Suomen puolueiden tila (3) Demarit

Sosialidemokraateil­la on hieno his­to­ria takanaan. Pohjo­is­mainen, oikeas­t­aan euroop­palainen hyv­in­voin­ti­val­tio on hei­dän luomuksensa.

Kun aloit­telin poli­ti­ikas­sa, pidin demare­i­ta ehdot­tomana ykköspuolueena. Meil­lä oli joskus 80-luvul­la pienen piirin neu­von­pito vihreän liik­keen (ei sil­loin vielä puolue) strate­gias­ta. Totes­imme, että yhteiskun­taan vaikute­taan demarei­hin vaikut­ta­mal­la, kos­ka demar­it määräävät yhteiskun­nalle suun­nan. Kysymys on vain siitä, onko tehokkaam­paa toimia demarei­den sisäl­lä vai sen ulkop­uolel­la. Totes­imme, että meitä on niin vähän, että on parem­pi vaikut­taa ulkop­uolelta. Sinne me olisimme muuten jääneet Etelä-Helsin­gin sos­dem-yhdis­tyk­seen kir­joit­ta­maan eriäviä mielip­iteitä puolueen päätöksiin.

Paa­vo Lip­po­nen ehdot­ti min­ulle parikym­men­tä vuot­ta sit­ten, että min­un pitäisi loika­ta demarei­hin. En harkin­nut het­keäkään, kos­ka en voin­ut tehdä sel­l­aista vihreille, mut­ta muu­ta estet­tä siihen ei olisi ollut. Kun Stubb pyysi Juhana Var­ti­aisen loikkauk­ses­ta ilah­tuneena min­ua 2015 kokoomuk­sen ehdokkaak­si Uudelle­maalle, siinä oli kak­si muu­takin ongel­maa: kokoomus ja Espoo. Rin­teelle tuskin tulisi enää edes mieleen pyytää min­ua demareihin.

Demareil­la meni kaik­ki hyvin vielä 1980-luvul­la. Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta toi­mi todel­la hyvin, työväen­lu­ok­ka vauras­tui nopeasti. Koko yhteiskun­ta oli menos­sa kohti demariunelmaa.

Kaik­ki muut­tui 1990-luvun lamas­sa. Tai luulimme siis, että se joh­tui lamas­ta. Se joh­tui automaa­tios­ta ja dig­i­tal­isaa­tios­ta, joka tuhosi sosi­aalidemokraat­tisen työväen­lu­okan työmarkkina-aseman.

Lip­posen johdol­la maa vielä nousi lamas­ta. Minä opin arvosta­maan hän­tä todel­la paljon, vaik­ka olinkin mon­es­ta asi­as­ta eri mieltä. Se oli viimeinen toimi­va hal­li­tus tässä maas­sa. (Min­ua risoo vieläkin, että vihreät läh­tivät siitä ydin­voiman takia pois, mut­ta siitä myöhemmin.)

Sen jäl­keen kaik­ki on ollut alamäkeä.

1980-luvul­la nau­reskelti­in mais­ter­isosial­is­teille. Keskeiset yhteiskun­tati­eteil­i­jät ja myös kansan­talousti­eteil­i­jät oli­vat sil­loin demare­i­ta. Demarien johto on sen jäl­keen työväen­lu­okkaistunut ja samal­la menet­tänyt nuo yhteiskun­nal­liset suun­nan­näyt­täjät. Kukaan ei enää voi väit­tää vakavis­saan, että demar­it näyt­täi­sivät suun­taan yhtään millekään. He ovat keskit­tyneet muu­tok­sen estämiseen.

Demarien peru­songel­ma on talouden muu­tok­ses­sa. Keinot, joi­ta he käyt­tivät sekat­alousjär­jestelmää luodessaan, eivät toi­mi enää. Toimi­vat siis ennen, mut­ta eivät enää. Opinkap­paleet pitäisi tehdä tavoit­teista, ei keinoista, mut­ta demarien opinkap­paleet on kiin­nitet­ty van­hen­tuneisi­in keinoihin.

Puolueen keskeinen ongel­ma on suh­tau­tu­mises­sa markki­na­t­alouteen. Yhteiskun­taa voidaan ohja­ta tehokkaasti ja vähäeleis­es­ti markki­noiden kaut­ta, mut­ta demar­it halu­a­vat ohja­ta työ­markki­na­sopimusten, normien ja val­tiony­htiöi­den kaut­ta niin kuin Kekkosen aikaan.

Kun tehtai­ta alet­ti­in sulkea ja väkeä jou­tui työt­tömäk­si, moni demari vai­h­toi Mat­ti Putkosen tavoin perus­suo­ma­laisi­in. Pet­tyneet työläiset toimi­vat Suomes­sa samoin kuin Yhdys­val­to­jen ruostevyöhyk­keel­läkin, jos­sa he äänes­tivät joukol­la Trumpia.

Vält­tääk­seen vuo­toa perus­suo­ma­laisi­in, demarien piti alkaa lähen­tyä perus­suo­ma­laisia henkises­ti. Samal­la puolue tietysti menet­ti ääniä toiselta laidal­ta vihreille. Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa äänestet­ti­in syksyl­lä paperit­tomien ter­vey­den­huol­losta. Demar­it jou­tu­i­v­at jaka­maan äänen­sä, kos­ka aset­tumi­nen toiselle tai toiselle kan­nalle olisi loukan­nut osaa hei­dän äänestäjistään. Näin menetellen voi tosin menet­tää molem­pi­en ryh­mien luottamuksen.

Rin­teen val­it­sem­i­nen puheen­jo­hta­jak­si hyvin pienel­lä äänierol­la oli iso veden­jaka­ja. Puolue on aina puheen­jo­hta­jansa näköi­nen. Äijä-demar­ius syr­jäyt­ti muun­laisen sosialidemokra­t­ian. Puolueel­la on aina ollut eri­tys­suhde SAK:hon, mut­ta nyt näi­den kah­den välille voi vetää yhtäläisyys­merkin. Vihrei­den kan­natuk­sen kannal­ta Rinne on paras mah­dolli­nen puheen­jo­hta­ja demareille.

Kir­joitin kokoomuk­sen osalta, että kokoomus otti min­is­te­rien poli­it­tiset avus­ta­jat ja val­tiosi­h­teer­it etu­jär­jestöistä, jol­loin lob­bar­it pää­sivät suo­raan val­lan ytimeen. Joku huo­maut­ti, että entä sit­ten demar­it. Muodol­lis­es­ti kyl­lä, jos SAK:ta ja demare­i­ta pide­tään eri jär­jestöinä, mut­ta demari ovat aina käyt­täneet SAK:ta osana organ­isaa­tio­taan tai päin­vas­toin. Sik­si SAK:n väki on myös tot­tuneem­pi käyt­tämään poli­it­tista val­taa ver­rat­tuna nyt vaik­ka Veron­mak­sajien keskus­li­it­toon. Eihän kukaan ihmettele sitäkään, jos Keskus­ta tukeu­tuu MTK:n asiantuntemukseen.

Demografia on demareille han­kala jut­tu. Demar­it ovat alle 50 vuo­ti­aiden kesku­udessa pikkupuolue, mut­ta yli 50-vuo­ti­aiden kesku­udessa maan suurin puolue. Vaa­likau­den aikana noin 60 000 demarien äänestäjää pois­tuu vaaliluet­teloista. Asi­as­ta tarkem­min demokraatti.fi   Rinne ei tätä asi­aa pysty korjaamaan.

Demareille tuli pelas­ta­ja yllät­tävältä suunnal­ta. Jus­si Hal­la-aho pelasti demar­it. Twi­it­tasin run­sas vuosi sit­ten, että jos Hal­la-aho val­i­taan perus­suo­ma­lais­ten ´puheen­jo­hta­jak­si, demarien puolue­toimis­toon oste­taan niin paljon kuo­hu­vi­iniä, että koko väki on kak­si viikkoa till­in tallin. Demar­it on saanut ainakin satatuhat­ta äänestäjää takaisin perus­suo­ma­laisil­ta. Kun Hal­la-aho vetää per­sut osak­si euroop­palaista ääri­oikeis­toa, demar­it voivat taas hengähtää helpo­tuk­ses­ta. Samal­la puolueen kan­nat­ta­jakun­ta äijäi­tyy entis­es­tään ja puolue loit­tonee arvolib­er­aal­ista vasemmistosta.

Unel­ma on kuollut

Puolueelta on men­nyt unel­ma ja kun unel­maa ei ole, ei ole mitään. Se ei johdu poli­ti­ikas­ta, vaan teknologiasta.

On help­poa ilkkua demareille siitä, ettei näil­lä ole toimivia keino­ja ajaa yhteiskun­nal­lista oikeu­den­mukaisu­ut­ta, mut­ta ongel­ma kos­kee kyl­lä meitä kaikkia. Jos kokoomus ei löy­dä keino­ja toteut­taa sosi­aal­ista tasa-arvoa, sitä ei pide­tä niin suure­na ongel­mana kuin jos demar­it eivät sel­l­aista löydä.

Talous­poli­ti­ikas­sa änkyräde­marien ohjel­ma voidaan kir­joit­ta lyhyestä näin: Neu­vos­toli­it­to takaisin, robot­it pois tehtaista ja sel­l­un keit­to euka­lyp­tuk­ses­ta kiel­let­tävä. Mut­ta his­to­ri­an kulkua ei taak­sepäin voi tuupata.

Suomen demar­it eivät ole neu­vot­to­muudessaan yksin. Sama kos­kee sos­dem-liiket­tä koko Euroopas­sa. Demarien äänet val­u­vat oikeistopopulisteille.

Kos­ka taloudel­lisen kehi­tyk­sen eri­ar­vois­tavas­ta suun­nas­ta on niin moni eri puo­lil­la teol­lista maail­maa huolis­saan, aina jostain löy­tyy demarimes­sias, joka val­i­taan suurel­la riemul­la johtoon. Kun lupauk­sia ei pystytä lunas­ta­maan, tulok­se­na on seu­raavis­sa vaaleis­sa katas­tro­faa­li­nen tap­pio. (Esimerkik­si Hollande/Ranskalla)

Meis­sä kaikissa asuu pieni eikä edes ihan pieni demari. Jos joku osaisi for­mu­loi­da toimi­van sosialidemokraat­tisen ohjel­man, men­estys olisi val­ta­va. Sosialidemokra­tialle olisi val­taisia tilaus.

Samal­la kun aikamme huu­taa vasem­mis­to­laisem­paa poli­ti­ikkaa, vasem­mis­to­laista strate­giaa ei osa­ta for­mu­loi­da. Vasem­mis­ton pitäisi ottaa aivan toinen asen­to suh­teessa markki­na­t­alouteen. Esimerkik­si hyväksyä sen ole­mas­sao­lo tosi­asiana. Ratkaisu on vasem­mis­to­laises­sa markki­nal­ib­er­al­is­mis­sa, kuten olen kir­joit­tanut aiem­minkin. (Kat­so tästä) Tämän tuek­si vaa­dit­taisi­in paljon talous­te­o­reet­tista työtä, mut­ta se kan­nat­taisi. Nyt vahvim­mat aseet on annat­tu oikeis­ton yksinoikeueksi.

