Uber helpottaa matkoja haja-asutusalueilla, mutta eikö sitä osattaisi tehdä itse?

Meil­lä oli aika­naan pie­nel­lä poru­kal­la kol­lek­tii­vi­se­na vapaa-ajan asun­to­na kan­sa­kou­lu Vir­tain Ran­ta­kun­nas­sa. Vir­roil­le on Hel­sin­gis­tä noin 280 km ja Vir­tain kes­kus­tas­ta Ran­ta­kun­taan noin 15 km. Mat­kan saat­toi teh­dä joko autol­la tai julkisilla.

Junal­la Tam­pe­reel­le ja siel­tä bus­sil­la Vir­roil­le pää­si suun­nil­leen samas­sa ajas­sa kuin autol­la. Ongel­ma­na oli tuo vii­mei­nen 15 km. Sii­hen ei ollut muu­ta rat­kai­sua kuin tak­si, mut­ta sil­loin nuo vii­mei­set 15 km mak­soi­vat lähes yhtä pal­jon kuin ensim­mäi­set 280 km. Vain tuon vii­mei­sen 15 kilo­met­rin takia piti men­nä koko mat­ka autolla.

Tak­si on Suo­mes­sa kal­lis, kos­ka pitää mak­saa se auto ja lisäk­si suu­rin osa työ­ajas­ta on kyy­din odot­ta­mis­ta. Oli­si tie­tys­ti voi­nut pyy­tää naa­pu­rin vil­je­li­jää hake­maan mei­dän autol­la. Dii­li oli­si ollut molem­mil­le kan­nat­ta­va, jos oli­sim­me mak­sa­neet noin puo­let tak­si­mat­kan hin­nas­ta, muta sehän oli­si ollut laitonta.

Ensi vuon­na Uber muut­taa tämän­kin. Naa­pu­rin on mah­dol­lis­ta kir­jau­tua osa-aikai­sek­si tak­sik­si ja käyt­tää auto­aan, jon­ka on jou­tu­nut osta­maan joka tapauk­ses­sa. Kos­ka tekee vain keik­ko­ja tar­vit­taes­sa, ei tar­vit­se istua puhe­li­men ääres­sä odot­ta­mas­sa tak­si­keik­kaa. Sik­si tak­si­mat­kan hin­ta tulee las­ke­maan aivan olen­nai­ses­ti, ehkä noin puoleen.

Tämä hel­pot­taa pää­syä haja-asu­tusa­luei­den koh­tei­siin ja tuo asuk­kail­le lisä­tu­lo­ja. Samal­la kau­pun­ki­lais­ten mat­kat maa­seu­tu­koh­tei­siin hel­pot­tu­vat olen­nai­ses­ti. Vain puo­lel­la hel­sin­ki­läi­sis­tä koti­ta­louk­sis­ta on auto ja nuo­ris­ta moni ei han­ki edes ajokorttia.

Hie­noa, mut­ta mik­si täs­tä pitää mak­saa yli­mää­räis­tä Yhdys­val­toi­hin? Eikö tek­no­lo­gi­sen osaa­mi­sen etu­ri­vi­maa pys­tyi­si huo­leh­ti­maan edes tak­si­pal­ve­luis­ta koti­mai­sin voimin?

Tak­sia­la sai vuo­den aikaa val­mis­tau­tua Ube­rin tuloon. Oli tar­koi­tus, että sinä aika­na ala pys­tyi­si vas­taa­maan haas­tee­seen, mut­ta tois­tai­sek­si ainoa sopeu­tu­mi­nen on, että moni tak­sin­kul­jet­ta­ja on hank­ki­nut lin­ja-autoa­jo­kor­tin vaih­taak­seen alaa. Se ei ehkä ole jär­ke­vää, kos­ka Uber pys­tyy puo­lit­ta­maan tak­si­mat­kan hin­nan alen­ta­mat­ta kul­jet­ta­jien ansioi­ta. Tämä ihme perus­tuu sii­hen, että Uber-kus­kit ovat fik­sum­man ohjel­mis­ton ansios­ta ajos­sa 41 minuut­tia tun­nis­sa kun taval­li­set tak­sit ovat ajos­sa 19 minuut­tia tun­nis­sa. Kun hin­ta puo­lit­tuu, kysyn­tä aina­kin kaksinkertaistuu.

Eikö kan­nat­tai­si teh­dä koti­mais­ta Ube­ria? Oulus­sa jotain täl­lais­ta har­ras­tus­ta on. Lisäk­si Hel­sin­gin tak­si on jul­kis­ta­nut kovin Uber-hen­ki­sen tilaus­oh­jel­man Tak­si Hel­sin­ki. Muu Suo­mi halusi pitäy­tyä van­han­ai­kai­ses­sa Valo­pil­kus­sa, jos­sa kyy­ti mak­se­taan edel­leen autos­sa, käy­te­tään pape­ri­sia kuit­te­ja ja muu­ta perin­teis­tä. Nyt meil­lä on siis kak­si yhteen sopi­ma­ton­ta tilausjärjestelmää.

 

 

80 vastausta artikkeliin “Uber helpottaa matkoja haja-asutusalueilla, mutta eikö sitä osattaisi tehdä itse?”

 1. Hie­noa, mut­ta mik­si täs­tä pitää mak­saa yli­mää­räis­tä Yhdys­val­toi­hin? Eikö tek­no­lo­gi­sen osaa­mi­sen etu­ri­vi­maa pys­tyi­si huo­leh­ti­maan edes tak­si­pal­ve­luis­ta koti­mai­sin voimin?”

  Asen­neon­gel­ma, joka joh­tuu lii­al­li­ses­ta sään­te­lys­tä. Suo­ma­lai­set eivät enää uskal­la kokeil­la mitään roh­keas­ti. Yhdys­val­lois­sa voi sen­tään teh­dä hen­ki­lö­koh­tai­sen kon­kurs­sin, jos kokei­lut mene­vät pahas­ti pie­leen. Uber:in tule­mi­nen Suo­meen jo sinän­sä osoit­taa mikä täs­sä inno­vaa­tio­kult­tuu­ris­sa on pahas­ti pie­les­sä, se on lopu­ton sään­te­ly. Ube­ria yri­te­tään Suo­mes­sa kaa­taa säännöillä.

  Miten mul­lis­tai­si­kaan yhteis­kun­taam­me myös logis­tii­kan Uber-pal­ve­lu. Kuka tahan­sa voi­si kor­vaus­ta vas­taan vie­dä jon­kun tava­roi­ta, kun on johon­kin suun­taan menos­sa autol­la. Ai niin, sehän tai­taa vaa­tia ammat­tia­jo­lu­van sekin. 😀

  Tsaa­rin ajan sään­tö­hel­ve­tis­tä ei Suo­mi tai­da pääs­tä eroon muu­ta kuin suu­rem­man krii­sin ja romah­duk­sen kaut­ta. Niin tiu­kas­sa on asenteet.

  Jen­keis­sä uskal­le­taan teh­dä aivan hul­luil­ta­kin vai­kut­ta­via ideoi­ta. Siel­lä pari teh­das­ta puu­haa hyber­loop-junan kimpussa.

  Mitä kävi pos­tin dro­ne­kul­je­tus­ko­kei­lul­le? Tai­si sekin hyy­tyä, ilmei­ses­ti oli vain mediatemppu.

  Koh­ta ihmis­ten pitää var­maan suo­rit­taa jon­kin­lai­nen kort­ti, jot­ta saa edes kir­joit­taa yhtään mitään net­tiin. Var­maan joku vas­tuul­li­suus­kort­ti. Suo­mes­sa rakas­te­taan pyrokratiaa. 😀

 2. Hie­no idea, toi­vot­ta­vas­ti joku sen saa toteu­tet­tua. Tosin se tähän on lisät­tä­vä, että kyl­lä sil­le Uber-tyyp­pi­sel­le toi­min­nal­le on tar­vet­ta myös Hel­sin­gin seu­dul­la. Ihan kaik­ki hyö­tyi­si­vät esi­mer­kik­si sii­tä, että pik­ku­jou­luis­ta pää­si­si helm­pom­min ja hal­vem­mal­la kotiin kuin nykyi­sin. Ravin­to­lat sai­si­vat enem­män asiak­kai­ta, tak­si­jo­not katoai­si­vat, yli­mää­räi­se­nä keik­ka­työ­nä ihmi­siä kul­jet­ta­vat sai­si­vat lisää ansioi­ta sekä ravin­to­loi­den ja autoi­li­joi­den asiak­kaat sai­si­vat pitää hauskaa.

 3. Uber kus­kit ovat köy­hiä. Tekee tuon miten­ta­han­sa se rikas­tu­va osa­puo­li ei ole kos­kaan kuski. 

  Ube­rin koko lii­kei­dea on tak­si­toi­min­ta. Jaka­mis­ta­lou­den kans­sa sil­lä ei ole kos­kaan ollut mitään teke­mis­tä. Ainos­taan uuden­lai­nen väli­tys meka­nis­mi ja kul­jet­ta­jien poik­keuk­sel­li­sen keh­no­koh­te­lu. Noil­la­kin sitä kil­pai­lue­tua kai saa.

  http://time.com/money/4845407/uber-drivers-really-make-per-hour/

  Nois­ta kun ottaa sel­lai­set nor­maa­lit sivu­ku­lut huo­mioon niin ei tuol­la rikas­tu. Jos pää­see kau­pan kas­san tie­nes­tei­hin niin hyvä sitten

 4. Hie­noa, mut­ta mik­si täs­tä pitää mak­saa yli­mää­räis­tä Yhdys­val­toi­hin? Eikö tek­no­lo­gi­sen osaa­mi­sen etu­ri­vi­maa pys­tyi­si huo­leh­ti­maan edes tak­si­pal­ve­luis­ta koti­mai­sin voimin?

  Tämä on kyl­lä kum­mal­lis­ta. Eikä kos­ke vain tak­si­pal­ve­lu­ja. Hotel­lit voi­si­vat aivan hel­pos­ti lait­taa pys­tyyn yhtei­sen varaus­jär­jes­tel­mä­osuus­kun­nan (tai vaik­ka kak­si jos halu­taan kil­pai­lua), jon­ka kus­tan­nuk­set oli­si­vat minun jär­ke­ni mukaan pro­sen­tin osia hotel­liyön hin­nas­ta. Eikä tuo­ta tar­vit­si­si edes mai­nos­taa , jos se oli­si ainoa paik­ka mis­tä varauk­sia voi teh­dä. Mut­ta mie­luum­min hotel­lit mak­sa­vat kak­si­nu­me­roi­sia pro­sent­te­ja (ame­rik­ka­lai­sil­le, mut­ta se on tois­si­jais­ta) varaus­yh­tiöil­le. Joku täs­sä mark­ki­nas­sa on rikki.

 5. Koti­mai­nen kil­pai­li­ja oli­si ter­ve­tul­lut, mut­ta Ube­rin vah­vuus kulut­ta­jal­le on juu­ri se että sama pal­ve­lu toi­mii muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Eli jos itse läh­den reis­suun, ja koh­de­maas­sa oli­si tar­jol­la Uber ja pai­kal­li­nen vas­taa­va pal­ve­lu niin tut­tu Uber oli­si help­po valinta. 

  Kaup­pa­leh­des­sä(?) oli aika­naan Ube­ris­ta jut­tu jos­sa toi­mit­ta­ja jutut­ti USA:ssa kus­ke­ja. Ylei­nen tari­na tun­tui ole­van että samat autot ajoi­vat osan ajois­ta tak­si­na ja osan Ube­ri­na. Täs­sä asias­sa viran­omai­set voi­si­vat vah­tia että kukaan kyy­din­vä­lit­tä­jä ei voi estää auto­ja toi­mi­mas­ta myös mui­den pal­ve­nun­tar­joa­jin piikkiin.

 6. Fik­sul­ta mie­hel­tä vähän tyh­mä kir­joi­tus. Maan­vil­je­li­jä-esi­merk­ki osui tie­tys­ti nau­lan kan­taan ja ker­too vain sii­tä, että haja-asu­tusa­lueil­la ei tak­si­lii­ken­net­tä kan­na­ta har­joit­taa kuin sivu­toi­mi­se­na naa­pu­ria­pu­na. Suo­men jär­jes­tel­mä onkin tähän asti ollut sii­nä mie­les­sä per­vers­si, että meil­lä on halut­tu lain­sää­tä­jän toi­mes­ta pitää koko maa tak­si­pal­ve­lun pii­ris­sä ikään kuin oikeus hen­ki­lö­au­toi­luun ilman autoa oli­si perusoikeus.

  Sen sijaan kuvi­tel­ma sii­tä, että tak­si oli­si jol­lain muul­la taval­la ohjat­tu­na asiak­kaan kans­sa lii­ken­tees­sä 41 minuut­tia tun­nis­ta on har­hai­nen. Se voi toteu­tua ainoas­taan sil­loin kun kysyn­tää on lii­an pal­jon (esim. Hel­sin­gin vii­kon­lo­pun pii­kit) tai kun mat­kat jakau­tu­vat tasai­ses­ti ympä­ri pal­vel­ta­vaa aluet­ta kuten vaik­ka­pa New Yor­kin yti­mes­sä, jos­sa 97 % (muis­taak­se­ni) tak­si­mat­kois­ta alkaa tai päät­tyy Man­hat­ta­nil­le ja tak­seil­le riit­tää kun ajaa kort­te­lia ympä­ri ja saa heti uuden keikan.

