Kaupunkiympäristölautakunnan lista 12.12.2017

(Esi­tys­lis­taan tästä)

Yleiskaa­van toteuttamisohjelma

Pöy­dältä. (Selostet­tu edel­lisen viikon postauksessa)

Ensim­mäisen lapio on menos­sa maa­han Laa­jasa­lon bule­vardil­la, Malmin lento­ken­täl­lä ja Viilar­in­tien alueella.

Tästä on tul­lut kovasti pos­tia, joiden mukaan lau­takun­nan pitäisi toteut­tamiso­hjel­man yhtey­dessä tehdä yleiskaavaa koske­via ase­makaa­vata­son ratkaisu­ja jo tässä vai­heessa. Vaik­ka olisi niiden sisäl­löstä samaa mieltä, ei vain voi. Ase­makaa­vat käsitel­lään ase­makaavoina sit­ten aikanaan.

Kan­takaupun­gin joukkoli­iken­teen kehittämissuunnitelma

(Pöy­dältä)

Helsin­ki siir­tyy voimakkaasti raideli­iken­teeseen ja samal­la sähköl­lä kulke­vaan liiken­teeseen. Pääosa bus­sil­in­joista katkaistaan vai­h­toter­mi­naalei­hin niin, että Käpylän ja Val­imon asemil­la siir­ry­tään bus­sista junaan ja jos ei ole menos­sa keskus­taan, pikaratikkaan.  Kun kaupun­ki kas­vaa sisään­päin, se pystyy otta­maan katu­verkkoon­sa vähem­män auto­ja, niin henkilöau­to­ja kuin busse­jakin. Ener­gian­säästön kannal­ta pitäisi uudet ratikat varus­taa jär­jestelmäl­lä, jol­la jar­ru­tusen­er­gia ote­taan tal­teen kon­den­saat­tori­in eikä käytetä sitä vain lämmittämiseen.

Pikaratikoiden reitit katkaistaan keskus­taan eikä ainakaan tois­taisek­si johde­ta niitä keskus­tan läpi. Jos ne johdet­taisi­in keskus­tan läpi, pitäisi rai­va­ta tilaa 45 metriä pitkien ratikoiden pitkille pysäkeille ja pysäköidyt autot pitäisi rai­va­ta pois, jot­ta ratikoille saisi oman kaistan. Pikaratikka­jär­jestelmä ei kestä sitä, että ratikat jonot­ta­vat samoissa ruuhkissa henkilöau­to­jen kanssa. Ehkä joskus tule­vaisu­udessa pystytään päät­tämään tästäkin.

Ruskea­suon Ten­holantien asemakaava

Inva­lidis­äätiö purkaa osit­tain van­hat raken­nuk­sen­sa – pääraken­nuk­sen van­ha osa suo­jel­laan. Näin saadaan asun­to­ja 250 hengelle.

Tanssin talo Kaapelite­htaan viereen

Kuva viite­su­un­nitel­mas­ta. Se ei sido lop­ullista toteuttajaa.

Talo tulee Kaapelite­htaan itäpuolelle parkkipaikan ja puis­ton päälle. Ymmärtääk­seni kau­pal­lisil­la pysäköin­tiy­htiöil­lä on alueel­la kap­a­siteet­tia. Kaapelite­htaan ase­ma kult­tuurikeskuk­se­na vankistuu yhä. Jörn Don­ner­in suuri saavutus.

Jakomäen ”sydän­tä” tiivis­tetään ja ehostetaan

Van­ho­ja julk­isia raken­nuk­sia pure­taan ja raken­netaan uud­estaan Samal­la tulee asun­to­ja 500 asukkaalle. On hyvin ter­ve­tul­lut­ta paran­taa alueen vähän rän­sistynyt­tä ulkoa­sua, kos­ka huono asuinympäristö johtaa slum­mi­u­tu­mis­riski­in. Alueelle vaa­di­taan todel­la paljon pysäköin­tipaikko­ja, mut­ta Jakomä­ki on niin eristyk­sis­sä, että auto on siel­lä ihan hyödylli­nen ole­mas­sa. Uima­hallille yksi autopaikka/ 25 k‑m2, eli autoille varataan tilaa enem­män kuin ihmisille.

Hämeen­tien ja sen ympäristön katusuunnitelmat

Hämeen­tien joukkoli­iken­nekat­ua ale­taan pan­na toimeen. Tämä on nyt tekni­ikkaa. Varsi­nainen poli­it­ti­nen päätös Hämeen­tien ase­man muut­tamis­es­ta on tehty aiemmin.

Töölön­lah­den eteläosan poistosuunnitelma

Täl­lä on vähän kire, kos­ka olisi hyvä saa­da ulko­työt tehdyk­si ennen kuin Oodi valmis­tuu ja suuri kir­jas­tom­atkailubu­u­mi alkaa kir­jas­toväen eri puo­lil­ta vaeltaes­sa pyheen­vael­lus­matkalle Ood­i­in. Vähän tulee tiukkaa.

Tässä yhtey­dessä pan­naan Makasi­inin palanut rau­nio nurin.

Joskus tähän piti tul­la vesi­ai­hei­ta ja vaik­ka mitä, mut­ta se osoit­tau­tui liian kalliiksi.

Tuo­mas Rantasen pon­si virk­istys­tä palvel­e­van sil­tay­htey­den saamisek­si Vartiosaareen

En ole katk­era mut­ta kuitenkin: noin 20 vuot­ta sit­ten oli kaupun­gin investoin­tio­hjel­maan saatu mainit­tu kevyen liiken­teen sil­ta, mut­ta Var­tiosaari-seu­ra onnis­tui lob­baa­maan han­kkeen nurin, kos­ka saaren avaami­nen suurelle yleisölle ei seu­raa miellyttänyt.

Viras­to suh­tau­tuu nyt sil­taan nihkeästi, kos­ka saari on tarkoi­tus kaavoit­taa asuinkäyt­töön ja aikanaan sinne on tarkoi­tus tul­la ratikan kestävä sil­ta. Pont­ton­isil­ta olisi hal­pa, mut­ta veney­hteys katkeasi.

Alueen varaami­nen suurmoskeijalle

Han­kala jut­tu. Mei­dän tehtävämme on miet­tiä asi­aa vain maankäytön kannal­ta. Rahoituk­seen liit­tyvät kytken­nät ja kysymys sun­ni- ja shi­ia­mus­lim­ien keskinäi­sistä suhteista ja muu sel­l­ainen ei kuu­lu meille, mut­ta kaupung­in­hal­li­tuk­selle se kuuluu.

Mas­soit­telusu­un­nitel­ma, joka osoit­taa han­kkeen koon ja sijain­nin. Lop­ulli­nen raken­nus voi olla aivan eri näköinen.

Jos rooma­laiska­to­li­nen kirkko halu­aisi tuol­ta paikalta ton­tin tämän kokoiselle raken­nuk­selle, miten me siihen suh­tau­tu­isimme? Aika keskeinen sijain­ti, nimittäin.

Alueen varaami­nen Hakaniemestä maanalaista pysäköin­ti­laitos­ta varten 

Han­kkeen koko on 700 pysäköin­tipaikkaa. Tämä on aivan eri han­ke, jos mak­sa­vat sen itse. Aiem­min näitä on rahoitet­tu kaavoitusverol­la siten, että kaavas­sa määrätään osta­maan pysäköin­tipaikko­ja myyjän ilmoit­ta­mal­la hin­nal­la tiet­ty määrä. Se on taas ihan eri asia. Alueelle on tulos­sa työ­paikko­ja, mut­ta tuol­la ei ymmärtääk­seni ole työ­paikoille min­imipysäköin­tipaikkamäärää, jol­loin ne voivat ostaa niitä halutes­saan. Toiv­ot­tavasti alueelle tule­via asun­to­ja ei velvoite­ta rahoit­ta­maan han­ket­ta, sil­lä Kallios­sa asukkail­la ei ole auto­ja ja mehän olemme päät­täneet, että pysäköin­nis­sä siir­ry­tään markkinaehtoisuuteen.