Aivan neu­vo­ton suh­tau­tu­mi­nen markki­na­t­alouteen on saanut sekä Juhana Var­ti­aisen että entisen puolue­si­h­teeri Mikael Jungner­in eroa­maan puolueesta. Timo Harak­ka (enti­nen vihreän lan­gan pää­toimit­ta­ja) vielä on ja Ville Skin­nari sekä joitakin mui­ta. Tätä joukkoa on niin vähän, etteivät he pysty­isi otta­maan puoluet­ta hal­tu­un­sa vaik­ka puoluekok­ous sitä heille hopeatar­jot­timel­la tarjoaisi.

Demarei­den kohtalosta olisi help­po olla vahin­go­niloinen, mut­ta ongel­ma tässä vain on, että me tarvit­semme demare­i­ta. Maa tarvit­see vasem­mis­to­laisem­paa poli­ti­ikkaa, mut­ta toimi­vaa sel­l­aista. Jos Keskus­ta alkaa väyrys­tel­lä tule­van vaa­likatas­trofin jäl­keen, maa­han on aika vaikea muo­dostaa hal­li­tus­ta ilman demareita.

Toivoisin, että kokoomuk­ses­ta tulisi parem­pi ja uude­naikaisem­pi oikeistop­uolue, mut­ta toivoisin myös, että sen vastapain­ona demar­it pää­si­sivät jotenkin jaloilleen.

66 vastausta artikkeliin “Suomen puolueiden tila (3) Demarit”

 1. “Meis­sä kaikissa asuu pieni eikä edes ihan pieni demari. Jos joku osaisi for­mu­loi­da toimi­van sosialidemokraat­tisen ohjel­man, men­estys olisi valtava.”
  Mielestäni Kataisen johdol­la Kokoomus oli lähel­lä tuo­ta toimi­vaa ns. markki­na-demaria. Kokoomus tuli Stubb:n johdol­la enem­män oikealle, mut­ta on nyt taas liukunut lähelle tuo­ta markki­na-demaria ja on oikeas­t­aan ain­oa työväenpuolue.
  Nykyi­nen SDP on neli­raa­ja-jar­ru­tuk­ses­sa kaikkia uud­is­tuk­sia kohtaan.
  Seu­raavien vaalien jäl­keen tulee mie­lenki­in­toiset Hal­li­tus­neu­vot­te­lut. Kak­si suur­ta puoluet­ta eivät voi muo­dostaa Hal­li­tus­ta, edes pien­puoluei­den avul­la. Tarvi­taan kolme suur­ta. SDP on luvan­nut perua nykyisen hal­li­tuk­sen päätök­siä ja muutenkin kuun taivaal­ta eli saako Rin­teen johdol­la Hallituskumppaneita.

 2. Nämä kir­joite­tuk­set ovat kyl­lä nau­tit­tavia analyysejä.

  Demarien osalta olisin mielel­läni lukenut pohd­in­taa demar­i­ud­es­ta sukupolvikysymyk­senä. Suuret ikälu­okat äänestävät vielä demare­i­ta, ehkä sik­si, että he kan­nat­ta­vat jonkin­laista sol­i­daarisu­ut­ta, mut­ta nyky­de­mar­it eivät sitä enää juuri toteu­ta. Suurin kuilu on sano­jen ja teko­jen välil­lä sukupolvipoli­ti­ikas­sa. Demar­it puo­lus­ta­vat ansiosi­don­naista työt­tömyys­tur­vaa, vas­tus­ta­vat perus­tu­loa ja monel­la muul­lakin taval­la kuten suh­tau­tu­mises­sa indek­sei­hin, eläkeikään ja etuuk­si­in ja mui­hin sosi­aal­i­tur­van muo­toi­hin tekevät nuorten ikälu­okkien kannal­ta huonoa poli­ti­ikkaa. Tämä on suo­ma­laisen yhteiskun­nan yksi tragedia.

  1. Siperia:
   Nämä kir­joite­tuk­set ovat kyl­lä nau­tit­tavia analyysejä.

   Niin ovat, ja tämä on ollut niistä tois­taisek­si nau­tit­tavin. Hienoa pohd­in­taa, osu­via huomioita.

 3. Koske­lan Jus­si palkkasi Oton muu­rarik­si markalla per päivä. Tästä alkoi kehi­tys, jon­ka päässä on nykyai­ka, jos­sa ei kan­na­ta työl­listää tai työl­listyä. Nykyi­nen hal­li­tus on kehit­tänyt 9 euroa per päivä mallin, edistystä?

 4. “Kaik­ki muut­tui 1990-luvun lamas­sa. Tai luulimme siis, että se joh­tui lamas­ta. Se joh­tui automaa­tios­ta ja dig­i­tal­isaa­tios­ta, joka tuhosi sosi­aalidemokraat­tisen työväen­lu­okan työmarkkina-aseman.”

  Ei kai sen­tään automaa­tios­ta ja dig­i­tal­isaa­tios­ta, vaan siitä, että (1) Neu­vos­toli­it­to lakkasi ole­mas­ta, ja sitä myöten clear­ing-kaup­pa, jos­sa voiti­in valmis­taa mitä tahansa mil­lä hin­nal­la tahansa, ja aina se kävi kau­pak­si; (2) EY/EU, jol­loin tuon­ti­t­ulleil­la ei voin­utkaan enää han­kaloit­taa tuon­tia, joten kulut­ta­ja saat­toi ostaa mielu­um­min ital­ialaisen kuin suo­ma­laisen hameen, ja (3) kehi­tys­maat menivät ja kehit­tyivät niin, että ne yhtäkkiä kykenivät tekemään sen saman yksinker­taisen teol­lisu­us­du­unin, mut­ta mur­to-osal­la suo­ma­laisen työn hinnasta.

 5. Suo­mi todel­lakin ansaisi hyvän SDP:n, joka pain­ot­taisi pieni- ja keski­t­u­lois­t­en palka­nsaa­jien ongelmia. Siis muidenkin kuin kun­nan­hom­mis­sa ole­vien ja suurten työ­paikko­jen seu­lo­tun kaartin murhei­ta. Kaik­ki eivät voi olla kun­nal­la töissä.

  Samoin tarvit­taisi­in Keskustapuoluet­ta, jol­la olisi maaseudus­ta jotain muitakin ajatuk­sia kuin tukien lisäämi­nen. Kumpaakaan ei ole näkyvissä.

  SDP on nyky­isin suurten ikälu­okkien etu­jär­jestö ja sen suurin kan­nat­ta­jakun­ta on samal­la puolu­en uud­is­tu­misen este. Vuosikymme­nen ajan on vielä innokai­ta eläkeläisiä hoita­maan puolueen hom­mia. Sit­ten se on loppu.

  Demarien kyvykkyys poli­ti­ikas­sa näkyy lähin­nä taitona semen­toi­da omia kiin­tiö­paikko­ja ihan kaikkialle. Jäsenyys kan­nat­taa, kos­ka paikko­ja avau­tuu, aat­teesta ei niin väliä.

  Kun oikeis­to­laiset siniset ja perust vetävät mukaansa per­in­tei­det äijäde­mar­it, Vasem­mis­tol­li­iton nuoret radikaalit vievät mukanaan nuoret. Ei siinä paljoa san­ot­tavaa jää kuin ‘syn­ny­tystalkoot’.

  Euroopas­sa SDP:n viiteryh­mäl­lä menee huonos­ti: osa on kor­rp­toitunut, osa muuten vain hal­vaan­tunut. Sak­san SPD löytää viimeinen oljenko­rt­si löytämään jotain uut­ta eurooppalaisuutta.

  Val­tion­hoita­jana SDP on olut osaavampi kuin Kokoomus, kos­ka asioi­ta on tehty edes prag­maat­tis­es­ti. Kokoomuk­selle omaisu­u­den myymi­nen hal­val­la on ollut ide­ol­o­gis­es­ti tärkeä tavoite.

  Keskus­tan erikoisu­us on, että siel­lä ulkop­uoli­ti­ikas­ta kiin­nos­tunei­ta on varsin vähän. Van­hanen tuli päämin­is­terik­si, kos­ka oli sil­loin ain­oa tar­jol­la ole­va. SDP:ssä Rinne ei kv-kuvioi­ta ilmeis­es­ti ymm­rää lainkaan ja Tuomio­ja on varsin ikään­tynyt. Vuo­den 2030 merkit­tävät poli­itikot ovat jo joukos­samme. SDP:n riveis­sä heitä on kovin vähän.

 6. “Jus­si Hal­la-aho pelasti demarit.” ?

  ‑Oikeas­t­aan kan­na­tus siir­tyi jo Soinin alka­es­sa “hillotel­la”. Rin­teen “äijä-lin­ja” toimi.
  Har­mi vaan, että SDP:n fem­i­nis­tisi­ipi vuoti samal­la Vihreisi­in. Demareille sal­do oli nolla.
  Siis oikeas­t­aan Vihreil­lä oli aihet­ta kilistellä!

 7. Muis­tot vuosien 2011–2015 hal­li­tustyöstä ovat sen ver­ran karu­ja, että Kokoomus­ta ja Demare­i­ta ei halu­aisi nähdä samas­sa hal­li­tuk­ses­sa vähään aikaan. 

  Parem­pi olisi saa­da edes jol­lain taval­la yht­enäi­nen hal­li­tus ja sitä vas­taan ole­va oppo­si­tio, kuin saa­da itseään vas­tus­ta­va hal­li­tus ja neljän vuo­den aikalisä kaikki­in hankkeisiin.

  1. OJ:

   Parem­pi olisi saa­da edes jol­lain taval­la yht­enäi­nen hal­li­tus ja sitä vas­taan ole­va oppo­si­tio, kuin saa­da itseään vas­tus­ta­va hal­li­tus ja neljän vuo­den aikalisä kaikki­in hankkeisiin.

   Tot­ta! SDP on yliomak­sunut oppo­si­tioroolin. SDP olisi hal­li­tuk­ses­sakin “oppo­si­tios­sa”. SDP näkee hal­li­tus­roolin lähin­nä hyvänä tilaisuute­na yhteenot­toon muiden kanssa. Tilaisuuten­sa, jota media seu­raa ja jon­ka takia se on hyvä paik­ka näyt­tää omille äänestäjilleen. Mut­takun hal­li­tuk­ses­sa pitäisi keskit­tyä maan asioiden edis­tämiseen, eikä pop­ulis­tiseen teatteriin.

 8. Jos jae­taan nyt iso­ja puoluei­ta, minus­ta ne voisi jakaa seuraavasti:

  Kokoomus:
  Markki­namyön­teinen ja arvoliberaali

  Perus­suo­ma­laiset:
  Markki­namyön­teinen ja muukalaisvihamielinen

  Demar­it:
  Markki­noi­ta rajoit­ta­va eikä osaa päät­tää arvoistaan.

  Vihreät:
  Markki­noi­ta rajoit­ta­va ja arvoliberaali

  Keskus­ta:
  Alue­poli­it­ti­nen ja arvokonservatiivinen.

  Vasem­mis­toli­it­to:
  Markki­noi­ta voimakkaasti rajoit­ta­va ja arvoil­taan sekava.

  1. En kyl­lä ole ihan vaku­ut­tunut, että Perus­suo­ma­laiset oli­si­vat kovinkaan markki­namyön­teisiä keskimäärin.

 9. “Pohjo­is­mainen, oikeas­t­aan euroop­palainen hyv­in­voin­ti­val­tio on hei­dän luomuksensa.”