  Suo­mes­sa ja esim. Hel­sin­gis­sä on täy­sin mah­do­ton­ta, että auto­ja oli­si samaan aikaan pal­jon ajos­sa ja niil­le oli­si koko ajan kyy­te­jä. Ala tulee luul­ta­vas­ti siir­ty­mään koh­ti osa-aikai­suut­ta, jol­loin ruuh­ka­huip­pu­jen aikaan on pal­jon kul­jet­ta­jia ajos­sa ja mui­na aikoi­na on hil­jai­sem­paa. Tämän takia on ihan fik­sua, että itsen­sä ja per­heen­sä elät­tä­mään pyr­ki­vät kul­jet­ta­jat kou­lut­tau­tu­vat alal­le, jos­sa voi teh­dä täyt­tä työ­viik­koa täy­den työ­vii­kon palkalla.

 7. tcrown: Hotel­lit voi­si­vat aivan hel­pos­ti lait­taa pys­tyyn yhtei­sen varausjärjestelmäosuuskunnan. 

  Jos viit­taat vaik­ka boo­kin­giin, kysees­sä ei ole varaus­jär­jes­tel­mä vaan markkinointijärjestelmä. 

  Nii­den asiak­kai­den tavoit­ta­mi­nen mak­sai­si osuus­kun­nal­le lopul­ta pal­jon enem­män itse teh­ty­nä ja lop­pu­to­los oli­si sil­ti vaatimattomampi.

 8. Pete: Ihan kaik­ki hyö­tyi­si­vät esi­mer­kik­si sii­tä, että pik­ku­jou­luis­ta pää­si­si helm­pom­min ja hal­vem­mal­la kotiin kuin nykyisin. 

  On sel­vää että jos hin­noit­te­lu vapau­tuu, ruuh­ka-aikoi­na hin­nat nouse­vat, eivät las­ke, mut­ta pal­ve­lui­den saa­ta­vuus paranee. 

  Aikai­sem­min sei­soit tun­nin jonos­sa ja mak­soit sen vakio­tak­san, mut­ta tule­vai­suu­des­sa mak­sat enem­män, mut­ta pää­set nopeam­min kotiin. Tai sit­ten ensin sei­sot sen enti­sen tun­nin pihal­la, ja otat vas­ta sit­ten kyy­din hal­vem­mal­la, kun ruuh­ka­huip­pu meni ohiin. Jomp­sis kumpsis. 

  Tosin kyy­tien hel­pom­pi niput­ta­mienn mah­dol­lis­taa sen, että jopa ruuh­ka-aikoi­na saat­taa pääs­tä aikai­sem­paa hal­vem­mal­la, aina­kin jos on yksin liik­keel­lä ja val­mis jaka­maan mat­kan mui­den kanssa.

 9. Soi­nin­vaa­ra: “Hie­noa, mut­ta mik­si täs­tä pitää mak­saa yli­mää­räis­tä Yhdys­val­toi­hin? Eikö tek­no­lo­gi­sen osaa­mi­sen etu­ri­vi­maa pys­tyi­si huo­leh­ti­maan edes tak­si­pal­ve­luis­ta koti­mai­sin voimin?”

  NIH-syndroo­ma iskee jäl­leen? (NIH = not inven­ted here) Mik­si talous­tie­tei­li­jä hai­kai­lee sen perään, ettei käye­te­tä ole­mas­sa ole­vaa rat­kai­sua vaan teh­dään redun­dant­tia työ­tä? Se ei kuu­los­ta kovin tehok­kaal­ta ja tehok­kuu­des­ta­han talous­tie­tei­li­jöi­den pitäi­si kuu­le­man mukaan välittää.

 10. Ihan­ko oikeas­ti ette tajua, että Suo­mes­sa Tra­fi, Teos­to you­na­meit-taho lait­taa täy­sil­lä kapu­loi­ta rat­tai­siin. Teos­to sai juu­ri pataan googlel­ta ja var­mas­ti tule­vai­suu­des­sa muut­kin kan­sain­vä­li­set jät­ti­fir­mat mm. soten yhteyds­sä pyyh­ki­vät viras­toil­la pöytää. 

  Toki­han Uber on muu­al­la­kin aiheut­ta­nut kipua vir­ka­mie­his­sä, mut­ta kai maa­il­mas­sa vie­lä opi­taan asioi­ta vaik­ka vai­keim­man kautta.

 11. Grup­po Veloce: Jos viit­taat vaik­ka boo­kin­giin, kysees­sä ei ole varaus­jär­jes­tel­mä vaan markkinointijärjestelmä. 

  Nii­den asiak­kai­den tavoit­ta­mi­nen mak­sai­si osuus­kun­nal­le lopul­ta pal­jon enem­män itse teh­ty­nä ja lop­pu­to­los oli­si sil­ti vaatimattomampi.

  Ehkä minun käyt­tö­ta­pauk­se­ni on sit­ten poik­keuk­sel­li­nen, mut­ta kyl­lä minä ensin pää­tän koh­teen ja sit­ten etsin majoi­tus­ta koh­tees­ta, ja käy­tän näi­tä nime­no­maan varaus­jär­jes­tel­mä­nä. Jos ainoa jär­jes­tel­mä, jon­ka kaut­ta voin vara­ta hotel­le­ja tuk­hol­mas­sa on http://www.hotelbookingcoop.com, niin mik­si ihmees­sä tuon pitäi­si mark­ki­noin­tiin käyt­tää juu­ri­kaan rahaa? Mik­si muut varaus/markkinointijärjestelmät mak­sai­si­vat pen­nin jeniä hakusa­nas­ta “hotel stock­holm”, jos niil­lä ei ole yhtä­kään hotel­lia välitettävänä?

  (toki hotel­lit itse voi­vat sit­ten har­ras­taa mark­ki­noin­tia sen min­kä haluavat)

  1. Kun haluat­te vara­ta hotel­lin Hämeen­lin­nas­ta, vie­lä pari vuot­ta sit­ten oli mah­dol­lis­ta googlet­taa “Hotel­li, Hämeen­lin­na” ja pääs­tä suo­raan hotel­lien sivuil­le, jos­ta saat­toii teh­dä varauk­sen. Nyt pää­see vain näi­den varaus­fir­mo­jen sivuil­le — eikä niil­lä aina ole kysei­sel­lä paik­ka­kun­nal­la tar­jo­ta yhtään hotel­lia. Tämä pitäi­si kier­tää jon­kil­lai­sel­la “Visit Fin­land ‑sivus­tol­la. Viros­sa näin tapahtuukin.

 12. Tak­si maa­seu­dul­la on käy­tän­nös­sä osa SOTE ‑jär­jes­tel­mää. Ihmi­siä sii­re­tään koto­aan eri tasoi­siin sai­raan­loi­hin ja takaisin.

  Vink­ki: kyy­tie­nyh­dis­tel­mä­jär­jes­tel­mien teko on ohjat­tu sala­päe­räi­sen kol­man­nen osa­puo­len etu­jen mukai­ses­ti, jol­loin on saa­tu huo­nos­ti toi­mi­va, kaik­kia ärsyt­tä­vä ja kan­kea jär­jes­tel­mä. Se ei pal­ve­lu aina­kaan kansalaisia. 

  Paik­ka­kun­nan 15 tak­sia siir­tää aamuin illoin kou­lu­lai­sia kou­lu­kul­je­tuk­sil­la, sit­ten van­huk­sia päi­vä­toi­min­taan ja takai­sin, pal­ve­lu­kul­je­tuk­sia ja inva-kyy­te­jä sekä sote-kul­je­tuk­sia Tam­pe­reel­le ja takai­sin. Bonus­ta ovat tuol­lai­set Hel­sin­gis­sä tyy­pil­li­set siviilikyydit.

  Näi­den sote-kul­je­tus­ten ongel­mia ei Uber tai vas­taa­va ratkaise. 

  Suo­mes­sa sinän­sä on kasain­vä­li­ses­ti hyvää osaa­mis­ta kut­su­tak­sien ja reit­tit­rak­sien sof­ta-alus­tan tekemisestä. 

  Jos ja kun SOTE ete­nee näin, mitään tie­to­jär­jes­tel­miä, joi­den avul­la vaik­ka ihmis­ten siir­toa paran­net­tai­siin saa­daan odot­taan noin vuo­teen 2030 jäl­kei­seen aikaan. 

  KELA:n eri­koi­suus on, että heis­tä on parem­pi ajat­taa ihmi­siä päi­vit­täin Tam­pe­reel­le ja takai­sin kuin mak­saa vapaa­eh­toi­sil­le kuluil­taan hal­vem­pi yöpy­mi­nen potilashotellissa.

 13. Uber on tois­tai­sek­si toi­mi­nut kaik­kial­la maa­il­mas­sa vain kau­pun­geis­sa. En usko, että Suo­men takia Uber tekee täs­sä poik­keus­ta. Siis ei ole miten­kään mah­do­ton­ta, että täl­lai­nen koti­mai­nen Uber-kopio vie­lä nähdään.

  Olen kui­ten­kin hie­man skep­ti­nen sen suh­teen, kuin­ka hyvin haja-astusua­lueil­la “Uber” todel­li­suu­des­sa toi­mii. Täl­lai­nen blo­gis­sa esi­tet­ty ske­naa­rio on help­po kuvi­tel­la mie­les­sä, mut­ta voi olla että käy­tän­nös­sä kyy­tiä jou­tui­si odot­ta­maan hyvin vaih­te­le­van ajan ja jos­kus se jäi­si saa­mat­ta koko­naan, var­sin­kin bus­si/­ju­na-aika­tau­lu­jen mää­rää­mi­nä ruuh­ka­piik­kei­nä. Auto­maat­ti­nen hin­nan­muo­dos­tus oli­si myös pie­nil­lä mark­ki­noil­la mel­ko herk­kä ali/ylihinnoittelemaan.

  Jos Uber tähän kui­ten­kin meni­si, niin kil­pai­le­mi­nen voi­si olla vai­ke­aa. Ube­ril­la työs­ken­te­lee pikai­sen googlet­te­lun perus­teel­la aina­kin yli 1000 ohjel­mis­toin­si­nöö­riä, vaik­ka näis­tä ole­tet­ta­vas­ti osa itsea­ja­vien auto­jen paris­sa. Yksin­ker­tai­sil­ta vai­kut­ta­vat sovel­luk­set eivät vält­tä­mät­tä ole yksin­ker­tai­sia, var­sin­kaan ensim­mäi­sen ver­sion jäl­keen. Jos täl­lai­sen appin mark­ki­na-alue on Suo­mi, niin kovin mon­taa kehit­tä­jää ei ole talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää sii­hen laittaa.

 14. tcrown: Jos ainoa jär­jes­tel­mä, jon­ka kaut­ta voin vara­ta hotel­le­ja tuk­hol­mas­sa on http://www.hotelbookingcoop.com, niin mik­si ihmees­sä tuon pitäi­si mark­ki­noin­tiin käyt­tää juu­ri­kaan rahaa? Mik­si muut varaus/markkinointijärjestelmät mak­sai­si­vat pen­nin jeniä hakusa­nas­ta “hotel stock­holm”, jos niil­lä ei ole yhtä­kään hotel­lia välitettävänä?

  Voi­sin aja­tel­la, että täs­sä ongel­ma­na on sama, mikä tuol­lai­sis­sa kar­tel­leis­sa aina, eli jos kaik­ki muut hotel­lit mene­vät tuon alle, mut­ta sit­ten joku lip­suu kuris­ta ja antaa­kin huo­nei­taan varat­ta­vak­si booking.com:in, tri­va­gon, jne. kaut­ta, niin se saa sit­ten kah­mit­tua itsel­leen ison jou­kon ulko­maa­lai­sia mat­kus­ta­jia, jot­ka nyt vaan halua­vat käyt­tää sivua, jon­ka tun­te­vat, sen sijaan, että meni­si­vät juu­ri Tuk­hol­man koh­dal­la sil­le yhdel­le sivul­le, jos­ta Tuk­hol­man hotel­leis­ta val­tao­sa löytyy. 

  Tuon kar­tel­lin kier­tä­mi­ses­tä kysei­nen hotel­li hyö­tyi­si pal­jon enem­män kuin menet­tää nii­nä isom­pi­na pro­sent­tei­na komis­sioi­ta. Kyse on siis van­gin dilem­mas­ta, jos­sa kaik­kien kyl­lä tosi­aan kan­nat­tai­si toi­mia yhteis­voi­min, mut­ta samal­la kaik­kien kan­nat­taa pet­tää muut.

