Mehiläinen teki todella tyhmästi ryhtyessään kieroilemaan Oulussa

Mehiläi­nen Oy pal­jasti type­r­ästi kar­vansa yrit­täessään käyt­tää löytämään­sä por­saan­reikää ter­veyskeskuk­sia koskevas­sa lain­säädän­nössä. Toimin­nal­laan se osoit­ti, että on valmis käyt­tämään kaikkia ajateltavis­sa sopimusten por­saan­reik­iä. Kiitos varo­tuk­ses­ta. Luulen, että moni poten­ti­aa­li­nen sopimuskump­pani pani tämän mieleen­sä. Toiv­ot­tavasti myös sote-uud­is­tus­ta valmis­tel­e­vat ymmärtävät, että pykälät kan­nat­taa kir­joit­taa veden­pitäviksi ja valmis­tau­tua kaik­keen mah­dol­liseen kieroiluun.

Mehiläi­nen on tehnyt sopimuk­sen Siikalat­van ter­veyskeskuk­sen ulkois­tamis­es­ta. Tämän sopimuk­sen perus­teel­la se olet­ti, että voi perus­taa ter­veyskeskus­vas­taan­oton myös Oulun keskus­taan, jol­loin oul­u­laiset voisi­vat kir­jau­tua Siikalat­van ter­veyskeskuk­sen asi­akkaik­si niin kuin kuka tahansa helsinkiläi­nen voi kir­jau­tua Sipoon ter­veyskeskuk­sen asiakkaaksi.

Suuresti arvosta­mani Mikael Jungn­er sekä jopa Juhana Var­ti­ainen näkivät Mehiläisen toimen hyvänä, ter­vey­den­huol­lon laat­ua paran­ta­vana asiana. Se oli yri­tys ryöstää julkisen sek­torin rahoja.

[LISÄYS 4.12.-17 Olen näköjään lukenut Juhanan twi­itin huoli­mat­tomasti. Siinä ei väitetä, että jär­jeste­ly olisi yleisen edun mukainen vaan kysytään, mitä vikaa siinä oikein on]

Siikalat­van kanssa Mehiläi­nen on sopin­ut kokon­aisulkois­tuk­ses­ta, jol­loin se hoitaa kun­nan kaikkia asukkai­ta, niin ter­veitä kuin sairai­ta. Sel­l­ainen sopimus on ihan ok.

Tämä Oulun toimip­iste ei ollut tarkoitet­tu hoita­maan kaikkia oul­u­laisia, vaan Mehiläisen val­it­semia. Se on aivan eri asia. Kansalais­ten ter­vey­den­huol­lon menot jakau­tu­vat erit­täin epä­ta­sais­es­ti. Val­it­se­mal­la asi­akkaik­si vain peruster­veitä ja mielel­lään ter­veyspalvelun­sa työter­vey­den­huol­losta saamia, ja laskut­ta­mal­la niistä keskimääräis­ten kus­tan­nusten perus­teel­la, voi tehdä todel­la help­poa rahaa.

Nyt on todet­tu, että Mehiläisen lain­tulk­in­ta ei oikein päde. Kun­ta ei voi perus­taa ter­veyskeskus­vas­taan­ot­toa toisen kun­nan alueelle. Tämä toi­mi olisi ollut tyh­mä, vaik­ka Mehiläisen lain­tulk­in­ta olisi pätenyt, kos­ka yhtiö ker­toi etukä­teen, miten se aikoo jatkos­sa toimia ja vaaran­si näin paljon suurem­pia etuja.

[Lisäys 5.12.2017 Keskustelu eduskun­nan kup­pi­las­sa toi taas uuden yllät­tävän piir­teen. Oletin ilman muu­ta, että Mehiläi­nen voisi laskut­taa oul­u­lai­sista poti­laista samo­jen peri­aat­tei­den mukaan kuin Siikalat­van asukkaista, eli mitä ilmeisim­min kap­i­taa­tion perus­teel­la, mut­ta laki on kir­joitet­tu niin epä­selvästi, että lasku voi perus­tua myös toimen­piteisi­in. Jos näin olisi, se muut­taisi asian toisen­laisek­si, mut­ta ei  mitenkään helpom­mak­si. Täl­lainen lasku­tus­muo­to johtaisi kalli­iseen yli­hoitoon ja sik­si se on kät­telyssä hylät­ty sote-lain valmis­tuk­ses­sa. Peruster­vey­den­hoi­dos­sa kus­tan­nuk­sia voi lisätä rajat­ta. Sik­si työter­veyshuol­los­sa kela-kor­vauk­sil­la on raja kuin­ka paljon yhtä poti­las­ta kohdebn yri­tyk­selle mak­se­taan kor­vauk­sia. Esimerkik­si koriv­en putk­i­tuk­sia tehdään vaku­ute­tu­il­la lap­sille yhdek­sän ker­taa niin paljon kuin vaku­ut­ta­mat­tomille. Kun­nat voivat tar­jo­ta ter­veyskeskus­palvelu­ja naa­purikun­nan asukkaille ja lais­sa san­o­taan vain, että kus­tan­nuk­set per­itään kotikunnal­ta. Yksikään kun­ta ei ole läht­enyt sikaile­maan täl­lä, mut­ta laki pitäisi kuitenkin kir­joit­taa täsmällisemmin.

63 vastausta artikkeliin “Mehiläinen teki todella tyhmästi ryhtyessään kieroilemaan Oulussa”

 1. Hei Osmo,

  Muuten jätän tek­stisi kom­men­toimat­ta sen perustues­sa mielip­i­teeseen, mut­ta viimeistä kap­palet­ta kom­men­toin sen sisältäessä selvän asi­avirheen. Ter­vey­den­huolto­lain mukaan jokaisel­la suo­ma­laisel­la on oikeus vali­ta peruster­vey­den­huol­lon tar­joa­va ter­veysase­ma. Ase­ma tai sen oper­oi­ja ei voi kieltäy­tyä otta­mas­ta jotaku­ta asi­akkaak­si vaan kaikkia on kohdelta­va yhde­v­er­tais­es­ti. Mehiläi­nen oper­oi jo nyt esimerkik­si Espoos­sa kah­ta julk­ista valin­nan­va­pau­teen poh­jau­tu­vaa ter­veysase­maa eikä ketään ole koskaan estet­ty lis­tau­tu­mas­ta. Näin ei edes lakien nojal­la voitaisi toimia, emmekä myöskään halua.

  Niin Espoos­sa kuin käyn­nis­sä ole­vis­sa valin­nan­va­paus­pi­loteis­sa eri kaupungeis­sa havain­to on lisäk­si se, että yksi­ty­is­ten toim­i­joiden oper­oimat ase­mat houkut­tel­e­vat asi­akkaik­si ja lis­tau­tu­maan etenkin paljon palvelui­ta käyt­täviä asi­akkai­ta. Lääkärikeskuk­sis­sa toimi­vat pilot­ti­ase­mat eivät ole kyen­neet juurikaan houkut­tele­maan työter­veyshuol­lon asi­akkai­ta, vaan lis­tau­tu­misen moti­iv­ina on sel­l­aisen palvelun tarve, jonne julkisel­la puolel­la on vaikeam­paa päästä.

  Näiltä osin kir­joituk­sesi perus­tuu virheel­lisi­in lähtökohtiin.

  1. Mehiläi­nen voi kohdis­taa markki­noin­nin halu­ami­in­sa ryh­mi­in. Lisäk­si kun­ta voi rajoit­taa toisen kun­nan assukkaiden kir­jau­tu­mista omen ter­veyskeskuk­sen­sa asi­akkaak­si yksinker­tais­es­ti sanom­al­la, ettei kap­a­siteet­ti riitä. Jos kaik­ki helsinkiläiset kir­jau­tu­isi­vat Sipoon trerveyskeskuk­seen, aika vbaikea­ta siitä Sipoolle tulisi. Voi myös jär­jestää asian niin, että palvelu on joillekin ryh­mille vähän huonom­paa kuin toisille, vaik­ka niin, että päi­hde­huoltoa tai mie­len­ter­veyspalvelui­ta ei nyt vain ole tässä pis­teessä, vaan ne pitää haikea Siikalat­van peräkyliltä.

  2. Haha Lasse, hyvä yri­tys :´-D Tai oikeas­t­aan aika laama.
   Se koira tietysti älähti, johon kalik­ka kalahti.

 2. Mehiläi­nen ei ole koskaan kieltäy­tynyt oper­oimal­laan valin­nan­va­pausase­mal­la asi­akkaas­ta. Valin­nan­va­paus­pi­loteis­sa oper­oimme neljäl­lä eri paikkakun­nal­la julk­isia asemia lääkärikeskuk­sis­sa eikä näi­den osalta yksikään edel­lä tehdy­istä väit­teistä pidä paikkaansa. Pilot­tien arvioin­nit ja lis­tau­tunei­den palvelunkäyt­tö ovat julk­isia tilas­to­ja ja tieto­ja, jot­ka yksiselit­teis­es­ti osoit­ta­vat väit­teesi väärik­si. Toki voit aina väit­tää, että Oulun ase­maa oper­oisimme tai markki­nois­imme jotenkin eri kohderyh­mille kuin muiden nyt lääkärikeskuk­sis­sa toimivien Oma Lääkärisi-asemien, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa.

