Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018

Koja­mon ton­tin myymiselle “tiskin alta” saatin hyvä seli­tys. Kaik­ki muut asi­at menivät esi­tyk­sen mukaan pait­si kolme, jot­ka jäivät pöydälle.

Toimi­alan toim­inta­su­un­nitel­ma ja tulosbudjetti

Pöy­dälle viikok­si. Keskustelua herät­ti bud­jetis­sa ole­va sito­va tavoite myy­dä maa­ta sadal­la miljoon­al­la. Kaupun­gin strate­gias­ta tämä oli pois­tet­tu. Ajatuk­se­na on, että vuokraamisen ja myymisen välil­lä valit­taisi­in sen mukaan, kumpi on edullisem­paa. Vuokraamisen luulisi melkein aina ole­van edullisem­paa ihan vain, kos­ka raha mak­saa kaupungille vähem­män kuin ostajilla.

Strate­gias­sa on toisaal­ta aivan hölmö kir­jaus, jon­ka mukaan kaupun­gin brut­tovel­ka ei saa nous­ta asukaslukua nopeam­min. Tämä vähän niin kuin pakot­taa myymään vuokraamisen sijas­ta. Lainaa voi kuitenkin hyväl­lä oma­l­latun­nol­la ottaa, jos sen vastapain­ona taseessa on tont­ti, jon­ka vuokra on pait­si suurem­pi kuin lainan korko myös sidot­tu indeksiin.

Pat­ter­imäen kaava

Pöy­dälle. Lau­takun­nas­sa esiteti­in huol­ta siitä, vaaran­taako tämä kaa­va lähel­lä ole­vien teol­lisu­usyri­tys­ten toimintaa.

Ton­tin myymi­nen Kojamolle (omaa sukua VVO)

Vasem­mis­toli­it­to pyysi tämän pöy­dälle. Sain täysin tyy­dyt­tävän vas­tauk­sen siihen, mik­si tämä myytin ilman tarkoiskil­pailua. Top­nt­tia oli ensin tar­jot­tu uudelle toimi­a­jlle, kos­ka Helsin­ki halu­aa asun­to­tuotan­toon uusia toim­i­joi­ta. Tämä oli lop­ul­ta kuitenkin vetäy­tynyt han­kkeesta, kos­ka tont­ti on vaikea toteut­taa. Niin­pä tähän piti kiireesti saa­da toinen toteut­ta­ja, jot­tei han­ke viivästy. Mil­lään aseveli­hin­nal­la se ei siis men­nyt, kos­ka muille ei ollut kelvannut.

Sain myöhem­min myös yksi­ty­isope­tus­ta tont­tipoli­ti­ikas­ta. Yksi syy siihen, ettei kaupun­ki jär­jestä ton­teista tar­jouskil­pailu­ja (huu­tokaup­pa olisi muuten vielä parem­pi), on siinä, ettei tont­tiosas­tol­la ole tarpeek­si väkeä toteut­ta­maan työläitä tar­jouskil­pailu­ja. Tämä on raivos­tut­ta­van type­r­ää. Sen seu­rauk­se­na kaupun­gin tont­ti­t­u­lot jäävät miljoo­nia alle sen, mitä ne voisi­vat olla ja pahim­mil­laan asun­to­tuotan­to viivästyy. Asun­to­jen hin­to­jen ja vuokrien kanssa ton­tin hin­noil­la ei ole mitään tekemistä, kos­ka raken­nusy­htiö tai Kojamo ottaa asun­noista juuri niin paljon kuin saa, eikä upote­tu­il­la kus­tan­nuk­sil­la ole sen kanssa mitään tekemistä.

Sil­lä, että asun­to­tuotan­to viivästyy, kun kaupungilla ei riitä väkeä myymään tai vuokraa­maan tont­te­ja, on sen sijaan vaiku­tus­ta sekä hin­toi­hin että vuokriin.