Oikaisu­vaa­timus asun­to­ton­tin myymis­es­tä Jätkäsaa­res­sa vapaara­hoit­teista asun­to­tuotan­toa varten

Val­i­tuk­ses­sa san­o­taan, että tont­ti olisi pitänyt kil­pailut­taa ja vas­tauk­ses­sa san­o­taan, ettei laki sel­l­aista edel­lytä. Ihan siitä riip­pumat­ta, mitä laki asi­as­ta sanoo, min­un mielestäni nämä pitäisi kil­pailut­taa ihan vain sen vält­tämisek­si, ettei ale­ta syyt­tämään kaverei­den suosimis­es­ta. Ton­tin hin­nal­la­han ei ole vaiku­tus­ta asun­to­jen vuokri­in, vaik­ka raken­nus­li­ik­keet yrit­tävätkin joskus sel­l­aista pajunköyt­tä päät­täjille syöttää.

62 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 12.12.2017”

 1. Moskei­ja­hankkeeseen liit­tyen: miten tulisit itse val­tu­utet­tuna asi­as­ta äänestämään jos kaupung­in­hal­li­tus päät­tää edis­tää han­ket­ta? Luuletko edes, että tämä menisi val­tu­us­tossa läpi?

 2. Suur­moskei­jalle kaavail­tu tont­ti on kyl­lä niin keskeinen osa kehit­tyvää kaupunkia, että moskei­ja ei mis­sään tapauk­ses­sa tuo­hon kuulu.
  Itäisen kan­takaupun­gin paraati­paik­ka pitää käyt­tää ihan muuhun tarkoituk­seen kuten asumiseen ja kaikille avoimeen julkiseen tilaan.

  Minä en ymmär­rä ollenkaan virkamiehiä, jot­ka edes moista esit­tävät; märkä rät­ti tuon alueen nyky­is­ten ja tule­vien asukkaiden naa­maan. Veikkaan­pa, että jos moskei­jalle näytetään vihreää val­oa, syt­tyy punainen valo Kalasa­ta­man kehit­tämiselle. Kuka sinne enää sen jäl­keen edes halu­aa rakentaa?!

 3. Eiköhän meil­lä ole jo tarpeek­si neliöitä mit­ta­lait­tein havait­se­mat­tomien henkien palvom­iseen. Tehdään mielu­um­min ton­tille Tieteen temp­peli, jon­ka tarkoi­tus on sivistää ihmisiä.

 4. Esität hyvän kysymyk­sen, mut­ta et itse asi­as­sa vas­taa siihen ja olisin kiin­nos­tunut vas­tauk­sesi kuule­maan. Jos evanke­lis-luter­i­lainen kirkko, ortodoksi­nen kirkko, kato­li­nen kirkko tai vaikka­pa joku herät­täjä­poruk­ka kyseistä tont­tia kyselisi ison kirkon ja har­ras­tuskeskuk­sen rak­en­tamiseen, menisikö pros­es­si jotenkin merkit­tävästi eri lailla?

 5. Kaupun­gin ton­teille tun­tuu ole­van otta­jia, ja mitä keskeisem­pi paik­ka ja mitä mit­tavampi raken­nushanke sen parem­pi. Mus­lim­it hamua­vat moskei­japaikkaa, nor­jalaiset hotel­li­gryn­der­it piirit­tävät Helsin­gin keskus­tan ranto­ja ja urheiluseu­ran taus­tasi­joit­ta­jat ovat aset­tau­tuneet asun­toi­neen, hotellei­neen ja liiketiloi­neen Töölön­lahdelle ja Eläin­tarhan Urheilupuistoon.

  Kun mieleinen tont­ti on löy­tynyt, tont­ti järjestyy hom­maa­mal­la kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tol­ta suun­nit­telu­va­raus ja jär­jestämäl­lä arkkite­htu­urik­il­pailu, jon­ka jäl­keen pytin­ki on kaavae­hdo­tuk­ses­sa eikä se sieltä pois­tu enää mihinkään.

 6. Pitk­iä ja köm­pelöitä pikaraitio­vaunu­ja ei tarvi­ta Helsin­gin ahtai­ta katu­ja tukki­maan. Keskus­taan tule­va säteit­täi­nen joukkoli­ikenne pitäisi perus­tua metroon ja lähi­ju­nali­iken­teeseen ja osit­tain bus­sikaisto­ja käyt­tävi­in bus­sei­hin, kuten täl­läkin hetkellä.

  Uusia liiken­nemuo­to­ja ei keskus­taan tarvi­ta, mut­ta Pasi­lan kaut­ta kulke­van ren­gas­metron jatko­su­un­nitel­mat pitäisi kaivaa esi­in. Ren­gas­metron avul­la saataisi­in myös hyö­dyn­net­tyä täys­mit­tais­ten metro­ju­nien kap­a­siteet­ti kokonaisuudessaan.

 7. Listal­la on mon­ta kiin­toisaa ja tärkeää asi­aa, etenkin nuo pöy­dältä tule­vat, mut­ta suur­ta yleisöä tiet­ty kiin­nos­taa lähin­nä tuo moskei­ja (ja bussit/ratikat ehkä sit­ten joskus 5 vuo­den päästä kun asia alkaa real­isoitua). Vaikut­taa niin itses­tään selvältä, ettei tuo moskei­ja mene läpi val­tu­us­tossa, että toiv­ot­tavasti asia saadaan käsitel­tyä lop­pu­un nopeam­min kuin esim. Guggenheim.

 8. Uskon­to­jen sekopäisiä julis­tuk­sia ei tule legit­imisoi­da enää yhtään. Jos yhteiskun­ta sanoo kyl­lä uusille jät­timäisille mon­u­menteille, joi­ta raken­net­ti­in viimek­si 1900-luvun alus­sa Helsinki­in(!), se samal­la sanoo että koraani ja raa­mat­tu ovat asial­lista aineis­toa Suomen yhteiskun­nan perus­tak­si. Lukekaa nyt saatana mitä hirveää murhaa ja sor­toa ne pitävät sisäl­lään ja ovat muutenkin vain kokoelmia van­hem­mista huuhaatarinoista. 

  Kun ortodok­si­ju­u­ta­laiset ja heitä nuoleskel­e­vat kris­ti­tyt kokoa­vat kansaa siir­tokun­ti­in Israeli­in nopeut­taak­seen tuomiopäivän ennus­tuk­sia, niin miten kukaan järkevä ihmi­nen voi yhä tääl­läkin hyväksyä uskon­not, kun ei ole enää pelkkää islami­laista sekoilua, vaan ihan omas­sa yhteiskun­nas­sa ole­vaa? Miten se ei edes herätä lehdis­tön kri­ti­ikkiä, että Trumpin takana juh­li­taan nyt tuomiopäivän joudut­tamista ja Suomes­sakin toimii jär­jestöjä jot­ka houkut­tel­e­vat muut­ta­maan Israeli­in juuri tuon takia. 

  Ei tule hyväksyä kuin sel­l­ainen human­is­mi­in taipunut uskon­non­har­joi­tus, jota luter­i­laisu­us pääosin ainakin Helsingis­sä on. 

  Ja miten ihmeessä kato­lilaisu­us olisi parem­pi? Ped­ofi­ilirinke­jä joi­ta suo­jel­laan, taka­pa­juista sek­suaaliop­pia tuo­maan väestöräjähdys­tä ja aid­sia, nais­ten ase­ma miehen jalois­sa ja vielä ker­ran ped­ofi­ili­pappe­ja joi­ta suo­jel­laan vuosikym­meniä ja sato­ja tuhan­sia hyväk­sikäytet­tyjä lap­sia. Täl­lais­tako Soin­in­vaara pitää hyväksyttävä?

 9. Ymmär­rän hyvin, että tule­via pikaratikoi­ta ei tehdä heil­ureik­si ja tiedän, että ne ovat molem­pi­in suun­ti­in ajet­tavia mut­ta suun­nitel­lut päätepysäkkien paikat rautatiease­man edessä Kai­vokadul­la ja Erot­ta­jal­la tun­tu­vat todel­la ahtailta.

  Olisiko vielä mah­dol­lista tutkia, että Tuusu­lan­väylä (ja Laa­jasa­lon) suun­nas­ta tule­vat kään­ty­i­sivät Vil­honkadun kaut­ta Fenn­ian eteen ja Vihd­in­tien suun­nas­ta tule­vat Bule­vardin kaut­ta Yrjönkadulle?
  Jatkos­sa Tuusu­lan­väylän suun­nas­ta tule­vat voisi vielä ohja­ta Simonkat­ua ylös ja Urho Kekkosen kadulle, siitä Fredalle ja edelleen Kansak­oulukadulle, jos­ta voisi samal­la pois­taa toisen autokaistan.

 10. Eikö niitä pikaratikoi­ta voisi vetää heil­u­ri­na Kai­vokadun kaut­ta? Päät­tärit Vihd­in­tiel­lä jos­sain Kon­alas­sa ja Tuusu­lan­väyläl­lä vaiks Maunulassa.