  1. Mehiläi­nen ei ole koskaan kieltäy­tynyt oper­oimal­laan valin­nan­va­pausase­mal­la asi­akkaas­ta. Valin­nan­va­paus­pi­loteis­sa oper­oimme neljäl­lä eri paikkakun­nal­la julk­isia asemia lääkärikeskuk­sis­sa eikä näi­den osalta yksikään edel­lä tehdy­istä väit­teistä pidä paikkaansa.

   Nuo tähä­nas­tiset pilotit ovat kokon­aisulkois­tuk­sia, jois­sa asukkaat eivät valikoidu vaan tule­vat osoit­teen perus­teel­la. Teo­ri­as­sa joku alueen ulkop­uolelta voi tul­la niihin valin­nan­va­pau­den perus­teel­la, mut­ta näis­sä on kyse pros­en­teista. Toiseen lähiöön ei noin yleen­sä siir­ry­tä asi­akkaak­si jo pelkän logis­ti­ikkaon­gel­man vuoksi.
   Tämä Oulun keskus­taan tehtävä ase­ma on ihan eri asia. Siinä KAIKKI asi­akkaat ovat valikoitunei­ta, wi vain muu­ta­ma prosentti.
   Kos­ka toim­inta ei ole vielä alka­nut, en tietenkään voi osoit­taa, että tarkoituk­sen­na on kääriä rahaa fuskaa­mal­la, mut­ta olette yrit­täneet käyt­tää por­saan­reikää lais­sa, jos­sa ei ole mietit­ty taloudel­lisia pelisään­töjä lainkaan, kos­ka näin ei ollut tarkoi­tus voi­da toimia. Ker­rat­takoon siis vielä, mik­si tässä on todel­la help­po fuskata:
   1) Markki­noin­ti voidaan suun­na­ta keskilu­okalle ja mielel­lään työter­veyshuol­lon asi­akkaille, joista kun­ta siis mak­saisi vuosi­mak­sun, mut­ta jot­ka eivät käyt­täisi palvelu­ja lainkaan.
   2) Ter­veyskeskuk­sen on hoidet­ta­va pait­si helpot ja hal­vat sairaudet — reseptin kir­joit­ta­mi­nen flun­ss­apoti­laalle — ja kalli­it sairaudet, kuten päi­hde- ja mie­len­ter­veysongel­mat, dia­beteshoito ja niin edelleen. Yksit­täisen ter­veysase­man ei kuitenkaan tarvitse tätä hoitoa antaa. Jos siis helpot ja hal­vat hoide­taan Oulun pis­teessä, mut­ta sen, joka tarvit­see käyt­tää kalli­impia palvelu­ja, olisikin haet­ta­va ne pää­toimip­is­teestä Siikalat­vas­ta. Näin menetellen saat­te Oulu­un vain halpo­ja poti­lai­ta, mut­ta saat­te kor­vauk­sen myös näi­den poten­ti­aal­is­ten kalli­iden poti­laiden perus­teel­la. Liian help­poa rahaa.

   Mik­si kovasti epäilen tei­dän pyrkivän tähän on valit­tu menet­te­lyyn? Jos teil­lä olisi puh­taat jauhot pus­sis­sa, ette yrit­täisi käyt­tää täl­laista por­saan­reikää, vaan olisitte sopi­neet menet­telystä mak­sa­jan, siis Oulun kanssa. Oulu olisi hyvin voin­ut sopia tei­dän kanssanne hoi­dos­ta, joka vas­taa hal­paa työter­veyshuolto­ta­soa ja mak­sanut sen mukaisesti.

  2. Lasse Män­nistö:
   Mehiläi­nen ei ole koskaan kieltäy­tynyt oper­oimal­laan valin­nan­va­pausase­mal­la asi­akkaas­ta. Valin­nan­va­paus­pi­loteis­sa oper­oimme neljäl­lä eri paikkakun­nal­la julk­isia asemia lääkärikeskuk­sis­sa eikä näi­den osalta yksikään edel­lä tehdy­istä väit­teistä pidä paikkaansa. Pilot­tien arvioin­nit ja lis­tau­tunei­den palvelunkäyt­tö ovat julk­isia tilas­to­ja ja tieto­ja, jot­ka yksiselit­teis­es­ti osoit­ta­vat väit­teesi väärik­si. Toki voit aina väit­tää, että Oulun ase­maa oper­oisimme tai markki­nois­imme jotenkin eri kohderyh­mille kuin muiden nyt lääkärikeskuk­sis­sa toimivien Oma Lääkärisi-asemien, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa.

   1. Pör­riäisen työter­veysasi­akas:

    Mehiläisen työter­veysasi­akkaana täy­tyy tode­ta, että työter­veyslääkärille pääsee yleen­sä paris­sa kolmes­sa päivässä ja ter­veyskeskuk­seeni olen päässyt jopa päivässä. Erikois­lääkärille odotan pääsyä Mehiläisessä kolme viikkoa. Turun kaupun­gin eri­ty­is­lääkärille toden­näköis­es­ti pääsen noin viikos­sa ja hätä­ta­pauk­ses­sa läh­es saman tien. Ehkä työ­nan­ta­jani kan­nat­taisi kil­pailut­taa työter­veyshuolto laadullisin mittarein. 

    Ylipäätään halu­aisin tietää mil­lä perusteil­la yksi­tyi­nen toim­i­ja voisi olla laadukkaampi ja kus­tan­nuste­hokkaampi kuin joku muu toimija?

 3. > käyt­tää löytämäänsä
  > por­saan­reikää ter­veyskeskuk­sia koskevassa
  > lainsäädännössä.

  Tämä aja­masi lin­ja, että on huono­ja lain nou­dat­ta­jia (jot­ka sen vuok­si pitää tuho­ta) ja sit­ten on hyviä lain nou­dat­ta­jia on selkeästi havait­tavis­sa ole­va tren­di politiikassa.

  Tämä tarkoit­taa, että alati vai­h­tu­va poli­it­ti­nen tah­to on lain­säädän­nön yläpuolel­la, että tarkoi­tus pyhit­tää keinot. Hallintoala­maisen kannal­ta se tarkoit­taa lait­to­muu­den tilaa. Käytän­töä, että laki ei koske val­tio­ta (tai kun­taa). Koskaan ei voi tietää tuleeko tuomi­tuk­si jonkin toimin­nan perus­teel­la riip­pumat­ta siitä nou­dat­tiko lakia vaiko ei; laki ei ole kansalaisen suo­jana, vain valtion.

  Yhteiskun­nan kannal­ta täl­laisel­la toimin­nal­la on arvaa­mat­to­mia seu­rauk­sia, että lain tarkoituk­sek­si tulee vain val­tion tah­don pakot­ta­mi­nen kansalaisille, ei kansalaisen oikeuk­sien tur­vaami­nen val­tio­ta vastaan.

 4. Osmo, et var­masti löy­dä min­ul­ta sitaat­tia, jos­sa pitäisin Mehiläisen toim­intaa hyvänä. En ole pitänyt hyvänä tai pahana, vaan miet­tinyt asi­aa ja kysel­lyt somes­sa näke­myk­siä itseäni viisaam­mil­ta. Molem­mat asi­aa koske­vat tvi­it­ti­ni oli­vat kysymyk­siä, jot­ka eivät sisältäneet kan­nan­ot­toa. Sik­si teet tuos­sa kir­joituk­ses­sasi mielestäni epä­taval­lisen rumasti.

  1. Ei ilmeis­es­ti lain­mukaista. Mut­ta voisiko joku selit­tää min­ulle, mik­si lain pitää estää täl­lainen? Mikä on se vahinko/osaoptimointi, joka Siikalat­van toimin­nas­ta syntyy?

   Myön­nän, tarkasti luet­tuna tuo twi­it­tisi ei sisältänyt väitet­tä vaan kysymyk­sen. Sor­ry, luin huolimattomasti.

 5. Tämä nyt menee vähän sivu­un Osmon edel­lis­es­tä, mut­ta mie­lenki­in­nol­la odotan kuin­ka tasa-arvois­es­ti erikois­sairaan­hoidon valin­nan­va­paus maakun­tien seteleil­lä pystytään toteut­ta­maan. Esimerkik­si gynekogikäyn­ti­in tarkoite­tun setelin pitäisi sisältää kaik­ki tutkimuk­set ultra­ään­tä ja mam­mo­grafi­aa myöten. Muu­toin tilanne ei parane nykyis­es­tä lainkaan. Nythän näitä Mehiläisen ym. palvelui­ta voivat käyt­tää vain ne joil­la on varaa mak­saa itse kelako­r­vauk­sen ylit­tävä osuus.