  Niin, hyv­in­voin­ti­val­tio­han on fasistien raken­nel­ma! Siitä on kait lähin­nä kiit­tämi­nen Ruotsin demare­i­ta. Aatu kun otti heistä mallia rak­en­taes­saan omaa kansal­lis­sosial­is­mi­aan. Oli sil­lä kai Amerikan Demokraatitkin esiku­vana. Lib­er­aali vasem­mis­to voisi jo antaa Aaut­lle sille kuu­lu­van kunn­ian aat­teen­sa takana :-).

  1. Min­ua ainakin nolot­taisi osal­lis­tua yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un, mikäli en tietäisi (kollek­ti­ivisen) vasem­mis­ton ja (kollek­ti­ivisen) oikeis­ton välistä eroa.

 10. Hyvää ana­lyysiä. Aja­tus­pa­jas­sa (Sor­sa-säätiö) demar­it kyl­lä yrit­tävät, esimerkik­si Kaisa Pen­ny: “Tulon­si­ir­roista tuo­ton­jakoon, uudelleen­jaos­ta ensi­jakoon”, Impulsse­ja 9/2016. Suosit­te­len lämpimästi luettavaksi.

  Antti Rinne on ollut min­ulle viimeinen pis­ara demarei­den johta­jana. Hänen moraal­is­taan ja aja­tus­maail­mas­taan ker­too ihan riit­tävästi se, että hän Toim­i­henkilöu­nionis­sa jär­jesti lakonuhkan pakot­taak­seen työ­markki­napöy­dässä työ­nan­ta­jan siirtämään toisen ammat­tili­iton (YTN Ylem­pi­en toim­i­henkilöi­den neu­vot­telu­jär­jestön Akavalaiset jäsen­li­itot, tässä tapauk­ses­sa eri­tyis­es­ti Insinöörili­it­to ja TEK) jäseniä oman liit­ton­sa edustet­tavak­si. YTN:n oli tehtävä itsekin lakko­varoi­tus (olin mukana päät­tämässä tästä), jot­tei päätök­siä voitu tehdä sen yli. Kyse TU:lla oli siitä, että hyvä­palkkainen insinööri tai DI mak­saes­saan pros­ent­tipo­h­jaista jäsen­mak­sua olisi ollut hyvä kaap­paus jär­jestölle. Samoi­hin aikoi­hin AKT kävi lakko­ja savus­taak­seen osa-aikaiset (esim. opiske­li­jat) pois paikallis­li­iken­teen bussien ratista.

 11. Demarei­den ongel­ma on se, että koko työväen­puolueen iden­ti­teet­ti on raken­net­tu työn­teon kaut­ta. (Mielel­lään vielä hyvä­palkkaisen elinikäisen “yhdek­sästä viiteen”-työn).

  Kun nyt vasem­mis­ton 21. vuo­sisadan “uuden Forssan ohjel­man” keskeinen tavoite tulisi olla täystyöt­tömyys, niin se on niin suures­sa kog­ni­ti­ivises­sa dis­so­nanssis­sa demari-iden­ti­teetin kanssa, että demar­it mielu­um­min sulke­vat silmän­sä maail­man muutoksilta.

 12. Mitä muu­ta vihreä voisi toivoakaan kuin lisää vasem­mis­to­laista poli­ti­ik­ka eli käy­dään kiin­ni lujasti kansalaisen lom­pakkoon ja korote­taan veroja.

  Sosialidemokra­t­ian ongel­ma on näköalat­to­muus, joka johtuu siitä, demar­it ovat toteut­ta­neet Kuusen kir­jan ”60-luvun sosi­aalipoli­ti­ik­ka” kannes­ta kan­teen. Niin kauan kuin oli rahaa, voiti­in tehdä mit­tavia uud­is­tuk­sia siinä määrin, että lähi­main kaik­ki ihmiset ja yri­tyk­set on tehty riip­pu­vaisik­si val­tios­ta ja kunnista.

  Kun ei ole rahaa, pitää uud­is­taa. Se tarkoit­taa lyhyesti sitä, että kansalaiset joutu­vat otta­maan enem­män vas­tu­u­ta ter­vey­destään, koulu­tuk­ses­taan, elämästään, lähei­sistä ja ympäristöstä. Lib­er­al­is­mi ei ole mikään vas­taus vaan ongelma.

 13. Jotenkin vaikea uskoa, että Sam­po Ter­ho olisi kyen­nyt estämään äänestäjien palu­un per­su­ista demareihin.

 14. JTS:

  Keskus­tan erikoisu­us on, että siel­lä ulkop­uoli­ti­ikas­ta kiin­nos­tunei­ta on varsin vähän. Van­hanen tuli päämin­is­terik­si, kos­ka oli sil­loin ain­oa tar­jol­la ole­va. SDP:ssä Rinne ei kv-kuvioi­ta ilmeis­es­ti ymm­rää lainkaan ja Tuomio­ja on varsin ikään­tynyt. Vuo­den 2030 merkit­tävät poli­itikot ovat jo joukos­samme. SDP:n riveis­sä heitä on kovin vähän.

  Tässä kohdas­sa olen Keskus­tan osalta eri mieltä. Kolmi..nelikymppiset kepu­laiset ovat hyvin kiin­nos­tunei­ta ulkopoli­ti­ikas­ta, mut­ta he jät­tävät sen van­ho­jen sotarat­su­jen käsi­in. Kun heitä vähän rap­sut­taa, Kekko­nen on kun­ni­as­sa, mut­ta NATO on kauhis­tus. Poikkeuk­si­akin onnek­si löytyy.

 15. nam nam: Niin, hyv­in­voin­ti­val­tio­han on fasistien raken­nel­ma! Siitä on kait lähin­nä kiit­tämi­nen Ruotsin demare­i­ta. Aatu kun otti heistä mallia rak­en­taes­saan omaa kansallissosialismiaan. 

  Sak­san demarien kaikkien aiko­jen merkit­tävin poli­itikko Willy Brandt ei tain­nut tietää tätä, kun pak­eni nat­se­ja henken­sä kau­pal­la nimeno­maan Ruotsiin.

  1. Tom­mi Uschanov: Sak­san demarien kaikkien aiko­jen merkit­tävin poli­itikko Willy Brandt ei tain­nut tietää tätä, kun pak­eni nat­se­ja henken­sä kau­pal­la nimeno­maan Ruotsiin.

   Brandt kyl­lä taisi ensi pae­ta Nor­jaan, jos­sa val­taan tul­lut työväen­puolue myös toteut­ti hyv­in­voin­tipoli­ti­ikkaa. Hän osal­lis­tu Nor­jan vatar­in­tali­ikeeseen ja yleni maan armei­jas­sa majurik­si. En tähän hätään muista tarkem­min Brandtin henkilöhis­to­ri­aa, Tietä Berliiniin.

 16. Kyl­lä min­ua ihme­tyt­tää tämä haikailu vasem­mis­to­laisu­u­den perään.

  Min­ulle vasem­mis­to­laisu­us tarkoit­taa Marx­in ajatuk­sista lähtevää maail­manku­vaa, joka perus­tuu pääosin täysin vääri­in oletuksiin.

  Marx­in pääa­ja­tus oli se, että rikkaat kap­i­tal­is­tit muo­dosta­vat omis­ta­van luokan, joka tulee aina vaan rikkaam­mak­si ja samal­la hei­dän lukumäärän­sä piene­nee. Toisaal­ta köy­hälistö, eli pro­le­tari­aat­tilu­ok­ka jatku­vasti kur­jis­tuu ja sen koko vain kasvaa. 

  Teol­lisu­us­mais­sa tästä seu­raa vääjäämät­tömästi näi­den luokkien väli­nen kon­flik­ti, joka lop­ul­ta johtaa spon­taani­in vallankumoukseen.

  Tässä kaikessa on vasem­mis­tolle annet­tu jonkin­lainen jumalalli­nen rooli pahan kap­i­tal­is­tilu­okan nujer­ta­jana ja pro­le­tari­aat­tilu­okan oikeutet­tu­jen vaa­timusten toteuttajana.

  Kuten tiedämme, mitään edel­lä kuvat­tua ei tapah­tunut. Marx oli siis täysin väärässä.

  Sen sijaan syn­tyi rajat ylit­tävä globaali markki­na­t­alous, joka toi mil­jardeille ihmisille ennen­näkemätön­tä hyv­in­voin­tia ja vaurautta.

  Kan­nat­taa vielä muis­taa, että Max­in teo­ri­as­sa ei ole ihmis-käsitet­tä ollenkaan, saati sit­ten ihmisoikeuk­sia tai demokratiaa.

  Tästä syys­tä en ymmär­rä ollenkaan OSn haikaile­maa ”vasem­mis­to­laista markki­nal­ib­er­al­is­mia”. Siinä ei ole ihmistä, ei markki­noi­ta, ei lib­er­al­is­mia eikä demokra­ti­aa? Täysin fal­s­ki idea siis?
  Vasem­mis­tol­la ei ole mitään jumalal­lista roo­lia, päinvastoin!

  Eipä ihme, että SDPllä ja koko vasem­mis­tol­la on aate toiv­ot­tomasti hukassa. 

  Kehtaa­vat vielä väit­tää ole­vansa ihmisen asial­la, vaik­ka hei­dän aat­teen­sa perus­tas­ta puut­tuu ihmi­nen kokon­aan, mikä näkyy ja tun­tuu esimerkik­si 400 000 työt­tömän ihmisen kohtelussa.

  1. Kun marx­i­laisu­udel­la pelotel­laan kan­nat­taa lukea jokin tiivis­telmä vaik­ka Engelsin pääosin kir­joit­ta­mas­ta Kom­mu­nis­tis­es­ta man­i­festista ja Marx­in omista ajatuksista.
   Käytän­nössä Kom­mu­nisti­nen man­i­festi tiivisti ne uud­is­tuk­set, jota oli tehtävä 1800-luvun teol­lisen val­lanku­mouk­sen saatet­tua maat val­lanku­mopuk­sen par­taalle. Marx taas tiivi­isti savupi­ip­pute­oloisu­u­den toim­inta­logi­ikkaa ja sen aiheut­tamia ongelmia.

   Berli­inin muurin mur­tu­mis­es­ta on kulunut 28 vuot­ta, joten reaal­isosial­is­min haa­mu ei enää edes kum­mit­tele kuin eläkeläis­ten mielessä.

   Kuusen 60-luvun sosi­aalipoli­ti­ikan jäl­keen ei ole syn­tynyt kan­tavaa tule­vaisuuten suun­tau­tunut­ta Suomen ideaa. Yri­tyk­siä on ollut, mut­ta ne ovat jääneet sil­tarumpu­jen var­joon. Suuret ikälu­okatkaan eivät ole enää kiinos­tuneet kuin omas­ta eläkkeestään.

   Suo­mi 2030 pro­jek­ti olisi syytä aloit­taa nopeasti — tulevaisuusvalikokunta?

   1. Markki­na­t­alout­ta on mon­en­laista, nykyisen markki­na­t­alouden suurin ongel­ma on speku­laa­tioon perus­tu­va raha­jär­jestelmä joka on jo aiheut­tanut usei­ta vakavia rom­ah­duk­sia. Esim. johdan­naiset ja futu­u­rit tulisi kieltää — ja vielä parem­pi olisi jos rahas­ta tulisi taas vai­h­don väline, eikä tuote, jota talous palvelee — sen sijaan että talous palvelisi ihmisiä.

  2. Sep­po Korp­poo: Marx­in pääa­ja­tus oli se, että rikkaat kap­i­tal­is­tit muo­dosta­vat omis­ta­van luokan, joka tulee aina vaan rikkaam­mak­si ja samal­la hei­dän lukumäärän­sä pienenee. 