 11. Kuva moskei­jas­ta on väärä, kos­ka siitä puut­tuu paljon suurem­pi sosi­aali­raken­nus, joka on melkoinen pyl­listys yhteiskun­nalle sekin. Ei pidä hyväksyä sitäkään että uskon­non var­jol­la eristäy­dytään yhteiskun­nas­ta omi­in palvelui­hin ja pakote­taan yhteiskun­ta vielä mak­samaan siitä ainakin menet­tynä raken­nus­maana. Koko alueen suun­nitelukin menisi uusik­si ja tuol­lainen val­ta­va raken­nus­mas­sa toimisi melkoise­na tuk­keena ja olisi aivan hal­lit­sevas­sa ase­mas­sa koko alueella. 

  Aivan turha piden­tää han­ket­ta, kos­ka sen puuhamiehet ovat jotain sekoil­i­joi­ta joil­ta ei saa vas­tauk­sia, rahat tuli­si­vat ara­bidik­taat­tor­eil­ta jot­ka sor­ta­vat sau­di­en tuel­la taval­lista kansaa, raken­nus on kokon­aisuute­na aivan val­ta­va pöm­peli, pöm­pe­likin olisi vain sun­neille jot­ka eristäy­ty­i­sivät sil­lä omak­si ryh­mäk­si pois suo­ma­lais­es­ta yhteiskun­nas­ta, islamin todel­lisia har­joit­ta­jia ei ole läh­eskään niin paljon kuin maa­han­muut­tolu­vuil­la yrit­tävät sumut­taa ja pako­laisi­na tulleetkin lähtevät suurek­si osak­si pois nyt sotien rauhoittuessa.

 12. Pikaratikoiden reitit katkaistaan keskus­taan eikä ainakaan tois­taisek­si johd­c­eta niitä keskus­tan läpi. Jos ne johdet­taisi­in keskus­tan läpi, pitäisi 45 metriä pitkille ratikoille rai­va­ta tilaa pitkille pysäkeille ja pysäköidyt autot pitäisi rai­va­ta pois, jot­ta ratikoille saisi oman kaistan. Pikaratikka­jär­jestelmä ei kestä sitä, että ratikat jonot­ta­vat samoissa ruuhkissa henkilöau­to­jen kanssa. 

  Nyt en ymmär­rä. Jos pikaratikat katkaistaan keskus­taan, minkä ole­tan käytän­nössä tarkoit­ta­van rautatiease­maa, miten tuol­la väl­tetään jonot­ta­mi­nen auto­jen kanssa samas­sa ruuhkas­sa? Eikö pikaratik­ka jo nyt vaa­di vahvo­ja etuuk­sia, ettei se vain seiso min­u­ut­ti­tolkul­la auto­jen takia val­ois­sa? Jol­loin eikö niitä etuuk­sia joudu­ta jo nyt jär­jestämään? Ja miten tilanne huonon­isi heil­uril­in­jo­jen takia, jos tule­vat pikaratikat aje­taan keskus­taan, mut­ta ei keskus­tan läpi?

  1. Laa­jasa­lon pikaratikoista toinen katkaostaan ase­man eteen ja toinen, lyhy­itä ratikoi­ta käyt­tävä Diana-puis­ton tienoille. Sinne on pää­tymässä myös Vihd­in­tien ratik­ka, joka siis taas ymmäertääk­seni on näitä pitk­iä ratikoita.

 13. Asues­sani Kallios­sa min­ul­la oli auto. Kaik­ki tal­lit oli yhtiössä vuokrat­tu ja vai­h­tu­vu­us oli pien­tä. Vuokra­halleis­sakaan ei ollut tilaa. Autopaikan löytämi­nen oli vähän han­kalaa, kos­ka alueel­la asuvil­la on enem­män auto­ja, kuin alueel­la on paikko­ja. Kaikil­la kavereil­la, jot­ka asu­vat nyt Kallios­sa, on auto. Väite ettei Kallios­sa asuvil­la ole auto­ja, ei pidä paikkansa.

 14. Suur­moskei­jas­ta päätet­täessä kan­nat­taa kaikkien lukea poh­jak­si Atte Kale­van kir­joituk­sia asi­as­ta. Hän on täl­lä het­kel­lä var­masti alan ykkös­tutk­i­ja Suomes­sa. Halu­am­meko var­masti äärili­ik­keet keskelle Helsinkiä?

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Kalle, Kallion ruokakun­nista noin neljän­nek­sel­lä on auto. 

  Tuli­han se sieltä. Kallios­sa on vähem­män auto­ja, kuin muual­la Helsingis­sä, kos­ka siel­lä on paljon pieniä asun­to­ja, jois­sa asuu opiske­li­joi­ta. Kallioon on kohtu­ulliset julkiset yhtey­det, vaik­ka van­ha kakkosen päätepysäk­ki on yhä ilman spåral­in­jaa. Mut­ta väite, ettei Kallios­sa asuvil­la olisi auto­ja, ei pidä paikkansa.

  1. Kyse oli siitä, pitääkö Hakaniemeen raken­net­ta­va talo pakot­taa kus­tan­ta­maan pysäköin­tilu­o­laa. Tuon mukaan korkein­taan yksi paik­ka neljää asun­toa kohden Kallios­sa on enem­män asukaspysäköin­tipaikko­ja kuin lunastet­tu­ja asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sia, joten kadun­var­sil­lakin on tilaa.

 16. Markku af Heurlin: .

  Helsin­ki siir­tyy voimakkaasti raideli­iken­teeseen ja samal­la sähköl­lä kulke­vaan liiken­teeseen. Pääosa bus­sil­in­joista katkaistaan vai­h­toter­mi­naalei­hin niin, että Käpylän ja Val­imon asemil­la siir­ry­tään bus­sista junaan ja jos ei ole menos­sa keskus­taan, pikaratikkaan. Kun kaupun­ki kas­vaa sisään­päin, se pystyy otta­maan katu­verkkoon­sa vähem­män auto­ja, niin henkilöau­to­ja kuin busse­jakin. Ener­gian­säästön kannal­ta pitäisi uudet ratikat varus­taa jär­jestelmässä, jos­sa jar­ru­tusen­er­gia ote­taan tal­teen kon­den­saat­tori­in eikä käytetä sitä vain lämmittämiseen.”

  Suo­rana sanoen. Onko tässä mitän järkeä? Vai­h­to aina piden­tää ja mon­imtkkaaista matkaa. Söhköbu­sist ovat jo toiminnassa.

  Ovatko

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Kalle, Kallion ruokakun­nista noin neljän­nek­sel­lä on auto.

  Jos kalli­o­laisil­la ei ole auto­ja, niin kuka kum­ma siel­lä sit­ten pysäköi? Siel­lä asues­sani näin joka päivä omas­ta ikku­nas­tani noin sata pysäköi­tyä autoa, ja kaik­ki kadun­var­ret ja pihat oli­vat niitä täynnä.

  Mitähän varten pitää ker­toa täl­laista leg­en­daa tyhjistä kaduista, kun jokainen voi käy­dä kat­so­mas­sa, miten asia oikeasti on?

 18. Jos bus­sil­in­jo­ja keskus­taan ale­taan katko­maan pakko­vai­h­doil­la mui­hin liiken­nevä­lineisi­in niin sit­ten kyl­lä pitää rajoit­taa myös keskus­tan yksi­ty­isautoilua erit­täin paljon. Niiden ei pidä antaa ottaa bus­sili­iken­teeltä jäävää tilaa itselleen. Pikem­minkin pitää ottaa kaupunki­ti­la pois autoli­iken­teeltä. Autoil­i­jat pör­rätkööt muual­la, mis­sä on parem­min tilaakin.

  Liiken­neval­ois­sa ja muuten auto­ja kier­rellen kulute­taan niin keskus­tas­sa kuin muual­lakin aivan jär­jet­tömiä määriä aikaa ja vaivaa. Siis yksi­ty­isauto­jen lukumäärää pitää vähen­tää nykyti­las­ta vähin­täänkin 60% ja liikenne-etu­udet (val­ot, kuka väistää/odottaa/kiertää ketä, jne.) ottaa pois. Jos ei muu­ta kek­sitä, niin laite­taan autoil­i­joille liiken­neval­oi­hin painonapit.

