Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018

Koja­mon ton­tin myy­mi­sel­le “tis­kin alta” saa­tin hyvä seli­tys. Kaik­ki muut asiat meni­vät esi­tyk­sen mukaan pait­si kol­me, jot­ka jäi­vät pöydälle.

Toi­mia­lan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja tulosbudjetti

Pöy­däl­le vii­kok­si. Kes­kus­te­lua herät­ti bud­je­tis­sa ole­va sito­va tavoi­te myy­dä maa­ta sadal­la mil­joo­nal­la. Kau­pun­gin stra­te­gias­ta tämä oli pois­tet­tu. Aja­tuk­se­na on, että vuo­kraa­mi­sen ja myy­mi­sen välil­lä valit­tai­siin sen mukaan, kum­pi on edul­li­sem­paa. Vuo­kraa­mi­sen luu­li­si mel­kein aina ole­van edul­li­sem­paa ihan vain, kos­ka raha mak­saa kau­pun­gil­le vähem­män kuin ostajilla.

Stra­te­gias­sa on toi­saal­ta aivan höl­mö kir­jaus, jon­ka mukaan kau­pun­gin brut­to­vel­ka ei saa nous­ta asu­kas­lu­kua nopeam­min. Tämä vähän niin kuin pakot­taa myy­mään vuo­kraa­mi­sen sijas­ta. Lai­naa voi kui­ten­kin hyväl­lä omal­la­tun­nol­la ottaa, jos sen vas­ta­pai­no­na tasees­sa on tont­ti, jon­ka vuo­kra on pait­si suu­rem­pi kuin lai­nan kor­ko myös sidot­tu indeksiin.

Pat­te­ri­mäen kaava

Pöy­däl­le. Lau­ta­kun­nas­sa esi­te­tiin huol­ta sii­tä, vaa­ran­taa­ko tämä kaa­va lähel­lä ole­vien teol­li­suus­yri­tys­ten toimintaa.

Ton­tin myy­mi­nen Koja­mol­le (omaa sukua VVO)

Vasem­mis­to­liit­to pyy­si tämän pöy­däl­le. Sain täy­sin tyy­dyt­tä­vän vas­tauk­sen sii­hen, mik­si tämä myy­tin ilman tar­kois­kil­pai­lua. Topnt­tia oli ensin tar­jot­tu uudel­le toi­miajl­le, kos­ka Hel­sin­ki halu­aa asun­to­tuo­tan­toon uusia toi­mi­joi­ta. Tämä oli lopul­ta kui­ten­kin vetäy­ty­nyt hank­kees­ta, kos­ka tont­ti on vai­kea toteut­taa. Niin­pä tähän piti kii­rees­ti saa­da toi­nen toteut­ta­ja, jot­tei han­ke vii­väs­ty. Mil­lään ase­ve­li­hin­nal­la se ei siis men­nyt, kos­ka muil­le ei ollut kelvannut.

Sain myö­hem­min myös yksi­tyi­so­pe­tus­ta tont­ti­po­li­tii­kas­ta. Yksi syy sii­hen, ettei kau­pun­ki jär­jes­tä ton­teis­ta tar­jous­kil­pai­lu­ja (huu­to­kaup­pa oli­si muu­ten vie­lä parem­pi), on sii­nä, ettei tont­tio­sas­tol­la ole tar­peek­si väkeä toteut­ta­maan työ­läi­tä tar­jous­kil­pai­lu­ja. Tämä on rai­vos­tut­ta­van type­rää. Sen seu­rauk­se­na kau­pun­gin tont­ti­tu­lot jää­vät mil­joo­nia alle sen, mitä ne voi­si­vat olla ja pahim­mil­laan asun­to­tuo­tan­to vii­väs­tyy. Asun­to­jen hin­to­jen ja vuo­krien kans­sa ton­tin hin­noil­la ei ole mitään teke­mis­tä, kos­ka raken­nus­yh­tiö tai Koja­mo ottaa asun­nois­ta juu­ri niin pal­jon kuin saa, eikä upo­te­tuil­la kus­tan­nuk­sil­la ole sen kans­sa mitään tekemistä.

Sil­lä, että asun­to­tuo­tan­to vii­väs­tyy, kun kau­pun­gil­la ei rii­tä väkeä myy­mään tai vuo­kraa­maan tont­te­ja, on sen sijaan vai­ku­tus­ta sekä hin­toi­hin että vuokriin.

