Kaupunkiympäristölautakunta 6.2.2018

Sito­vat tavoitteet
Keskustelti­in jonkin ver­ran siiä ongel­mas­ta, että nousukau­den aikana urakkahin­nat nou­se­vat niin, että ARA ei hyväksy niitä ja rak­en­t­a­mi­nen viivästyy.

Kaik­ista ajateltavista ratkaisu­ista on huonoin vai­h­toe­hto jät­tää vain ton­tit odot­ta­maan. Pien­i­t­u­loiset kär­sivät eniten siitä, että rak­en­tamisen määrää alen­netaan, kos­ka se nos­taa asumisen hin­taa ja iskee hei­hin pahiten.

Kalasa­ta­man ratikka
Hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti Kaisa Hern­ber­gin esit­tämä pon­si pysäkkien sijain­nista ja sen hark­it­semis­es­ta vielä.

Teol­lisu­uskadun ratik­ka palvelee aivan eri tarvet­ta kuin Vallilan­laak­son kaut­ta kulke­va, kos­ka Teol­lisu­uskadun ratik­ka palvelee vain pis­temäis­es­ti Kalasa­ta­man keskuk­ses­ta Pasi­laan kulke­vaa liiken­net­tä kun taas Vallilan­laak­son kaut­ta kulke­va palvelee koko pitkää Kalasa­ta­man ja Her­man­nin aluet­ta. Sil­lä pääsee myös mm. Kumpu­laan. Teol­lisu­uskadun ratik­ka palvelee aikanaan teol­lisu­uskadun var­ren työ­paikkakeskit­tymää, jos­sa tulee ole­maan tuhan­sia työpaikkoja.

Fil­lar­itun­neli Kansalais­tori — Kaisaniemi
Kokoomus pyysi pöydälle.

Tun­nelin reit­ti ei ole aivan opti­maa­li­nen, mut­ta opti­maalisen ja halvem­man reitin tiel­lä ovat pysäköin­ti­laitosten rampit.

Sil­tavai­h­toe­hto olisi halvem­pi, mut­ta talvikun­nos­s­api­to ja nos­to Lin­nun­laulun sil­lan tasoon saisi aikaan, ettei tätä lin­jaus­ta käytet­täisi, vaan men­täisi­in sinne jalankulk­i­joiden sekaan ase­man eteen. Jos mak­simikalte­vu­udek­si laite­taan 5 %, sil­taan liit­ty­isi 160 metriä pitkä ramppi.

Josafatin kallion kaava

Läpi kiitoksin.

Maankäyt­töko­r­vauk­set

Korkein hallinto-oikeus on päät­tänyt, ettei maankäyt­töko­r­vauk­sia voi per­iä poikkeamis­lu­vista. (Nämä tuomiois­tuimet ovat käyneet aika han­ka­lik­si.) Tämä taas hidas­taa asioi­ta, kos­ka se pois­taa poikkeamis­lu­van keino­va­likoimas­ta niin, että on tur­vaudut­ta­va huo­mat­tavasti hitaam­paan kaavoitukseen.

Var­tiosaar­ta koske­vat aloitteet

Pan­ti­in pöy­dälle sen hark­it­semisek­si, aiheut­taako hallinto-oikeu­den päätös muu­tok­sia vastaukseen.

Jus­si Chy­de­niuk­sen val­tu­us­toaloite fris­bee­gol­frato­jen lisäämisestä

Ris­to Rauta­va pyysi pöydälle.

Muut asi­at menivät ongelmit­ta esi­tyk­sen mukaan.

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 6.2.2018”

 1. “Jos mak­simikalte­vu­udek­si laite­taan 5 %, siltaan
  liit­ty­isi 160 metriä pitkä ramppi.”

  Mitäs jos tämän rampin lait­taisi molem­mis­sa päis­sä spi­raalille? Samaan tapaan kuin tun­nelin län­sipäähän on kaavail­tu. Olisi var­maankin ain­ut­laa­tu­inen maail­mas­sa — ja hyvin jänne polkea. 

