Mehiläinen teki todella tyhmästi ryhtyessään kieroilemaan Oulussa

Mehi­läi­nen Oy pal­jas­ti type­räs­ti kar­van­sa yrit­täes­sään käyt­tää löy­tä­mään­sä por­saan­rei­kää ter­veys­kes­kuk­sia kos­ke­vas­sa lain­sää­dän­nös­sä. Toi­min­nal­laan se osoit­ti, että on val­mis käyt­tä­mään kaik­kia aja­tel­ta­vis­sa sopi­mus­ten por­saan­rei­kiä. Kii­tos varo­tuk­ses­ta. Luu­len, että moni poten­ti­aa­li­nen sopi­mus­kump­pa­ni pani tämän mie­leen­sä. Toi­vot­ta­vas­ti myös sote-uudis­tus­ta val­mis­te­le­vat ymmär­tä­vät, että pykä­lät kan­nat­taa kir­joit­taa veden­pi­tä­vik­si ja val­mis­tau­tua kaik­keen mah­dol­li­seen kieroiluun.

Mehi­läi­nen on teh­nyt sopi­muk­sen Sii­ka­lat­van ter­veys­kes­kuk­sen ulkois­ta­mi­ses­ta. Tämän sopi­muk­sen perus­teel­la se olet­ti, että voi perus­taa ter­veys­kes­kus­vas­taan­o­ton myös Oulun kes­kus­taan, jol­loin oulu­lai­set voi­si­vat kir­jau­tua Sii­ka­lat­van ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kaik­si niin kuin kuka tahan­sa hel­sin­ki­läi­nen voi kir­jau­tua Sipoon ter­veys­kes­kuk­sen asiakkaaksi.

Suu­res­ti arvos­ta­ma­ni Mikael Jung­ner sekä jopa Juha­na Var­tiai­nen näki­vät Mehi­läi­sen toi­men hyvä­nä, ter­vey­den­huol­lon laa­tua paran­ta­va­na asia­na. Se oli yri­tys ryös­tää jul­ki­sen sek­to­rin rahoja.

[LISÄYS 4.12.-17 Olen näkö­jään luke­nut Juha­nan twii­tin huo­li­mat­to­mas­ti. Sii­nä ei väi­te­tä, että jär­jes­te­ly oli­si ylei­sen edun mukai­nen vaan kysy­tään, mitä vikaa sii­nä oikein on]

Sii­ka­lat­van kans­sa Mehi­läi­nen on sopi­nut koko­nai­sul­kois­tuk­ses­ta, jol­loin se hoi­taa kun­nan kaik­kia asuk­kai­ta, niin ter­vei­tä kuin sai­rai­ta. Sel­lai­nen sopi­mus on ihan ok.

Tämä Oulun toi­mi­pis­te ei ollut tar­koi­tet­tu hoi­ta­maan kaik­kia oulu­lai­sia, vaan Mehi­läi­sen valit­se­mia. Se on aivan eri asia. Kan­sa­lais­ten ter­vey­den­huol­lon menot jakau­tu­vat erit­täin epä­ta­sai­ses­ti. Valit­se­mal­la asiak­kaik­si vain perus­ter­vei­tä ja mie­lel­lään ter­veys­pal­ve­lun­sa työ­ter­vey­den­huol­los­ta saa­mia, ja las­kut­ta­mal­la niis­tä kes­ki­mää­räis­ten kus­tan­nus­ten perus­teel­la, voi teh­dä todel­la help­poa rahaa.

Nyt on todet­tu, että Mehi­läi­sen lain­tul­kin­ta ei oikein päde. Kun­ta ei voi perus­taa ter­veys­kes­kus­vas­taan­ot­toa toi­sen kun­nan alu­eel­le. Tämä toi­mi oli­si ollut tyh­mä, vaik­ka Mehi­läi­sen lain­tul­kin­ta oli­si päte­nyt, kos­ka yhtiö ker­toi etu­kä­teen, miten se aikoo jat­kos­sa toi­mia ja vaa­ran­si näin pal­jon suu­rem­pia etuja.

[Lisäys 5.12.2017 Kes­kus­te­lu edus­kun­nan kup­pi­las­sa toi taas uuden yllät­tä­vän piir­teen. Ole­tin ilman muu­ta, että Mehi­läi­nen voi­si las­kut­taa oulu­lai­sis­ta poti­lais­ta samo­jen peri­aat­tei­den mukaan kuin Sii­ka­lat­van asuk­kais­ta, eli mitä ilmei­sim­min kapi­taa­tion perus­teel­la, mut­ta laki on kir­joi­tet­tu niin epä­sel­väs­ti, että las­ku voi perus­tua myös toi­men­pi­tei­siin. Jos näin oli­si, se muut­tai­si asian toi­sen­lai­sek­si, mut­ta ei  miten­kään hel­pom­mak­si. Täl­lai­nen las­ku­tus­muo­to joh­tai­si kal­lii­seen yli­hoi­toon ja sik­si se on kät­te­lys­sä hylät­ty sote-lain val­mis­tuk­ses­sa. Perus­ter­vey­den­hoi­dos­sa kus­tan­nuk­sia voi lisä­tä rajat­ta. Sik­si työ­ter­veys­huol­los­sa kela-kor­vauk­sil­la on raja kuin­ka pal­jon yhtä poti­las­ta koh­debn yri­tyk­sel­le mak­se­taan kor­vauk­sia. Esi­mer­kik­si kori­ven put­ki­tuk­sia teh­dään vakuu­te­tuil­la lap­sil­le yhdek­sän ker­taa niin pal­jon kuin vakuut­ta­mat­to­mil­le. Kun­nat voi­vat tar­jo­ta ter­veys­kes­kus­pal­ve­lu­ja naa­pu­ri­kun­nan asuk­kail­le ja lais­sa sano­taan vain, että kus­tan­nuk­set peri­tään koti­kun­nal­ta. Yksi­kään kun­ta ei ole läh­te­nyt sikai­le­maan täl­lä, mut­ta laki pitäi­si kui­ten­kin kir­joit­taa täsmällisemmin.