 19. Jukkis:
  Esität hyvän kysymyk­sen, mut­ta et itse asi­as­sa vas­taa siihen ja olisin kiin­nos­tunut vas­tauk­sesi kuule­maan. Jos evanke­lis-luter­i­lainen kirkko, ortodoksi­nen kirkko, kato­li­nen kirkko tai vaikka­pa joku herät­täjä­poruk­ka kyseistä tont­tia kyselisi ison kirkon ja har­ras­tuskeskuk­sen rak­en­tamiseen, menisikö pros­es­si jotenkin merkit­tävästi eri lailla? 

  Kysymys on tosi­aan hyvä.

  Jos muil­la menisi eri taval­la, niin tässä saa­vat kyl­lä toiset olla melkoisen tasa-arvoisem­pia ja päät­täjil­lä tun­tu­isi ole­van aika iso (ja mah­dol­lis­es­ti vaar­alli­nenkin) sokea kohta.

  Jos taas muil­la menisi samal­la taval­la, päätök­sen­teko­pros­es­si on perus­taval­la taval­la rik­ki ja siinä on aivan jär­jetön porsaanreikä.

  Kumpikaan vai­h­toe­hto ei kuu­losta hyvältä. Guggen­heim-vään­tö tun­tu­isi tosin vih­jaa­van jälkim­mäiseen vai­h­toe­htoon, ellei siinäkin sit­ten ollut “fiin­inä kult­tuuri­asiana” kyse vähän tasa-arvoisem­mas­ta asi­as­ta kuin perusdemokratiasta.

 20. Antero Umpimieli: ..se samal­la sanoo että koraani ja raa­mat­tu ovat asial­lista aineis­toa Suomen yhteiskun­nan perustaksi.

  Raa­matun poh­jal­ta Suomeen ja muualle Euroop­paan on saatu aika asialli­nen yhteiskun­ta. Ateis­teil­la on samal­la alal­la aika huono track record. Sama pätee muslimeihin.

  Suosit­te­len löysäämään pipoa ja tulk­it­se­maan Raa­mat­tua allegorisesti.

 21. Tanssin talon jos­sain suun­nit­telu­vai­heessa edustalle tule­van puis­ton oli tarkoi­tus katkaista Tam­masaarenkatu, nyt tuos­sa havain­neku­vas­sa näyt­täisi että Tam­masaarenkadun yhteys Län­sisa­ta­mankadulle säi­ly­isi. Miten se nyt menee tuos­sa kun ei kun­nol­la näe? 

  Län­sisa­ta­mankatu alkaa jo nyt ruuhkau­tua vaik­ka Jätkäsaares­ta vas­ta puo­let raken­net­tu. Ehkä tosis­saan olisi parem­pi ohja­ta Tam­masaarenkadun liikenne Porkkalankadun kaut­ta kun tuo Tam­masaarenkadun- ja Län­sisa­ta­mankadun risteys on yksi lisä liiken­teen seisomiseen. 

  Vähän kyl­lä yleis­es­ti hirvit­tää, että Jätkäsaaren liikenne alkaa jo nyt sump­pu­un­tua noin pahasti. Toinen sisäänkäyn­ti Ruo­ho­lah­den metroon, tun­neleil­la sata­mater­mi­naal­ista ja muual­takin Jätkäsaares­ta var­maan aut­taisi asiaa.

 22. Näitä lukies­sa tulee mieleen van­ha vit­si “liiken­neval­o­valiokun­nan” opin­tomatkas­ta Euroopan suurkaupunkei­hin. Kysyt­täessä matkan annista puheen­jo­hta­ja tote­si: Samat ongel­mat kuin tääl­lä. Vaik­ka kuin­ka ohjel­moisi liiken­neval­o­ja, niin aina joku auto livah­taa läpi.

 23. Uusimpi­en suun­nitelmien mukaan Tam­masaarenkat­ua ei olla katkaise­mas­sa, toisin kuin aiem­mis­sa suun­nitelmis­sa. Ja hyvä niin, kos­ka Tam­masaarenkatu osaltaan _helpottaa_ Län­sisa­ta­mankadun tilan­net­ta, ohjaa­mal­la Jätkäsaaren ja Laut­tasaaren välistä liiken­net­tä pois Län­sisa­ta­mankadun ja Itämerenkadun ruuhkaises­ta risteyk­ses­tä. Tam­masaarenkadun var­rel­la ei ole asu­tus­ta, joten vähem­män ne autot siel­lä haittaavat.

  Yleis­es­ti, liiken­neru­uhkia tuol­la alueel­la olisi help­po vähen­tää kieltämäl­lä vasem­malle kään­tymi­nen ruuhkaisim­mis­sa risteyksissä.

  Ris­to:
  Tanssin talon jos­sain suun­nit­telu­vai­heessa edustalle tule­van puis­ton oli tarkoi­tus katkaista Tam­masaarenkatu, nyt tuos­sa havain­neku­vas­sa näyt­täisi että Tam­masaarenkadun yhteys Län­sisa­ta­mankadulle säi­ly­isi. Miten se nyt menee tuos­sa kun ei kun­nol­la näe? 

  Län­sisa­ta­mankatu alkaa jo nyt ruuhkau­tua vaik­ka Jätkäsaares­ta vas­ta puo­let raken­net­tu. Ehkä tosis­saan olisi parem­pi ohja­ta Tam­masaarenkadun liikenne Porkkalankadun kaut­ta kun tuo Tam­masaarenkadun- ja Län­sisa­ta­mankadun risteys on yksi lisä liiken­teen seisomiseen. 

  Vähän kyl­lä yleis­es­ti hirvit­tää, että Jätkäsaaren liikenne alkaa jo nyt sump­pu­un­tua noin pahasti. Toinen sisäänkäyn­ti Ruo­ho­lah­den metroon, tun­neleil­la sata­mater­mi­naal­ista ja muual­takin Jätkäsaares­ta var­maan aut­taisi asiaa.

 24. anonyy­mi: Kysymys on tosi­aan hyvä.

  Jos muil­la menisi eri taval­la, niin tässä saa­vat kyl­lä toiset olla melkoisen tasa-arvoisem­pia ja päät­täjil­lä tun­tu­isi ole­van aika iso (ja mah­dol­lis­es­ti vaar­alli­nenkin) sokea kohta.

  Jos taas muil­la menisi samal­la taval­la, päätök­sen­teko­pros­es­si on perus­taval­la taval­la rik­ki ja siinä on aivan jär­jetön porsaanreikä.

  Kumpikaan vai­h­toe­hto ei kuu­losta hyvältä. Guggen­heim-vään­tö tun­tu­isi tosin vih­jaa­van jälkim­mäiseen vai­h­toe­htoon, ellei siinäkin sit­ten ollut “fiin­inä kult­tuuri­asiana” kyse vähän tasa-arvoisem­mas­ta asi­as­ta kuin perusdemokratiasta.

  Itsekin epäilen Guggen­heimin perus­teel­la ole­van kyse siitä, että pros­es­si on vaan perus­ta­van­laa­tuisel­la taval­la rik­ki, kun kysytäänkin lupaa jollekin muulle kuin toimis­to- tai asuin­talolle. Näitä kysymyk­siä tuskin tulee kovinkaan usein, joten sik­si sen pros­essin fik­saamiseen tuskin kan­nat­taa hirveästi aikaa haaska­ta. Toisaal­ta on sekin tot­ta, että kaupun­gin julk­isu­usku­van kannal­ta on vähän noloa, että nämä näkyvät pros­es­sit menevät aina näin hirveäk­si sekoiluksi.

  Mitenköhän aikoinaan meni Espoos­sa pros­es­si, kun mor­monit kyse­liv­ät lupaa ja tont­tia oman temp­pelin­sä rak­en­tamiseen? Sai­vatko ton­tin ilmaisek­si vai mak­soi­vatko markkinahinnan?

 25. spot­tu: Raa­matun poh­jal­ta Suomeen ja muualle Euroop­paan on saatu aika asialli­nen yhteiskun­ta. Ateis­teil­la on samal­la alal­la aika huono track record. Sama pätee muslimeihin.

  Suosit­te­len löysäämään pipoa ja tulk­it­se­maan­Raa­mat­tua allegorisesti.

  Voi vain kuvitel­la kuin­ka pahaa jälkeä 1900-luvul­la olisi nähty, jos Marx olisi ollut ateistin sijaan har­ras usko­vainen. Sosial­isti­nen val­lanku­mous yhdis­tet­tynä karis­maat­tiseen herä­tys­li­ik­keeseen olisi ollut äärim­mäisen vaar­alli­nen yhdistelmä.

