Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018

Toi­mia­lan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja tulos­bud­jet­ti vuo­del­le 2018

Tähän pitää vie­lä tutus­tua aja­tuk­sen kans­sa tar­kem­min. Teen täs­tä eril­li­sen pos­tauk­sen, jos aihet­ta ilmenee.

Pat­te­ri­mäen asemakaava

Joke­ri­ra­dan var­rel­le Paja­mäen pis­kui­sen asun­toa­lu­een kai­na­loon 900 uut­ta asu­kas­ta. Toi­vot­ta­vas­ti Paja­mäen pal­ve­lu­ta­so täs­tä kohe­nee. Joke­ri pus­kee täs­sä koh­din läpi har­maan kal­lion. Alu­eel­le tulee myös Sta­ran varikko.

Man­ner­hei­min­tie 162

Alu­eel­la ole­va 65 vuot­ta van­ha asun­to­la­ra­ken­nus pure­taan ja tilal­le tulee vähän isom­pi asuin­ra­ken­nus. Ker­ro­sa­la kas­vaa 1 250 k‑m2 yhteen­sä 3 600 k‑m2:iin.

Jät­kä­saa­reen vaih­toeh­to ete­län rantalomalle

Kah­del­la eril­li­sel­lä varaus­pää­tök­sel­lä vara­taan Bluet Oy:lle tont­ti toi­saal­ta hiek­ka­ran­ta- ja surf­faus-simu­laat­to­ri­hal­lil­le ja toi­saal­ta kel­lu­vil­le uima-altail­le, vähän kai sel­lai­sil­le kuin Allas Oy:llä on pre­si­den­tin­lin­nan edessä.

VVO:lle kovan rahan tont­ti ilman kilpailutusta

VVO:n (nykyi­sel­tä nimel­tään Lumo­ko­dit Oy) perus­ta­ma (näin asian ymmär­sin) asun­to-osa­keyh­tiö ostaa ton­tin Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta hin­taan 790 €/k‑m2 kovan rahan vuo­kra-asun­to­tuo­tan­toa var­ten. Hin­ta perus­tuu ”ulko­puo­li­seen arvioon”.

En suo­raan sanoak­se­ni pidä täs­tä. Pysyi­sim­me kor­keam­mal­la maa­il­man kor­rup­toi­mat­to­mam­pien mai­den lis­tal­la, jos kovan rahan tuo­tan­to kil­pai­lu­tet­tai­siin aina.

49 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 23.1.2018”

 1. VVO:lle kovan rahan tont­ti ilman kilpailutusta

  VVO:n, nykyi­sel­tä nimel­tään Lumo­ko­dit Oy:n perus­ta­ma (näin asian ymmär­sin) asun­to-osa­keyh­tiö ostaa ton­tin Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta hin­taan 790 €/k‑m2 kovan rahan vuo­kra-asun­to­tuo­tan­toa var­ten. Hin­ta perus­tuu ”ulko­puo­li­seen arvioon”.

  En suo­raan sanoak­se­ni pidä täs­tä. Pysyi­sim­me kor­keam­mal­la maa­il­man kor­rup­toi­mat­to­mam­pien mai­den lis­tal­la, jos kovan­ra­han tuo­tan­to kil­pai­lu­tet­tai­siin aina.

  Täs­sä tapauk­ses­sa kysees­sä on ilmei­ses­ti tont­ti, jon­ka vah­vis­tet­tu ase­ma­kaa­va on vuo­del­ta 2011, ja jos­ta VVO on jär­jes­tä­nyt ark­ki­teh­tuu­ri­kut­su­kil­pai­lun vuon­na 2015.

  Isom­pi kysy­mys täs­sä tai­taa olla se, miten ihmees­sä täs­sä ei ole ollut taloa jo puo­len vuo­si­kym­me­nen ajan, vaan vas­ta nyt ale­taan rakentamaan?

  Ton­tin­luo­vu­tus­pro­ses­sis­sa on tosi­aan pal­jon paran­ta­mi­sen varaa. On aika kes­tä­mä­tön­tä että kroo­ni­sen asun­to­pu­lan val­li­tes­sa kes­tää vuo­si­kym­men ennen kuin pääs­tään ase­ma­kaa­vas­ta taloksi.

 2. VVO:lle kovan rahan tont­ti ilman kilpailutusta

  VVO:n, nykyi­sel­tä nimel­tään Lumo­ko­dit Oy:n perus­ta­ma (näin asian ymmär­sin) asun­to-osa­keyh­tiö ostaa ton­tin Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta hin­taan 790 €/k‑m2 kovan rahan vuo­kra-asun­to­tuo­tan­toa var­ten. Hin­ta perus­tuu ”ulko­puo­li­seen arvioon”.

  En suo­raan sanoak­se­ni pidä täs­tä. Pysyi­sim­me kor­keam­mal­la maa­il­man kor­rup­toi­mat­to­mam­pien mai­den lis­tal­la, jos kovan­ra­han tuo­tan­to kil­pai­lu­tet­tai­siin aina.”

  Oli­si­ko syy­tä nopeut­taa Kruu­nusil­to­jen raken­ta­mis­ta ja tont­tien myyn­nin hidas­ta­mis­ta odo­tel­len sil­tayh­teyt­tä? Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on suun­nil­leen samal­la eäi­syy­del­lä kes­kus­tas­ta kuin Laut­ta­saa­ri ja Laut­ta­saa­res­sa tont­tien hin­nat ovat aina­kin 2–3 kor­keam­pi kuin tuo 790€. Eli muu­ta­ma vuo­si odot­ta­mal­la ton­teis­ta saa­tai­siin pal­jon kor­keam­pi hinta?

 3. Tuol­ta­han ne syyt löy­tyy kun kat­soo nykyi­sen Koja­mo oy:n hal­li­tuk­sen kokoonpanoa:

  Riku Aal­to
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen puheenjohtaja,
  Pää­toi­mi: Teol­li­suus­liit­to ry, puheenjohtaja

  Mat­ti Harjuniemi
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Raken­nus­liit­to, puheenjohtaja

  Olli Luuk­kai­nen
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Ope­tusa­lan Ammat­ti­jär­jes­tö OAJ ry, puheenjohtaja

  Jor­ma Malinen
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Ammat­ti­liit­to Pro ry, puheenjohtaja

  Mik­ko Mursula
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen ja varapuheenjohtaja,
  Pää­toi­mi: Pää­toi­mi: Ilma­ri­nen, sijoitusjohtaja

  Rei­ma Rytsölä
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Kes­ki­näi­nen työ­elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Var­ma, joh­ta­ja (sijoi­tuk­set)

  Jan-Erik Saa­ri­nen
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Jul­kis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liit­to, talouspäällikkö

  Ann Selin
  Koja­mo Oyj:n hal­li­tuk­sen jäsen,
  Pää­toi­mi: Pal­ve­lua­lo­jen ammat­ti­liit­to PAM ry, puheenjohtaja

 4. Mik­si Jät­kä­saa­reen suun­ni­tel­tu tilaa vie­vä surf­faus-simu­laat­to­ri­hal­li sisä­hiek­ka­ran­toi­neen pitäi­si raken­taa kes­kel­le kau­pun­kia meren­ran­taan? Eikö aal­to­ja voi­si simu­loi­da yhtä hyvin jos­sain kehän­var­res­sa hiih­to­hal­lin naapurissa?

  1. Eikö aal­to­ja voi­si simu­loi­da yhtä hyvin jos­sain kehän­var­res­sa hiih­to­hal­lin naapurissa?

   Sil­loin se oli­si vain autoi­le­van vähem­mis­tön tavoiteltavissa.

 5. Toi­mia­lan toi­mi­ta­suun­ni­tel­mas­sa ja tulos­bud­je­tis­sa vuo­del­le 2018 on varat­tu koh­das­sa perus­pa­ran­ta­mi­nen ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt pääl­lys­tei­den uusi­mi­seen 4,4 mil­joo­naa euroa. Miten suu­ri pro­sent­tio­suus täs­tä käy­te­tään kevyen lii­ken­teen väy­lien päällystämiseen?

  Hel­sin­gis­sä useat mer­kit­tä­vät­kin kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat edel­leen pin­noit­ta­mat­ta ja suu­rim­mas­sa osas­sa pin­noi­te on täyn­nä hal­kea­mia ja kolo­ja. Ne jäte­tään sään­nöl­li­ses­ti pin­noit­ta­mat­ta, kun vie­res­sä kul­ke­va nas­toil­la pölyk­si hiot­tu katu pin­noi­te­taan uudel­leen muu­ta­man vuo­den välein. Kuka päät­tää, että näin toi­mi­taan myös vuon­na 2018?

 6. Vie­lä­kään ei ole näkö­pii­ris­sä, että Vuo­saa­reen suun­tau­tuis rek­ko­jen ja mat­kus­ta­jien kuljettamista?

  Jät­kän­saa­ri on edel­leen kata­stro­fi kun Kata­ja­nok­ka ja Ete­le­ran­ta vain ajoit­tain. Jul­ki­nen lii­ken­ne­kin on sum­put­tu­nut sii­nä kuin kaik­ki muukin.

  Jät­kän­saa­ri lie­nee jo esi­merk­ki kau­pun­ki­suun­nit­te­lun täy­del­li­ses­tä epäonnistumiosesta.

 7. Eikö sen surf­faus­hal­lin pääl­le voi­si teh­dä asun­to­ja? Toi­mis­to­ja edes?

 8. Surf­fi­hal­li tulee näem­mä vesia­lu­eel­le, koko­naan kel­lu­va­na vai osin täyttömaalle?

 9. Hiih­to­hal­lin naa­pu­riin:
  Mik­si Jät­kä­saa­reen suun­ni­tel­tu tilaa vie­vä surf­faus-simu­laat­to­ri­hal­li sisä­hiek­ka­ran­toi­neen pitäi­si raken­taa kes­kel­le kau­pun­kia meren­ran­taan? Eikö aal­to­ja voi­si simu­loi­da yhtä hyvin jos­sain kehän­var­res­sa hiih­to­hal­lin naapurissa?

  Smurf­fi­hal­li on tuplaplus-hyvää luo­mu­vil­la­suk­ka­hips­te-rei­den urbaa­nia pöhi­nää kun taas murt­sik­ka on dun­ning-kru­ger-aivo­rap­peu­man rais­kaa­mien puna­nis­ka­junt­tien impi­vaa­ra­lais­ta luon­non­va­ro­jen haas­kuu­ta. Pitäi­si­hän kaik­kien tämä jo ymmärtää.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sil­loin se oli­si vain autoi­le­van vähem­mis­tön tavoiteltavissa.

  Eli siis jouk­ko­lii­ken­ne ei ole mah­dol­li­nen enää kehän­var­res­sa asioi­vil­le saa­tik­ka asu­vil­le. Hyvä tietää.

 11. Ja siis surf­fi­hal­li? Toi­vot­ta­vas­ti edes yksi­tyi­sel­lä rahoi­tuk­sel­la. Onko aja­tel­tu mitä sii­tä saa kon­kurs­sin jälkeen.

  Jää­hal­lil­le tai mel­kein ihan mil­le vaan oli­si enem­män käyt­töä, mut­ta ksee tuos­sa tai­si­kin jo tode­ta syyn mik­si moi­sia pitää suunnitella.

 12. ksee: Smurf­fi­hal­li on tuplaplus-hyvää luo­mu­vil­la­suk­ka­hips­te-rei­den urbaa­nia pöhi­nää kun taas murt­sik­ka on dun­ning-kru­ger-aivo­rap­peu­man rais­kaa­mien puna­nis­ka­junt­tien impi­vaa­ra­lais­ta luon­non­va­ro­jen haas­kuu­ta. Pitäi­si­hän kaik­kien tämä jo ymmärtää.

  Pöhi­see ne maa­lai­set­kin. Pyh­tääl­lä surf­fail­laan jo. https://fi.siriussport.fi/

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kehää pit­kin ei oikein jouk­ko­lii­ken­net­tä kulje. 

  Mik­si jouk­ko­lii­ken­ne on suun­ni­tel­tu niin, ettei kehil­le ole lai­tet­tu suo­ria bus­si­lin­jo­ja, jot­ka eivät poik­ke­ai­si pik­ku­ka­duil­le? Jos sel­lai­sia oli­si, ei oli­si niin val­ta­vaa eroa poi­kit­tais­lii­ken­teen suju­vuu­des­sa yksi­tyi­sau­tol­la jouk­ko­lii­ken­tee­seen verrattuna.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kehää pit­kin ei oikein jouk­ko­lii­ken­net­tä kulje.

  Kehä­ra­ta kyl­lä ris­te­ää kehä III:n, Hämeen­lin­nan­väy­län ja Tuusu­lan­väy­län kans­sa. Ai niin – vää­rän kau­pun­gin alu­eel­la tie­ten­kin. Sori.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kehää pit­kin ei oikein jouk­ko­lii­ken­net­tä kulje.

  Eikö pitäi­si kul­kea? Kun sii­nä nyt on se val­ta­va tie (Kehä) val­mii­na pit­kän­kin bus­sin kulkea. 

  Vai pitää­kö sii­hen rin­nal­le raken­taa kis­kot paril­la sadal­la milt­sil­lä jot­ta sopii päät­tä­jien ideologiaan?

 16. Mik­ko Num­me­lin: Mik­si jouk­ko­lii­ken­ne on suun­ni­tel­tu niin, ettei kehil­le ole lai­tet­tu suo­ria bus­si­lin­jo­ja, jot­ka eivät poik­ke­ai­si pik­ku­ka­duil­le? Jos sel­lai­sia oli­si, ei oli­si niin val­ta­vaa eroa poi­kit­tais­lii­ken­teen suju­vuu­des­sa yksi­tyi­sau­tol­la jouk­ko­lii­ken­tee­seen verrattuna.

  Bus­sit voi­si­vat var­maan kul­kea kehäl­lä suju­vas­ti, mut­ta tyh­ji­nä. Maan­käy­tön pain­opis­te ja siten myös mat­kus­tus­ky­syn­tä on sato­jen met­rien pääs­sä kehä­teil­tä. Moot­to­ri­väy­läym­pä­ris­tös­sä pysäk­ke­jä ei voi sijoit­taa niin, että käve­ly-yhtey­det oli­si­vat koh­tuul­li­set aina­kaan molem­mil­le puo­lil­le väy­lää. Tar­vi­taan ali- ja yli­kul­ku­ja, ero­tel­tu­ja ramp­pe­ja ja lop­pu­tu­lok­se­na on kui­ten­kin pit­kät käve­ly­mat­kat ja ihmi­sil­le epä­viih­tyi­sä ympä­ris­tö. Bus­si-Joke­ri 550 on suo­si­tuin bus­si­lin­ja, kos­ka se kul­kee pää­osal­la reit­ti­ään maan­käy­tön kes­kel­lä. Sitä edel­tä­neet poi­kit­tais­lin­jat, jois­ta osa kul­ki Kehä I:stä, pal­ve­li­vat hyvin muu­ta­mia työ­mat­ka­lai­sia, mut­ta koko­nais­käyt­tö jäi aivan lii­an vähäiseksi.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kehää pit­kin ei oikein jouk­ko­lii­ken­net­tä kulje.

  Surf­fi­hal­lia ja sisä­hiek­ka­ran­taa ei siis ilmei­ses­ti voi huo­no­jen yhteyk­sien takia sijoit­taa kehän var­teen. Löy­tyi­si­kö tilaa sit­ten vaik­ka jon­kun pika­ra­tio­tie­lin­jan tai pyö­rä­baa­nan var­rel­ta? Ei kai surf­fi­hal­li aina­kaan meren­ran­taa tarvitse.

  1. Sisä­hiek­ka­ran­taa hel­pot­taa se, että on meri sii­nä vie­res­sä. Vet­tä se kui­ten­kin tar­vit­see. Ei ole myös­kään yhtään han­ket­ta, joka oli­si sin­ne kehä tiel­le halun­nut. Täs­sä on myös 30 000 asu­kas­ta käve­ly­mat­kan päässä.

 18. Mik­ko Num­me­lin: Mik­si jouk­ko­lii­ken­ne on suun­ni­tel­tu niin, ettei kehil­le ole lai­tet­tu suo­ria bus­si­lin­jo­ja, jot­ka eivät poik­ke­ai­si pik­ku­ka­duil­le? Jos sel­lai­sia oli­si, ei oli­si niin val­ta­vaa eroa poi­kit­tais­lii­ken­teen suju­vuu­des­sa yksi­tyi­sau­tol­la jouk­ko­lii­ken­tee­seen verrattuna.

  Kos­ka siel­lä kehäl­lä ei asu ketään. Jouk­ko­lii­ken­ne kul­kee siel­lä, mis­sä ihmi­set ovat.

 19. vk: Eikö pitäi­si kul­kea? Kun sii­nä nyt on se val­ta­va­tie (Kehä) val­mii­na pit­kän­kin bus­sin kulkea. 

  Vai pitää­kö sii­hen rin­nal­le raken­taa kis­kot paril­la sadal­la milt­sil­lä jot­ta sopii päät­tä­jien ideologiaan?

  Et ole tain­nut kos­kaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­to­ri­tien auto­jen pau­hus­sa ja pölys­sä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja los­kan rois­kues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Tämän poru­kan ideo­lo­gi­aan sopii parem­min raken­taa rei­lul­la sadal­la “milt­sil­lä” auto­ka­tu­ja Pasi­lan alle, kun pääl­lä on maan mer­kit­tä­vin jouk­ko­lii­ken­teen risteysasema.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole myös­kään yhtään han­ket­ta, joka oli­si sin­ne kehä tiel­le halun­nut. Täs­sä on myös 30 000 asu­kas­ta käve­ly­mat­kan päässä.

  Kyl­lä­hän Lep­pä­vaa­ran kyl­keen Perk­kaal­le puu­hat­tiin kym­me­nen vuot­ta sit­ten koval­la tohi­nal­la “Super Life Lab” nimel­lä kul­ke­nut­ta elä­mys­kes­kus­ta, johon oli­si pitä­nyt tul­la sisä­las­ket­te­lu­rin­net­tä ja kyl­py­lää. Pik­ku hil­jaa suun­ni­tel­mat latis­tui­vat ensin pel­käk­si kyl­py­läk­si IKEAn kyl­jes­sä, ja täl­lä het­kel­lä han­ke tai­taa olla ihan puh­taas­ti kaup­pa­kes­kus, jon­ka yhtey­des­sä on toi­mis­to­ja ja asuntoja…

 21. hup­sis:

  Jää­hal­lil­le tai mel­kein ihan mil­le vaan oli­si enem­män käyt­töä, mut­ta ksee tuos­sa tai­si­kin jo tode­ta syyn mik­si moi­sia pitää suunnitella.

  Hup­sik­sel­la tai­taa vähän vii­ra­ta pääs­sä. Jos yksi­tyi­nen sijoit­ta­ja halu­aa teh­dä surf­fi­hal­lin eikä jää­hal­lia, niin sii­nä­hän tekee. Ei ole kau­pun­gin asia päät­tää, mitä sei­nien sisäl­lä tapah­tuu. Sinä olet aivan vapaa lähes­ty­mään kau­pun­kia yksi­tyis­ra­hoit­tei­sen jää­hal­li­si kans­sa, jos ker­ta olet sitä miel­tä, että sel­lai­sel­le oli­si “enem­män käyttöä”.

 22. Koti-isä: Et ole tain­nut kos­kaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­to­ri­tien auto­jen pau­hus­sa ja pölys­sä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja los­kan rois­kues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Minä olen teh­nyt moi­sia uska­lia­ta kokei­lu­ja, kun vihe­ri­tu­hip­pe­jä kuo­li­aak­si kaa­sut­ta­va sak­sa­lai­nen höö­ki­vau­nu­ni on ollut joka-tois-vuos-huol­los­sa tai kor­jat­ta­va­na pro­le­ta­ri­aa­tin agres­sioi­den jäl­jil­tä. En huo­ma­nut miten­kään eri­tyi­ses­ti ahdis­tu­va­ni vaik­ka tulin­kin sei­sos­kel­leek­si eri­näi­sil­lä ker­roil­la ilmei­ses­ti eräil­lä kaik­kein vil­kas­lii­ken­tei­sim­mis­tä kehä- ja ulos­me­no­tei­den vaihtopysäkeistä.

  Ennem­min ahdis­tus­ta aiheut­taa se, että esim. omas­ta asuin­pai­kas­ta­ni yksi­kään bus­si ei suun­taa suo­raan kiven­hei­ton pääs­sä ole­val­le moot­to­ri­tiel­le vaan ne kaik­ki läh­te­vät mean­de­roi­maan syve­mäl­le lähiöi­hin ennen paluu­ta jon­ne­kin kau­em­pa­na ole­vaan jouk­ko­lii­ken­teen sol­mu­pis­tee­seen. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että kol­lek­tii­vi­sen kol­hoo­si­lii­ken­teen efek­tii­vi­nen nopeus jää pakos­ta­kin alle 10 km/h — eikä tar­vi­ta kum­mois­ta­kaan insi­nöö­riä päät­te­le­mään, että kan­nat­taa­ko päi­vit­täi­siin työ­mat­koi­hin käyt­tää puo­li­tun­tia omal­la autol­la vai­ko 2+ tun­tia kolhoosikuljetuksina,

  Jos tuol­la ihan vie­res­sä ole­val­la moot­to­ri­tiel­lä kul­ki­si nopea bus­sien run­ko­lin­ja, jota syöt­täi­si­vät lyhyi­tä sil­mu­koi­ta taa­jaan aja­vat (mini)bussit ja mat­kus­tusai­ka vs. oma auto saa­tai­siin siten esim. lähem­mäk­si tuplaa, niin jul­kea­lii­ken­ne voi­si pala­ta rea­lis­ti­sek­si vaih­toeh­dok­si. Ilmei­ses­ti jul­ke­aa lii­ken­net­tä kehi­te­tään kui­ten­kin puh­taas­ti nykyis­ten käyt­tä­jien ehdoil­la — ja jos ja kun pre­fe­res­sit ovat, että mat­ka-ajan pite­ne­mi­sen hin­ta on nol­la ja vaih­to­jen hin­ta ääre­tön, niin sys­tee­min muut­ta­mi­nen hou­kut­te­le­maan täy­sin päin­vas­tais­ta kan­taa edus­ta­via lie­nee var­sin mahdotonta.

 23. Koti-isä: Et ole tain­nut kos­kaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­to­ri­tien auto­jen pau­hus­sa ja pölys­sä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja los­kan rois­kues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Tämän poru­kan ideo­lo­gi­aan sopii parem­min raken­taa rei­lul­la sadal­la “milt­sil­lä” auto­ka­tu­ja Pasi­lan alle, kun pääl­lä on maan mer­kit­tä­vin jouk­ko­lii­ken­teen risteysasema.

  Eikös Hel­sin­gin kunin­gas­idea ole asut­taa moot­to­ri­tei­den jat­kei­den vie­reen kym­me­niä tuhan­sia ihmi­siä. Eli kau­pun­ki­bu­le­var­dien (=“Mäke­län­ka­tu­jen”). Siel­lä sei­so­taan bus­si- ja ratik­ka­py­sä­kil­lä juu­ri olo­suh­teis­sa jois­ta ker­rot, tosin autot pal­jol­ti sei­so­vat vie­res­sä liikennevaloissa.

  Poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä on puut­tei­ta ja sik­si Rai­de-Joke­riin sat­sa­taan isot rahat ja hyvä niin. Kehä I:llä muu­ta­ma har­va bus­si­lin­ja löy­tyy ja asukkaita/työpaikkoja on käve­lye­täi­syy­del­lä var­maan­kin 100.000 eli pal­jon nykyis­tä tiheäm­mäl­le lii­ken­teel­le. Sen puut­tees­sa aje­taan omal­la autolla.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sisä­hiek­ka­ran­taa hel­pot­taa se, että on meri sii­nä vie­res­sä. Vet­tä se kui­ten­kin tar­vit­see. Ei ole myös­kään yhtään han­ket­ta, joka oli­si sin­ne kehä tiel­le halun­nut. Täs­sä on myös 30 000 asu­kas­ta käve­ly­mat­kan päässä.

  Suu­rim­mal­le osal­le pää­kau­pun­ki­seu­dun tai vaik­ka Uuden­maan asuk­kais­ta suun­ni­tel­tu surf­fi­hal­lin sijain­ti on jok­seen­kin mah­dol­li­sim­man huo­no. Käve­le­vät asuk­kaat eivät lähel­le­kään rii­tä elät­tä­mään tätä lii­ke­toi­min­taa. Mut­ta sii­tä vaan yrit­tä­mään kun­han han­ke ei sisäl­lä jul­kis­ta rahoi­tus­ta eikä jul­kis­ta ris­kin­ot­toa mil­lään taval­la. Kan­nat­taa tosi­aan teh­dä vara­suun­ni­tel­ma kon­kurs­sin varalle.

 24. Jos asun­to­jen neliö­hin­to­ja halu­taan pitää kuris­sa niin tuol­lai­set kovan rahan ton­tit oli­si kor­rup­tio­mie­les­sä ter­veem­pää myy­dä kiin­teäl­lä hin­nal­la ja arpoa osto-oikeus kuin yllä­pi­tää neliö­hin­to­ja kirit­tä­vää kilpailua

 25. Kata­ja­no­kan allas­hö­kö­tyk­sen voi­si hyvin hina­ta Jät­kä­saa­reen Kaup­pa­to­rin mai­se­maa pilaamasta.

 26. Daniel Feder­ley: Kos­ka siel­lä kehäl­lä ei asu ketään. Jouk­ko­lii­ken­ne kul­kee siel­lä, mis­sä ihmi­set ovat. 

  Perus­tin aja­tuk­sen kehä­tei­tä mene­vis­tä pika­vuo­rois­ta koke­muk­seen Län­si­met­roa edel­tä­nees­tä Län­si­väy­län bus­si­lii­ken­tees­tä. Se oli nope­aa ja bus­sit kyl­lä täyt­tyi­vät­kin aina­kin työ­mat­ka­lii­ken­teen aikaan.

  Asuin­lä­hiöi­tä koko mat­kan kier­te­le­vät bus­si on hyö­dyl­li­nen lyhyil­lä siir­ty­mil­lä, mut­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun puo­lil­ta toi­sel­le suun­tau­tu­vil­la rei­teil­lä ne ovat lii­an hitai­ta. Monil­la ihmi­sil­lä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la työ­mat­ka, jos­ta suo­riu­tuu yksi­tyi­sau­tol­la 20 minuu­tis­sa kun jouk­ko­lii­ken­teel­lä sii­hen tuh­rau­tui­si yli tunti.

  Luu­lin aikai­sem­min, että Hel­sin­gin seu­dun kau­pun­ki­suun­nit­te­lun polt­to­pis­te oli sii­nä, että yksi­tyi­sau­toi­lun yli­voi­maa suit­si­taan paran­ta­mal­la jouk­ko­lii­ken­net­tä, mut­ta näh­tä­väs­ti näin ei enää ole ollut pit­kään aikaan, vaan tavoit­tee­na on kai­ken kes­ki­pit­kän pai­kal­lis­lii­ken­teen teke­mi­nen mah­dol­li­sim­man han­ka­lak­si. Lie­nee tar­koi­tus, että tule­vai­suu­des­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la yhä har­vem­pi kävi­si töis­sä, kos­ka työ- ja asuin­paik­ko­ja ei ole help­poa vali­ta niin, että ne sijait­si­si­vat vierekkäin.

  Toi­saal­ta ruuh­ka­mak­sut mah­dol­lis­ta­va lain­sää­dän­tö ei mene kovin hel­pos­ti läpi edus­kun­nas­sa. Suo­men asu­tus­ja­kau­ma on sel­lai­nen, että Arka­dian­mäel­lä maa­kun­nat äänes­tä­vät tar­vit­taes­sa Hel­sin­gin seu­dun tai eten­kään pel­kän Hel­sin­gin kumoon.

 27. Koti-isä: Et ole tain­nut kos­kaan odot­taa bus­sia n‑kaistaisen moot­to­ri­tien auto­jen pau­hus­sa ja pölys­sä tai nas­to­jen huu­taes­sa ja los­kan rois­kues­sa. Kan­nat­taa kokeil­la edes yhden kerran.

  Aika­naan Lep­pä­vaa­ran Maxi­mar­ke­tin koh­dal­la ollut bus­si­py­säk­ki Kehä I:llä oli infer­naa­li­nen paik­ka aamu­ruuh­kan aikaan, siel­lä kun odot­te­li 510 / 512:sta. Melu oli sel­lai­nen, että sitä muis­tel­les­sa puhe auto­saa­ta­nas­ta ei tun­nu ironialta.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole myös­kään yhtään han­ket­ta, joka oli­si sin­ne kehä tiel­le halun­nut. Täs­sä on myös 30 000 asu­kas­ta käve­ly­mat­kan päässä.

  Ei ole halun­nut. Kaik­ki halua­vat mie­luum­min meren ran­taan, hotel­ligryn­de­rit, museon­ra­ken­ta­jat, surf­fi­hal­lin­pi­tä­jät ja ham­mas­vä­li­nei­den val­mis­ta­jat. Jää­hal­lin raken­ta­jat­kin halusi­vat ensin Töölönlahdelle.

 29. TTK: Aika­naan Lep­pä­vaa­ran Maxi­mar­ke­tin koh­dal­la ollut bus­si­py­säk­ki Kehä I:llä oli infer­naa­li­nen paik­ka aamu­ruuh­kan aikaan, siel­lä kun odot­te­li 510 / 512:sta. Melu oli sel­lai­nen, että sitä muis­tel­les­sa puhe auto­saa­ta­nas­ta ei tun­nu ironialta.

  Itse olen aja­nut Kehä I:stä vain muka­vas­ti hen­ki­lö­au­tol­la. Elä­mä on valintoja.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sil­loin se oli­si vain autoi­le­van vähem­mis­tön tavoiteltavissa.

  Netin mukaan surf­fi­lau­dat ovat 2–3 m pit­kiä. Nii­tä­kö pitäi­si kus­ka­ta jul­ki­sil­la tai perä­ti fil­la­ril­la? En asi­aa tun­ne, mut­ta ken­ties mui­ta­kin varus­tei­ta tarvitaan.

  Vai suun­na­taan­ko paik­ka fir­mo­jen vir­kis­tys­päi­vien pitoon: ensin ote­taan vuo­kra­ka­lus­tol­la mär­kää ulkoi­ses­ti ja myö­hem­min sisäisesti?

 31. Kal­le: Itse olen aja­nut Kehä I:stä vain muka­vas­ti hen­ki­lö­au­tol­la. Elä­mä on valintoja.

  Aivan, moot­to­ri­tiet on teh­ty aitoil­le ja nii­den var­sil­la oles­ke­lu vaa­tii ympä­ril­le suo­ja­kuo­ren. Sik­si ne eivät kuu­lu­kaan kau­pun­kei­hin. Tätä koko­nai­suut­ta on yksi­tyi­sau­toi­lun liik­ku­mis­muo­dok­seen itsek­kääs­ti valin­nei­den luon­nol­li­ses­ti vai­kea ymmärtää.

 32. vk: Kehä I:llä muu­ta­ma har­va bus­si­lin­ja löy­tyy ja asukkaita/työpaikkoja on käve­lye­täi­syy­del­lä var­maan­kin 100.000 eli pal­jon nykyis­tä­ti­heäm­mäl­le liikenteelle.

  Joo, muu­ten kyl­lä, pait­si että ei pidä lähi­main­kaan paik­kaan­sa. Todel­li­suu­des­sa joku 50 000 tekee tiuk­kaa ja niis­tä suu­rim­man osan muo­dos­ta­vat Ota­nie­mi, Lep­pä­vaa­ra ja Itä­kes­kus, jois­ta kai­kis­ta läh­tee bus­se­ja kyl­lä ihan joka suun­taan, myös Kehä I:tä pit­kin sekä län­teen että itään. Eli mis­sä se ongel­ma nyt edes on? Siis mil­lä kon­kreet­ti­sel­la yhteys­vä­lil­lä, noin niin kuin esimerkiksi? 

  Myös vähän ihmet­te­len tätä kes­kus­te­lua sik­si, että Hel­sin­gin puo­lel­la bus­si­lin­ja 54 kul­kee hyvin­kin tiheäs­ti (näin ei ollut vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten) ja menee koko mat­kan Kehä I:tä pit­kin Itä­kes­kuk­ses­ta Las­si­laan asti. Las­si­las­sa se pois­tuu Kehäl­tä ja ajaa vie­lä Pitä­jän­mä­keen, Espoon rajal­le. Lie­kö sit­ten Espoon haluk­kuu­des­ta kiin­ni jat­kaa tuo­ta lin­jaa siten, että se kul­ki­si koko kehä­tien pääs­tä pää­hän? Tai aina­kin Itä­kes­kuk­ses­ta Lep­pä­vaa­raan? Tosin näin nopeas­ti aja­tel­tu­na jat­kos­sa Lep­pä­vaa­raan jäi­si vaih­to­yh­teys Mar­tin­laak­son radal­le saa­mat­ta, kun nyt se on juu­ri siel­lä Las­si­las­sa. Kum­pi sit­ten on tär­keäm­pi? En tie­dä, kysyn.

  Lisäk­si Kehää pit­kin huris­te­lee vie­lä 553, eli enti­nen 512, jol­le nyt ei vaan tun­nu riit­tä­vän mat­kus­ta­jia, kos­ka juna ja 550 ovat käte­väm­piä mel­kein kai­kes­sa. Tuo­ta lin­jaa olen itse käyt­tä­nyt vuo­sia sit­ten, kun se vie­lä tun­net­tiin nume­rol­la 512 ja opis­ke­lin Ota­nie­mes­sä. Mel­ko tyh­jä­nä se pää­sään­töi­ses­ti kulki.

  Lopuk­si sanoi­sin, että ei tuo koko­naan kehä­tie­tä kul­ke­va run­ko­lin­ja nyt niin kovin kau­kaa haet­tu aja­tus ole, mut­ta kan­nat­tai­si kui­ten­kin koit­taa taju­ta, että 550:n mat­kus­ta­ja­mää­rät puhu­vat ihan oikeas­ti puo­les­taan. Jos esi­mer­kik­si 54 pal­ve­li­si ihmis­ten tar­pei­ta parem­min kuin 550, niin sit­ten ihmi­set käyt­täi­si­vät enem­män 54:ää ja vähem­män 550:aa. Vähän tulee sel­lai­nen vai­ku­tel­ma, että sinul­la on täs­sä taus­tal­la joku sakea teo­ria, että HSL vain ihan tahal­laan kiusa­tak­seen jät­tää kan­nat­ta­vat Kehä­tie­lin­jat aja­mat­ta, kos­ka ideo­lo­gia ja salaliitto.

 33. ksee: eikä tar­vi­ta kum­mois­ta­kaan insi­nöö­riä päät­te­le­mään, että kan­nat­taa­ko päi­vit­täi­siin työ­mat­koi­hin käyt­tää puo­li­tun­tia omal­la autol­la vai­ko 2+ tun­tia kolhoosikuljetuksina,

  Itse olen tykän­nyt täs­tä vii­den minuu­tin käve­lys­tä, mut­ta kukin tie­tys­ti tyylillään.

 34. Kaik­ki halua­vat meren ran­taan: Ei ole halun­nut. Kaik­ki halua­vat mie­luum­min meren ran­taan, hotel­ligryn­de­rit, museon­ra­ken­ta­jat, surf­fi­hal­lin­pi­tä­jät ja ham­mas­vä­li­nei­den val­mis­ta­jat. Jää­hal­lin raken­ta­jat­kin halusi­vat ensin Töölönlahdelle.

  Tuo kyseen­omai­nen ran­ta näyt­täi­si ole­van aivan sata­man vie­res­sä ole­vaa asfalt­ti­jou­to­maa­ta, joten ei luu­li­si jon­kun hal­li­ra­ken­nuk­sen ketään haittaavan.

 35. Jyri: yllä­pi­tää neliö­hin­to­ja kirit­tä­vää kilpailua 

  Kil­pai­lu las­kee hintoja.

 36. SPOILER: Saat­taa sisäl­tää lap­sil­le sopi­ma­ton­ta kielenkäyttöä.

  ksee: Ennem­min ahdis­tus­ta aiheut­taa se, että esim. omas­ta asuin­pai­kas­ta­ni yksi­kään bus­si ei suun­taa suo­raan kiven­hei­ton pääs­sä ole­val­le moot­to­ri­tiel­le […] Jos tuol­la ihan vie­res­sä ole­val­la moot­to­ri­tiel­lä kul­ki­si nopea bus­sien run­ko­lin­ja […] niin jul­kea­lii­ken­ne voi­si pala­ta rea­lis­ti­sek­si vaihtoehdoksi. 

  Mui­den vika, että veit itse­si (ja pako­tit per­hee­si­kin mukaa­si?) johon­kin pers­lä­peen jon­ne ei ole ainoa­ta­kaan jär­ke­vää talou­del­lis­ta insen­tii­viä tuot­taa yhtään min­kään­lais­ta jul­kis­ta lii­ken­net­tä IKINÄ kos­ka lisäk­se­si siel­lä jos­sain yllät­täen on tasan kak­si muu­ta taloa eikä niis­sä­kään vält­tis yhtään sel­vä­jär­kis­tä ihmistä..?

  Ja että sinä­kin LUPAISIT HARKITA aina­kin minuu­tin JOSKO SINÄKIN SITTEN… ennen kuin nau­rah­tai­sit kepeäs­ti koko mie­li­puo­li­sel­le aja­tuk­sel­le ja vään­täi­sit avain­ta virtalukossa.

  Mut­ta niin vaan sinua­kin ahdis­taa. Voi että. Kyy­nel pyr­kii omaan­kin sil­mä­kul­maa­ni: otan osaa weltsch­merzii­si. We care a lot.

  Kehil­lä suhai­si pika­ra­tik­kaa 5 minuu­tin välein min­kä lisäk­si nii­den var­sil­la asui­si sato­ja­tu­han­sia uusia hel­sin­ki­läi­siä jos SINÄ ja KALLE vit­tu suos­tui­sit­te sil­le vih­re­ää valoa näyttämään! 

  Toi­sin kuin olet kuvi­tel­lut, kyl­lä noi­ta ja mui­ta vas­taa­via ja ehkä vie­lä­kin parem­pia jouk­ko­lii­ken­ne­hank­kei­ta ihan pää­see edis­tä­mään jos halua sii­hen on. 

  Vai­kut­tai­si kuin oli­si, mut­ta vää­räs­sä lienen?

  Niin tavat­to­man tyy­pil­li­nen tulo­kul­ma asi­aan tei­kä­läis­ten kohdalla.

  Kal­le: Itse olen aja­nut Kehä I:stä vain muka­vas­ti hen­ki­lö­au­tol­la. Elä­mä on valintoja.

  Et ymmär­rä, että sinun ja mui­den yksi­tyi­sau­toi­li­joi­den valin­ta on mah­dol­li­nen vain kos­ka me muut SUOSTUMME liik­ku­maan muil­la kei­noin kuin sil­lä autosaatanalla..?

  Odot­tai­sim­me­kin teil­tä pikem­min­kin saa­ta­nan nöy­rää asen­net­ta ynnä joka päi­väis­tä kiit­te­lyä ja pään­si­lit­te­ly vit­tui­lun sijaan.

  Esim. mul­la sel­kä jui­li­nut vii­mei­set pari päi­vää aivan mahot­to­mas­ti. Ottai­sin­kin ensim­mäi­sen erän mai­ni­tus­ta kii­tok­ses­ta vas­taan tun­nin sel­kä­hie­ron­ta­na. Mikä aika sovi­taan Kalle?

  Ksee ja Kal­le, juu­ri TE teet­te valin­nan kaik­kien mei­dän mui­den­kin puo­les­ta jon­ka seu­rauk­se­na sta­di on vitus­ti ankeem­pi, myr­kyl­li­sem­pi ja melui­sam­pi mes­ta kuin se oli­si ilman teitä.

  Eli teh­kää nyt isot ihmi­set hyvin. Teh­kää jo juma­lau­ta se valin­ta, ettet­te tule enää lähel­le­kään Hesaa vaan yrit­täi­sit­te­kin vit­tu elää sitä auton­ko­koi­sen ihmi­sen elä­mä­tä siel­lä jos­sain jos­sa se voi­si mah­dol­li­ses­ti joten­kin toi­mia­kin — jos ja KUN ker­ran autot­to­muu­den edis­tä­mi­nen ei kiin­nos­ta käy­tän­nös­sä eikä luul­ta­vas­ti edes abstraktiona!

  Ihan aikuis­ten oikeas­ti, men­kää pois. Lupaan teil­le ettei kukaan meis­tä jää tei­tä kaipaamaan.

  Teh­kää hyvä teko jo huo­men­na. Jät­tä­kää kär­si­vät vai­mon­ne ja lap­sen­ne vihe­liäi­sen kivi­kau­pun­gin armoille.

  Lau­kat­kaa yhdes­sä rat­suil­lan­ne roh­kein mie­len ylpeyt­tä rin­nas­san­ne taak­sen­ne kat­so­mat­ta koh­ti aurin­gon­las­kua. [Vink­ki: län­teen päin…]

  Älkää unoh­ta­ko mei­tä kur­jia kau­pun­ki­lai­sia. Pan­kaa twit­ter lau­la­maan vapau­den hoo­sian­naa meil­le taval­li­sil­le kuo­le­vai­sil­le­kin mis­sä iki­nä uljaat rat­sun­ne sit­ten lauk­kaa­vat­kin. God bless you guys. So long, and thanks for all the fish!

  Saa jakaa.

 37. 4ntti: Joo, muu­ten kyl­lä, pait­si että ei pidä lähi­main­kaan paik­kaan­sa. Todel­li­suu­des­sa joku 50 000 tekee tiuk­kaa ja niis­tä suu­rim­man osan muo­dos­ta­vat Ota­nie­mi, Lep­pä­vaa­ra ja Itä­kes­kus, jois­ta kai­kis­ta läh­tee bus­se­ja kyl­lä ihan joka suun­taan, myös Kehä I:tä pit­kin sekä län­teen että itään. Eli mis­sä se ongel­ma nyt edes on? Siis mil­lä kon­kreet­ti­sel­la yhteys­vä­lil­lä, noin niin kuin esimerkiksi? 

  Koti­seu­tu­mat­kai­lu avar­tai­si, täs­sä suu­rim­pia Kehä I:ltä Hel­sin­gin osal­ta: Myl­ly­pu­ro 12000 asu­kas­ta, Lato­kar­ta­no 8000, Pukin­mä­ki 9000, Paki­lat 10000, Kan­nel­mä­ki 14000. Sit­ten on vie­lä Kur­ki­mä­ki, Las­si­la, Kona­la … Koh­tuul­li­sen käve­ly­mat­kan pääs­sä Kehä I:n toi­mi­vas­ta poi­kit­tais­lii­ken­tees­tä, jos sel­lais­ta oli­si, asuu jo Hel­sin­gin puo­lel­la 80.000 ihmis­tä. (Itis ja Otis ovat pie­niä 4–5000, Lep­pä­vaa­ra 25000)

  Kehä I:ssä kiin­ni ole­val­la Mal­min hau­taus­maal­la on 213.000 asu­kas­ta, jot­ka eivät kk-lip­pua enää tar­vit­se, mut­ta siel­lä kävi­jöil­lä voi­si olla tar­vet­ta poi­kit­tais­lii­ken­teel­le. Tule­vat nykyi­sin autoilla.

  Jos nyt oikein tul­kit­sen niin tai­sit itse­kin pää­tyä sii­hen että yhdel­tä maan vilk­kaim­mal­ta pää­väy­läl­tä puut­tuu suo­ra jul­ki­sen lii­ken­teen yhteys. Bus­si­lin­jat joko kier­te­le­vät tai sit­ten jou­tuu vaih­ta­maan kes­ken mat­kan bussia.

  1. Mik­si ihmees­sä poi­kit­tais­lii­ken­ne pitäi­si vetää kehä­tei­tä pit­kin, jot­ka suu­rel­ta osin ovat lii­ken­ne­me­lun takia raken­nus­kiel­los­sa ole­via aluei­ta. Joke­ri I vede­tään Kehä I:n ete­lä­puo­lel­ta asu­tuk­sen kaut­ta ja vas­taa­vas­ti Joke­ri II rata Kehä I:n poh­jois­puo­lel­ta siel­tä mis­sä ihmi­set asu­vat. Autoi­li­jat tus­kin myö­kään kiit­täi­si­vät, jos Kehä I:ltä ote­taan yksi kai­ta suun­taan­sa bus­si­kais­toik­si. Bus­si­kais­ta taas oli­si toi­mi­van jouk­ko­lii­ken­teen edel­ly­tys, sil­lä bus­se­ja ei ole varaa eikä jär­keä sei­sot­taa Kehä I:n pahe­ne­vis­sa ruuhkissa.

 38. Cap­tain Awe­so­me:
  Ksee ja Kal­le, juu­ri TE teet­te valin­nan kaik­kien mei­dän mui­den­kin puo­les­ta jon­ka seu­rauk­se­na sta­di on vitus­ti ankeem­pi, myr­kyl­li­sem­pi ja melui­sam­pi mes­ta kuin se oli­si ilman teitä.

  Eli teh­kää nyt isot ihmi­set hyvin. Teh­kää jo juma­lau­ta se valin­ta, ettet­te tule enää lähel­le­kään Hesaa vaan yrit­täi­sit­te­kin vit­tu elää sitä auton­ko­koi­sen ihmi­sen elä­mä­tä siel­lä jos­sain jos­sa se voi­si mah­dol­li­ses­ti joten­kin toi­mia­kin – jos ja KUN ker­ran autot­to­muu­den edis­tä­mi­nen ei kiin­nos­ta käy­tän­nös­sä eikä luul­ta­vas­ti edes abstraktiona!

  Ihan aikuis­ten oikeas­ti, men­kää pois. Lupaan teil­le ettei kukaan meis­tä jää tei­tä kaipaamaan.

  Enpä oli­si usko­nut, että tääl­lä tör­mää näin vihai­seen pur­kauk­seen. Pitäi­si nyt vaan yrit­tää ymmär­tää, että elä­mää on muu­al­la­kin kuin omas­sa kuplassa.

  Onko mode­raa­tion lin­jaa muu­tet­tu pysy­väs­ti vai sat­tui­ko vain vahin­ko? Jos muu­tos on pysy­vä niin sää­li mut­ta say­ona­ra vaan.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mik­si ihmees­sä poi­kit­tais­lii­ken­ne pitäi­si vetää kehä­tei­tä pit­kin, jot­ka suu­rel­ta osin ovat lii­ken­ne­me­lun takia raken­nus­kiel­los­sa ole­via aluei­ta. Joke­ri I vede­tään Kehä I:n ete­lä­puo­lel­ta asu­tuk­sen kaut­ta ja vas­taa­vas­ti Joke­ri II rata Kehä I:n poh­jois­puo­lel­ta siel­tä mis­sä ihmi­set asu­vat. Autoi­li­jat tus­kin myö­kään kiit­täi­si­vät, jos Kehä I:ltä ote­taan yksi kai­ta suun­taan­sa bus­si­kais­toik­si. Bus­si­kais­ta taas oli­si toi­mi­van jouk­ko­lii­ken­teen edel­ly­tys, sil­lä bus­se­ja ei ole varaa eikä jär­keä sei­sot­taa Kehä I:n pahe­ne­vis­sa ruuhkissa.

  Kehä 1:lle sik­si, että,

  - Kehä I:llä bus­se­ja kul­kee jo nyky­ään, mut­ta käsit­tääk­se­ni suo­ra ja nopea yhteys puuttuu.
  — sen vie­rus­tal­la on jo suu­rel­ta osin raken­ne­tut asui­na­lu­eet, työ­paik­ko­ja ja opi­nah­jo­ja (mm. Ota­nie­mi, Lep­pä­vaa­ran ja Myl­ly­pu­ron kas­va­vat AMK:t). Eli kysyn­tä on jo paikalla.
  — Kehä I on suo­rin ja nopein kul­ku­yh­teys, pal­jon nopeam­pi kuin asui­na­lueil­la kier­te­le­vät bussit.
  — bus­sien kul­ke­mi­nen jo meluis­ta tie­tä pit­kin rau­hoit­tai­si asuinalueita.
  — tie­hen ei tar­vit­se inves­toi­da juu­ri mitään. Edul­li­set rat­kai­sut ei näy­tä päät­tä­jil­le kel­paa­van aina­kaan jos val­tiol­ta rahaa tulee reilusti.
  — esi­mer­kik­si Paki­las­ta Ota­nie­meen menee jul­ki­sil­la noin 1 tun­ti ja jou­tuu vaih­ta­maan. Autol­la mat­ka-aika on noin 20 minuut­tia (toki pahas­sa ruuh­kas­sa hitaam­pi). Jos sääs­tää päi­väs­sä 2x40 minuut­tia niin var­mas­ti kul­kee omal­la autol­la jos on varaa. Suo­ra bus­si voi­si kul­kea jopa 30 minuu­tis­sa, jol­loin oma auto jää seisomaan.
  — osa nyt omal­la autol­laan liik­ku­vis­ta vaih­tai­si suo­raan ja nopeas­ti kul­ke­vaan bus­siin hel­pot­taen ruuhkia.
  — poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä on jul­ki­sen suu­rim­mat ongel­mat. Rai­de-Joke­ri hel­pot­taa mut­ta ei tar­peek­si. Ja val­mis­tuu vas­ta jos­kus. Bus­si­lin­ja saa­tai­siin liik­keel­le muu­ta­mas­sa kuukaudessa.

  Mik­si ihmees­sä pitää mat­kus­ta­jien kul­kea kes­kus­tan tai Pasi­lan kaut­ta ja vie­lä vaih­taen kul­ku­neu­voa? Tar­vi­taan­ko läpi­kul­ku­lii­ken­ne lisää­mään pöhi­nää keskustaan?

 40. vk: Koti­seu­tu­mat­kai­lu avar­tai­si, täs­sä suu­rim­pia Kehä I:ltä Hel­sin­gin osal­ta: Myl­ly­pu­ro 12000 asu­kas­ta, Lato­kar­ta­no 8000, Pukin­mä­ki 9000, Paki­lat 10000, Kan­nel­mä­ki 14000. Sit­ten on vie­lä Kur­ki­mä­ki, Las­si­la, Kona­la … Koh­tuul­li­sen käve­ly­mat­kan pääs­sä Kehä I:n toi­mi­vas­ta poi­kit­tais­lii­ken­tees­tä, jos sel­lais­ta oli­si, asuu jo Hel­sin­gin puo­lel­la 80.000 ihmistä.

  Väi­tän, että tun­nen Kehä I:n ympä­ris­tön huo­mat­ta­vas­ti sinua parem­min. Lisäk­si et näy­tä enää edes muis­ta­van, mitä edel­li­ses­sä vies­tis­sä­si kir­joi­tit. Täs­sä nimit­täin puhut­tiin asu­kas- ja työ­paik­ka­mää­ris­tä käve­lye­täi­syy­del­lä Kehä I:n bus­si­py­sä­keis­ta. Esi­mer­kik­si Kan­nel­mäes­tä (13 000 asu­kas­ta, 2000 työ­paik­kaa) käve­lye­täi­syy­del­lä Kla­neet­ti­po­lun ja Kan­te­let­ta­ren­tien pysä­keis­tä on yhteen­sä noin 3000 asu­kas­ta ja 1000 työ­paik­kaa. Loput 10 000+ asu­kas­ta ja työ­paik­kaa sijait­se­vat ihan muu­al­la kuin Kehä I:n bus­si­py­säk­kien lähellä. 

  Se, mitä sinä et näy­tä ymmär­tä­vän on, että ihmi­siä ei kes­ki­mää­rin kiin­nos­ta kävel­lä 800 met­riä jol­le­kin moot­to­ri­tien reu­nan bus­si­py­sä­kil­le, vaan sil­loin kul­je­taan suo­raan omal­la autol­la. Sii­hen on syyn­sä, mik­si 550 on huo­mat­ta­vas­ti käy­te­tym­pi lin­ja kuin 54. Ja kun se 54 on jo tosi­aan ole­mas­sa, niin en oikein ymmär­rä, mis­tä edes pil­li­tät. Ehkä pil­lit­tä­mi­sen ilosta?

  vk:(Itis ja Otis ovat pie­niä 4–5000, Lep­pä­vaa­ra 25000)

  Ota­nie­mes­sä on mel­ko pal­jon työ­paik­ko­ja ja erit­täin pal­jon opis­ke­li­joi­ta. Se on alue, joka gene­roi pal­jon jouk­ko­lii­ken­ne­mat­ko­ja. Se, että tui­jo­tat täs­sä vain asu­kas­mää­riä, osoit­taa, että et ymmär­rä aihees­ta jouk­ko­lii­ken­ne yhtään mitään.

  vk:Kehä I:ssä kiin­ni ole­val­la Mal­min hau­taus­maal­la on 213.000 asu­kas­ta, jot­ka eivät kk-lip­pua enää tar­vit­se, mut­ta siel­lä kävi­jöil­lä voi­si olla tar­vet­ta poi­kit­tais­lii­ken­teel­le. Tule­vat nykyi­sin autoilla.

  Hau­taus­maa tus­kin on mikään eri­tyi­sen pal­jon mat­ko­ja gene­roi­va koh­de. Sitä pait­si kyl­lä sin­ne kul­kee bus­si­lin­jo­ja Kehä I:tä pit­kin, mm. mai­nit­tu 54.

  vk:Jos nyt oikein tul­kit­sen niin tai­sit itse­kin pää­tyä sii­hen että yhdel­tä maan vilk­kaim­mal­ta pää­väy­läl­tä puut­tuu suo­ra jul­ki­sen lii­ken­teen yhteys. Bus­si­lin­jat joko kier­te­le­vät tai sit­ten jou­tuu vaih­ta­maan kes­ken mat­kan bussia.

  Olen kuu­le pää­ty­nyt sii­hen tulok­seen jo vuo­sia sit­ten, ja niin on näh­tä­väs­ti HSL:kin. Se on sit­ten toi­nen kysy­mys, tar­vit­see­ko koko Kehän pääs­tä pää­hän aja­vaa lin­jaa olla. Ehkä sel­lai­nen jos­kus tulee, kun asu­kas­mää­rät seu­dul­la kas­va­vat, ehkä ei. Käy­tän­nös­sä se vaa­ti­si vain sen, että nykyi­nen lin­ja 54 ei kään­tyi­si­kään pois Kehäl­tä Las­si­las­sa, vaan jat­kai­si Lep­pä­vaa­ran kaut­ta Ota­nie­meen (Kei­la­nie­meen jat­ka­mi­nen oli­si aika vai­ke­aa). En usko, että tuo muu­tos teki­si lin­jas­ta 54 yhtäk­kiä huip­pusuo­sit­tua, vaan mat­kus­ta­ja­mää­rät pysyi­si­vät mel­ko samoi­na, kos­ka tuos­sa mene­tet­täi­siin mm. vaih­to­yh­tey­det Mar­tin­laak­son radal­le. Lisäk­si väli Lep­pä­vaa­ra-Ota­nie­mi oli­si pääl­lek­käi­nen 550:n kans­sa, joten sii­nä mat­kus­ta­ja­mää­rät jakautuisivat. 

  Mut­ta kuten jo aiem­mas­sa vies­tis­sä sanoin, tämä kes­kus­te­lu on aika tur­haa, kos­ka sinul­la on täs­sä joku sala­liit­to­teo­ria taus­tal­la, että HSL vain tahal­laan ja kiusa­tak­seen ei tee kun­nol­lis­ta kehä­tie­lin­jaa, vaik­ka oikeas­ti sil­lä sai­si hou­ku­tel­tua aina­kin sata mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa lisää joukkoliikenteeseen.

 41. 4ntti: Itse olen tykän­nyt täs­tä vii­den minuu­tin käve­lys­tä, mut­ta kukin tie­tys­ti tyylillään.

  Aivan, itse tyk­kään nos­taa läp­pä­rin lat­tial­ta syliin ja olen töis­sä. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la teh­dään aivan lii­an pal­jon tur­hia työ­mat­ko­ja työ­nan­ta­jien jous­ta­mat­to­muu­den takia.

 42. 4ntti: Väi­tän, että tun­nen Kehä I:n ympä­ris­tön huo­mat­ta­vas­ti sinua parem­min. Lisäk­si et näy­tä enää edes muis­ta­van, mitä edel­li­ses­sä vies­tis­sä­si kir­joi­tit. Täs­sä nimit­täin puhut­tiin asu­kas- ja työ­paik­ka­mää­ris­tä käve­lye­täi­syy­del­lä Kehä I:n bus­si­py­sä­keis­ta. Esi­mer­kik­si Kan­nel­mäes­tä (13 000 asu­kas­ta, 2000 työ­paik­kaa) käve­lye­täi­syy­del­lä Kla­neet­ti­po­lun ja Kan­te­let­ta­ren­tien pysä­keis­tä on yhteen­sä noin 3000 asu­kas­ta ja 1000 työ­paik­kaa. Loput 10 000+ asu­kas­ta ja työ­paik­kaa sijait­se­vat ihan muu­al­la kuin Kehä I:n bus­si­py­säk­kien lähellä. 

  Se, mitä sinä et näy­tä ymmär­tä­vän on, että ihmi­siä ei kes­ki­mää­rin kiin­nos­ta kävel­lä 800 met­riä jol­le­kin moot­to­ri­tien reu­nan bus­si­py­sä­kil­le, vaan sil­loin kul­je­taan suo­raan omal­la autol­la. Sii­hen on syyn­sä, mik­si 550 on huo­mat­ta­vas­ti käy­te­tym­pi lin­ja kuin 54. Ja kun se 54 on jo tosi­aan ole­mas­sa, niin en oikein ymmär­rä, mis­tä edes pil­li­tät. Ehkä pil­lit­tä­mi­sen ilosta?

  Ota­nie­mes­sä on mel­ko pal­jon työ­paik­ko­ja ja erit­täin pal­jon opis­ke­li­joi­ta. Se on alue, joka gene­roi pal­jon jouk­ko­lii­ken­ne­mat­ko­ja. Se, että tui­jo­tat täs­sä vain asu­kas­mää­riä, osoit­taa, että et ymmär­rä aihees­ta jouk­ko­lii­ken­ne yhtään mitään.

  Hau­taus­maa tus­kin on mikään eri­tyi­sen pal­jon mat­ko­ja gene­roi­va koh­de. Sitä pait­si kyl­lä sin­ne kul­kee bus­si­lin­jo­ja Kehä I:tä pit­kin, mm. mai­nit­tu 54.

  Olen kuu­le pää­ty­nyt sii­hen tulok­seen jo vuo­sia sit­ten, ja niin on näh­tä­väs­ti HSL:kin. Se on sit­ten toi­nen kysy­mys, tar­vit­see­ko koko Kehän pääs­tä pää­hän aja­vaa lin­jaa olla. Ehkä sel­lai­nen jos­kus tulee, kun asu­kas­mää­rät seu­dul­la kas­va­vat, ehkä ei. Käy­tän­nös­sä se vaa­ti­si vain sen, että nykyi­nen lin­ja 54 ei kään­tyi­si­kään pois Kehäl­tä Las­si­las­sa, vaan jat­kai­si Lep­pä­vaa­ran kaut­ta Ota­nie­meen (Kei­la­nie­meen jat­ka­mi­nen oli­si aika vai­ke­aa). En usko, että tuo muu­tos teki­si lin­jas­ta 54 yhtäk­kiä huip­pusuo­sit­tua, vaan mat­kus­ta­ja­mää­rät pysyi­si­vät mel­ko samoi­na, kos­ka tuos­sa mene­tet­täi­siin mm. vaih­to­yh­tey­det Mar­tin­laak­son radal­le. Lisäk­si väli Lep­pä­vaa­ra-Ota­nie­mi oli­si pääl­lek­käi­nen 550:n kans­sa, joten sii­nä mat­kus­ta­ja­mää­rät jakautuisivat. 

  Mut­ta kuten jo aiem­mas­sa vies­tis­sä sanoin, tämä kes­kus­te­lu on aika tur­haa, kos­ka sinul­la on täs­sä joku sala­liit­to­teo­ria taus­tal­la, että HSL vain tahal­laan ja kiusa­tak­seen ei tee kun­nol­lis­ta kehä­tie­lin­jaa, vaik­ka oikeas­ti sil­lä sai­si hou­ku­tel­tua aina­kin sata mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa lisää joukkoliikenteeseen.

  Olet­ko nuo­ri ja vihai­nen? Ei hätää, useim­mil­la se kari­see iän myötä.

  1 km:n käve­ly- tai pyö­rä­mat­ka pysä­kil­le on ihan nor­mia esim. lähi­ju­na­lii­ken­tees­sä kai­kil­le ter­veil­le. Monet fik­sut jää­vät bus­sis­ta pysäk­kiä tai kah­ta aikai­sem­min saa­dak­seen lii­kun­taa. Hyö­ty­lii­kun­taa lisää niin läs­kiy­ty­mi­nen vähenee.

 43. vk: Olet­ko nuo­ri ja vihai­nen? Ei hätää, useim­mil­la se kari­see iän myötä.

  Aivan var­mas­ti näin. Lisäk­si iän tuo­ma var­muus näyt­täi­si joh­ta­van Dun­ning-Kru­ger-efek­tin voimistumiseen.

  vk: 1 km:n käve­ly- tai pyö­rä­mat­ka pysä­kil­le on ihan nor­mia esim. lähi­ju­na­lii­ken­tees­sä kai­kil­le ter­veil­le. Monet fik­sut jää­vät bus­sis­ta pysäk­kiä tai kah­ta aikai­sem­min saa­dak­seen lii­kun­taa. Hyö­ty­lii­kun­taa lisää niin läs­kiy­ty­mi­nen vähenee.

  Suu­rin osa ihmi­sis­tä hoi­taa liik­ku­mi­sen mie­lui­ten omas­ta tah­dos­taan eikä pako­tet­tu­na hyö­ty­lii­kun­nak­si naa­mioi­tu­na. Jos jouk­ko­lii­ken­ne­py­sä­kil­le pitää kävel­lä ensin kilo­met­ri, sit­ten vie­lä odot­taa, mat­kus­taa ja kävel­lä saman ver­ran uudes­taan, niin useim­mat valit­se­vat sii­nä vai­hees­sa käyt­tää autoa. Liik­kua voi sit­ten sääs­ty­neel­lä vapaa-ajal­la. On var­sin ris­ti­rii­tais­ta, että edel­li­ses­sä puheen­vuo­ros­sa­si olit sitä miel­tä, että aika­sääs­töt ovat syy käyt­tää autoa, mut­ta nyt pidät­kin tuol­lai­sia 15–30 minuu­tin yli­mää­räi­siä käve­ly­jä jopa posi­tii­vi­se­na asia­na. Jutuis­sa­si ei suo­raan sanot­tu­na ole järkeä.

  Mut­ta kuten täs­sä on mon­ta ker­taa tul­lut todet­tua, Kehä I:tä pit­kin suhaa­va bus­si­lin­ja on kyl­lä ole­mas­sa ja seu­dun väki­lu­vun kas­vaes­sa sil­le­kin löy­ty­nee lisää käyt­tä­jiä. En kui­ten­kaan näe, että lin­jan 54 kehit­tä­mi­nen oli­si mikään koh­ta­lon­ky­sy­mys pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta. Kas kun näil­tä pysä­keil­tä ei sato­ja mat­kus­ta­jia päi­väs­sä tule, vaik­ka kuin­ka toi­voi­si 🙂 https://goo.gl/maps/ffGreTNsyKN2

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.