Miksi presidentin vaali ei välttämättä ratkea ensimmäisellä kierroksella

Pre­si­den­tin­vaa­li­gal­lu­pit näyt­tä­vät kaik­ki samaa: Nii­nis­tön kan­na­tus las­kee nopeas­ti, mut­ta vaa­li näyt­täi­si sil­ti rat­kea­van ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Vii­mei­sin, HS-gal­lup  lupa­si Nii­nis­töl­le 58 %. Yleen­sä peli oli­si täl­lä sel­vä, mut­ta on kol­me syy­tä, mik­si näin ei vält­tä­mät­tä ole.

Tren­di. Nii­nis­töl­lä on nopeas­ti las­ke­va tren­di. Tämä ei yksin rii­tä toi­seen kier­rok­seen, kos­ka puo­let äänis­tä on jo annet­tu. Nii­nis­tön kan­na­tuk­sen pitäi­si olla vaa­li­päi­vä­nä alle 42 %, jos ennak­ko­ää­nis­tä oli­si tulos­sa tuo mitat­tu 58 %, mut­ta se myö­tä­vai­kut­taa asiaan.

Mit­taa­mi­sen vai­keus. Edus­kun­ta­vaa­li­tu­los­ta osa­taan mita­ta aika tar­kas­ti, mut­ta pre­si­den­tin vaa­li on eri asia. Puo­lue­gal­lup­pia ei teh­dä niin, että kysy­tään tuhan­nel­ta ihmi­sel­tä ja jos näis­tä 250 kan­nat­taa kokoo­mus­ta, ennus­te­taan kokoo­muk­sel­le 25 pro­sen­tin kan­na­tus­ta. Sel­lai­nen joh­tai­si aivan met­sään, kos­ka ihmi­siä saa­daan kiin­ni vaih­te­le­vas­ti niin, että otok­ses­sa voi olla aivan lii­kaa tai aivan lii­an vähän kokoo­mus­lai­sia. Otos tasa­pai­no­te­taan kysy­myk­sel­lä, ketä äänes­tit vii­mek­si. Jos vii­mek­si kokoo­mus­ta äänes­tä­nei­tä on enem­män kuin kokoo­mus­ta äänes­tä­nei­tä oli vaa­leis­sa, arvio­ta ruu­va­taan alas­päin ja päinvastoin.

Ilmei­ses­ti myös pre­si­den­tin­vaa­li­gal­lu­pit tasa­pai­no­te­taan edus­kun­ta­vaa­li­käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la, mut­ta se on ihan vää­rin.  Otos voi siis olla aivan pos­kel­laan, eikä sitä havait­se miten­kään. Tämän takia eri yhtiöt myös saa­vat kovin eri­lai­sia tulok­sia. Sitä, mihin suun­taan otos on vink­sal­laan ei voi tie­tää, mut­ta sen tie­däm­me, että tulok­set ovat epä­tark­ko­ja ja ilmoi­te­tut luot­ta­mus­vä­lit täl­lä ker­taa aliar­vioi­vat epä­var­muut­ta roimasti.

En osaa tai halua sanoa. Näi­tä oli HS-gal­lu­pis­sa 17 %. Hei­dät on vain jätet­ty pois. Tämä tar­koit­taa, että ole­te­taan tämän jou­kon jakau­tu­van samal­la taval­la kuin kan­tan­sa rat­kais­sei­den. Tämä ole­tus lii­oit­te­lee Nii­nis­tön kan­na­tus­ta reip­paas­ti. Jos ei tie­dä, toden­nä­köi­ses­ti har­kit­see vaka­vas­ti mui­ta ehdok­kai­ta kuin Nii­nis­töä. Luul­ta­vas­ti har­kit­see mui­den ehdok­kai­den välil­lä. Jos Nii­nis­töl­lä on 58 % kan­tan­sa ilmais­seis­ta, hänel­lä on 48 % kai­kis­ta. Var­maan jot­kut epä­var­mois­ta äänes­tä­vät lopul­ta hän­tä, mut­ta sit­ten pitää las­kea mukaan tuo las­ke­va tren­di ja ehkä suu­ri­kin har­ha otoksessa.

Sik­si kan­nat­taa äänestää.

Minä äänes­tä Haa­vis­toa, kos­ka haluan toi­sel­la kier­rok­sel­la seu­ra­ta kor­kea­ta­sois­ta argu­men­toi­vaa kes­kus­te­lua maas­tam­me ja sen ulkopolitiikasta.