 6. Mitä Siikalat­va olisi hyö­tynyt tästä jär­jestelystä…? Tai kuka?

 7. Mik­si oul­u­laisen kan­nat­taisi siir­tyä tämän Oulu­un sijoit­tuvan Siikalat­van ter­veyskeskuk­sen asi­akkaak­si? Onko Oulun oma ter­veyskeskus­toim­inta niin huonoa? Kan­nat­taisiko Oulun panos­taa siihen enemmän?

 8. Lasse Män­nistö: Pilot­tien arvioin­nit ja lis­tau­tunei­den palvelunkäyt­tö ovat julk­isia tilas­to­ja ja tieto­ja, jot­ka yksiselit­teis­es­ti osoit­ta­vat väit­teesi vääriksi. 

  Voitko ker­toa miten tähän dataan pääsee käsik­si, ja selit­tää vähän tarkem­min miten ja mitkä väit­teet tuo data tarkkaan ottaen osoit­taa vääräksi?

  Lasse Män­nistö: Toki voit aina väit­tää, että Oulun ase­maa oper­oisimme tai markki­nois­imme jotenkin eri kohderyh­mille kuin muiden nyt lääkärikeskuk­sis­sa toimivien Oma Lääkärisi-asemien, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa.

  Var­masti ymmär­rät (kos­ka muuten et ole tehtäviesi tasal­la ja ansait­set potkut), että teil­lä Mehiläisessä on sekä vah­vat taloudel­liset kan­nus­teet että kyky kohden­taa toimi­anne. Yhtä lail­la teil­lä on mah­dol­lisu­us piilot­taa ja kiistää tuo toim­inta. Edelleen, ymmär­rät, että näi­den myön­tämi­nen on olisi lievää suurem­pi ima­go-ongel­ma. Ymmär­rät siis myös, että tuon ylläol­e­van kap­paleen infor­maa­tioar­vo ihmiselle, jon­ka kog­ni­ti­iviset kyvyt riit­tävät kengän­nauho­jen solmimiseen on pyöreä nol­la, ja on hyvin lähel­lä luk­i­jan älykkyy­den halveksimista.

 9. “Nyt on todet­tu, että Mehiläisen lain­tulk­in­ta ei oikein päde. Kun­ta ei voi perus­taa ter­veyskeskus­vas­taan­ot­toa toisen kun­nan alueelle.”

  Todet­tu on, tele­vi­siouutisia myöten, mut­ta kovin epämääräisiä nuo totea­muk­set ovat. Mikä tarkalleen on se lainko­h­ta, joka tämän estää? Vähän epäilen, ettei sel­l­aista lainko­htaa olekaan, kun ei lain­säätäjä ole osan­nut täl­laista tilan­net­ta kuvitellakaan.

  Tuos­sa taan­noin Tam­pereel­la sikäläi­nen ELY-keskus samal­la taval­la “tote­si”, ettei val­tion tiealueelle saa rak­en­taa raiti­oti­etä. Asi­aa kun aikani selvit­telin eri vira­nomaisil­ta, selvisi, ettei täl­laista kiel­toa voi mil­lään lail­la tai määräyk­sel­lä perustel­la, kun­han oli­vat vain lämpimik­seen täl­laisen ihan itse keksineet.

 10. Tcrown yrität nyt puris­taa kivestä vet­tä vaa­ti­mal­la rehellisyyt­tä PR-työssä ole­val­ta Lasse Männistöltä.

 11. Osmo Soin­in­vaara: Nuo tähä­nas­tiset pilotit ovat kokon­aisulkois­tuk­sia, jois­sa asukkaat eivät valikoidu vaan tule­vat osoit­teen perusteella. 

  En tiedä olenko ain­oa, mut­ta tämä kuu­lostaa kovasti nk. muun­nel­lul­ta totu­udelta — ellei kyseessä ole sit­ten puh­taasti tietämättömyydestä.

  Esim.

  Valin­nan­va­pauskokeilu

  Hämeen­lin­na on yksi viidestä alueesta, joil­la kokeil­laan valin­nan­va­paut­ta sosi­aali- ja ter­veyspalveluis­sa vuosi­na 2017–2018. Kokeilus­sa mukana ole­vat saa­vat vali­ta lääkärin ja hoita­jan palve­lut joko kunnal­ta tai yksi­tyiseltä palvelun­tuot­ta­jal­ta. Kokeilus­sa kerätään tietoa valin­nan­va­paus­lain­säädän­nön tueksi.

  1. Hämeen­lin­na on yksi viidestä alueesta, joil­la kokeil­laan valin­nan­va­paut­ta sosi­aali- ja ter­veyspalveluis­sa vuosi­na 2017–2018.

   Jos kyse on näistä valin­nan­va­pau­den kokeiluista, ne ovat taas aivan eri jut­tu ja niitä kos­kee eri lain­säädän­tö. Niis­sä ei saa vali­ta asi­akkai­ta. Tässä valin­nan­va­paudessa on myös tarkoi­tus, että vaa­tivista poti­laista (pitkäaikais­sairaista, van­huk­sista etc) mak­se­taan enem­män ja peruster­veistä vähem­män ja työter­veyshuol­lon asi­akkaista ei juuri mitään, joten valikoimi­nen ei ole yhtä kannattavaakaan.

 12. tcrown:

  Var­masti ymmärrät…

  Yleis­es­ti koko sote-keskustelus­ta voi tode­ta, että kyl­lä kaik­ki ovat jo aikaa sit­ten ymmärtäneet, etteivät yksi­tyiset ter­verys­palvelu­iden tar­joa­jat voi tehdä mitään oikein. Moko­mat ahneet haaskalin­nut vain ryöstävät kansal­li­so­maisu­utemme bahamasaar­ille ja jät­tävät pienet lapset ja vaipois­saan makaa­vat van­huk­set hoitamatta.

  Ain­oa viisaus asi­as­sa löy­tyy julkeal­ta sek­to­ril­ta, jon­ka asiano­sai… eiku… asiantun­ti­jat ovat ain­oi­ta, joil­la on pätevyyt­tä sanoa asi­as­ta yhtään mitään. Toki totu­u­den jyvä löy­tyy kun­ta-alan ay-mafi­as­takin, jon­ka viisauden mukaan kil­pailu para­haista työn­tek­i­jöistä johtaa palkko­jen polkemiseen ja orjatyöhön.

  Ain­oa taho, joka voi saa­da syn­nin­päästön julkean sek­torin rin­nal­la, on rahape­limo­nop­o­lin voimin pyörivä kol­massek­tori, jon­ka oikeal­lisen toimin­nan takaa johdon ja hallinnon miehit­tävä laa­ja eduskun­ta­puodokkaiden ja “ansioitunei­den” puolue / ay-akti­ivien joukko…

 13. Daniel Fed­er­ley:
  Mik­si oul­u­laisen kan­nat­taisi siir­tyä tämän Oulu­un sijoit­tuvan Siikalat­van ter­veyskeskuk­sen asi­akkaak­si? Onko Oulun oma ter­veyskeskus­toim­inta niin huonoa? Kan­nat­taisiko Oulun panos­taa siihen enemmän? 

  Osmo arvelee, että ei kaikkien Oul­u­lais­ten kan­natakaan, mut­ta ter­vei­den ja hyväkun­tois­t­en saat­taisi kannattaa. 

  Tämä sik­si, että jos saadaan aikaisek­si ter­veysase­ma vain suh­teel­lisen ter­veille (esimerkik­si siis jät­tämäl­lä tosi­asial­lis­es­ti pitkäaikais­sairaiden ja van­hus­ten tarvit­semia palvelui­ta pää­toimip­is­teeseen Siikalat­valle 84 km päähän), tälle Oulun ase­malle saadaan hal­val­la kehu­ja ja kiitos­ta keräävät lyhyet ellei jopa olemat­tomat jonot — keskimääräistä selvästi ter­veem­mät asi­akkaat mut­ta keskiar­von mukainen lasku Oulun kaupungille. Great Profit.

  Epäilemät­tä tilas­tois­sa ja asi­akastyy­tyväisyy­dessä tämä Siikalat­van Oulun toimip­iste näyt­täy­ty­isi pian esimerkil­lisenä malliase­m­ana jos­sa jonot ovat pienet, viherkasvit kun­nos­sa ja vas­taan­ot­toaulan aikakausle­hdet uusia ja sileitä. 

