Nuoret saivat maksaa laman.

Ikälu­okkako­htainen tulon­jakoti­las­to, jon­ka alku­perän olen selostanut edel­lisessä postauk­ses­sani ”Tulon­jaon kehi­tys ikälu­okkien sisäl­lä” sisältää myös ikälu­okkien medi­aani- ja keski­t­u­lot. Pienel­lä käsi­työl­lä laadin niistä kohort­tiko­htaiset aikasar­jat kohort­tien medi­aan­i­t­u­loista eri ikäis­inä. Oheinen kuva ker­too, mitä vuon­na 2008 puh­jen­nut lama vaikut­ti eri kohort­tien tulota­soon. Vuon­na 1975 syn­tynyt kohort­ti oli tuol­loin 33-vuo­tias ja oli siten pitkälti vaki­in­nut­tanut ase­mansa työ­markki­noil­la. Seu­raavien kohort­tien oli jo vähän vaikeampi päästä työmarkkinoille.

Tulotiedot ovat kunkin kohortin medi­aan­i­t­u­lo­ja jaet­tuna pros­ent­teina koko väestön medi­aan­i­t­u­loista. Yksikkönä ovat käytet­tävis­sä ole­vat rahat­u­lot koti­talouden kulu­tusyk­sikköä kohden. Ne eivät ole henkilöko­htaisia tulo­ja vaan koti­talouden tulo­ja. Jos koti­taloudessa on 7‑vuotias lap­si, 33-vuo­tias nainen ja 35-vuo­tias mies, jokainen näistä saa oman ikälu­okkansa kohdalle merkit­tynä tulok­si koti­talouden käytet­tävis­sä ole­vat rahat­u­lot jaet­tuna 1,8:lla. Yhden aikuisen koti­talous on yksi kulu­tusyk­sikkö, kah­den aikuisen koti­talous 1,5 kulu­tusyk­sikköä. Yli 13-vuo­ti­aat lapset las­ke­taan aikuis­ten tavoin 0,5 kulu­tusyk­sikök­si. Alle 14-vuo­ti­aat lapset las­ke­taan 0,3:ksi kulutusyksiköksi.

Viimeisenä kohort­ti­na tarkastelus­sa on mukana vuon­na 1986 syn­tyneet, jot­ka siis oli­vat vuon­na 2016 saavut­ta­neet kol­menkymme­nen vuo­den iän.

Oheis­es­ta kuvas­ta voi olla värien perus­teel­la vaikea­ta päätel­lä mikä vii­va viit­taa mihinkin kohort­ti­in, mut­ta se on yksinker­taista ilman väre­jäkin. Ylimpänä ole­va sini­nen ja pisim­mälle (41-vuo­ti­aak­si) yltävä kohort­ti on vuon­na 1975 syn­tyneet. Siitä alaspäin kohor­tit ovat täysin järjestyk­sessä päällekkäin niin, että tarkastelu­un viimeisenä otet­tu vuo­den 1986 kohort­ti on alimpana.

Kuvas­ta näkee, ketkä laman jou­tu­i­v­at mak­samaan. Vuo­den 1977 jäl­keen syn­tynei­den on ollut parem­mas­ta koulu­tuk­ses­taan huoli­mat­ta van­hempia kohort­te­ja vaikeampi päästä kun­nol­lisi­in töi­hin, kos­ka työ­markki­nat eivät ole vetäneet. Kos­ka tulot on suh­teutet­tu koko väestön medi­aan­i­t­u­loi­hin, seli­tyk­sek­si ei kel­paa, että tot­ta kai nuorten tulot lask­i­vat, kun kaikkien muidenkin tulot laskivat.

 

25 vastausta artikkeliin “Nuoret saivat maksaa laman.”

 1. Kun ker­ran normeer­ataan koko väestön tuloil­la, niin eikö nuorem­pi­en ikälu­okkien tulon­jako-osu­ut­ta laske myös se, että pien­i­t­u­loisimpia van­huk­sia on kuol­lut pois ja tilalle tul­lut korkeim­mil­la eläkkeil­lä ole­via 2010-jäl­keen eläköityneitä?

