Kaupunkiympäristölautakunnan lista 27.2.2018

En pää­se kokouk­seen. Mik­ko Säre­lä pää­see. Niin­pä tämä selos­tus­kin on vähän yleisluotoisempi.

Fil­la­ri­tun­ne­li Kan­sa­lais­to­ril­ta Kaisaniemeen

Esi­tet­ty sil­ta­vaih­toeh­to on ana­ly­soi­tu ja havait­tu huo­nok­si. Rea­lis­ti­set vaih­toeh­dot ovat tun­ne­li tai ei mitään. (TEKSTIÄ JA KUVA LISÄTTY:)

Tämä kuva ker­too minus­ta kai­ken. Tuo pit­kä ja alhaal­ta kat­sot­tu­na ruma ramp­pi pilai­si Kan­sa­lais­to­rin täy­sin. On tie­tys­ti kovin epäit­se­käs­tä Hesa­ril­ta heh­kut­taa tätä hal­vem­paa vaih­toeh­toa, sil­lä Hesa­rin toi­mi­ta­lo oli­si Oodin ohel­la suu­rim­pia häviä­jiä. Hesa­rin Musiik­ki­ta­lon puo­lei­nen ovi pitäi­si sul­kea tyys­tin, kos­ka vauh­di­kas las­ku päät­tyi­si suo­raan oven eteen.

Jät­kä­sa­ren Bunk­ke­rin myy­mi­nen SRV:lle

Uusi yri­tys. edel­li­nen kaa­tui muo­to­vir­hee­seen Tähän on ilmaan­tu­nut vii­me met­reil­lä toi­nen­kin osta­jaeh­do­kas. Kat­so­taan, miten täs­tä sel­vi­tään täl­lä ker­taa. Ei mie­lel­lään aloit­tai­si koko suun­nit­te­lua alus­ta. Uusi osta­ja haluai­si var­maan eri­lai­sen hank­keen ja sitä var­ten pitäi­si taas aloit­taa kaa­voi­tus alusta.Vaikka kan­na­tan jyr­käs­ti sitä, että tont­te­ja luo­vu­te­taan tar­jous­kil­pai­lun kaut­ta, täs­sä eni­ten tar­joa­va ei auto­maat­ti­ses­ti ole paras. Väliä on sil­lä­kin, mitä bunk­ke­ril­le on tar­koi­tus tehdä.

Skeit­ti­puis­to Kontulaan

Nykyi­nen skeit­ti­puis­to kor­va­taan parem­mal­la. Varai­du­taan myös suu­riin yleisötapahtumiin.

Hotel­li­ton­tin varaa­mi­nen Jätkäsaaresta

Jo toi­nen lyhyen ajan sisäl­lä. Tulee­ko sin­ne todel­li­nen hotellikeskittymä?

Van­han lin­ja-autoa­se­man varaa­mi­nen Kam­pis­sa elo­ku­va­kes­kuk­sen suun­nit­te­lua varten

Han­ke väit­tää panos­ta­van­sa euroop­pa­lai­siin laa­tue­lo­ku­viin. Hyvä han­ke. Har­mi vain, että alue on siis edel­leen raken­nus­työ­maa­na sen­kin jäl­keen kun Amos Rexin Lasi­pa­lat­sin suur­re­mont­ti valmistuu

Hin­ta­kil­pai­lun jär­jes­tä­mi­nen Kalasatamasta

Nämä tar­jo­taan myy­tä­väk­si. Jos minul­la oli­si kaik­ki val­ta, pyy­täi­sin koh­tei­ta teke­mään vaih­toeh­toi­sen tar­jouk­sen vuo­kra­ton­tis­ta, siis vuo­kran suu­ruu­des­ta. Tar­jous­ten jäl­keen pää­tet­täi­siin, myy­dään­kö vai vuokrataanko.

Kon­tu­lan kes­kuk­sen katusuun­ni­tel­mien hyväksyminen

Täs­tä on vai­ke­ra sanoa mitään ilman esit­te­lyä. Kos­ka en ole menos­sa kokouk­seen, olen pereh­ty­nyt kuviin vain pintapuolisesti

Kulos­aa­ren­tie 42:n kaava

Ton­til­le tulee 600 k‑m2:n asuin­ra­ken­nus tont­ti­te­hok­kuu­del­la 0,3. Käve­ly­mat­kan pääs­sä met­roa­se­mas­ta. Näin käy, kun asui­na­luei­ta suojellaan.

Vuo­kraus­pe­rus­tei­den mää­rää­mi­nen kol­mel­le Jät­kä­saa­ren ton­til­le ja kah­del­la autopaikkatontille.

Minua kiin­nos­tai­si, miten onnek­kaat toteut­ta­jat on valit­tu. Eko­no­mis­tin miel­tä­ni hier­tää, että auto­paik­ka­tont­tien arvok­si on mää­rät­ty 19 €/neliö, kun asun­to­tont­tien arvo on vii­si­kym­men­ker­tai­nen. Pii­lo­sub­ven­tio­ta pysä­köin­nil­le. Tämä myös vää­ris­tää kuvaa maa­na­lai­sen pysä­kin­nin ja pysä­köin­ti­ta­lo­jen välil­lä. Sen takia­han pysä­köin­ti­ta­lo­ja ei suo­si­ta, että ne vie­vät tilaa asuintaloilta

Maan­käyt­tö­so­pi­mus Skans­kan kans­sa Kruunuvuorenrannassa. 

Skans­kal­ta peri­tään kaa­voi­tus­hyö­dys­tä 13 mil­joo­naa euroa. Lisäk­si vaih­de­taan maa­ta kau­pun­gin ja Skans­kan välil­lä. Sopi­muk­seen kuu­luu, että Skans­ka luo­vut­taa alu­eel­la ole­vat maa­na­lai­set öljy­säi­liöt Helen Oy:lle läm­pö­akuk­si. Kos­ka en mene kokouk­seen, en jou­du pai­nis­ke­le­maan sen kans­sa, olen­ko täs­sä esteellinen.

Val­tuu­tet­tu Simo­sen aloi­te ympä­ri­vuo­ti­sis­ta kau­pun­ki­pyö­ris­tä ja pyö­rä­tei­den talvikunnossapidosta.

Kau­pun­ki­pyö­rien ympä­ri­vuo­ti­suu­teen löy­tyi yllät­tä­vä han­ka­luus: jos niil­lä ei aje­ta tar­peek­si, nii­den akut pää­se­vät tyh­jen­ty­mään ja jär­jes­tel­mä ei peli­tä. Tur­ku kokei­lee kau­pun­ki­pyö­riä tal­vel­la, joten ehkä kat­som­me, miten sii­nä käy.
Har­ja­suo­laus tekee pyö­rä­teis­tä tal­vel­la­kin hyviä ajaa, muta se on aika kal­lis­ta. 10 000 €/km/talvi

 

69 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 27.2.2018”

 1. Tie­dän tämän ole­van vähän yleis­luon­toi­sem­pi blo­gaus, mut­ta voi­sit­ko vähän vie­lä ava­ta, että mitä se ana­lyy­si pal­jas­ti sii­tä sil­las­ta niin, että osoit­tau­tui huo­nom­mak­si vaih­toeh­dok­si kuin tämä tun­ne­li? Aina­kin jul­ki­suu­des­sa ole­vien luku­jen perus­teel­la kysees­sä on kui­ten­kin sel­keäs­ti hal­vem­pi rat­kai­su, joten pitäi­sin sitä pre­fe­roi­tu­na sii­nä­kin tilan­tees­sa, että se on vähän huo­nom­pi vaih­toeh­to kuin tunneli.

   1. tcrown:
    Voi­si­ko suu­rem­pia kal­te­vuuk­sia hyväk­syä jos oli­si käy­tös­sä his­si? http://www.poma.net/en/solutions‑2/products/cyclocable‑2/

    Pyö­räi­li­jä­nä pidän his­siä oikein hyvä­nä vaih­toeh­to­na, jos ja vain jos se kul­jet­taa minua 15km/h eikä sii­hen tar­vit­se jonot­taa. Tun­ne­li (ja sil­ta, joka on muu­toin huo­no) täyt­tä­vät tämän vaatimuksen.

   2. Mat­ti Kin­nu­nen: Pyö­räi­li­jä­nä pidän his­siä oikein hyvä­nä vaih­toeh­to­na, jos ja vain jos se kul­jet­taa minua 15km/h eikä sii­hen tar­vit­se jonot­taa. Tun­ne­li (ja sil­ta, joka on muu­toin huo­no) täyt­tä­vät tämän vaatimuksen.