   Tämähän oli ihan oikea aja­tus — siitä vain puut­tui se, että sosial­is­mi on myös yksi kap­i­tal­is­min muo­to. Myös val­tioiden var­al­lisu­us jatku­vasti paisuu ja se osu­us ihmi­sistä, jot­ka tästä var­al­lisu­u­den paisumis­es­ta rikas­tu­vat myös hyvin toden­näköis­es­ti kape­nee (en ole tästä val­tion vain tiet­tyjä taho­ja rikas­tut­tavas­ta roolista tosin täysin var­ma, mut­ta intu­iti­ivis­es­ti ole­tan että näin saat­taa olla)

   Aja­tus siitä, että kapi­ta itsessään on paha on väärä — se on tarvit­ta­va muu­tosvoima, vipu­voima joka vaa­di­taan kehi­tyk­seen, jon­ka vaa­ti­ma ener­gia on suuri. Jos olisi vain yksi muu­tok­sen­tek­i­jä, nimit­täin Val­tio, kehi­tys jäh­metty­isi. Mut­ta Val­tion rooli on kuitenkin tärkeä, kos­ka kapi­ta ei itsessään ota kan­taa juurikaan näi­hin sosi­aal­isi­in asioi­hin — ja täl­löin suuri osa ihmi­sistä olisi vaaras­sa pudo­ta täysin pois kehityksestä.

   Ajatuk­sesi siis perus­tuu mielestäni hie­man rusi­noiden poim­imiseen pul­las­ta — nykyi­nen hyv­in­voin­ti on yhdis­telmä sekä hal­lit­tua kap­i­taa (Val­tio, Kaupun­ki, Kun­ta) että lakien säätelemää, melko tarkasti kon­trol­loitua markkinataloutta.

   Marx ei ollut väärässä siinäkään, että ennusti val­lanku­mouk­sia liit­tyen var­al­lisu­u­den jaku­tu­miseen. Kat­so­taan nyt vaik­ka Suomen tai Euroopan tilan­net­ta 100 vuot­ta sit­ten. Tämä ei tietenkään tarkoi­ta, että Marx­in ajat­telu olisi ollut kaut­taal­taan oikeaa, mut­ta eivät nuo esit­tämäsi argu­men­tit ainakaan vähen­nä Marx­in arvos­tus­ta, jos se alku­peräi­nen tarkoituk­sesi siis oli.

  3. Sep­po Korp­poo: Teol­lisu­us­mais­sa tästä seu­raa vääjäämät­tömästi näi­den luokkien väli­nen kon­flik­ti, joka lop­ul­ta johtaa spon­taani­in vallankumoukseen.

   Tässä kaikessa on vasem­mis­tolle annet­tu jonkin­lainen jumalalli­nen rooli pahan kap­i­tal­is­tilu­okan nujer­ta­jana ja pro­le­tari­aat­tilu­okan oikeutet­tu­jen vaa­timusten toteuttajana.

   Kuten tiedämme, mitään edel­lä kuvat­tua ei tapah­tunut. Marx oli siis täysin väärässä.

   Marx ei ollut väärässä, vaan yhteiskun­nat reagoi­vat etenkin demarien aja­mana juuri tuo­hon kuvaa­maasi kehi­tyk­seen, minkä vuok­si ei ajaudut­tu kap­i­tal­is­tilu­okan monopolei­hin ja kartellei­hin, vaan val­tio­val­ta piti sen säätelyssä ja tulok­se­na pohjo­is­mainen hyv­in­voin­ti­val­tio anarkokap­i­tal­is­min sijaan. 

   Marx­in väärässä olemisen väit­tämi­nen olisi saman­laista kuin jos nyt ryhty­isimme voimakkaisi­in kasvi­huonepäästöra­joituk­si­in ilmas­to­muu­tos­ta osoit­tavien pro­jek­tioiden vuok­si ja sit­ten 2100 ihmiset toteaisi­vat, että ilmas­toti­eteil­i­jät sil­loin 100 vuot­ta sit­ten oli­vat väärässä, kun ei tässä mitään ilmas­to­muu­tos­ta tul­lutkaan. Se, mis­sä Marx ehkä oli väärässä, oli se, ettei hän 1800-luvun puo­livälis­sä pystynyt aav­is­ta­maan, että demokraat­tis­es­ti pystyt­täisi­in toteut­ta­maan ilman val­lanku­mous­ta suuri osa niistä työväen vaa­timuk­sista. Eivät ne automaat­tis­es­ti tai markki­noiden aja­mana kuitenkaan syn­tyneet, vaan demokraat­tisen pros­essin kautta. 

   Mut­ta itse asi­aan. Maail­man ehkä tun­ne­tu­in sosi­aalidemokraat­ti täl­lä het­kel­lä on Bernie Sanders, jol­la on val­ta­va suo­sio USA:ssa. Samaan aikaan, kun demarien suo­sio on Euroopas­sa hiipunut, Sander­sin demokraat­ti­nen sosial­is­mi on ollut val­tavas­sa nousus­sa rapakon takana. Ilman demokraat­tipuolueen sisäisiä ketkuilu­ja esi­vaalis­sa tästä vielä pari vuot­ta sit­ten läh­es tun­tem­at­tomas­ta poli­itikos­ta olisi toden­näköis­es­ti tul­lut USA:n pres­i­dent­ti. Hänessä olisi esimerk­ki suo­ma­laisillekin demareille. Ehkä suurin ongel­ma on se, että hän koit­taa saa­da USA:ssa läpi asioi­ta, jot­ka Suomes­sa on toteutet­tu jo aiko­ja sit­ten ja joi­ta pide­tään itses­tään­selvyyksinä (julki­nen ter­vey­den­huolto, ilmainen yliopis­to-ope­tus), eikä niistä siten ole kovin help­po enää mitään isku­lau­sei­ta Suomen poli­ti­ikkaan tuottaa.

  4. Sep­po Korp­poo: Kuten tiedämme, mitään edel­lä kuvat­tua ei tapah­tunut. Marx oli siis täysin väärässä. 

   Vasem­mis­toli­ike­hd­in­tä pakot­ti toteut­ta­maan uud­is­tuk­sia, jol­loin yhteiskun­tarakenne ei jämähtänyt 1800-luvulle. Lisäk­si kak­si maail­man­so­taa ja etenkin yksi pörssirom­ah­dus hävit­tivät pääo­mia, jol­loin työvoiman osu­us tuotan­nos­ta kasvoi. Nyt kuitenkin ollaan taas tilanteessa, jos­sa pääo­ma lyö kansalaisia korville.

 17. Näitä ana­lyy­se­jä on kyl­lä mie­lenki­in­toista lukea. Odotan innol­la per­su­ista ja sin­i­sistä ker­tovia postauksia.

  Miltä mah­taisi eduskun­ta näyt­tää, jos Suomes­sa olisi äänestys­pakko? Suurim­mat puolueet Ps, Vihr ja Vas?

 18. Vasem­mis­to­laisu­us ei ole sama asia kuin oikeu­den­mukaisu­us, reilu­us, tehokku­us, kek­seliäisyys, sol­i­daarisu­us jne. Vasem­mis­tolle ei vain yksinker­tais­es­ti ole enää tarvet­ta. Ei sen perään tarvitse itkeä. Vasem­mis­to­laisu­us tekee kuole­maa (ihan kir­jaimel­lis­es­ti) ja hyvä niin.

  Jos Suo­mi julis­tet­taisi­in huomen­na “pro­le­tari­aatin dik­tatu­urik­si”, niin ei se paran­taisi kenenkään elin­ta­soa tai lisäisi kenenkään onnel­lisu­ut­ta tai turvallisuutta. 

  Soin­in­vaara­han aikoinaan halusi tul­la demarik­si ja hyvä demari hänestä tulikin.

 19. Hieno ja täysin nap­pi­in osunut kirjoitus!

  Olin 20–30 vuo­ti­aana kaup­pako­rkeak­oulu opiske­li­jana van­noutunut demari (sieltä nyt jo kuolleesta oikeas­ta laidas­ta eli Lip­posen lin­jal­ta). Sit­ten tuli Per­sut ja jytky ja demarien surulli­nen pop­ulis­mi­in kään­tymi­nen. Täl­löin ei ollut vaikeaa löytää uut­ta kotia Kataisen vasem­malle viedys­tä kokoomuk­ses­ta tai Soin­in­vaaran edus­ta­mas­ta laidas­ta Vihreis­sä. Mut­ta edelleen haikailen prag­maat­tisen demar­il­in­jan perään ja syvästi ihmette­len mik­si sen esi­in­nos­t­a­mi­nen on niin hankalaa.

 20. Kyl­lä tuo omis­tus keskit­tyy yhä enemmän.

  Kasvus­ta 80 % pää­tyy 1 % eli pienelle joukolle
  Ja kun poim­i­taan 62 rikkain­ta niin he omis­ta­vat yhtä paljon kuin maail­man köy­hempi puolisko

  https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/maailman-rikkain-prosentti-omistaa-nyt-enemman-kuin-muut-yhteensa/5694400#gs.fD0qJzc

  Eikä rikkaiden määrä muutenkaan ole suuri, mil­jardööre­jä on n 1500 ja miljonääre­jä n 15 miljoonaa

  Kyl­lä tuo Marx­in teo­ria toteu­tuu aikan hyvin

 21. Eikä ongelmia kyetä ratkaise­maan markki­na­t­alouden ehdoil­la, sil­lä tuo rikas eli­it­ti hal­lit­see hajoi­ta ja hal­litse tekni­ikan eikä markki­na­t­alout­ta oikeasti ole vaan pääomil­la ohjail­laan valintoja

  Ja tuskin­pa sekään kovin hyvä malli on, että kun ruumi­ita syn­tyy tarpeek­si niin huonot lääkärit kar­si­u­tu­vat markkinoilta ?

  Eikä ihmi­nen ole mitenkään ratio­naa­li­nen toim­i­ja, joka osaisi vali­ta oikein edes osittain

  Tästä epära­tionaal­isu­ud­es­ta on jaet­tu muu­ta­ma Nobel-palk­in­tokin .Muu­ta­ma vuosi sit­ten sai työt­tömyy­den tutk­i­ja palkin­non havain­noista, ettei ihmi­nen osaa vali­ta oikein, jos hänet pakote­taan valintaan

  Ja viime vuon­na palkin­non sai Thaler, joka on tutk­in­ut ihmis­ten taloudel­lista päätöksentekoa

  Johtopäätös oli, ettei ihmi­nen ole ratio­naa­li­nen toim­i­ja , eli taloudel­liset kan­nus­teet ohjaa­vat huonos­ti ihmistä

 22. On ällistyt­tävää, ettei demarei­den gallup­kan­na­tus ole sen suurem­pi kuin mitä se nyt on. Kan­na­tus­ta kun luulisi tuke­van niin mon­en tek­i­jän: oppo­si­tioase­ma vaikeina aikoina, muiden puoluei­den vaikeudet, akti­ivi­malli. Antti Rin­nekin vaikut­taa ihan sääl­liseltä mieheltä. Men­neisyy­den mieheltä, kyl­lä, mut­ta ei huonol­ta sellaiselta. 