  Ts. vält­tämät­tä ne kunakin vuon­na 30:senä ole­vien reaal­i­t­u­lot eivät sinän­sä ole laske­neet, vaik­ka niin kuvas­ta ehkä voisi päätel­lä, vaan oikeasti kuvio esit­tää sitä, että hei­dän osuuten­sa koko kansan­talouden tulo­sum­mas­ta on laskenut. Voisiko se liit­tyä ennem­min eläkeläis­ten tulota­so­jen nopeaan nousuun?

  Jos tarkastelus­ta leikat­taisi­in eläkeläiset pois ja mitat­taisi­in ain­oas­taan työvoiman tulon­jakoa, muut­tuisiko tilanne?

  1. Jos eläk­keet leikat­taisi­in pois, tilanne muut­tuisi hiukan. Mut­ta kun BKT ei ole kas­vanut kymme­neen vuo­teen, eivät reaal­i­t­u­lotkaan ole niin kauheasti voineet nousta.

 2. Jotain tuo­hon kuvaa­jaan saat­taa vaikut­taa se, että ei-ostovoimako­r­jat­tu BKT on tip­punut vuo­den 2008 jäl­keen paljon enem­män kuin ostovoimakorjattu.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos eläk­keet leikat­taisi­in pois, tilanne muut­tuisi hiukan. Mut­ta kun BKT ei ole kas­vanut kymme­neen vuo­teen, eivät reaal­i­t­u­lotkaan ole niin kauheasti voineet nousta.

  Koti­talouk­sien reaal­i­t­u­lot nousi­vat ihan normi­vauh­tia vuo­teen 2011. Sen jäl­keen ne tasaan­tu­i­v­at, kunnes läh­tivät taas nousu­un 2014 tosin loivem­min kuin Suomes­sa on ollut tapana.

  Ilmeis­es­ti tulo­jen nousu on rahoitet­tu velal­la ja palvelu­jen huonontamisella?

  Suomen talous on, muuten, kas­vanut useimp­ina vuosi­na vuo­den 2008 jäl­keen. Se ei vain ole saavut­tanut vuo­den 2008 tasoa, kos­ka on rom­ah­tanut pari­inkin ker­taan. (Seu­raa­va rom­ah­dus tullee ulkois­es­ta shok­ista tänä vuon­na. Ja vaik­ka ei tulisi, voi hyvin olla, että per­ifer­i­nen — siis maanti­eteel­lis­es­ti, kielel­lis­es­ti ja kult­tuuris­es­ti per­ifer­i­nen — euro-Suo­mi saat­taa jäädä pyörimään vuosikym­meniksi näi­hin BKT-lukemi­in, kun raha ja lah­jakkus karkaa maas­ta eikä iso raha kek­si tänne investoin­ti­in kun­non syytä pait­si ehkä sel­l­un keit­tämisessä ja kaivostoiminnassa.)

 4. 4o v töis­sä ja siinä 3v “yli­palvelua”, nyt 16v eläkkeellä.
  Eläk­keet eivät ole nousseet juuri ollenkaan, mut­ta kaik­ki muut kylläkin.
  Meiltä “ryöstet­ti­in” 3sti eläk­keestä, Lip­posen klaani, Puron-komitea, sekä kun oli “yli­aikaa”.
  Tun­tuu ole­van hie­man toisen­laista tun­tu­maa kun kokee itse, eikä lue graafisia kaavo­ja, jot­ka voi tehdä kuka vain omak­si mieleisekseen.

 5. Ilmiö ei ole uusi. 1990-luvun alun lamas­sa työ­markki­noille tulleet jäivät pysyvästi heikom­malle tulota­solle kuin ennen lamaa ja sen jäl­keen tulleet.