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018”

 1. Ker­ro­han tuon yhden syyn lisäk­si myös ne muut syyt ton­tin myyn­tiin ilman tarjouskilpailua.

  Eikä tuo ole mikään oikea syy. Aivan samoin kuin tont­tio­sas­to käyt­tää ulko­puo­li­sia hin­nan­mää­rit­te­ly­jä ton­teil­le, se voi­si ostaa tar­jous­kil­pai­lun ulko­puo­li­sel­ta. Isot yri­tyk­set­kin vär­vää­vät ulko­puo­lis­ta apua han­kin­toi­hin ja myyn­tei­hin, mik­sei myös Hel­sin­gin kaupunki?

  Mak­sai­si itsen­sä takaisin.

 2. Edel­li­seen liit­tyen, välil­lä kyl­lä näi­den jut­tu­jen perus­teel­la ihme­tyt­tää, mis­sä ulko­maa­il­mas­ta irtaan­tu­nees­sa kuplas­sa vir­ka­mie­het elä­vät, vai puhu­vat­ko pas­kaa ihan tie­toi­ses­ti ja omaa etu­aan ajaen.

  Sil­ti enem­män ihme­tyt­tää se, että polii­ti­kot osta­vat kuin­ka huo­non seli­tyk­sen tahansa.

  Ihan vaan vink­ki­nä, että yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­ko­ke­muk­ses­ta voi­si olla apua sekä viran­hal­tio­joil­le että poliitikoille.

 3. Mik­si sit­ten esi­mer­kik­si vih­reät eivät vaa­di palk­kaa­maan lisää poruk­kaa ja mik­si vih­reät eivät muu­ten­kaan kor­jaa näi­tä kal­liik­si tule­via käy­tän­tö­jä, kun ei nämä ihan uusia ole? Pitää­kö kan­sa­lais­ten sit­ten vie­dä näi­tä jut­tu­ja enem­män­kin eri oikeus­as­tei­siin ja var­maan teh­dä koh­ta joku kun­ta­lais­aloi­te, kun polii­ti­kot vain rai­voa­vat omis­sa blo­geis­saan, mut­ta eivät tee aloi­tet­ta asioi­den kor­jaa­mi­seen. Ihan ihmeel­lis­tä kat­sel­la vuo­des­ta toi­seen näi­tä samo­ja pur­naa­mi­sia, kun teil­lä siel­lä oli­si se mah­dol­li­suus kor­ja­ta nämä. Nos­taa asian esil­le perus­tei­neen ja rum­mut­taa sitä sit­ten puo­lu­ee­na sii­hen asti kun kokoo­muk­sen on pak­ko teh­dä jotain, eikä änkyt­tää jos­tain inves­toin­ti­ka­tois­taan. Mut­ta vih­reis­sä ei vis­siin ole ketään jol­le joh­ta­mi­nen ja vas­tuun otta­mi­nen oli­si luon­nol­lis­ta. Kal­liik­si vain tulee kau­pun­ki­lai­sil­le, kun sen asios­ta päät­tä­vät eivät uskal­la teh­dä mitään vaik­ka näki­si­vät­kin vir­hei­tä teh­tä­vän. Mik­si Sin­ne­mä­keä ei pako­te­ta teke­mään mitään? Oikeas­sa fir­mas­sa ei kat­sel­tai­si jos sen joh­ta­ja teki­si mil­joo­na­tap­pioi­ta osakkaille.

 4. Usko­mat­to­mia seli­tyk­siä poliit­ti­sil­ta päät­tä­jil­tä. Mik­si Suo­mes­sa ei ole kor­rup­tio­ta? Sik­si että vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot eivät pidä edel­li­sen kal­tai­sia tapauk­sia kor­rup­tio­na. Ihmet­te­len että täl­lais­ta voi­daan har­ras­taa ettei kukaan puu­tu asi­aan. Mik­si Suo­mel­la menee huo­nos­ti ja kor­keas­sa viras­sa ole­via oikeus­op­pi­nei­ta tuo­mi­taan tahal­li­sis­ta rikoksista?

 5. Mua har­mit­taa tää blog­gaus niin pal­jon, että on pak­ko jat­kaa sössötystä.

  Kun yksi­tyi­nen ihmi­nen halu­aa myy­dä asunnon/kiinteistön ja halu­aa sii­tä par­haan mah­dol­li­sen hin­nan, mut­ta ei ole aikaa, osaa­mis­ta tai muu­ta resurs­sia hoi­taa myyn­tiä itse, hän pes­taa kiinteistönvälittäjän.