  Ihmettelin taan­noin suuresti, kun Sdp vai­h­toi Urpi­laisen Rin­teeseen. Se perus­tui käsit­tääk­seni virheel­liseen tilan­n­earvioon. Puolueen ongelmien kuvitelti­in johtu­van siitä, ettei se kat­sonut riit­tävästi men­neeseen, vaik­ka kyse oli siitä ettei se kat­sonut riit­tävästi tule­vaisu­u­teen. Nyt sit­ten vas­tuste­taan yhteiskun­nan muu­tosvoimia, sen sijaan että yritet­täisi­in elää niiden kanssa. Säädel­lä niitä yhteiskun­nan hyväksi. 

  Mikään ei viit­taa siihen, että tuulen suun­ta puolueessa kään­ty­isi. Toiv­ot­tavasti puolue ei sor­ru, ainakaan nyky­istä enem­pää, flirt­taile­maan pop­ulis­min kanssa.

  1. Pekka T.: On ällistyt­tävää, ettei demarei­den gallup­kan­na­tus ole sen suurem­pi kuin mitä se nyt on. Kan­na­tus­ta kun luulisi tuke­van niin mon­en tekijän 

   Julk­isu­udessa on niin kauan panetel­tu demare­i­ta, että jopa pieni­palkkainen julkisen puolen sairaan­hoita­ja on saatu harhautet­tua tuke­maan Kokoomus­ta. Moni syyt­tää nykyään demare­i­ta päätök­sistä sil­loinkin, kun he eivät ole hal­li­tuk­ses­sa. Lip­po­nen ei myöskään oikeis­to­laisel­la poli­ti­ikallaan juurikaan tehnyt puolueelleen palvelus­ta vaan suu­tut­ti sen kan­nat­ta­jat. Saman virheen­hän teki esimerkik­si Labour ja Yhdys­val­tain demokraatit ja nyt sit­ten niiden kan­na­tus on pienem­pi ja löy­tyy paljon vihaisia ihmisiä oikeistopop­ulistien hyväksikäytettäväksi.

 23. Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli 9.0% toukoku­us­sa 2017. Tämä siis ennen kesäku­un puheen­jo­hta­javaale­ja. Tam­miku­us­sa 2018 kan­na­tus oli Ylen mit­tauk­ses­sa 9.6%.

  1. Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli 9.0% toukoku­us­sa 2017. Tämä siis ennen kesäku­un puheen­jo­hta­javaale­ja. Tam­miku­us­sa 2018 kan­na­tus oli Ylen mit­tauk­ses­sa 9.6%.

   Mut­ta kan­nat­ta­jat ovat suurelta osin vaihtuneet.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Demareil­la meni kaik­ki hyvin vielä 1980-luvul­la. Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta toi­mi todel­la hyvin, työväen­lu­ok­ka vauras­tui nopeasti. Koko yhteiskun­ta oli menos­sa kohti demariunelmaa.

    Kaik­ki muut­tui 1990-luvun lamas­sa. Tai luulimme siis, että se joh­tui lamas­ta. Se joh­tui automaa­tios­ta ja dig­i­tal­isaa­tios­ta, joka tuhosi sosi­aalidemokraat­tisen työväen­lu­okan työmarkkina-aseman.

    Automaa­tio, dig­i­tal­isaa­tio mainit­tu tässä. Neu­vos­toli­it­to, EU ja Kiina lisät­ty kom­menteis­sa. Kaik­ki merkityksellisiä. 

    Vaan minus­ta aivan keskeinen asia puut­tuu — eli 80-luvun väestörakenne joka oli het­kel­lis­es­ti poikkeuk­sel­lisen edulli­nen keskilu­okan vauras­tu­misille ja suh­teel­lisen korkeille (työikäis­ten van­hem­milleen) mak­samille eläkkeille. Oli paljon työikäisiä ja vähän eläkeläisiä, lisäk­si alaikäisiä huol­let­tavia aikaisem­paa vähemmän.

    Demarien keinot, organ­isaa­tio ja tavoit­teet sopi­vat eri­tyisen hyvin tuo­hon tilanteeseen, ja näistä van­hoista hyvistä ajoista poisop­pimi­nen on osoit­tau­tunut mah­dot­tomak­si. Puolue pystyy lähin­nä semen­toimaan kan­na­tus­taan eläkeläi­sis­sä. Esimerkkinä vaik­ka Kim­mo Kiljunen, jos­ta on nähtävis­sä kuin­ka miehen koko toim­intar­mo keskit­tyy tähän.

    Kuten Osmo kir­joit­taa, niin nuorem­mis­sa ikäpolvis­sa on vaikeaa. Minus­ta se johtuu toki osin kiis­tat­toman jakomielis­es­tä suh­teesta markki­na­t­alouteen, mut­ta vielä enem­män kyvyt­tömyy­destä vas­ta­ta huolto­suh­teen muutokseen.

    Nuorista niille jot­ka luke­vat näitä “hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta toi­mi 80-luvul­la todel­la hyvin” ‑jut­tu­ja on tar­jol­la Demarien ohi mui­ta tässä hengessä Rapalaa uit­tavia. Vasem­mis­toli­iton mielestä tarvi­taan lisää hukat­tua sosial­is­mia (väärä lääke) ja Perus­suo­ma­lais­ten “Suo­mi takaisin” ‑retori­ikan alavi­it­teenä taas on se että 80-luvul­la väärän­värisiä ei ollut kansal­lis­var­al­lisu­u­den jako-osin­goil­la (väärä syylli­nen, eikä lääke ollenkaan). 

    Lau­seisi­in 80-luvun sosi­aal­i­tur­van eri­no­maisu­ud­es­ta tarvit­taisi­in aina mukaan muis­tu­tus, että help­poa­han se oli vero­tus­vivul­la saa­da hyviä asioi­ta aikaan kun lähtöti­lanne oli köy­hä ja eläkeläisiä per työikäi­nen ei juuri ollut.

 24. Ihan hyvää tek­stiä. Toiv­ot­tavasti saamme myös neljännestä suur­puolueesta real­is­tisen arvion. Mik­si Vihreät eivät todel­lisu­udessa aja ensi sijas­sa hiilid­iok­sidipäästö­jen laskua vaan puuhastel­e­vat “uusi­u­tu­vaa ener­giaa” ja vas­tus­ta­vat ydin­voimaa. Mik­si Vihreät halu­a­vat pitää Suomen vail­la tur­vatakui­ta? Mik­si Vihreät ei ole onnis­tuneet oikein anta­maan sitä kuvaa että ne oli­si­vat valmi­ita val­takun­nan tasol­la vas­tu­unot­toon muiden puoluei­den kanssa, vaan sen sijaat pae­taan hal­li­tuk­ses­ta kun “Kokoomus kiusaa”? Mik­si Vihreät ovat niin kärkkäitä pitämään itseään mui­ta parem­i­na ihmisinä?

  1. Juk­ka Aaku­la:
   Ihan hyvää tek­stiä. Toiv­ot­tavasti saamme myös neljännestä suur­puolueesta real­is­tisen arvion. Mik­si Vihreät eivät todel­lisu­udessa aja ensi sijas­sa hiilid­iok­sidipäästö­jen laskua vaan puuhastel­e­vat “uusi­u­tu­vaa ener­giaa” ja vas­tus­ta­vat ydin­voimaa. Mik­si Vihreät halu­a­vat pitää Suomen vail­la tur­vatakui­ta? Mik­si Vihreät ei ole onnis­tuneet oikein anta­maan sitä kuvaa että ne oli­si­vat valmi­ita val­takun­nan tasol­la vas­tu­unot­toon muiden puoluei­den kanssa, vaan sen sijaat pae­taan hal­li­tuk­ses­ta kun “Kokoomus kiusaa”? Mik­si Vihreät ovat niin kärkkäitä pitämään itseään mui­ta parem­i­na ihmisinä?

   ..ja mik­si Vihreät ei yritä puut­tua kaikkien maail­man ympäristöon­gelmien perussyy­hyn eli ylikan­soituk­seen? Kor­rek­tiussy­istä? Se heille tietysti suo­takoon — kaik­ki muutkin työn­tävät pään­sä hiekkaan — mut­ta Vihreät nimenä ei oikein toi­mi. Samaa lop­ut­toman kasvun tavoit­telua kuin muil­lakin puolueil­la. Oden vas­taus on tietysti “syn­tyvyys las­kee jo”, mut­ta väkimäärä kas­vaa edelleen ja mata­lan kulu­tuk­sen maista pyritään Euroop­paan. Tai “suo­ma­laisen hiil­i­jalan­jäl­ki on hir­muinen” (tot­ta sinän­sä) mut­ta uskallan väit­tää että Suo­mi kestää 6 miljoon­aa suo­ma­laista parem­min kuin Intia 1,3 mil­jar­dia intialaista. Tai Haiti 10 miljoon­aa haiti­laista. Karmein­ta on tietysti suuri nup­piluku yhdis­tet­tynä suureen kulu­tuk­seen, vaikka­pa Sak­sa ja USA. Mut hei, taloudessa menee lujaa. — Jaa, puhe oli SDP­s­ta? Duu­nar­ipuolueesta tuli kukka­hat­tupuolue, joka tulee katoa­maan suurten ikälu­okkien mukana. Valitettavasti.

  2. Vihreille on kan­na­tus­luku­jen kasvus­ta huoli­mat­ta jäänyt päälle pikkupuolueille tyyp­illi­nen pop­ulis­mi (työsken­nel­lään ennekaikkea äänestäjäkun­nan vakuuttamiseksi/kasvattamiseksi, ei niinkään yhteiskun­nan ongelmien ratkaisemisek­si). Pop­ulis­mi on mielestäni vas­taus kysymyk­si­isi 1–3:
   1) vihrei­den energia/hiilidioksidiagenda ei niinkään perus­tu tutkimuksiin/laskelmiin vaan uusi­u­tu­vien merkit­tävään ima­goe­tu­un suh­teessa ydinvoimaan.
   2) suomen tur­val­lisu­us on pidet­ty kun­nos­sa “tolkun liit­tou­tu­mat­to­muudel­la”. Kansa toivoo, että sama toimii jatkos­sakin. Kan­natuk­sen­sa pönkit­tämiseen keskit­tyvän pop­ulistin ei kan­na­ta esit­tää irtiot­to­ja, jot­ka saat­ta­vat närkästyt­tää nyky­isiä tai poten­ti­aal­isia tule­via kan­nat­ta­jia. Sama ongel­ma tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­sa monel­la muul­lakin puolueel­la. Parem­pi olla keikut­ta­mat­ta venet­tä ja toivoa, että hissuk­seen olem­i­nen jotenkin toimii jatkos­sakin. Jos ei toi­mi, niin et ainakaan ollut ain­oa joka oli tekemät­tä mitään. Jos ajat liit­tou­tu­mista ja sen takia tulee vaikei­ta tilantei­ta, niin oletkin ain­oa syylli­nen -> poli­itikon on viisaam­paa lakaista asia maton alle ja toivoa paras­ta. Poli­ti­ikan huip­ul­la vain muu­ta­ma kaikkein rohkein suos­tuu tästä keskustelemaan.
   3) Hal­li­tuk­sen edes­ot­ta­muk­sia seu­rataan tiivi­isti medi­as­sa: hal­li­tus on paras mah­dolli­nen paik­ka näyt­tävän yhteeno­ton jär­jestämiseen “por­varien” kanssa. Isoon hal­li­tuk­seen pää­tyy tuol­laisia puoluei­ta, jot­ka tule­vat hal­li­tuk­seen yhteenot­tamisen takia. Nykyi­nen pikkuhal­li­tus on pystynyt parem­min keskit­tymään asiakysymyksiin.

