Kaupunkiympäristölautakunnan lista 30.1.2018

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja tulos­bud­jet­ti vuo­del­le 2018

Fokus tai­taa olla sii­nä, sisäl­ly­te­tään­kö tähän vel­voi­ta myy­dä maa­ta sadal­la mil­joo­nal­la vai säi­lyy­kö vuo­kraa­mi­nen tasa-arvoi­se­na vaihtoehtona.

Huo­mat­ta­koon muu­ten, että kau­pun­gin maan­vuo­kra­tu­lot ovat 210 mil­joo­naa euroa. Täs­tä voi pää­tel­lä, että vuo­krat­ta­vien tont­tien arvo on vii­den mil­jar­din euron luok­kaa. Tämä siis vain nii­tä var­ten, jot­ka epäi­le­vät kau­pun­gin luottokelpoisuutta.

Pat­te­ri­mäen asemakaava

Pöy­däl­tä. Minus­ta tämä on kunnossa.

Ratik­ka­lin­ja Nih­ti – Pasi­la Val­li­lan­laak­son läpi 

Vuo­sia sit­ten Val­li­lan laak­son läpi suun­ni­tel­tiin bus­si­ka­tua, tosin kokoo­muk­sen pai­kal­li­syh­dis­tys halusi ava­ta tämä kadun myös auto­lii­ken­teel­le. Tämä kaa­tui täpä­räs­ti, muis­taak­se­ni paheen­joh­ta­jan äänel­lä. Sitä oli edel­tä­nyt tak­ti­koin­ti, joka päät­tyi kaik­kien tap­piok­si. Vih­reät esit­ti­vät bus­si­ka­dun sijas­ta ratik­kaa, siis tätä, joka on nyt esil­lä. Lisäk­si oli hyl­kää­vä vaih­toeh­to. Väli­ää­nes­tyk­sis­sä ratik­ka­vaih­toeh­to tak­ti­koi­tiin pois ja jäl­jel­le jäi bus­si­ka­tu ja hyl­kää­mi­nen, ja hyl­kää­mi­nen siis voit­ti. Nyt lopul­ta­kin on esil­lä ratikkavaihtoehto.

Tämä ratik­ka­lin­ja on hyvin tär­keä. Sil­lä las­ke­taan ole­van aika­naan jopa 50 000 mat­kus­ta­jaa päi­väs­sä. Sik­si on myös tär­keä­tä, että lin­ja on nopea.

Tämä on nyt vain saa­ta­va läpi.

Anni Sin­ne­mäen vähän perus­teel­li­sem­pi pos­taus asiasta.

https://www.facebook.com/annisinnemaki/posts/10156034760982974

Ase­ma­kaa­va Mau­nun­ne­van­tie 3

Kak­si huo­no­kun­tois­ta ker­ros­ta­loa pure­taan ja tilal­le raken­ne­taan vii­si. Ker­ros­ne­liö­met­ri­mää­rä yli tuplaan­tuu. Noin sata uut­ta asukasta

Kah­den talon korot­ta­mi­nen Särkiniementiellä 

Talo­jen korot­ta­mi­nen osit­tain ker­rok­sel­la hatut­taa naa­pu­rei­ta: näkö­ala, var­jos­tus (!) ja muu harmi.

Ton­tin myy­mi­nen Hen­ri Borg­strö­min tiellä

Se, että tämä menee ilman tar­jous­kil­pai­lua, joh­tuu sii­tä, että tätä yri­tet­tiin ensin toi­sel­le, uudel­le tahol­le, mut­ta tämä vetäy­tyi hank­kees­ta, kos­ka lii­an vai­kea toteut­taa.  Men­köön siis tämän ker­ran. Asun­noil­la on kiire.

= = =

Lis­tal­la on yhteen­sä 22 koh­taa. Olen poi­mi­nut tähän har­kin­ta­ni mukaan kiin­nos­ta­vim­mat. Nämä toi­mia­la­lau­ta­kun­nat ovat aika työteliäitä.

