti kun­nan rajan ylittämistä.

    Espoon juna-ase­mal­ta on Ike­aan tasan kah­den kilo­met­rin käve­ly­mat­ka. Jos se on lii­an pit­kä kävel­tä­väk­si, niin lisäk­si Espoon ase­mal­ta pää­see muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa Ike­aan bus­sil­la tiheäs­ti (suu­ren osan päi­vää yli 10 ker­taa tun­nis­sa). Ike­aan pää­see myös lii­tyn­tä­lin­jal­la Matin­ky­län met­roa­se­mal­ta mon­ta ker­taa tun­nis­sa, vaik­ka bus­si­mat­ka onkin pitem­pi. Yleen­sä­hän vih­rei­den mie­les­tä raideliikenne+liityntälinja on hyvää jouk­ko­lii­ken­net­tä. Mik­si juu­ri täs­sä tapauk­ses­sa Ikea onkin “epä­sel­vän ja hitaan bus­siyh­tey­den päässä”?

    Lisä­hin­taa mat­kal­le toki tulee seu­tu­li­pun takia, mut­ta ihan samal­la taval­la sitä tulee satun­nai­ses­ti Hel­sin­gis­sä käy­väl­le espoo­lai­sel­le jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jäl­le, jol­la on tas­kus­saan Espoon sisäi­nen näyttölippu.

 3. Kor­kea aika aloit­taa raken­ta­mi­nen Koi­vusaa­res­sa. Nykyi­sel­lään Koi­vusaa­ri on lähin­nä kus­ta­nus­te­ki­jä kai­kil­le län­si­met­ron käyt­tä­jil­le, pysäh­dys, joka päi­vit­täin varas­taa 3–4 minuut­tia päi­vit­täin län­si­met­roa käyt­tä­vil­tä. Raken­ta­mi­nen Län­si­väy­län pääl­le myös vii­mein häl­ven­tää Laut­ta­saa­ren läpi vede­tyn arven vai­ku­tus­ta liik­ku­mis­mah­dol­li­suuk­siin saa­ren poh­jois- ja ete­lä-osien välillä.

 4. Voi­sit­ko Osmo hie­man ava­ta noi­ta kah­ta muu­ta tar­jous­ta. Onko Bunk­ke­ris­sa kyse ura­kas­ta vai hankinnasta?

 5. Kon­tu­lan skeittipuisto

  Pöy­däl­tä. Skeit­taus on uusi mäkihyppy.”

  Pait­si, että Suo­mes­ta ei löy­dy yhtään maa­il­man hui­pul­la pär­jää­vää skeittaajaa.

  Nark­ke­ja, jot­ka laa­ha­vat lau­doil­laan, kyl­lä riittää..

  1. LK: Pait­si, että Suo­mes­ta ei löy­dy yhtään maa­il­man hui­pul­la pär­jää­vää skeittaajaa.

   Se on eri­kois­ta että täl­lai­sel­la asen­teel­la kir­joi­te­tut kom­men­tit ovat lähes poik­keuk­set­ta asia­si­säl­löl­tään täy­sin met­säs­sä. Ihan lyhyel­lä googlauk­sel­la löy­tyi esi­mer­kik­si sel­lai­nen nimi kuin Arto Saari.

   LK: Nark­ke­ja, jot­ka laa­ha­vat lau­doil­laan, kyl­lä riittää..

   Kuten myös yli­pai­noi­sia “95 — nevö­fo­get” alko­ho­lis­te­ja, joi­den oma lii­kun­ta rajoit­tuu oikean käden kou­kis­ta­jan sään­nöl­li­seen har­joit­ta­mi­seen kevyeh­köl­lä pai­nol­la, mut­ta jot­ka sii­tä huo­li­mat­ta pitä­vät asial­li­se­na hal­vek­sia tois­ten ihmis­ten lii­kun­ta­muo­to­ja — niis­tä mitään tietämättä.

 6. Osmo on lopul­ta­kin löy­tä­nyt sisäi­sen sar­kas­tin­sa, hienoa..!

  Nyt vain kiin­nos­tai­si tie­tää, mitä Hän ajat­te­lee päi­vän­polt­ta­vas­ta yleiskaavavalituksesta..? 