 26. Yleiskaa­van toteu­tus­su­un­nitel­mas­sa on sel­l­ainen has­su yksi­tyisko­h­ta, että Vihd­in­tien bule­vardin suun­nit­telu aloite­taan keskiosas­ta Pitäjän­mäen kohdal­ta. Alue on toki keskeinen, kos­ka se on pikaratikan ja junaradan risteys, mut­ta ratik­ka pitää kyl­lä suun­nitel­la Huopalah­den­tieltä alkaen.

 27. Mik­si ne ratikkare­itit pitää katkaista? Eikö muu­ta­man keskus­tan kaduista voisi vain muut­taa joukkoli­iken­nekaduk­si? Esim. pohjois­es­ta tule­va pikaratik­ka kan­nat­taisi ohja­ta steis­siltä eteen­päin Rauta­tienkadulle, edelleen Mek­lulle ja edelleen päät­tärille Län­sisa­ta­maan. Olisi hyvin luon­te­vaa antaa sata­mas­ta pikalin­ja rautatiease­malle ja edelleen Pohjois-Helsinkiin.

  Moskei­jas­ta voisitte tehdä peri­aatepäätök­sen, että rak­en­taa saa, kun­han ei vaiku­ta kaupunkiym­päristöön. Miten tämä tapah­tuu? Edel­lyt­tämäl­lä, että moskei­ja raken­netaan lakkautet­tavaan Hanasaari B ‑raken­nuk­si­in. Kat­ti­la­hal­lista saa hyvä ja edus­ta­van pääsalin, ja piipun ehosta­mal­la saa siitä minareetin.

 28. Moskei­ja on yksi asia, mut­ta sosi­aa­likeskus on toinen. Mielestäni lähtöko­htana pitäisi olla, että ruk­oushuoneen yhtey­teen ei raken­neta mitään muu­ta. Maa­han­muut­ta­jien lähtö­mais­sa voi olla ihan nor­maalia, että päiväkodit, koulut, kahvi­lat ja sosi­aal­i­toimis­tot ovat osa moskei­jaa, mut­ta me elämme maal­lis­tuneem­mas­sa yhteiskun­nas­sa ja diako­ni­atyöstäkin on viime vuosikym­meninä pyrit­ty häivyt­tämään kristi­nuskon leimaa. Ei tarvitse suudel­la raa­mat­tua saadak­seen joul­u­lah­ja-apua perheelleen.

  Muutenkin nimeno­maan mus­lim­ien kohdal­la, jot­ka vielä edelleen ovat pääasi­as­sa maa­han­muut­ta­jia, pitäisi pyrk­iä inte­graa­tioon, jota tavoitet­ta vas­taan sotii rin­nakkaispalvelu­iden luomi­nen. Siis mielu­um­min ei vain mus­limeille suun­nat­tu­ja päiväkote­ja tai iltapäiväk­er­ho­ja. Ihan sama kuka ne rahoit­taa. Asi­aa vielä korostaa jako sun­nien ja shi­io­jen välil­lä. Vaik­ka rukoilem­i­nen yhdessä olisi mah­do­ton­ta, ei samaa jakoa saa hyväksyä mui­hin palveluihin.

 29. anonyy­mi:
  Jos bus­sil­in­jo­ja keskus­taan ale­taan katko­maan pakko­vai­h­doil­la mui­hin liiken­nevä­lineisi­in niin sit­ten kyl­lä pitää rajoit­taa myös keskus­tan yksi­ty­isautoilua erit­täin paljon. Niiden ei pidä antaa ottaa bus­sili­iken­teeltä jäävää tilaa itselleen. Pikem­minkin pitää ottaa kaupunki­ti­la pois autoli­iken­teeltä. Autoil­i­jat pör­rätkööt muual­la, mis­sä on parem­min tilaakin.

  Liiken­neval­ois­sa ja muuten auto­ja kier­rellen kulute­taan niin keskus­tas­sa kuin muual­lakin aivan jär­jet­tömiä määriä aikaa ja vaivaa. Siis yksi­ty­isauto­jen lukumäärää pitää vähen­tää nykyti­las­ta vähin­täänkin 60% ja liikenne-etu­udet (val­ot, kuka väistää/odottaa/kiertää ketä, jne.) ottaa pois. Jos ei muu­ta kek­sitä, niin laite­taan autoil­i­joille liiken­neval­oi­hin painonapit.

  Juuri näin, kaupun­gin strate­giankin mukaises­ti. Ei voi olla niin, että bus­sili­iken­net­tä kar­si­taan runk­o­r­e­it­eiltä, mut­ta samal­la henkilöau­toli­iken­net­tä lisätään.

  Aivan ensin tulee lopet­taa suo­ra mukavu­usautoilu keskus­taan. Sit­ten muute­taan autokai­stat joukkoli­iken­nekaduik­si, kuten Hämeen­tiel­lä. Ja vas­ta sen jäl­keen ale­taan leikkaa­maan bus­sili­iken­net­tä. Mikä sekin on toki järkevää, kos­ka bus­si on ratikkaan ver­rat­tuna tehot­tomampi joukkoli­iken­nevä­line runk­olin­joil­la. MOLEMMAT ovat kuitenkin yli 10 ker­taa tehokkaampia kuin henkilöautot.

  Pikaratikko­jen tuomi­nen keskus­taan tulee ole­maan mie­lenki­in­toinen har­joi­tus. Kun nyky­is­tenkään ratikoiden liiken­neval­oe­tuuk­sia ei ole halut­tu saa­da toim­i­maan. Vaan edelleen liiken­neval­ois­sa jopa ratikatkin ovat alis­teisia mukavuusautoilulle.

  Jakomäen ja eri­tyis­es­ti sen uima­hallin autopaikat ovat taas oiva osoi­tus kaupun­gin ja kaupunkisu­un­nit­telun todel­lis­es­ta tah­dos­ta viedä liikku­mista kohti kestävämpiä muo­to­ja: ei kiinnosta.

  1. Ratikoil­la on kyl­lä nyky­isin aika toimi­vat liiken­neval­oe­tu­udet. Poikkeuk­se­na on Man­ner­heim­intien risteyk­set Kai­vokadun ja Runeberginkadun kohdal­la, jois­sa ratik­ka joutuu yleen­sä väistämään toista ratikkaa — mut­ta jois­sa ratikoiden etu­ja on myös kar­sit­tu autoli­iken­teen suuhkien vält­tämisek­si. Kai­vokadul­ta pois­te­taan toinen autokaista suun­taansa, joten tämänkin merk­i­tys vähenee.

 30. Leena: Suur­moskei­jalle kaavail­tu tont­ti on kyl­lä niin keskeinen osa kehit­tyvää kaupunkia, että moskei­ja ei mis­sään tapauk­ses­sa tuo­hon kuulu.
  Itäisen kan­takaupun­gin paraati­paik­ka pitää käyt­tää ihan muuhun tarkoituk­seen kuten asumiseen ja kaikille avoimeen julkiseen tilaan.

  Itse en kan­na­ta Bahrain­in kuningashuoneen rahoit­ta­maa sun­ni­moskei­jaa Helsinki­in, mut­ta noin yleis­es­ti kyl­lähän tuom­moi­sen kohteen, johon tulisi paljon kävi­jöitä päivit­täin, kan­nat­taa nimeno­maan sijai­ta keskel­lä. Liiken­neon­gel­mat oli­si­vat sitä han­kalam­mat kaikille, siis myös sivullisille liiken­teessä, jos väen pitäisi han­kki­u­tua jon­nekin lähiön perälle. Helsin­gin kaupunkikin viimein alka­nut suun­nitel­la sotepalvelu­jaan raideli­iken­teen asemien viereen.

 31. Suun­nitel­lun suur­moskei­jan lähiym­päristöön (Hakaniemen­ran­ta, Sörnäis­ten­ran­ta ja Kalasa­ta­ma) on tulos­sa 28.400 uusia asukkai­ta ja työ­paikko­ja ainakin 10.000. Jos uusien asukkaiden alue olisi kun­ta, niin se olisi Suomen 311:sta kun­nas­ta 39 suurin asukasmäärältään.
  Onko tämä suur­moskei­ja ain­oa paik­ka uskon­non har­joit­tamiseen alueella.
  Kalasa­ta­man ter­veys- ja hyv­in­voin­tikeskus tar­joaa palvelu­ja pääasi­as­sa työikäisille asi­akkaille ja maa­han­muut­ta­jille (val­tion­va­rain­min­is­teri Orpo sanoi, että asi­akas valitsee).
  Onko tarkoi­tus muut­taa tämä uusien asukkaiden alue, nykyään niin kovasti pyy­de­tyk­si kohtu­uhin­taisek­si asun­to­tuotan­nok­si (tuet­tu asumismuoto).
  Kun kaupunkiym­päristölau­takun­ta päät­tää asi­as­ta maankäytön kannal­ta, niin mitkä asi­at vaikut­ta­vat päätökseen.