 6. Täy­tyy protestoi­da. Nuorem­mille ikälu­okille tulee automaat­tis­es­ti sato­jen tuhan­sien pot­ti suo­raan käteen. Opin­to- ja asum­is­tu­ki pelkästään on jo 100 don­aa per lärvi.

  Taku­ueläket­tä ei kai keskimäärin edes nau­ti­ta tuon 100 ton­nin edestä. Mei­dänkin fai­ja kuoli 65-vuo­ti­aana ja naat­ti siis eläket­tä 3 kuukaut­ta. Sinne meni raskaat eläke­mak­sut ja myös suurin osa meikäläisen perin­nöstä sulka­mu­nien Por­tu­galin huviloihin.

 7. Yksi huomio; Mitenkään kiistämät­tä tätä ilmiötä — lama hait­taa eniten niitä, jot­ka ovat juuri tulos­sa työ­markki­noille mata­la­suh­dan­teessa — yhteen argu­ment­ti­in pitää puuttua:

  Väitän nimit­täin, että karkeasti vuo­den 1981 jäl­keen syn­tynei­den “parem­pi koulu­tus” ei pidä paikkaansa. Kyl­lä, use­am­mil­la on korkeak­oulu­tutk­in­to, mut­ta itse korkeak­oulus­sa vuodes­ta 1998 asti opet­ta­neena — siis koh­ta 20 vuot­ta — joudun sanomaan että vuo­den 2002 jäl­keen koulu­tuk­sen laatu on laskenut rajusti. 

  Vuo­den 2002 jäl­keen opin­ton­sa aloit­taneil­la tutkin­non sisältö on kevyem­pi kuin aiem­min aloit­taneil­la johtuen vuosi­tuhan­nen vai­h­teen uud­is­tuk­sista. Laatu heikkeni uudelleen tutk­in­toraken­neu­ud­is­tuk­sen myötä vuo­den 2005 jäl­keen ja heikken­e­m­i­nen on jatkunut tähän päivään asti. 

  Ase­ma työ­markki­noil­la ei määräy­dy pelkästään tutkin­non nimik­keen perus­teel­la, myös sisäl­löl­lä on merk­i­tys­tä. Tätä tietenkään ei ole ope­tus­min­is­ter­iössä lainkaan huomioitu. Ja pitää näpäyt­tää vielä ker­ran vihre­itä, jot­ka hurskaste­liv­at siitä miten nyky­hal­li­tus leikkasi koulu­tuk­ses­ta: Enem­män kuin kaik­ki se lisära­ha jota 2000–2015 tuli opetuk­seen, meni hallinnon tur­vot­tamiseen. Opetuk­seen oikeasti laite­tut opiske­li­jaa kohden las­ke­tut määrära­hat pienenivät koko ajan.

 8. Sep­po Ryväs: Täy­tyy protestoi­da. Nuorem­mille ikälu­okille tulee automaat­tis­es­ti sato­jen tuhan­sien pot­ti suo­raan käteen. Opin­to- ja asum­is­tu­ki pelkästään on jo 100 don­aa per lärvi.

  Noista molem­mista pää­sivät kyl­lä naut­ti­maan tuon käp­pyrästön van­hin kohort­ti, eli 1975 syntyneet. 

  Lisäk­si hie­man epäilen tuo­ta suu­ru­us­lu­okkaa. Opin­to­tu­ki on jotain reilut 300€/kk. Tuo­ta pitäisi saa­da 24 vuot­ta (12kk/vuosi), jot­ta saisi sata ton­nia käteen. Asum­is­tu­ki riip­punee asum­is­muo­dos­ta, mut­ta tuskin on niin suuri, että viidessä vuodessa saisi noista yhteen­sä sata ton­nia kasaan. Se todel­li­nen sub­ven­tio ei minus­ta ole nois­sa, vaan siinä, että ope­tus yliopis­tois­sa on mak­su­ton­ta. Jos siel­lä olisi lukukausi­mak­sut, jot­ka kat­taisi­vat opetuk­sen kus­tan­nuk­set, niin sit­ten se sata ton­nia voisi hyvinkin paukkua puhki.