14 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 30.1.2018”

 1. Ihmet­te­len, miten Nihdin–Pasilan lin­jan raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set on saa­tu noin hir­vit­tä­vän kor­keik­si. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten uudis­ra­to­ja toteu­tet­tiin noin 5 Me/km hin­nal­la ole­mas­sao­le­vaan kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen, kaik­ki kus­tan­nuk­set huo­mioi­den. On vai­kea uskoa kus­tan­nus­ten nous­seen noin jyrkästi.

  Lin­ja sinän­sä on kyl­lä tar­peel­li­nen ja perus­tel­tu. Har­mit­taa, että vii­me kier­ros meni pie­leen Val­li­lan­laak­sos­sa. Nyt kui­ten­kin vai­kut­taa sil­tä, että On Sovit­tu, että tämä toteu­tuu. Hyvä niin.

  Samal­la saa­daan mie­len­kiin­toi­nen refe­rens­si, ensim­mäi­nen pit­kä osuus, joka toteu­tuu uusil­la suunnitteluperiaatteilla.

 2. Teet­hän nyt sit­ten kaik­ke­si, että tuo tont­tien myyn­ti­vel­voi­te puto­aa suun­ni­tel­mis­ta. Käsit­tä­mä­tön type­ryys kau­pun­gin näkö­kul­mas­ta. Ilkeä­mie­li­nen epäi­li­si raken­nut­ta­jien ja gryn­de­rei­den lob­baus­ta, jos hom­maa ei voi­si selit­tää sii­lou­tu­neen hal­lin­non lyhyt­nä­köis­ten tavoit­tei­den ja rajoit­tei­den itse­syn­nyt­tä­mä­nä läjänä. 

  Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­des­tä on sanot­ta­va, että jos­kus vii­väs­ty­mi­nen on hyväk­si. Asiat tule­vat teh­tyä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Rai­tio­vau­nu ei pilaa puis­toa­luet­ta samoin kuin bus­sit oli­si­vat teh­neet JA nyt kun Kruu­nusil­lois­ta on pää­tös, poi­kit­tai­syh­teys Kala­sa­ta­man ja Pasi­lan välil­lä tulee ennem­min kuin myö­hem­min vaa­ti­maan rai­tio­vau­nun kapa­si­teet­tia. Sekin voi käy­dä ahtaaksi.

 3. Kala­sa­ta­man rai­tio­tie vaa­tii 33 mil­joo­nal­la varau­tu­mis­ta Sör­näis­ten­tun­ne­liin? Jep jep.

 4. Val­tuus­to hyl­kä­si Val­li­lan­laak­son bus­si­ka­dun vuon­na 2012, kos­ka ELY-kes­kuk­sen mukaan yleis­kaa­vas­sa Val­li­lan­laak­so on kau­pun­ki­puis­toa. Sen voi jokai­nen tode­ta myös käy­mäl­lä itse paikalla.

  Sen jäl­keen alue muu­tet­tiin uudes­sa vuo­den 2016 yleis­kaa­vas­sa vähin äänin lii­ken­nea­lu­eek­si, ja nyt suun­ni­tel­mat on kai­vet­tu uudes­taan esiin. Täl­lä ker­taa suun­ni­tel­ma on teh­ty vain rai­tio­vau­nu­lin­jauk­sel­le, mut­ta yhtä­kaik­ki täl­lai­nen väy­lä hal­kai­see puis­ton kah­tia. Myö­hem­min väy­län ja puis­ton käyt­töä on myös help­po laa­jen­taa, kun­han puis­to ensin saa­daan avat­tua liikennekäyttöön.

  Val­li­lan­laak­so on hel­pos­ti kier­ret­tä­vis­sä ole­mas­sao­le­via katu­ja käyt­täen. Ara­bias­ta ja Kala­sa­ta­mas­ta pää­see Pasi­laan jo nyt Mäke­län­ka­tua pit­kin, mis­sä on jo kis­kot­kin val­mii­na omal­la kais­tal­laan. Myös Stu­ren­ka­dul­la on kis­kot val­mii­na. Val­li­lan­laak­son puis­to pitäi­si lopul­ta­kin jät­tää rauhaan.