63 vastausta artikkeliin “Mehiläinen teki todella tyhmästi ryhtyessään kieroilemaan Oulussa”

 1. Hei Osmo,

  Muu­ten jätän teks­ti­si kom­men­toi­mat­ta sen perus­tues­sa mie­li­pi­tee­seen, mut­ta vii­meis­tä kap­pa­let­ta kom­men­toin sen sisäl­täes­sä sel­vän asia­vir­heen. Ter­vey­den­huol­to­lain mukaan jokai­sel­la suo­ma­lai­sel­la on oikeus vali­ta perus­ter­vey­den­huol­lon tar­joa­va ter­veys­a­se­ma. Ase­ma tai sen ope­roi­ja ei voi kiel­täy­tyä otta­mas­ta jota­ku­ta asiak­kaak­si vaan kaik­kia on koh­del­ta­va yhde­ver­tai­ses­ti. Mehi­läi­nen ope­roi jo nyt esi­mer­kik­si Espoos­sa kah­ta jul­kis­ta valin­nan­va­pau­teen poh­jau­tu­vaa ter­veys­a­se­maa eikä ketään ole kos­kaan estet­ty lis­tau­tu­mas­ta. Näin ei edes lakien nojal­la voi­tai­si toi­mia, emme­kä myös­kään halua.

  Niin Espoos­sa kuin käyn­nis­sä ole­vis­sa valin­nan­va­paus­pi­lo­teis­sa eri kau­pun­geis­sa havain­to on lisäk­si se, että yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den ope­roi­mat ase­mat hou­kut­te­le­vat asiak­kaik­si ja lis­tau­tu­maan eten­kin pal­jon pal­ve­lui­ta käyt­tä­viä asiak­kai­ta. Lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa toi­mi­vat pilot­tia­se­mat eivät ole kyen­neet juu­ri­kaan hou­kut­te­le­maan työ­ter­veys­huol­lon asiak­kai­ta, vaan lis­tau­tu­mi­sen motii­vi­na on sel­lai­sen pal­ve­lun tar­ve, jon­ne jul­ki­sel­la puo­lel­la on vai­keam­paa päästä.

  Näil­tä osin kir­joi­tuk­se­si perus­tuu vir­heel­li­siin lähtökohtiin.

  1. Mehi­läi­nen voi koh­dis­taa mark­ki­noin­nin halua­miin­sa ryh­miin. Lisäk­si kun­ta voi rajoit­taa toi­sen kun­nan assuk­kai­den kir­jau­tu­mis­ta omen ter­veys­kes­kuk­sen­sa asiak­kaak­si yksin­ker­tai­ses­ti sano­mal­la, ettei kapa­si­teet­ti rii­tä. Jos kaik­ki hel­sin­ki­läi­set kir­jau­tui­si­vat Sipoon trer­veys­kes­kuk­seen, aika vbai­kea­ta sii­tä Sipool­le tuli­si. Voi myös jär­jes­tää asian niin, että pal­ve­lu on joil­le­kin ryh­mil­le vähän huo­nom­paa kuin toi­sil­le, vaik­ka niin, että päih­de­huol­toa tai mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta ei nyt vain ole täs­sä pis­tees­sä, vaan ne pitää hai­kea Sii­ka­lat­van peräkyliltä.

  2. Haha Las­se, hyvä yri­tys :´-D Tai oikeas­taan aika laama.
   Se koi­ra tie­tys­ti äläh­ti, johon kalik­ka kalahti.

 2. Mehi­läi­nen ei ole kos­kaan kiel­täy­ty­nyt ope­roi­mal­laan valin­nan­va­paus­a­se­mal­la asiak­kaas­ta. Valin­nan­va­paus­pi­lo­teis­sa ope­roim­me nel­jäl­lä eri paik­ka­kun­nal­la jul­ki­sia ase­mia lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa eikä näi­den osal­ta yksi­kään edel­lä teh­dyis­tä väit­teis­tä pidä paik­kaan­sa. Pilot­tien arvioin­nit ja lis­tau­tu­nei­den pal­ve­lun­käyt­tö ovat jul­ki­sia tilas­to­ja ja tie­to­ja, jot­ka yksi­se­lit­tei­ses­ti osoit­ta­vat väit­tee­si vää­rik­si. Toki voit aina väit­tää, että Oulun ase­maa ope­roi­sim­me tai mark­ki­noi­sim­me joten­kin eri koh­de­ryh­mil­le kuin mui­den nyt lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa toi­mi­vien Oma Lää­kä­ri­si-ase­mien, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa.

  1. Mehi­läi­nen ei ole kos­kaan kiel­täy­ty­nyt ope­roi­mal­laan valin­nan­va­paus­a­se­mal­la asiak­kaas­ta. Valin­nan­va­paus­pi­lo­teis­sa ope­roim­me nel­jäl­lä eri paik­ka­kun­nal­la jul­ki­sia ase­mia lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa eikä näi­den osal­ta yksi­kään edel­lä teh­dyis­tä väit­teis­tä pidä paikkaansa.