  1. Voi­han hotel­li olla sekä näi­den välis­tä­ve­tä­jien että kan­sal­li­ses­sa pal­ve­lus­sa. Aina­kin Viros­sa voi­vat. Jokin oikeus­is­tuin on toden­nut, ettei­vät nämä bookin.comit saa lait­taa pal­ve­lun ehdok­si sitä, että hor­tel­li antaa huo­neen suo­raan ostet­tu­na hal­vem­mal­la — mihin niil­lä on suu­ri hou­ku­tus, kos­ka tuo väli­tys­pal­ve­lu vie hel­pos­ti 20 % pal­ve­lun hin­nas­ta. Täy­tyy toi­voa, että kil­pai­lu vie tämän välis­tä­ved­fon aika­naan pie­nem­mäk­si, kos­ka nyt rahat eivät mene resurs­sien suhteessa. 

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kun haluat­te vara­ta hotel­lin Hämeen­lin­nas­ta, vie­lä pari vuot­ta sit­ten oli mah­dol­lis­ta googlet­taa “Hotel­li, Hämeen­lin­na” ja pääs­tä suo­raan hotel­lien sivuil­le, jos­ta saat­toii teh­dä varauksen. 

  Google näyt­tää eri käyt­tä­jil­le eri asioi­ta. Minul­le tulee tuol­la samal­la haul­la suo­raan aulan­gon omat sivut ja siel­tä varaus sujuu kenen­kään estä­mät­tä tai pii­lot­ta­mat­ta. Myös kes­kus­tan cumu­lus ja vaa­ku­na oli­si näky­vis­sä hakutuloksissa.

  Kyl­lä suo­ma­lai­sil­la ket­juil­la on omat varaus­pal­ve­lut. Ihmi­set vaan yleen­sä tart­tu­vat ensim­mäi­seen näke­mään­sä mai­nok­seen ja sii­tä näkyvv­des­tä hotel­lien kan­nat­taa maksaa.

 16. Sitä­pait­si, mik­si glo­ba­li­soi­tu­nees­sa eri­kois­tu­neen osaa­mi­sen Suo­mes­sa pitäi­si ryh­tyä luo­maan uudel­leen regio­naa­li­ses­ti rajat­tu­ja jär­jes­tel­miä joi­ta saa integroi­rui­na val­miik­si maailmalta? 

  Eikö tääl­lä­kin ole pidet­ty tavoit­tee­na että osaa­jat kes­kit­ty­vät eri­tyis­ky­kyi­hin­sä joi­ta vaik­ka aulan­gol­la on sijain­ti ja palvelut. 

  Jär­jes­tel­mä­pal­ve­lut, käyt­tö­ko­ke­mus­suun­nit­te­lun, koo­daa­mi­sen, yllä­pi­don ja mark­ki­noin­nin voi ostaa ulkoa nii­den alo­jen asiantuntijoilta. 

  Vai oli­ko tar­koi­tus raken­taa väliin jul­ki­sin varoin joku “e‑hanke”, jon­ka puit­teis­sa maa­kun­ta­joh­ta­jat ja pai­kal­lis­po­lii­ti­kot pää­se­vät pala­ve­rei­hin tutus­tu­maan nii­hin hotellipalveluihin?

 17. Ei se maa­jus­si kyl­lä miten­kään sääl­lis­tä tun­ti­palk­kaa saa, jos läh­tee hake­maan var­ta vas­ten kau­pun­gis­ta mök­ki­läi­siä puo­lel­la tak­sin hin­nas­ta, jou­tuen vie­lä usein jon­kun aikaa odot­te­le­maan sovit­tua kyy­ti­läis­tä ase­mal­la. Tosin jos kyy­ti on sovit­tu ajois­sa ja maa­jus­si saa samal­le reis­sul­le yhdis­tet­tyä muu­ten­kin vält­tä­mät­tö­miä asioin­te­jaan, niin kuvio muut­tuu täysin.
  Ube­rin ja muun uuden tek­no­lo­gian suu­rin anti onkin sivu­toi­mi­tak­sien työl­lis­tä­mi­ses­sä. Työ­mat­ka­lai­set­kin voi­vat ottaa kyy­ti­läi­siä suju­vas­ti samaan suun­taan tai lät­käi­sä voi pojan tree­nien aika­na käy­dä odot­te­lun sijaan heit­tä­mäs­sä kei­kan tai pari.
  Mut­ta var­si­nai­sil­le täy­siai­kai­sil­le ammat­ti­lai­sil­le on muu­tos­ten vai­kea näh­dä tuo­van mitään kovin posi­tii­vis­ta. Osa-aika­kus­kit ja madal­tu­neen alal­le­tu­lo­kyn­nyk­sen tuo­mat uudet kus­kit ja yrit­tä­jät syö­vät samaa kak­kua. Haa­veet jopa kak­si ker­taa tehok­kaam­mas­ta ajan­käy­tös­tä voi kyl­lä aina­kin Hel­sin­gis­sä unoh­taa. Kor­kein­taan hin­taa pol­ke­mal­la voi­daan vähän kas­vat­taa tehok­kuut­ta, jos siis auto­mää­rä pysyi­si vakio­na (ei pysy, vaan kas­vaa), mut­ta jo nykyi­sil­lä tak­soil­la päi­vä­ai­kaan kes­kus­tas­sa tak­sin aja­mi­nen asia­kas­ruuh­kas­sa antaa vain nipin­na­pin sääl­li­sen tun­ti­pal­kan. Siis vaik­ka aina edel­li­sen asiak­kaan pois­tut­tua tuli­si uusi tilaus parin kort­te­lin säteel­lä, niin sil­ti kus­kin palk­ka ei nouse kum­moi­sek­si hitaan lii­ken­teen vuok­si. Yöai­kaan kun ei ole valo­ja eikö auto­ruuh­kia, pys­tyy vas­taa­vas­sa har­vi­nai­ses­sa tilan­tees­sa sen­tään tie­naa­maan. Uber ei käsit­tääk­se­ni miten­kään voi enää tehos­taa ajan­käyt­töä ver­rat­tu­na noi­hin tilanteisiin.

  Ammat­ti­lai­sil­le sovel­luk­set voi­si­vat tuo­da iloa sii­nä har­vi­nai­ses­sa tilan­tees­sa, että Hel­sin­gin tak­si on vapau­tu­nut Hämeen­lin­nas­sa, jol­loin täl­lai­nen auto voi­si tar­jo­ta hämeen­lin­na­lai­sil­le junaa­kin hal­vem­pia kyy­te­jä takai­sin Hel­sin­kiin, kun­han vaan kysyn­tä ja tar­jon­ta koh­tai­si­vat. Itse ajaes­sa­ni yri­tin jopa käy­dä ase­mil­la kui­kui­le­mas­sa mat­ka­lai­sia Hel­sin­kiin, mut­ta hie­man han­ka­laa­han se oli..

 18. voi­si­ko­han sen ube­rin saa­da laa­jen­ta­maan myös vene­tak­si­pal­ve­lui­hin. Täl­löin saa­ris­tos­sa voi­si boo­ka­ta veneen kun menee tutun sau­nal­le tai voi­si jät­tää oman paa­tin vapaam­min ankkuriin/ lai­tu­riin ja käväis­tä kotona.

  1. Täl­lai­nen vene3iden Airbnb on kehit­teil­lä Hel­sin­gin seu­dul­la, ihan koti­mai­sin voi­min. Sil­lä voi vuo­kra­ta veneen vii­kok­si, mut­ta ymmär­tääk­se­ni tuol­lais­ta kul­je­tus­pal­ve­lua­kin kehitellään.

 19. Jot­ta täl­lai­nen sys­tee­mi toi­mi­si, tar­vi­taan sii­hen tar­peek­si auto­ja ja asiak­kai­ta. Jos toi­sia on lii­an vähän, lop­pu­vat nopeas­ti toi­set­kin. Ube­rin etu on tun­net­tu bran­di, jon­ka ansios­ta myös ulko­maa­lai­set mat­kai­li­jat tilaa­vat kyy­din hel­pom­min sitä kaut­ta kuin jos­tain heil­le tun­te­mat­to­mas­ta suo­ma­lai­ses­ta palvelusta.

  Sinän­sä minus­ta nykyi­ses­sä suo­ma­lai­ses­sa tak­si­jär­jes­tel­mäs­sä suu­rin ongel­ma on se, että kos­kaan ei voi tie­tää var­mas­ti etu­kä­teen, saa­ko tak­sin halua­ma­naan aika­na. Jos pitää olla mää­rät­ty­nä aika­na mää­rä­tys­sä pai­kas­sa ja myö­häs­ty­mi­nen on kata­stro­fi, kan­nat­taa ennem­min men­nä bus­sil­la, kos­ka se tulee koke­muk­se­ni mukaan yli 99,9 %:n var­muu­del­la, kun taas toden­nä­köi­syys sii­hen, että tilauk­see­ni ei löy­dy vas­taa­not­ta­jak­si yhtään tak­sia seu­raa­van puo­len tun­nin sisäl­lä, on ihan mer­kit­tä­vä. Enkä nyt puhu mis­tään syr­jä­seu­dus­ta tai vii­kon­lop­pu­yös­tä, vaan tilan­tees­ta taval­li­se­na arki-ilta­na klo 17–20 välil­lä Ete­lä-Espoos­sa. Tak­sin ennak­ko­ti­laus ei ole mikään rat­kai­su tähän, sil­lä se ei takaa tak­sin saa­mis­ta. Ennak­ko­ti­laus tar­koit­taa vain sitä, että tilaus lähe­te­tään muu­ta­ma minuut­ti ennen tilat­tua aikaa vapaal­le tak­sil­le — jos sel­lai­nen sat­tuu ole­maan jos­sain lähistöllä.

 20. Kyl­lä Suo­mi osaa: ”
  Ehdo­tuk­ses­sa ravin­to­loi­den olisi
  ilmoi­tet­ta­va kulut­ta­jil­le tuo­reen lihan
  ja kalan sekä kala­ja­los­tei­den alkuperä
  kirjallisesti”

  Sii­nä sitä oikein tuot­ta­vaa työ­tä taas saa­daan kun tulos­te­taan joka päi­vä ruo­ka­lis­tal­le mis­tä on mikä­kin kalan- ja lihan­pa­la peräisin.

 21. Kyse ei var­maan ole sii­tä ettei­kö osat­tai­si, vaan näis­sä lii­ke­ta­lou­del­li­sen poh­jan luo­mi­nen on aina se todel­li­nen ongelma.

  Tar­vit­tai­siin riit­tä­vän iso kes­kit­ty­nyt väes­tö­poh­ja, jot­ta löy­tyi­si riit­tä­väs­ti jou­ti­lai­ta nuo­ria mie­hiä, joil­la ei ole parem­paa­kaan teke­mis­tä kuin ruve­ta “Uber ‑kus­kik­si”.

  Ja toi­ses­sa pääs­sä vaa­ka­kup­pia pitää olla nii­tä poten­ti­aa­li­sia asiak­kail­la, joil­la ei ehkä itsel­lä ole autoa ollenkaan. 

  Eli met­ro­po­li.

  Maa­seu­dul­la auton omis­ta­mi­nen on aika yleis­tä, nyky­ään mel­ko hyviä käy­tet­ty­jä auto­ja saa niin edul­li­ses­ti, että jois­sain talois­sa näyt­tää ole­van enem­män auto­ja kuin ihmi­siä. Kyy­tiä ei juu­ri tar­vit­se kysel­lä. Tai jos tar­vi­see niin monel­le on var­maan hel­pom­pi on soit­taa naa­pu­ril­le että sais­ko kyy­tiä, kuin ruve­ta käyt­tä­mään jotain “app­sia”.

 22. Kyl­lä pirs­sien kysyn­tä nousee hui­mas­ti, jos hin­ta puto­aa puo­leen. Sii­nä samal­la sit­ten nousee täy­siai­kais­ten yrit­tä­jien­kin käyt­tö­as­teet. Muis­ta­kaa­pa mitä onni­bus teki lin­ja-autoil­le ja junil­le. Vali­tet­ta­vas­ti Pos­ti ei ole vie­lä tätä huo­man­nut, vaan jat­kaa enti­sel­lä lin­jal­la itsen­sä näivettämistä.

 23. TimoT:
  Kyl­lä pirs­sien kysyn­tä nousee hui­mas­ti, jos hin­ta puto­aa puo­leen. Sii­nä samal­la sit­ten nousee täy­siai­kais­ten yrit­tä­jien­kin käyt­tö­as­teet. Muis­ta­kaa­pa mitä onni­bus teki lin­ja-autoil­le ja junil­le. Vali­tet­ta­vas­ti Pos­ti ei ole vie­lä tätä huo­man­nut, vaan jat­kaa enti­sel­lä lin­jal­la itsen­sä näivettämistä.