   Viimeinen kysymys: olisiko se niin, että kaik­ki korkeak­oulute­tut aka­teemiset pitävät itseään paremp­ina? Jos aka­teem­i­nen urasi roikkuu yksi­tyis­es­tä sek­torista, sinus­ta tulee kokoomus­lainen itseäsi parem­pana pitävä. Jos urasi roikkuu verovaroista niin sel­l­ais­es­ta aka­teemis­es­ta tulee vasem­mis­to­lainen itseään parem­pana pitävä. Har­va täl­läi­nen halu­aa SAK puolueeseen tai ääri­vasem­mis­toon -> Vihreät on loogi­nen puoluevalinta.

 25. Ihan hyvä ana­lyysi. Min­ua har­mit­taa kanssa että demar­it tuke­vat pääasi­as­sa SAK:laisia duunare­i­ta eikä valkokaulusköy­hälistöä. Oikeas­t­aan koulutet­tu­ja ihmisiä joil­la on men­nyt elämässä huonos­ti esim sairau­den takia ei nyt tue mikään puolue. 

  Har­mit­taa myös se että demar­it suh­tau­tu­vat jyrkän kiel­teis­es­ti kaik­keen turaval­lisu­us­poli­it­tiseen yhteistyöhön Naton, EU:n ja jopa Ruotsin kanssa. Poikkeuk­sia on mut­ta hei­dät on työn­net­ty sivu­raiteelle. Aito­ja Pohjo­is­maisia demare­i­ta ei Suomes­ta enää tah­do löy­tyä. Venäjämielisyy­dessä he kulke­vat käsi kädessä keskusta­lais­ten kanssa!

  1. R.Silfverberg:
   Ihan hyvä ana­lyysi. Min­ua har­mit­taa kanssa että demar­it tuke­vat pääasi­as­sa SAK:laisia duunare­i­ta eikä valkokaulusköy­hälistöä. Oikeas­t­aan koulutet­tu­ja ihmisiä joil­la on men­nyt elämässä huonos­ti esim sairau­den takia ei nyt tue mikään puolue. 

   Demar­it tekevät hidas­ta kuole­maa, kos­ka duunarei­den määrä vähe­nee koko ajan. Entiset duu­nar­it eivät oikein tun­nu demare­i­ta kiin­nos­ta­van, vaik­ka hei­dän joukkon­sa kas­vaa koko ajan. Myöskään ne entiset duu­nar­it, joista ei oikeas­t­aan koskaan ehtinyt tul­la duunare­i­ta, eivät kiin­nos­ta demareita.

   Perus­suo­ma­laiset ovat ole­mas­sa kah­ta jälkim­mäistä ryh­mää varten, mut­ta aika moni jät­tää äänestämättäkin.

  2. Naton pelko on istutet­tu suo­ma­laisi­in YYA-aikana syvälle ja se kul­kee per­heessä per­in­tönä, ellei joku jälkikasvus­ta satu ajau­tu­maan tur­val­lisu­us- tai soti­la­sur­alle. Nato-pelon istu­tus suo­ma­laisi­in on ollut eräs Neu­vos­toli­iton upeim­mista hybridis­o­dankäyn­nin saavu­tuk­sista — jo ennen sanan hybridis­o­dankäyn­ti-sanan keksimistä.

   Kun­pa joku auk­tori­teet­ti saataisi­in pohti­maan julkises­ti sitä, mikä olisi sel­l­aisen Suomen tilanne nykyaikana, joka ei halu­aisi kuu­lua itään eikä län­teen eli puoluee­ton Suo­mi. Mielestäni se on käsit­teenä mah­do­ton ja kon­flik­tin sattues­sa taat­tu väylä kask­in­au­ri­iden vil­je­lyyn ja korkean teknolo­gian pärei­den tuotantoon.

   1. Rou­va R.:
    Naton pelko on istutet­tu suo­ma­laisi­in YYA-aikana syvälle ja se kul­kee per­heessä per­in­tönä, ellei joku jälkikasvus­ta satu ajau­tu­maan tur­val­lisu­us- tai soti­la­sur­alle. Nato-pelon istu­tus suo­ma­laisi­in on ollut eräs Neu­vos­toli­iton upeim­mista hybridis­o­dankäyn­nin saavu­tuk­sista – jo ennen sanan hybridis­o­dankäyn­ti-sanan keksimistä.

    Kun­pa joku auk­tori­teet­ti saataisi­in pohti­maan julkises­ti sitä, mikä olisi sel­l­aisen Suomen tilanne nykyaikana, joka ei halu­aisi kuu­lua itään eikä län­teen eli puoluee­ton Suo­mi. Mielestäni se on käsit­teenä mah­do­ton ja kon­flik­tin sattues­sa taat­tu väylä kask­in­au­ri­iden vil­je­lyyn ja korkean teknolo­gian pärei­den tuotantoon.

    Mikä hyvän­sä vakavampi ja pitkit­tyneem­pi kon­flik­ti tuo meille nau­ri­it ja päreval­on. Näin se vaan on. En näe mitään mekanis­mia, jol­la Nato-jäsenyys tämän estäisi. Yhteiskun­tamme on käsit­tämät­tömän haavoittuva.

   2. Catili­na: Mikä hyvän­sä vakavampi ja pitkit­tyneem­pi kon­flik­ti tuo meille nau­ri­it ja päreval­on. Näin se vaan on. En näe mitään mekanis­mia, jol­la Nato-jäsenyys tämän estäisi. Yhteiskun­tamme on käsit­tämät­tömän haavoittuva. 

    - Liit­toumien tärkein tarkoi­tus on olla ennal­taehkäi­sevä, ettei kan­na­ta ruve­ta kon­flik­ti­in sel­l­aisen kanssa.
    — Tilanteis­sa jos­sa jokin liit­touman jäsen tai osa-alue joutuu vihol­lisen saar­ta­mak­si, pyritään jär­jestämään humi­naaarista apua, esimerk­inä Berli­inin Ilmasilta
    — Jos joku liit­touma lop­ul­ta joutuu anta­maan perik­si niin se ainakin yrit­tää evakuoi­da pois sivi­ilit kri­isialueelta ennenkuin viholli­nen miehit­tää sen.
    — Jos aluei­ta menetetään ne pyritään val­taa­maan takaisin.
    — Liit­toumaan kuu­luma­ton joutuu pär­jäämään yksin kaikissa näis­sä tapauksissa.

   3. R.Silfverberg: – Liit­toumien tärkein tarkoi­tus on olla ennal­taehkäi­sevä, ettei kan­na­ta ruve­ta kon­flik­ti­in sel­l­aisen kanssa.
    – Tilanteis­sa jos­sa jokin liit­touman jäsen tai osa-alue joutuu vihol­lisen saar­ta­mak­si, pyritään jär­jestämään humi­naaarista apua, esimerk­inä Berli­inin Ilmasilta
    – Jos joku liit­touma lop­ul­ta­joutuu anta­maan perik­si niin se ainakin yrit­tää evakuoi­da pois sivi­ilit kri­isialueelta ennenkuin viholli­nen miehit­tää sen.
    – Jos aluei­ta menetetään ne pyritään val­taa­maan takaisin.
    – Liit­toumaan kuu­luma­ton joutuu pär­jäämään yksin kaikissa näis­sä tapauksissa.

    Suomen puo­lus­tusvoima on kytket­ty Natoon kaikil­la tasoil­la. Se on täysin natoy­h­teen­sopi­va ja sen kieltämi­nen on saman­laista litur­giaa kuin men­nei­den vuosien “akti­ivi­nen ja rauhan­tah­toinen” puolueet­to­muus­poli­ti­ik­ka. Ilmeis­es­ti liit­tymis­sopimuskin on jos­sain laatikos­sa odot­ta­mas­sa allekir­joituk­sia ja rat­i­fioin­tia. Samas­sa kan­sios­sa on myös lakiesi­tys eduskun­nalle Natoon liit­tymis­es­tä. Liit­tymisessä on vain ris­ki, että kaa­su- ja sähkö­toim­i­tuk­set katkea­vat “teknisi­in vaikeuk­si­in” ja mui­ta taloudel­lisia jut­tu­ja, jot­ka ohjaa­vat päätök­sen­tekoa enem­män kuin poli­it­ti­nen eli­it­ti halu­aa uskoa.

   4. Anony­mouse: Suomen puo­lus­tusvoimaon kytket­ty Natoon kaikil­la tasoil­la. Se on täysin natoy­h­teen­sopi­va ja sen kieltämi­nen on saman­laista litur­giaa kuin men­nei­den vuosien “akti­ivi­nen ja rauhan­tah­toinen” puolueet­to­muus­poli­ti­ik­ka. Ilmeis­es­ti liit­tymis­sopimuskin on jos­sain laatikos­sa odot­ta­mas­sa allekir­joituk­sia ja rat­i­fioin­tia. Samas­sa kan­sios­sa on myös lakiesi­tys eduskun­nalle Natoon liit­tymis­es­tä. Liit­tymisessä on vain ris­ki, että kaa­su- ja sähkö­toim­i­tuk­set katkea­vat “teknisi­in vaikeuk­si­in” ja mui­ta taloudel­lisia jut­tu­ja, jot­ka ohjaa­vat päätök­sen­tekoa enem­män kuin poli­it­ti­nen eli­it­ti halu­aa uskoa. 

    Jos Sak­sa, Puo­la, Balt­ian maat, Tsek­ki, Unkari ja Slo­valia saa­vat ostaa kaa­sua, öljyä ja sähköä Venäjältä niin mik­si Suo­mi ei saisi? Vai pitäisikö niiden maid­en ero­ta Natosta?

   5. Anony­mouse: Suomen puo­lus­tusvoimaon kytket­ty Natoon kaikil­la tasoil­la. Se on täysin natoy­h­teen­sopi­va ja sen kieltämi­nen on saman­laista litur­giaa kuin men­nei­den vuosien “akti­ivi­nen ja rauhan­tah­toinen” puolueet­to­muus­poli­ti­ik­ka. Ilmeis­es­ti liit­tymis­sopimuskin on jos­sain laatikos­sa odot­ta­mas­sa allekir­joituk­sia ja rat­i­fioin­tia. Samas­sa kan­sios­sa on myös lakiesi­tys eduskun­nalle Natoon liit­tymis­es­tä. Liit­tymisessä on vain ris­ki, että kaa­su- ja sähkö­toim­i­tuk­set katkea­vat “teknisi­in vaikeuk­si­in” ja mui­ta taloudel­lisia jut­tu­ja, jot­ka ohjaa­vat päätök­sen­tekoa enem­män kuin poli­it­ti­nen eli­it­ti halu­aa uskoa.

    Tämän torni­huhun elos­sa pitämi­nen ja sen todek­si väit­tämi­nen on pait­si type­r­ää myös todel­la vaar­al­lista, kos­ka sen seu­rauk­se­na NATO-jäsenyyshake­muk­sen tekem­i­nen ei tun­nu siihen uskovil­ta niin kiireiseltä. Mik­si mikään puo­lus­tus­li­it­to suos­tu­isi tekemään sopimuk­sen jonkun tahon kanssa niin, että se tar­joaa kaiken suo­jansa tälle val­ti­olle, mut­ta ei saa siltä val­ti­ol­ta minkään­laisia takei­ta? Minä ainakin halu­aisin ottaa sem­moi­sen palo­vaku­u­tuk­sen, jos­sa en mak­sa vaku­u­tusy­htiölle mitään, mut­ta he suos­tu­vat silti siihen, että palon tul­lessa voin kaivaa sopimus­lu­on­nok­sen esi­in ja he mukise­mat­ta kor­vaa­vat kaiken.