  Osmo marisee tässä aiheesta, että jos näin käy niin tem­pun syy ei ole ter­veysase­man tai Mehiläisen hieno oma toim­inta, vaan pohjim­mil­taan se että pitkäaikais­sairaat ja van­huk­set hoitaa “joku muu”. 

  Harmil­lista että tämä eri­no­maisen opet­tavainen han­ke yritetään heti tor­pe­doi­da, kun tarvit­taisi­in parem­mat sään­nöt. Joiden tekem­i­nen ei ole help­poa, mut­ta … tarvit­taisi­in parem­mat säännöt.

  1. Mehiläisel­lä olisi mah­dol­lisu­us sopia asi­as­ta ja taloudel­li­sista sään­nöistä Oulun kaupun­gin kanssa. Sel­l­aiset ehdot var­masti löy­tyvät, jot­ka oli­si­vat Oulun hyväksyt­tävis­sä. Yhtä tuot­toisia ne eivät tietysti olisi Mehiläiselle.

 14. Daniel Fed­er­ley:
  Mik­si oul­u­laisen kan­nat­taisi siir­tyä tämän Oulu­un sijoit­tuvan Siikalat­van ter­veyskeskuk­sen asi­akkaak­si? Onko Oulun oma ter­veyskeskus­toim­inta niin huonoa? Kan­nat­taisiko Oulun panos­taa siihen enemmän?

  On ja ei. Oulu on huo­mas­tavast paran­tanut juok­suaan, varsinkin jos tarvit­set kiireet­tömän lääkäri­a­jan. Yksi­tyisel­lä puolel­la voit toki vali­ta lääkärisi, t.s. teet itse hoito­tarpeen arvion. En tiedä, jääkö mah­dol­lisu­us val­in­taan myös p.o. tapauk­ses­sa. Jos jää, kus­tan­nuk­set taa­tusti karkaavat.

  Suurin ero on aku­ut­ti­vas­taan­otois­sa vir­ka-ajan ulkop­uolel­la. Oulun seudun yhteis­päivystys on Yliopis­to­sairaalan yhtey­dessä, ja odotusa­jat ovat tyyp­il­lis­es­ti usei­ta tun­te­ja, pahim­mil­laan 6..8 tun­tia. Jotkut yksi­tyiset, myös Mehiläi­nen, tar­joa­vat aku­ut­ti­vas­taan­ot­toa myös arki-iltaisin jon­nekin klo 21 tienoille. Odotusa­jat ovat harvem­min yli 30 min.

 15. Mehiläi­nen on hyvä hakkeri, joka pal­jasti lain por­saan­reiän tai vähin­tääkin epä­selvyy­den, vieläpä riskeer­aa­mal­la oman maineen­sa. Lain­säätäjät nurkkaan häpeämään ja opik­si ottamaan!

 16. Ja siis täs­men­net­täköön vielä, että oman sub­jek­ti­ivisen mielip­i­teeni mukaan on hyvästä jos ihmisel­lä on todel­lista valin­nan­varaa vali­ta itse ter­veyspalvelu­jen­sa tuot­ta­ja use­asta vaihtoehdosta.

  Mut­ta ei ole ollenkaan selvää mis­sä määrin on hyvästä, että ter­veyspalvelu­iden tar­joa­jil­la on todel­lista valin­nan­varaa valikoi­da asiakkaansa.

  —————————————-

  - Ter­ve­tu­loa Rum­mukainen tänne Siikalat­van Oulun toimip­is­teeseen, saako olla kup­pi kuumaa? Olkaa hyvä ja istukaa tuo­hon nojatuoli­in. Meil­lä on tääl­lä pyrit­ty pois van­hanaikaises­ta toimis­tom­ais­es­ta ympäristössä ja istu­taan tääl­lä kahvipöy­dän ääressä.

  - Ohhoh onpas eri­laista. Juuh kiitos tota…ei ollu ainakaan jonoa. 

  - Se on meille oikein kun­nia-asia tääl­lä! No mitenkäs on Rum­mukainen voin­ut, ker­tokaa­han ihan rauhassa…

  - Niin, meil­lä on aivan eri­tyisen hyvä päi­hdekuntou­tu­so­hjel­man vetäjä, ja todel­la jous­tavasti myös henkilöko­htaisia vas­taan­tot­to­ja saa siihen kuntou­tus­ryh­män kokoon­tu­mis­ten yhtey­teen. Siinä on vain sel­l­ainen jut­tu että ryh­mä kokoon­tuu siel­lä Siikalat­val­la ja vas­taan­to­totkin sit­ten toki samal­la siellä. 

  - No ei se sit­ten tai­da oikein, sinne on kuitenkin tun­nin mat­ka ja tuo­ta … mul­la ei nyt ole ajoko­rt­ti­akaan taas hetkeen. 

  - Todel­la harmil­lista. Aut­taisimme mielel­lämme, kuten mei­dän Lasse on sanonut oikein julkises­tikin niin meille ihan jokainen on ter­ve­tul­lut ja tärkeä! Mut­ta ehkä sin­un elämän­ti­lanteeseen parem­pi ratkaisu olisi kat­sel­la ihan näitä oman kun­nan tar­joamia mah­dol­lisuuk­sia. Meil­lä onkin tääl­lä valmi­ik­si print­at­tuna täl­lainen tietopaket­ti kehen kan­nat­taa olla yhtey­dessä jos mei­dän palveluis­tamme ei oikein sopi­vaa ratkaisua löy­dy. Dia­beteshoito- ja van­hus­puolel­la näitä myös jonkin ver­ran on mitkä pyörivät tuol­la pää­paikalla joka ymmär­ret­tävästi on vähän han­kalaa oul­u­laisille. Raskaana olevillekaan ei valitet­tavasti ole oikein mah­dol­lisuuk­sia tääl­lä, mut­ta sehän ei Rum­mukaisel­la ole iän eikä sukupuo­li­o­let­ta­man kannal­ta ongel­ma, heh heh.

  - Hehee eipä tosi­aan. No kiitos, minä tutus­tun. Ker­rankin yhteen paikkaan koot­tuna nämä.

  - Olkaa hyvä. Oliko vielä jotain huole­nai­hei­ta mis­tä halu­aisit keskustella?

  - Ei kyl­lä, ohhoh että ker­rankin löy­tyi ter­veyskeskus johon ei ole jonoa ja jos­sa asi­akas­ta kuun­nel­laan. En ole ennen saanut kahvi­akaan, aikamoista. Mut­ta minä soi­tan näi­hin numeroi­hin sit­ten seu­raavak­si. Todel­la paljon kiitok­sia että meikäläi­nenkin saa täl­laista apua ja vaivan­näköä, täl­lainen van­ha retku.

  - Kiitos, muka­va kuul­la! Oikein hyvää päivän jatkoa, muis­takaa antaa poistues­sanne palautet­ta vas­taan­oto­s­ta siihen oven­su­un hymynaamakoneeseen.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Mehiläisel­lä olisi mah­dol­lisu­us sopia asi­as­ta ja taloudel­li­sista sään­nöistä Oulun kaupun­gin kanssa. Sel­l­aiset ehdot var­masti löy­tyvät, jot­ka oli­si­vat Oulun hyväksyt­tävis­sä. Yhtä tuot­toisia ne eivät tietysti olisi Mehiläiselle.

  Oul­ul­la on itse asi­as­sa vuosien koke­mus yksi­tyisen oper­oimas­ta julkises­ta ter­veysase­mas­ta. Coro­nar­i­an (?) oper­oiman Sepän ase­man asi­akkaat oli­vat palvelu­un huo­mat­ta­van tyy­tyväisiä, mm. oma­lääkäri ‑jär­jestelmä oli saatu toim­i­maan, ja sopimus oli edulli­nen myös kaupungille. Vasem­mis­to lopet­ti yhteistyön ide­ol­o­gi­sista syistä v. 2015.

 18. “Mehiläi­nen Oy pal­jasti type­r­ästi kar­vansa yrit­täessään käyt­tää löytämään­sä por­saan­reikää ter­veyskeskuk­sia koskevas­sa lainsäädännössä.”

  Mihin tämä Osmon tieto perus­tuu? Onko Mehiläi­nen ollut tässä akti­ivi­nen toim­i­ja, vai onko yri­tys­tä läh­estyt­ty kun­nan toimes­ta ja yri­tys on vas­tan­nut asi­akkaan tarpeeseen?

 19. Mitenköhän tämä on kil­pailutet­tu? Sehän kaatuu jo siinä, jos ei ole asian­mukaises­ti kil­pailutet­tu. Yli 60 000€:n han­k­in­nat pitää kil­pailut­taa ja se pros­es­si kestää vähin­tään puo­livuot­ta, jos sen saa nopeasti tehtyä. Onko kyseisen kun­nan tar­jous­pyyn­nöt olleet jos­sakin esillä?