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018”

 1. Ker­ro­han tuon yhden syyn lisäk­si myös ne muut syyt ton­tin myyn­ti­in ilman tarjouskilpailua.

  Eikä tuo ole mikään oikea syy. Aivan samoin kuin tont­tiosas­to käyt­tää ulkop­uolisia hin­nan­määrit­te­lyjä ton­teille, se voisi ostaa tar­jouskil­pailun ulkop­uoliselta. Isot yri­tyk­setkin värväävät ulkop­uolista apua han­k­in­toi­hin ja myyn­tei­hin, mik­sei myös Helsin­gin kaupunki?

  Mak­saisi itsen­sä takaisin.

 2. Edel­liseen liit­tyen, välil­lä kyl­lä näi­den jut­tu­jen perus­teel­la ihme­tyt­tää, mis­sä ulko­maail­mas­ta irtaan­tuneessa kuplas­sa virkamiehet elävät, vai puhu­vatko paskaa ihan tietois­es­ti ja omaa etu­aan ajaen.

  Silti enem­män ihme­tyt­tää se, että poli­itikot osta­vat kuin­ka huonon seli­tyk­sen tahansa.

  Ihan vaan vinkkinä, että yksi­tyisen sek­torin työkoke­muk­ses­ta voisi olla apua sekä viran­hal­tio­joille että poliitikoille.

 3. Mik­si sit­ten esimerkik­si vihreät eivät vaa­di palkkaa­maan lisää porukkaa ja mik­si vihreät eivät muutenkaan kor­jaa näitä kalli­ik­si tule­via käytän­töjä, kun ei nämä ihan uusia ole? Pitääkö kansalais­ten sit­ten viedä näitä jut­tu­ja enem­mänkin eri oikeusasteisi­in ja var­maan tehdä koh­ta joku kun­ta­laisa­loite, kun poli­itikot vain raivoa­vat omis­sa blo­geis­saan, mut­ta eivät tee aloitet­ta asioiden kor­jaamiseen. Ihan ihmeel­listä kat­sel­la vuodes­ta toiseen näitä samo­ja pur­naamisia, kun teil­lä siel­lä olisi se mah­dol­lisu­us kor­ja­ta nämä. Nos­taa asian esille perustei­neen ja rum­mut­taa sitä sit­ten puolueena siihen asti kun kokoomuk­sen on pakko tehdä jotain, eikä änkyt­tää jostain investoin­tika­tois­taan. Mut­ta vihreis­sä ei vis­si­in ole ketään jolle joht­a­mi­nen ja vas­tu­un otta­mi­nen olisi luon­nol­lista. Kalli­ik­si vain tulee kaupunki­laisille, kun sen asios­ta päät­tävät eivät uskalla tehdä mitään vaik­ka näk­i­sivätkin virheitä tehtävän. Mik­si Sin­nemäkeä ei pakote­ta tekemään mitään? Oike­as­sa fir­mas­sa ei kat­seltaisi jos sen johta­ja tek­isi miljoonat­ap­pi­oi­ta osakkaille.

 4. Usko­mat­to­mia seli­tyk­siä poli­it­tisil­ta päät­täjiltä. Mik­si Suomes­sa ei ole kor­rup­tio­ta? Sik­si että virkamiehet ja poli­itikot eivät pidä edel­lisen kaltaisia tapauk­sia kor­rup­tiona. Ihmette­len että täl­laista voidaan har­ras­taa ettei kukaan puu­tu asi­aan. Mik­si Suomel­la menee huonos­ti ja korke­as­sa viras­sa ole­via oikeu­sop­pinei­ta tuomi­taan tahal­li­sista rikoksista?

 5. Mua har­mit­taa tää blog­gaus niin paljon, että on pakko jatkaa sössötystä.

  Kun yksi­tyi­nen ihmi­nen halu­aa myy­dä asunnon/kiinteistön ja halu­aa siitä parhaan mah­dol­lisen hin­nan, mut­ta ei ole aikaa, osaamista tai muu­ta resurssia hoitaa myyn­tiä itse, hän pes­taa kiinteistönvälittäjän.