 32. Osmo Soin­in­vaara:
  Ratikoil­la on kyl­lä nyky­isin aika toimi­vat liiken­neval­oe­tu­udet. Poikkeuk­se­na on Man­ner­heim­intien risteyk­set Kai­vokadun ja Runeberginkadun kohdal­la, jois­sa ratik­ka joutuu yleen­sä väistämään toista ratikkaa – mut­ta jois­sa ratikoiden etu­ja on myös kar­sit­tu autoli­iken­teen suuhkien välttämiseksi. 

  Poikkeusten lis­taa Man­ner­heim­intien osalta voi jatkaa ainakin Töölön­lah­denkadun, Nor­den­skjöldinkadun, Rei­jolankadun ja Tukhol­mankadun risteyk­sil­lä. Niis­sä kaikissa raitio­vaunu joutuu usein pysähtymään ja odot­ta­maan koko val­ok­ier­ron. Vain sik­si, että lop­u­ton auto­let­ka pääsee jonot­ta­maan kadun toiselle puolelle. Ei totis­es­ti voi puhua toimi­vas­ta liiken­neval­oe­tu­ud­es­ta tai jokkoli­iken­teen etu­jen kar­simis­es­ta henkilöau­toilun eduksi.

  Henkilöau­to­jen ruuhkien vält­tämi­nen ei voi ikinä olla peruste joukkoli­iken­teen etuuk­sien kar­simiselle. Ruuhkas­sa seiso­vas­sa henkilöau­tossa on yksi matkus­ta­ja, kun vier­essä ratikas­sa on kym­meniä matkus­ta­jia. Ratikoi­ta kul­kee muu­tamien min­u­ut­tien välein, auto­let­ka on loputon.

  Jos halu­aa nähdä toimi­van liiken­neval­oe­tu­u­den, kan­nat­taa seu­ra­ta Munkkiniemen puis­to­tien päässä ole­vaa Huopalah­den­tien ja Paciuk­senkadun risteystä. Jos­sa nelo­nen läh­es aina saa esteet­tömän kulun. Jopa ilman ylimääräistä jar­ru­tus­ta ennen valoja.

 33. Katolis­ten tilal­la ehkä vielä räikeäm­män esimerkin saisi pohti­mal­la lesta­di­o­lais­ten ruk­oushuonet­ta tuolle paikalle. Heitä on Suomes­sa enem­mänkin kuin katolisia tai kai muslimejakaan.

 34. Töölön­lah­den puis­ton eteläosaa Keskus­takir­jas­ton edessä ale­taan kun­nos­taa. Kun­nos­t­a­mi­nen mak­saa seit­semän miljoon­aa euroa. Puis­ton pohjoisosaa kun­nos­tet­ti­in jo muu­ta­ma vuosi sit­ten vajaal­la kuudel­la miljoonalla. 

  Sil­lä saati­in kaadet­tua Töölön­lah­den rantamet­sä maan tasalle ja raken­net­tua hehtaarikau­pal­la kulah­tanut­ta puu­ton­ta nur­mikkoa Fin­lan­di­at­alon eteen.

 35. Ei tarvi­he paljoa arvail­la. Mor­moni-kirkon Helsin­gin temp­peli raken­net­ti­in Helsin­gin suh­teen suun­nilleen susir­a­jalle ja kikol­la oli kait vaikeuk­sia senkin ton­tin saamises­sa. Toisaal­ta, jos suur­moskei­jalle kaavail­tua tont­tia hak­isi Kato­li­nen kirkko, han­kkeen vas­tus­ta­jia tuskin suo­raan leimat­taisi­in katolilaisfobikoiksi…

 36. Osmo Soin­in­vaara:
  Lesta­di­o­laisia on Helsingis­sä kyl­lä selvästi vähem­män kuin muslimeja.

  Var­maan niin. Enem­män kuin katolisia kuitenkin melko var­masti. Halutes­saan voi vai­h­taa aja­tusleikki­in Helsin­gin tilalle Oulun.
  Ydin ei nyt kuitenkaan ole uskon­har­joit­ta­jien määris­sä, vaan siinä, että luul­lak­seni mon­en kelk­ka pyhätön suh­teen kään­ty­isi toiseen suun­taan uskon­toa vai­h­ta­mal­la. Suvait­se­vaiset eivät enää suvait­sisikaan ja suvait­se­mat­tomat saat­taisi­vatkin suvai­ta paremmin.

 37. Jalankulk­i­ja: Jos kalli­o­laisil­la ei ole auto­ja, niin kuka kum­ma siel­lä sit­ten pysäköi? Siel­lä asues­sani näin joka päivä omas­ta ikku­nas­tani noin sata pysäköi­tyä autoa, ja kaik­ki kadun­var­ret ja pihat oli­vat niitä täynnä.

  Kallios­sa asuu jotain 20 000 ihmistä, eli suo­ma­laisen pikkukaupun­gin ver­ran. Vaik­ka vain kymme­ne­sos­al­la, eikä neljä­sos­al­la, asukkaista olisi auto, niin kaik­ki kadut oli­si­vat edelleen niitä täyn­nä. Sen ver­ran paljon yksi auto vie tilaa.

 38. Koti-isä: Poikkeusten lis­taa Man­ner­heim­intien osalta voi jatkaa ainakin Töölön­lah­denkadun, Nor­den­skjöldinkadun, Rei­jolankadun ja Tukhol­mankadun risteyk­sil­lä. Niis­sä kaikissa raitio­vaunu joutuu usein pysähtymään ja odot­ta­maan koko val­ok­ier­ron. Vain sik­si, että lop­u­ton auto­let­ka pääsee jonot­ta­maan kadun toiselle puolelle. Ei totis­es­ti voi puhua toimi­vas­ta liiken­neval­oe­tu­ud­es­ta tai jokkoli­iken­teen etu­jen kar­simis­es­ta henkilöau­toilun eduksi.

  Henkilöau­to­jen ruuhkien vält­tämi­nen ei voi ikinä olla peruste joukkoli­iken­teen etuuk­sien kar­simiselle. Ruuhkas­sa seiso­vas­sa henkilöau­tossa on yksi matkus­ta­ja, kun vier­essä ratikas­sa on kym­meniä matkus­ta­jia. Ratikoi­ta kul­kee muu­tamien min­u­ut­tien välein, auto­let­ka on loputon.

  Jos halu­aa nähdä toimi­van liiken­neval­oe­tu­u­den, kan­nat­taa seu­ra­ta Munkkiniemen puis­to­tien päässä ole­vaa Huopalah­den­tien ja Paciuk­senkadun risteystä. Jos­sa nelo­nen läh­es aina saa esteet­tömän kulun. Jopa ilman ylimääräistä jar­ru­tus­ta ennen valoja.

  Toivoisin hie­man anlyyt­tismepää otet­ta. Raitio­vaunu­jen liäk­si Man­skul­la kul­kee myöäs melkoinen määr busse­ja. Nor­den­skiäldinkatu on tärkeä poikkikatu. Hnek­ilöau­toli­ikenne ei oloe aina tarpee­ton­ta. — Rei­jolankadun., Man erheim­intien, Tukhol­mankadun ja Topeliuk­se­nadun litym’ on aikamoinen sump­pu, kok­sa kyseessä on merkit­tääv liiken­nesol­mu. — Olen jok­su odot­tanut siel­lä henkilöatu­os­sa 15- 20 mintu­ut­tia. Bus­sit ja ratikat pää­sevät kulkemaan.

 39. Kan­takaupun­gin joukkoli­iken­teen kehittämissuunnitelma

  Luin Hesarista joukkoli­iken­teen kehit­tämis­su­un­nitel­mas­ta. Tuli oikein paha mieli.

  Suun­nitel­ma on taas yksi esimerkik­si komiteatyöstä, jos­ta puut­tuvat uudet raikkaat ideat ja on jätet­ty huomiotta uuden tekni­ikan anta­mat mah­dol­lisu­udet. Siitä puu­tuu täysin se Heure­ka-het­ki, WAU!