   Nuo tähä­nas­ti­set pilo­tit ovat koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jois­sa asuk­kaat eivät vali­koi­du vaan tule­vat osoit­teen perus­teel­la. Teo­rias­sa joku alu­een ulko­puo­lel­ta voi tul­la nii­hin valin­nan­va­pau­den perus­teel­la, mut­ta näis­sä on kyse pro­sen­teis­ta. Toi­seen lähi­öön ei noin yleen­sä siir­ry­tä asiak­kaak­si jo pel­kän logis­tiik­kaon­gel­man vuoksi.
   Tämä Oulun kes­kus­taan teh­tä­vä ase­ma on ihan eri asia. Sii­nä KAIKKI asiak­kaat ovat vali­koi­tu­nei­ta, wi vain muu­ta­ma prosentti.
   Kos­ka toi­min­ta ei ole vie­lä alka­nut, en tie­ten­kään voi osoit­taa, että tar­koi­tuk­sen­na on kää­riä rahaa fus­kaa­mal­la, mut­ta olet­te yrit­tä­neet käyt­tää por­saan­rei­kää lais­sa, jos­sa ei ole mie­tit­ty talou­del­li­sia peli­sään­tö­jä lain­kaan, kos­ka näin ei ollut tar­koi­tus voi­da toi­mia. Ker­rat­ta­koon siis vie­lä, mik­si täs­sä on todel­la help­po fuskata:
   1) Mark­ki­noin­ti voi­daan suun­na­ta kes­ki­luo­kal­le ja mie­lel­lään työ­ter­veys­huol­lon asiak­kail­le, jois­ta kun­ta siis mak­sai­si vuo­si­mak­sun, mut­ta jot­ka eivät käyt­täi­si pal­ve­lu­ja lainkaan.
   2) Ter­veys­kes­kuk­sen on hoi­det­ta­va pait­si hel­pot ja hal­vat sai­rau­det — resep­tin kir­joit­ta­mi­nen fluns­sa­po­ti­laal­le — ja kal­liit sai­rau­det, kuten päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat, dia­be­tes­hoi­to ja niin edel­leen. Yksit­täi­sen ter­veys­a­se­man ei kui­ten­kaan tar­vit­se tätä hoi­toa antaa. Jos siis hel­pot ja hal­vat hoi­de­taan Oulun pis­tees­sä, mut­ta sen, joka tar­vit­see käyt­tää kal­liim­pia pal­ve­lu­ja, oli­si­kin haet­ta­va ne pää­toi­mi­pis­tees­tä Sii­ka­lat­vas­ta. Näin mene­tel­len saat­te Ouluun vain hal­po­ja poti­lai­ta, mut­ta saat­te kor­vauk­sen myös näi­den poten­ti­aa­lis­ten kal­lii­den poti­lai­den perus­teel­la. Lii­an help­poa rahaa.

   Mik­si kovas­ti epäi­len tei­dän pyr­ki­vän tähän on valit­tu menet­te­lyyn? Jos teil­lä oli­si puh­taat jau­hot pus­sis­sa, ette yrit­täi­si käyt­tää täl­lais­ta por­saan­rei­kää, vaan oli­sit­te sopi­neet menet­te­lys­tä mak­sa­jan, siis Oulun kans­sa. Oulu oli­si hyvin voi­nut sopia tei­dän kans­san­ne hoi­dos­ta, joka vas­taa hal­paa työ­ter­veys­huol­to­ta­soa ja mak­sa­nut sen mukaisesti.

  2. Las­se Män­nis­tö:
   Mehi­läi­nen ei ole kos­kaan kiel­täy­ty­nyt ope­roi­mal­laan valin­nan­va­paus­a­se­mal­la asiak­kaas­ta. Valin­nan­va­paus­pi­lo­teis­sa ope­roim­me nel­jäl­lä eri paik­ka­kun­nal­la jul­ki­sia ase­mia lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa eikä näi­den osal­ta yksi­kään edel­lä teh­dyis­tä väit­teis­tä pidä paik­kaan­sa. Pilot­tien arvioin­nit ja lis­tau­tu­nei­den pal­ve­lun­käyt­tö ovat jul­ki­sia tilas­to­ja ja tie­to­ja, jot­ka yksi­se­lit­tei­ses­ti osoit­ta­vat väit­tee­si vää­rik­si. Toki voit aina väit­tää, että Oulun ase­maa ope­roi­sim­me tai mark­ki­noi­sim­me joten­kin eri koh­de­ryh­mil­le kuin mui­den nyt lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa toi­mi­vien Oma Lää­kä­ri­si-ase­mien, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa.

   1. Pör­riäi­sen työ­ter­veys­asia­kas:

    Mehi­läi­sen työ­ter­veys­asiak­kaa­na täy­tyy tode­ta, että työ­ter­veys­lää­kä­ril­le pää­see yleen­sä paris­sa kol­mes­sa päi­väs­sä ja ter­veys­kes­kuk­see­ni olen pääs­syt jopa päi­väs­sä. Eri­kois­lää­kä­ril­le odo­tan pää­syä Mehi­läi­ses­sä kol­me viik­koa. Turun kau­pun­gin eri­tyis­lää­kä­ril­le toden­nä­köi­ses­ti pää­sen noin vii­kos­sa ja hätä­ta­pauk­ses­sa lähes saman tien. Ehkä työ­nan­ta­ja­ni kan­nat­tai­si kil­pai­lut­taa työ­ter­veys­huol­to laa­dul­li­sin mittarein. 

    Yli­pää­tään haluai­sin tie­tää mil­lä perus­teil­la yksi­tyi­nen toi­mi­ja voi­si olla laa­duk­kaam­pi ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi kuin joku muu toimija?

 3. > käyt­tää löytämäänsä
  > por­saan­rei­kää ter­veys­kes­kuk­sia koskevassa
  > lainsäädännössä.

  Tämä aja­ma­si lin­ja, että on huo­no­ja lain nou­dat­ta­jia (jot­ka sen vuok­si pitää tuho­ta) ja sit­ten on hyviä lain nou­dat­ta­jia on sel­keäs­ti havait­ta­vis­sa ole­va tren­di politiikassa.

  Tämä tar­koit­taa, että ala­ti vaih­tu­va poliit­ti­nen tah­to on lain­sää­dän­nön ylä­puo­lel­la, että tar­koi­tus pyhit­tää kei­not. Hal­lin­toa­la­mai­sen kan­nal­ta se tar­koit­taa lait­to­muu­den tilaa. Käy­tän­töä, että laki ei kos­ke val­tio­ta (tai kun­taa). Kos­kaan ei voi tie­tää tulee­ko tuo­mi­tuk­si jon­kin toi­min­nan perus­teel­la riip­pu­mat­ta sii­tä nou­dat­ti­ko lakia vai­ko ei; laki ei ole kan­sa­lai­sen suo­ja­na, vain valtion.

