Kaupunkiympäristölautakunta 6.2.2018

Sito­vat tavoitteet
Kes­kus­tel­tiin jon­kin ver­ran siiä ongel­mas­ta, että nousu­kau­den aika­na urak­ka­hin­nat nouse­vat niin, että ARA ei hyväk­sy nii­tä ja raken­ta­mi­nen viivästyy.

Kai­kis­ta aja­tel­ta­vis­ta rat­kai­suis­ta on huo­noin vaih­toeh­to jät­tää vain ton­tit odot­ta­maan. Pie­ni­tu­loi­set kär­si­vät eni­ten sii­tä, että raken­ta­mi­sen mää­rää alen­ne­taan, kos­ka se nos­taa asu­mi­sen hin­taa ja iskee hei­hin pahiten.

Kala­sa­ta­man ratikka
Hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti Kai­sa Hern­ber­gin esit­tä­mä pon­si pysäk­kien sijain­nis­ta ja sen har­kit­se­mi­ses­ta vielä.

Teol­li­suus­ka­dun ratik­ka pal­ve­lee aivan eri tar­vet­ta kuin Val­li­lan­laak­son kaut­ta kul­ke­va, kos­ka Teol­li­suus­ka­dun ratik­ka pal­ve­lee vain pis­te­mäi­ses­ti Kala­sa­ta­man kes­kuk­ses­ta Pasi­laan kul­ke­vaa lii­ken­net­tä kun taas Val­li­lan­laak­son kaut­ta kul­ke­va pal­ve­lee koko pit­kää Kala­sa­ta­man ja Her­man­nin aluet­ta. Sil­lä pää­see myös mm. Kum­pu­laan. Teol­li­suus­ka­dun ratik­ka pal­ve­lee aika­naan teol­li­suus­ka­dun var­ren työ­paik­ka­kes­kit­ty­mää, jos­sa tulee ole­maan tuhan­sia työpaikkoja.

Fil­la­ri­tun­ne­li Kan­sa­lais­to­ri — Kaisaniemi
Kokoo­mus pyy­si pöydälle.

Tun­ne­lin reit­ti ei ole aivan opti­maa­li­nen, mut­ta opti­maa­li­sen ja hal­vem­man rei­tin tiel­lä ovat pysä­köin­ti­lai­tos­ten rampit.

Sil­ta­vaih­toeh­to oli­si hal­vem­pi, mut­ta tal­vi­kun­nos­sa­pi­to ja nos­to Lin­nun­lau­lun sil­lan tasoon sai­si aikaan, ettei tätä lin­jaus­ta käy­tet­täi­si, vaan men­täi­siin sin­ne jalan­kul­ki­joi­den sekaan ase­man eteen. Jos mak­si­mi­kal­te­vuu­dek­si lai­te­taan 5 %, sil­taan liit­tyi­si 160 met­riä pit­kä ramppi.

Josa­fa­tin kal­lion kaava

Läpi kii­tok­sin.

Maan­käyt­tö­kor­vauk­set

Kor­kein hal­lin­to-oikeus on päät­tä­nyt, ettei maan­käyt­tö­kor­vauk­sia voi periä poik­kea­mis­lu­vis­ta. (Nämä tuo­miois­tui­met ovat käy­neet aika han­ka­lik­si.) Tämä taas hidas­taa asioi­ta, kos­ka se pois­taa poik­kea­mis­lu­van kei­no­va­li­koi­mas­ta niin, että on tur­vau­dut­ta­va huo­mat­ta­vas­ti hitaam­paan kaavoitukseen.

Var­tio­saar­ta kos­ke­vat aloitteet

Pan­tiin pöy­däl­le sen har­kit­se­mi­sek­si, aiheut­taa­ko hal­lin­to-oikeu­den pää­tös muu­tok­sia vastaukseen.

Jus­si Chy­de­niuk­sen val­tuus­toa­loi­te fris­bee­gol­fra­to­jen lisäämisestä

Ris­to Rau­ta­va pyy­si pöydälle.

Muut asiat meni­vät ongel­mit­ta esi­tyk­sen mukaan.

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 6.2.2018”

 1. Jos mak­si­mi­kal­te­vuu­dek­si lai­te­taan 5 %, siltaan
  liit­tyi­si 160 met­riä pit­kä ramppi.”

  Mitäs jos tämän ram­pin lait­tai­si molem­mis­sa päis­sä spi­raa­lil­le? Samaan tapaan kuin tun­ne­lin län­si­pää­hän on kaa­vail­tu. Oli­si var­maan­kin ainut­laa­tui­nen maa­il­mas­sa — ja hyvin jän­ne polkea. 