  Jos hin­ta las­kee puo­leen, niin palk­ka jää mität­tö­mäk­si, vaik­ka oli­si koko ajan asia­kas kyy­dis­sä. Sil­loin taas Kelan lei­pä alkaa hou­kut­ta­maan. Hin­nat eivät siis voi las­kea puo­leen, aina­kaan lail­li­sien, Kela-oikeu­tet­tu­jen, työk­seen aja­vien ja veron­sa mak­sa­vien toimesta.
  Koko ajan kyy­tiä ei mones­sa­kaan tapauk­ses­sa vaan voi olla, sil­lä esi­mer­kik­si kes­kus­tan baa­rien sul­keu­tues­sa ei toi­seen suun­taan ole meni­jöi­tä edes ilmaiseksi.
  Vaik­ka kyl­lä var­mas­ti jon­ki­nas­tei­nen tehos­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta, var­sin­kin kau­pun­kien välil­lä, ei ehkä niin­kään kau­pun­kien sisäi­ses­ti. Kak­sin­ker­tai­nen kyy­ti­mää­rä kui­ten­kin on utopiaa.

  Kepal­le: ennak­ko­ti­lauk­ses­ta jou­tuu mak­sa­maan enem­män ja tuo raha menee tak­saan eli suo­raan pro­vi­sio­pal­ka­tun kus­kin tai isän­nän palk­kaan. Enna­kot ovat siis lähes aina halu­tuim­pia keik­ko­ja ja sik­si nii­hin saa auton par­hai­ten. Tosin pahim­piin ruuh­ka-aikoi­hin ennak­ko­li­sä ei pal­jon pai­na, kun kus­ki ennak­koa odot­taes­saan ehtii jo ajaa mit­ta­ri pääl­lä ennak­ko­li­sän ver­ran mittariin.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kun haluat­te vara­ta hotel­lin Hämeen­lin­nas­ta, vie­lä pari vuot­ta sit­ten oli mah­dol­lis­ta googlet­taa “Hotel­li, Hämeen­lin­na” ja pääs­tä suo­raan hotel­lien sivuil­le, jos­ta saat­toii teh­dä varauksen.

  Kan­nat­taa mie­luum­min men­nä google maps:iin ja kir­joit­taa “hotels in hämeen­lin­na” — niin näyt­tää hotel­lit kar­tal­la ja siel­ty löy­tyy sit­ten samal­la lin­kit hotel­lien koti­si­vui­hin (toki myös lin­kit eri­näis­ten hotel­li­vä­li­tys­si­vu­jen lin­kit kans­sa ja nii­den ilmoit­ta­mat hinnat).

 25. Ube­rin kal­tai­nen jär­jes­tel­mä on Suo­mes­sa ollut lai­ton. Sit­ten keh­taa poli­maat­ti vie­lä ihme­tel­lä mik­sei täm­möis­tä kek­sit­ty itse. 

  Jos haluat­te inno­vaa­tio­teol­li­suut­ta niin pur­ka­kaa sää­te­lyä. Vali­tet­ta­vas­ti se näyt­tää täs­sä maas­sa ole­van lii­an kova pala.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täl­lai­nen vene3iden Airbnb on kehit­teil­lä Hel­sin­gin seu­dul­la, ihan koti­mai­sin voi­min. Sil­lä voi vuo­kra­ta veneen vii­kok­si, mut­ta ymmär­tääk­se­ni tuol­lais­ta kul­je­tus­pal­ve­lua­kin kehitellään.

  Mei­dän pur­je­ve­ne on ollut aikoi­naan vuo­kral­la. Amma­til­li­seen käyt­töön lai­te­tul­la purk­ka­ril­la ei voi miten­kään pääs­tä tilil­le. Viran­omais­ra­si­tuk­set ovat val­tai­sat ja esim. pelas­tus­lau­tat ovat kal­lii­ta. Jos venei­den airbnb tulee, niin sen on olta­va uber-laiton.

 27. On rasis­tis­ta sanoa että joku pal­ve­lu on huo­nom­pi kos­ka teki­jä on ulko­maa­lai­nen eikä suo­ma­lai­nen. Ei näin.

 28. Jos­sain vai­hees­sa yhdes­sä koti­mai­ses­sa hotel­li­ket­jus­sa sanot­tiin tois­tu­vas­ti tis­kil­lä, että varaa suo­raan mei­dän sivuil­ta, niin saat hal­vem­mal­la. Tämän olen kuul­lut Hel­sin­gis­sä­kin kah­des­ti. Ja joka ker­ta olen ver­ran­nut myös hin­taa hei­dän omil­la sivuil­laan. Booking.com on ollut hal­vem­pi. Olen myös soit­ta­nut suo­ma­lai­seen hotel­liin sii­tä, että booking.com myy tei­dän huo­nei­ta hal­vem­mal­la mitä te itse, vaik­ka olet­te sano­neet myy­vän­ne aina hal­vem­mal­la. Tis­kil­le soit­ta­mal­la tilan­ne ei muut­tu­nut ja edel­leen varaus meni booking.comin kautta.

  Samoin ensi vii­kon­lo­puk­si olen juu­ri varaa­mas­sa hotel­lia. Booking.com 79 euroa ja hotel­li­ket­jun omat sivut 108 euroa. Jos jenk­ki­poi­ka ottaa tuos­ta noin 20%, niin hotel­li myy siis väli­tet­tä­väk­si huo­neen noin kuu­del­la kym­pil­lä ja suo­raan ilman väli­kä­siä hin­ta on 108 euroa. 

  Eli ne tyh­jät puheet on vain tyh­jää puhetta.

 29. Ube­rin kans­sa on vai­kea kil­pail­la, ei sen hin­ta suot­ta ole jotain 70 mil­jar­dia. Vähi­tel­len kai kui­ten­kin bis­nek­sen kie­mu­rat oike­ne­vat ja arki­päi­väis­ty­vät, jol­loin tilal­le toi­vot­ta­vas­ti tulee avoi­men koo­din järjestelmä.

  Val­tion roo­li voi­si täl­lai­sis­sa asiois­sa olla jon­kin­lai­nen avoi­men koo­din mah­dol­lis­ta­ja ja kirit­tä­jä. Mut­ta niin­hän ei tule tapah­tu­maan jo sik­si, että poten­ti­aa­li­set lail­li­set ongel­ma­ta ja etu­ryh­mä­ris­ti­rii­dat ovat poten­ti­aa­li­ses­ti katastrofaalisia. 

  Joten toi­vo­taan, että vaik­ka joku yli­opis­to tai star­tup­pi tekee alus­tan. Siel­lä sit­ten voi­si vähi­tel­len kehit­tyä uusien bis­nek­sien idut esi­mer­kik­si juu­ri tak­si­toi­min­nan osalta. 

  Tai, no, onhan noi­ta jo taval­laan ole­mas­sa maa­il­mal­la. Mut­ta täs­sä ideas­sa alus­ta oli­si spe­si­fi­ses­ti suun­ni­tel­tu luo­maan eri­tyi­ses­ti raja­pin­tas­tan­dar­de­ja sel­lai­siin asioi­hin, jois­sa nyt bis­nes on isoil­la, usein ulko­mai­sil­la toi­mi­joil­la. Joku Soten tie­to­kan­nan raja­pin­ta voi­si olla jonai­na päi­vä­nä olla siten ilmai­nen tai aina­kin hal­pa Linuxin tapaan..

 30. Kepa:

  JoTak­sin ennak­ko­ti­laus ei ole mikään rat­kai­su tähän, sil­lä se ei takaa tak­sin saa­mis­ta. Ennak­ko­ti­laus tar­koit­taa vain sitä, että tilaus lähe­te­tään muu­ta­ma minuut­ti ennen tilat­tua aikaa vapaal­le tak­sil­le – jos sel­lai­nen sat­tuu ole­maan jos­sain lähistöllä.

  Tämä menee vähän off-topic, mut­ta ube­rin ja Tak­si Hel­sin­gin sovel­lus­ten vah­vuus on sii­nä, että kyy­din­tar­vit­si­jal­la on koko ajan tie­to varauk­sen edis­ty­mi­ses­tä ja samoin välit­tö­mäs­ti tie­to kun kyy­ti on hyväk­syt­ty ja auto matkalla.

  Ennak­ko­ti­lauk­sen teke­mi­ses­sä tak­si­kes­kuk­sen kaut­ta ei tosi­aan ole mitään jär­keä, enkä ihan ymmär­rä, mik­si kukaan moi­si har­ras­taa. Jos halu­aa var­mis­taa tak­sin han­ka­laan ajan­koh­taan, pitää tilaus teh­dä käy­tän­nös­sä suo­raan tak­siy­rit­tä­jäl­le / ‑yri­tyk­sel­tä.

 31. Pos­tin suh­teen kenk­ku­mai­nen ongel­ma on se, että ongel­ma on maan sisäi­nen tai maas­ta ulos, ei maa­han sisälle.

  Itse olen nyt pidem­män aikaa tilan­nut pää­osan ruo­as­ta netis­tä. Yksin asu­va sta­di­lai­nen, joka syö kak­si ker­taa päi­väs­sä ulko­na ei var­maan tajua mitä tar­kot­taa 150 euron vii­kon­lop­puos­tos­reis­su pris­mas­sa. Osmo voi­si jos­kus koe­pon­nis­taa per­heel­li­sen kaup­pa­la­pun ja miet­tiä sit­ten esim. jul­kis­ta lii­ken­net­tä uudes­taan, kun ostok­set saat­ta­vat pai­naa esim. 40 kiloa.

  Vii­mei­sen vuo­den aika­na olen tilan­nut netis­tä suu­rim­man osan säi­lyk­keis­tä ja ruo­an kui­va­tar­vik­keis­ta. Sekä wc ja talous­pa­pe­rit, saip­puat, sham­poot, ham­mas­har­jat, tah­nat, makei­set, lei­von­nai­set ym. ym. Myös alko­ho­lin sen jäl­keen, kun hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä luki, että alko­ho­lin net­ti­ti­laa­mi­ses­ta ollaan teke­mäs­sä lai­ton­ta. (täs­tä vedin joh­to­pää­tök­sen, että se oli­si nyt lail­lis­ta, vaik­ka kysy­myk­ses­tä ei tai­da olla yksi­mie­li­syyt­tä. Hyvin tulee kui­ten­kin eikä perään ole soi­tel­tu) Kes­ki­mää­rin paket­ti on var­maan pai­na­nut 25–50 kg ker­ral­laan. Suo­ma­lai­set eivät pys­ty kil­pai­le­maan ja tämän veik­kaan joh­tu­van toi­mi­tus­ku­luis­ta. Hin­ta­ta­so on toi­mi­tet­tu­na suun­nil­leen suo­men luok­kaa, mut­ta ei tar­vit­se olla siel­lä kaupassa.

  Jos minul­la oli­si Pris­ma, niin kiel­täi­sin ihmi­siä tule­mas­ta sin­ne. Se oli­si pelk­kää varas­toa, jon­ka logis­tiik­kaa hiot­tai­siin. Paket­ti­au­to­maa­tin taval­la asia­kas voi­si tul­la pai­kal­le ja ava­ta mak­sa­man­sa laa­ti­kon, jos­sa oli­si pakat­tu­na tila­tut tuot­teet sovit­tuun aikaan. Ostok­set klik­kail­tai­siin vir­tu­aa­lipris­mas­ta, mak­set­tai­siin ja lai­tet­tai­siin noin nou­toai­ka. Kau­pan sisäi­nen logis­tiik­ka oli­si hal­vem­paa ja parem­paa. Aivan var­mas­ti kau­pan kulut oli­si­vat pie­nem­mät ja voi­tai­siin alkuun vaik­ka mark­ki­noi­da tätä Pris­ma ‑10% hin­noil­la. Ja kun tulet koo­dil­la nou­ta­maa, niin siel­tä vaan pomp­pai­si se sinun ostos­laa­tik­ko, kär­ry, muo­vi­kas­si tai paket­ti esiin ilman tun­nin kier­te­lyä kau­pas­sa ja puo­len­tun­nin jonottamista.

  Mak­sai­sin 15 euroa ker­ta ext­raa tuol­lai­ses­ta pal­ve­lus­ta. Kaup­pa var­maan voi­si mak­saa minul­le 15 euroa sii­tä, että valit­si­sin tuol­lai­sen pal­ve­lun, joka on hal­vem­pi toteut­taa. Veik­kaan, että hyvin­voin­ti­hyö­ty / kaup­pa­reis­su oli­si 30 euroa per laaki.

  Saa suo­rit­taa.

  1. Mei­dän aika­naan vii­si­hen­ki­nen per­he kyl­lä osti pal­jon ruo­kaa, mut­ta ei kos­kaan 40 kiloa ker­ral­laan. Mut­ta emme käy­neet­kään Pris­mas­sa ja sik­si ruo­kaos­tok­sia teh­tiin yleen­sä joka päivä.

 32. ‪Vero­pa­ra­tii­siyh­tiö Ube­rin hin­ta sisäl­tää alv:n ja muut laki­sää­tei­set mak­sut? Uber kul­jet­ta­jat myös mak­sa­vat ansiois­ta verot, yms. Ruot­sis­sa 1300 2 % mak­soi. Tämä on kes­tä­vää kehi­tys­tä Osmo ? #har­maa­ta­lous‬

  Uber toi­mii vain kas­vu­kes­kuk­sis­sa. Se ei toi­mi syr­jä­seu­duil­la. Kermankuorintaa.