  Kun yri­tys myy toimitilansa/omaisuuseränsä, eikä sil­lä ole aikaa, osaamista tai muu­ta resurssia hoitaa myyn­tiä itse, se palkkaa kon­sultin hoita­maan myyn­tiä. Parhaan hin­nan yrit­tämi­nen on itsestäänselvyys.

  Kun Helsin­gin kaupun­ki myy tont­tia, eikä sil­lä ole aikaa, osaamista tai muu­ta resurssia myyn­ti­in, niin min­i­moidaan vai­vat. Rahas­ta ei ole niin väliä, sitä veron­mak­sajil­la riit­tää ja saa­mat­ta jäänyt ei edes näy mis­sään. Yt, Paa­vo Arhin­mä­ki. Pide­tään tel­co tutun gryn­derin ja kon­sultin kanssa. Kon­sult­ti arpoo ton­tille hin­nan mit­taa­mal­la google map­sil­la ton­tin etäisyy­den Kol­men sepän pat­saalle. Gryn­deri on kolmikos­ta ain­oana näh­nyt ton­tin ja tin­kii. Kaupun­ki tai kon­sult­ti eivät osaa sanoa vas­taan ja lop­ul­ta sovi­taan kaikkia tyy­dyt­tävä hinta.

  Käytätte kuitenkin siihen arvioin­ti­in JLL tai vas­taavaa taloa. Kyl­lä ne teille huu­tokau­pankin jär­jestää. Minä jär­jestän jos ei mui­ta kiin­nos­ta. Kun sijain­ti on hyvä ja suh­danne nykyi­nen, niin ylilyön­tipo­ten­ti­aalia markki­noil­la riit­tää. Lisäk­si teil­lä on monop­o­li tuos­sa kaavoitushom­mas­sa. Ei ole niin saatanan vaikeaa ottaa omaa siivuaan 7–17k neliöhinnoista.

 6. Tääl­lä onkin tul­lut jo vah­vaa kom­men­toin­tia aiheesta, mut­ta otan nyt itsekin vielä sen ver­ran osaa, että älkää nyt ainakaan suo­ral­ta kädeltä perus­tako sinne tont­tiosas­tolle 6 hen­gen myyn­tiryh­mää virkoi­neen ja lait­tako tätä haku­un, vaan pistäkään tosi­aan J.Lun ehdo­tuk­sen mukaises­ti joku ulkop­uo­li­nen toim­i­ja huu­tokaup­paa­maan niitä tont­te­ja ja kat­sokaa siitä miten käy. Parin kokeiluk­er­ran jäl­keen voi sit­ten ruve­ta aja­maan omaa organ­isaa­tio­ta ylös, jos sille on tarvetta.

 7. Aivan järkyt­tävä uuti­nen. Tähän on pakko saa­da korjaus.

 8. Mik­si huu­tokaup­paa ei voisi jär­jestää avoime­na nim­imerkkien takaa Huutokauppa.com:in tavoin. Siel­lä kun­nal­liset toim­i­jat jo myyvät pois van­haa kalus­toa, mik­si ei siis myös tont­te­ja. Tulisi hin­nan muo­dos­tuk­seenkin avoimuut­ta. Huu­tokau­pat ok jo käytössä asun­tokau­pas­sa (esim Kiin­teistö­maail­ma). Sil­loin tont­ti­sosas­ton työmääräkään ei lisään­ty­isi, kun skri­in­aus tapah­tu­isi vas­ta huudon voit­ta­neen tahon kanssa ja huu­tokaup­pa-alus­tan voi taas ulkoistaa.

 9. Osmo, kan­nat­taisiko tark­istaa kuka sym­pa­tiseer­aa ketäkin? Ettei vaan virkakun­nas­sa olisi kyseistä tahoa suo­peasti ymmärtäviä? Onhan sen toim­inta vero­ton­ta ja sitä kaut­ta monia taho­ja hyödyt­täviä! Liekö tarkoituk­sen­mukaisu­ut­ta matkas­sa tätä kaut­ta ajatellen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.