 9. Kiitos paljon Osmo tämän ääneen sanomis­es­ta. Itse ‑86 syn­tyneenä olen kokenut tämän ole­van näin, mut­ta mah­tava­han se on nähdä se ihan tilas­to­jenkin todis­ta­mana. Toiv­ot­tavasti tämä viesti vielä saataisi­in niille kaikille, jot­ka ihmettelee mik­si nuoret sukupol­vet eivät perus­ta per­heitä ja han­ki lap­sia ja tar­joa­vat sille seli­tyk­sek­si sitä, että nuoret sukupol­vet ovat vaan kaik­ki hedo­nis­te­ja, jot­ka halu­a­vat matkus­taa ympäri maail­maa ja bilettää 😉

 10. Sep­po Ryväs:
  Täy­tyy protestoi­da. Nuorem­mille ikälu­okille tulee automaat­tis­es­ti sato­jen tuhan­sien pot­ti suo­raan käteen. Opin­to- ja asum­is­tu­ki pelkästään on jo 100 don­aa per lärvi.

  Voisim­meko pikkuhil­jaa yhteiskun­tana sopia, että onko asiantun­ti­joiden korkean vero­tuk­sen syynä se, että he mak­sa­vat oman koulu­tuk­sen­sa omil­la veroil­laan vai onko jokaisen koulu­tus mak­set­tu edel­lisen sukupol­ven toimes­ta? Ärsyt­tää, kun tämä tun­tuu vai­h­tu­van aina sen mukaan, että mis­tä näkökul­mas­ta näitä itseään nuorem­pia halu­taan ruoskia. Sepolle lisäk­si tiedok­si, että oman ver­rat­tain hal­van korkeak­oulu­tuk­seni olen jo mak­sanut vero­ker­tymän muo­dos­sa, itse nos­ta­mani opin­to­tu­ki mukaanlukien.

 11. Mitenkähän näitä oikein pitäisi lukea. Ikä‑, aika‑, ja kohort­ti­vaiku­tuk­sia ei voi erik­seen iden­ti­fioi­da, kos­ka ne ovat toi­sis­taan lin­eaaris­es­ti riip­pu­via. Nyt olet ikäänkuin laskenut nämä kaik­ki (aikavaiku­tuk­sen normeer­aa­mal­la väestön keskituloihin).

  Ja vielä han­kallam­mak­si tulk­in­ta menee, jos ikä­vaiku­tus voi riip­pua ajas­ta eli esim. lama iskee nuori­in pahem­min, mut­ta tama ei vält­tämät­tä tarkoi­ta pysyvää vaikutusta.

  1. Roope, olet oike­as­sa, ettei tästä voi päätel­lä mitään kausali­teeteista. Olen vain yrit­tänyt kuva­ta tilas­toil­la vain, mitä on tapah­tunut. Tarkem­pi ana­lyysi edel­lyt­täisi pääsemistä yksilöko­htaiseen dataan.
   Tuo pysyvä vaiku­tus min­ua kiin­nos­taa ja sen näkee, sit­ten kuin aikaa on kulunut. Kun lama on sulkenut nuo­ril­ta eten­e­mistien, joka aiem­mil­la kohort­eil­la oli, jäävätkö he pysyväti huonom­malle työu­ralle, kuten van­hempainva­pai­ta käyt­täneet naiset jäävät. 1990-luvun lamas­ta olisi jo tietoa, mut­ta tämä aineis­to ei taas ulo­tu taak­sepäin kuin vuo­teen 1995. Yritän kuitenkin pähkäil­lä sitä, kun muil­ta töiltäni ehdin.