    Eihän sinua pyö­räi­li­jä­nä kukaan estä tuon his­sin vie­res­sä pol­ke­mas­ta ilman jonot­ta­mis­ta vaik­ka kol­mea­kymp­piä jos jalois­sa voi­ma vaan riittää?

 2. Haus­kas­ti Hesa­ri­kin kir­joit­taa sil­lan syyk­si pyö­räi­li­jöi­den lais­kuu­den, vaik­ka jo teh­ty sel­vi­tys tuo ihan muut syyt sel­väs­ti näh­tä­viin. Jos Hesa­ri lait­tai­si kuvan sii­tä mitä ramp­pi teki­si Sano­ma­ta­lon edes­sä, niin koko hom­mas­ta ei edes puhut­tai­si. Samoin se että sil­lan pitäi­si kes­tää junan tör­mäi­ly­jä jää ker­to­mat­ta. Pitää­kö syyt­tää Sin­ne­mäen toi­vot­to­man huo­noa kom­mu­ni­koin­ti­ky­kyä ja osaa­mat­to­muut­ta, vai mik­si Rau­ta­va saa pro­pa­goi­da täl­lai­sen jar­ru­tus­hank­keen läpi? Sin­ne­mä­ki tulee todel­la kal­liik­si kau­pun­gil­le, kun ei osaa joh­taa vir­ka­mie­hi­ään, vaan siel­tä tulee yhä samaa ros­kaa auto­paik­ko­jen puo­les­ta ja mikään muu­kaan edis­tyk­sel­li­sem­pi han­ke ei saa tukea. 

  Vih­reä femi­nis­mi, jos­sa nai­nen saa pai­kan vain nai­seu­ten­sa täh­den, syök­see nyt kau­pun­kia taas auto­puo­lu­een jar­ru­mies­ten käsiin. Mik­si Vapaa­vuo­ri on muu­ten se joka kom­men­toi miten Hel­sin­kiä raken­ne­taan ja Sin­ne­mä­ki ei sano mitään? Sit­ten joku vir­ka­mies­po­mo vaa­tii auto­paik­ko­ja yli tar­peen ja kiel­tää kai­ken muun ark­ki­teh­tuu­rin kuin kai­kes­ta rii­su­tun palik­ka­mal­lin. Ihan usko­ma­ton­ta että vih­reil­lä on 14 pro­sen­tin kan­na­tus, kun kenes­tä­kään joh­ta­jas­ta ei ole joh­ta­maan tai sano­maan edes mitään, vaik­ka toi­saal­la ihmi­siä kuo­lee hal­li­tuk­sen takia ja Hel­sin­gis­sä auto­puo­lue dema­rei­neen otti taas val­lan. Ei ihme jos vir­ka­mie­het pitä­vät Sinnemäestä…

 3. HS:ssa esi­tel­tiin YIT:n ja WSP:n suun­nit­te­le­ma sil­ta­vaih­toeh­to, jos­sa sil­ta oli lin­jat­tu mel­ko suo­raan Sano­ma­ta­lon edes­tä (link­ki), mikä voi­si olla ihan toi­mi­va rat­kai­su — Svan­te Ols­so­nin puis­to­ku­ja oli­si sen jat­ko­na var­sin suo­ra yhteys Unio­nin­ka­dul­le . Onko kysees­sä taas saman­lai­nen (viral­lis­ta suun­ni­tel­maa parem­pi) vaih­toeh­to­suun­ni­tel­ma kuin kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta aiem­min esi­tel­tiin? Ase­ma­kaa­vas­sa­han on ellip­sin muo­toi­nen sil­ta lähel­lä Alvar Aal­lon kadun pohjoispäässä.

 4. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005582095.html

  HS ker­too että kokoo­mus, dema­rit ja perus­suo­ma­lai­set tule­vat toden­nä­köi­ses­ti äänes­tä­mään että tun­ne­li palau­te­taan uuteen val­mis­te­luun. Lisä­sel­vi­tyk­siä sil­ta­vaih­toeh­dois­ta vaa­di­taan, vaik­ka luke­ma­ni mukaan ne on jo aika tyh­jen­tä­väs­ti vir­ka­mies­ten puo­les­ta seli­tet­ty (kul­ma on yksin­ker­tai­ses­ti lii­an jyrk­kä, tai sit­ten mäki on lii­an pitkä).

  Rivien välis­tä voi­kin siis lukea että kiin­nos­tus­ta hank­kee­seen ei pal­jon löy­dy (“aika­li­sä­hän” tar­koit­taa käy­tän­nös­sä “ei”). Eihän tämä yllä­tys ole, oli kui­ten­kin alus­ta asti sel­vää että esim. kokoo­mus täl­lai­sia hank­kei­ta vas­tus­taa kai­kel­la voimallaan.

  Noin ylei­ses­ti pitää sanoa että Hel­sin­gin pyö­rä­ver­kos­ton suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen ohja­tut resurs­sit on aivan sur­keal­la tasol­la. Puheet ja tavoit­teet on kyl­lä kovat, mut­ta tun­tuu sil­tä että pää­tök­sen­te­ki­jät odot­ta­vat nii­den toteu­tu­van ilman rahaa.

 5. Bunk­ke­rin “uuden osta­jan” eli IBE:n (inst. tsto. Ber­tel Ekegren Oy) tar­jous on mie­len­kiin­toi­nen. Esit­te­le­vät mm. toi­sen yri­tyk­sen refe­rens­se­jä (EKE), laa­ti­vat niin etu­pai­not­tei­sia mak­sue­rä­tau­lu­koi­ta että kau­pun­ki voi­si menet­tää 13 miljoonaa+kulut jos han­ke kaa­tui­si pur­ku­töi­den jäl­keen (ulos mak­set­tu 21 milj., todel­li­nen teh­dyn työn arvo noin 5 milj., vakuus täs­sä vai­hees­sa vai­hees­sa vain 3 mil­joo­naa). Lisäk­si esit­te­le­vät työ­maa­or­ga­ni­saa­tio­ta jos­sa Kata­ja­no­kal­la­kin Mepan taloa “raken­ta­neen” Tat­rak Oy:n / Lar­mix Oy:n työ­maa­hen­ki­lös­töä, onko­han tar­koi­tus pal­ka­ta kon­kurs­siin men­nyt Tat­rak Oy tai sen seu­raa­ja Lar­mix Oy toteut­ta­maan koh­de? (luke­kaa HS). Ei kai kukaan voi ottaa tuol­lais­ta tar­jous­ta tosissaan.

 6. Olen kave­rei­den kans­sa kau­an miet­ti­nyt, että kevyen lii­ken­teen väy­lä radan ali kan­nat­tai­si raken­taa sen ole­mas­sa ole­van rau­ta­tie­sil­lan ali, joka menee Töö­lön­lah­den ja Eläin­tar­han­lah­den yhdis­tä­vän sal­men yli.

  Se hel­pot­tai­si pyö­räi­lyä todel­la pal­jon ja ei var­maan mak­sai­si kuin mak­si­mis­saan muu­ta­man miljoonan.

  1. Tuo­ta on aiko­jen saat­tees­sa mones­ti ehdo­tet­tu. Ongel­ma on sil­lan mata­luus, eli sen tun­ne­lin lat­tia oli­si Töö­lön­lah­den ala­puo­lel­la. Mut­ta siis muu­ten toki hyvä aja­tus joka tapauk­ses­sa ja täs­tä tun­ne­lis­ta riippumatta.

 7. Sil­ta­vaih­toeh­to on oikein hyvän oloi­nen. Parem­pi kuin tun­ne­li joka hyväl­lä sääl­lä ei tar­joa mitään etu­ja mut­ta huo­nol­la sääl­lä imee itsen­sä täy­teen jou­to­väk… siis elä­män­sä seu­raa­via aske­lei­ta suunnittelevia.

 8. Pal­jon­ko mak­saa suo­lal­la hoi­det­ta­vien auto­kais­to­jen kun­nos­sa­pi­to km/talvi?

 9. Jul­ki­suu­des­sa esiin­ty­neis­sä havain­ne­ku­vis­sa on kuvat­tu ylä­viis­tos­ta laa­ja tasai­nen sil­ta­kan­si ava­ras­sa mai­se­mas­sa, joka saa kor­kean pyö­räi­ly­sil­lan näyt­tä­mään suo­ras­taan idyl­li­sel­tä. Mitä täl­lai­sil­la arki­teh­ti­toi­mis­ton havain­ne­ku­vil­la on tar­koi­tus havainnollistaa?

 10. Pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­nen on men­nyt Hel­sin­gis­sä ihan mah­dot­to­muuk­siin. Kau­pun­ki halu­taan raken­taa täy­teen eri­lai­sia pyö­rä­tei­tä, sil­to­ja ja tun­ne­lei­ta muu­ta­man kesä­kuu­kau­den käyt­töä varten. 