  Blo­gaus­ta odotellessa..

 7. Koi­vusaa­ren kaa­va, eli siis se min­kä poh­jal­le Ike­aa nyt suun­ni­tel­laan, on läpi­mä­tä jo syn­tyes­sään. Moot­to­ri­tien hal­ko­ma alue jos­sa ei edes ole mil­lään jär­ke­väl­lä taval­la varau­dut­tu tule­vaan bule­var­di­soin­tiin. Ymmär­rän sen että met­rol­le halu­taan käyt­töä mah­dol­li­sim­man ripeäl­lä aika­tau­lul­la, mut­ta niin kuin Sin­ne­mä­ki­kin hesa­ris­sa tote­si, täl­lai­set kom­pro­mis­sit ei joh­da mihin­kään muu­hun kuin karuun ja epä­miel­lyt­tä­vään “kau­pun­kiin”. Usko­ma­ton­ta että nämä menee vie­lä tänä­kin päi­vä­nä läpi, sii­tä­kin huo­li­mat­ta että lop­pu­tu­los tiedetään.

  Huo­pa­lah­den ase­man täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen kaa­va on täys vit­si. Paik­ka on mitä par­hain Rai­de-Joke­rin ja junan ris­teys­koh­das­sa, mut­ta tehok­kuu­det ei yllä edes kehä kol­mo­sen lähiöi­den luke­miin. Näi­tä ei sai­si mis­sään nimes­sä hyväk­syä. Ei edes täy­tä kau­pun­gin stra­te­gi­sia lin­jauk­sia (ei sol­mu­koh­tien tii­vis­tä­mi­sen osal­ta, eikä auto­paik­ko­jen osalta).

  1. Täs­tä Huo­pa­leh­den ase­man tun­tu­maan teh­dys­ta kaa­vas­ta on tul­lut palau­tet­ta pai­kal­li­sil­ta asuk­kail­ta. Tehok­kuuk­sia vaa­di­taan alas roimasti… 🙁

   1. Mitä sit­ten? Mikä kii­re on hosua huo­no­ja kompromisseja?

    Kaa­voi­tat­te sin­ne ihan saa­ta­nal­li­ses­ti ker­ros­ne­liöi­tä, käyt­te oikeut­ta ja jos häviät­te, niin sit­ten alat­te suun­ni­tel­la pai­kal­le moot­to­ri­tie­liit­ty­mää tai jät­teen­kä­sit­te­ly­lai­tos­ta. Kyl­lä sii­nä pahim­mat jää­rät ennem­min tai myö­hem­min väsy­vät, muut­ta­vat pois ja ne ker­ros­ne­liöt saa­daan rakennetuksi.

    Rai­de­ris­teys on pai­kal­la vie­lä parin­kym­me­nen vuo­den pääs­tä­kin, mut­ta huo­nol­la pää­tök­sel­lä raken­nus­ke­poi­nen maa vara­taan tehot­to­maan käyt­töön 50+ vuodeksi.

 8. Kun tuo­ta Haa­gan kaa­vaa sai kom­men­toi­da, yri­tin kehot­taa säi­lyt­tä­mään yhtey­den Ora­pih­la­ja­tiel­tä Ran­ta­ra­dan baa­nal­le län­teen. Nyt näyt­teil­le ase­te­tuis­sa pii­rus­tuk­sis­sa sitä ei ole, on vain yhteyk­siä idän suuntaan.

  Kuvas­sa on raken­ta­mi­sen alle jää­vä epä­vi­ral­li­nen yhteys kadul­ta baa­nal­le ja puis­toa­lu­eel­le ehdot­ta­ma­ni kor­vaa­va yhteys.

  https://drive.google.com/open?id=1uwmtYlRbZKDs_Z2l5yxCHTDm_xibfKWQ

  Yhteyt­tä tar­vit­se­vat alu­een asuk­kaat ja se tar­jo­aa myös vaih­toeh­don sur­keal­le liit­ty­mäl­le Ran­ta­ra­dan var­res­ta Eliel Saa­ri­sen tiel­le. Sii­nä on ris­teys, jos­sa ei näe muis­ta suun­nis­ta tuli­joi­ta lainkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.