 20. Muis­tan sel­l­aisen hauskan, automerkissä ilmeni tyyp­pivi­ka, län­si­mainen autote­hdas palkkasi juris­te­ja, japani­lainen taas insinööre­jä. Mah­taako tul­la kysyn­tää juris­teista, lob­bareia­ta ainakin. Toiv­ot­tavasti lääkärei­hinkin on varaa,

 21. Suurim­pana ongel­mana en näe sitä, että Oulu­un syn­tyy kil­pailua. Kil­pailu tekee hyvää yleen­sä joka alal­la. Ongel­ma on se, että suo­ma­lainen yri­tys ei pysty enää kil­paile­maan yri­tys­ten kanssa, joil­la on mah­dol­lisu­us agres­si­iviseenkin verosuunnitteluun.

  Mikäli kil­pailu­tuk­ses­sa ei huomioi­da kil­pailut­ta­jan (sairaan­hoitopi­irin, maakun­nan, läänin, jne.) alueelle palau­tu­via vero­tu­lo­ja, niin kil­pailun voit­taa aina yhtiö, joka mak­saa veron­sa ihan mihin tahansa muualle kuin Suomeen.

  Suo­ma­lainen yri­tys, varsinkaan pienem­pi sel­l­ainen ei voi tilanteessa voit­taa koskaan. Sik­si mon­et pienyrit­täjät möivät yri­tyk­sen­sä ja ajat sit­ten näille suurille pelureille.

  Mehiläi­nen (lue Tri­ton) käyt­tää toki mah­dol­lisuuten­sa vero­su­un­nit­telu­un Jer­seyn ja Lux­em­bur­gin kont­tor­e­itaan lail­lis­es­ti hyväk­sikäyt­täen. Smaoin tule­vat tekemään myös Ter­veysta­lo ja Attendo.

  Seu­raa­va askel tulee ole­maan tak­sien sairaskyyti­palvelu­iden kil­paulu­tus, jon­ka tulee voit­ta­maan var­maan joku Jer­seyn saarelta ohjat­tu Muu­ra­hainen. Pääa­sia, että yri­tyk­sel­lä on suo­ma­lainen nimi. Se riittää…

  Mik­siköhän näin yksinker­tainen asia ei ole edes min­is­tereille vielä auennut?

  1. Eipä tul­lutkaan (vielä) tuo Muurahainen.

   Tulikin Esperi ja Inter­me­di­ate Cap­i­tal Group Fund VI.

 22. Aika ajatel­la:
  Mehiläi­nen on hyvä hakkeri, joka pal­jasti lain por­saan­reiän tai vähin­tääkin epä­selvyy­den, vieläpä riskeer­aa­mal­la oman maineen­sa. Lain­säätäjät nurkkaan häpeämään ja opik­si ottamaan!

  Hallinto-oikeudet asian aikanaan päättvät. Sen sijaan mikään laki tuskin estää Kem­pelet­tä ulkois­ta­mas­ta ter­veyspalvelu­jaan jollekin her­hiläiselle, eikä estää oul­u­laisia kir­jau­tu­mas­ta täl­laiselle teveysase­malle, jos se on Kem­peleen kun­nan alueel­la. Kun­takeskusten väli­mat­ka on vain noin 10 km, ja niiden väli­nen asu­tus jatku­vaa. Luu­len­pa, että ankara lob­baus on meneillään.

 23. Osmo Soin­in­vaara: Jos kyse on näistä valin­nan­va­pau­den kokeiluista, ne ovat taas aivan eri jut­tu ja niitä kos­kee eri lain­säädän­tö. Niis­sä ei saa vali­ta asi­akkai­ta. Tässä valin­nan­va­paudessa on myös tarkoi­tus, että vaa­tivista poti­laista (pitkäaikais­sairaista, van­huk­sista etc) mak­se­taan enem­män ja peruster­veistä vähem­män ja työter­veyshuol­lon asi­akkaista ei juuri mitään, joten valikoimi­nen ei ole yhtä kannattavaakaan.

  Olisiko­han mitenkään mah­dol­lista, että kir­joit­taes­saan valin­nan­va­paus­pi­loteista Lasse Män­nistö olisi juuri nimeno­maan tarkoit­tanut valin­nan­va­pau­den kokeilui­ta?

 24. Asun (Pohjois-)Vantaalla ja käyn Helsingis­sä töis­sä. Itselle sopisi oikein hyvin että Van­taa avaisi ter­veyskeskus­vas­taan­oton / minkä tahansa muun sat­un­nais­es­ti tarvit­se­mani palvelupis­teen Stadissa.

  Ihmiset pen­delöivät Helsinki­in kauem­paakin, voisin kuvitel­la että jonk­ini­laiselle kun­nal­liselle etä-palvelupis­teelle voisi olla Stadis­sa kysyntääkin. 

  Eli maal­likon kysymyksiä:

  - Mehiläi­nen ei ilmeis­es­ti avan­nut ter­veyskeskus­vas­taan­ot­toa Oulus­sa palvel­lak­seen parem­min siikavaar­alaisia, vaan taustal­la oli jokin ovela bis­nesidea jol­la oli­si­vat ohjan­neet verora­ho­ja oma­lle tililleen?

  - Jos mah­dol­liset por­saan­reiät tuk­i­taan, niin ei kai tuos­sa olisi mitään mah­dot­toman laiton­ta jos vaik­ka pen­delöin­tikun­nat avaisi­vat Stadi­in jonkun yhtei­den palvelupisteen?

 25. Mil­tei ajat­telin tänään:

  Oven sulkeudut­tua vas­taan­ot­tovirkail­i­ja avaa läp­pärin ja alkaa kuumeis­es­ti päivit­tämään pankki‑, vaku­u­tus- ja markki­noin­tiyri­tys­ten yhteistä tietokan­taa. Kahvikup­pi läh­tee kuiv­a­pakas­tuk­sen kaut­ta sekvensoitavaksi.

 26. Valitet­tavasti pidän itse ainakin tosi­asiana sitä, että tässä ollaan laa­jem­min ulkois­ta­mas­sa veron­mak­sajien rahaa suurten yri­tys­ten tasku­un. Se miten se tehdään paikkakun­tako­htais­es­ti lie­nee vai­htel­e­van. En taval­lise­na kansalaise­na näe kuin yhden vai­h­toe­hdon yht­enä julkise­na esimerkkinä kun OP yhtymä (pankki/finanssi/vakuutus vai mitä se nyt onkaan) aloit­taes­saan kesäl­lä 2017, 6 eri kokon­aisen sairaalan rak­en­tamisen, on pakko olla tietoinen kansalaisia ja julk­ista tietoa parem­min miten alueet jae­taan ja mis­sä palvelui­ta tarvi­taan. Jän­nästi pankki­fir­ma tuskin nimit­täin sokkona investoi, en tiedä paljon 6 kpl sairaalaa mak­saa, mut­ta sitä sum­maa; sika säkissä. Käytän­nössä valitet­tavasti tämä lie­nee tarkoit­ta­van että joku jos­sain ylem­pänä tietää jo mitä on sovit­tu, mitä on jaet­tu, ja lyc­ka till sit­ten muille toim­i­joille tul­la jälkikä­teen alueelle tar­joa­maan palvelui­ta jois­sa pankkikon­serni on juuri pystyt­tänyt uuden täy­den palve­lu­tuotan­non sairaalan. Tai esim julk­ishallinnol­liselle toimi­valle van­hem­malle sairaalalle kil­pail­la siinä sitten.
  Hyvä että toit tämänkin esille, oikeasti, koko valmis­telu on niin vajavaista ja jatkot suun­nitel­tu aivan tyh­mästi. Pitäisi olla pari eri kohtu­ullista (ei edes hyvää) suun­nitel­maa ja toteut­taa esim palvelusete­lio­siot rajat­tuina kokeiluina ensin. Nyt men­nään suo­raan öljyt­tyyn juhan­nus­salkoon pal­jail­taan. Ei tule onnistumaan.

 27. Osmo Soin­in­vaara: vaik­ka niin, että päi­hde­huoltoa tai mie­len­ter­veyspalvelui­ta ei nyt vain ole tässä pis­teessä, vaan ne pitää haikea Siikalat­van peräkyliltä.

  Mitä tekee Helsin­ki; tar­joaa päi­hde­huoltopaikko­ja Vihdin Ter­valam­mel­la, 60 kilo­metrin päässä keskus­tas­ta. Tässä on taas jotain Vihreää logi­ikkaa mitä nor­maali ihmisen ei tarvitse ymmärtää.