  Lisäk­si tun­ne­lit ja sil­lat hir­vei­ne ramp­pei­neen pilaa­vat kau­pun­ki­ku­vaa ja kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat tai­vai­siin. Täl­lai­sil­la teki­jöil­lä ei kui­ten­kaan näy­tä ole­van mitään mer­ki­tys­tä, kun kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat suun­nit­te­le­vat lii­ken­net­tä vain pyö­rän­ku­vat silmissään.

  1. Pyö­rä­sil­to­ja ja tun­ne­lei­ta:
   Pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­nen on men­nyt Hel­sin­gis­sä ihan mah­dot­to­muuk­siin. Kau­pun­ki halu­taan raken­taa täy­teen eri­lai­sia pyö­rä­tei­tä, sil­to­ja ja tun­ne­lei­ta muu­ta­man kesä­kuu­kau­den käyt­töä varten. 

   Lisäk­si tun­ne­lit ja sil­lat hir­vei­ne ramp­pei­neen pilaa­vat kau­pun­ki­ku­vaa ja kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat tai­vai­siin. Täl­lai­sil­la teki­jöil­lä ei kui­ten­kaan näy­tä ole­van mitään mer­ki­tys­tä, kun kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat suun­nit­te­le­vat lii­ken­net­tä vain pyö­rän­ku­vat silmissään.

   Kyl­lä­hän näi­tä huk­kain­ves­toin­te­ja on jo vaik­ka kuin­ka pal­jon. Män­ty­mäen reu­na tuhot­tiin mil­joo­nain­ves­toin­nil­la, vaik­ka toi­sel­la puo­len katua on jo ennes­tään kak­si pyö­rä­kais­taa. Nyt täl­lä uudel­la pät­käl­lä ei aja juu­ri kukaan, kun kaik­ki käyt­tä­vät van­ho­ja edel­leen. Nor­dens­kiöl­din­ka­dun pyö­rä­kais­toil­la ei näe juu­ri kos­kaan ketään. Tyh­jä­nä ammot­taa. Mut­ta täl­lä hom­mal­la­han on ihan muut tavoit­teet kuin pyö­räi­ly­olo­suh­tei­den parantaminen.

 11. Tuo pol­ku­pyö­rä­tun­ne­li / sil­ta on sen verr­na iso asia, etä eikö­hön se vaa­dia jat­koai­kaa miettimiseen.

  Sil­las­ta en ole jörin innos­tu­nut: Käve­lin kak­si viik­koa sit­ten raik­kaas­sa tal­vi­sääs­sä Kam­pis­ta Fin­lan­dia-talol­le. Sen ver­ran kyl­mää tuu­li osui vas­taan ja mat­kaa, että oli aikaa mie­ti­tä, mitä se tun­tui­si sit­ten kevyen lii­ken­teen sil­lal­la rau­ta­teiu­den pääl­lä. Tuu­li­han on julem­paa korkeammalla.

  Rat­kai­su on tar­koi­tet­tu hyvä­kun­tois­ten lisä­ki hei­kom­pi­kun­toi­sil­le, kuten minun­lai­sel­le­ni 65-vuo­ti­aal­le faa­ril­le. Ei ole alla Jagu­aa­ri eikä ket­te­räs­ti pol­je vaari.

  1. Mark­ku af Heur­lin:
   Käve­lin kak­si viik­koa sit­ten raik­kaas­sa tal­vi­sääs­sä Kam­pis­ta Fin­lan­dia-talol­le. Sen ver­ran kyl­mä tuu­li osui vas­taan ja mat­kaa, että oli aikaa mie­ti­tä, mitä se tun­tui­si sit­ten kevyen lii­ken­teen sil­lal­la rau­ta­tei­den pääl­lä. Tuu­li­han on julem­paa korkeammalla.

   Kyl­mä tuu­li ja pak­ka­nen eivät ole mikään este täl­lai­sel­le pyö­räi­ly­sil­lal­le. Tämä vaa­tii vain hie­man karais­tu­mis­ta, jota voi har­joi­tel­la esi­mer­kik­si tule­val­la kah­den kilo­met­rin pitui­sel­la pyö­rä­sil­lal­la Haka­nie­mes­tä Kruu­nu­vuo­ren­se­län yli Laajasaloon.

   1. Täy­tyy­pä ottaa ohjel­maan. Tois­tais­keis tänöä tav­le­na olen pyö­räil­lyt 5 aste­ne pakkasessa.

    Lau­ri Lorvi

 12. Pyö­rä­sil­to­ja ja tun­ne­lei­ta:
  Pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­nen on men­nyt Hel­sin­gis­sä ihan mah­dot­to­muuk­siin. Kau­pun­ki halu­taan raken­taa täy­teen eri­lai­sia pyö­rä­tei­tä, sil­to­ja ja tun­ne­lei­ta muu­ta­man kesä­kuu­kau­den käyt­töä varten. 

  Kuin­ka mon­ta pyö­rä­sil­taa ja ‑tun­ne­lia Hel­sin­kiin on täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la raken­net­tu? Minul­le ei tule mie­leen yhtään. Ei sil­lä, että nii­tä eri­tyi­sem­min tar­vit­si­si­kaan raken­taa, mut­ta aika­moi­ses­sa vaih­toeh­to­to­del­li­suu­des­sa täy­tyy elää, jos tuol­lais­ta kir­joit­taa. Var­sin­kin kun mer­kit­tä­vä osa suun­ni­tel­mis­ta ei edes pää­dy toteu­tuk­seen asti.

   1. Sil­ta Nor­dens­kiöl­din­ka­dun yli? Se jos­sa tal­vel­la on latu?

 13. Ehdo­te­tun pyö­rä­sil­lan innoit­ta­jak­si mai­nit­tiin Köö­pen­ha­mi­nan Cykels­lan­gen, mut­ta toki tuo tar­vit­si­si enem­män tilaa ympä­ril­leen. Voi­si toi­mia lähem­pä­nä Töö­lön­lah­tea. Toi­min­nal­li­ses­ti tun­ne­li tie­ten­kin on parem­pi, jos­kin kier­re­ramp­pi ja his­si toi­ses­sa pääs­sä ovat vähän har­mil­li­nen ratkaisu.

 14. Itse pidän sil­ta­vaih­toeh­toa parem­pa­na. Tun­ne­lei­hin kerään­tyy her­käs­ti epä­mää­räis­tä aines­ta, jos nii­tä ei teh­dä niin leveäk­si, että molem­mil­la reu­noil­la on liik­kei­tä. Tun­ne­lis­ta tulee suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä vain pit­kä pisuaari.

  Sil­lan osal­ta kan­nat­taa myös sel­vit­tää, voi­ko osak­si sil­taa raken­taa lii­ke­ti­lo­ja? Ne antai­si­vat parem­man suo­jan kuin pel­kät kai­teet huo­nol­la säällä.

 15. Tuo havain­ne­ku­va täy­tyy olla jon­kun vir­ka­mie­hen teke­le, eihän kukaan jär­ke­vä suun­nit­te­li­ja teki­si tuol­lais­ta pila­ri­palk­ki­ru­mi­lus­ta suo­raan 1960 luvul­ta, sil­lan­han voi teh­dä vino­köy­si­ra­ken­tee­na tai muil­la sirom­mil­la raken­ne­ra­ta­kai­suil­la. Tam­pe­reen Lau­kon­sil­ta käy esi­mer­kik­si kevye­no­loi­ses­ta raken­tees­ta, tai vaik­ka Auro­ran­sil­ta, jos­sa on toki aivan tur­haan kik­kail­tu ulko­nä­köä heikentävästi.

  1. Sil­taa kovas­ti mai­nos­te­taan hal­vak­si. Toki ark­ki­teh­dit ja insi­nöö­rit var­mas­ti pys­ty­vät kek­si­mään ele­gant­te­ja rat­kai­su­ja, ja niil­lä on sit­ten hin­ta­lap­pun­sa. Vino­köy­si­sil­ta tuos­sa koh­taa tun­tuu kyl­lä erit­täin kau­kaa hae­tul­ta. Oli­sit siis lait­ta­mas­sa pylo­nit ja köy­si­vi­ri­tel­mät rata­pi­han ja kan­sa­lais­to­rin ylle?