    Tämä täysin val­heelli­nen ja vaar­alli­nen huhupuhe on täysin kään­teinen tilanne todel­lisu­u­teen, jos­sa me tosi­aan teemme kaikesta kalus­tos­ta NATO-yhteen­sopi­vaa, mut­ta emme kuitenkaan suos­tu otta­maan hei­dän tur­vatakuitaan vastaan.

   6. R.Silfverberg: – Liit­toumien tärkein tarkoi­tus on olla ennal­taehkäi­sevä, ettei kan­na­ta ruve­ta kon­flik­ti­in sel­l­aisen kanssa.
    – Tilanteis­sa jos­sa jokin liit­touman jäsen tai osa-alue joutuu vihol­lisen saar­ta­mak­si, pyritään jär­jestämään humi­naaarista apua, esimerk­inä Berli­inin Ilmasilta
    – Jos joku liit­touma lop­ul­ta­joutuu anta­maan perik­si niin se ainakin yrit­tää evakuoi­da pois sivi­ilit kri­isialueelta ennenkuin viholli­nen miehit­tää sen.
    – Jos aluei­ta menetetään ne pyritään val­taa­maan takaisin.
    – Liit­toumaan kuu­luma­ton joutuu pär­jäämään yksin kaikissa näis­sä tapauksissa.

    Berli­inin ilmasil­ta toi­mi rauhan­ti­lan val­lites­sa, jol­loin kaik­ki resurssit voiti­in keskit­tää noin miljoo­nan ihmisen huoltamiseen _pienellä maanti­eteel­lisel­lä alueel­la. Kuka uskoo tule­van kon­flik­tin ole­van rajoit­tuvan näi pienelle alueelle? 

    Evakuoi­da? _Miten_? _Minne?_ _Miksi_? Aja­tus ei ole real­isti­nen, ja täältä lan­delta ei moni halua lähteäkään ymmär­ret­tävistä syistä.

   7. Catili­na: Berli­inin ilmasil­ta toi­mi rauhan­ti­lan val­lites­sa, jol­loin kaik­ki resurssit voiti­in keskit­tää noin miljoo­nan ihmisen huoltamiseen _pienellä maanti­eteel­lisel­lä alueel­la. Kuka uskoo tule­van kon­flik­tin ole­van rajoit­tuvan näi pienelle alueelle?

    Evakuoi­da? _Miten_? _Minne?_ _Miksi_? Aja­tus ei ole real­isti­nen, ja täältä lan­delta ei moni halua lähteäkään ymmär­ret­tävistä syistä. 

    Berli­inin saar­to 1948–49 oli Neu­vos­toli­ton yri­tys pakot­taa Län­si-Berli­i­ni antau­tu­maan ja liit­tää se osak­si Neu­vos­tovyöhyket­tä, mut­ta se epäon­nis­tui kos­ka län­sili­it­toutuneet mur­si­vat saar­ron ilmasil­lan avul­la, Neu­vos­toli­it­to ei uskaltanut sil­loin ryhtyä todel­liseen sotaan kos­ka län­sili­it­toutuneil­la oli vahvem­mat sotavoimat siihen aikaan, mm atom­ipom­mi käytössä mitä Neu­vos­toli­itol­la ei vielä siihen aikaan ollut. Natol­la on nytkin vahvem­mat ja kehit­tyneem­mät sotavoimat kuin Venäjällä.

    Jos Venäjä aloit­taisi sala­ma­so­dan Suomea kohtaan niin päämäärä olisi val­la­ta Helsin­ki ja eteläran­nikko ja siihen Venäjä myös pysty­isi eikä siihen menisi kuin muta­ma viikko, kos­ka soti­laalli­nen ylivoima on muser­ta­va, jos Suomel­la ei ole liittolaisia.

    Minä en halua jäädä tänne venäläis­ten potkit­tavak­si. Min­ul­la ei ole paikkaa lan­del­la jonne pae­ta, en ole niin nuori enää että kel­paisin reservi­in ja näkö niin huono että aseis­tet­tuna olisin vaarak­si omille joukoille. Hur­ri ja Nato-jäsenyy­den avoin kan­nat­ta­ja kun olen niin miehit­täjä potk­isi vielä kovem­paa eli ottaisi kaik­ki kansalaisoikeudet pois ja lähet­täisi Siperiaan.

    Per­hesy­istä ja työni takia asun tääl­lä Suomes­sa ja pk-seudul­la, vaik­ka välil­lä tun­tuu että min­unkaltaisiani tääl­lä ei kai­va­ta. Suo­mi on kah­ti­a­jakau­tunut lan­den ja pk-seudun välillä.

   8. R.Silfverberg: Jos Venäjä aloit­taisi sala­ma­so­dan Suomea kohtaan niin päämäärä olisi val­la­ta Helsin­ki ja eteläran­nikko ja siihen Venäjä myös pysty­isi eikä siihen menisi kuin muta­ma viikko, kos­ka soti­laalli­nen ylivoima on muser­ta­va, jos Suomel­la ei ole liittolaisia. 

    Tästä ajat­telus­ta jää nyt sel­l­ainen pikku­jut­tu pois, että Venäjäl­lä ei toisaal­ta ole suurem­paa syytä oikeasti pelail­la Suomen kanssa. Jos sille vede­tään uusi pisin Nato-raja toisek­si suurim­man kaupun­gin läheisyy­teen, alkaa se toimia aivan eri taval­la ja eri inten­si­teetil­lä ja eri syistä. Lisäk­si Nato-jäsenyys sot­kee Suomen mukaan Yhdys­val­tain ulkopoli­it­tisi­in oper­aa­tioi­hin ja altistaa terrorismille.

   9. anonyy­mi: Tästä ajat­telus­ta jää nyt sel­l­ainen pikku­jut­tu pois, että Venäjäl­lä ei toisaal­ta ole suurem­paa syytä oikeasti pelail­la Suomen kanssa.

    Mihin var­muute­si perus­tuu? Etelä-Suo­mi ja eri­toten Ahve­nan­maa kiin­nos­ta­vat sekä Natoa että Venäjää, ja vain ihan puo­lus­tus­tarkoituk­ses­sa. Nato puo­lus­taa Balt­ti­aa ja Venäjä Kalin­ingra­dia. Varsinkin Venäjä on ollut näis­sä puo­lus­tusasiois­sa proak­ti­ivi­nen jo vuo­sisato­ja. Liit­tou­tu­mi­nen jom­paan kumpaan suun­taan nos­taisi miehityskynnystä.

    Ajat­telin ensin jät­tää kom­men­toimat­ta, kos­ka Nato-asia tun­tui kovin ulkop­uoliselta aiheeseen näh­den, mut­ta eihän se sitä ole. Vasem­mal­la ja Keskus­tas­sa luote­taan Venäjään kuin puk­ki sarvi­in­sa, oikeal­la taas aika yleis­es­ti haikail­laan Natoon. Vihreis­sä ja Per­Su­is­sa tun­tuu ole­van kumpaakin mieltä.

 26. OS: “Demarien peru­songel­ma on talouden muutoksessa.”
  Nykyi­nen talousjär­jestelmä tuot­taa muitakin ongelmia kuin demarei­den eksymisen. Nim. Liian van­ha kuvaa niitä edel­lä hyvin. Nuo ongel­mat eivät kor­jaan­nu demarei­den ohjel­man päiv­i­tyk­sel­lä. Se kor­jaan­tuu vain muut­ta­mal­la globaalia talousjär­jestelmää oikeu­den­mukaisem­mak­si. Rauhanomais­es­ti se tapah­tuu siten, että kansan­val­ta ottaa uud­estaan talouden kehit­tymisen kon­trol­li­in­sa. Jos niin ei tapah­du, seu­rauk­se­na on vallankumous.

  1. Tim­oT: Rauhanomais­es­ti se tapah­tuu siten, että kansan­val­ta ottaa uud­estaan talouden kehit­tymisen kon­trol­li­in­sa. Jos niin ei tapah­du, seu­rauk­se­na on vallankumous.

   Mitä tuokin tarkoit­taa? Että kansan­val­ta päät­tää markan viral­lis­es­ta vai­h­tokurssista? Ja kansalaiset vai­h­ta­vat val­u­u­tan toril­la katukurssil­la? Kansan­val­ta päät­tää että vapus­ta pääsiäiseen ei saa appel­si­ine­ja tuo­da maa­han että koti­maiset ome­nat käyvät kau­pak­si? Kansan­val­ta päät­tää tun­tipalkoista ja maitoli­tran hin­nas­ta? Minus­ta kansan­val­lan saavu­tuk­set talouden kehit­tämisessä eivät ole kovin kak­sisia olleet, en todel­lakaan kaipaa niitä aiko­ja takaisin.

   1. antti: Mitä tuokin tarkoit­taa? Että kansan­val­ta päät­tää markan viral­lis­es­ta vai­h­tokurssista? Ja kansalaiset vai­h­ta­vat val­u­u­tan toril­la katukurssil­la? Kansan­val­ta päät­tää että vapus­ta pääsiäiseen ei saa appel­si­ine­ja tuo­da maa­han että koti­maiset ome­nat käyvät kau­pak­si? Kansan­val­ta päät­tää tun­tipalkoista ja maitoli­tran hin­nas­ta? Minus­ta kansan­val­lan saavu­tuk­set talouden kehit­tämisessä eivät ole kovin kak­sisia olleet, en todel­lakaan kaipaa niitä aiko­ja takaisin.

    No, siitähän itsekin nau­tit. Ei tämä vapaa markki­na­t­alous ole vielä kovin kauaa mei­dän talouteen vaikut­tanut. Onnek­si. Vapaas­sa markki­na­t­aloudessa tup­paa vahvin osa­puoli markki­noil­la vetämään koko arvon­lisän itselleen. Sen takia esim. Bangla Deshissä rät­tite­htaal­la pitää las­tenkin työsken­nel­lä 18 tun­tia vuorokaudessa, kos­ka palk­ka ei muuten riitä per­heen elämiseen.

 27. Jos saa kom­men­toi­da aiheen ohi, niin tätä blo­gin uut­ta ver­sio­ta on han­kala käyt­tää. Kom­ment­tien lain­auk­set tule­vat miten sat­tuu varsi­naisen kom­mentin jäl­keen eikä eteen kuten ennen, niin että ei ero­ta lain­auk­sia varsi­nais­es­ta kommentista.

  1. R.Silfverberg:
   Jos saa kom­men­toi­da aiheen ohi, niin tätä blo­gin uut­ta ver­sio­ta on han­kala käyt­tää. Kom­ment­tien lain­auk­set tule­vat miten sat­tuu varsi­naisen kom­mentin jäl­keen eikä eteen kuten ennen, niin että ei ero­ta lain­auk­sia varsi­nais­es­ta kommentista.

   Kän­nykäl­lä tämä uusi leiska on ihan käyt­tökelvo­ton. Linkit seu­raavaan ja edel­liseen postauk­seen sivun lopus­sa, eli saavut­ta­mat­tomis­sa sormel­la skrol­lates­sa. Viimeisim­pään kom­ment­ti­in ei linkkiä. Kom­ment­tien määrää ei näy otsikos­sa eikä niihin ole suo­raa linkkiä. Löy­tyykö jostain link­ki joka pakot­taa desktop-version?