 28. Osmo Soin­in­vaara: Nuo tähä­nas­tiset pilotit ovat kokon­aisulkois­tuk­sia, jois­sa asukkaat eivät valikoidu vaan tule­vat osoit­teen perus­teel­la. Teo­ri­as­sa joku alueen ulkop­uolelta voi tul­la niihin valin­nan­va­pau­den perus­teel­la, mut­ta näis­sä on kyse pros­en­teista. Toiseen lähiöön ei noin yleen­sä siir­ry­tä asi­akkaak­si jo pelkän logis­ti­ikkaon­gel­man vuoksi.

  En tiedä, mikä on Mehiläisen moti­ivi Siikalat­van tapauk­ses­sa, mut­ta Espoos­sa tilanne on eri­lainen kuin tun­nut kuvit­tel­e­van. Jostain käsit­tämät­tömästä syys­tä Espoos­sa asukkai­ta ei ole jaet­tu ter­veysasemille etäisyy­den eikä varsinkaan joukkoli­iken­ney­hteyk­sien perus­teel­la, vaan jol­lain ihan ihmeel­lisel­lä aluejaolla.

  Esimerkik­si min­ul­la molem­mat Mehiläisen pyörit­tämät ter­veyskeskuk­set ovat sekä kilo­me­treis­sä lähempänä että selvästi parem­pi­en joukkoli­iken­ney­hteyk­sien päässä kuin kaupun­gin min­ulle osoit­ta­ma yeeveyskeskus. Mehiläisen keskuk­si­in menee kumpaankin kotipysäk­iltäni ruuh­ka-aiko­jen ulkop­uolel­la bus­si 6–7 ker­taa tun­nis­sa, kun kaupun­gin ter­veyskeskuk­seen menee 2 bus­sia tun­nis­sa ja mat­ka-aika on kaksinkertainen.

 29. – Jos mah­dol­liset por­saan­reiät tuk­i­taan, niin ei kai tuos­sa olisi mitään mah­dot­toman laiton­ta jos vaik­ka pen­delöin­tikun­nat avaisi­vat Stadi­in jonkun yhtei­den palvelupisteen? 

  Täl­la­nen tavis voisi kuvitel­la, että valin­nan­va­paus tarkoit­taa juuri sitä, että voit men­nä (edes maakun­nan alueel­la) minne tahansa ter­veyskeskuk­seen ja saa­da hoitoa, kos­ka lasku menee samaan paikkaan. Pen­delöi­jä voisi men­nä ihan Stadin omaan palvelupis­teeseen, kos­ka sat­tuu sil­lä het­kel­lä ole­maan Stadis­sa, eikä tarvit­sisi pen­delöin­tikun­nan omaa etäpis­tet­tä. Mut­ta näinkö siis ei ole? Ja valin­nan­va­paus on jotain ihan muu­ta kuin asi­akkaan valinnanvapautta?

 30. antti: Helsin­ki tar­joaa päi­hde­huoltopaikko­ja 60 kilo­metrin päässä keskustasta.

  Eihän tuol­la ole edes baare­ja tai ryyp­pykavere­i­ta. Järkyt­tävää palvelua jos­sa ei ole lainkaan huomioitu kohderyh­män tarpeita.

 31. Aivan näin kovaa kri­ti­ikkiä Mehiläi­nen ei mielestäni ansaitse.

  Mehiläisen asiakas,Siikalatvan kun­ta, oli tässä julk­isu­u­den tieto­jen mukaan mukana ja ymmär­si mitä teki. Mehiläi­nen ei siis johtanut asi­akas­taan harhaan.

  Pyrkimys­tä jonkin­laiseen ker­mankuor­in­taan Oulun kus­tan­nuk­sel­la on syytä epäil­lä mut­ta sen aiot­tua laa­ju­ut­ta emme tiedä.

  Lain­säädän­nön por­saan­reikää käytet­ti­in mut­ta tässä Mehiläi­nen ei liene ain­oa. Kat­soa voi vaik­ka Tam­pereen julkishallintoonkin.

 32. antti: Mitä tekee Helsin­ki; tar­joaa päi­hde­huoltopaikko­ja Vihdin Ter­valam­mel­la, 60 kilo­metrin päässä keskus­tas­ta. Tässä on taas jotain Vihreää logi­ikkaa mitä nor­maali ihmisen ei tarvitse ymmärtää.

  Päi­hdekuntou­tus (Vihti) ei ole perusterkkar­i­ta­soista toim­intaa vaan menee erikois­puolelle. Kaik­ista kaupungeista on aina ohjat­tu (viikko­ja tai kuukau­sia kestävään laitoskuntoutuk­seen) per­in­teis­es­ti hyvinkin kauas — jo ennen vihrei­den ole­mas­saoloa. Päi­hdeon­gel­ma (addik­tio) on sik­si vaikea­hoitoinen, että jos jos­sain — vaik­ka toisel­la puolel­la Suomea — on ollut parem­mat hoito­tu­lok­set, sinne on ohjattu.
  Avo­hoitona pitäisi päi­hdeon­gel­mas­ta päästä jut­tusille jokaises­sa tk:ssa (toimii aika huonos­ti, kun henkilö palaa vaikka­pa kuntoutuk­ses­ta takaisin omaan kaupunkiinsa).
  En usko, että Mehiläisel­lä olisi kant­tia ohja­ta tk:sta päi­hdeon­gel­maan apua hake­vaa Siikalat­vaan. Se olisi niin räikeää tk-tehtävien laimin­lyön­tiä. (Toki päi­hde- ja mie­len­ter­veysjär­jestelmät ovat ylipään­sä kovin hajanaisia ja pirstaleisia jo nyt. Ehkä jär­jestelmä itseasi­as­sa voisi selkeytyä.)

 33. Simo Mele­nius: Täl­la­nen tavis voisi kuvitel­la, että valin­nan­va­paus tarkoit­taa juuri sitä, että voit men­nä (edes maakun­nan alueel­la) minne tahansa ter­veyskeskuk­seen ja saa­da hoitoa, kos­ka lasku menee samaan paikkaan. Pen­delöi­jä voisi men­nä ihan Stadin omaan palvelupis­teeseen, kos­ka sat­tuu sil­lä het­kel­lä ole­maan Stadis­sa, eikä tarvit­sisi pen­delöin­tikun­nan omaa etäpis­tet­tä. Mut­ta näinkö siis ei ole? Ja valin­nan­va­paus on jotain ihan muu­ta kuin asi­akkaan valinnanvapautta?

  Niin­hän sitä voisi, mut­ta Suomes­sa valin­nan­va­paus ei tarkoi­ta sitä, että saisi hakea hoitoa sieltä, mis­tä sitä on itsen­sä ja palvelun­tar­joa­jan kannal­ta mil­loinkin parhait­en saatavil­la, vaan että saa vali­ta yhden arvauskeskuk­sen, minne saa men­nä jonot­ta­maan. Työter­vey­den­huolto on tästä val­ovuo­den edel­lä, ja palve­lut toteutet­tu asi­akaslähtöis­es­ti. Esimerkik­si itse voin käyt­tää mitä tahansa Ter­veystalon toimip­is­tet­tä, mis­tä löy­tyy mil­loinkin tarvit­se­mani apu ja min­ulle sopi­va aika.

  Tämä on liian vaikeaa julkiselle ter­vey­den­hoidolle. Ajan­va­rauk­set pitää pistää kol­men viikon päähän, ja sairaat istu­maan tun­neik­si joskus hamas­sa men­neisyy­dessä val­i­tuk­si tulleen tk:n päivystysjonoon.

 34. Osmo Soin­in­vaara: Nuo tähä­nas­tiset pilotit ovat kokon­aisulkois­tuk­sia, jois­sa asukkaat eivät valikoidu vaan tule­vat osoit­teen perusteella. 

  Näin on. Mei­dän per­heem­mekin on ollut Espoon keskuk­sen Oma­Lääkärisi ase­man asi­akkai­ta sik­si että mei­dät on pakotet­tu siihen postinu­meron perus­teel­la. Ja on muuten hiukan rähjäi­nen ase­ma, odotusti­lat epäsi­is­tit ja min­i­maaliset ja tun­nel­ma itä-eurooppalaistyylinen.

 35. Onko min­is­ter­iön tulk­in­ta epä­selvässä tapauk­ses­sa siis lain­mukainen? Kun­ta­lainen jokat­a­pauk­ses­sa maksaa.

 36. Rolle: Työter­vey­den­huolto on tästä val­ovuo­den edel­lä, ja palve­lut toteutet­tu asi­akaslähtöis­es­ti. Esimerkik­si itse voin käyt­tää mitä tahansa Ter­veystalon toimip­is­tet­tä, mis­tä löy­tyy mil­loinkin tarvit­se­mani apu ja min­ulle sopi­va aika.

  Pör­riäiset ja SOS hal­li­tus ovat jo huo­man­neet tämän ja niin­pä työter­veysfir­mat lis­tau­tu­vat myös terkkareik­si ja val­taosa duunareista ilmoit­tau­tuu tietysti työterveys/terkkarin asiakkaaksi .
  Näin pör­riäiset saa­vat reilusti lisää rahaa entis­es­tä toiminnastaan .