  Yhteis­kun­nan kan­nal­ta täl­lai­sel­la toi­min­nal­la on arvaa­mat­to­mia seu­rauk­sia, että lain tar­koi­tuk­sek­si tulee vain val­tion tah­don pakot­ta­mi­nen kan­sa­lai­sil­le, ei kan­sa­lai­sen oikeuk­sien tur­vaa­mi­nen val­tio­ta vastaan.

 4. Osmo, et var­mas­ti löy­dä minul­ta sitaat­tia, jos­sa pitäi­sin Mehi­läi­sen toi­min­taa hyvä­nä. En ole pitä­nyt hyvä­nä tai paha­na, vaan miet­ti­nyt asi­aa ja kysel­lyt somes­sa näke­myk­siä itseä­ni vii­saam­mil­ta. Molem­mat asi­aa kos­ke­vat tviit­ti­ni oli­vat kysy­myk­siä, jot­ka eivät sisäl­tä­neet kan­nan­ot­toa. Sik­si teet tuos­sa kir­joi­tuk­ses­sa­si mie­les­tä­ni epä­ta­val­li­sen rumasti.

  1. Ei ilmei­ses­ti lain­mu­kais­ta. Mut­ta voi­si­ko joku selit­tää minul­le, mik­si lain pitää estää täl­lai­nen? Mikä on se vahinko/osaoptimointi, joka Sii­ka­lat­van toi­min­nas­ta syntyy?

   Myön­nän, tar­kas­ti luet­tu­na tuo twiit­ti­si ei sisäl­tä­nyt väi­tet­tä vaan kysy­myk­sen. Sor­ry, luin huolimattomasti.

 5. Tämä nyt menee vähän sivuun Osmon edel­li­ses­tä, mut­ta mie­len­kiin­nol­la odo­tan kuin­ka tasa-arvoi­ses­ti eri­kois­sai­raan­hoi­don valin­nan­va­paus maa­kun­tien sete­leil­lä pys­ty­tään toteut­ta­maan. Esi­mer­kik­si gyne­ko­gi­käyn­tiin tar­koi­te­tun sete­lin pitäi­si sisäl­tää kaik­ki tut­ki­muk­set ult­ra­ään­tä ja mam­mo­gra­fi­aa myö­ten. Muu­toin tilan­ne ei para­ne nykyi­ses­tä lain­kaan. Nyt­hän näi­tä Mehi­läi­sen ym. pal­ve­lui­ta voi­vat käyt­tää vain ne joil­la on varaa mak­saa itse kela­kor­vauk­sen ylit­tä­vä osuus.

 6. Mitä Sii­ka­lat­va oli­si hyö­ty­nyt täs­tä jär­jes­te­lys­tä…? Tai kuka?

 7. Mik­si oulu­lai­sen kan­nat­tai­si siir­tyä tämän Ouluun sijoit­tu­van Sii­ka­lat­van ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kaak­si? Onko Oulun oma ter­veys­kes­kus­toi­min­ta niin huo­noa? Kan­nat­tai­si­ko Oulun panos­taa sii­hen enemmän?

 8. Las­se Män­nis­tö: Pilot­tien arvioin­nit ja lis­tau­tu­nei­den pal­ve­lun­käyt­tö ovat jul­ki­sia tilas­to­ja ja tie­to­ja, jot­ka yksi­se­lit­tei­ses­ti osoit­ta­vat väit­tee­si vääriksi. 

  Voit­ko ker­toa miten tähän dataan pää­see käsik­si, ja selit­tää vähän tar­kem­min miten ja mit­kä väit­teet tuo data tark­kaan ottaen osoit­taa vääräksi?

  Las­se Män­nis­tö: Toki voit aina väit­tää, että Oulun ase­maa ope­roi­sim­me tai mark­ki­noi­sim­me joten­kin eri koh­de­ryh­mil­le kuin mui­den nyt lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa toi­mi­vien Oma Lää­kä­ri­si-ase­mien, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa.

  Var­mas­ti ymmär­rät (kos­ka muu­ten et ole teh­tä­vie­si tasal­la ja ansait­set pot­kut), että teil­lä Mehi­läi­ses­sä on sekä vah­vat talou­del­li­set kan­nus­teet että kyky koh­den­taa toi­mian­ne. Yhtä lail­la teil­lä on mah­dol­li­suus pii­lot­taa ja kiis­tää tuo toi­min­ta. Edel­leen, ymmär­rät, että näi­den myön­tä­mi­nen on oli­si lie­vää suu­rem­pi ima­go-ongel­ma. Ymmär­rät siis myös, että tuon yllä­ole­van kap­pa­leen infor­maa­tio­ar­vo ihmi­sel­le, jon­ka kog­ni­tii­vi­set kyvyt riit­tä­vät ken­gän­nau­ho­jen sol­mi­mi­seen on pyö­reä nol­la, ja on hyvin lähel­lä luki­jan älyk­kyy­den halveksimista.

 9. Nyt on todet­tu, että Mehi­läi­sen lain­tul­kin­ta ei oikein päde. Kun­ta ei voi perus­taa ter­veys­kes­kus­vas­taan­ot­toa toi­sen kun­nan alueelle.”

  Todet­tu on, tele­vi­sio­uu­ti­sia myö­ten, mut­ta kovin epä­mää­räi­siä nuo totea­muk­set ovat. Mikä tar­kal­leen on se lain­koh­ta, joka tämän estää? Vähän epäi­len, ettei sel­lais­ta lain­koh­taa ole­kaan, kun ei lain­sää­tä­jä ole osan­nut täl­lais­ta tilan­net­ta kuvitellakaan.