 16. KariS:
  Tuo havain­ne­ku­va täy­tyy olla jon­kun vir­ka­mie­hen teke­le, eihän kukaan jär­ke­vä suun­nit­te­li­ja teki­si tuol­lais­ta pila­ri­palk­ki­ru­mi­lus­ta suo­raan 1960 luvul­ta, sil­lan­han voi teh­dä vino­köy­si­ra­ken­tee­na tai muil­la sirom­mil­la raken­ne­ra­ta­kai­suil­la. Tam­pe­reen Lau­kon­sil­ta käy esi­mer­kik­si kevye­no­loi­ses­ta raken­tees­ta, tai vaik­ka Auro­ran­sil­ta, jos­sa on toki aivan tur­haan kik­kail­tu ulko­nä­köä heikentävästi. 

  Kau­neus on kat­so­jan silmässä 😉 

 17. Töö­lön­lah­den alu­eel­ta halut­tai­siin raken­taa pyö­räi­ly­sil­ta ase­ma­lai­tu­rei­den yli Kai­sa­nie­men puis­toon. Täl­lai­nen mas­sii­vi­nen sil­ta ramp­pei­neen pilai­si sekä Kan­sa­lais­to­rin että Kai­sa­nie­men puis­ton ympä­ris­tön. Myös Kai­sa­nie­mes­tä Sil­ta­saa­reen on kaa­vail­tu Kai­sa­nie­men­lah­den yli raken­net­ta­vaa pyöräsiltaa.

  Täl­lai­set raken­nel­mat eivät sovi Kai­sa­nie­men puis­toon eivät­kä eten­kään Kai­sa­nie­men­lah­del­le, joka on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas­ta mil­jöö­tä ja kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti tär­keä merel­li­nen puistoalue.

 18. > Har­ja­suo­laus tekee pyö­rä­teis­tä tal­vel­la­kin hyviä ajaa, muta se on aika kal­lis­ta. 10 000 €/km/talvi

  Kal­lis­ta jos kysees­sä on yksit­täi­siä, eril­li­siä, pät­kiä. Mut­ta kun 140 km:n baa­na­verk­ko on val­mis, saa­daan 1,4 m€:llä vuo­des­sa koko kau­pun­gin kat­ta­va hyvin ajet­ta­va tal­vi­pyö­räi­ly­ver­kos­to. Sii­tä tuo on minus­ta ihan koh­tuul­li­nen hinta.

 19. Pyö­räi­len päi­vit­täin Roi­hu­vuo­res­ta Kamp­piin Rau­ta­tie­a­se­man edit­se. Työ­mat­ka­ni lyhe­ni­si usean minuu­tin, jos minun ei tar­vit­si­si kier­tään ase­man edes­tä ja pysäh­tyä valoi­hin ja väis­tel­lä jalan­kul­ki­joi­ta, joil­le annan aina tilaa suo­ja­teil­lä. Joten kovas­ti tyk­käi­sin suo­rem­mas­ta reitistä. 

  Muu­ta­ma havainto:
  — yli 5% mäet ovat ikä­viä ja monil­le hei­kom­mil­le pyö­räi­li­jöil­le ehkä­pä jopa syy jät­tää pyö­räi­le­mät­tä. Itse toki jak­san jyr­kem­män­kin mäen, mut­ta mie­luus­ti väl­tän työ­mat­koil­la mäkiä. Joten ei jyrk­kiä ramppeja.
  — sil­lat jää­ty­vät Hel­sin­gis­sä her­käs­ti. Sil­ta näet jääh­tyy maa­ta nopeam­min; ilmas­sa on aina kos­teut­ta. Sil­taa pitäi­si siis tal­vi­kun­nos­sa­pi­tää huo­lel­li­ses­ti. En tie­dä miten se onnis­tui­si. Lun­ta tus­kin voi­si pudo­tel­la alas rai­teil­le, suo­la­liu­os­ta vie­lä vähemmän.
  — mui­den sil­to­jen liuk­kau­den­tor­jun­ta on todel­la huo­noa nykyi­sin Hel­sin­gis­sä. Jyr­käh­kö liu­kas sil­ta ei ole hyvää pyöräilyinfraa
  — Sano­ma­ta­lon ramp­pi vei­si kau­as radas­ta eikä oli­si ehkä kovin hyvä ylei­sim­pien reit­tien suh­teen. Miten sil­tä pää­si­si kir­jas­toon? Miten Fin­lan­dia-talon suun­taan? Miten Elie­li­nau­kiol­le. Kaik­ki eivät ole menos­sa Baanalle.
  EDIT: rei­tin on tul­ta­va jon­ne­kin nykyi­sen tun­ne­lin paik­keil­le Kai­sa­nie­men­puis­tos­sa, kos­ka idäs­tä län­teen mene­vät eivät kier­rä Töö­lön­lah­den ja Tokoin­lah­den sal­men kaut­ta. Var­sin­kaan Sör­näis­ten ran­ta­tiel­tä tulevat.

 20. Auro­ran­sil­taa Nor­dens­kiöl­din­ka­dun yli ei vai­ku­ta kovin onnis­tu­neel­ta. Havain­ne­ku­vis­sa sirol­ta näyt­tä­nyt sil­ta on pai­kal­la aika kol­ho. Kevyt lii­ken­ne käyt­tää edel­leen lii­ken­ne­va­lo­ja kadun yli, sil­lä sil­lan pit­kää nousua on pidet­ty ikä­vä­nä pol­kea tai kävel­lä. Monet var­mas­ti tyk­käi­si­vät pai­kas­ta ilman kal­lis­ta siltaa.

  Toi­vot­ta­vas­ti samaa vir­het­tä ei tois­te­ta Rau­ta­tie­a­se­man ympä­ris­tös­sä. Tun­ne­li oli­si huo­maa­mat­to­mam­pi; tur­val­li­suus kui­ten­kin arve­lut­taa. Jo nyt rato­jen alta kul­ke­va käve­ly­tun­ne­li tun­tuu tur­vat­to­mal­ta, eikä sitä käy­tä mielellänsä.

  1. Auro­ran­sil­ta ja alla ole­va tien yli­tys vas­taa­vat eri tarpeisiin.

   Itse sil­ta­han on pyö­räi­li­jän kan­nal­ta suo­ras­taan nero­kas, sil­lä molem­mis­sa päis­sä nous­taan sen ver­ran kor­keal­le kal­lioil­le, että ener­gi­aa ei tar­vit­se käyt­tää itse sil­lan yli­tyk­seen juu­ri lain­kaan, jos vain on muis­ta­nut täyt­tää mum­mo­pyö­rän kumit ja uskal­taa ajaa hie­man­kin yli 15 km/h. Suo­sit­te­len kokeilemaan.

 21. En tie­dä onko hutais­ten teh­dyil­lä sel­vi­tyk­sil­lä ja vir­heel­li­sil­lä suun­ni­tel­mil­la tar­koi­tus ohja­ta päät­tä­jiä vai mik­si esil­lä ole­va aineis­to ei oikein täsmää

  Esi­mer­kik­si esi­te­tyis­sä suun­ni­tel­mis­sa (Pii­rus­tus 30855/400 leik­kaus A‑A) tun­ne­lin poh­ja on mer­kit­ty tasoon +1,79 ja sisään­ajo taas mer­kit­ty tasoon +3,5, eli nousua tulee 1,7m. Niin­pä kier­re­ramp­pi­kin on koh­tuul­li­sen lyhyt. 

  Mut­ta mah­tuu­ko tun­ne­li oikeas­ti tuo­hon? Poh­ja siis suunn­mi­tel­mien mukaan tasos­sa +1,79, sii­hen vapaa kor­keus 3,2, ollaan jo +5m meren­pin­nas­ta. Beto­ni­ra­ken­ne tun­ne­lin kan­nes­sa vaa­ti­nee aina­kin 50cm ja radan raken­teet saman, sil­loin ollaan jo tasol­la +6 meren­pin­nas­ta. Eli tun­ne­lin suu oli­si 2,5 m rato­jen tasoa alempana. 

  Onko siis tar­koi­tus kai­vaa mont­tu jos­sa spi­raa­li­ramp­pi on vai miten suun­ni­tel­maa pitää lukea? Sil­mä­mää­räi­ses­ti tar­kas­tel­tu­na kun alu­eel­la liik­kuu, niin rata on kuta­kuin­kin samas­sa tasos­sa katua­lu­een kans­sa. Vai onko vaan vää­ril­lä läh­tö­tie­doil­la (eli siis tun­ne­li tulee­kin alem­mas, ja kier­re­ramp­pi vas­taa­vas­ti pidem­mäk­si) tar­koi­tus saa­da “mie­lei­nen” pää­tös. Näin­hän Län­si­met­ron koh­dal­la pal­jol­ti tapah­tui. Suun­ni­tel­mia tar­ken­net­tiin ja hin­ta nousi. Tämän tun­ne­lin met­ri­hin­ta muu­ten on 40% kor­keam­pi kuin oli Län­si­met­ron met­ri­hin­ta, se anta­nee käsi­tyk­sen mitä täs­sä rahan­käy­tös­sä veron­mak­sa­ja taas maksaa.