16 vastausta artikkeliin “Miksi presidentin vaali ei välttämättä ratkea ensimmäisellä kierroksella”

 1. Toi­voin pit­kään tois­ta kier­ros­ta, kos­ka yhden ehdok­kaan suo­sio tun­tui yli­suu­rel­ta ja suo­sio­ta seu­raa­va kaik­kien puhee­nai­hei­den väis­te­ly tur­han hel­pol­ta taval­ta voittaa.

  Kun olen kat­so­nut vaa­li­tent­te­jä ja toden­nut kes­kus­te­lun tason, olen kään­tä­nyt kelk­ka­ni ja alka­nut toi­voa vaa­lin rat­kea­mis­ta ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Kat­so­jal­la alkaa olla kiin­tiö täyn­nä spe­ku­loi­mis­ta aktii­vi­mal­lin valio­kun­ta­lausun­noil­la, vii­sas­te­lua sii­tä miten Suo­men pre­si­den­tin pitäi­si pis­tää USA:n, Kii­nan ja Venä­jän joh­to kuriin ja Nato-puhee­nai­heen kilpaväistelyä.

 2. Minä oli­sin halun­nut tuol­lais­ta kes­kus­te­lua seu­ra­ta jo pre­si­den­tin­vaa­lien 1. vai­hees­sa. Jos eivät toi­mit­ta­jat osan­neet sitä ja sii­hen joh­da­tel­la nyt, niin ehkä he eivät osai­si 2. vaiheessakaan.

 3. Ei Haa­vis­ton jutut tähän asti kovin kor­kea­ta­soi­sia ole olleet, vai miten aktii­vi­mal­lit ulko­po­li­tiik­kaan liittyy?

 4. On eri­kois­ta, että vaa­lien suu­rin jän­ni­tys on sii­nä vali­taan­ko Nii­nis­tö suo­raan yhdel­lä kier­rok­sel­la vai ei. Aika tiu­koil­le se tai­taa men­nä. Hänet­hän kui­ten­kin joka tapauk­ses­sa lop­pu­jen lopuk­si vali­taan, joten eivät nämä val­lan dra­maat­ti­set vaa­lit ole.

  Eikä Nii­nis­tö huo­no pre­si­dent­ti ole ollut. En sil­ti aio hän­tä äänes­tää, ellei sit­ten toi­sel­le kier­rok­sel­le sat­tui­si pää­se­mään Huh­ta­saa­ri tai Väyrynen.

 5. OS: “Sik­si kan­nat­taa äänestää.”
  itse olen otta­nut jok­seen­kin toi­sen­lai­sen lin­jan että aina pitää äänes­tää. olen huo­man­nut että suo­mes­sa ja muu­al­la ollaan pas­sii­vi­sia ja sit­ten kui­ten­kin vali­te­taan ja pur­na­taan poli­tii­kas­ta. olen huo­man­nut että kes­ki­mää­rin ne jot­ka ei äänes­tä niin hei­dän asioi­ta ei aje­ta vaan jopa huononnetaan.

  pre­si­den­tin val­ta ei ole niin suu­ri ja enem­män ulko­po­liit­ti­sel­la puo­lel­la mut­ta sitä­kään en näe perus­teek­si olla äänestämättä.

  itse olen miet­ti­nyt puo­li-pak­ko äänes­tä­mis­tä, eli äänes­tys­pai­kal­la oli­si pak­ko käy­dä mut­ta voi vie­lä jät­tää äänes­tä­mät­tä tai äänes­tää ns. tyh­jää. rikos­re­kis­te­riä ei saa pai­kal­la käy­mät­tö­myy­des­tä tul­la. eli siis jokin sak­ko mut­ta juri­di­ses­ti joko veroa tai virhemaksu.

 6. Siis että 10 mil­joo­na euroa käy­tet­täi­siin tur­haan kes­kus­te­luun, ei kiitos. 

  Kun pre­si­den­tin teh­tä­vä näyt­tää ole­van kom­men­toi­da lööp­pe­jä koti­maas­sa ja mie­lis­tel­lä ulko­mai­sia sor­to­hal­li­tuk­sia Kii­nas­ta Venä­jän ja Israe­lin kaut­ta Jenk­kei­hin, niin koko hom­ma on pelk­kää pilkantekoa. 

  Koko sys­tee­mi on kor­rup­toi­tu­nut ja mie­lis­te­lee vain suur­ta rahaa. On pan­do­ja tuk­ki­mas­sa sui­ta, mie­le­no­soit­ta­jat aje­taan koko Hel­sin­gis­tä ulos kun Kii­nan pää­jolp­pi käy Kaup­pa­to­ril­la; Venä­jä buli­vei­vaa ydin­voi­ma­loi­taan kai­ken maa­il­man bul­vaa­nien ja rikol­lis­ten kans­sa tän­ne; Israel apart­hei­daa ja tap­paa ja vie­lä koh­te­lee tör­keäs­ti suo­ma­lai­sia­kin; ja Jen­kit sotii lait­to­mas­ti tap­paen sato­ja tuhan­sia, mut­ta kukaan Suo­mes­sa ei sano oikeas­ti sanaa­kaan! Jos tuos­ta lis­tas­ta ei löy­dä akuut­tia vää­rää johon pitää puut­tua, niin mitä tei­kä­läi­sil­lä tekee? 

  Mik­si siis mitään type­rää kes­kus­te­lua, kun kukaan ei uskal­la sanoa mitään mihin­kään. Mitä vähem­män täl­lai­nen jär­jes­tel­mä kulut­taa veron­mak­sa­jien raho­ja, niin sitä pie­nem­pi tap­pio kan­sa­kun­nal­le, joten toi­vot­ta­vas­ti jää yhteen kier­rok­seen ja polii­ti­kot häi­py­vät taas pois jul­ki­suu­des­ta odot­ta­maan uusia vaa­le­jaan jol­loin tule­vat taas ker­jää­mään ääniä kaduil­le koloistaan.

 7. ant­ti:
  Ei Haa­vis­ton jutut tähän asti kovin kor­kea­ta­soi­sia ole olleet, vai miten aktii­vi­mal­lit ulko­po­li­tiik­kaan liittyy?

  En odot­ta­nut vaa­li­kes­kus­te­lui­den ole­van kovin kor­kea­ta­soi­sia ja sik­si en aiko­nut nii­tä kat­soa­kaan. Kävi kui­ten­kin niin, että sat­tu­mal­ta näin nii­tä jon­kin verran.

  Eivät ne todel­la­kaan kovin kor­kea­ta­soi­sia olleet, mut­ta eivät sit­ten kui­ten­kaan aivan kel­vot­to­mia­kaan. Täl­lais­ten usean ehdok­kaan kes­kus­te­lui­den luon­tee­seen kai kuu­luu, että ne suo­si­vat nok­ke­lia heit­to­ja, eivät syväl­li­siä analyysejä.

  Sik­si kah­den ehdok­kaan kes­kus­te­lut voi­si­vat olla antoisampia.

 8. Ante­ro Umpi­mie­li:

  Koko sys­tee­mi on kor­rup­toi­tu­nut ja mie­lis­te­lee vain suur­ta rahaa. On pan­do­ja tuk­ki­mas­sa sui­ta, mie­le­no­soit­ta­jat aje­taan koko Hel­sin­gis­tä ulos kun Kii­nan pää­jolp­pi käy Kaup­pa­to­ril­la; Venä­jä buli­vei­vaa ydin­voi­ma­loi­taan kai­ken maa­il­man bul­vaa­nien ja rikol­lis­ten kans­sa tän­ne; Israel apart­hei­daa ja tap­paa ja vie­lä koh­te­lee tör­keäs­ti suo­ma­lai­sia­kin; ja Jen­kit sotii lait­to­mas­ti tap­paen sato­ja tuhan­sia, mut­ta kukaan Suo­mes­sa ei sano oikeas­ti sanaa­kaan! Jos tuos­ta lis­tas­ta ei löy­dä akuut­tia vää­rää johon pitää puut­tua, niin mitä tei­kä­läi­sil­lä tekee? 

  Vähän kär­jis­te­tys­ti sanot­tu, mut­ta pitää kyl­lä jos­sain mää­rin paik­kan­sa. Oma joh­to­pää­tök­se­ni on kui­ten­kin päin­vas­tai­nen: kes­kus­te­lus­ta ei pidä luo­pua, vaan sitä pitää lisä­tä ja sen pitää joh­taa toimenpiteisiin.

  Kuka tai mikä on muu­ten kor­rup­toi­tu­nut? Se sama sala­liit­to­ko, joka vää­ris­te­lee koko ajan Paa­vo Väy­ry­sen gallupkannatusta?

  Eräs mie­len­kiin­toi­nen piir­re näis­sä vaa­leis­sa on se, että perin­teis­ten pre­si­dent­ti­puo­luei­den Sdp:n ja kes­kus­tan ehdok­kai­den gal­lup­suo­sio on ällis­tyt­tä­vän alhai­nen. Nii­nis­tö on kan­na­tuk­sel­taan omaa luok­kaan­sa, mut­ta seu­raa­va­na tulee libe­raa­li, “puna­vih­re­ää kuplaa” edus­ta­va ehdo­kas ja sit­ten kak­si populistia.

  Tilan­tee­seen on var­mas­ti yhte­nä syy­nä Nii­nis­tön val­ta­va suo­sio, mut­ta epäi­le­mät­tä jotain muu­ta­kin on poliit­ti­ses­sa ken­täs­sä lii­kah­ta­nut. Lie­kö se sit­ten hyvä vai huo­no asia?

 9. Pek­ka T.:
  Sik­si kah­den ehdok­kaan kes­kus­te­lut voi­si­vat olla antoisampia.

  Haluai­sin näh­dä kah­den ehdok­kaan väit­te­le­vän ihan ajan kans­sa sii­tä, mitä Suo­men oli­si tul­lut teh­dä syk­syl­lä 2015, kun tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ylit­ti län­si­ra­jan suu­rin jou­koin. Se, joka oli­si toi­mi­nut men­nei­syy­des­sä parem­min, toi­mii luul­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa­kin parem­min. Kos­kee mui­ta­kin kysy­myk­siä, kuten esim. EMUn perus­ta­mis­ta ja sen jäse­nek­si liit­ty­mis­tä. Tämän mukai­ses­ti äänestän.

 10. Pek­ka T.: Eräs mie­len­kiin­toi­nen piir­re näis­sä vaa­leis­sa on se, että perin­teis­ten pre­si­dent­ti­puo­luei­den Sdp:n ja kes­kus­tan ehdok­kai­den gal­lup­suo­sio on ällis­tyt­tä­vän alhainen.
  […]epäi­le­mät­tä jotain muu­ta­kin on poliit­ti­ses­sa ken­täs­sä liikahtanut. […] 

  Poliit­ti­ses­sa ken­täs­sä on tapah­tu­nut muu­tok­sia. Puo­lueus­kol­li­suus (tai oikeas­taan ‑usko­vai­suus) on hei­ken­ty­nyt. Nuo­rem­pien suku­pol­vien kan­na­tus on pola­ri­soi­tu­nut vih­reil­le ja kokoo­muk­sel­le (ellei sit­ten jäl­kim­mäi­nen ole vie­mäs­sä vähi­tel­len koko potin). Lisäk­si karis­maat­ti­sia polii­tik­ko­ja ei enää ole, tai siis paras kor­vi­ke sel­lai­sel­le on Nii­nis­tö, joka ei mikään var­si­nai­nen sanan säi­län mes­ta­ri ole.

 11. Pek­ka T.: perin­teis­ten pre­si­dent­ti­puo­luei­den Sdp:n ja kes­kus­tan ehdok­kai­den gal­lup­suo­sio on ällis­tyt­tä­vän alhainen. 

  Eikä Nii­nis­tö­kään aset­tu­nut ehdol­le Kokoo­muk­sen väreis­sä, joten voi­si sanoa että yhtään aitoa perin­teis­ten suur­ten puo­luei­den ehdo­kas­ta ei ole lähel­lä­kään valintaa.

 12. Vil­le: Nuo­rem­pien suku­pol­vien kan­na­tus on pola­ri­soi­tu­nut vih­reil­le ja kokoo­muk­sel­le (ellei sit­ten jäl­kim­mäi­nen ole vie­mäs­sä vähi­tel­len koko potin). Lisäk­si karis­maat­ti­sia polii­tik­ko­ja ei enää ole, tai siis paras kor­vi­ke sel­lai­sel­le on Nii­nis­tö, joka ei mikään var­si­nai­nen sanan säi­län mes­ta­ri ole.

  Van­hois­ta, suu­ris­ta puo­lueis­ta kokoo­mus ehkä todel­la­kin par­hai­ten istuu ajan hen­keen. Vai­kea sil­ti kuvi­tel­la, että sen kan­na­tus voi­si enää kovin pal­jon suu­rem­mak­si kas­vaa, sil­lä eivät kai köy­hät kan­sa­lai­set enää tämän oikeis­to­lai­sem­paa poli­tiik­kaa kaipaa?

  Uusia poliit­ti­sia voi­mia ovat vih­reät, jot­ka ovat yhä tär­keäm­pien ympä­ris­tö­asioi­den lisäk­si onnis­tu­neet saa­maan kan­nat­ta­jik­seen tai aina­kin sym­pa­ti­see­raa­jik­si monen­kin­lai­sia libe­raa­le­ja tai radi­kaa­le­ja äänestäjiä.

  Vie­lä tuo­reem­pi ilmiö ovat popu­lis­tit, jos­kin hei­dän rivin­sä ovat mel­koi­sen hajal­laan. Huo­les­tut­ta­vak­si hei­dän nousun­sa tekee se, että he hyl­kää­vät, enem­män tai vähem­män, jär­ke­vään ja asia­poh­jai­seen argu­men­toin­tiin poh­jaa­van kes­kus­te­lun. Ja flirt­tai­le­vat pelot­ta­vas­ti jopa vale­me­dioi­den ja mui­den vaih­toeh­tois­ten totuuk­sien kanssa.

  Nii­nis­tö ei ole mikään säih­ky­vä esiin­ty­jä, mut­ta ei hän huo­no puhu­ja ole. Hänes­sä on vähän saman­lais­ta kryp­tis­tä fun­dee­raa­jaa kuin oli Mau­no Koi­vis­tos­sa, ja sel­lai­sis­ta­han suo­ma­lai­set näkö­jään pitävät.

 13. Aika aja­tel­la: Haluai­sin näh­dä kah­den ehdok­kaan väit­te­le­vän ihan ajan kans­sa sii­tä, mitä Suo­men oli­si tul­lut teh­dä syk­syl­lä 2015, kun tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ylit­ti län­si­ra­jan suu­rin jou­koin. Se, joka oli­si toi­mi­nut men­nei­syy­des­sä parem­min, toi­mii luul­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa­kin parem­min. Kos­kee mui­ta­kin kysy­myk­siä, kuten esim. EMUn perus­ta­mis­ta ja sen jäse­nek­si liit­ty­mis­tä. Tämän mukai­ses­ti äänestän.

  Minä­kin arvos­tai­sin kah­den hyvän ehdok­kaan kun­nol­lis­ta kes­kus­te­lua ilman help­po­jen poliit­tis­ten irto­pis­tei­den keräi­lyä. Tosin aiheik­si kai­pai­sin muu­ta: arvot, kuten sivis­tys ja suvait­se­vai­suus, ympä­ris­tö­asiat, väes­tön­kas­vu, Suo­men roo­li glo­ba­li­soi­tu­vas­sa ja digi­ta­li­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Yli­pää­tään se, miten ehdo­kas arvo­joh­ta­ja­na näkee roo­lin­sa yhteis­kun­nas­sa ja maa­il­mas­sa, jos­sa jän­nit­teet lisääntyvät.

  Pre­si­den­til­tä kai­pai­sin sekä idea­lis­mia, joka hän­tä taus­tal­la ohjaa, että rea­lis­mia, jol­la idea­lis­mia sovel­le­taan todel­li­seen, usein raa­dol­li­seen maa­il­maan. Mut­ta tie­dän: kuu­lun vähemmistöön.

 14. Pek­ka T.:

  Eräs mie­len­kiin­toi­nen piir­re näis­sä vaa­leis­sa on se, että perin­teis­ten pre­si­dent­ti­puo­luei­den Sdp:n ja kes­kus­tan ehdok­kai­den gal­lup­suo­sio on ällis­tyt­tä­vän alhainen. 

  Minus­ta täs­sä ei ole mitään ihmeel­lis­tä. Van­ha­nen on var­mas­ti useim­mil­le kes­kus­tan kan­nat­ta­jil­le ihan hyvä ehdo­kas, mut­ta on vai­kea näh­dä, mitä uut­ta hän toi­si Nii­nis­töön ver­rat­tu­na. Kun nyt Nii­nis­tö on näin ajat­te­le­van hen­ki­lön mie­les­tä hoi­ta­nut pre­si­den­tin toin­ta kun­nial­li­ses­ti yhden kau­den, niin mitä syy­tä hänel­lä oli­si vaih­taa Nii­nis­tö Van­ha­seen? Väy­ry­nen taas vie EU:hun kriit­ti­sem­min suh­tau­tu­van kes­kus­tan sii­ven äänet.

  Sosi­aa­li­de­mo­kraa­teil­ta taas puut­tuu kor­kean pro­fii­lin ehdokas.

 15. Toi­nen kier­ros tai­si jää­dä näke­mät­tä juu­ri sik­si, että vaa­lien suu­rin mie­len­kiin­to koh­dis­tui sii­hen, näh­dään­kö tois­ta kier­ros­ta vai ei. Itse­kin pää­dyin lopul­ta sil­le kan­nal­le, että tois­ta kier­ros­ta ei tar­vi­ta ja äänes­tin sik­si Nii­nis­töä, vaik­ka en hänes­tä eri­tyi­sem­min pidä. Samoin teki moni tuttuni.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.