 5. Aika kal­liik­si tulee tuo Sör­näis­ten­tun­ne­lin varaus. Ja myö­hem­min noil­la upon­neil­la kus­tan­nuk­sil­la tul­laan sit­ten perus­te­le­maan hank­keen toteut­ta­mis­ta, mikä on aika ongel­mal­lis­ta, kun hank­keen hyöty/kustannus on sel­vi­tyk­sen mukaan 0,13, eli ker­ras­saan sur­kea. Kan­nat­tai­si­ko vain luo­pua varauksesta?

  https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ksv_2013-05–28_Kslk_15_El/9CE52E99-87EF-45FD-BCA8-5829DAE0B0A9/Liite.pdf

  Saman sel­vi­tyk­sen mukaan Sör­näis­ten­tun­ne­lin H/K nousee kyl­lä niu­kas­ti pääl­le ykkö­sen, MIKÄLI myös kes­kus­ta­tun­ne­li ja Pasi­lan­väy­lä toteu­te­taan. Se on vain mel­ko epä­rea­lis­ti­nen ske­naa­rio, kos­ka Hel­sin­gil­lä tus­kin on varaa panos­taa paria mil­jar­dia euroa naa­pu­ri­kun­ta­lais­ten suju­vam­paan kes­kus­ta-autoi­luun. Eri asia, jos kus­tan­nuk­set joten­kin jaet­tai­siin kaik­kien seu­dun kun­tien kes­ken. Lisäk­si H/K‑arvo 1,28 ei sekään ole kovin hyvä, kun yleen­sä tie­hank­kei­den H/K:t, jot­ka perus­tu­vat las­ken­nal­li­siin aika­sääs­töi­hin, ovat luok­kaa 2–5. Eikä pidä tie­ten­kään tui­jot­taa ainoas­taan H/K‑lukuja, mut­ta tun­ne­li­hank­keis­sa on ihan reaa­li­maa­il­mas­sa­kin se sisään­ra­ken­net­tu ongel­ma, että hyö­dyt eivät ole pal­jon sen suu­rem­pia kuin maan­pääl­li­sil­lä hank­keil­la­kaan, mut­ta kus­tan­nuk­set ovat moninkertaiset.

  Näin ulko­puo­li­sen sil­min kan­ta­kau­pun­gin luke­mat­to­mis­sa tun­ne­li­va­rauk­sis­sa lie­nee osit­tain kyse sii­tä, että auto­puo­lu­een­kin val­tuu­te­tut asu­vat pää­asias­sa kan­ta­kau­pun­gis­sa tai aivan sen lähis­töl­lä ja halua­vat tie­ten­kin “pois­taa ruuh­kat” ensi­si­jai­ses­ti omas­ta naa­pu­rus­tos­taan. Joten­kin sitä itse kuvit­te­li­si, että ns. ylei­sen edun kan­nal­ta oli­si jär­ke­väm­pää käyt­tää kan­ta­kau­pun­gin tun­ne­lei­hin vara­tut rahat maan­pääl­li­siin paran­nuk­siin jos­sain kehä­tei­den var­sil­la, jos­sa jokais­ta inves­toi­tua euroa koh­ti sai­si pal­jon enem­män vas­ti­net­ta. Tämä Sör­näis­ten­tun­ne­li ei tai­da myös­kään vapaut­taa tont­ti­maa­ta yhtään tai nos­ta maan arvoa?

  1. Saman sel­vi­tyk­sen mukaan Sör­näis­ten­tun­ne­lin H/K nousee kyl­lä niu­kas­ti pääl­le ykkö­sen, MIKÄLI myös kes­kus­ta­tun­ne­li ja Pasi­lan­väy­lä toteutetaan. 

   En ole lain­kaan var­ma, että Sör­näis­ten tun­ne­li on kan­nat­ta­va han­ke, mut­ta jos se on, kan­nat­ta­vuus tulee maan­käy­tös­tä — vapa­uut­taa maa­ta raken­ta­mi­sel­le — eikä lii­ken­teel­li­sis­tä hyödyistä.

