Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.2.2018

Täl­lä ker­taa aika help­po lista.

Hotel­li Jät­kä­saa­reen Välimerenkadulle.

Stra­te­gi­set mitat: yhdek­sän ker­ros­ta, 5 400 k‑m2.

Bule­var­di 14 asuinkäyttöön

Van­ha asuin­ta­lo palau­te­taan asuin­käyt­töön kui­ten­kin niin, että kak­si alin­ta ker­ros­ta jää­vät toimitilakäyttöön.

Fil­la­ri- ja jalan­kul­ku­tun­ne­li Kan­sa­lais­to­ril­ta Kai­sa­nie­men puistoon

Tämä menee ilmei­ses­ti vie­lä ker­ran pöy­däl­le. Mik­ko Säre­lä on huo­maut­ta­nut aivan oikein, että kan­nat­tai­si saman tien teh­dä kevyen lii­ken­teen sil­ta Kai­sa­nie­mes­tä Sil­ta­saa­reen. Paran­tai­si ran­to­jen käve­ly-yhteyk­siä ja rat­kai­si­si myös kysy­myk­sen, miten fil­la­rit jat­ka­vat Hämeen­tiel­tä koh­ti keskustaa.

Lausun­not Tuo­mas Ran­ta­sen ja Emma Karin Var­tio­saa­ren käy­tös­tä ja siltayhteydestä

Nämä ovat tul­leet vähän toi­seen valoon sen jäl­keen kun hal­lin­to-oikeus kumo­si Var­tio­saa­ren osayleiskaavan

Jus­si Chy­de­nuk­sen aloi­te fris­bee­gol­fra­to­jen lisäämisestä.

Lausun­to puol­taa asi­aa, mut­ta  läh­tee sii­tä, että täl­lai­sen alu­een pitäi­si olla sul­jet­tu muul­ta käy­tös­tä tapa­tur­ma­ris­kin vuoksi (?)

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 13.2.2018”

 1. Tuo Sil­ta­saa­ren kevyen­lii­ken­teen sil­ta on aivan pak­ko raken­taa heti­mi­ten, kos­ka Pit­kä­sil­ta on aika vaa­ral­li­nen kapeik­ko jalan­kul­ki­jal­le ja pyö­räi­li­jäl­le jo nykyi­sel­lään. Tule­vai­suu­des­sa lii­ken­ne­mää­rä sil­lä nousi­si rei­lus­ti lisää jos Sil­ta­saa­reen ja myös Haka­nie­men­ran­nan kes­ki­vai­heil­le ei raken­ne­ta kevyen­lii­ken­teen siltoja.

 2. Pyö­räi­len päi­vit­täin Pit­kän­sil­lan yli. Sil­le tulee pyö­tä­tie vain hotel­lin nur­kal­ta eli itä­puo­lel­ta. Tilaa pyö­ril­le on max 1,5 met­riä kah­teen suun­taan. Vie­res­sä jyrää bus­se­ja jonos­sa. Hur­jan vaarallista. 

  Jos ja kun haluam­me lisää pyö­räi­lyä, tar­vit­sem­me toi­sen pyö­rä­rei­tin idäs­tä kes­kus­taan. Sil­ta­saa­ri on hyvä vaih­toeh­to, mut­ta siel­lä var­mas­ti jokai­nen talo­yh­tiö vas­tus­taa, tus­kin menes­tyk­sel­li­ses­ti mut­ta kui­ten­kin. Siel­lä on myös ikä­vää nupu­ki­veys­tä, joka ei sovi ympä­ri­vuo­ti­seen pyöräilyyn.

 3. Jos ja kun Kai­sa­nie­mes­tä Sil­ta­saa­reen teh­dään kevyen lii­ken­teen sil­ta, pol­ku­pyö­rä­tun­ne­li kan­nat­tai­si teh­dä poh­joi­sem­mak­si, niin yhteys mm. baa­nal­le oli­si suju­vam­pi ja Töö­lön­lah­den­ka­dun var­res­sa oli­si tilaa suo­ral­le luiskalle.

  1. Sen tun­ne­lin teke­mi­nen radan ali poh­joi­sem­mas­sa on tosi kal­lis­ta. Sil­loin pää­dyt­täi­siin var­maan­kin sil­taan, joka on siis nos­tet­ta­va samal­le tasol­le kuin se on Linnunlaulussa.

 4. Vil­le:
  Jos ja kun Kai­sa­nie­mes­tä Sil­ta­saa­reen teh­dään kevyen lii­ken­teen sil­ta, pol­ku­pyö­rä­tun­ne­li kan­nat­tai­si teh­dä poh­joi­sem­mak­si, niin yhteys mm. baa­nal­le oli­si suju­vam­pi ja Töö­lön­lah­den­ka­dun var­res­sa oli­si tilaa suo­ral­le luiskalle. 

  Ei se nyt kovin pahaa mut­kaa tee, jos sil­ta tuli­si Sil­ta­saa­res­ta johon­kin ravin­to­la Kai­sa­nie­men luo­na ole­van vajan luo, niin sii­tä pää­see suo­raan Kai­sa­neie­men puis­to­ku­jaa tun­ne­liin. Puis­to­ku­ja on oikein mai­nio pyö­räil­lä — pol­jen sii­tä aamuin illoin 5 päi­vä­nä vii­kos­sa. Lii­ken­net­tä kujal­la ei juu­ri­kaan ole (siis autoja).

 5. Niin ja Var­tio­saa­reen on raken­net­ta­va sil­ta vaik­ka Var­tio­saar­ta puo­lus­ta­vat ovat­kin taas kään­ty­mäs­sä sil­taa vas­taan (ennen hal­lin­to-oikeu­den pää­tös­tä oli­vat sil­lan puolella).

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sen tun­ne­lin teke­mi­nen radan ali poh­joi­sem­mas­sa on tosi kal­lis­ta. Sil­loin pää­dyt­täi­siin var­maan­kin sil­taan, joka on siis nos­tet­ta­va samal­le tasol­le kuin se on Linnunlaulussa.

  Mikä teki­si tun­ne­lis­ta kalliin?

  Mat­ti Kin­nu­nen: Ei se nyt kovin pahaa mut­kaa tee, jos sil­ta tuli­si Sil­ta­saa­res­ta johon­kin ravin­to­la Kai­sa­nie­men luo­na ole­van vajan luo, niin sii­tä pää­see suo­raan Kai­sa­neie­men puis­to­ku­jaa tun­ne­liin. Puis­to­ku­ja on oikein mai­nio pyö­räil­lä – pol­jen sii­tä aamuin illoin 5 päi­vä­nä vii­kos­sa. Lii­ken­net­tä kujal­la ei juu­ri­kaan ole (siis autoja).

  Tar­vit­see­ko Puis­to­ku­jal­la olla auto­lii­ken­net­tä lainkaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.