  Toisalta voisi­han tehdä jyrkem­mänkin ja lait­taa rampille jonkin­laisen koneel­lisen tasonos­ti­men vaik­ka tähän nor­jalaiseen tapaan: https://www.youtube.com/watch?v=qviV3tzmMcs — alamä­keen tarvit­sisi sit­ten kyl­lä lait­taa sula­tusjär­jestelmä (kukaan ei pysty laske­maan fil­lar­il­la yli 5% jäistä mäkeä)

 2. Onko­han fil­lar­itun­nelin spi­raali­rampille tutkit­tu vai­h­toe­htoa, jos­sa P‑Elielin sisää­na­jol­la ja fil­lar­itun­nelil­la on tasoristeys maan alla ja baanan ramp­pi nousisi vas­ta siitä län­teen­päin, Sanomat­alon ja Keskus­takir­jas­ton väli­in? Risteyk­seen voisi tehdä töyssyn pysäköin­ti­laitok­seen meneville ja tuleville autoille, joi­ta on lukumääräis­es­ti aika vähän pyöräil­i­jöi­hin ver­rat­tuna, tai sit­ten ajoneu­vo­tun­nis­timel­la toimi­vat liiken­neval­ot, jot­ka muuten näyt­täi­sivät vihreää pyörille ja käveli­jöille. Tavoit­tetei­den pitää olla korkeal­la ku unnelista on tulos­sa kaupun­gin keskeisin pyöräilyreitti!

 3. Voisiko fil­lar­itun­nelin rak­en­taa hie­man suun­nitel­tua pohjoisem­mak­si. Toinen pää voisi olla vaik­ka jos­sain Makasi­inien rau­nioiden ja Ood­in pohjois­pään hujakoil­la ja toinen Kaisaniemen hiekkak­en­tän pohjois­puolel­la niin, että baanay­hteys jatkuisi Kaisaniemen­ran­taa pitkin. Kaisaniemen­ran­ta voisi olla parem­pi paik­ka baanan jat­keelle kuin Kaisaniemen­puis­to! Pysäköin­ti­laitosten rampitkaan eivät var­maan tulisi tielle.

  Hie­man suurisu­un­taisia visioimal­la yhteyt­tä voisi jatkaa rak­en­ta­mal­la kevyen­li­iken­teen sil­lan tai jatka­mal­la tun­nelia Kaisaniemen­ran­nas­ta Sil­tasaaren kär­keen. Täl­löin saataisi­in yhteys Säästö­pank­in­ran­taa pitkin tule­valle Hämeen­tien pyörätielle, mikä pois­taisi ikävän pyöräli­iken­teen pul­lonkaulan Hakaniemen­torin kohdal­ta. Tulok­se­na olisi suorin mah­dolli­nen pyöräre­it­ti läpi Helsin­gin keskustan.

 4. Mikko Lahti:
  Onko­han fil­lar­itun­nelin spi­raali­rampille tutkit­tu vai­h­toe­htoa, jos­sa P‑Elielin sisää­na­jol­la ja fil­lar­itun­nelil­la on tasoristeys maan alla ja baanan ramp­pi nousisi vas­ta siitä län­teen­päin, Sanomat­alon ja Keskus­takir­jas­ton väli­in? Risteyk­seen voisi tehdä töyssyn pysäköin­ti­laitok­seen meneville ja tuleville autoille, joi­ta on lukumääräis­es­ti aika vähän pyöräil­i­jöi­hin ver­rat­tuna, tai sit­ten ajoneu­vo­tun­nis­timel­la toimi­vat liiken­neval­ot, jot­ka muuten näyt­täi­sivät vihreää pyörille ja käveli­jöille. Tavoit­tetei­den pitää olla korkeal­la ku unnelista on tulos­sa kaupun­gin keskeisin pyöräilyreitti!

  Eri­no­mainen ratkaisu, juuri näin. Pyöräi­lyyn varat­tu­ja määrära­ho­ja ei tule käyt­tää spi­raal­ibaano­jen rak­en­telu­un kaupun­gin keskeisim­mäl­lä paikalla.