 12. Kuu­lun noi­hin 80-luvun lop­ul­la syn­tyneisi­in mak­sum­iehi­in. Olen huo­man­nut omien — ehkä keskimääräistä parem­min koulutet­tu­jen — ystävieni piireis­sä että ihmisiä ei enää paljon kiin­nos­ta per­in­teiset “onnis­tu­misen” mit­tar­it kuten palk­ka ja hieno työ­paik­ka. Ihmi­nen saat­taa olla diplo­mi-insinööri tai vaik­ka tohtori ja töitä tehdään sil­lä asen­teel­la että kun­han nyt edes jotain rahaa saa. Vapaa-aika on paljon tärkeäm­pää. Jotkut taas down­shif­tail­e­vat odotellen van­hempi­en­sa tai iso­van­hempi­en­sa per­in­töä (ne suuret rikkaat ikälu­okat) tietäen että itse ei tarvitse eläket­tä varten säästää.

  Tun­tuu että myös työelämä on muut­tunut enem­män voit­ta­ja vie kaiken ‑suun­taan. Koodarin, joka ei tunne palavaa paloa työhön­sä ja käytä vapaa-aikaansakin siihen, on han­kala edes saa­da töitä kun taas ne joil­la ei ole muu­ta elämää kuin etsiä buge­ja joka päivä yö kolmeen viedään käsistä. Moni ei jak­sa jälkim­mäistä elämää jol­loin tulee aja­tus että turha edes yrittää.

  Tämä kaik­ki on ihan kivaa ja ren­toa, mut­ta hie­man min­ua huolestut­taa mitä tapah­tuu kun iso osa korkeak­oulute­tu­ista ihmi­sistä lakkaa yrit­tämästä parhaansa. Lop­pu­jen lopuk­si­han iso osa nykyis­es­tä aivoil­la tehtävästä työstä ei ole ns. suorit­tavaa työtä, vaan suun­nit­telua ja asioiden rak­en­tamista. Kun asi­at on ker­ran suun­nitel­tu ja raken­net­tu, niitä ei tarvitse tehdä uud­estaan, jol­loin työ katoaa, mut­ta niiden omis­tus säi­lyy alku­peräisil­lä tek­i­jöil­lä. Ei mikään ihme jos maail­ma on jakau­tu­mas­sa pie­neen osaan super­rikkai­ta ja suureen osaan köyhälistöä.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Roope, olet oike­as­sa, ettei tästä voi päätel­lä mitään kausali­teeteista. Olen vain yrit­tänyt kuva­ta tilas­toil­la vain, mitä on tapah­tunut. Tarkem­pi ana­lyysi edel­lyt­täisi pääsemistä yksilöko­htaiseen dataan.
  Tuo pysyvä vaiku­tus min­ua kiin­nos­taa ja sen näkee, sit­ten kuin aikaa on kulunut. Kun lama on sulkenut nuo­ril­ta eten­e­mistien, joka aiem­mil­la kohort­eil­la oli, jäävätkö he pysyväti huonom­malle työu­ralle, kuten van­hempainva­pai­ta käyt­täneet naiset jäävät. 1990-luvun lamas­ta olisi jo tietoa, mut­ta tämä aineis­to ei taas ulo­tu taak­sepäin kuin vuo­teen 1995. Yritän kuitenkin pähkäil­lä sitä, kun muil­ta töiltäni ehdin.

  Kyse ei ole kausali­teetista (mitä sil­lä sit­ten tässä yhteudessä tarkoitet­taisi­inkaan) vaan yksinker­tais­es­ti siitä että kun me kaik­ki van­hen­emme joka vuosi yhdel­lä vuodel­la ei tätä van­hen­e­misen vaku­tus­ta saa mil­lään erik­seen iden­ti­fioitua vuo­si­vaiku­tuk­sista ilman jotain rajoit­tavia ole­tuk­sia. Ongel­ma vaan että tulok­set riip­pu­vat täysin näistä oletuksista.

 14. anonyy­mi:

  Kun asi­at on ker­ran suun­nitel­tu ja raken­net­tu, niitä ei tarvitse tehdä uud­estaan, jol­loin työ katoaa, mut­ta niiden omis­tus säi­lyy alku­peräisil­lä tekijöillä. 