  Tuos­sa taan­noin Tam­pe­reel­la sikä­läi­nen ELY-kes­kus samal­la taval­la “tote­si”, ettei val­tion tie­a­lu­eel­le saa raken­taa rai­tio­tie­tä. Asi­aa kun aika­ni sel­vit­te­lin eri viran­omai­sil­ta, sel­vi­si, ettei täl­lais­ta kiel­toa voi mil­lään lail­la tai mää­räyk­sel­lä perus­tel­la, kun­han oli­vat vain läm­pi­mik­seen täl­lai­sen ihan itse keksineet.

 10. Tcrown yri­tät nyt puris­taa kives­tä vet­tä vaa­ti­mal­la rehel­li­syyt­tä PR-työs­sä ole­val­ta Las­se Männistöltä.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Nuo tähä­nas­ti­set pilo­tit ovat koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jois­sa asuk­kaat eivät vali­koi­du vaan tule­vat osoit­teen perusteella. 

  En tie­dä olen­ko ainoa, mut­ta tämä kuu­los­taa kovas­ti nk. muun­nel­lul­ta totuu­del­ta — ellei kysees­sä ole sit­ten puh­taas­ti tietämättömyydestä.

  Esim.

  Valin­nan­va­paus­ko­kei­lu

  Hämeen­lin­na on yksi vii­des­tä alu­ees­ta, joil­la kokeil­laan valin­nan­va­paut­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa vuo­si­na 2017–2018. Kokei­lus­sa muka­na ole­vat saa­vat vali­ta lää­kä­rin ja hoi­ta­jan pal­ve­lut joko kun­nal­ta tai yksi­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta. Kokei­lus­sa kerä­tään tie­toa valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nön tueksi.

  1. Hämeen­lin­na on yksi vii­des­tä alu­ees­ta, joil­la kokeil­laan valin­nan­va­paut­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa vuo­si­na 2017–2018.

   Jos kyse on näis­tä valin­nan­va­pau­den kokei­luis­ta, ne ovat taas aivan eri jut­tu ja nii­tä kos­kee eri lain­sää­dän­tö. Niis­sä ei saa vali­ta asiak­kai­ta. Täs­sä valin­nan­va­pau­des­sa on myös tar­koi­tus, että vaa­ti­vis­ta poti­lais­ta (pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta, van­huk­sis­ta etc) mak­se­taan enem­män ja perus­ter­veis­tä vähem­män ja työ­ter­veys­huol­lon asiak­kais­ta ei juu­ri mitään, joten vali­koi­mi­nen ei ole yhtä kannattavaakaan.

 12. tcrown:

  Var­mas­ti ymmärrät…

  Ylei­ses­ti koko sote-kes­kus­te­lus­ta voi tode­ta, että kyl­lä kaik­ki ovat jo aikaa sit­ten ymmär­tä­neet, ettei­vät yksi­tyi­set ter­ve­rys­pal­ve­lui­den tar­joa­jat voi teh­dä mitään oikein. Moko­mat ahneet haas­ka­lin­nut vain ryös­tä­vät kan­sal­li­so­mai­suu­tem­me baha­ma­saa­ril­le ja jät­tä­vät pie­net lap­set ja vai­pois­saan makaa­vat van­huk­set hoitamatta.

  Ainoa vii­saus asias­sa löy­tyy jul­keal­ta sek­to­ril­ta, jon­ka asian­osai… eiku… asian­tun­ti­jat ovat ainoi­ta, joil­la on päte­vyyt­tä sanoa asias­ta yhtään mitään. Toki totuu­den jyvä löy­tyy kun­ta-alan ay-mafias­ta­kin, jon­ka vii­sau­den mukaan kil­pai­lu para­hais­ta työn­te­ki­jöis­tä joh­taa palk­ko­jen pol­ke­mi­seen ja orjatyöhön.

  Ainoa taho, joka voi saa­da syn­nin­pääs­tön jul­kean sek­to­rin rin­nal­la, on raha­pe­li­mo­no­po­lin voi­min pyö­ri­vä kol­mas­sek­to­ri, jon­ka oikeal­li­sen toi­min­nan takaa joh­don ja hal­lin­non mie­hit­tä­vä laa­ja edus­kun­ta­puo­dok­kai­den ja “ansioi­tu­nei­den” puo­lue / ay-aktii­vien joukko…

 13. Daniel Feder­ley:
  Mik­si oulu­lai­sen kan­nat­tai­si siir­tyä tämän Ouluun sijoit­tu­van Sii­ka­lat­van ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kaak­si? Onko Oulun oma ter­veys­kes­kus­toi­min­ta niin huo­noa? Kan­nat­tai­si­ko Oulun panos­taa sii­hen enemmän? 

  Osmo arve­lee, että ei kaik­kien Oulu­lais­ten kan­na­ta­kaan, mut­ta ter­vei­den ja hyvä­kun­tois­ten saat­tai­si kannattaa. 

  Tämä sik­si, että jos saa­daan aikai­sek­si ter­veys­a­se­ma vain suh­teel­li­sen ter­veil­le (esi­mer­kik­si siis jät­tä­mäl­lä tosia­sial­li­ses­ti pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ja van­hus­ten tar­vit­se­mia pal­ve­lui­ta pää­toi­mi­pis­tee­seen Sii­ka­lat­val­le 84 km pää­hän), täl­le Oulun ase­mal­le saa­daan hal­val­la kehu­ja ja kii­tos­ta kerää­vät lyhyet ellei jopa ole­mat­to­mat jonot — kes­ki­mää­räis­tä sel­väs­ti ter­veem­mät asiak­kaat mut­ta kes­kiar­von mukai­nen las­ku Oulun kau­pun­gil­le. Great Profit.

  Epäi­le­mät­tä tilas­tois­sa ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­sä tämä Sii­ka­lat­van Oulun toi­mi­pis­te näyt­täy­tyi­si pian esi­mer­kil­li­se­nä mal­lia­se­ma­na jos­sa jonot ovat pie­net, viher­kas­vit kun­nos­sa ja vas­taan­ot­toau­lan aika­kaus­leh­det uusia ja sileitä. 