  Tak­si on Suo­mes­sa kal­lis. Mikä tääl­lä ei ole kal­lis­ta? Kos­ka pitää mak­saa se auto. Auto tekee lop­pusum­maan n. 0,50 eur lisää. Laki­sää­tei­set mak­sut pois­ta­mal­la tak­sa putoai­si 40–45 %. Oltai­siin har­maa talous Uber hin­nois­sa.. sat­tu­maa ilmeisesti.

 33. ‪Tulen junal­la. Vii­mei­nen mat­ka on 15 km. Jou­lu­yö. Ainoa mah­dol­li­suus on hin­ta­va­pau­tet­tu tak­si. Mui­ta­kin asiak­kai­ta. Kysyn­tää enem­män kuin tar­jon­taa. Kuin­ka pal­jon mak­saa kyy­ti? Saman­ver­ran kuin nyt? 50 % vähem­män? Vai 50–150 % enem­män? Perus markkinataloutta.

  Vai odot­te­len­ko ensin, että lähin naa­pu­ri kyt­kee puhe­li­men pääl­le, niin ja tämä lähin naa­pu­ri joka asuu tääl­lä syr­jä­seu­dul­la 15 km pääs­sä. Mat­kaa siis tulee­kin 30 km.

 34. TimoT:
  Kyl­lä pirs­sien kysyn­tä nousee hui­mas­ti, jos hin­ta puto­aa puo­leen. Sii­nä samal­la sit­ten nousee täy­siai­kais­ten yrit­tä­jien­kin käyt­tö­as­teet. Muis­ta­kaa­pa mitä onni­bus teki lin­ja-autoil­le ja junil­le. Vali­tet­ta­vas­ti Pos­ti ei ole vie­lä tätä huo­man­nut, vaan jat­kaa enti­sel­lä lin­jal­la itsen­sä näivettämistä.

  Olen vähän skep­ti­nen. Ensin­nä­kin se, että nousee­ko kysyn­tä edes puo­lel­la hin­nal­la. Täl­lä het­kel­lä yti­men sisäi­nen tak­sia­jo mak­saa pyö­reäs­ti sen n. 10 euroa. Siis aloi­tus­mak­su ja pari kilo­met­riä mat­kaa. 10 euroa ei ole niin pal­jon, että sen mak­sa­mi­nen oli­si mah­dot­to­muus. Ja toi­saal­ta 5 euroa ei ole niin vähän, että ne ihmi­set, jot­ka nyt hyp­pää­vät spo­raan ja käve­le­vät pari kort­te­lia, siir­tyi­si­vät aje­le­maan tak­sil­la. Pidem­mät mat­kat taas ovat lii­an kal­lii­ta puo­lel­la hin­nal­la­kin. Ei sik­si, että hin­ta oli­si abso­luut­ti­ses­ti kal­lis vaan kos­ka se on suh­teel­li­ses­ti kal­lis. Tak­sil­la aje­taan vain erityistapauksissa.

  Ja sit­ten toi­nen asia on se, että tak­si ei voi ajaa kuin yhden kei­kan ker­ral­laan. Eikä keik­ko­ja voi ajaa varas­toon. Mah­dol­li­nen kysyn­nän lisään­ty­mi­nen toki läm­mit­täi­si hil­jai­si­na aikoi­na eli esim. arkiöi­nä, mut­ta käy­tän­nös­sä kysyn­nän lisään­ty­mi­nen koh­dis­tui­si enim­mäk­seen ruuh­ka-aikoi­hin. Ei kukaan läh­de huvik­seen aje­le­maan pirs­sil­lä kes­ken työ­päi­vän tai ilta­uu­tis­ten aikaan vain kos­ka se on hal­paa. Siis ne uudet asiak­kaat ilmaan­tui­si­vat nii­hin het­kiin, jol­loin pirs­seil­lä on muu­ten­kin keik­ka käynnissä. 

  Aamul­la len­to­ken­täl­le aja­vaa kul­jet­ta­jaa ei läm­mi­tä yhtään, että samaan aikaan on mon­ta muu­ta­kin bis­nes­mat­kus­ta­jaa menos­sa ken­täl­le. Kun sin­ne ken­täl­le pitäi­si pääs­tä sii­hen aikaan kun bis­nes­mat­kus­ta­jat ovat jo konees­sa tai kokous­ta­vat siel­lä min­ne oli­vat menos­sa­kin. Tai mie­luum­min pitäi­si saa­da ihmi­siä kul­ke­maan lau­an­taiöi­sin lähiöis­tä kes­kus­taan, mut­ta edes puo­leen hin­taan ihmi­set eivät halua mat­kus­taa kuin kes­kus­tas­ta lähiöihin.

  1. Olen vähän skep­ti­nen. Ensin­nä­kin se, että nousee­ko kysyn­tä edes puo­lel­la hinnalla.

   Kysyn­tä­teo­rias­ta tie­däm­me, että hyö­dyk­kei­den hin­ta­jous­tot ovat kes­ki­mää­rin ‑1. Tämä tar­koit­taa, että vii­den pro­sen­tin hin­nan alen­tu­mi­nen lisää kysyn­tää vii­si pro­sent­tia. Jot­kut tuot­teet ovat tätä jäy­kem­piä ja toi­set jous­ta­vam­pia, mut­ta kes­kiar­von on (ident­ti­ses­ti) ‑1. On vai­kea kuvi­tel­la, mik­si tak­si­mat­kat oli­si jäy­kem­pää kuin hyö­dyk­keet kes­ki­mää­rin. Pikem­min­kin olet­tai­si, että joustavampaa.

 35. ”Tak­si­mat­kan hin­ta tulee las­ke­maan aivan olen­nai­ses­ti, ehkä noin puoleen”
  Kysym­pä vaan että mis­sä tak­si­lii­ken­teen­sä libe­ra­li­soi­nees­sa maas­sa näin on tapahtunut?
  Luu­li­si tuon tasoi­sen polii­kon tutus­tu­neen parem­min aihee­seen, vai­ko alkaa­ko ikä olla esteenä?
  Eli ymmär­rys ei rii­tä enää reaa­li­maa­il­man ymmärtämiseen?

 36. ”Uber mul­lis­taa tak­sia­lan!” 2015 tap­pio­ta 2,5 mil­jar­dia $, 2016 tap­pio­ta 4 mrd. $, 2017 tap­pio­ta (arvio) 5 mrd. $.

  Mil­lä tavoin vero­pa­ra­tii­siyh­tiön toi­min­ta on mark­ki­naeh­tois­ta? Onko mm. hin­ta on sitä?

  1. Uber mul­lis­taa tak­sia­lan!” 2015 tap­pio­ta 2,5 mil­jar­dia $, 2016 tap­pio­ta 4 mrd. $, 2017 tap­pio­ta (arvio) 5 mrd. $.
   Mil­lä tavoin vero­pa­ra­tii­siyh­tiön toi­min­ta on mark­ki­naeh­tois­ta? Onko mm. hin­ta on sitä?

   Koe­ta nyt päät­tää, onko toi­min­ta tap­piol­lis­ta vai pii­lo­te­taan­ko voit­to veroparatiiseihin.

 37. Hut­sun­tut­su: Jos hin­ta las­kee puo­leen, niin palk­ka jää mität­tö­mäk­si, vaik­ka oli­si koko ajan asia­kas kyy­dis­sä. Sil­loin taas Kelan lei­pä alkaa hou­kut­ta­maan. Hin­nat eivät siis voi las­kea puo­leen, aina­kaan lail­li­sien, Kela-oikeu­tet­tu­jen, työk­seen aja­vien ja veron­sa mak­sa­vien toimesta.

  Point­ti Ube­ril­la onkin kai sii­nä, että hin­ta ei las­ke ruuh­ka-aikaan, mut­ta kyl­lä­kin sil­loin, kun kysyn­tää ei ole. Palk­kaa tulee pää­osin sii­tä ruuh­ka-aikaan ajos­ta ja sit­ten se hil­jai­sen ajan ajo on sii­hen pääl­le plus­saa. Ero kiin­teäs­ti hin­noi­tel­tuun tak­siin on juu­ri sii­nä, että hil­jai­si­na aikoi­na hin­ta saa las­kea ja siten kus­kit saa­vat edes jotain asiakkaita. 

  Sekä kyy­tiä tar­vit­se­vien että kus­kien kan­nal­ta on kaik­kein huo­noin tilan­ne se, että auto­ja sei­soo par­kis­sa, mut­ta nii­den ajoa ei kukaan halua, kos­ka se on niin kallista. 

  Uber-mal­li tar­jo­aa toi­min­nan tehos­tu­mis­ta kah­del­la tavoin. Ensin­nä­kin kus­kit voi­vat läh­teä mui­hin hom­miin sil­loin, kun näke­vät hin­to­jen las­ke­van alhai­sen kysyn­nän vuok­si lii­an alas. Toi­sek­si ne kus­kit, jot­ka sil­ti jää­vät aja­maan, saa­vat alen­tu­neen hin­nan tuot­ta­man lisä­ky­syn­nän vuok­si enem­män kyy­te­jä sen sijaan, että istui­si­vat autois­saan toimettomina.

 38. Vähem­män jul­ki­ses­ti ker­rot­tu asia on, että aika moni kehut­tu alous­ta poh­jau­tuu lii­ke­ta­lou­des­sa vain veroe­tuun tai sii­hen että sen mak­sa­mat­ta jää­mi­nen ei sel­viä verottajalle.
  Esim nämä Ruo­ka kotiin sys­tee­mit — alv-pree­mio 10% ravin­to­la­hin­taan, jota ei ker­ro­ta asiakkaalle.

  Onni­bus taas muut­tu bis­si­lii­ken­teen tava­ran­kul­je­tus­ver­kos­tos­ta mat­kus­ta­ja­kul­je­tus­ver­kos­tok­si, joka okin ihan eri business.

  1. Esim nämä Ruo­ka kotiin sys­tee­mit – alv-pree­mio 10% ravin­to­la­hin­taan, jota ei ker­ro­ta asiakkaalle.

   Yri­tät­kö vih­ja­ta, että kun­nial­li­set ravin­to­lat myy­vät tuot­tei­taan ohi kir­jan­pi­don sil­loin kun myy­vät nii­tä Wol­til­le. Aika kova väite.

 39. Peter: 10 euroa ei ole niin pal­jon, että sen mak­sa­mi­nen oli­si mah­dot­to­muus. Ja toi­saal­ta 5 euroa ei ole niin vähän, että ne ihmi­set, jot­ka nyt hyp­pää­vät spo­raan ja käve­le­vät pari kort­te­lia, siir­tyi­si­vät aje­le­maan taksilla. 

  En oikein tajua logiik­kaa­si. Toi­saal­ta 10 ei ole “mah­dot­to­muus”, mut­ta sit­ten 5 euroa onkin, jot­ta vaih­tai­si jul­ki­sen käy­tön tai käve­lyn taksiin. 

  Itse sanoi­sin, että se kipu­ra­ja voi hyvin­kin olla juu­ri tuos­sa kohti. 

  Peter: Tak­sil­la aje­taan vain erityistapauksissa.

  Niin, Suo­mes­sa, jos­sa se on kal­lis­ta. Jos hin­ta las­ki­si, niin eten­kin käyt­tö muul­loin, kuin sil­loin, kun se on ainoa vaih­toeh­to, voi­si hyvin­kin lisään­tyä reippaasti.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mei­dän aika­naan vii­si­hen­ki­nen per­he kyl­lä osti pal­jon ruo­kaa, mut­ta ei kos­kaan 40 kiloa ker­ral­laan. Mut­ta emme käy­neet­kään Pris­mas­sa ja sik­si ruo­kaos­tok­sia teh­tiin yleen­sä joka päivä.

  Vii­del­le henkilölle:

  2 dl jugurt­tia päi­väs­sä = 7 kg
  6 dl mai­toa päi­väs­sä = 21 kg
  200 g hedel­miä päi­väs­sä = 7kg
  Kas­vik­set ja juu­rek­set on vähin­tään 10 kg

  Veik­kai­sin, että tuos­sa on nel­jä pai­na­vin­ta artik­ke­lia, jot­ka tois­tu­vat jokai­ses­sa kaup­pa­la­pus­sa joka iki­nen viik­ko. Pai­no 45 kg. Pai­non suh­teen tois­ta moko­maa ei kyl­lä tule, sil­lä tuos­sa on pai­na­vim­pia asioi­ta. Tila­vuu­del­taan tuo on ehkä nel­jän­nes ostok­sis­ta. Euro­ja tuos­sa on jotain nel­jä­kymp­piä ja jos vii­kon ostok­set on 150, niin vajaa kol­man­nes tuo on euroista.