 6. Mik­si Borg­strö­min­tie 2:n tont­ti myy­dään, mik­si ei vuo­kra­ta? Vie­rei­sen Borg­strö­min­mäen kaik­ki yhtiöt ovat vuo­kra­ton­til­la ja kau­pun­ki saa niis­tä tuot­toa vuo­des­ta toi­seen. Asia­kir­jo­jen mukaan ko. ton­til­le raken­ne­taan toki vuo­kra-asun­to­ja mut­ta nii­den vuo­kra­käyt­tö­vel­voi­te on rajat­tu 10 vuo­teen eli sit­ten ne voi rea­li­soi­da; var­maan­kin hyvä­nä sijoi­tuk­se­na nyky­omis­ta­jan kannalta.

 7. Oden valin­to­jen ulko­puo­lel­ta haluan nyt etu­kä­teen onni­tel­la että Kala­sa­ta­man ratik­ka on saa­tu Leon­ka­dul­la 18m katu­kui­lus­sa omal­le kais­tal­leen. Täs­tä voi ottaa jat­kos­sa oppia!

  Tätä voi ver­ra­ta sii­hen että Rai­de-Joke­ri jou­tuu kul­ke­maan seka­lii­ken­ne­kais­tal­la 22m katutilassa.

 8. Jahas ja sit­ten kun menin nois­sa kaduis­sa sekai­sin, niin huo­ma­sin, että tämän ratik­ka­suun­nu­tel­man pakol­li­nen pul­lon­kau­la on luo­tu tosi­aan Leon­ka­dul­le. Tilaa oli­si enem­män kuin Junon­ka­dul­la mut­ta jos­tain syys­tä tuos­sa lukee että Leon­ka­dul­la seka­lii­ken­ne. Ei ole edes keh­dat­tu lait­taa leik­kaus­ku­via. Ja minä kun niin jo innostuin…

 9. Mik­koR:
  Jahas ja sit­ten kun menin nois­sa kaduis­sa sekai­sin, niin huo­ma­sin, että tämän ratik­ka­suun­nu­tel­man pakol­li­nen pul­lon­kau­la on luo­tu tosi­aan Leon­ka­dul­le. Tilaa oli­si enem­män kuin Junon­ka­dul­la mut­ta jos­tain syys­tä tuos­sa lukee että Leon­ka­dul­la seka­lii­ken­ne. Ei ole edes keh­dat­tu lait­taa leik­kaus­ku­via. Ja minä kun niin jo innostuin…

  Tuo Leon­ka­tu on var­maan aja­tel­tu jon­kin­lai­sek­si kokei­luk­si: jos (kun) jär­jes­te­ly ei toi­mi, seka­kais­tat pois­te­taan. Tätä tie­tys­ti edel­tää noin 15 vuot­ta jat­ku­nut käden­vään­tö sii­tä, toi­mii­ko ne vai ei. Toi­min­ta­ta­paa kut­su­taan ket­te­räk­si ja kokei­le­vak­si päätöksenteoksi.

 10. Kuin­ka pal­jon tont­ti­maa­ta Sör­näis­ten­tun­ne­li muka­mas vapaut­tai­si? Eihän se pois­tai­si ainut­ta­kaan tie­tä maan pääl­tä. Ettei se vain oli­si jo otet­tu huo­mioon tuos­sa 0,13 hyöty/kustannussuhteessa?

  Nau­ret­ta­vaa jos 33 mil­joo­naa upo­te­taan tähän.

 11. Leon­ka­tu on tuos­sa koh­taa 22 met­riä leveä. Hyvin sin­ne ratik­ka­kais­tat mah­tuu, jos niin tah­do­taan. Sin­ne on nyt hyväk­syt­ty katusuun­ni­tel­ma, jos­sa on kadun­var­si­py­sä­köin­tiä koh­ta­lai­sen ahtaal­la mitoi­tuk­sel­la (2 m park­ki, 7 m kais­tat ja 2 m park­ki) eli reu­na­ki­ves­tä huo­li­mat­ta tuol­la saa­daan lumi­tal­vi­na hie­nos­ti jumi­tet­tua ratik­ka­lii­ken­ne. Hel­pos­ti tun­tuu unoh­tu­van se, että ratik­ka­lin­ja on juu­ri niin epä­luo­tet­ta­va kuin sen hei­koi­ten toteu­tet­tu kohta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.