  Hyvä tuot­to , kun sen saa kir­joit­ta­mal­la yhden hakemuksen

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Mehiläi­nen voi kohdis­taa markki­noin­nin halu­ami­in­sa ryh­mi­in. Lisäk­si kun­ta voi rajoit­taa toisen kun­nan assukkaiden kir­jau­tu­mista omen ter­veyskeskuk­sen­sa asi­akkaak­si yksinker­tais­es­ti sanom­al­la, ettei kap­a­siteet­ti riitä. Jos kaik­ki helsinkiläiset kir­jau­tu­isi­vat Sipoon trerveyskeskuk­seen, aika vbaikea­ta siitä Sipoolle tulisi. Voi myös jär­jestää asian niin, että palvelu on joillekin ryh­mille vähän huonom­paa kuin toisille, vaik­ka niin, että päi­hde­huoltoa tai mie­len­ter­veyspalvelui­ta ei nyt vain ole tässä pis­teessä, vaan ne pitää haikea Siikalat­van peräkyliltä.

  Tyyp­il­listä Soin­in­vasar­alaista ylikär­jistys­tä kir­joi­tusvihrei­neen päivi­neen. Tuskin Helsinkiläiset muut kuin Öster­sun­domis­sa asu­vat — josko hekään — sankoin joukoin val­it­se­vat Sipoon ter­veyspalve­lut, vaik­ka siihen olisi mahdollisuus.

  1. Tyyp­il­listä Soin­in­vasar­alaista ylikär­jistys­tä kir­joi­tusvihrei­neen päivi­neen. Tuskin Helsinkiläiset muut kuin Öster­sun­domis­sa asu­vat – josko hekään – sankoin joukoin val­it­se­vat Sipoon ter­veyspalve­lut, vaik­ka siihen olisi mahdollisuus.

   Kär­jistys on hyvä tapa osoit­taa toisen väite vääräk­si, jos väite on muo­toa, että tämä sään­tö pätee kaikissa olo­suhteis­sa. Osoit­ta­mal­la olo­suhde, jos­sa se ei voi toimia — kuin­ka kär­jis­tet­ty hyvän­sä — kumo­taan väite, että toimii kaikissa olo­suhteis­sa. Samal­la tul­laan soit­ta­neek­si, että on olta­va raja, mihin asti tuo yleis­päteväk­si väitet­ty peri­aat­te toimii.

 38. Voi kait ter­veysase­man perus­taa vier­aaseen kun­taan myös kun­ta itse. Jos ei voi, miten se voi val­tu­ut­taa Mehiläisen tekemään puolestaan oikeustoimen, johon sil­lä itsel­läänkään ei ole lail­lista oikeutta?

 39. Liian van­ha: Pör­riäiset ja SOS hal­li­tus ovat jo huo­man­neet tämän ja niin­pä työter­veysfir­mat lis­tau­tu­vat myös terkkareik­si ja val­taosa duunareista ilmoit­tau­tuu tietysti työterveys/terkkarin asiakkaaksi .
  Näin pör­riäiset saa­vat reilusti lisää rahaa entis­es­tä toiminnastaan .

  Hyvä tuot­to , kun sen saa kir­joit­ta­mal­la yhden hakemuksen

  ..ja? lop­putu­lok­se­na asi­akas saa (eli minä) saan parem­paa palvelua. Ulkois­tuskun­tien koke­mus on yleen­sä ollut, että myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat pudon­neet ulkois­tuk­sen myötä, joten myös kun­ta ja kun­ta­laiset saa­vat enem­män vastinet­ta pienem­mäl­lä kustannuksella.

  1. Ulkois­tuskun­tien koke­mus on yleen­sä ollut, että myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat pudon­neet ulkois­tuk­sen myötä, joten myös kun­ta ja kun­ta­laiset saa­vat enem­män vastinet­ta pienem­mäl­lä kustannuksella

   Rolle. Sotket nyt kak­si asi­aa. Kokon­aisulkois­tuk­sen, jos­sa ulkois­te­taan kaik­ki kun­nan asukkaat ja mah­dol­lisu­u­den valikoin­ti­in, jos­sa yhtiö hoitaa vain kan­nat­tavim­mat poti­laat moninker­taisel­la ylihinnalla.

 40. Täl­lä sys­teemil­lä asi­akkat jae­taan niin, että ne 1,8 miljoon­aa , joil­la on työter­veys allokoidaan työter­veysyri­tyk­selle. Sehän on se mikä on lähin­nä ja mitä jo nyt käytetään

  Piloteis­sa valin­nan­va­paut­ta on käyt­tänyt vain muu­tam pros­ent­ti, joten allokoin­ti­in pää­tyy yli 90 % työssäkäyvistä.

  Julki­nen saa edelleen työt­tömät, pitkäaikais­sairaat , vam­maiset, köy­hät , van­huk­set eli jako vain syvenee. 

  Tuskin­pa kukaan oikeasti sairas läh­tee matkus­ta­maan tun­tia bus­sil­la kun jonot­ta­mal­la saman tun­nin pääsee lääkärille lähellä.
  Pikaky­se­ly osoit­ti, että kaik­ki eläkeläiset tur­vau­tu­vat lähim­pään eli entiseen eli julkiseen.

  Jos halu­aa vai­h­taa niin on matkustet­ta­va aika kauas , mikä aiheut­taa kulu­ja ja vie aikaa. Ruot­sis­sakin yksi­tyiset terkkarot ovat paikois­sa kuten Sol­si­dan tai Tukhol­man ydinkeskusta.Eivät ne ruot­salaisetkaan matkus­ta kauas vaan kalleim­mat hoidet­ta­vat käyvät julkisel­la. Ja tästä osu­ud­es­ta leikataan yksi­tyiselle mak­set­ta­vat lisäeurot

  Soten ain­oa tarkoi­tus on syytää lisää rahaa pör­riäisille ja se raha säästetään nos­ta­mal­la omavastuita

 41. Osmo Soin­in­vaara: Teil­lä on oikeus vai­h­taa myös toisen ter­veysase­man asi­akkaik­si, myös Van­taan tai Helsingin.

  Esimerk­ki: Asioin viimek­si Van­taan ter­veyskeskuk­ses­sa kun kävin otta­mas­sa muu­ta­man roko­tuk­sen. Siel­lä on torstai-aamuisin ajan­va­rauk­se­ton jono näitä varten, sen kun menee paikalle niin saa tarpeel­liset piikit.

  Ilmeis­es­ti täl­läistä pikku­jut­tua en olisi voin­ut hoitaa Helsingis­sä ilman että ilmoit­tau­tu­isin kokon­aan helsinkiläisen ter­veysase­man asiakkaaksi?

 42. Osmo Soin­in­vaara: Rolle. Sotket nyt kak­si asi­aa. Kokon­aisulkois­tuk­sen, jos­sa ulkois­te­taan kaik­ki kun­nan asukkaat ja mah­dol­lisu­u­den valikoin­ti­in, jos­sa yhtiö hoitaa vain kan­nat­tavim­mat poti­laat moninker­taisel­la ylihinnalla.

  Ehkä, en vält­tämät­tä. Koke­muk­set ulkois­tuk­sista ovat olleet kus­tan­nusten laskua ja parem­paa palvelua. 

  En nyt näe tässä mitään evi­denssiä väit­teelle “moninker­taisel­la yli­hin­nal­la”. Ja miten kan­nat­tavim­mat poti­laat määriteltäisi­in? Tuo kai on enem­män kiin­ni lasku­tus­pe­rus­teesta. Jos lasku­tus­pe­ruste / ter­veyskeskus­ta käyt­tävä asi­akas, niin sil­loin noin ehkä todel­la voi käy­dä. Mut­ta onko tuo oikea tai paras lasku­tus­pe­ruste? Joka tapauk­ses­sa on ihan alueel­lisi­akin ero­ja asi­akkaiden haas­tavu­udessa. Asi­akas Kon­tu­las­sa lie­nee kalli­impi hoidet­ta­va kuin asi­akas Kauniaisissa?

  Joku voisi myös ajatel­la, että se monion­gel­mainen on se kaikkein kan­nat­tavin asi­akas, sil­lä se vaatii enem­män työtä ja resursseja.

 43. Rolle: .ja? lop­putu­lok­se­na asi­akas saa (eli minä) saan parem­paa palvelua. Ulkois­tuskun­tien koke­mus on yleen­sä ollut, että myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat pudon­neet ulkois­tuk­sen myötä, joten myös kun­ta ja kun­ta­laiset saa­vat enem­män vastinet­ta pienem­mäl­lä kustannuksella.