  1. Ft, Pak­ko­ko on käy­dä kau­pas­sa vain ker­ran vii­kos­sa. Kun­nol­li­ses­sa kau­pun­gis­sa kaup­paan men­nään kävel­len ja se on niin vai­va­ton­ta, että kau­pas­sa käy­dään päi­vit­täin. Muu­ten­han syö­dään van­haa lei­pää ja nahis­tu­nut­ta salaattia.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kysyn­tä­teo­rias­ta tie­däm­me, että hyö­dyk­kei­den hin­ta­jous­tot ovat kes­ki­mää­rin ‑1. Tämä tar­koit­taa, että vii­den pro­sen­tin hin­nan alen­tu­mi­nen lisää kysyn­tää vii­si pro­sent­tia. Jot­kut tuot­teet ovat tätä jäy­kem­piä ja toi­set jous­ta­vam­pia, mut­ta kes­kiar­von on (ident­ti­ses­ti) ‑1. On vai­kea kuvi­tel­la, mik­si tak­si­mat­kat oli­si jäy­kem­pää kuin hyö­dyk­keet kes­ki­mää­rin. Pikem­min­kin olet­tai­si, että joustavampaa.

  Tuon mukaan puo­lel­la hin­nal­la aja­mi­nen toi­si ymmär­tääk­se­ni +50% lisää myyn­tiä, ylem­pä­nä lupail­tiin mie­les­tä­ni kaksinkertaista.
  Se myyn­ti taas ei koh­dis­tu samal­le auto­mää­räl­le eli auto / kul­jet­ta­ja­koh­tai­ses­ti myyn­ti ei kas­vai­si +50%, vaan koko alal­la, jon­ka tar­jon­ta eli auto­mää­rä kasvaa.
  Ja kun suu­ri osa kuluis­ta on muut­tu­via, niin puo­lel­la hin­taa voi­si kat­teet jää­dä saa­mat­ta kokonaan.

  Tak­sis­sa hin­ta­jous­to saat­taa poi­ke­ta kes­ki­mää­räi­ses­tä juu­ri jul­ki­sen äärim­mäi­sen hal­puu­den vuok­si tai kos­ka osa ajois­ta aje­taan tak­sil­la hin­nas­ta riip­pu­mat­ta, veron­mak­sa­jien kus­tan­ta­mien kou­lu­lais­ten ja sai­rai­den tai rik­kaak­si itsen­sä juo­nei­den mää­rä ei tak­sin hin­nas­ta riipu.

  1. Hin­ta­jous­to mää­ri­tel­lään loga­rit­mi­si­na muu­tok­si­na. Pie­nil­lä muu­tok­sil­la se on suun­nil­leen sama kuin yhtä suu­ret pro­sen­tu­aa­li­set muu­tok­set, mut­ta hin­nan kak­sin­ker­tais­tu­mi­nen tuplaa myynnin.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra: On vai­kea kuvi­tel­la, mik­si tak­si­mat­kat oli­si jäy­kem­pää kuin hyö­dyk­keet kes­ki­mää­rin. Pikem­min­kin olet­tai­si, että joustavampaa.

  Osal­la ihmi­sis­tä on jouk­ko­lii­ken­teen kuu­kausi­lip­pu ja osal­la oma auto, jon­ka kiin­teät kulut pitää mak­saa joka tapauk­ses­sa. Näil­le ryh­mil­le liik­ku­mi­sen mar­gi­naa­li­kus­tan­nus nykyi­sel­lä mat­kus­tus­muo­dol­la on nol­la tai aina­kin var­sin pie­ni, joten puol­ta hal­vem­pi­kaan tak­si­mat­ka ei vält­tä­mät­tä kiin­nos­ta. Var­sin­kaan, kun sil­loin, kun mat­kus­tus­tar­ve on suu­rim­mil­laan, monet lii­ken­ne­väy­lät ovat jo kapa­si­teet­tin­sa rajoil­la. Lisää tak­si­mat­ko­ja tar­koit­taa lisää istu­mis­ta ruuh­kas­sa, mikä ei ole kovin houkuttelevaa.

 43. Ube­ris­ta on nyt kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että se tekee tuh­dis­ti tap­pio­ta. Luke­mie­ni raport­tien mukaan tap­pio taval­la sub­ven­toi Uber-mat­ko­ja sel­lai­set HSL:n veroi­set 50%. 

  Ube­rin idea­na on pääs­tä mono­po­lik­si ja sit­ten nos­taa hin­to­ja. Nyt näyt­tää että menee idea mön­kään, kos­ka lait­to­man busi­nek­sen pyö­rit­tä­mi­nen ei nyt pidem­män pääl­le käy laa­tuun­ta ja kas­sas­ta lop­puu mas­si ennen kuin val­tiot anta­vat periksi.

 44. Ft maa­il­mal­ta:

  Itse olen nyt pidem­män aikaa tilan­nut pää­osan ruo­as­ta netis­tä. Yksin asu­va sta­di­lai­nen, joka syö kak­si ker­taa päi­väs­sä ulko­na ei var­maan tajua mitä tar­kot­taa 150 euron vii­kon­lop­puos­tos­reis­su pris­mas­sa. Osmo voi­si jos­kus koe­pon­nis­taa per­heel­li­sen kaup­pa­la­pun ja miet­tiä sit­ten esim. jul­kis­ta lii­ken­net­tä uudes­taan, kun ostok­set saat­ta­vat pai­naa esim. 40 kiloa.

  Saa suo­rit­taa.

  Kuten taval­lis­ta, täs­sä­kin tapauk­ses­sa otos on aivan mah­ta­van suu­ri. Tämä on sarkasmia. 

  Asial­li­ses­ti ottaen yksi­lön havain­not, tapah­tu­mat ja teot ovat juu­ri sitä mitä ne ovat. Yksit­täi­siä tapah­tu­mia eikä nii­tä voi yleistää.

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra: On vai­kea kuvi­tel­la, mik­si tak­si­mat­kat oli­si jäy­kem­pää kuin hyö­dyk­keet kes­ki­mää­rin. Pikem­min­kin olet­tai­si, että joustavampaa.

  Jos­tain syys­tä hin­nat eivät kui­ten­kaan ole tak­si­va­pau­tuk­sen koke­neis­sa mais­sa juu­ri­kaan las­ke­neet, päin­vas­toin, vaik­ka kysyn­tä on saat­ta­nut ajoit­tain lisään­tyä. Esit­tä­mäl­lä­si logii­kal­la esim. Ruot­sis­sa pitäi­si olla puo­let hal­vem­mat tak­sit kuin Suo­mes­sa, vaik­ka todel­li­suu­des­sa ne ovat täl­lä het­kel­lä noin kol­man­nek­sen suo­ma­lais­tak­se­ja kal­liim­pia. Viros­sa on sama tilan­ne, suo­ma­lais­ku­lut­ta­jal­le tak­sit ovat tie­tys­ti edul­li­sia, mut­ta pai­kal­li­sel­le ne ovat huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­pia kuin suo­ma­lais­tak­sit suo­ma­lai­sil­le. Suo­ma­lais­tak­sien hin­nat ovat sidot­tu kus­tan­nuk­siin (tak­si-indek­si) ja las­ku­va­raa niis­sä ei yksin­ker­tai­ses­ti ole ellei käyt­tö­as­tet­ta saa­da jol­lain ihme­kei­nol­la vähin­tään tuplat­tua. Ube­rin mal­li ei tähän ole kui­ten­kaan rat­kai­su, se ei poh­jim­mil­taan poik­kea mil­lään taval­la nyky­jär­jes­tel­mäs­tä eikä esim. auta toi­min­taa hidas­ta­vien lii­ken­ne­ruuh­kien kans­sa tai muu­ta sitä tosia­si­aa, että kyy­te­jä voi teh­dä vain yhden kerrallaan.

 46. Suo­sit­te­lin O Soi­nin­vaa­raa tutus­tu­maan tar­kem­min Ube­riin. Yhtiö ei ole kos­kaan tuot­ta­nut voit­toa, vaan tekee mil­jar­di­tap­pioi­ta vuo­si­ta­sol­la. Ennem­min odo­tet­ta­vis­sa, että “sijoit­taen” kär­si­väl­li­syys lop­puu ja yhtiö tekee konkurssin.
  Samoin yhtiö on käy­tän­nös­sä kai­kis­sa mais­sa jois­sa toi­mii ongel­mis­sa lain ja viran­omais­ten kans­sa — lah­jon­taa, työn­te­ki­jöi­den kiris­tä­mis­tä, veron­kier­toa niin yhtiön kuin kul­jet­ta­jien taholta.

  Sama kos­kee tääl­lä mai­nit­tua Onni­bus­sia, koko ole­mas­sao­lon ajan tap­pio­ta tuot­ta­va yri­tys, joka on skot­ti­mil­jar­döö­rin “har­ras­tus”. Toki on tiheil­lä rei­teil­lä hal­pa ja suo­sit­tu, mut­ta on osal­taan kiih­dyt­tä­nyt sitä, että har­vem­paan asu­tuil­la rei­teil­lä ei ole käy­tän­nös­sä min­kään­lais­ta linja-autoliikennettä.

  PK-seu­dul­la toi­mi oma tak­sin­kal­tai­nen kut­suplus­jär­jes­tel­mä, joka perus­tui Suo­mes­sa kehi­tet­tyyn kyy­din­ha­ku­jär­jes­tel­mään ja ajot suo­ri­tet­tiin ns. pik­ku­bus­seil­la. Jokais­ta kyy­tiä sub­ven­toi­tiin lähes taval­li­sen tak­si­mat­kan ver­ran, niin kal­lis jär­jes­tel­mä kal­lis oli, sik­si­pä kokei­lu lope­tet­tiin. Nyt kai­ke­ti tauon jäl­keen saman tahon kokei­lu toi­mii mm. Oulus­sa, Hel­sin­gis­sä — toki tuet­tu­na ja tappiollisena.

  Tak­si­mat­ka on aina kal­lis, jos kul­jet­ta­jal­le (yrit­tä­jäl­le) mak­se­taan edes koh­tuul­li­nen palk­ka n. 12–14 euroa/tunti, kyy­ti aje­taan tur­val­li­sel­la ja vähä­pääs­töi­sel­lä autol­la ja kyy­dis­sä on 1 asia­kas. Yhtä­lö muut­tuu heti, jos kyy­dis­sä on 3–4 hen­ki­lö, sil­loin mat­ka on tuet­tua jouk­ko­lii­ken­net­tä hal­vem­pi ja tuol­lai­nen jär­jes­te­ly (kimp­pa­kyy­ti) on nyt­kin mah­dol­li­nen, itsea­sias­sa KELA yhdis­te­lee sai­raa­la­kyy­dit noin, esim. Han­gos­ta läh­te­vä tak­si poi­mii auton täy­teen asiak­kai­ta mat­kan var­rel­ta Mei­lah­teen (ja sama takai­sin päin).

  Ps. ei tuo esi­mer­kin mök­ki­mat­ka — 15 km — kal­lis tak­sil­la ole edes nyky­tak­soin, n. 33 euroa 😀

  1. Ps. ei tuo esi­mer­kin mök­ki­mat­ka – 15 km – kal­lis tak­sil­la ole edes nyky­tak­soin, n. 33 euroa 

   Sanoin­kin vain, että se on yhtä kal­lis kuin mat­ka Hel­sin­gis­tä Vir­roil­le. Bus­sin hin­taa en nyt tie­dä, mut­ta juna­mat­ka on 9,90.

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sanoin­kin vain, että se on yhtä kal­lis kuin mat­ka Hel­sin­gis­tä Vir­roil­le. Bus­sin hin­taa en nyt tie­dä, mut­ta juna­mat­ka on 9,90.

  Blo­gi­teks­ti­si perus­teel­la 15 km:n tak­si­mat­kan hin­ta on se syy, mik­si koko mat­ka­ket­ju teh­dään jouk­ko­lii­ken­teen sijaan yksi­tyi­sau­tol­la ja siis ko. tak­si­mat­kan pitäi­si mak­saa puo­let nykyi­ses­tä eli n. 17 euroa, jot­ta jouk­ko­lii­ken­ne oli­si ollut hou­kut­te­le­vam­pi vaihtoehto.

  Nyt on jo kokei­lus­sa kiin­teä­hin­tai­sia mat­ka­lip­pu­ja kau­pun­kia­lueil­la, sama­ten esim. VR:llä ja lin­ja-auto­yh­tiöil­lä on tah­to­ti­la myy­dä (kiin­teä­hin­tai­sia) “ovel­ta ovel­le” ‑lip­pu­ja. Aika näyt­tää, onko tuol­lai­nen lip­pu hal­vem­pi vai kal­liim­pi kuin erik­seen ostet­ta­vat vaih­toeh­dot ja sub­ven­toi­daan­ko jotain osaa mark­ki­nao­suuk­sia haettaessa.

 48. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ft, Pak­ko­ko on käy­dä kau­pas­sa vain ker­ran vii­kos­sa. Kun­nol­li­ses­sa kau­pun­gis­sa kaup­paan men­nään kävel­len ja se on niin vai­va­ton­ta, että kau­pas­sa käy­dään päi­vit­täin. Muu­ten­han syö­dään van­haa lei­pää ja nahis­tu­nut­ta salaattia.

  Kau­pas­sa­käyn­ti vie aikaa , joko vapaa-aikaa tai kal­lis­ta työaikaa. 

  Tuon ajan voi­si käyt­tää tuottavamminkin

 49. Onhan noi­ta hank­kei­ta maas­sam­me siel­lä tääl­lä. Uuden lain myö­tä moni asia muuttuu.
  Tek­ni­ses­tä osaa­mi­ses­ta asiat eivät ole kiin­ni vaan rahoi­tuk­ses­ta ja yhtei­ses­tä tahdosta. 