  Osmo mari­see täs­sä aihees­ta, että jos näin käy niin tem­pun syy ei ole ter­veys­a­se­man tai Mehi­läi­sen hie­no oma toi­min­ta, vaan poh­jim­mil­taan se että pit­kä­ai­kais­sai­raat ja van­huk­set hoi­taa “joku muu”. 

  Har­mil­lis­ta että tämä erin­omai­sen opet­ta­vai­nen han­ke yri­te­tään heti tor­pe­doi­da, kun tar­vit­tai­siin parem­mat sään­nöt. Joi­den teke­mi­nen ei ole help­poa, mut­ta … tar­vit­tai­siin parem­mat säännöt.

  1. Mehi­läi­sel­lä oli­si mah­dol­li­suus sopia asias­ta ja talou­del­li­sis­ta sään­nöis­tä Oulun kau­pun­gin kans­sa. Sel­lai­set ehdot var­mas­ti löy­ty­vät, jot­ka oli­si­vat Oulun hyväk­syt­tä­vis­sä. Yhtä tuot­toi­sia ne eivät tie­tys­ti oli­si Mehiläiselle.

 14. Daniel Feder­ley:
  Mik­si oulu­lai­sen kan­nat­tai­si siir­tyä tämän Ouluun sijoit­tu­van Sii­ka­lat­van ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kaak­si? Onko Oulun oma ter­veys­kes­kus­toi­min­ta niin huo­noa? Kan­nat­tai­si­ko Oulun panos­taa sii­hen enemmän?

  On ja ei. Oulu on huo­mas­ta­vast paran­ta­nut juok­su­aan, var­sin­kin jos tar­vit­set kii­reet­tö­män lää­kä­ria­jan. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la voit toki vali­ta lää­kä­ri­si, t.s. teet itse hoi­to­tar­peen arvion. En tie­dä, jää­kö mah­dol­li­suus valin­taan myös p.o. tapauk­ses­sa. Jos jää, kus­tan­nuk­set taa­tus­ti karkaavat.

  Suu­rin ero on akuut­ti­vas­taa­no­tois­sa vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la. Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tys on Yli­opis­to­sai­raa­lan yhtey­des­sä, ja odo­tusa­jat ovat tyy­pil­li­ses­ti usei­ta tun­te­ja, pahim­mil­laan 6..8 tun­tia. Jot­kut yksi­tyi­set, myös Mehi­läi­nen, tar­joa­vat akuut­ti­vas­taan­ot­toa myös arki-iltai­sin jon­ne­kin klo 21 tie­noil­le. Odo­tusa­jat ovat har­vem­min yli 30 min.

 15. Mehi­läi­nen on hyvä hak­ke­ri, joka pal­jas­ti lain por­saan­reiän tai vähin­tää­kin epä­sel­vyy­den, vie­lä­pä ris­kee­raa­mal­la oman mai­neen­sa. Lain­sää­tä­jät nurk­kaan häpeä­mään ja opik­si ottamaan!

 16. Ja siis täs­men­net­tä­köön vie­lä, että oman sub­jek­tii­vi­sen mie­li­pi­tee­ni mukaan on hyväs­tä jos ihmi­sel­lä on todel­lis­ta valin­nan­va­raa vali­ta itse ter­veys­pal­ve­lu­jen­sa tuot­ta­ja useas­ta vaihtoehdosta.

  Mut­ta ei ole ollen­kaan sel­vää mis­sä mää­rin on hyväs­tä, että ter­veys­pal­ve­lui­den tar­joa­jil­la on todel­lis­ta valin­nan­va­raa vali­koi­da asiakkaansa.

  —————————————-

  - Ter­ve­tu­loa Rum­mu­kai­nen tän­ne Sii­ka­lat­van Oulun toi­mi­pis­tee­seen, saa­ko olla kup­pi kuu­maa? Olkaa hyvä ja istu­kaa tuo­hon noja­tuo­liin. Meil­lä on tääl­lä pyrit­ty pois van­han­ai­kai­ses­ta toi­mis­to­mai­ses­ta ympä­ris­tös­sä ja istu­taan tääl­lä kah­vi­pöy­dän ääressä.

  - Ohhoh onpas eri­lais­ta. Juuh kii­tos tota…ei ollu aina­kaan jonoa. 

  - Se on meil­le oikein kun­nia-asia tääl­lä! No miten­käs on Rum­mu­kai­nen voi­nut, ker­to­kaa­han ihan rauhassa…

  - Niin, meil­lä on aivan eri­tyi­sen hyvä päih­de­kun­tou­tus­oh­jel­man vetä­jä, ja todel­la jous­ta­vas­ti myös hen­ki­lö­koh­tai­sia vas­taan­tot­to­ja saa sii­hen kun­tou­tus­ryh­män kokoon­tu­mis­ten yhtey­teen. Sii­nä on vain sel­lai­nen jut­tu että ryh­mä kokoon­tuu siel­lä Sii­ka­lat­val­la ja vas­taan­to­tot­kin sit­ten toki samal­la siellä. 

  - No ei se sit­ten tai­da oikein, sin­ne on kui­ten­kin tun­nin mat­ka ja tuo­ta … mul­la ei nyt ole ajo­kort­tia­kaan taas hetkeen. 