  Tuos­ta kus­tan­nusten laskus­ta ei ole mitään todis­tei­ta, se on vain päät­täjien päätök­sen­sä valkopesua.Kun kun­nan koko sot-toi­mi on ulkois­tet­tu yhdelle toim­i­jalle niin ver­tailuko­htaa ei ole

  Oman toimin­nan kulu­ja voi toki speku­loi­da ja vedät­tää ylös, kos­ka kukaan ei voi tark­istaa oikeellisuutta

  Ja nytkin työter­veyshuolto sisältää tavanomaisen ter­vy­den­hoidon, joten ain­oa mitä tapah­tuu on lisäys työter­veysase­man tuloihin.
  Ja se on leikat­ta­va niiltä, jot­ka ovat julkisen sek­torin hoidettavana.Muutenhan kulut kas­vaisi­vat ja tavoite on kol­men mijardin säästö

  Rolle: Ehkä, en vält­tämät­tä. Koke­muk­set ulkois­tuk­sista ovat olleet kus­tan­nusten laskua ja parem­paa palvelua.

 44. Rolle: Ehkä, en vält­tämät­tä. Koke­muk­set ulkois­tuk­sista ovat olleet kus­tan­nusten laskua ja parem­paa palvelua.

  Tuos­ta kus­tan­nussäästöstä ei ole todis­tei­ta. Ost­a­mi­nenkin ja sopimuk­sen hoito mak­saa , joten jot­ta päästäisi­in edes entisi­in kului­hin niin urakoit­si­jan hin­nan olisi olta­va 5–10 % halvem­pi kuin kun­nan oma

  Mut­ta kun ulkois­tuk­set ovat olleet kokon­aisulkois­tuk­sia yhdelle toim­i­jalle niin mitään ver­tailuko­htaa ei ole.

  Tässä yksi esimerk­ki miten kävi https://yle.fi/uutiset/3–8270625

 45. Sosi­aal­i­toimen palve­lut vain vira­nomaistyönä. Jos yksi­tyiselle puolelle voi pää­tyä vain jos ei tarvitse sosi­aal­i­toimen palvelui­ta, rajau­tuu huo­mat­ta­va paljon palvelui­ta tarvit­se­va joukko pois tämän takia.

  Moni tek­i­jä ohjaa nimeno­maa ter­veem­piä yksi­ty­isille ja sairaampia julk­isille sotekeskuksille.

  1. Sosi­aal­i­toimen palve­lut vain vira­nomaistyönä. Jos yksi­tyiselle puolelle voi pää­tyä vain jos ei tarvitse sosi­aal­i­toimen palvelui­ta, rajau­tuu huo­mat­ta­va paljon palvelui­ta tarvit­se­va joukko pois tämän takia.

   Moni tek­i­jä ohjaa nimeno­maa ter­veem­piä yksi­ty­isille ja sairaampia julk­isille sotekeskuksille.

   Tämä on täysin mah­dol­lista ottaa huomioon hin­noit­telus­ta. Ter­veistä mnaksed­taan jotain 50 — 100 euroa vuodessa.

 46. Liian van­ha: Tuos­ta kus­tan­nussäästöstä ei ole todis­tei­ta. Ost­a­mi­nenkin ja sopimuk­sen hoito mak­saa , joten jot­ta päästäisi­in edes entisi­in kului­hin niin urakoit­si­jan hin­nan olisi olta­va 5–10 % halvem­pi kuin kunnan… 

  Ulkois­ta­mal­la on mah­dol­lista saa­da säästöjä, mut­ta se vaatii rautaista ostamisen osaamista ja toimivia markki­noi­ta. Suo­mi on niin sään­nel­ty ja pieni markki­na, että jos hom­ma ei kaadu ensin­mainit­tua, niin sit­ten on hyvin toden­näköistä, että jälkimmäiseen.

  STM:n halin­non­alas­ta on tul­lut Suomes­sa pyhä lehmä, johon ei saa kajo­ta. Vaik­ka ulkois­t­a­mi­nen mak­saakin toden­näköis­es­ti jotain, niin rak­en­tei­den rikkomi­nen on välttämätöntä.

 47. Kalle: Ulkois­ta­mal­la on mah­dol­lista saa­da säästöjä, mut­ta se vaatii rautaista ostamisen osaamista ja toimivia markki­noi­ta. Suo­mi on niin sään­nel­ty ja pieni markki­na, että jos hom­ma ei kaadu ensin­mainit­tua, niin sit­ten on hyvin toden­näköistä, että jälkimmäiseen.

  Ja sin­un mukaasi jol­lain Rääkkylän kun­nan työhar­joit­teli­ja lakimiehel­lä on riit­tävä pätevyys tekemään sop­pare­i­ta kan­sain­välis­ten suusyri­tys­ten kanssa ? Tai tais­tele­maan arbi­traa­tiomenet­telyssä ? KUn kan­sain­välisen arbi­traa­tion hin­ta pyörii kym­menis­sä miljoonis­sa niin se on pienen kun­nan bud­jetin moniker­ta .Eivät kä 18 maakun­taakaan ole paljon parem­mas­sa ase­mas­sa. Kan­sian­välisessä kau­pas­sa osto-ja neu­vot­telu­voimal­la on merkitystä.Köyhällä niitä ei ole eikä kan­na­ta har­ras­taa sitä. Kun markki­nat ovat vapaat, ei hal­li­tus voi kuin kat­sel­la sivusta

 48. Osmo Soin­in­vaara: Tämä on täysin mah­dol­lista ottaa huomioon hin­noit­telus­ta. Ter­veistä mnaksed­taan jotain 50 – 100 euroa vuodessa.

  Tuo kaik­ki on lisära­haa noille kan­sain­välisille tervysyrityksille.Nyt sama työ on tehty työter­veys kor­vauk­isil­la eli Kelan ja työ­nan­ta­jien maksamilla

  Nyt ne saa­vat lisää rahaa 200 miljoon­aa lisää ja se kaik­ki on pois­sa terkkarei­den asi­akkail­ta eli eläkeläisiltä, työt­tömiltä, sairail­ta ja lapsilta
  Ja kun säästet­tävä 3 mil­jar­dia niin taas säästetään terkkarei­den asiakkailta.Se kun ain­oa mis­tä voi säästää

 49. Daniel Fed­er­ley:
  Mik­si oul­u­laisen kan­nat­taisi siir­tyä tämän Oulu­un sijoit­tuvan Siikalat­van ter­veyskeskuk­sen asi­akkaak­si? Onko Oulun oma ter­veyskeskus­toim­inta niin huonoa? Kan­nat­taisiko Oulun panos­taa siihen enemmän?

  Oulu lopet­ti julkisen ter­vey­den­huol­lon yksikkön­sä keskus­ta-alueelta ja siir­si ne kauem­mas Kon­tinkankaalle. Tehdäk­seen tilaa yksi­ty­isille toim­i­joille, veikkaan. Taisi vaan tul­la nyt väärä toim­i­ja kun tämä ei kelpaa.

 50. Antti: Oulu lopet­ti julkisen ter­vey­den­huol­lon yksikkön­sä keskus­ta-alueelta ja siir­si ne kauem­mas Kon­tinkankaalle. Tehdäk­seen tilaa yksi­ty­isille toim­i­joille, veikkaan. Taisi vaan tul­la nyt väärä toim­i­ja kun tämä ei kelpaa.

  Ei se ihan noin men­nyt. Oulun kannal­ta ongel­mana olisi ollut se, että Siikalat­van ja Mehiläisen sopimus määräsi palveluhin­nas­ton, ja jos joku oul­u­lainen ase­man palvelu­ja olisi käyt­tänyt, Oulu olisi joutunut mukise­mat­ta mak­samaan Siikalat­van lähet­tämän laskun. Oulu olisi voin­ut toden­näköis­es­ti neu­votel­la parem­mat ehdot huo­mat­tavasti suurem­man volyymin ansiosta.

  Oul­ul­la oli itse asi­as­sa kak­si ter­veysase­maa keskus­tas­sa, joista Sepän ase­maa oper­oi yksi­tyi­nen fir­ma, muis­taak­seni Coro­nar­ia. Sepäl­lä oli kokon­ais­vas­tuu tietyn osoitenipun ihmisistä. 

  Asi­akkaat ja tietääk­seni myös kaupun­ki oli­vat siihen hyvin tyy­tyväisiä, mut­ta kaupun­ki lopet­ti ase­man v. 2015 kasit­tääk­seni vasem­mis­ton masi­noimana. Syynä taisi olla tuo uusi valin­nan­va­paus­la­ki, joka olisi mah­dol­lis­tanut Sepän ter­veysase­man villin kasvun.

  Alkaa tun­tua siltä, että tämän nykyisen seka­sotkun juurisyynä on tuo v. 2014 voimaan astunut valinnanvapauslaki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.