  Täs­sä yksi esi­merk­ki pilo­tis­ta jos­sa tak­sin käyt­tö­as­tet­ta paran­ta­mal­la ja digi­ta­li­saa­tiol­la las­ke­taan hin­taa per matkustaja: 

  http://www.rautjarvi.fi/news/Rautjarvella-kaynnistyy-kutsutaksikokeilu-joulukuussa-2017/osurerp3/74ae6bbd-8a27-4ff4-9111–462a419a16ed

 50. Pete:
  Hie­no idea, toi­vot­ta­vas­ti joku sen saa toteu­tet­tua. Tosin se tähän on lisät­tä­vä, että kyl­lä sil­le Uber-tyyp­pi­sel­le toi­min­nal­le on tar­vet­ta myös Hel­sin­gin seu­dul­la. Ihan kaik­ki hyö­tyi­si­vät esi­mer­kik­si sii­tä, että pik­ku­jou­luis­ta pää­si­si helm­pom­min ja hal­vem­mal­la kotiin kuin nykyi­sin. Ravin­to­lat sai­si­vat enem­män asiak­kai­ta, tak­si­jo­not katoai­si­vat, yli­mää­räi­se­nä keik­ka­työ­nä ihmi­siä kul­jet­ta­vat sai­si­vat lisää ansioi­ta sekä ravin­to­loi­den ja autoi­li­joi­den asiak­kaat sai­si­vat pitää hauskaa.

  Hahah­ha­ha­ha­ha­ha­hah­ha.. haluat siis mak­saa enem­män kotiin pää­sys­tä kuin nyky­ään? Toi­vee­si toteu­tuu 7/2018. Kysyn sil­loin uudestaan.

  Suo­mi ei ole ensim­mäi­nen maa joka on vapaut­ta­mas­sa tak­sit. Jono­ja on 100 % kai­kis­sa mais­sa, ja myös Uber toi­mii näis­sä maissa.

  Et siis tai­da olla penaa­lin terä­vin kynä? Baa­riin voi aina jonot­taa? Baa­ri­tis­kil­le voi jonot­taa? Ruo­kaa voi jonot­taa, mut­ta tak­si pitäi­si saa­da heti?

 51. JTS:
  Tak­si maa­seu­dul­la on käy­tän­nös­sä osa SOTE ‑jär­jes­tel­mää. Ihmi­siä sii­re­tään koto­aan eri tasoi­siin sai­raan­loi­hin ja takaisin.

  Vink­ki: kyy­tie­nyh­dis­tel­mä­jär­jes­tel­mien teko on ohjat­tu sala­päe­räi­sen kol­man­nen osa­puo­len etu­jen mukai­ses­ti, jol­loin on saa­tu huo­nos­ti toi­mi­va, kaik­kia ärsyt­tä­vä ja kan­kea jär­jes­tel­mä. Se ei pal­ve­lu aina­kaan kansalaisia. 

  Paik­ka­kun­nan 15 tak­sia siir­tää aamuin illoin kou­lu­lai­sia kou­lu­kul­je­tuk­sil­la, sit­ten van­huk­sia päi­vä­toi­min­taan ja takai­sin, pal­ve­lu­kul­je­tuk­sia ja inva-kyy­te­jä sekä sote-kul­je­tuk­sia Tam­pe­reel­le ja takai­sin. Bonus­ta ovat tuol­lai­set Hel­sin­gis­sä tyy­pil­li­set siviilikyydit.

  Näi­den sote-kul­je­tus­ten ongel­mia ei Uber tai vas­taa­va ratkaise. 

  Suo­mes­sa sinän­sä on kasain­vä­li­ses­ti hyvää osaa­mis­ta kut­su­tak­sien ja reit­tit­rak­sien sof­ta-alus­tan tekemisestä. 

  Jos ja kun SOTE ete­nee näin, mitään tie­to­jär­jes­tel­miä, joi­den avul­la vaik­ka ihmis­ten siir­toa paran­net­tai­siin saa­daan odot­taan noin vuo­teen 2030 jäl­kei­seen aikaan. 

  KELA:n eri­koi­suus on, että heis­tä on parem­pi ajat­taa ihmi­siä päi­vit­täin Tam­pe­reel­le ja takai­sin kuin mak­saa vapaa­eh­toi­sil­le kuluil­taan hal­vem­pi yöpy­mi­nen potilashotellissa.

  Sote ja tak­si on täy­sin eri asiat.

 52. Uber sub­ven­toi jokais­ta kyy­tiä n.60% mikä on pää­syy­nä mas­si­vii­siin jat­ku­vas­ti kas­va­viin tap­pioi­hin, https://www.reuters.com/article/us-uber-profitability/true-price-of-an-uber-ride-in-question-as-investors-assess-firms-value-idUSKCN1B3103.

  EU tuo­mio­sis­tui­men jul­kis­asia­mies on teh­nyt tuo­miois­tui­mel­le ns neut­raa­lin lausun­non jon­ka mukaan Ube­ria pitää tul­ki­ta työ­nan­ta­ja­na eikä ohjel­mis­tol­li­se­na väli­ty­sa­lus­ta­na, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017–05/cp170050fi.pdf.
  Tuo­miois­tuin anta­nee lähiai­koi­na asias­ta pää­tök­sen, uber odot­taa samai­ses­ta asias­ta tuo­mio­ta myös “koti­mark­ki­noil­laan”.

  Kuten jo moni toden­nut­kin niin usein ube­rin kun monen muun­kin “jaka­mis­ta­lou­den” bis­nes­idea perus­tuu vaa­dit­tu­jen mak­su­jen välttelyyn.

  Vaik­ka ensi­vuon­na tak­si­lii­ken­net­tä saa alkaa kuka tahan­sa har­ras­ta­maan niin sitä tus­kin edel­leen­kään sal­li­taan ilman vuo­tui­sia viran­omais­mak­su­ja tai sii­hen tar­vit­ta­via ammat­ti­mai­sen hen­ki­lö­lii­ken­teen vakuutuksia. 

  Ammat­ti­mai­nen lii­ken­ne­va­kuu­tus per päi­vä n.10€, die­sel­ku­lut 30km n.2€.
  15km tak­si­mat­ka ilman häi­riöi­tä mak­saa n.30€.
  Jos työl­len­sä ei las­ke mitään arvoa niin ehkä tuom­moi­sia yksit­täi­siä ajo­ja voi sit­ten ajel­la puo­leen hin­taan. Jos sii­tä halu­aa edes aavis­tuk­sen ver­ran sär­vin­tä niin jää alen­nuk­set antamatta =)

 53. Osmo täs­sä fak­taa 50 hel­sin­ki­läi­ses­tä tak­sis­ta. Mar­ras­kuu — 17 oli mel­ko kii­rei­nen kuu­kausi, asiak­kai­ta riit­ti mones­ti heti edel­li­sen perään.
  Tak­si­au­to oli ajos­sa kes­ki­mää­rin 19,5 vuo­ro­kaut­ta, välil­lä kul­jet­ta­jaa vaih­taen. Asia­kas oli kyy­dis­sä 37% ajas­ta, 63% meni asiak­kaan luo­ta seu­raa­van luo siir­ty­mi­seen, tank­kauk­siin, vuo­ron vaih­toon aja­mi­seen, sekä välil­lä asiak­kaan odot­ta­mi­seen. Mat­kas­ta 55% oli mak­set­tua, 45% tyh­jä­nä ajet­tua. Tak­sin myyn­ti oli n. 30€/h, eli samal­la tasol­la esim sii­vous­työn kans­sa. Sil­lä hin­nal­la Suo­mes­sa pys­ty­tään tänään kus­tan­ta­maan mies, auto ja infra. Ube­riä tehok­kaam­mak­si suo­ma­lai­sen tak­sin on teh­nyt se, että samal­la autol­la ja mie­hel­lä pal­vel­laan kaik­kia asia­kas­ryh­miä sekä alueit­tain koo­tus­ti teh­ty resurs­si­suun­nit­te­lu. Ube­rin tehok­kuu­des­ta en ole löy­tä­nyt jul­kis­ta dataa, pel­kään että olet saa­nut sii­tä vää­rää tie­toa. Kuten osaat var­mas­ti pää­tel­lä, mai­nit­se­ma­si tehok­kuus vaa­ti­si että uusi asia­kas löy­tyi­si aina heti edel­li­sen vie­res­tä ja kul­jet­ta­ja lopet­tai­si heti työn­teon kun seu­raa­vaa asia­kas­ta ei ilmaan­tui­si. Näh­däk­se­ni ko. Pal­ve­lus­sa ei toi­mi­ta niin. Ube­rin tehok­kuut­ta toki paran­taa se että har­va haa­vei­lee­kaan koko­nai­sis­ta työ­päi­vis­tä, ruuh­ka-aiko­jen välis­sä odo­tus­paik­ka on koti tak­si­tol­pan sijaan. En ole var­ma että onko ko. Kul­jet­ta­jien ja kalus­ton käyt­tö niin ollen aidos­ti tak­sia tehok­kaam­paa. Esim auton siir­tyes­sä välil­lä kotiin syn­tyy osal­taan tur­hia ajo­ja. Tehos­ta­via ja hin­taa las­ke­via toi­mia oli­si­vat sekä kimp­pa­kyy­tien lisää­mi­nen että mal­li löy­tää hil­jai­siin aikoi­hin kul­jet­ta­jal­le kor­vaa­vaa-/li­sä­työ­tä. Lii­ken­ne­kaa­ri tuo var­mas­ti näi­hin hil­jai­siin aikoi­hin “hap­py hour” hin­to­ja joil­la kysyn­tää pyri­tään lisää­mään. Toi­saal­ta tar­jon­nan hajaan­tues­sa eri toi­mi­joil­le tehok­kuus las­kee mm. kes­ki­mää­räi­sen asiak­kaan nou­to­mat­kan pidentyessä.

 54. Nyt et Osmo ole ollut hereil­lä. Koti­mai­nen “Uber” on jo ole­mas­sa. Lue­pa tuup.fi

 55. Ft maa­il­mal­ta: Vii­del­le henkilölle:

  2 dl jugurt­tia päi­väs­sä = 7 kg
  6 dl mai­toa päi­väs­sä = 21 kg
  200 g hedel­miä päi­väs­sä = 7kg
  Kas­vik­set ja juu­rek­set on vähin­tään 10 kg

  Veik­kai­sin, että tuos­sa on nel­jä pai­na­vin­ta artik­ke­lia, jot­ka tois­tu­vat jokai­ses­sa kaup­pa­la­pus­sa joka iki­nen viik­ko. Pai­no 45 kg. Pai­non suh­teen tois­ta moko­maa ei kyl­lä tule, sil­lä tuos­sa on pai­na­vim­pia asioi­ta. Tila­vuu­del­taan tuo on ehkä nel­jän­nes ostok­sis­ta. Euro­ja tuos­sa on jotain nel­jä­kymp­piä ja jos vii­kon ostok­set on 150, niin vajaa kol­man­nes tuo on euroista.

  Joten­kin huvit­ta­vaa, kun kir­joit­ta­ja pyr­kii todis­ta­maan autot­to­man vii­si­hen­ki­sen per­heen isäl­le, että vii­si­hen­ki­sen per­heen kaup­pa-asioi­ta ei voi jär­ke­väs­ti hoi­taa ilman autoa.

  Minul­la itsel­lä­ni on koke­mus vii­si­hen­ki­sen per­heen kaup­pa-asioi­den hoi­dos­ta ilman autoa Espoos­sa, eikä se miten­kään yli­voi­mais­ta ollut, vaik­ka aluk­si lähim­pään kaup­paan oli 3 km. (Nykyi­sin osa lap­sis­ta on jo muut­ta­nut pois kotoa, joten enää mei­tä ei ole viittä.)

  Vii­kon­lop­pui­sin käy­tiin bus­sil­la teke­mäs­sä suu­rin osa ostok­sis­ta, ja vii­kol­la käy­tiin sit­ten työ­mat­kan yhtey­des­sä 2–3 ker­taa kau­pas­sa. Käy­tän­nös­sä arki­käyn­nit tapah­tui­vat bus­sia vaih­taes­sa, joten yli­mää­räis­tä aikaa meni kau­pas­sa­käyn­tiin 10–15 minuuttia.

  En ole muu­ten­kaan ihan ymmär­tä­nyt tapaa käy­dä kau­pas­sa vain ker­ran vii­kos­sa. Syö­dään­kö näis­sä per­heis­sä per­jan­tai­sin vii­kon van­haa lei­pää, kalaa, lihaa ja vihan­nek­sia, jos kau­pas­sa käy­dään vain lauantaisin.

 56. Juk­ka-Pek­ka Kun­ko­nen: Et siis tai­da olla penaa­lin terä­vin kynä? Baa­riin voi aina jonot­taa? Baa­ri­tis­kil­le voi jonot­taa? Ruo­kaa voi jonot­taa, mut­ta tak­si pitäi­si saa­da heti?