  Suun­nitel­ma perus­tuu jo aikansa eläneeseen kiskoli­iken­teeseen. Se ei ollenkaan sovi pohjoisi­in olo­suhteisi­imme ja on ratkaisuna jäykkä ja hirvit­tävän kallis. 

  Sen perusidea oli siirtää sähköä voimalaitok­sil­ta kaduille, jot­ka ovat kuop­paisia ja muku­lakivil­lä päällystet­tyjä. Sik­si tarvi­taan val­ta­van kalli­it ratikat, sähköverkko ja kiskot.

  Olen 70-luvul­la ollut mukana kehit­tämässä uusia matkus­ta­jalai­va-kon­septe­ja, joista voi maini­ta vaikka­pa Sil­ja Ser­e­nade, Roy­al Pricess, Viking Dou­ble-Deck­er auto­laut­ta, jne. Ne oli­vat toteutues­saan alansa val­lanku­mouk­sia, joiden mukana Suomen laivan­raken­nus pääsi taas uuteen kukoistukseen.

  Liiken­netekni­ikas­sa on nyt meneil­lään val­lanku­mous, joka perus­tuu akkutekni­ikan val­tavaan kehit­tymiseen. Nyt olisikin kaupunkili­iken­teen kohdal­la mah­dol­lisu­us saman­laiseen val­lanku­mouk­seen, jos­sa suo­ma­li­nen insinööri­taito voisi taas näyt­tää kykynsä.

  Mielestäni tulisi nyt muo­dostaa pienehkö (5–10 hen­gen) tuoteke­hi­tys­ryh­mä, johon kuu­luisi­vat Helsin­gin kaupun­ki, Tekes ja Transtech Oy Otanmäestä. 

  Ryh­mälle annet­taisi­in tehtäväk­si kehit­tää ympäristöys­täväl­liseen, taloudelli­nen akkui­hin ja sähköbus­sitekni­ikkaan perus­tu­va ratkaisu kaupunkili­iken­teen uudek­si konseptiksi. 

  Olen var­ma, että tässä on taas HEURE­KA-het­ki. Pitäisi rohkeasti tart­tua tähän tilaisu­u­teen ja kehit­tää Suomelle uusi ”Nokia”.

  Muuten Tun­tem­at­toman sanoin: ”kiinalaiset jyrää meitin”

  Suo­ma­lainen insinööri Sep­po Korppoo

 40. Lestat ovat luter­i­laisia, ja luter­i­laisille on sen­tään jokunen kirkko Helsingissäkin.

 41. Markku af Heurlin: Hnek­ilöau­toli­ikenne ei oloe aina tarpee­ton­ta. – Rei­jolankadun., Man erheim­intien, Tukhol­mankadun ja Topeliuk­se­nadun litym’ on aikamoinen sump­pu, kok­sa kyseessä on merkit­tääv liiken­nesol­mu. – Olen jok­su odot­tanut siel­lä henkilöatu­os­sa 15- 20 mintu­ut­tia. Bus­sit ja ratikat pää­sevät kulkemaan.

  Tot­ta, jopa 10% henkilöau­toli­iken­teestä saat­taa olla perustel­tua. Ongel­ma on lop­ut 90%, joka tukkii kadut perus­teet­ta ja estää kaikkien muiden suju­van liikkumisen.

  Ratikat ja osit­tain bus­sitkin pää­sevät toki kulke­maan ruuhkas­sakin, kos­ka niille on omat kai­stat. Mut­ta niidenkin kulus­ta halu­taan tehdä hidas­ta ja katkon­aista, seisot­ta­mal­la niitä turhaan val­ois­sa, vaik­ka se ei oleel­lis­es­ta nopeu­ta ruuhkau­tunut­ta henkilöautoliikennettä.

  Lisäk­si esimerkik­si Rei­jolankadulle raken­net­ti­in uusi raitio­vaun­y­hteys siten, että toinen kaista on sekali­iken­net­tä auto­jen kanssa. Siel­lä seiso­vat samas­sa sum­pus­sa nyt niin autot kuin ratikatkin.

 42. Jalankulk­i­ja: Jos kalli­o­laisil­la ei ole auto­ja, niin kuka kum­ma siel­lä sit­ten pysäköi? Siel­lä asues­sani näin joka päivä omas­ta ikku­nas­tani noin sata pysäköi­tyä autoa, ja kaik­ki kadun­var­ret ja pihat oli­vat niitä täynnä.

  Mitähän varten pitää ker­toa täl­laista leg­en­daa tyhjistä kaduista, kun jokainen voi käy­dä kat­so­mas­sa, miten asia oikeasti on?

  Ystäväni asuu Kaar­lenkadul­la. Ja joskus hön pitää luon­aan hip­po­ja. Tulen han­kalan matkan päästä ja aika mah­do­ton­ta löytää parkkipaikkaa.
  Useimm­tien vähön rikon lakia.

 43. Osmo Soin­in­vaara:
  Sekä Raa­mat­tua että Koraa­nia on mah­dol­lista tulki­ta ihan miten tahansa.

  Tot­ta, raa­mat­tua ja koraa­nia on mah­dol­lista tulki­ta monin tavoin. Kuitenkin van­hana viisaut­e­na san­o­taan, että hedelmistään puu tun­net­taan. Ihmisoikeudet, sukupuolten väli­nen tasa-arvo, sek­suaalivähemim­stö­jen oikeudet ovat syn­tyneet juu­ta­lais-kris­til­lisen kult­tuurin mais­sa, joi­ta on maustet­tu val­is­tuk­sen aat­teil­la. Mik­si nämä ideat eivät ole syn­tyneet esim kom­mu­nis­ti­mais­sa tai muslimimaissa?

  Toise­na kom­met­ti­na halu­aisin todet­ta kysymyk­sesi oli todel­la hyvä ver­rates­sasi sitä, olisiko suh­tau­tu­mi­nen suur­moskei­jaan sama jos tilalle olisikin tulos­sa kato­li­nen suurkirkko. Jos vai­h­taisin logi­ikkani täy­del­lis­es­ti sen perus­teel­la onko kohteena tum­ma- vai valkoi­hoiset ihmiset, niin eikö se tarkoit­taisi sitä, että minä olisin pesunkestävä rasisti?

 44. Markku af Heurlin: Ystäväni asuu Kaar­lenkadul­la. Ja joskus hön pitää luon­aan hip­po­ja. Tulen han­kalan matkan päästä ja aika mah­do­ton­ta löytää parkkipaikkaa.
  Useimm­tien vähön rikon lakia.

  Taas autoil­i­ja kat­soo oikeudek­seen rikkoa lakia. Vaik­ka Kallio on eri­no­mais­es­ti saavutet­tavis­sa julk­isil­la liiken­nevä­lineil­lä kaik­ista ilman­su­un­nista. Jos tulee kaupun­gin ulkop­uolelta, mikä estää vai­h­ta­mas­ta henkilöau­tos­ta joukkoli­iken­teeseen kaupun­gin rajal­la ja jät­tämästä autoa sinne, mis­sä on edullista joutomaa­ta auto­jen pysäköintiin?

  Jopa yhä use­ampi­en bussienkin kulku keskus­taan lopete­taan ja lop­pumat­ka tehdään ratikalla.

 45. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyse oli siitä, pitääkö Hakaniemeen raken­net­ta­va talo pakot­taa kus­tan­ta­maan pysäköin­tilu­o­laa. Tuon mukaan korkein­taan yksi paik­ka neljää asun­toa kohden Kallios­sa on enem­män asukaspysäköin­tipaikko­ja kuin lunastet­tu­ja asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sia, joten kadun­var­sil­lakin on tilaa.

  Mielel­lään ei luo­laa, vaan tarvit­ta­vat autopaikat saadaan läh­es poikkeuk­set­ta ton­tille. Eril­liset pysäköin­ti­laitok­set ovat herkkiä välistäve­doille, kuten hin­noista olemme huo­man­neet. Suuret yksiköt myös estävät tehokkaasti kil­pailun syn­tymisen autopaikkabisnekseen. 

  Suuret yksiköt ovat perusteltavis­sa lähin­nä, jos alueelta puut­tuu suuria määriä väestön­suo­jia. Ne ovat tehokas ja edulli­nen tapa suo­ja­ta väestö. Ymmär­rän jos jokuis­me­jä pote­va amatööri ihmetteli viime vuosikymmenel­lä väestön­suo­jien tarvet­ta, mut­ta kukaan kaikissa sielun ja ruumi­in voimis­sa ole­va ei sitä enää tee.