  - Todel­la har­mil­lis­ta. Aut­tai­sim­me mie­lel­läm­me, kuten mei­dän Las­se on sano­nut oikein jul­ki­ses­ti­kin niin meil­le ihan jokai­nen on ter­ve­tul­lut ja tär­keä! Mut­ta ehkä sinun elä­män­ti­lan­tee­seen parem­pi rat­kai­su oli­si kat­sel­la ihan näi­tä oman kun­nan tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia. Meil­lä onkin tääl­lä val­miik­si prin­tat­tu­na täl­lai­nen tie­to­pa­ket­ti kehen kan­nat­taa olla yhtey­des­sä jos mei­dän pal­ve­luis­tam­me ei oikein sopi­vaa rat­kai­sua löy­dy. Dia­be­tes­hoi­to- ja van­hus­puo­lel­la näi­tä myös jon­kin ver­ran on mit­kä pyö­ri­vät tuol­la pää­pai­kal­la joka ymmär­ret­tä­väs­ti on vähän han­ka­laa oulu­lai­sil­le. Ras­kaa­na ole­vil­le­kaan ei vali­tet­ta­vas­ti ole oikein mah­dol­li­suuk­sia tääl­lä, mut­ta sehän ei Rum­mu­kai­sel­la ole iän eikä suku­puo­lio­let­ta­man kan­nal­ta ongel­ma, heh heh.

  - Hehee eipä tosi­aan. No kii­tos, minä tutus­tun. Ker­ran­kin yhteen paik­kaan koot­tu­na nämä.

  - Olkaa hyvä. Oli­ko vie­lä jotain huo­le­nai­hei­ta mis­tä haluai­sit keskustella?

  - Ei kyl­lä, ohhoh että ker­ran­kin löy­tyi ter­veys­kes­kus johon ei ole jonoa ja jos­sa asia­kas­ta kuun­nel­laan. En ole ennen saa­nut kah­via­kaan, aika­mois­ta. Mut­ta minä soi­tan näi­hin nume­roi­hin sit­ten seu­raa­vak­si. Todel­la pal­jon kii­tok­sia että mei­kä­läi­nen­kin saa täl­lais­ta apua ja vai­van­nä­köä, täl­lai­nen van­ha retku.

  - Kii­tos, muka­va kuul­la! Oikein hyvää päi­vän jat­koa, muis­ta­kaa antaa pois­tues­san­ne palau­tet­ta vas­taa­no­tos­ta sii­hen oven­suun hymynaamakoneeseen.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mehi­läi­sel­lä oli­si mah­dol­li­suus sopia asias­ta ja talou­del­li­sis­ta sään­nöis­tä Oulun kau­pun­gin kans­sa. Sel­lai­set ehdot var­mas­ti löy­ty­vät, jot­ka oli­si­vat Oulun hyväk­syt­tä­vis­sä. Yhtä tuot­toi­sia ne eivät tie­tys­ti oli­si Mehiläiselle.

  Oulul­la on itse asias­sa vuo­sien koke­mus yksi­tyi­sen ope­roi­mas­ta jul­ki­ses­ta ter­veys­a­se­mas­ta. Coro­na­rian (?) ope­roi­man Sepän ase­man asiak­kaat oli­vat pal­ve­luun huo­mat­ta­van tyy­ty­väi­siä, mm. oma­lää­kä­ri ‑jär­jes­tel­mä oli saa­tu toi­mi­maan, ja sopi­mus oli edul­li­nen myös kau­pun­gil­le. Vasem­mis­to lopet­ti yhteis­työn ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä v. 2015.

 18. Mehi­läi­nen Oy pal­jas­ti type­räs­ti kar­van­sa yrit­täes­sään käyt­tää löy­tä­mään­sä por­saan­rei­kää ter­veys­kes­kuk­sia kos­ke­vas­sa lainsäädännössä.”

  Mihin tämä Osmon tie­to perus­tuu? Onko Mehi­läi­nen ollut täs­sä aktii­vi­nen toi­mi­ja, vai onko yri­tys­tä lähes­tyt­ty kun­nan toi­mes­ta ja yri­tys on vas­tan­nut asiak­kaan tarpeeseen?

 19. Miten­kö­hän tämä on kil­pai­lu­tet­tu? Sehän kaa­tuu jo sii­nä, jos ei ole asian­mu­kai­ses­ti kil­pai­lu­tet­tu. Yli 60 000€:n han­kin­nat pitää kil­pai­lut­taa ja se pro­ses­si kes­tää vähin­tään puo­li­vuot­ta, jos sen saa nopeas­ti teh­tyä. Onko kysei­sen kun­nan tar­jous­pyyn­nöt olleet jos­sa­kin esillä?

 20. Muis­tan sel­lai­sen haus­kan, auto­mer­kis­sä ilme­ni tyyp­pi­vi­ka, län­si­mai­nen auto­teh­das palk­ka­si juris­te­ja, japa­ni­lai­nen taas insi­nöö­re­jä. Mah­taa­ko tul­la kysyn­tää juris­teis­ta, lob­ba­reia­ta aina­kin. Toi­vot­ta­vas­ti lää­kä­rei­hin­kin on varaa,

 21. Suu­rim­pa­na ongel­ma­na en näe sitä, että Ouluun syn­tyy kil­pai­lua. Kil­pai­lu tekee hyvää yleen­sä joka alal­la. Ongel­ma on se, että suo­ma­lai­nen yri­tys ei pys­ty enää kil­pai­le­maan yri­tys­ten kans­sa, joil­la on mah­dol­li­suus agres­sii­vi­seen­kin verosuunnitteluun.

  Mikä­li kil­pai­lu­tuk­ses­sa ei huo­mioi­da kil­pai­lut­ta­jan (sai­raan­hoi­to­pii­rin, maa­kun­nan, lää­nin, jne.) alu­eel­le palau­tu­via vero­tu­lo­ja, niin kil­pai­lun voit­taa aina yhtiö, joka mak­saa veron­sa ihan mihin tahan­sa muu­al­le kuin Suomeen.

  Suo­ma­lai­nen yri­tys, var­sin­kaan pie­nem­pi sel­lai­nen ei voi tilan­tees­sa voit­taa kos­kaan. Sik­si monet pie­ny­rit­tä­jät möi­vät yri­tyk­sen­sä ja ajat sit­ten näil­le suu­ril­le pelureille.