  Olen aina ihme­tel­lyt, mik­sei mikään suo­sit­tu baa­ri pis­tä pys­tyyn esi­mer­kik­si 2x kal­liim­paa tis­kiä. Siel­tä sai­si tuop­pia ja drink­sua vähän eri tah­tiin kuin perus­tis­kil­tä, kos­ka on aika sel­vää ettei kaik­ki haluai­si sem­moi­sia kis­ku­ri­hin­to­ja maksaa.

  Noh, Sedul­la­han oli aina­kin yhteen väliin muun­nel­ma täs­tä: VIP-tilat, joi­hin piti ostaa pää­sy­lip­pu eli VIP-kort­ti. Siel­lä oli asia­kas­paik­kaa koh­den *pal­jon* enem­män henkilökuntaa.

  Toi­sek­si, jos hin­nat kes­ki­mää­rin nouse­vat niin en kyl­lä ymmär­rä, min­kä takia kaik­ki tak­sin­kul­jet­ta­jat vas­tus­ta­vat tätä? Jos omal­le alal­le­ni puu­hat­tai­siin uudis­tus­ta, joka nos­tai­si mer­kit­tä­väs­ti mark­ki­na­hin­to­ja, en kyl­lä vas­tus­tai­si, en aina­kaan api­nan raivolla.

  PS. Kau­pas­sa­käyn­ti­kes­kus­te­luun, lei­vät voi muu­ten ihan oikeas­ti pakas­taa, eivät­kä ne mene huo­noik­si. Tämä oli todel­li­nen jät­tiyl­lä­tys kun se minul­le paljastui.

 57. Mitä tulee Ube­riin, ei sen tar­vit­se edes pär­jä­tä, se on jo muut­ta­nut tak­sia­laa. Esi­mer­kik­si meni­hän digi­ka­me­ran­kin kehit­tä­nyt yhtiö kon­kurs­siin eikä tai­da ensim­mäi­nen kän­nyk­kä­val­mis­ta­ja­kaan tänä päiv­nä enää pal­joa juhlia.

  Sijoit­ta­jien into polt­taa rahaa Ube­riin on kyl­lä häm­mäs­tyt­tä­vä. Ei kysei­nen toi­mia­la ole mikään “win­ner takes it all”-tyyppinen, sil­lä koh­tuul­li­sen pie­nel­lä vai­val­la saa pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta pystyyn. 

  Ei hen­ki­lö­kul­je­tuk­sis­sa ole mitään sel­lai­sia mark­kin­ajoh­ta­jan etu­ja, mitä vaik­ka­pa Googlen tie­to­mää­rät taik­ka Applen eko­sys­tee­mit tuovat.

 58. Juk­ka-Pek­ka Kun­ko­nen: Sote ja tak­si on täy­sin eri asiat.

  No ei. Noin puo­let tak­sin lii­ke­vaih­dos­ta tule eri­lai­sis­ta yhteis­kun­nan mak­sa­mis­ta kul­je­tuk­sis­ta. Iso osa näis­tä sote — kuljetuksia.

 59. Ft maa­il­mal­ta: Jos minul­la oli­si Pris­ma, niin kiel­täi­sin ihmi­siä tule­mas­ta sin­ne. Se oli­si pelk­kää varas­toa, jon­ka logis­tiik­kaa hiot­tai­siin. Paket­ti­au­to­maa­tin taval­la asia­kas voi­si tul­la pai­kal­le ja ava­ta mak­sa­man­sa laa­ti­kon, jos­sa oli­si pakat­tu­na tila­tut tuot­teet sovit­tuun aikaan.

  Bri­tan­nias­sa tuo toi­mii jo nyt. Tai siis ei tuo kiel­to tul­la kaup­paan, mut­ta kyl­lä se, että klik­kail­laan omal­ta soh­val­ta ja sit­ten hae­taan tuot­teet pus­sei­hin pakat­tu­na kau­pan park­ki­pai­kal­ta. Lisä­hin­ta on £0, jos ostaa ker­ral­la yli £40:n edes­tä ja suos­tuu hake­maan tava­rat vas­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä. Jos halu­aa sama­na päi­vä­nä, niin sit­ten pitää mak­saa pari pun­taa ekstraa.

  https://www.tesco.com/collect/

  Kaik­ki toi­mii toki nykyi­sin ihmi­sil­lä, jot­ka kerää­vät tava­rat yksi­tel­len kau­pan hyl­lyil­tä pus­sei­hin, joten toki sii­nä osas­sa logis­tiik­kaa oli­si rut­kas­ti hio­mis­ta sii­hen sinun ehdot­ta­maa­si suun­taan. Jos menet tuon­ne kaup­paan myö­hään illal­la, niin käy­tä­vil­lä näkee hyvin vähän taval­li­sia asiak­kai­ta. Kaup­pa on kui­ten­kin pul­lol­laan verk­ko-ostok­sia kerää­viä kau­pan työntekijöitä.

 60. Juk­ka-Pek­ka Kun­ko­nen:
  Suo­mi ei ole ensim­mäi­nen maa joka on vapaut­ta­mas­sa tak­sit. Jono­ja on 100 % kai­kis­sa mais­sa, ja myös Uber toi­mii näis­sä maissa. 

  Venä­jäl­lä ei ole.

 61. Ei Uber ole arvo­kas tek­no­lo­gian takia. Vas­taa­via tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja on var­mas­ti maa­il­ma jo nyt täyn­nä, ja kuten yllä mai­nos­tet­tiin, niin koti­mai­sia yri­tyk­siä on jo olemassa.

  Uber on inves­toi­nut brän­diin ja kul­jet­ta­ja­ver­kos­to­jen luo­mi­seen. Näil­lä on arvoa ja nii­den raken­ta­mi­nen mak­saa. Esi­mer­kik­si Tuup ei ole näin sel­väs­ti teh­nyt. En ollut kos­kaan kuul­lut sii­tä kuin vas­ta nyt yllä­ole­vas­sa kommentissa.

 62. Meil­lä oli aika­naan pie­nel­lä poru­kal­la kol­lek­tii­vi­se­na vapaa-ajan asun­to­na kan­sa­kou­lu Vir­tain Ran­ta­kun­nas­sa. Vir­roil­le on Hel­sin­gis­tä noin 280 km ja Vir­tain kes­kus­tas­ta Ran­ta­kun­taan noin 15 km. Mat­kan saat­toi teh­dä joko autol­la tai julkisilla.

  Junal­la Tam­pe­reel­le ja siel­tä bus­sil­la Vir­roil­le pää­si suun­nil­leen samas­sa ajas­sa kuin autol­la. Ongel­ma­na oli tuo vii­mei­nen 15 km. Sii­hen ei ollut muu­ta rat­kai­sua kuin tak­si, mut­ta sil­loin nuo vii­mei­set 15 km mak­soi­vat lähes yhtä pal­jon kuin ensim­mäi­set 280 km. Vain tuon vii­mei­sen 15 kilo­met­rin takia piti men­nä koko mat­ka autolla.

  Juna­mat­ka, kyy­din jaka­jia enimm­mil­lään muu­ta­mia sato­ja, bus­si­kyy­ti max. 50 jaka­jaa, lop­pu­mat­ka 1 + jotain. joten sii­tä­hän se kus­tan­nus koos­tuu, eli yhdel­le ihmi­sel­le varat­tu kyy­ti todel­la tun­tuu kal­liim­mal­ta, mut­ta vaih­toeh­dok­si tar­koit­ta­mal­le­si Uuber sys­tee­mil­le ei tai­da tämän­päi­vän maa­seu­dul­la löy­tyä enää yrit­tä­jiä sitä vii­mei­sen pät­kän “vitos­ta” tie­naa­maan, edes ker­ran kesäs­sä. Iha­nal­la ‑70 luvul­la­han oli hyvin­kin yleis­tä että maa­seu­dul­la esim. maa­ta­lois­sa isän­nät teki­vät kausi­luon­tei­ses­ti jopa kah­ta­kin ja aktii­vi­sim­mat jopa kol­mea­kin lisä­työ­tä pitääk­seen toi­meen­tu­lon­sa koh­dil­laan. Sil­loin jota tak­si­kin oli monen maa­ta­lon isän­nän sivu­bis­nes. Itse­kin muis­tan hyvin­kin esim. Yla-Savon sivu­ky­lil­lä liik­kues­sa­ni että mel­keim­pä joka kol­man­nen talon pir­tin nur­kal­la sei­soi joku Lada tai Vol­ga, ja par­hai­mil­laan jopa Mer­su tak­si­ku­pu katol­la, mut­ta eipä enää. Sil­loin pal­ve­lu­kin pela­si siten että seson­ki-aiko­jen (hei­nän­te­ko, tou­ko­työt, potun­nos­to, leh­män­poi­ji­tus, ym.) kii­rei­den väliai­ko­na saat­toi jopa pirs­si­kyy­dil­lek­kin jou­taa, jos sat­tui asiak­kai­ta ole­maan tyr­kyl­lä. Kan­nat­tais var­maan Osmon kol­lek­tii­vei­neen käy­dä opin­to­mat­kal­la tämän­kin vuo­si­tu­han­nen maa­seu­dul­la tutus­tu­mas­sa tilan­tee­seen että mil­lä-aikaa siel­tä esim. maan­vil­je­li­jä läh­tis sivu­bis­nes­tä hoi­ta­maan ja kesä­tu­ris­tia “hal­val­la kus­kaa­maan”, tai että olis­ko­han siel­lä ken­ties mui­ta tal­koo­töis­tä innos­tu­nei­ta val­miu­den yllä­pi­tä­jiä näi­hin, todel­la satun­nai­siin tar­pei­siin. Jos­tain saat­tais tie­ten­kin joku inno­kas het­kek­si löy­tyäk­kin mut­ta veik­kaan­pa että 40 v.n tak­si­kus­ki koke­muk­sel­la saat­taa tämä inno­vaa­tio hii­pua todel­la pian his­to­ri­aan. On aivan eri-asia hank­kia elan­ton­sa maa­seu­tu-olois­sa kuin esim. pät­kä­töi­tä teke­vän yhteis­kun­nan tuil­la elä­vän “city” ihmi­sen. Todel­la oikei­ta töi­tä jou­tuu näis­sä olois­sa teke­mään ja ole­maan muu­ten­kin aktii­vi­nen elä­mi­seen ja toi­meen­tu­loon liit­ty­vien asioi­den hoidossa.

 63. Suo­mi on val­tio­ve­toi­nen maa. Kaik­ki uudet inno­vaa­tiot voi­vat tul­la vain sitä kaut­ta ne ensin sään­nel­lään ja hyväk­sy­tään poliit­ti­ses­ti. Onhan ala jol­la ei vie­lä ole sään­te­lyä läh­tö­koh­tai­ses­ti kauhistus.

  Uusi tapa teh­dä asioi­ta siis ei ole meil­lä inno­vaa­tio vaan mark­kin­häi­rik­kö joka pitää kii­reen vilk­kaa kiel­tää taval­la tai toisella.

 64. Übe­rin hal­puus on suh­teel­lis­ta, kii­rusa­koi­na kyy­dis­tä on pahim­mil­laan jou­tu­nut mak­sa­maan nelin­ker­tai­sen hin­nan ja hil­jai­sem­pi­na aikoi­na, esmes aamuk­si lent­to­ken­täl­le, ei kyy­te­jä ole aina saa­nut ollen­kaan vaik­ka on yrit­tä­nyt ennakkotilata.

 65. Onko mitään uut­ta aurin­gon alla? On tain­nut tuo “naa­pu­rin viljelijä”-kyyti olla ollut voi­mas­sa jo iät ja ajat. Mitä uut­ta Uber tai vas­taa­va tuo?

 66. Mik­ko Vuo­ri­nen:
  Onko mitään uut­ta aurin­gon alla? On tain­nut tuo “naa­pu­rin viljelijä”-kyyti olla ollut voi­mas­sa jo iät ja ajat. Mitä uut­ta Uber tai vas­taa­va tuo?

  En minä aina­kaan tun­ne naa­pu­rin viljelijöitä.

 67. Olli: Suo­mi on val­tio­ve­toi­nen maa. Kaik­ki uudet inno­vaa­tiot voi­vat tul­la vain sitä kaut­ta ne ensin sään­nel­lään ja hyväk­sy­tään poliit­ti­ses­ti. Onhan ala jol­la ei vie­lä ole sään­te­lyä läh­tö­koh­tai­ses­ti kauhistus.
  Uusi tapa teh­dä asioi­ta siis ei ole meil­lä inno­vaa­tio vaan mark­kin­häi­rik­kö joka pitää kii­reen vilk­kaa kiel­tää taval­la tai toisella. 

  Tämä on vain tapa sanoa, että meil­lä teh­dään val­mis­ta ja meil­lä yhteis­kun­taa kiin­nos­taa muu­kin kuin inno­voi­van etu. Tai pitäi­si kai sanoa muo­dik­kaas­ti “dis­rup­toi­van”, jon­ka mer­ki­tys sit­ten onkin pal­jon lähem­pä­nä tuo­ta häirikköä..

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.