  Tuo nyt ei ainakaan pidä paikkaansa. Tietotekni­ikas­sa on kum­malli­nen tapa tehdä “ver­siopäiv­i­tyk­siä” vaik­ka aikaisem­mas­sa ver­sios­sa ei ole ollut mitään kor­jat­tavaa. Tämä ote­taan han­k­in­noista päät­tävien tahol­ta itses­tään­selvyytenä ja perustel­laan tarvit­taes­sa “tuen jatkumisena”.

 15. Sep­po Ryväs:
  Täy­tyy protestoi­da. Nuorem­mille ikälu­okille tulee automaat­tis­es­ti sato­jen tuhan­sien pot­ti suo­raan käteen. Opin­to- ja asum­is­tu­ki pelkästään on jo 100 don­aa per lärvi. 

  Fak­taa kiitos. 

  Opin­tora­ha on n. 250€/kk, muis­taak­seni reilu vuosikym­men sit­ten sain opin­to­tukea + asum­is­lisää parhaim­mil­laan vajaat 500€/kk. Tuo oli sidot­tu opin­toi­hin, eli piti saa­da opin­tovi­ikko­ja, muuten tuli lakkasi. Eikä kesältä saanut tukia. Lisäk­si opin­tora­hakuukau­sia oli rajoitet­tu määrä. Otin opin­to­tukea n. 3 vuo­den ajan, n. 9 kuukaut­e­na vuodessa. Mut­ta lopetin opin­totuen nos­tamisen, kos­ka tien­asin viikon­lop­puisin ja iltaisin hel­posti yli tulorajojen.

  Ja kos­ka olin alle 26 vuo­tias, jouduin mak­samaan töistäni eläke­mak­su­ja, mut­ta min­ulle ei ker­tynyt eläket­tä. Muis­tan myös laske­neeni, että mak­soin jo opiskelu­aikana tekemistäni töistä enem­män vero­ja kuin mitä sain val­ti­ol­ta samaan aikaan tukia takaisin.

  Nykyään mon­et otta­vat opin­to­LAINAA opin­to­jen ajak­si, ja ryhtyvät valmis­tut­tuaan mak­samaan sitä 20–50k lainaa takaisin valtiolle.

  1. Ja kos­ka olin alle 26 vuo­tias, jouduin mak­samaan töistäni eläke­mak­su­ja, mut­ta min­ulle ei ker­tynyt eläkettä. 

   Tuo raja ei ollut 26 vaan 23 vuot­ta. Se säädet­ti­in nuorten ikälu­okkien sol­i­daarisuute­na sotaa käynyt­tä ikälu­okkaa kohtaan, jol­ta jäi eläke kert­tumat­ta. Sol­i­daarisu­ut­ta pidet­ti­in yllä 60 vuot­ta sodan päät­tymisen jälkeenkin.

 16. Yksi asia vielä: Eivät nuoret saa mak­saa lamaa, he nimeno­maan eivät saa­neet mah­dol­lisu­ut­ta mak­saa lamaa, kos­ka he eivät ole saa­neet mah­dol­lisu­ut­ta ansai­ta laman takia. 

  Niiden tois­t­en tilas­to­jen val­os­sa laman mak­soi­vat näi­den tilas­to­jen van­him­mat ikäpol­vet (eli 70-luvun puo­livälis­sä syn­tyneet), kos­ka he mak­soi­vat eniten vero­ja. Nuorem­mat pol­vet taas jäivät nuole­maan näppe­jään, ja suuret ikälu­okat käärivät kaik­ki fyrkat. 

  Reilu meinin­ki.

 17. Korkeak­oulu­tus kan­nat­taa – Aka­teemis­ten työl­listymis­vauhti kiihtyy

  https://yle.fi/uutiset/3–10007964

  Korkeak­oulutet­tu­ja työt­tömiä oli vuo­den 2017 mar­rasku­un lopus­sa 17 pros­ent­tia vähem­män kuin vuot­ta aikaisem­min. Työt­tömänä oli yhteen­sä 38 383 henkilöä. Aka­van työt­tömyyskat­sauk­sen mukaan työt­tömyys väheni 7 878 henkilöllä.

  Vielä vauhdikkaam­paa on ollut vas­tavalmis­tunei­den korkeak­oulutet­tu­jen työl­listymi­nen. Työt­tömien määrä väheni 26 pros­en­til­la vuo­den 2016 marraskuusta.

  ***

  Tämä tilanne kuume­nee nyt nopeasti näil­lä lukemil­la siihen pis­teeseen, että Suomes­ta ei riitä tiet­ty­jen alo­jen osaajia.

 18. Nuoret mak­soi­vat laman, mut­ta tule­vaisu­udessa he mak­sa­vat vielä paljon muu­takin kos­ka 1) he tekevät halvem­mal­la työtä kuin aiem­mat sukupol­vet, 2) he ovat velvoitet­tu­ja muut­ta­maan kotiseudul­taan työn perässä, 3) hei­dän työe­hton­sa ovat heikom­mat kuin edel­lis­ten sukupolvien ja vaa­timus­ta­so tietoin­ten­si­ivisem­mässä ja stres­saavam­mas­sa työelämässä korkeampi kuin edel­lisil­lä sukupolvil­la, 4) hei­dän lainae­hton­sa ja mah­dol­lisu­udet kerätä var­al­lisu­ut­ta ovat heikom­mat kuin aiem­pi­en sukupolvien, 5) he jäävät ilman eläkkeitä nyky­menol­la, 6) hei­dän sosi­aal­i­tur­vansa heikentyy.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos eläk­keet leikat­taisi­in pois, tilanne muut­tuisi hiukan. Mut­ta kun BKT ei ole kas­vanut kymme­neen vuo­teen, eivät reaal­i­t­u­lotkaan ole niin kauheasti voineet nousta.

  Myös tuo taikasana “medi­aani” tarkoit­taa, että eläk­keelle (ja täten pienem­mille tuloille putoa­vat). Eivät juuri niitä tuloast­eikon keskus­tan lukemia muuta.

 20. Väitän, että oikea havain­to, mut­ta väärä tulk­in­ta. Ei johdu niinkään lamas­ta, vaan yhdestä syys­tä, jos­ta lama Suomes­sa johtui.

  Olen itse s.1980 ja havain­nut tuon ilmiön 1975–1985 syn­tyneistä läheisistäni. 

  Mut­ta syy ei mielestäni ole lama, vaan Nokian his­to­ria. Karkeasti sanoen: 1970-luvul­la syn­tyneet pää­sivät Nokialle töi­hin, 1980-luvul­la syn­tyneet eivät. 

  Sieltä niitä korkean tuot­tavu­u­den töitä löy­tyi. Kuvas­ta näkee selvästi, että nuorem­mille ei ole vas­taavia ollut.

 21. Teemu Kon­tonie­mi: Karkeasti sanoen: 1970-luvul­la syn­tyneet pää­sivät Nokialle töi­hin, 1980-luvul­la syn­tyneet eivät.

  Noin se meni, syn­nyin itse 1979 ja huo­masin kuin­ka kaik­ki revit­ti­in töi­hin vielä vuon­na 2000, mut­ta sen jäl­keen rekry­toin­nit jää­tyivät vuosik­si mon­es­sa fir­mas­sa. Vuon­na 2000 pääsi töi­hin hel­posti lukio- tai yliopistopo­h­jal­ta. Sit­ten tuli stop­pi ja kil­pailu työ­paikoista alkoi kiristyä rajusti. 80-luvul­la syn­tyneet, jot­ka valmis­tu­i­v­at 2002 jäl­keen, ovat var­masti saa­neet rehk­iä löytääk­seen töitä, edes pätkätöitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.