  Autoil­i­joille riit­tää töyssyn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­toman sän­til­lis­es­ti, myös kevyen­li­iken­teen risteyk­sis­sä. Selkärankaan on var­maankin jäänyt aja­tus, että merkin takaa voi tul­la jotain oikeasti vaar­al­lista, tyyli­in toinen auto.

 5. Koti-isä: Eri­no­mainen ratkaisu, juuri näin. Pyöräi­lyyn varat­tu­ja määrära­ho­ja ei tule käyt­tää spi­raal­ibaano­jen rak­en­telu­un kaupun­gin keskeisim­mäl­lä paikalla.

  Autoil­i­joille riit­tää töyssyn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­toman sän­til­lis­es­ti, myös kevyen­li­iken­teen risteyk­sis­sä. Selkärankaan on var­maankin jäänyt aja­tus, että merkin takaa voi tul­la jotain oikeasti vaar­al­lista, tyyli­in toinen auto.

  Tämä ei vältämät­tä ole pidem­män päälle mielekäs ratkaisu.

 6. Koti-isä: Eri­no­mainen ratkaisu, juuri näin. Pyöräi­lyyn varat­tu­ja määrära­ho­ja ei tule käyt­tää spi­raal­ibaano­jen rak­en­telu­un kaupun­gin keskeisim­mäl­lä paikalla.

  Autoil­i­joille riit­tää töyssyn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­toman sän­til­lis­es­ti, myös kevyen­li­iken­teen risteyk­sis­sä. Selkärankaan on var­maankin jäänyt aja­tus, että merkin takaa voi tul­la jotain oikeasti vaar­al­lista, tyyli­in toinen auto.

  Ei kovin onnis­tunut aja­tus. Toteaa henkilö, joka ajaa sekä autol­la että pyöräl­lä, jälkim­mäisel­lä tosin nykyään turhan vähän ja edel­lisel­lä turhan paljon.

  ”Jos jotakin ker­ran tehrähän, se tehrähän kun­nol­la. Ja jos jotakin ker­ran han­ki­tan­han, han­ki­ta­han kun­nol­lista.” (Sanan­lasku Kannuksesta)

  On ihan paikallaan, että näin iso han­ke, jota muuten ei juuri ole käsitel­ty sanomale­htien pal­stoil­la, mietitään läpi ja kun­nol­la. Jos se on todel­la tarpeelli­nen, niin pienessä ei kan­na­ta pih­tail­la. Säästämi­nen Län­simetron lai­tureis­sa (jol­la tem­pul­la han­ke saati­in laskelmis­sa juuri ja juuri kan­nat­ta­van puolelle) osoit­ti tämän.

 7. Koti-isä:

  Autoil­i­joille riit­tää töyssyn lisäk­si stop-merk­ki. Kun­nioit­ta­vat sitä usko­mat­toman sän­til­lis­es­ti, myös kevyen­li­iken­teen risteyk­sis­sä. Selkärankaan on var­maankin jäänyt aja­tus, että merkin takaa voi tul­la jotain oikeasti vaar­al­lista, tyyli­in toinen auto.

  Tai sit­ten sen takia, että se on ihan liiken­nesään­töi­hin kir­jat­tu, että Stop-merkin kohdal­la pitää pysähtyä samal­la taval­la kuin kolmion kanssa pitää antaa muille tilaa. Suurin osa autoil­i­joista kuitenkin kun­nioit­taa liiken­nesään­töjä ihan samal­la taval­la kuin suurin osa pyöräil­i­jöistäkin ja jalankulk­i­jois­takin kunnioittaa.

 8. Jukkis: Suurin osa autoil­i­joista kuitenkin kun­nioit­taa liiken­nesään­töjä ihan samal­la taval­la kuin suurin osa pyöräil­i­jöistäkin ja jalankulk­i­jois­takin kunnioittaa. 

  Mas­sa- ja help­pousero­jen vuok­si se pienem­pi osa on huo­mat­tavasti vaar­al­lisem­pi autolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *