Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018

Toimi­alan toim­inta­su­un­nitel­ma ja tulos­bud­jet­ti vuodelle 2018

Tähän pitää vielä tutus­tua ajatuk­sen kanssa tarkem­min. Teen tästä eril­lisen postauk­sen, jos aihet­ta ilmenee.

Pat­ter­imäen asemakaava

Jok­eri­radan var­relle Pajamäen piskuisen asun­toalueen kainaloon 900 uut­ta asukas­ta. Toiv­ot­tavasti Pajamäen palve­lu­ta­so tästä kohe­nee. Jok­eri pus­kee tässä kohdin läpi har­maan kallion. Alueelle tulee myös Staran varikko.

Man­ner­heim­intie 162

Alueel­la ole­va 65 vuot­ta van­ha asun­to­laraken­nus pure­taan ja tilalle tulee vähän isom­pi asuin­raken­nus. Ker­rosala kas­vaa 1 250 k‑m2 yhteen­sä 3 600 k‑m2:iin.

Jätkäsaa­reen vai­h­toe­hto etelän rantalomalle

Kahdel­la eril­lisel­lä varaus­päätök­sel­lä varataan Bluet Oy:lle tont­ti toisaal­ta hiekkaran­ta- ja surf­faus-sim­u­laat­tori­hallille ja toisaal­ta kel­luville uima-altaille, vähän kai sel­l­aisille kuin Allas Oy:llä on pres­i­dentin­lin­nan edessä.

VVO:lle kovan rahan tont­ti ilman kilpailutusta

VVO:n (nykyiseltä nimeltään Lumokodit Oy) perus­ta­ma (näin asian ymmärsin) asun­to-osakey­htiö ostaa ton­tin Kru­unuvuoren­ran­nas­ta hin­taan 790 €/k‑m2 kovan rahan vuokra-asun­to­tuotan­toa varten. Hin­ta perus­tuu ”ulkop­uoliseen arvioon”.

En suo­raan sanoak­seni pidä tästä. Pysy­isimme korkeam­mal­la maail­man kor­rup­toimat­tomampi­en maid­en listal­la, jos kovan rahan tuotan­to kil­pailutet­taisi­in aina.

49 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018”

 1. VVO:lle kovan rahan tont­ti ilman kilpailutusta

  VVO:n, nykyiseltä nimeltään Lumokodit Oy:n perus­ta­ma (näin asian ymmärsin) asun­to-osakey­htiö ostaa ton­tin Kru­unuvuoren­ran­nas­ta hin­taan 790 €/k‑m2 kovan rahan vuokra-asun­to­tuotan­toa varten. Hin­ta perus­tuu ”ulkop­uoliseen arvioon”.

  En suo­raan sanoak­seni pidä tästä. Pysy­isimme korkeam­mal­la maail­man kor­rup­toimat­tomampi­en maid­en listal­la, jos kovan­ra­han tuotan­to kil­pailutet­taisi­in aina.

  Tässä tapauk­ses­sa kyseessä on ilmeis­es­ti tont­ti, jon­ka vahvis­tet­tu ase­makaa­va on vuodelta 2011, ja jos­ta VVO on jär­jestänyt arkkite­htu­urikut­suk­il­pailun vuon­na 2015.

  Isom­pi kysymys tässä taitaa olla se, miten ihmeessä tässä ei ole ollut taloa jo puolen vuosikymme­nen ajan, vaan vas­ta nyt ale­taan rakentamaan?

  Ton­tin­lu­ovu­tus­pros­es­sis­sa on tosi­aan paljon paran­tamisen varaa. On aika kestämätön­tä että kroonisen asun­top­u­lan val­lites­sa kestää vuosikym­men ennen kuin päästään ase­makaavas­ta taloksi.

 2. “VVO:lle kovan rahan tont­ti ilman kilpailutusta

  VVO:n, nykyiseltä nimeltään Lumokodit Oy:n perus­ta­ma (näin asian ymmärsin) asun­to-osakey­htiö ostaa ton­tin Kru­unuvuoren­ran­nas­ta hin­taan 790 €/k‑m2 kovan rahan vuokra-asun­to­tuotan­toa varten. Hin­ta perus­tuu ”ulkop­uoliseen arvioon”.

  En suo­raan sanoak­seni pidä tästä. Pysy­isimme korkeam­mal­la maail­man kor­rup­toimat­tomampi­en maid­en listal­la, jos kovan­ra­han tuotan­to kil­pailutet­taisi­in aina.”

  Olisiko syytä nopeut­taa Kru­unusil­to­jen rak­en­tamista ja tont­tien myyn­nin hidas­tamista odotellen sil­tay­hteyt­tä? Kru­unuvuoren­ran­ta on suun­nilleen samal­la eäisyy­del­lä keskus­tas­ta kuin Laut­tasaari ja Laut­tasaa­res­sa tont­tien hin­nat ovat ainakin 2–3 korkeampi kuin tuo 790€. Eli muu­ta­ma vuosi odot­ta­mal­la ton­teista saataisi­in paljon korkeampi hinta?

 3. Tuolta­han ne syyt löy­tyy kun kat­soo nykyisen Kojamo oy:n hal­li­tuk­sen kokoonpanoa:

  Riku Aal­to
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen puheenjohtaja,
  Pää­toi­mi: Teol­lisu­us­li­it­to ry, puheenjohtaja

  Mat­ti Harjuniemi
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Raken­nus­li­it­to, puheenjohtaja

  Olli Luukkainen
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Ope­tusalan Ammat­ti­jär­jestö OAJ ry, puheenjohtaja

  Jor­ma Malinen
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Ammat­tili­it­to Pro ry, puheenjohtaja

  Mikko Mur­su­la
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen ja varapuheenjohtaja,
  Pää­toi­mi: Pää­toi­mi: Ilmari­nen, sijoitusjohtaja

  Reima Ryt­sölä
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Keskinäi­nen työeläke­vaku­u­tusy­htiö Var­ma, johta­ja (sijoituk­set)

  Jan-Erik Saari­nen
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Julk­isten ja hyv­in­voin­tialo­jen liit­to, talouspäällikkö

  Ann Selin
  Kojamo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Palvelu­alo­jen ammat­tili­it­to PAM ry, puheenjohtaja

 4. Mik­si Jätkäsaa­reen suun­nitel­tu tilaa vievä surf­faus-sim­u­laat­tori­hal­li sisähiekkaran­toi­neen pitäisi rak­en­taa keskelle kaupunkia meren­ran­taan? Eikö aal­to­ja voisi simu­loi­da yhtä hyvin jos­sain kehän­var­res­sa hiih­to­hallin naapurissa?

  1. Eikö aal­to­ja voisi simu­loi­da yhtä hyvin jos­sain kehän­var­res­sa hiih­to­hallin naapurissa?

   Sil­loin se olisi vain autoil­e­van vähem­mistön tavoiteltavissa.

 5. Toimi­alan toim­i­ta­su­un­nitel­mas­sa ja tulos­bud­jetis­sa vuodelle 2018 on varat­tu kohdas­sa perus­paran­t­a­mi­nen ja liiken­nejär­jeste­lyt päällystei­den uusimiseen 4,4 miljoon­aa euroa. Miten suuri pros­ent­tio­su­us tästä käytetään kevyen liiken­teen väylien päällystämiseen?

  Helsingis­sä use­at merkit­tävätkin kevyen liiken­teen väylät ovat edelleen pin­noit­ta­mat­ta ja suurim­mas­sa osas­sa pin­noite on täyn­nä halkeamia ja kolo­ja. Ne jätetään sään­nöl­lis­es­ti pin­noit­ta­mat­ta, kun vier­essä kulke­va nas­toil­la pölyk­si hiot­tu katu pin­noite­taan uudelleen muu­ta­man vuo­den välein. Kuka päät­tää, että näin toim­i­taan myös vuon­na 2018?

 6. Vieläkään ei ole näköpi­iris­sä, että Vuosaa­reen suun­tau­tu­is rekko­jen ja matkus­ta­jien kuljettamista?

  Jätkän­saari on edelleen katas­trofi kun Kata­janok­ka ja Etel­er­an­ta vain ajoit­tain. Julki­nen liiken­nekin on sumput­tunut siinä kuin kaik­ki muukin.

  Jätkän­saari lie­nee jo esimerk­ki kaupunkisu­un­nit­telun täy­del­lis­es­tä epäonnistumiosesta.

 7. Eikö sen surf­faushallin päälle voisi tehdä asun­to­ja? Toimis­to­ja edes?

 8. Surf­fi­hal­li tulee näem­mä vesialueelle, kokon­aan kel­lu­vana vai osin täyttömaalle?

 9. Hiih­to­hallin naa­puri­in:
  Mik­si Jätkäsaa­reen suun­nitel­tu tilaa vievä surf­faus-sim­u­laat­tori­hal­li sisähiekkaran­toi­neen pitäisi rak­en­taa keskelle kaupunkia meren­ran­taan? Eikö aal­to­ja voisi simu­loi­da yhtä hyvin jos­sain kehän­var­res­sa hiih­to­hallin naapurissa?

  Smurf­fi­hal­li on tuplaplus-hyvää luo­muvil­la­sukkahip­ste-rei­den urbaa­nia pöhinää kun taas murt­sik­ka on dun­ning-kruger-aivo­rappeu­man raiskaamien punaniska­junt­tien impi­vaar­alaista luon­non­va­ro­jen haasku­u­ta. Pitäisi­hän kaikkien tämä jo ymmärtää.

 10. Osmo Soin­in­vaara: Sil­loin se olisi vain autoil­e­van vähem­mistön tavoiteltavissa.

  Eli siis joukkoli­ikenne ei ole mah­dolli­nen enää kehän­var­res­sa asioiville saatik­ka asuville. Hyvä tietää.

 11. Ja siis surf­fi­hal­li? Toiv­ot­tavasti edes yksi­tyisel­lä rahoituk­sel­la. Onko ajatel­tu mitä siitä saa konkurssin jälkeen.

  Jäähallille tai melkein ihan mille vaan olisi enem­män käyt­töä, mut­ta ksee tuos­sa taisikin jo tode­ta syyn mik­si moisia pitää suunnitella.

 12. ksee: Smurf­fi­hal­li on tuplaplus-hyvää luo­muvil­la­sukkahip­ste-rei­den urbaa­nia pöhinää kun taas murt­sik­ka on dun­ning-kruger-aivo­rappeu­man raiskaamien punaniska­junt­tien impi­vaar­alaista luon­non­va­ro­jen haasku­u­ta. Pitäisi­hän kaikkien tämä jo ymmärtää.

  Pöhisee ne maalaisetkin. Pyhtääl­lä surf­fail­laan jo. https://fi.siriussport.fi/

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Kehää pitkin ei oikein joukkoli­iken­net­tä kulje. 

  Mik­si joukkoli­ikenne on suun­nitel­tu niin, ettei kehille ole laitet­tu suo­ria bus­sil­in­jo­ja, jot­ka eivät poikkeaisi pikkukaduille? Jos sel­l­aisia olisi, ei olisi niin val­tavaa eroa poikit­tais­li­iken­teen suju­vu­udessa yksi­ty­isautol­la joukkoli­iken­teeseen verrattuna.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Kehää pitkin ei oikein joukkoli­iken­net­tä kulje.

  Kehära­ta kyl­lä ris­teää kehä III:n, Hämeen­lin­nan­väylän ja Tuusu­lan­väylän kanssa. Ai niin – väärän kaupun­gin alueel­la tietenkin. Sori.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Kehää pitkin ei oikein joukkoli­iken­net­tä kulje.

  Eikö pitäisi kulkea? Kun siinä nyt on se val­ta­va tie (Kehä) valmi­ina pitkänkin bussin kulkea. 

  Vai pitääkö siihen rin­nalle rak­en­taa kiskot par­il­la sadal­la milt­sil­lä jot­ta sopii päät­täjien ideologiaan?

 16. Mikko Num­melin: Mik­si joukkoli­ikenne on suun­nitel­tu niin, ettei kehille ole laitet­tu suo­ria bus­sil­in­jo­ja, jot­ka eivät poikkeaisi pikkukaduille? Jos sel­l­aisia olisi, ei olisi niin val­tavaa eroa poikit­tais­li­iken­teen suju­vu­udessa yksi­ty­isautol­la joukkoli­iken­teeseen verrattuna.

  Bus­sit voisi­vat var­maan kulkea kehäl­lä suju­vasti, mut­ta tyhjinä. Maankäytön pain­opiste ja siten myös matkus­tuskysyn­tä on sato­jen metrien päässä kehäteiltä. Moot­toriväyläym­päristössä pysäkke­jä ei voi sijoit­taa niin, että käve­ly-yhtey­det oli­si­vat kohtu­ulliset ainakaan molem­mille puo­lille väylää. Tarvi­taan ali- ja ylikulku­ja, erotel­tu­ja ramppe­ja ja lop­putu­lok­se­na on kuitenkin pitkät käve­ly­matkat ja ihmisille epävi­ihty­isä ympäristö. Bus­si-Jok­eri 550 on suosi­tu­in bus­sil­in­ja, kos­ka se kul­kee pääos­al­la reit­tiään maankäytön keskel­lä. Sitä edeltäneet poikit­tais­lin­jat, joista osa kul­ki Kehä I:stä, palve­li­v­at hyvin muu­tamia työ­matkalaisia, mut­ta kokon­aiskäyt­tö jäi aivan liian vähäiseksi.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Kehää pitkin ei oikein joukkoli­iken­net­tä kulje.

  Surf­fi­hal­lia ja sisähiekkaran­taa ei siis ilmeis­es­ti voi huono­jen yhteyk­sien takia sijoit­taa kehän var­teen. Löy­ty­isikö tilaa sit­ten vaik­ka jonkun pika­ra­ti­otielin­jan tai pyöräbaanan var­relta? Ei kai surf­fi­hal­li ainakaan meren­ran­taa tarvitse.

  1. Sisähiekkaran­taa helpot­taa se, että on meri siinä vier­essä. Vet­tä se kuitenkin tarvit­see. Ei ole myöskään yhtään han­ket­ta, joka olisi sinne kehä tielle halun­nut. Tässä on myös 30 000 asukas­ta käve­ly­matkan päässä.

 18. Mikko Num­melin: Mik­si joukkoli­ikenne on suun­nitel­tu niin, ettei kehille ole laitet­tu suo­ria bus­sil­in­jo­ja, jot­ka eivät poikkeaisi pikkukaduille? Jos sel­l­aisia olisi, ei olisi niin val­tavaa eroa poikit­tais­li­iken­teen suju­vu­udessa yksi­ty­isautol­la joukkoli­iken­teeseen verrattuna.

  Kos­ka siel­lä kehäl­lä ei asu ketään. Joukkoli­ikenne kul­kee siel­lä, mis­sä ihmiset ovat.

 19. vk: Eikö pitäisi kulkea? Kun siinä nyt on se val­ta­vatie (Kehä) valmi­ina pitkänkin bussin kulkea. 

  Vai pitääkö siihen rin­nalle rak­en­taa kiskot par­il­la sadal­la milt­sil­lä jot­ta sopii päät­täjien ideologiaan?

  Et ole tain­nut koskaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­tori­tien auto­jen pauhus­sa ja pölyssä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja loskan roiskues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Tämän porukan ide­olo­giaan sopii parem­min rak­en­taa reilul­la sadal­la “milt­sil­lä” autokatu­ja Pasi­lan alle, kun pääl­lä on maan merkit­tävin joukkoli­iken­teen risteysasema.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei ole myöskään yhtään han­ket­ta, joka olisi sinne kehä tielle halun­nut. Tässä on myös 30 000 asukas­ta käve­ly­matkan päässä.

  Kyl­lähän Lep­pä­vaaran kyl­keen Perkkaalle puuhat­ti­in kymme­nen vuot­ta sit­ten koval­la tohi­nal­la “Super Life Lab” nimel­lä kulkenut­ta elämyskeskus­ta, johon olisi pitänyt tul­la sisälas­ket­telurin­net­tä ja kylpylää. Pikku hil­jaa suun­nitel­mat latis­tu­i­v­at ensin pelkäk­si kylpyläk­si IKEAn kyl­jessä, ja täl­lä het­kel­lä han­ke taitaa olla ihan puh­taasti kaup­pakeskus, jon­ka yhtey­dessä on toimis­to­ja ja asuntoja…

 21. hup­sis:

  Jäähallille tai melkein ihan mille vaan olisi enem­män käyt­töä, mut­ta ksee tuos­sa taisikin jo tode­ta syyn mik­si moisia pitää suunnitella.

  Hup­sik­sel­la taitaa vähän viira­ta päässä. Jos yksi­tyi­nen sijoit­ta­ja halu­aa tehdä surf­fi­hallin eikä jäähal­lia, niin siinähän tekee. Ei ole kaupun­gin asia päät­tää, mitä seinien sisäl­lä tapah­tuu. Sinä olet aivan vapaa läh­estymään kaupunkia yksi­ty­is­ra­hoit­teisen jäähal­lisi kanssa, jos ker­ta olet sitä mieltä, että sel­l­aiselle olisi “enem­män käyttöä”.

 22. Koti-isä: Et ole tain­nut koskaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­tori­tien auto­jen pauhus­sa ja pölyssä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja loskan roiskues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Minä olen tehnyt moisia uskali­a­ta kokeilu­ja, kun viher­ituhippe­jä kuo­li­aak­si kaa­sut­ta­va sak­salainen hööki­vau­nuni on ollut joka-tois-vuos-huol­los­sa tai kor­jat­ta­vana pro­le­tari­aatin agres­sioiden jäljiltä. En huo­manut mitenkään eri­tyis­es­ti ahdis­tu­vani vaik­ka tulinkin seisoskelleek­si erinäisil­lä ker­roil­la ilmeis­es­ti eräil­lä kaikkein vilka­sli­iken­teisim­mistä kehä- ja ulos­menotei­den vaihtopysäkeistä.

  Ennem­min ahdis­tus­ta aiheut­taa se, että esim. omas­ta asuin­paikas­tani yksikään bus­si ei suun­taa suo­raan kiven­heiton päässä ole­valle moot­tori­tielle vaan ne kaik­ki lähtevät mean­deroimaan syvemälle lähiöi­hin ennen palu­u­ta jon­nekin kauem­pana ole­vaan joukkoli­iken­teen solmupis­teeseen. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että kollek­ti­ivisen kol­hoosili­iken­teen efek­ti­ivi­nen nopeus jää pakostakin alle 10 km/h — eikä tarvi­ta kum­moistakaan insinööriä päät­telemään, että kan­nat­taako päivit­täisi­in työ­matkoi­hin käyt­tää puoli­tun­tia oma­l­la autol­la vaiko 2+ tun­tia kolhoosikuljetuksina,

  Jos tuol­la ihan vier­essä ole­val­la moot­tori­tiel­lä kulk­isi nopea bussien runk­olin­ja, jota syöt­täi­sivät lyhy­itä sil­mukoi­ta taa­jaan aja­vat (mini)bussit ja matkus­tu­sai­ka vs. oma auto saataisi­in siten esim. lähem­mäk­si tuplaa, niin julkeali­ikenne voisi pala­ta real­is­tisek­si vai­h­toe­hdok­si. Ilmeis­es­ti julkeaa liiken­net­tä kehitetään kuitenkin puh­taasti nyky­is­ten käyt­täjien ehdoil­la — ja jos ja kun pref­er­es­sit ovat, että mat­ka-ajan piten­e­misen hin­ta on nol­la ja vai­h­to­jen hin­ta ääretön, niin sys­teemin muut­ta­mi­nen houkut­tele­maan täysin päin­vas­taista kan­taa edus­tavia lie­nee varsin mahdotonta.

 23. Koti-isä: Et ole tain­nut koskaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­tori­tien auto­jen pauhus­sa ja pölyssä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja loskan roiskues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Tämän porukan ide­olo­giaan sopii parem­min rak­en­taa reilul­la sadal­la “milt­sil­lä” autokatu­ja Pasi­lan alle, kun pääl­lä on maan merkit­tävin joukkoli­iken­teen risteysasema.

  Eikös Helsin­gin kuningasidea ole asut­taa moot­toritei­den jatkei­den viereen kym­meniä tuhan­sia ihmisiä. Eli kaupunkibule­var­di­en (=“Mäkelänkatu­jen”). Siel­lä seiso­taan bus­si- ja ratikkapysäkil­lä juuri olo­suhteis­sa joista ker­rot, tosin autot paljolti seiso­vat vier­essä liikennevaloissa.

  Poikit­tais­li­iken­teessä on puut­tei­ta ja sik­si Raide-Jok­eri­in sat­sa­taan isot rahat ja hyvä niin. Kehä I:llä muu­ta­ma har­va bus­sil­in­ja löy­tyy ja asukkaita/työpaikkoja on käve­lyetäisyy­del­lä var­maankin 100.000 eli paljon nyky­istä tiheäm­mälle liiken­teelle. Sen puut­teessa aje­taan oma­l­la autolla.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Sisähiekkaran­taa helpot­taa se, että on meri siinä vier­essä. Vet­tä se kuitenkin tarvit­see. Ei ole myöskään yhtään han­ket­ta, joka olisi sinne kehä tielle halun­nut. Tässä on myös 30 000 asukas­ta käve­ly­matkan päässä.

  Suurim­malle osalle pääkaupunkiseudun tai vaik­ka Uuden­maan asukkaista suun­nitel­tu surf­fi­hallin sijain­ti on jok­seenkin mah­dol­lisim­man huono. Kävelevät asukkaat eivät lähellekään riitä elät­tämään tätä liike­toim­intaa. Mut­ta siitä vaan yrit­tämään kun­han han­ke ei sisäl­lä julk­ista rahoi­tus­ta eikä julk­ista riskinot­toa mil­lään taval­la. Kan­nat­taa tosi­aan tehdä vara­su­un­nitel­ma konkurssin varalle.

 24. Jos asun­to­jen neliöhin­to­ja halu­taan pitää kuris­sa niin tuol­laiset kovan rahan ton­tit olisi kor­rup­tiomielessä ter­veem­pää myy­dä kiin­teäl­lä hin­nal­la ja arpoa osto-oikeus kuin ylläpitää neliöhin­to­ja kirit­tävää kilpailua

 25. Kata­janokan allashökö­tyk­sen voisi hyvin hina­ta Jätkäsaa­reen Kaup­pa­torin maise­maa pilaamasta.

 26. Daniel Fed­er­ley: Kos­ka siel­lä kehäl­lä ei asu ketään. Joukkoli­ikenne kul­kee siel­lä, mis­sä ihmiset ovat. 

  Perustin ajatuk­sen kehäteitä menevistä pikavuoroista koke­muk­seen Län­simetroa edeltäneestä Län­siväylän bus­sili­iken­teestä. Se oli nopeaa ja bus­sit kyl­lä täyt­tyivätkin ainakin työ­matkali­iken­teen aikaan.

  Asuin­lähiöitä koko matkan kiertelevät bus­si on hyödylli­nen lyhy­il­lä siir­tymil­lä, mut­ta pääkaupunkiseudun puo­lil­ta toiselle suun­tau­tuvil­la reit­eil­lä ne ovat liian hitai­ta. Monil­la ihmisil­lä on pääkaupunkiseudul­la työ­mat­ka, jos­ta suo­ri­u­tuu yksi­ty­isautol­la 20 min­uutis­sa kun joukkoli­iken­teel­lä siihen tuhrau­tu­isi yli tunti.

  Luulin aikaisem­min, että Helsin­gin seudun kaupunkisu­un­nit­telun polt­topiste oli siinä, että yksi­ty­isautoilun ylivoimaa suit­si­taan paran­ta­mal­la joukkoli­iken­net­tä, mut­ta nähtävästi näin ei enää ole ollut pitkään aikaan, vaan tavoit­teena on kaiken keskip­itkän paikallis­li­iken­teen tekem­i­nen mah­dol­lisim­man han­kalak­si. Lie­nee tarkoi­tus, että tule­vaisu­udessa pääkaupunkiseudul­la yhä harvem­pi kävisi töis­sä, kos­ka työ- ja asuin­paikko­ja ei ole help­poa vali­ta niin, että ne sijait­si­si­vat vierekkäin.

  Toisaal­ta ruuhka­mak­sut mah­dol­lis­ta­va lain­säädän­tö ei mene kovin hel­posti läpi eduskun­nas­sa. Suomen asu­tus­jakau­ma on sel­l­ainen, että Arka­di­an­mäel­lä maakun­nat äänestävät tarvit­taes­sa Helsin­gin seudun tai etenkään pelkän Helsin­gin kumoon.

 27. Koti-isä: Et ole tain­nut koskaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­tori­tien auto­jen pauhus­sa ja pölyssä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja loskan roiskues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Aikanaan Lep­pä­vaaran Max­i­mar­ketin kohdal­la ollut bus­sipysäk­ki Kehä I:llä oli infer­naa­li­nen paik­ka aamu­ru­uhkan aikaan, siel­lä kun odot­teli 510 / 512:sta. Melu oli sel­l­ainen, että sitä muis­tel­lessa puhe autosaatanas­ta ei tun­nu ironialta.

 28. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei ole myöskään yhtään han­ket­ta, joka olisi sinne kehä tielle halun­nut. Tässä on myös 30 000 asukas­ta käve­ly­matkan päässä.

  Ei ole halun­nut. Kaik­ki halu­a­vat mielu­um­min meren rantaan, hotel­li­gryn­der­it, museon­rak­en­ta­jat, surf­fi­hallinpitäjät ja ham­masvä­linei­den valmis­ta­jat. Jäähallin rak­en­ta­jatkin halu­si­vat ensin Töölönlahdelle.

 29. TTK: Aikanaan Lep­pä­vaaran Max­i­mar­ketin kohdal­la ollut bus­sipysäk­ki Kehä I:llä oli infer­naa­li­nen paik­ka aamu­ru­uhkan aikaan, siel­lä kun odot­teli 510 / 512:sta. Melu oli sel­l­ainen, että sitä muis­tel­lessa puhe autosaatanas­ta ei tun­nu ironialta.

  Itse olen ajanut Kehä I:stä vain mukavasti henkilöau­tol­la. Elämä on valintoja.

 30. Osmo Soin­in­vaara: Sil­loin se olisi vain autoil­e­van vähem­mistön tavoiteltavissa.

  Netin mukaan surf­fi­lau­dat ovat 2–3 m pitk­iä. Niitäkö pitäisi kuska­ta julk­isil­la tai peräti fil­lar­il­la? En asi­aa tunne, mut­ta ken­ties muitakin varustei­ta tarvitaan.

  Vai suun­nataanko paik­ka fir­mo­jen virk­istyspäivien pitoon: ensin ote­taan vuokrakalus­tol­la märkää ulkois­es­ti ja myöhem­min sisäisesti?

 31. Kalle: Itse olen ajanut Kehä I:stä vain mukavasti henkilöau­tol­la. Elämä on valintoja.

  Aivan, moot­tori­ti­et on tehty aitoille ja niiden var­sil­la oleskelu vaatii ympärille suo­jakuoren. Sik­si ne eivät kuu­lukaan kaupunkei­hin. Tätä kokon­aisu­ut­ta on yksi­ty­isautoilun liikku­mis­muodok­seen itsekkäästi valin­nei­den luon­nol­lis­es­ti vaikea ymmärtää.

 32. vk: Kehä I:llä muu­ta­ma har­va bus­sil­in­ja löy­tyy ja asukkaita/työpaikkoja on käve­lyetäisyy­del­lä var­maankin 100.000 eli paljon nyky­istäti­heäm­mälle liikenteelle.

  Joo, muuten kyl­lä, pait­si että ei pidä lähi­mainkaan paikkaansa. Todel­lisu­udessa joku 50 000 tekee tiukkaa ja niistä suurim­man osan muo­dosta­vat Otanie­mi, Lep­pä­vaara ja Itäkeskus, joista kaik­ista läh­tee busse­ja kyl­lä ihan joka suun­taan, myös Kehä I:tä pitkin sekä län­teen että itään. Eli mis­sä se ongel­ma nyt edes on? Siis mil­lä konkreet­tisel­la yhteysvälil­lä, noin niin kuin esimerkiksi? 

  Myös vähän ihmette­len tätä keskustelua sik­si, että Helsin­gin puolel­la bus­sil­in­ja 54 kul­kee hyvinkin tiheästi (näin ei ollut vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten) ja menee koko matkan Kehä I:tä pitkin Itäkeskuk­ses­ta Las­si­laan asti. Las­si­las­sa se pois­tuu Kehältä ja ajaa vielä Pitäjän­mä­keen, Espoon rajalle. Liekö sit­ten Espoon halukku­ud­es­ta kiin­ni jatkaa tuo­ta lin­jaa siten, että se kulk­isi koko kehä­tien päästä päähän? Tai ainakin Itäkeskuk­ses­ta Lep­pä­vaaraan? Tosin näin nopeasti ajatel­tuna jatkos­sa Lep­pä­vaaraan jäisi vai­h­toy­hteys Mar­tin­laak­son radalle saa­mat­ta, kun nyt se on juuri siel­lä Las­si­las­sa. Kumpi sit­ten on tärkeämpi? En tiedä, kysyn.

  Lisäk­si Kehää pitkin huris­telee vielä 553, eli enti­nen 512, jolle nyt ei vaan tun­nu riit­tävän matkus­ta­jia, kos­ka juna ja 550 ovat kätevämpiä melkein kaikessa. Tuo­ta lin­jaa olen itse käyt­tänyt vuosia sit­ten, kun se vielä tun­net­ti­in numerol­la 512 ja opiske­lin Otaniemessä. Melko tyhjänä se pääsään­töis­es­ti kulki.

  Lopuk­si sanois­in, että ei tuo kokon­aan kehäti­etä kulke­va runk­olin­ja nyt niin kovin kaukaa haet­tu aja­tus ole, mut­ta kan­nat­taisi kuitenkin koit­taa taju­ta, että 550:n matkus­ta­jamäärät puhu­vat ihan oikeasti puolestaan. Jos esimerkik­si 54 palvelisi ihmis­ten tarpei­ta parem­min kuin 550, niin sit­ten ihmiset käyt­täi­sivät enem­män 54:ää ja vähem­män 550:aa. Vähän tulee sel­l­ainen vaikutel­ma, että sin­ul­la on tässä taustal­la joku sakea teo­ria, että HSL vain ihan tahal­laan kiusa­tak­seen jät­tää kan­nat­ta­vat Kehätielin­jat aja­mat­ta, kos­ka ide­olo­gia ja salaliitto.

 33. ksee: eikä tarvi­ta kum­moistakaan insinööriä päät­telemään, että kan­nat­taako päivit­täisi­in työ­matkoi­hin käyt­tää puoli­tun­tia oma­l­la autol­la vaiko 2+ tun­tia kolhoosikuljetuksina,

  Itse olen tykän­nyt tästä viiden min­uutin kävelystä, mut­ta kukin tietysti tyylillään.

 34. Kaik­ki halu­a­vat meren rantaan: Ei ole halun­nut. Kaik­ki halu­a­vat mielu­um­min meren rantaan, hotel­li­gryn­der­it, museon­rak­en­ta­jat, surf­fi­hallinpitäjät ja ham­masvä­linei­den valmis­ta­jat. Jäähallin rak­en­ta­jatkin halu­si­vat ensin Töölönlahdelle.

  Tuo kyseeno­mainen ranta näyt­täisi ole­van aivan sata­man vier­essä ole­vaa asfalt­ti­joutomaa­ta, joten ei luulisi jonkun hal­li­raken­nuk­sen ketään haittaavan.

 35. Jyri: ylläpitää neliöhin­to­ja kirit­tävää kilpailua 

  Kil­pailu las­kee hintoja.

 36. SPOILER: Saat­taa sisältää lap­sille sopi­ma­ton­ta kielenkäyttöä.

  ksee: Ennem­min ahdis­tus­ta aiheut­taa se, että esim. omas­ta asuin­paikas­tani yksikään bus­si ei suun­taa suo­raan kiven­heiton päässä ole­valle moot­tori­tielle […] Jos tuol­la ihan vier­essä ole­val­la moot­tori­tiel­lä kulk­isi nopea bussien runk­olin­ja […] niin julkeali­ikenne voisi pala­ta real­is­tisek­si vaihtoehdoksi. 

  Muiden vika, että veit itsesi (ja pakotit per­heesikin mukaasi?) johonkin per­släpeen jonne ei ole ain­oatakaan järkevää taloudel­lista insen­ti­iviä tuot­taa yhtään minkään­laista julk­ista liiken­net­tä IKINÄ kos­ka lisäk­sesi siel­lä jos­sain yllät­täen on tasan kak­si muu­ta taloa eikä niis­säkään vält­tis yhtään selväjärk­istä ihmistä..?

  Ja että sinäkin LUPAISIT HARKITA ainakin min­uutin JOSKO SINÄKIN SITTEN… ennen kuin nau­rah­taisit kepeästi koko mielipuoliselle ajatuk­selle ja vään­täisit avain­ta virtalukossa.

  Mut­ta niin vaan sin­u­akin ahdis­taa. Voi että. Kyynel pyrkii omaankin silmäkul­maani: otan osaa weltschmerzi­isi. We care a lot.

  Kehillä suhaisi pikaratikkaa 5 min­uutin välein minkä lisäk­si niiden var­sil­la asu­isi sato­jatuhan­sia uusia helsinkiläisiä jos SINÄ ja KALLE vit­tu suos­tu­isitte sille vihreää val­oa näyttämään! 

  Toisin kuin olet kuvitel­lut, kyl­lä noi­ta ja mui­ta vas­taavia ja ehkä vieläkin parem­pia joukkoli­iken­nehankkei­ta ihan pääsee edis­tämään jos halua siihen on. 

  Vaikut­taisi kuin olisi, mut­ta väärässä lienen?

  Niin tavat­toman tyyp­illi­nen tulokul­ma asi­aan teikäläis­ten kohdalla.

  Kalle: Itse olen ajanut Kehä I:stä vain mukavasti henkilöau­tol­la. Elämä on valintoja.

  Et ymmär­rä, että sin­un ja muiden yksi­ty­isautoil­i­joiden val­in­ta on mah­dolli­nen vain kos­ka me muut SUOSTUMME liikku­maan muil­la keinoin kuin sil­lä autosaatanalla..?

  Odot­taisim­mekin teiltä pikem­minkin saatanan nöyrää asen­net­ta ynnä joka päiväistä kiit­te­lyä ja pään­silit­te­ly vit­tuilun sijaan.

  Esim. mul­la selkä juil­in­ut viimeiset pari päivää aivan mahot­tomasti. Ottaisinkin ensim­mäisen erän maini­tus­ta kiitok­ses­ta vas­taan tun­nin selkähierontana. Mikä aika sovi­taan Kalle?

  Ksee ja Kalle, juuri TE teette valin­nan kaikkien mei­dän muidenkin puoles­ta jon­ka seu­rauk­se­na sta­di on vitusti ankeem­pi, myrkyl­lisem­pi ja meluisampi mes­ta kuin se olisi ilman teitä.

  Eli tehkää nyt isot ihmiset hyvin. Tehkää jo jumalau­ta se val­in­ta, ettette tule enää lähellekään Hesaa vaan yrit­täisit­tekin vit­tu elää sitä autonkokoisen ihmisen elämätä siel­lä jos­sain jos­sa se voisi mah­dol­lis­es­ti jotenkin toimi­akin — jos ja KUN ker­ran autot­to­muu­den edis­tämi­nen ei kiin­nos­ta käytän­nössä eikä luul­tavasti edes abstraktiona!

  Ihan aikuis­ten oikeasti, menkää pois. Lupaan teille ettei kukaan meistä jää teitä kaipaamaan.

  Tehkää hyvä teko jo huomen­na. Jät­täkää kär­sivät vai­monne ja lapsenne vihe­liäisen kivikaupun­gin armoille.

  Laukatkaa yhdessä rat­suil­lanne rohkein mie­len ylpeyt­tä rin­nas­sanne taak­senne kat­so­mat­ta kohti auringonlaskua. [Vink­ki: län­teen päin…]

  Älkää uno­htako meitä kur­jia kaupunki­laisia. Pankaa twit­ter laula­maan vapau­den hoosian­naa meille taval­lisille kuol­e­vaisillekin mis­sä ikinä uljaat rat­sunne sit­ten laukkaa­vatkin. God bless you guys. So long, and thanks for all the fish!

  Saa jakaa.

 37. 4ntti: Joo, muuten kyl­lä, pait­si että ei pidä lähi­mainkaan paikkaansa. Todel­lisu­udessa joku 50 000 tekee tiukkaa ja niistä suurim­man osan muo­dosta­vat Otanie­mi, Lep­pä­vaara ja Itäkeskus, joista kaik­ista läh­tee busse­ja kyl­lä ihan joka suun­taan, myös Kehä I:tä pitkin sekä län­teen että itään. Eli mis­sä se ongel­ma nyt edes on? Siis mil­lä konkreet­tisel­la yhteysvälil­lä, noin niin kuin esimerkiksi? 

  Kotiseu­tu­matkailu avar­taisi, tässä suurimpia Kehä I:ltä Helsin­gin osalta: Myl­ly­puro 12000 asukas­ta, Latokar­tano 8000, Puk­in­mä­ki 9000, Pak­i­lat 10000, Kan­nelmä­ki 14000. Sit­ten on vielä Kurkimä­ki, Las­si­la, Kon­ala … Kohtu­ullisen käve­ly­matkan päässä Kehä I:n toimi­vas­ta poikit­tais­li­iken­teestä, jos sel­l­aista olisi, asuu jo Helsin­gin puolel­la 80.000 ihmistä. (Itis ja Otis ovat pieniä 4–5000, Lep­pä­vaara 25000)

  Kehä I:ssä kiin­ni ole­val­la Malmin hau­taus­maal­la on 213.000 asukas­ta, jot­ka eivät kk-lip­pua enää tarvitse, mut­ta siel­lä kävi­jöil­lä voisi olla tarvet­ta poikit­tais­li­iken­teelle. Tule­vat nyky­isin autoilla.

  Jos nyt oikein tulk­it­sen niin taisit itsekin pää­tyä siihen että yhdeltä maan vilkkaim­mal­ta pääväylältä puut­tuu suo­ra julkisen liiken­teen yhteys. Bus­sil­in­jat joko kiertelevät tai sit­ten joutuu vai­h­ta­maan kesken matkan bussia.

  1. Mik­si ihmeessä poikit­tais­li­ikenne pitäisi vetää kehäteitä pitkin, jot­ka suurelta osin ovat liiken­nemelun takia raken­nuskiel­los­sa ole­via aluei­ta. Jok­eri I vede­tään Kehä I:n eteläpuolelta asu­tuk­sen kaut­ta ja vas­taavasti Jok­eri II rata Kehä I:n pohjois­puolelta sieltä mis­sä ihmiset asu­vat. Autoil­i­jat tuskin myökään kiit­täi­sivät, jos Kehä I:ltä ote­taan yksi kai­ta suun­taansa bus­sikaistoik­si. Bus­sikaista taas olisi toimi­van joukkoli­iken­teen edel­ly­tys, sil­lä busse­ja ei ole varaa eikä järkeä seisot­taa Kehä I:n pahenevis­sa ruuhkissa.

 38. Cap­tain Awe­some:
  Ksee ja Kalle, juuri TE teette valin­nan kaikkien mei­dän muidenkin puoles­ta jon­ka seu­rauk­se­na sta­di on vitusti ankeem­pi, myrkyl­lisem­pi ja meluisampi mes­ta kuin se olisi ilman teitä.

  Eli tehkää nyt isot ihmiset hyvin. Tehkää jo jumalau­ta se val­in­ta, ettette tule enää lähellekään Hesaa vaan yrit­täisit­tekin vit­tu elää sitä autonkokoisen ihmisen elämätä siel­lä jos­sain jos­sa se voisi mah­dol­lis­es­ti jotenkin toimi­akin – jos ja KUN ker­ran autot­to­muu­den edis­tämi­nen ei kiin­nos­ta käytän­nössä eikä luul­tavasti edes abstraktiona!

  Ihan aikuis­ten oikeasti, menkää pois. Lupaan teille ettei kukaan meistä jää teitä kaipaamaan.

  Enpä olisi uskonut, että tääl­lä tör­mää näin vihaiseen purkauk­seen. Pitäisi nyt vaan yrit­tää ymmärtää, että elämää on muual­lakin kuin omas­sa kuplassa.

  Onko mod­er­aa­tion lin­jaa muutet­tu pysyvästi vai sat­tuiko vain vahinko? Jos muu­tos on pysyvä niin sääli mut­ta say­onara vaan.

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Mik­si ihmeessä poikit­tais­li­ikenne pitäisi vetää kehäteitä pitkin, jot­ka suurelta osin ovat liiken­nemelun takia raken­nuskiel­los­sa ole­via aluei­ta. Jok­eri I vede­tään Kehä I:n eteläpuolelta asu­tuk­sen kaut­ta ja vas­taavasti Jok­eri II rata Kehä I:n pohjois­puolelta sieltä mis­sä ihmiset asu­vat. Autoil­i­jat tuskin myökään kiit­täi­sivät, jos Kehä I:ltä ote­taan yksi kai­ta suun­taansa bus­sikaistoik­si. Bus­sikaista taas olisi toimi­van joukkoli­iken­teen edel­ly­tys, sil­lä busse­ja ei ole varaa eikä järkeä seisot­taa Kehä I:n pahenevis­sa ruuhkissa.

  Kehä 1:lle sik­si, että,

  - Kehä I:llä busse­ja kul­kee jo nykyään, mut­ta käsit­tääk­seni suo­ra ja nopea yhteys puuttuu.
  — sen vierustal­la on jo suurelta osin raken­netut asuinalueet, työ­paikko­ja ja opinahjo­ja (mm. Otanie­mi, Lep­pä­vaaran ja Myl­ly­puron kas­va­vat AMK:t). Eli kysyn­tä on jo paikalla.
  — Kehä I on suorin ja nopein kulkuy­hteys, paljon nopeampi kuin asuinalueil­la kiertelevät bussit.
  — bussien kulkem­i­nen jo meluista tietä pitkin rauhoit­taisi asuinalueita.
  — tiehen ei tarvitse investoi­da juuri mitään. Edulliset ratkaisut ei näytä päät­täjille kel­paa­van ainakaan jos val­ti­ol­ta rahaa tulee reilusti.
  — esimerkik­si Pak­i­las­ta Otaniemeen menee julk­isil­la noin 1 tun­ti ja joutuu vai­h­ta­maan. Autol­la mat­ka-aika on noin 20 min­u­ut­tia (toki pahas­sa ruuhkas­sa hitaampi). Jos säästää päivässä 2x40 min­u­ut­tia niin var­masti kul­kee oma­l­la autol­la jos on varaa. Suo­ra bus­si voisi kulkea jopa 30 min­uutis­sa, jol­loin oma auto jää seisomaan.
  — osa nyt oma­l­la autol­laan liikku­vista vai­h­taisi suo­raan ja nopeasti kulke­vaan bus­si­in helpot­taen ruuhkia.
  — poikit­tais­li­iken­teessä on julkisen suurim­mat ongel­mat. Raide-Jok­eri helpot­taa mut­ta ei tarpeek­si. Ja valmis­tuu vas­ta joskus. Bus­sil­in­ja saataisi­in liik­keelle muu­ta­mas­sa kuukaudessa.

  Mik­si ihmeessä pitää matkus­ta­jien kulkea keskus­tan tai Pasi­lan kaut­ta ja vielä vai­h­taen kulkuneu­voa? Tarvi­taanko läpikulkuli­ikenne lisäämään pöhinää keskustaan?

 40. vk: Kotiseu­tu­matkailu avar­taisi, tässä suurimpia Kehä I:ltä Helsin­gin osalta: Myl­ly­puro 12000 asukas­ta, Latokar­tano 8000, Puk­in­mä­ki 9000, Pak­i­lat 10000, Kan­nelmä­ki 14000. Sit­ten on vielä Kurkimä­ki, Las­si­la, Kon­ala … Kohtu­ullisen käve­ly­matkan päässä Kehä I:n toimi­vas­ta poikit­tais­li­iken­teestä, jos sel­l­aista olisi, asuu jo Helsin­gin puolel­la 80.000 ihmistä.

  Väitän, että tun­nen Kehä I:n ympäristön huo­mat­tavasti sin­ua parem­min. Lisäk­si et näytä enää edes muis­ta­van, mitä edel­lisessä viestis­säsi kir­joitit. Tässä nimit­täin puhut­ti­in asukas- ja työ­paikkamääristä käve­lyetäisyy­del­lä Kehä I:n bus­sipysäkeista. Esimerkik­si Kan­nelmäestä (13 000 asukas­ta, 2000 työ­paikkaa) käve­lyetäisyy­del­lä Kla­neet­tipol­un ja Kan­telettar­en­tien pysäkeistä on yhteen­sä noin 3000 asukas­ta ja 1000 työ­paikkaa. Lop­ut 10 000+ asukas­ta ja työ­paikkaa sijait­se­vat ihan muual­la kuin Kehä I:n bus­sipysäkkien lähellä. 

  Se, mitä sinä et näytä ymmärtävän on, että ihmisiä ei keskimäärin kiin­nos­ta kävel­lä 800 metriä jollekin moot­tori­tien reunan bus­sipysäkille, vaan sil­loin kul­je­taan suo­raan oma­l­la autol­la. Siihen on syyn­sä, mik­si 550 on huo­mat­tavasti käyte­t­ympi lin­ja kuin 54. Ja kun se 54 on jo tosi­aan ole­mas­sa, niin en oikein ymmär­rä, mis­tä edes pil­lität. Ehkä pil­lit­tämisen ilosta?

  vk:(Itis ja Otis ovat pieniä 4–5000, Lep­pä­vaara 25000)

  Otaniemessä on melko paljon työ­paikko­ja ja erit­täin paljon opiske­li­joi­ta. Se on alue, joka gen­eroi paljon joukkoli­iken­nematko­ja. Se, että tui­jo­tat tässä vain asukas­määriä, osoit­taa, että et ymmär­rä aiheesta joukkoli­ikenne yhtään mitään.

  vk:Kehä I:ssä kiin­ni ole­val­la Malmin hau­taus­maal­la on 213.000 asukas­ta, jot­ka eivät kk-lip­pua enää tarvitse, mut­ta siel­lä kävi­jöil­lä voisi olla tarvet­ta poikit­tais­li­iken­teelle. Tule­vat nyky­isin autoilla.

  Hau­taus­maa tuskin on mikään eri­tyisen paljon matko­ja gen­eroi­va kohde. Sitä pait­si kyl­lä sinne kul­kee bus­sil­in­jo­ja Kehä I:tä pitkin, mm. mainit­tu 54.

  vk:Jos nyt oikein tulk­it­sen niin taisit itsekin pää­tyä siihen että yhdeltä maan vilkkaim­mal­ta pääväylältä puut­tuu suo­ra julkisen liiken­teen yhteys. Bus­sil­in­jat joko kiertelevät tai sit­ten joutuu vai­h­ta­maan kesken matkan bussia.

  Olen kuule pää­tynyt siihen tulok­seen jo vuosia sit­ten, ja niin on nähtävästi HSL:kin. Se on sit­ten toinen kysymys, tarvit­seeko koko Kehän päästä päähän ajavaa lin­jaa olla. Ehkä sel­l­ainen joskus tulee, kun asukas­määrät seudul­la kas­va­vat, ehkä ei. Käytän­nössä se vaatisi vain sen, että nykyi­nen lin­ja 54 ei kään­ty­isikään pois Kehältä Las­si­las­sa, vaan jatkaisi Lep­pä­vaaran kaut­ta Otaniemeen (Keilaniemeen jatkami­nen olisi aika vaikeaa). En usko, että tuo muu­tos tek­isi lin­jas­ta 54 yhtäkkiä huip­pusu­osit­tua, vaan matkus­ta­jamäärät pysy­i­sivät melko samoina, kos­ka tuos­sa menetet­täisi­in mm. vai­h­toy­htey­det Mar­tin­laak­son radalle. Lisäk­si väli Lep­pä­vaara-Otanie­mi olisi päällekkäi­nen 550:n kanssa, joten siinä matkus­ta­jamäärät jakautuisivat. 

  Mut­ta kuten jo aiem­mas­sa viestis­sä sanoin, tämä keskustelu on aika turhaa, kos­ka sin­ul­la on tässä joku salali­it­to­teo­ria taustal­la, että HSL vain tahal­laan ja kiusa­tak­seen ei tee kun­nol­lista kehätielin­jaa, vaik­ka oikeasti sil­lä saisi houkutel­tua ainakin sata miljoon­aa matkus­ta­jaa lisää joukkoliikenteeseen.

 41. 4ntti: Itse olen tykän­nyt tästä viiden min­uutin kävelystä, mut­ta kukin tietysti tyylillään.

  Aivan, itse tykkään nos­taa läp­pärin lat­tial­ta syli­in ja olen töis­sä. Pääkaupunkiseudul­la tehdään aivan liian paljon turhia työ­matko­ja työ­nan­ta­jien jous­ta­mat­to­muu­den takia.

 42. 4ntti: Väitän, että tun­nen Kehä I:n ympäristön huo­mat­tavasti sin­ua parem­min. Lisäk­si et näytä enää edes muis­ta­van, mitä edel­lisessä viestis­säsi kir­joitit. Tässä nimit­täin puhut­ti­in asukas- ja työ­paikkamääristä käve­lyetäisyy­del­lä Kehä I:n bus­sipysäkeista. Esimerkik­si Kan­nelmäestä (13 000 asukas­ta, 2000 työ­paikkaa) käve­lyetäisyy­del­lä Kla­neet­tipol­un ja Kan­telettar­en­tien pysäkeistä on yhteen­sä noin 3000 asukas­ta ja 1000 työ­paikkaa. Lop­ut 10 000+ asukas­ta ja työ­paikkaa sijait­se­vat ihan muual­la kuin Kehä I:n bus­sipysäkkien lähellä. 

  Se, mitä sinä et näytä ymmärtävän on, että ihmisiä ei keskimäärin kiin­nos­ta kävel­lä 800 metriä jollekin moot­tori­tien reunan bus­sipysäkille, vaan sil­loin kul­je­taan suo­raan oma­l­la autol­la. Siihen on syyn­sä, mik­si 550 on huo­mat­tavasti käyte­t­ympi lin­ja kuin 54. Ja kun se 54 on jo tosi­aan ole­mas­sa, niin en oikein ymmär­rä, mis­tä edes pil­lität. Ehkä pil­lit­tämisen ilosta?

  Otaniemessä on melko paljon työ­paikko­ja ja erit­täin paljon opiske­li­joi­ta. Se on alue, joka gen­eroi paljon joukkoli­iken­nematko­ja. Se, että tui­jo­tat tässä vain asukas­määriä, osoit­taa, että et ymmär­rä aiheesta joukkoli­ikenne yhtään mitään.

  Hau­taus­maa tuskin on mikään eri­tyisen paljon matko­ja gen­eroi­va kohde. Sitä pait­si kyl­lä sinne kul­kee bus­sil­in­jo­ja Kehä I:tä pitkin, mm. mainit­tu 54.

  Olen kuule pää­tynyt siihen tulok­seen jo vuosia sit­ten, ja niin on nähtävästi HSL:kin. Se on sit­ten toinen kysymys, tarvit­seeko koko Kehän päästä päähän ajavaa lin­jaa olla. Ehkä sel­l­ainen joskus tulee, kun asukas­määrät seudul­la kas­va­vat, ehkä ei. Käytän­nössä se vaatisi vain sen, että nykyi­nen lin­ja 54 ei kään­ty­isikään pois Kehältä Las­si­las­sa, vaan jatkaisi Lep­pä­vaaran kaut­ta Otaniemeen (Keilaniemeen jatkami­nen olisi aika vaikeaa). En usko, että tuo muu­tos tek­isi lin­jas­ta 54 yhtäkkiä huip­pusu­osit­tua, vaan matkus­ta­jamäärät pysy­i­sivät melko samoina, kos­ka tuos­sa menetet­täisi­in mm. vai­h­toy­htey­det Mar­tin­laak­son radalle. Lisäk­si väli Lep­pä­vaara-Otanie­mi olisi päällekkäi­nen 550:n kanssa, joten siinä matkus­ta­jamäärät jakautuisivat. 

  Mut­ta kuten jo aiem­mas­sa viestis­sä sanoin, tämä keskustelu on aika turhaa, kos­ka sin­ul­la on tässä joku salali­it­to­teo­ria taustal­la, että HSL vain tahal­laan ja kiusa­tak­seen ei tee kun­nol­lista kehätielin­jaa, vaik­ka oikeasti sil­lä saisi houkutel­tua ainakin sata miljoon­aa matkus­ta­jaa lisää joukkoliikenteeseen.

  Oletko nuori ja vihainen? Ei hätää, useim­mil­la se karisee iän myötä.

  1 km:n käve­ly- tai pyörä­mat­ka pysäkille on ihan normia esim. lähi­ju­nali­iken­teessä kaikille ter­veille. Mon­et fik­sut jäävät bus­sista pysäkkiä tai kah­ta aikaisem­min saadak­seen liikun­taa. Hyötyli­ikun­taa lisää niin läskiy­tymi­nen vähenee.

 43. vk: Oletko nuori ja vihainen? Ei hätää, useim­mil­la se karisee iän myötä.

  Aivan var­masti näin. Lisäk­si iän tuo­ma var­muus näyt­täisi johta­van Dun­ning-Kruger-efek­tin voimistumiseen.

  vk: 1 km:n käve­ly- tai pyörä­mat­ka pysäkille on ihan normia esim. lähi­ju­nali­iken­teessä kaikille ter­veille. Mon­et fik­sut jäävät bus­sista pysäkkiä tai kah­ta aikaisem­min saadak­seen liikun­taa. Hyötyli­ikun­taa lisää niin läskiy­tymi­nen vähenee.

  Suurin osa ihmi­sistä hoitaa liikku­misen mieluiten omas­ta tah­dostaan eikä pakotet­tuna hyötyli­ikun­naksi naamioitu­na. Jos joukkoli­iken­nepysäkille pitää kävel­lä ensin kilo­metri, sit­ten vielä odot­taa, matkus­taa ja kävel­lä saman ver­ran uud­estaan, niin useim­mat val­it­se­vat siinä vai­heessa käyt­tää autoa. Liikkua voi sit­ten säästyneel­lä vapaa-ajal­la. On varsin ris­tiri­itaista, että edel­lisessä puheen­vuorossasi olit sitä mieltä, että aikasäästöt ovat syy käyt­tää autoa, mut­ta nyt pidätkin tuol­laisia 15–30 min­uutin ylimääräisiä käve­lyjä jopa posi­ti­ivise­na asiana. Jutuis­sasi ei suo­raan san­ot­tuna ole järkeä.

  Mut­ta kuten tässä on mon­ta ker­taa tul­lut todet­tua, Kehä I:tä pitkin suhaa­va bus­sil­in­ja on kyl­lä ole­mas­sa ja seudun väk­ilu­vun kas­vaes­sa sillekin löy­tynee lisää käyt­täjiä. En kuitenkaan näe, että lin­jan 54 kehit­tämi­nen olisi mikään kohtalonkysymys pääkaupunkiseudun joukkoli­iken­teen kannal­ta. Kas kun näiltä pysäkeiltä ei sato­ja matkus­ta­jia päivässä tule, vaik­ka kuin­ka toivoisi 🙂 https://goo.gl/maps/ffGreTNsyKN2

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.