  Kun yri­tys myy toimitilansa/omaisuuseränsä, eikä sil­lä ole aikaa, osaa­mis­ta tai muu­ta resurs­sia hoi­taa myyn­tiä itse, se palk­kaa kon­sul­tin hoi­ta­maan myyn­tiä. Par­haan hin­nan yrit­tä­mi­nen on itsestäänselvyys.

  Kun Hel­sin­gin kau­pun­ki myy tont­tia, eikä sil­lä ole aikaa, osaa­mis­ta tai muu­ta resurs­sia myyn­tiin, niin mini­moi­daan vai­vat. Rahas­ta ei ole niin väliä, sitä veron­mak­sa­jil­la riit­tää ja saa­mat­ta jää­nyt ei edes näy mis­sään. Yt, Paa­vo Arhin­mä­ki. Pide­tään telco tutun gryn­de­rin ja kon­sul­tin kans­sa. Kon­sult­ti arpoo ton­til­le hin­nan mit­taa­mal­la google map­sil­la ton­tin etäi­syy­den Kol­men sepän pat­saal­le. Gryn­de­ri on kol­mi­kos­ta ainoa­na näh­nyt ton­tin ja tin­kii. Kau­pun­ki tai kon­sult­ti eivät osaa sanoa vas­taan ja lopul­ta sovi­taan kaik­kia tyy­dyt­tä­vä hinta.

  Käy­tät­te kui­ten­kin sii­hen arvioin­tiin JLL tai vas­taa­vaa taloa. Kyl­lä ne teil­le huu­to­kau­pan­kin jär­jes­tää. Minä jär­jes­tän jos ei mui­ta kiin­nos­ta. Kun sijain­ti on hyvä ja suh­dan­ne nykyi­nen, niin yli­lyön­ti­po­ten­ti­aa­lia mark­ki­noil­la riit­tää. Lisäk­si teil­lä on mono­po­li tuos­sa kaa­voi­tus­hom­mas­sa. Ei ole niin saa­ta­nan vai­ke­aa ottaa omaa sii­vu­aan 7–17k neliöhinnoista.

 6. Tääl­lä onkin tul­lut jo vah­vaa kom­men­toin­tia aihees­ta, mut­ta otan nyt itse­kin vie­lä sen ver­ran osaa, että älkää nyt aina­kaan suo­ral­ta kädel­tä perus­ta­ko sin­ne tont­tio­sas­tol­le 6 hen­gen myyn­ti­ryh­mää vir­koi­neen ja lait­ta­ko tätä hakuun, vaan pis­tä­kään tosi­aan J.Lun ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti joku ulko­puo­li­nen toi­mi­ja huu­to­kaup­paa­maan nii­tä tont­te­ja ja kat­so­kaa sii­tä miten käy. Parin kokei­lu­ker­ran jäl­keen voi sit­ten ruve­ta aja­maan omaa orga­ni­saa­tio­ta ylös, jos sil­le on tarvetta.

 7. Aivan jär­kyt­tä­vä uuti­nen. Tähän on pak­ko saa­da korjaus.

 8. Mik­si huu­to­kaup­paa ei voi­si jär­jes­tää avoi­me­na nimi­merk­kien takaa Huutokauppa.com:in tavoin. Siel­lä kun­nal­li­set toi­mi­jat jo myy­vät pois van­haa kalus­toa, mik­si ei siis myös tont­te­ja. Tuli­si hin­nan muo­dos­tuk­seen­kin avoi­muut­ta. Huu­to­kau­pat ok jo käy­tös­sä asun­to­kau­pas­sa (esim Kiin­teis­tö­maa­il­ma). Sil­loin tont­tis­osas­ton työ­mää­rä­kään ei lisään­tyi­si, kun skrii­naus tapah­tui­si vas­ta huu­don voit­ta­neen tahon kans­sa ja huu­to­kaup­pa-alus­tan voi taas ulkoistaa.

 9. Osmo, kan­nat­tai­si­ko tar­kis­taa kuka sym­pa­ti­see­raa ketä­kin? Ettei vaan vir­ka­kun­nas­sa oli­si kyseis­tä tahoa suo­peas­ti ymmär­tä­viä? Onhan sen toi­min­ta vero­ton­ta ja sitä kaut­ta monia taho­ja hyö­dyt­tä­viä! Lie­kö tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta mat­kas­sa tätä kaut­ta ajatellen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.