  1. KariS:
   Mut­ta mah­tuu­ko tun­ne­li oikeas­ti tuo­hon? Poh­ja siis suunn­mi­tel­mien mukaan tasos­sa +1,79, sii­hen vapaa kor­keus 3,2, ollaan jo +5m meren­pin­nas­ta. Beto­ni­ra­ken­ne tun­ne­lin kan­nes­sa vaa­ti­nee aina­kin 50cm ja radan raken­teet saman, sil­loin ollaan jo tasol­la +6 meren­pin­nas­ta. Eli tun­ne­lin suu oli­si 2,5 m rato­jen tasoa alempana. 

   Kyl­lä tuo leik­kaus on koh­tuul­li­sen oikein teh­ty ja tun­ne­li mah­tuu pai­kal­le. Poh­ja on noin 1,7 met­riä mii­nuk­sel­la, nol­la­ta­so näkyy leik­kauk­ses­sa. Se TSV-mer­kin­tä tar­koit­taa tasaus­vii­vaa ja etu­merk­ki on vain väärin.

   1. Vil­le: Kyl­lä tuo leik­kaus on koh­tuul­li­sen oikein teh­ty ja tun­ne­li mah­tuu pai­kal­le. Poh­ja on noin 1,7 met­riä mii­nuk­sel­la, nol­la­ta­so näkyy leik­kauk­ses­sa. Se TSV-mer­kin­tä tar­koit­taa tasaus­vii­vaa ja etu­merk­ki on vain väärin.

    Siis mitä? Leik­kauk­ses­sa lukee +1,79. Oikea kor­ko onkin ‑1,79. Siis pää­tös­tä teh­dään noin 3,4 met­riä vää­rään kor­koon suun­ni­tel­lul­la esit­te­ly­ma­te­ri­aa­lil­la? No, sat­tuu­han sitä, KSV:lle ihan peni vir­he tämä vie­lä on. 

    Sekin on mie­len­kiin­toi­nen yksi­tyis­koh­ta, että spi­raa­li­ram­pin 5% jyrk­kyys on ulko­ke­hän kal­te­vuus. Se taas tar­koit­taa, että 4,5 met­rin pyö­rä­baa­nan levey­del­lä sisä­ke­hä nousee 7% jyrk­kyy­del­lä, kes­ki­mää­rin ramp­pi on 6%. Kos­ka ylös ja alas ei voi­da ajaa samaa kais­taa, ja yksin­ker­tai­nen­kin ymmär­tää, että alas on men­tä­vä ulko­lai­taa ihan tur­val­li­suus­syis­tä, niin ram­pin todel­li­nen nousu ylös mene­vää kais­taa onkin jos­sain 6–7% haa­ru­kas­sa. Mik­si sii­tä­kin anne­taan vää­rä kuva materiaalissa? 

    Tuol­lai­nen tahal­li­nen huo­li­mat­to­muus ja vir­heet mate­ri­aa­lis­sa on ikä­vää. Kan­na­tan pyö­räi­lyn olo­suh­tei­den paran­ta­mis­ta, mut­ta sil­loin pitää asiat esit­tää rehel­li­ses­ti ja oikein, eli ei 3,4 met­riä vää­rään kor­keu­teen tai vää­rän kuvan todel­li­sis­ta ram­pin kal­te­vuuk­sis­ta anta­vil­la tiedoilla.

 22. Jät­kä­saa­ren tont­ti­vuo­krat eivät ole herät­tä­neet suu­rem­pia into­hi­mo­ja. Kum­mal­lis­ta. Asuin­tont­tien las­ken­nal­li­nen tont­ti­vuo­kra 2.9 e/m2/kk. Auto­paik­ko­jen las­ken­nal­li­nen tont­ti­vuo­kra 0.075 e/m2/kk. Auto­paik­ka­ton­tin koko 4200 m², samal­la 2 — 2.5 tont­ti­te­hok­kuu­del­la kuin asuin­ton­tit, park­ki­ta­lon vuo­si­vuo­kra on noin 7500 euroa/v. Asuin­ta­lo tuol­la ton­til­la mak­sai­si noin 300 000 euroa vuo­des­sa vuo­kraa kau­pun­gil­le. Kol­men pysä­köin­ti­ton­tin sub­ven­tio mak­saa 25 vuo­des­sa saman kuin pyö­räi­ly­tun­ne­li steissille.

  1. 1) auto­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen maan­pin­nal­le omik­si raken­nuk­sik­seen on koh­tuul­li­sen höl­mö ratkaisu

   2) tont­tien vuo­kraus myy­mi­sen sijaan on koh­tuul­li­sen höl­mö ratkaisu

   Mikä tuos­sa meni oikein?

   1. Tont­ti pitää vuo­kra­ta oikeal­la hin­nal­la. Se on ihan saman­lais­ta maa­ta kuin ne asuintontitkin.

 23. Kos­ka en ole henl­sin­ki­läi­nen, nin en voi kom­men­toi­da tuo­ta pul­ku­pyö­rä­tun­ne­li-/sil­ta­jut­tua muu­toin kuin että höl­mö­läi­sen hom­maa molem­mat! Pyö­räi­li­jät ja jalan­kul­ki­jat sai­si­vat olla tyy­ty­väi­siä että radan ali pää­see jo nyt yhtä tun­ne­lia pit­kin, ja radan yli Lin­nun­lau­lus­sa. Pol­ku­pyö­rän talut­ta­mi­nen nykyis­tä tun­ne­lia pit­kin ei voi vie­dä koh­tuut­to­mas­ti aikaa.

  Jos tun­ne­li kui­ten­kin raken­ne­taan, kai­va­kaa se niin leveäk­si ja kor­keak­si että sii­hen mah­tuu rai­tio­vau­nu. Hel­sin­ki saat­taa tar­vi­ta jonain päi­vä­nä rai­tio­tie­yh­tey­den rata­pi­han poik­ki kun Kai­vo­ka­dun kapa­si­teet­ti lop­puu. Myös vaih­ta­mi­nen lähi­ju­nan ja rai­tio­vau­nun välil­lä sujui­si sil­loin hel­pom­min jos lai­tu­ril­ta pää­si­si suo­raan raikkapysäkille.

  1. Nopein reit­ti pyö­räi­li­jäl­le kul­kee nyt ase­man edes­tä. Sen pitäi­si olla help­po yhteys, kos­ka sii­nä on eril­li­nen, sel­keäs­ti mer­kit­ty pyö­rä­tie, mut­ta jalan­kul­ki­jat eivät kun­nioi­ta sitä. Se on nyt vaa­ral­li­nen molemmille.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Nopein reit­ti pyö­räi­li­jäl­le kul­kee nyt ase­man edes­tä. Sen pitäi­si olla help­po yhteys, kos­ka sii­nä on eril­li­nen, sel­keäs­ti mer­kit­ty pyö­rä­tie, mut­ta jalan­kul­ki­jat eivät kun­nioi­ta sitä. Se on nyt vaa­ral­li­nen molemmille.

    Ase­man eteen sai­si riit­tä­väs­ti tilaa kevyel­le lii­ken­teel­le, jos park­ki­pai­kat poistettaisiin.

    Noin muu­ten Silf­ver­ber­gin idea rai­tio­vau­nun kul­jet­ta­vas­ta tun­ne­lis­ta on erin­omai­nen ja kan­na­tet­ta­va! Pisa­raa ei kui­ten­kaan saa­da aikaan vie­lä vuo­si­kym­me­niin ja nykyi­sel­lään vaih­to lähi­lii­ken­ne­lai­tu­reil­ta rai­tio­vau­nuun on sur­ku­hu­pai­san huo­no: pit­kä, mut­kai­nen ja estei­nen, eli juu­ri niin kuin Hel­sin­gis­sä on tapana.

   2. ant­ti:
    Ase­man edes­tä vie­lä mah­tuu joten­kin, aina­kin noin peri­aat­tees­sa, mut­ta jos vaik­ka Baa­nan suun­taan yrit­tää niin Kai­vo­ka­dul­la pyö­rä­tie alkaa/loppuu kes­ken kai­ken ja sit­ten on taas ihmeis­sään mis­tä pitäi­si ajaa min­ne päin.

    https://www.google.fi/maps/@60.170457,24.9400971,3a,36.3y,285.11h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sb0jIPbhESU4IcN9WipKMeQ!2e0!7i13312!8i6656

    https://www.google.fi/maps/@60.1705043,24.9396494,3a,75y,23.58h,70.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sREWy7sjAUCBpDF8anxtk3Q!2e0!7i13312!8i6656

   3. J.lu: Ase­man eteen sai­si riit­tä­väs­ti tilaa kevyel­le lii­ken­teel­le, jos park­ki­pai­kat poistettaisiin… 

    Kuten Osmo tote­si, eivät ne park­ki­pai­kat ole ongel­ma vaan ne too­pet jalankulkijat.