  Kadun­var­sipysäköin­ti tulee vara­ta lyhy­taikaiseen pysäköin­ti­in, eli mak­sav­ille asi­akkaille. Hämeen­tie suun­nitel­ma tulee tap­pa­maan paljon palvelui­ta Kallios­ta ja siirtämään niitä Kehä III:n var­relle Espooseen tai Van­taalle, mut­ta se on lin­jas­sa Helsin­gin yrit­täjävi­hamielisen poli­ti­ikan kanssa.

 46. Koti-isä: Taas autoil­i­ja kat­soo oikeudek­seen rikkoa lakia. 

  Mut­ta se on ihan hyväksyt­tävää vihreän kaupunkisu­un­nit­telun peri­aat­tei­den mukaan.

  Tääl­läkin on usei­ta ker­to­ja korostet­tu että Helsingis­sä saa pysäköidä mihin vaan. Joskus har­voin siitä joutuu mak­samaan 60 euroa. Useim­miten ei.

 47. Esitet­ty joukkoli­iken­teen kehit­tämis­su­un­nitel­ma kuvas­taa jälleen jokkoli­iken­nesu­un­nit­telijoiden kyvyt­tömyyt­tä ajatel­la poikit­tais­li­iken­net­tä. Ehkä kar­talle on kiva piirtää ympyröitä ja viivo­ja jos niil­lä ei ole vaiku­tus­ta omaan elämään ? 

  Mikä käsit­tämätön ajatuk­sen kukka­nen on tehdä val­imon seisak­keesta Vihd­in­tien suun­nan ter­mi­naali vaik­ka vai­h­to raide­jok­eri­in ja sekä rantaradan että kehäradan suun­tien yhteyk­si­in* olisi tar­jol­la Huopalahdessa muu­ta­man sadan metrin päässä idempänä. 

  Vul­gaarimpi voisi puhua jo suo­ranais­es­ta *ttuilus­ta päin mak­sa­van asi­akkaan näköä jos ver­taa asemien palvelutarjontaa:

  Valmi­mos­ta pääsee ker­ran kymme­nessä min­uutis­sa yhdel­lä A‑junalla keskustaan.

  Huopalahdes­ta pääsee keskus­taan A- junal­la, Kehäradan junal­la ja jokaisel­la rantaradan suun­nan junal­la eli mon­in­ver­roin tiheäm­min. Samoin Huopalahdes­ta pääsee itään ja län­teen raidejokerilla.

  Mikä luke­ma­ton määrä kansan­talouden henkilö­työ­tun­te­ja tul­laan menet­tämään vai­h­toaikoi­hin ja odot­telu­un jos tuo ratkaisu säi­lyy tuollaisenaan ?

 48. Sep­po Korp­poo:

  Mielestäni tulisi nyt muo­dostaa pienehkö (5–10 hen­gen) tuoteke­hi­tys­ryh­mä, johon kuu­luisi­vat Helsin­gin kaupun­ki, Tekes ja Transtech Oy Otanmäestä. 

  Ryh­mälle annet­taisi­in tehtäväk­si kehit­tää ympäristöys­täväl­liseen, taloudelli­nen akkui­hin ja sähköbus­sitekni­ikkaan perus­tu­va ratkaisu kaupunkili­iken­teen uudek­si konseptiksi. 

  Olen var­ma, että tässä on taas HEURE­KA-het­ki. Pitäisi rohkeasti tart­tua tähän tilaisu­u­teen ja kehit­tää Suomelle uusi ”Nokia”.

  Suo­ma­lainen insinööri Sep­po Korppoo 

  Onnek­si emme elä 70-luvul­la jol­loin jokaiseena asi­aan täy­tyi perus­taa komitea ja ottaa yhteiskun­nalli­nen ote ja kek­siä jotain uut­ta ehkä joskus muu­ta­man vuo­den päästä.

  Nyt kun on niin että ehdot­ta­masi koti­maisen akkukäyt­töisen bussin latausase­ma on jo ole­mas­sa rauta­tien­to­ril­la ja noil­la bus­seil­la jo liiken­nöidään paria HSL:n oper­oimaa linjaa 😉

 49. Jyri:
  Esitet­ty joukkoli­iken­teen kehit­tämis­su­un­nitel­ma kuvas­taa jälleen jokkoli­iken­nesu­un­nit­telijoiden kyvyt­tömyyt­tä ajatel­la poikittaisliikennettä. 

  Esitet­ty “joukkoli­iken­teen kehit­tämis­su­un­nitel­ma” ei ole joukkoli­iken­nesu­un­nit­telijoiden tekemä, eikä suun­nitel­man tarkoi­tus ole kehit­tää joukkoli­iken­net­tä, vaan saa­da arkkite­htien mielestä rumat ja ikävät bus­sit pois keskustasta.
  Ehdo­tus on sekä matkus­ta­jien että kus­tan­nusten näkökul­mas­ta onneton.

 50. Noh, onnek­si on oma auto sil­loin, kun sitä todel­la tarvitaan.

 51. Ei pikaratikoi­ta keskus­taan:
  Pitk­iä ja köm­pelöitä pikaraitio­vaunu­ja ei tarvi­ta Helsin­gin ahtai­ta katu­ja tukki­maan. Keskus­taan tule­va säteit­täi­nen joukkoli­ikenne pitäisi perus­tua metroon ja lähi­ju­nali­iken­teeseen ja osit­tain bus­sikaisto­ja käyt­tävi­in bus­sei­hin, kuten täl­läkin hetkellä.

  Uusia liiken­nemuo­to­ja ei keskus­taan tarvi­ta, mut­ta Pasi­lan kaut­ta kulke­van ren­gas­metron jatko­su­un­nitel­mat pitäisi kaivaa esi­in. Ren­gas­metron avul­la saataisi­in­myös hyö­dyn­net­tyä täys­mit­tais­ten metro­ju­nien kap­a­siteet­ti kokonaisuudessaan.

  Monil­la alueil­la pikaraiti­otie sat­tuu vain ole­maan toimivin ratkaisu. Eihän raide-Jok­e­ri­akaan turhaan suunnitella.

 52. Osmo Soin­in­vaara:
  Ratikoil­la on kyl­lä nyky­isin aika toimi­vat liikennevaloetuudet.

  Ei pidä paikkansa. Tuoreesta Kaupunkien mes­tarien liigaan ‑selvi­tyk­ses­tä, jos­sa on viitat­tu myös HKL:n ratikkaselvitykseen:

  “Helsin­gin raitio­vaunut ovat euroop­palaises­sa ver­tailus­sa todel­la hitai­ta keskinopeu­den ollessa vain hie­man yli 14km/h. Raitio­vaunu­jär­jestelmien keskinopeus van­hois­sa EU-mais­sa (EU 15) on läh­es 23km/h. Raitio­vaunu­jen hitaus on pait­si haitallista
  liikku­misen suju­vu­udelle, myös varsin kallista. Raitio­vaunu­jen nopeut­ta­mi­nen kol­man­nek­sel­la voisi säästää vuosit­tain jopa kymme­nen miljoon­aa euroa. Helsingis­sä raitio­vaunut ovat lin­jas­ta riip­puen jopa viiden­nek­sen mat­ka-ajas­taan liiken­neval­ois­sa. Liiken­neval­oe­tuuk­sia kehit­tämäl­lä voitaisi­in saa­da huo­mat­tavia aikasäästöjä, mut­ta muitakin nopeut­tamis­toimia on syytä toteuttaa.”

  1. Jos meil­lä olisi yhtä pitkät pysäkkivälit kuin muual­la, ratikat kulk­i­si­vat olen­nais­es­ti nopeam­min. Lisäk­si r5atikat eivät vieläkään ole kaikkial­la omil­la kaistoil­laa, vaan seiso­vat samoissa ruuhkissa auto­jen kanssa. Tämä on itse aiheutet­tu hitaus mut­ta ei johdu liiken­neval­oe­tuukisen puut­teesta vaan kaisto­jen puut­teesta. Rata­gen­me­tria aiheut­taa pakol­lista hid­fas­tu­mista ja vai­hteis­sa on mak­simino­pus muis­taak­sen 10 km/h.
   Kos liiken­neval­ois­sa sei­somisen saisi kokon­aan pois, ratikoiden nopeus kas­vaisi neljän­nek­sel­lä, eli 17,5 km/h:iin. Osas­sa noista liiken­neval­oista ratik­ka kuitenkin väistää toista ratikkaa, joten ei niitä kokon­aan pois saa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.