  Toi­sal­ta voi­si­han teh­dä jyr­kem­män­kin ja lait­taa ram­pil­le jon­kin­lai­sen koneel­li­sen taso­nos­ti­men vaik­ka tähän nor­ja­lai­seen tapaan: https://www.youtube.com/watch?v=qviV3tzmMcs — ala­mä­keen tar­vit­si­si sit­ten kyl­lä lait­taa sula­tus­jär­jes­tel­mä (kukaan ei pys­ty las­ke­maan fil­la­ril­la yli 5% jäis­tä mäkeä)

 2. Onko­han fil­la­ri­tun­ne­lin spi­raa­li­ram­pil­le tut­kit­tu vaih­toeh­toa, jos­sa P‑Elielin sisään­ajol­la ja fil­la­ri­tun­ne­lil­la on taso­ris­teys maan alla ja baa­nan ramp­pi nousi­si vas­ta sii­tä län­teen­päin, Sano­ma­ta­lon ja Kes­kus­ta­kir­jas­ton väliin? Ris­teyk­seen voi­si teh­dä töys­syn pysä­köin­ti­lai­tok­seen mene­vil­le ja tule­vil­le autoil­le, joi­ta on luku­mää­räi­ses­ti aika vähän pyö­räi­li­jöi­hin ver­rat­tu­na, tai sit­ten ajo­neu­vo­tun­nis­ti­mel­la toi­mi­vat lii­ken­ne­va­lot, jot­ka muu­ten näyt­täi­si­vät vih­re­ää pyö­ril­le ja käve­li­jöil­le. Tavoit­te­tei­den pitää olla kor­keal­la ku unne­lis­ta on tulos­sa kau­pun­gin kes­kei­sin pyöräilyreitti!

 3. Voi­si­ko fil­la­ri­tun­ne­lin raken­taa hie­man suun­ni­tel­tua poh­joi­sem­mak­si. Toi­nen pää voi­si olla vaik­ka jos­sain Maka­sii­nien rau­nioi­den ja Oodin poh­jois­pään huja­koil­la ja toi­nen Kai­sa­nie­men hiek­ka­ken­tän poh­jois­puo­lel­la niin, että baa­nayh­teys jat­kui­si Kai­sa­nie­men­ran­taa pit­kin. Kai­sa­nie­men­ran­ta voi­si olla parem­pi paik­ka baa­nan jat­keel­le kuin Kai­sa­nie­men­puis­to! Pysä­köin­ti­lai­tos­ten ram­pit­kaan eivät var­maan tuli­si tielle.

  Hie­man suu­ri­suun­tai­sia visioi­mal­la yhteyt­tä voi­si jat­kaa raken­ta­mal­la kevyen­lii­ken­teen sil­lan tai jat­ka­mal­la tun­ne­lia Kai­sa­nie­men­ran­nas­ta Sil­ta­saa­ren kär­keen. Täl­löin saa­tai­siin yhteys Sääs­tö­pan­kin­ran­taa pit­kin tule­val­le Hämeen­tien pyö­rä­tiel­le, mikä pois­tai­si ikä­vän pyö­rä­lii­ken­teen pul­lon­kau­lan Haka­nie­men­to­rin koh­dal­ta. Tulok­se­na oli­si suo­rin mah­dol­li­nen pyö­rä­reit­ti läpi Hel­sin­gin keskustan.

 4. Mik­ko Lah­ti:
  Onko­han fil­la­ri­tun­ne­lin spi­raa­li­ram­pil­le tut­kit­tu vaih­toeh­toa, jos­sa P‑Elielin sisään­ajol­la ja fil­la­ri­tun­ne­lil­la on taso­ris­teys maan alla ja baa­nan ramp­pi nousi­si vas­ta sii­tä län­teen­päin, Sano­ma­ta­lon ja Kes­kus­ta­kir­jas­ton väliin? Ris­teyk­seen voi­si teh­dä töys­syn pysä­köin­ti­lai­tok­seen mene­vil­le ja tule­vil­le autoil­le, joi­ta on luku­mää­räi­ses­ti aika vähän pyö­räi­li­jöi­hin ver­rat­tu­na, tai sit­ten ajo­neu­vo­tun­nis­ti­mel­la toi­mi­vat lii­ken­ne­va­lot, jot­ka muu­ten näyt­täi­si­vät vih­re­ää pyö­ril­le ja käve­li­jöil­le. Tavoit­te­tei­den pitää olla kor­keal­la ku unne­lis­ta on tulos­sa kau­pun­gin kes­kei­sin pyöräilyreitti!

  Erin­omai­nen rat­kai­su, juu­ri näin. Pyö­räi­lyyn varat­tu­ja mää­rä­ra­ho­ja ei tule käyt­tää spi­raa­li­baa­no­jen raken­te­luun kau­pun­gin kes­kei­sim­mäl­lä paikalla.