   4. Jos nii­tä park­ki­paik­ko­ja ei oli­si, jalan­kul­ki­joi­den ja fil­la­rei­den ris­ti­rii­ta oli­si todel­la help­po rat­kais­ta. Park­ki­pai­kat kui­ten­kin ovat sii­nä vain tila­päi­ses­ti, kos­ka Kruu­nu­ra­ti­koi­den päät­tä­ri kar­kot­taa ne sieltä.

 24. Käve­li­jöi­tä bas­nal­la on aina­kin kym­men­ker­tai­ses­ti pyö­räi­li­jöi­hin ja näi­den väy­lä on har­ja­suo­lat­tu. Sadat käve­li­jät saa liu­kas­tel­la soh­jos­sa ja jääs­sä. Aijuu las­ku­ri las­kee vai pyö­räi­li­jät, ne on niin pal­jon parem­paa väkeä.

 25. Sin­ne­mäel­le voit toi­mit­taa seu­raa­vat ter­kut: Kal­lion kau­pun­gin­osaan on täy­sin mah­do­ton­ta ajaa nouse­mat­ta ylä­mä­keen. Jyrk­kiä­kin nousu­ja on ja tähän men­nes­sä ei vie­lä yksi­kään “fysii­kan laki” tul­lut esteeksi. 

  Ja toi­nen jut­tu. Ne hie­not uudet fil­la­ri­te­li­neet, joi­ta vii­me vuon­na pika­vauh­tia asen­net­tiin ympä­ri kau­pun­kia, eivät var­maan ole tar­koi­te­tut ympä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön. Aika­mois­ta lumi­jää­kök­köä on jokai­ses­sa täl­lä het­kel­lä ja tal­vi­pyö­räi­liät eivät nii­tä voi käyt­tää. Eikö nii­tä oli­si voi­nut suun­ni­tel­la irro­tet­ta­vik­si ja uudel­leen asen­net­ta­vik­si kun ihmi­set taas alka­vat pyö­räil­lä jos­kus touko-kesäkuussa?

  1. Tuon sil­ta­vaih­toeh­don suu­rin ongel­ma ei ole nousun jyrk­kyys, vaan tuon ram­pin este­vai­ku­tus. Se sul­kee tosia­sias­sa pää­syn Oodiin kir­ja­son vilk­kaim­mak­si ole­te­tus­ta sisään­käyn­nis­tä ja pilaa muu­ten­kin Kan­sa­lais­to­rin. Myös Musiik­ki­ta­lon puo­lei­nen Sano­ma­ta­los­ta jou­dut­tai­siin sul­ke­maan. Tätä sil­ta­vaih­toeh­toa ei siis tosia­sias­sa ole olemassa.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tuon sil­ta­vaih­toeh­don suu­rin ongel­ma ei ole nousun jyrk­kyys, vaan tuon ram­pin este­vai­ku­tus. Se sul­kee tosia­sias­sa pää­syn Oodiin kir­ja­son vilk­kaim­mak­si ole­te­tus­ta sisään­käyn­nis­tä ja pilaa muu­ten­kin Kan­sa­lais­to­rin. Myös Musiik­ki­ta­lon puo­lei­nen Sano­ma­ta­los­ta jou­dut­tai­siin sul­ke­maan. Tätä sil­ta­vaih­toeh­toa ei siis tosia­sias­sa ole olemassa.

    Sil­ta- ja tun­ne­li­vaih­toeh­to­jen ylä/alamäkien todel­li­nen ero on 1,2 m. (sil­ta tasos­sa +10 kuten KSV ker­too). Siis sil­lal­le nous­tai­siin maan­pin­nal­ta 1,2 m enem­män kuin mitä tun­ne­lis­ta nous­taan maan­pin­nal­le. Yhtä hyvin se sil­lal­le nousu voi­daan lait­taa kier­re­ram­pik­si vaik­ka­pa ellip­sin muo­toon niin saa­daan se 1,2 m yhdel­lä kier­rok­sel­la lisät­tyä. Ei pyö­räi­li­jöil­le tuol­la erol­la pitäi­si olla mer­ki­tys­tä, vain onko juu­ri tuos­sa se raja, jon­ka hel­sin­ki­läi­nen pyö­räil­jä jak­saa ajaa ylämäkeen

    Tun­ne­li­ram­pin­kin todel­li­nen jyrk­kyys on jos­sain 6–7% haa­ru­kas­sa nousu­kais­tal­la (sisem­mäl­lä puo­lik­kaal­la), joten Sin­ne­mäel­tä vetoa­mi­nen nousun jyrk­kyy­teen sil­lan torp­paa­mi­ses­sa osoit­taa asian­tun­te­mat­to­muut­ta ja heik­koa pereh­ty­nei­syyt­tä asiaan.

   2. Mikä estää pyö­räi­li­jöi­tä käyt­tä­mäs­tä nykyis­tä rata­pi­han ali­kul­ku­tun­ne­lia, pyö­rää rei­lut 100 met­riä talut­ta­mal­la? Kai­sa­nie­men pääs­sä on help­po­käyt­töi­nen luis­ka, mut­ta sel­lai­nen tai­taa puut­tua Elie­li­nau­kion puo­lel­ta. Tar­vit­ta­va luis­ka syn­tyi­si var­maan yhdel­lä miljoonalla.

    Omien käyt­tö­ko­ke­mus­te­ni mukaan nykyi­seen tun­ne­liin mah­tuu hyvin pyöräntaluttajia.

   3. Talut­ta­mi­nen on hidas­ta ja fil­la­rin kan­ta­mi­nen rap­pusia pit­kin on ras­kas­ta. Sik­si tuo­ta yhteyt­tä ei juu­ri kukaan käy­tä vaan kier­re­tään ase­man ete­lä­puo­lel­ta jalan­kul­ki­joi­den seas­sa. Tuli­si­ko mie­leen esit­tää autoi­li­joil­le, että näi­den pitäi­si sam­mut­taa moot­to­ri ja työn­tää auto­aan 200 metriä. 

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Talut­ta­mi­nen on hidas­ta ja fil­la­rin kan­ta­mi­nen rap­pusia pit­kin on ras­kas­ta. Sik­si tuo­ta yhteyt­tä ei juu­ri kukaan käy­tä vaan kier­re­tään ase­man ete­lä­puo­lel­ta jalan­kul­ki­joi­den seas­sa. Tuli­si­ko mie­leen esit­tää autoi­li­joil­le, että näi­den pitäi­si sam­mut­taa moot­to­ri ja työn­tää auto­aan 200 metriä. 

    Hah­hah. Siis 100 met­rin talut­ta­mi­nen on hidas­ta! Pyö­räil­len sääs­tö talut­ta­mi­seen ver­rat­tu­na tuol­la mat­kal­la on noin 40 sekun­tia. On kii­rei­siä ihmi­siä nuo pyö­räi­li­jät ja täy­tyy olla eri­tyi­sen hyvä­tu­loi­sia, jot­ta 26 mil­joo­naa oli­si perus­tel­tua tör­sä­tä uuteen tun­ne­liin tuon ajan­sääs­tön takia. Sii­nä talu­tel­les­sa­han voi­si vaik­ka somet­taa eli käyt­tää ajan tehokkaasti.

    Kai­sik­sen pääs­sä ei ole por­tai­ta. Sin­ne Elie­lin pää­hän ehdo­tin luis­kan raken­ta­mis­ta eli uusi ulos­tu­lo luis­kal­la varustettuna.

    Kaik­kein hal­vin vaih­toeh­to on lait­taa pyö­räi­ly­kiel­to noin 100 met­rin mat­kal­le Kai­vo­ka­dun var­teen niin pääs­tään eroon Suo­men vilk­kaim­man käve­ly­pai­kan vaa­ra­ti­lan­teis­ta. Ei kun taluttamaan.