   1. Eikä desk­top ver­sio sen parem­pi, uudet kom­men­tit van­ho­jen seassa, ei Liian Van­ho­ja kom­ment­te­ja jak­sa kela­ta uud­estaan ja uud­estaan että joku mah­dolli­nen uudem­pi löy­ty­isi seasta.

 28. Nyt kun olemme saa­neet naulat­tua Marx­in arkun kan­nen niin tiukasti kiin­ni, että hän ei enää pääse häir­it­semään kun­ni­al­lis­ten ihmis­ten rauhaa, pitäis kai kek­siä tilalle jotain uutta.

  Homo sapi­ens on lau­maeläin. Se tarvit­see johta­ja-gurun, joka on kaikki­ti­etävä ja hänel­lä on maag­isia voimia, suo­ra yhteys johonkin salaiseen jumalaan.

  Jeesus Kris­tus ja Paav­it hoiti­vat tätä hom­maa ihan hyvin pari tuhat­ta vuot­ta, jon­ka jäl­keen Marx-guru jatkoi apu­pap­pi­en­sa voimin yli sata vuot­ta, mut­ta siten tuokin hui­jaus paljastui. 

  Sik­si nyt pitää kek­siä jotain uut­ta ja rajumpaa!

  Koke­muk­ses­ta tiedämme, että jot­ta pää­sisi johta­ja-guruk­si pitäisi pystyä pelot­tele­maan ihmisiä oikein kunnolla. 

  Miten olis uudek­si guruk­si toinen par­ta­suu, Marx­in aikalainen, Charles Dar­win? Hän kek­si sen evoluutio-teorian…

  Dar­winin mielestä homo sapi­ens on apinoit­ten sukua. Sieltä olemme per­i­neet tärkeim­män osan aivois­tamme, eli lisko-aivon. 

  Mik­si lisko-aivo on tärkeä? Tietenkin sik­si, että se tiedosta­mat­tomasti kon­trol­loi mei­dän kaikkein tärkeimpiä toimi­amme. Siis sitä, että pitäisikö mei­dän pani­iki­no­mais­es­ti juos­ta karku­un vai hyökätä, vai jäyk­istyä kauhis­tuneina paikoillemme. Vai pitäisikö ruve­takin syömään tai ehkäpä naimaan.

  Jostain syys­tä Dar­win ei kuitenkaan kel­paa Marx­in jatka­jak­si kansan villitsijä-guruna.

  Sik­si pitää kek­siä jotain muu­ta raflaavaa, joka saisi lisko-aivomme hyrräämään oikein ylikier­roksil­la, saisi mei­dät pelkäämään henkemme edestä.

  Tar­jol­la on CO2-uskon­to, jon­ka gurut ovat kaikki­ti­etäviä ja pystyvät uhkaa­maan meitä maail­man­lop­ul­la, veden­paisumuk­sel­la, ruoan lop­pumisel­la ja ennen kaikkea pais­tu­misel­la hirvit­tävässä hel­vetin lämpöuunissa. 

  CO2-usko­vaiset ovat saa­neet valais­tuk­sen ja he tietävät aivan var­masti, että homo sapi­ens on syylli­nen ilmas­ton läm­pen­e­miseen ja jos ei heti lopete­ta CO2-syn­tien tekemistä, joudumme pian hel­vetin pät­si­in käristymään. Vain CO2-gurut voivat pelas­taa mei­dät tästä. 

  Meneeköhän tämä läpi?

  Minä puolestani uskon mielu­um­min siihen, että fik­su­jen insinöörien uudet keksin­nöt ratkai­se­vat ongel­mat, niin kuin aina ennenkin. Tämä tapah­tuu markki­na­t­alouden ohjaa­mana, evoluu­tio­teo­ri­an “Sur­vival of the fittest”- mukaan.

  1. Siis kum­minkin Dar­win sekä taloudel­lisen että teknisen kil­pailun kautta. 🙂

  2. Sep­po Korp­poo: Tämä tapah­tuu markki­na­t­alouden ohjaa­mana, evoluu­tio­teo­ri­an “Sur­vival of the fittest”- mukaan. 

   Haha­ha. Markki­na­t­alouden logi­ikalla ensin tehdään pikavoit­to­ja ja ummis­te­taan silmät niin kauan kuin voidaan ja sit­ten kun alkaa tul­la pakot­ta­va tarve saa­da hai­tat lop­pumaan, aje­taan riit­tämätön­tä sään­te­lyä, jos­ta siitäkin saa koko ajan riidel­lä taloudel­lis­ten toim­i­joiden ja lob­barei­den kanssa, ja lop­ul­ta sit­ten ehkä saadaan kauhean vään­nön tulok­se­na riit­tävät toimen­piteet aikaan myöhässä ja vain toiv­otaan, että hom­ma jotenkin lutvi­u­tuu. Tulok­se­na aiheutetaan kaikille paljon pahaa vain sik­si, että varakku­ut­ta saadaan keskitet­tyä vähän enemmän.

 29. Vaikea ymmärtää mihin me tarvit­simme vasem­mis­to­laisu­ut­ta, mut­ta jos tuo outo aja­tus hyväksytään.…
  — vasem­mis­to­laisu­us ja markki­na­t­alous ovat aina vastakkain,oli se sit­ten demari vasem­mis­to­laisu­ut­ta tai viher vasem­mis­to­laitu­ut­ta. Molem­mil­la on sel­l­ainen yhteiskun­nan vas­tu­u­ta kas­vat­ta­va agen­da joka on pitkän päälle mahdoton.
  — Meil­lähän on jo mod­erni ver­sio vasem­mis­tos­ta. Vihreät on täyt­tänyt sen lokeron aikahyvin. En oiken tiedä miten demar­it onnis­tu­isi­vat muut­tumaan riit­tävän nopeasti, että pysty­i­sivät vas­taa­maan haaste­seen. Vihreil­lä on tiet­ty se ongel­ma, että jostain pitäis saa­da miesäänestäjiäkin, mut­ta sekin lie­nee ongel­ma joka vaatii vain 10–20v aikaa

  1. xyzzy:
   Vaikea ymmärtää mihin me tarvit­simme vasem­mis­to­laisu­ut­ta, mut­ta jos tuo outo aja­tus hyväksytään….
   – vasem­mis­to­laisu­us ja markki­na­t­alous ovat aina vastakkain,oli se sit­ten demari vasem­mis­to­laisu­ut­ta tai viher vasem­mis­to­laitu­ut­ta. Molem­mil­la on sel­l­ainen yhteiskun­nan vas­tu­u­ta kas­vat­ta­va agen­da joka on pitkän päälle mahdoton.

   Eihän se nyt aivan näin ole. Vasem­mis­to­lainen markki­na­t­alous tarkoit­taa vain enem­män ulkois­vaiku­tuk­si­in kohdis­tu­vaa sään­te­lyä ja suurem­paa tulontasausta.
   Aivan samoin voitaisi­in sanoa, että oikeis­to­lainen markki­na­t­alous tarkoit­taa yleen­sä yri­tys­ten tukemista markki­noiden sijaan ja sitä, että ulkois­vaiku­tuk­set hoide­taan kuitenkin verovaroin sen sijaan, että sääte­lyl­lä kohdis­tet­taisi­in kulut yri­tyk­sille jot­ka niitä aiheuttavat.

   Tässä tul­laan taas per­in­teisen vasemmisto/oikeisto ‑jaon ongelmi­in ja kysymyk­si­in siitä, mitä markki­na­t­alous oikeas­t­aan on.

  2. xyzzy:
   .
   – vasem­mis­to­laisu­us ja markki­na­t­alous ovat aina vastakkain,oli se sit­ten demari vasem­mis­to­laisu­ut­ta tai viher vasem­mis­to­laitu­ut­ta. Molem­mil­la on sel­l­ainen yhteiskun­nan vas­tu­u­ta kas­vat­ta­va agen­da joka on pitkän päälle mahdoton.

   Näyt­tääpä siltä että me vaan yksinker­tais­es­ti tarvit­semme sen sosial­is­tisen val­lanku­mouk­sen aina noin sadan vuo­den välein.
   Riis­tokap­i­tal­is­tit ja plu­tokraatit ammu­taan, kansalta ryöstet­ty omaisu­us palaute­taan sille, ja sit­ten jatke­taan matkaa.
   Kyl­lä por­var­il­la vaan näköjään pitää olla se ter­veelli­nen pelko siel­lä persuksessa.

 30. Jos joku demari näkee tämän: Tämä on hätähu­u­to isän­maan puoles­ta. Vai­h­takaa hyvät ihmiset se Rinne hyvis­sä ajoin ennen vaale­ja. Jot­ta oikeis­to­hel­vetti ei jatku, tei­dän pitää saa­da kun­non vaal­i­t­u­los ek-vaaleis­sa ja Rin­teen kanssa se ei onnis­tu, kaik­ki tietävät sen. Tilalle ei myöskään tarvi­ta piilou­us­lib­er­al­is­te­ja eikä miss vapaakauppaa.

 31. Kuten kom­menteista ja Soin­in­vaaran ansiokkaas­ta kir­joituk­ses­ta käy ilmi, on demareil­la yksi keskeinen ongel­ma. Kannattajakunta.

  Alle 50-vuo­ti­ai­ta demare­i­ta on mur­to-osa kan­nat­ta­jista, ja nuoris­sa on kovin vähän val­ovoimaisia poli­ti­ikan lupauk­sia. Kan­nat­ta­jakun­nan ikään­tyessä ääneen pää­sevät kimmok­iljuset, jot­ka karkot­ta­vat lop­utkin nuoret vihreisiin.

  Demari­aat­teelle olisi var­masti tilaus­ta, jos se saataisi­in uud­is­tet­tua puhut­tele­maan nykya­jan (aka­teemisia) pätkä­työläisiä ja työt­tömyyt­tä pelkääviä duunare­i­ta. Epä­vakaina aikoina kysyn­tää olisi, mut­ta helpot isku­paikat tun­nu­taan hukkaa­van toisen­sa jäl­keen. Esimerkik­si rahoi­tusleikkauk­sista suiv­aan­tunut­ta pieni­palkkaista, kokoomus­ta äänestävää yliopis­toväkeä olisi ollut help­po kosiskel­la lip­poslaisi­in demarei­hin, mut­ta tilaisu­us jätet­ti­in vihrei­den hyödynnettäväksi.

  Kun demarei­den kan­natuk­sen kova ydin sulaa, saa­vat oudot viestit ja yhden asian edus­ta­jat liian paljon tilaa. Viime pres­i­dentin­vaalit oli­vat hyvä esimerk­ki: avoin fem­i­nis­mi palkit­ti­in reip­paal­la kol­men pros­entin kan­natuk­sel­la. Per­in­teisil­lä teol­lisu­u­s­paikkakun­nil­la äänestet­ti­in Niinistöä.

  Onko­han toden­näköisin tule­vaisu­usske­naario sel­l­ainen, että kan­nat­ta­jakun­ta ikään­tyy, nuoret siir­tyvät vihreisi­in, teol­lisu­us­de­mar­it perus­suo­ma­laisi­in tai nukkuviin/liikkuviin ja aka­teemiset demar­it kokoomuk­sen vasem­mis­tosi­ipeen. 2020-luvul­la demarei­den kan­na­tus­lu­vut pyörivät ruokakaupoista saatavien alko­holi­juomien tasolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.