  Autoi­li­joil­le riit­tää töys­syn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­to­man sän­til­li­ses­ti, myös kevyen­lii­ken­teen ris­teyk­sis­sä. Sel­kä­ran­kaan on var­maan­kin jää­nyt aja­tus, että mer­kin takaa voi tul­la jotain oikeas­ti vaa­ral­lis­ta, tyy­liin toi­nen auto.

 5. Koti-isä: Erin­omai­nen rat­kai­su, juu­ri näin. Pyö­räi­lyyn varat­tu­ja mää­rä­ra­ho­ja ei tule käyt­tää spi­raa­li­baa­no­jen raken­te­luun kau­pun­gin kes­kei­sim­mäl­lä paikalla.

  Autoi­li­joil­le riit­tää töys­syn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­to­man sän­til­li­ses­ti, myös kevyen­lii­ken­teen ris­teyk­sis­sä. Sel­kä­ran­kaan on var­maan­kin jää­nyt aja­tus, että mer­kin takaa voi tul­la jotain oikeas­ti vaa­ral­lis­ta, tyy­liin toi­nen auto.

  Tämä ei väl­tä­mät­tä ole pidem­män pääl­le mie­le­käs ratkaisu.

 6. Koti-isä: Erin­omai­nen rat­kai­su, juu­ri näin. Pyö­räi­lyyn varat­tu­ja mää­rä­ra­ho­ja ei tule käyt­tää spi­raa­li­baa­no­jen raken­te­luun kau­pun­gin kes­kei­sim­mäl­lä paikalla.

  Autoi­li­joil­le riit­tää töys­syn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­to­man sän­til­li­ses­ti, myös kevyen­lii­ken­teen ris­teyk­sis­sä. Sel­kä­ran­kaan on var­maan­kin jää­nyt aja­tus, että mer­kin takaa voi tul­la jotain oikeas­ti vaa­ral­lis­ta, tyy­liin toi­nen auto.

  Ei kovin onnis­tu­nut aja­tus. Tote­aa hen­ki­lö, joka ajaa sekä autol­la että pyö­räl­lä, jäl­kim­mäi­sel­lä tosin nyky­ään tur­han vähän ja edel­li­sel­lä tur­han paljon.

  ”Jos jota­kin ker­ran teh­rä­hän, se teh­rä­hän kun­nol­la. Ja jos jota­kin ker­ran han­ki­tan­han, han­ki­ta­han kun­nol­lis­ta.” (Sanan­las­ku Kannuksesta)

  On ihan pai­kal­laan, että näin iso han­ke, jota muu­ten ei juu­ri ole käsi­tel­ty sano­ma­leh­tien pals­toil­la, mie­ti­tään läpi ja kun­nol­la. Jos se on todel­la tar­peel­li­nen, niin pie­nes­sä ei kan­na­ta pih­tail­la. Sääs­tä­mi­nen Län­si­met­ron lai­tu­reis­sa (jol­la tem­pul­la han­ke saa­tiin las­kel­mis­sa juu­ri ja juu­ri kan­nat­ta­van puo­lel­le) osoit­ti tämän.

 7. Koti-isä:

  Autoi­li­joil­le riit­tää töys­syn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­to­man sän­til­li­ses­ti, myös kevyen­lii­ken­teen ris­teyk­sis­sä. Sel­kä­ran­kaan on var­maan­kin jää­nyt aja­tus, että mer­kin takaa voi tul­la jotain oikeas­ti vaa­ral­lis­ta, tyy­liin toi­nen auto.

  Tai sit­ten sen takia, että se on ihan lii­ken­ne­sään­töi­hin kir­jat­tu, että Stop-mer­kin koh­dal­la pitää pysäh­tyä samal­la taval­la kuin kol­mion kans­sa pitää antaa muil­le tilaa. Suu­rin osa autoi­li­jois­ta kui­ten­kin kun­nioit­taa lii­ken­ne­sään­tö­jä ihan samal­la taval­la kuin suu­rin osa pyö­räi­li­jöis­tä­kin ja jalan­kul­ki­jois­ta­kin kunnioittaa.

 8. Juk­kis: Suu­rin osa autoi­li­jois­ta kui­ten­kin kun­nioit­taa lii­ken­ne­sään­tö­jä ihan samal­la taval­la kuin suu­rin osa pyö­räi­li­jöis­tä­kin ja jalan­kul­ki­jois­ta­kin kunnioittaa. 

  Mas­sa- ja help­pouse­ro­jen vuok­si se pie­nem­pi osa on huo­mat­ta­vas­ti vaa­ral­li­sem­pi autolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.