    Ja vie­lä yksi isom­pi visio. Kate­taan koko rata­pi­ha Tokoin­ran­taan saak­ka. Syn­tyi­si val­ta­vas­ti Suo­men kal­leim­mal­le pai­kal­le raken­nusoi­keut­ta ja sin­ne mah­tui­si pyö­rä­tei­tä pit­kin ja poi­kin. Kai­sa­nie­men puis­to, katet­tu rata­pi­ha ja Töö­lön­lah­den puis­to muo­dos­tai­si yhden suu­ren koko­nai­suu­den Oop­pe­ra­ta­lol­le tai oikeas­taan Eläin­tar­haan saak­ka. Näin saa­tai­siin vih­doin rata­pi­ha pois rumen­ta­mas­ta maan tär­kein­tä neliö­ki­lo­met­rin puolikasta.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tuon sil­ta­vaih­toeh­don suu­rin ongel­ma ei ole nousun jyrk­kyys, vaan tuon ram­pin estevaikutus. 

    Kyl­lä se jyrk­kyys­kin vai­kut­taa, kos­ka pyö­räi­li­jät pyr­ki­vät opti­moi­maan liikkeensä.

    Jyr­kem­pi mäki = kovem­mat vauhdit.

    Fil­la­ri liik­kuu lihas­voi­mal­la, ja luon­tai­ses­ti pyö­räi­li­jä pyr­kii mak­si­moi­maan liik­keen jat­ku­vuu­den edut. Tur­hat pysäh­dyk­set ja hidas­te­lut ovat pyö­räi­li­jäl­le myrkkyä.

    Ennen ylä­mä­keä kerä­tään mah­dol­li­si­man pal­jon vauh­tia, ja ala­mäes­tä saa­tu lii­ke-ener­gia pyri­tään hyö­dyn­tä­mään mah­dol­li­si­man tehokkaasti.

    Sik­si jyr­kän sil­lan alkaminen/päättyminen johon­kin ihmis­ten täyt­tä­mäl­le aukiol­le kuul­los­tai­si todel­la typerältä.

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tuon sil­ta­vaih­toeh­don suu­rin ongel­ma ei ole nousun jyrk­kyys, vaan tuon ram­pin este­vai­ku­tus. Se sul­kee tosia­sias­sa pää­syn Oodiin kir­ja­son vilk­kaim­mak­si ole­te­tus­ta sisään­käyn­nis­tä ja pilaa muu­ten­kin Kan­sa­lais­to­rin. Myös Musiik­ki­ta­lon puo­lei­nen Sano­ma­ta­los­ta jou­dut­tai­siin sul­ke­maan. Tätä sil­ta­vaih­toeh­toa ei siis tosia­sias­sa ole olemassa.

    Jos ongel­ma on “ruma” ramp­pi, niin sen rat­kai­see se, että sii­tä teh­dään kaunis.
    Ja kat­so, yhtäk­kiä ramp­pi tuo­kin lisä­ar­voa, eikä siis vie nykyis­tä “tyh­jän aukion” arvoa.

    Lisäk­si Sano­ma­ta­lon työ­mat­ka­fil­la­roi­jat toi­vot­tai­si­vat ter­ve­tul­leek­si talon ja ram­pin väliin (ja ehkä vie­lä ram­pin alle) aida­tun, val­von­ta­ka­me­roi­dun fil­la­ri­par­kin. Jos käyt­töä halut­tai­siin laa­jen­taa, niin kul­ku voi­si olla esim. matkakortilla.

    Sil­lan isoin ongel­ma on itä­pään sadan met­rin ramp­pi pohjoiseen.
    Ehkä fik­sum­pi oli­si­kin, jos sil­ta jat­kai­si suo­raan itään vesial­taan yli ja sii­tä jat­kui­si väy­lät kaik­kiin ilman­suun­tiin? Onhan tämä vaih­toeh­to tut­kit­tu, onhan?

    Tun­ne­lin ongel­ma on kier­re­ramp­pi, sii­tä pitäi­si tol­la rahal­la pääs­tä eroon. Siir­re­tään sit­ten Eliel-par­kin luis­kaa, jos tarvis.

    Ja sit­ten toi­saal­ta, jos nykyis­tä tun­ne­lia leven­tää 80 sent­tiä, niin se on saman­le­vyi­nen, kuin tule­va tun­ne­li. Ei ihan hir­veen kova hom­ma lou­hia? Kun tun­ne­lis­sa on por­taat toi­sel­la ja his­sit toi­sel­la puo­lel­la, niin näi­den koh­dal­le suo­ja­tie koro­te­tun pyö­rä­tien yli ja väy­lä on ihan riit­tä­vän tur­val­li­nen ja pal­jon tur­val­li­sem­pi kuin 99% kevyen lii­ken­teen väylistä.

    Kun fil­la­ri­tun­ne­li tulee­kin huo­mat­ta­van hal­vak­si nykyi­ses­sä tun­ne­lis­sa, niin voi­daan samal­la raken­taa toi­nen tun­ne­li Töö­lön­lah­den rau­ta­tie­sil­lan ali ja pääs­tään eroon kier­re­ram­pis­ta. Kol­me kär­päs­tä yhdel­lä iskulla!

   7. Olkoon ramp­pi kuin­ka kau­nis tahan­sa, se on kul­kues­te. Se on sii­nä olen­nais­ta. Se sul­kee esi­mer­kik­si Oodin ete­läi­sen oven.

   8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Olkoon ramp­pi kuin­ka kau­nis tahan­sa, se on kul­kues­te. Se on sii­nä olen­nais­ta. Se sul­kee esi­mer­kik­si Oodin ete­läi­sen oven.

    Mon­ta­ko met­riä sil­taa pitäi­si piden­tää, jot­ta se ei “sul­je” Oodin ete­läis­tä ovea?

   9. toke: Ehkä fik­sum­pi oli­si­kin, jos sil­ta jat­kai­si suo­raan itään vesial­taan yli ja sii­tä jat­kui­si väy­lät kaik­kiin ilman­suun­tiin? Onhan tämä vaih­toeh­to tut­kit­tu, onhan?

    Kai­sa­nie­men puis­to on käsit­tääk­se­ni suo­jel­tu, mihin tuos­sa viras­ton diae­si­tyk­ses­sä sil­ta­vaih­toeh­toa kos­kien myös vii­ta­taan. Altaan yli ei ihan noin vain pökäis­tä sil­taa, ja viras­to enna­koi, että poh­joi­seen mene­väs­tä ram­pis­ta­kin tuli­si valituksia.

   10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tuon sil­ta­vaih­toeh­don suu­rin ongel­ma ei ole nousun jyrk­kyys, vaan tuon ram­pin este­vai­ku­tus. Se sul­kee tosia­sias­sa pää­syn Oodiin kir­ja­son vilk­kaim­mak­si ole­te­tus­ta sisään­käyn­nis­tä ja pilaa muu­ten­kin Kan­sa­lais­to­rin. Myös Musiik­ki­ta­lon puo­lei­nen Sano­ma­ta­los­ta jou­dut­tai­siin sul­ke­maan. Tätä sil­ta­vaih­toeh­toa ei siis tosia­sias­sa ole olemassa.

    Lau­ta­kun­ta oli eri mieltä!

    Kan­sa­lais­to­ri-Kai­sa­nie­mi kevyen­lii­ken­teen yhteys­rat­kai­su palau­te­taan uuteen val­mis­te­luun siten, että nyt esi­te­tyn tun­ne­li­vaih­toeh­don rin­nal­le teh­dään ver­tai­lu­kel­poi­set, saman tasoi­set suun­ni­tel­mat myös sil­ta­vaih­toeh­dois­ta syys­kuu­hun 2018 men­nes­sä. Kes­kei­si­nä kri­tee­rei­nä yhteys­rat­kai­sus­sa ovat lii­ken­teen suju­vuus, tur­val­li­suus ja taloudellisuus.”

    Voit­ti 7–6.

   11. Tämä oli “palau­tus”, mut­ta kos­ka kaik­ki tuo on jo tut­kit­tu, kyse oli hank­keen hylkäämisestä.

   12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tämä oli “palau­tus”, mut­ta kos­ka kaik­ki tuo on jo tut­kit­tu, kyse oli hank­keen hylkäämisestä.

    Näin­hän se on, nyt lyk­käyk­sen muo­dos­sa ja sit­ten syk­syl­lä teh­dään se lopul­li­nen viral­li­nen hylkäys.

    Sur­ku­hu­pai­sa jut­tu on, että jos jos­tain syys­tä lau­ta­kun­nan mie­li syk­syl­lä muut­tuu, se saat­taa mak­saa kau­pun­gil­le mil­joo­nia (sel­vi­tyk­ses­sä luki että jos tun­ne­li raken­ne­taan ennen kuin junat pite­ne­vät niin sääs­te­tään mon­ta mil­joo­naa — tämän vii­vy­tyk­sen jäl­keen se tai­taa olla hyvin epätodennäköistä).

 26. Kai­sa­nie­men puis­toon ei pitäi­si raken­taa sen enem­pää kym­me­niä mil­joo­nia mak­sa­via pyö­rä­sil­to­ja kuin tun­ne­lei­ta­kaan. Kau­pun­gin oli­si jo aika lopet­taa mie­let­tö­mäk­si men­nyt pyö­räi­ly­väy­lien raken­ta­mi­nen ja antaa pyö­räi­li­jöi­den pyö­räil­lä maan pääl­lä nykyi­siä pyö­rä­tei­tä käyttäen.

 27. Yksi ongel­ma on sekä tun­ne­lis­sa että sil­las­sa: viras­ton ana­lyy­sis­sa tode­taan, että puis­to­rei­tit eivät ole kel­vol­li­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä, joten Kan­sal­lis­teat­te­rin takaa ainoa var­tee­no­tet­ta­va reit­ti jat­kuu Kai­sa­nie­men Puis­to­ku­jaa pit­kin poh­joi­seen. Luon­te­va yhteys itä­suun­taan puut­tuu ja ete­lään­kin päin yhtey­des­sä on toi­vo­mi­sen varaa. Ehkä näi­tä voi­daan kehit­tää. Pelk­kä yhteys radan ali ei riitä.

 28. Eri­tyis­tä fil­la­ri­tun­ne­lis­sa on nyös se, että nyt olem­me saa­neet antaa itsel­lem­me tie­dok­si, että pol­ku­pyä­rän pysä­köin­ti­paik­ka mak­saa yli kymppitonnin!

  1. toke:
   Eri­tyis­tä fil­la­ri­tun­ne­lis­sa on nyös se, että nyt olem­me saa­neet antaa itsel­lem­me tie­dok­si, että pol­ku­pyä­rän pysä­köin­ti­paik­ka mak­saa yli kymppitonnin!

   Aika rap­sak­ka hin­ta. Jos neliö­hin­to­ja ajat­te­lee, niin tuon perus­teel­la kenen­kään ei pitäi­si olla mitään vali­tet­ta­vaa alle 100 k€ autopaikoista…

 29. Kul­ku­rei­tin suun­nit­te­lus­sa on fak­kiin­nut­tu lii­kaa aja­tuk­seen, että se tuli­si suu­rin­piir­tein nykyi­sen ali­ku­lun koh­dil­le. Sekä ehdo­tet­tu uusi tun­ne­li että sil­ta tuli­si­vat ko. paik­kaan, joka on huo­no. Län­nen puo­lel­la ovat kan­sa­lais­to­rin ja Oodin jalan­kul­ki­jat ja idän puo­lel­la Kai­sa­nie­men puis­ton kapeat väylät.

  Ainoa tapa teh­dä toi­mi­vaa baa­na­ta­sois­ta reit­tiä on teh­dä se Kai­sa­nie­men­ran­taan, ja ohja­ta pyö­rä­lii­ken­ne sin­ne. Ja täl­löin ali­kul­kua­kaaan ei ole tar­peen tai jär­ke­vää teh­dä ase­man sump­puun, vaan poh­joi­sem­mak­si, lähel­le Töö­lön­lah­den rantaa.

 30. Smith-Pol­vi­sen poi­ka — Hel­sin­gin pol­ku­pyö­räi­ly­suun­ni­tel­mat. Edis­tys ei lopu ennen kuin Hel­sin­gis­sä voi pyö­räil­lä joka paik­kaan 1% ala­mä­keä myö­tä­tuu­les­sa men­nen tul­len kesä­vaat­teis­sa ympä­ri vuo­den. Kus­tan­nuk­sis­ta välittämättä. 

  Hel­sin­gin­ka­dun ylä­mä­keen pitää saa­da mat­to­his­si ylös ettei sii­nä väsy. Ja ala­mä­keen men­täes­sä shi­kaa­ne­ja esim. 3 met­rin välein. 

  Puo­li­va­ka­vas­ti: 5 vuot­ta täs­tä ja kaik­ki ne “pyö­räi­li­jät” joil­la ei ole rei­sis­sä jerk­kua aja­vat kii­na­lai­sil­la säh­kö­pyö­ril­lä jol­loin on ihan sama onko nousu 5% vai 5,5%. Kun­han läm­mi­tet­ty­jä park­ki­hal­le­ja ja ilmai­sia lataus­pis­tei­tä löy­tyy riit­tä­väs­ti. Mut­ta se jouk­ko joka oikeas­ti pyö­räi­lee mut­ta ei jak­sa pol­kea on aika pieni.

  1. Puo­li­va­ka­vas­ti: 5 vuot­ta täs­tä ja kaik­ki ne “pyö­räi­li­jät” joil­la ei ole rei­sis­sä jerk­kua aja­vat kii­na­lai­sil­la säh­kö­pyö­ril­lä jol­loin on ihan sama onko nousu 5% vai 5,5%. Kun­han läm­mi­tet­ty­jä park­ki­hal­le­ja ja ilmai­sia lataus­pis­tei­tä löy­tyy riit­tä­väs­ti. Mut­ta se jouk­ko joka oikeas­ti pyö­räi­lee mut­ta ei jak­sa pol­kea on aika pieni.

   Tar­koi­tus oli­si, että kaik­ki voi­si­vat pyö­räil­lä, myös osta­mat­ta sähköpyörää. 

   Sil­lan ongel­mat ovat vain osin jyrk­kyy­des­tä, mut­ta myös tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta ja sii­tä, ettei sil­ta nyt vaan sovi Sano­ma­ta­lon ja Oodin väliin. Mut­ta mitä­pä näis­tä, onhan se kivem­paa “nok­ke­las­ti” las­kea leik­kiä “pyö­räi­li­jöis­tä”.

 31. Vähän vie­lä tunneli/silta asi­aa. Vaik­ka aktii­vi­se­na pyö­räi­li­jä­nä ylä­mäet ovat pyö­räi­lyn koho­koh­tia, sil­ti eni­ten ärsyt­tää se, että toi­si­naan isot­kin ala­mäet päät­ty­vät ris­teyk­seen, jos­sa on jar­ru­tet­ta­va. Baa­nan alus­sa ja kan­sa­lais­to­ril­la pyö­räil­lee­nä, se on jo nyt haas­ta­va paik­ka. Pyö­rät ja jalan­kul­ki­jat mene­vät ris­tiin ras­tiin. Voin vain kuvi­tel­la, että sii­hen pis­tee­seen tul­tai­siin rap­sak­kaa vauh­tia ala­mä­keä, sitä huu­toa ja ham­mas­ten kiris­tys­tä, puo­lin ja toi­sin. (Mie­les­tä­ni lähes aina kun jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät sät­ti­vät toi­si­aan, vika on raken­teel­li­nen, väy­lien suun­nit­te­lus­sa. Vrt. Tur­ku: Län­ti­nen ran­ta­tie.) Sik­si tun­ne­li­vaih­toeh­to, jos­sa lopus­sa nous­taan ylä­mä­keen, on lii­ken­teel­li­ses­ti vähem­män ongel­mia aiheut­ta­va. Ala­mä­ki tun­ne­lis­sa hel­pot­taa ylä­mä­keen nouse­mis­ta, ala­mä­ki sil­las­sa menee (evo­lu­tii­vis-men­taa­li­ses­ti aja­tel­len) hukkaan.

 32. Ps. Hie­man off-the-topic: Mie­les­tä­ni Töö­lön­lah­den län­si­puol­ta kul­ke­va väy­lä, jos­sa pyö­räi­li­jät ja jalan­kul­ki­jat on ero­tet­tu kivi­paa­del­la, on aivan lois­ta­va rat­kai­su noin vilk­kaal­la väy­läl­lä. Toki kes­kus­tas­sa on aina olta­va hie­man varo­vai­nen pyö­räil­täes­sä ja alen­net­ta­va nopeuk­sia, mut­ta tuo väy­lä on hyvä esi­merk­ki (myös Tur­kuun!) sii­tä, miten lii­ken­ne pyö­räi­li­jöi­den ja jalan­kul­ki­joi­den suh­teen oli­si jär­jes­tet­tä­vä tuol­lai­ses­sa väkeä vili­se­väs­sä pai­kas­sa. [Eni­ten ongel­mia ja valit­ta­mis­ta oli­si Turun­tiel­lä, välil­lä Kehä III — Pitä­jän­mä­ki, mut­ta se on jo toi­nen jut­tu — ja toi­nen kau­pun­ki — ja eri asia…] Mut­ta tuos­ta kive­tyk­ses­tä vink­kiä kansalaistorille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.