  Mehi­läi­nen (lue Tri­ton) käyt­tää toki mah­dol­li­suu­ten­sa vero­suun­nit­te­luun Jer­seyn ja Luxem­bur­gin kont­to­rei­taan lail­li­ses­ti hyväk­si­käyt­täen. Sma­oin tule­vat teke­mään myös Ter­veys­ta­lo ja Attendo.

  Seu­raa­va askel tulee ole­maan tak­sien sai­ras­kyy­ti­pal­ve­lui­den kil­pau­lu­tus, jon­ka tulee voit­ta­maan var­maan joku Jer­seyn saa­rel­ta ohjat­tu Muu­ra­hai­nen. Pää­asia, että yri­tyk­sel­lä on suo­ma­lai­nen nimi. Se riittää…

  Mik­si­kö­hän näin yksin­ker­tai­nen asia ei ole edes minis­te­reil­le vie­lä auennut?

  1. Eipä tul­lut­kaan (vie­lä) tuo Muurahainen.

   Tuli­kin Espe­ri ja Inter­me­dia­te Capi­tal Group Fund VI.

 22. Aika aja­tel­la:
  Mehi­läi­nen on hyvä hak­ke­ri, joka pal­jas­ti lain por­saan­reiän tai vähin­tää­kin epä­sel­vyy­den, vie­lä­pä ris­kee­raa­mal­la oman mai­neen­sa. Lain­sää­tä­jät nurk­kaan häpeä­mään ja opik­si ottamaan!

  Hal­lin­to-oikeu­det asian aika­naan päätt­vät. Sen sijaan mikään laki tus­kin estää Kem­pe­let­tä ulkois­ta­mas­ta ter­veys­pal­ve­lu­jaan jol­le­kin her­hi­läi­sel­le, eikä estää oulu­lai­sia kir­jau­tu­mas­ta täl­lai­sel­le teveys­a­se­mal­le, jos se on Kem­pe­leen kun­nan alu­eel­la. Kun­ta­kes­kus­ten väli­mat­ka on vain noin 10 km, ja nii­den väli­nen asu­tus jat­ku­vaa. Luu­len­pa, että anka­ra lob­baus on meneillään.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos kyse on näis­tä valin­nan­va­pau­den kokei­luis­ta, ne ovat taas aivan eri jut­tu ja nii­tä kos­kee eri lain­sää­dän­tö. Niis­sä ei saa vali­ta asiak­kai­ta. Täs­sä valin­nan­va­pau­des­sa on myös tar­koi­tus, että vaa­ti­vis­ta poti­lais­ta (pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta, van­huk­sis­ta etc) mak­se­taan enem­män ja perus­ter­veis­tä vähem­män ja työ­ter­veys­huol­lon asiak­kais­ta ei juu­ri mitään, joten vali­koi­mi­nen ei ole yhtä kannattavaakaan.

  Oli­si­ko­han miten­kään mah­dol­lis­ta, että kir­joit­taes­saan valin­nan­va­paus­pi­lo­teis­ta Las­se Män­nis­tö oli­si juu­ri nime­no­maan tar­koit­ta­nut valin­nan­va­pau­den kokei­lui­ta?

 24. Asun (Pohjois-)Vantaalla ja käyn Hel­sin­gis­sä töis­sä. Itsel­le sopi­si oikein hyvin että Van­taa avai­si ter­veys­kes­kus­vas­taan­o­ton / min­kä tahan­sa muun satun­nai­ses­ti tar­vit­se­ma­ni pal­ve­lu­pis­teen Stadissa.

  Ihmi­set pen­de­löi­vät Hel­sin­kiin kau­em­paa­kin, voi­sin kuvi­tel­la että jon­ki­ni­lai­sel­le kun­nal­li­sel­le etä-pal­ve­lu­pis­teel­le voi­si olla Sta­dis­sa kysyntääkin. 

  Eli maal­li­kon kysymyksiä:

  - Mehi­läi­nen ei ilmei­ses­ti avan­nut ter­veys­kes­kus­vas­taan­ot­toa Oulus­sa pal­vel­lak­seen parem­min sii­ka­vaa­ra­lai­sia, vaan taus­tal­la oli jokin ove­la bis­nes­idea jol­la oli­si­vat ohjan­neet vero­ra­ho­ja omal­le tililleen?

  - Jos mah­dol­li­set por­saan­reiät tuki­taan, niin ei kai tuos­sa oli­si mitään mah­dot­to­man lai­ton­ta jos vaik­ka pen­de­löin­ti­kun­nat avai­si­vat Sta­diin jon­kun yhtei­den palvelupisteen?

 25. Mil­tei ajat­te­lin tänään:

  Oven sul­keu­dut­tua vas­taan­ot­to­vir­kai­li­ja avaa läp­pä­rin ja alkaa kuu­mei­ses­ti päi­vit­tä­mään pankki‑, vakuu­tus- ja mark­ki­noin­tiy­ri­tys­ten yhteis­tä tie­to­kan­taa. Kah­vi­kup­pi läh­tee kui­va­pa­kas­tuk­sen kaut­ta sekvensoitavaksi.

 26. Vali­tet­ta­vas­ti pidän itse aina­kin tosi­asia­na sitä, että täs­sä ollaan laa­jem­min ulkois­ta­mas­sa veron­mak­sa­jien rahaa suur­ten yri­tys­ten tas­kuun. Se miten se teh­dään paik­ka­kun­ta­koh­tai­ses­ti lie­nee vaih­te­le­van. En taval­li­se­na kan­sa­lai­se­na näe kuin yhden vaih­toeh­don yhte­nä jul­ki­se­na esi­merk­ki­nä kun OP yhty­mä (pankki/finanssi/vakuutus vai mitä se nyt onkaan) aloit­taes­saan kesäl­lä 2017, 6 eri koko­nai­sen sai­raa­lan raken­ta­mi­sen, on pak­ko olla tie­toi­nen kan­sa­lai­sia ja jul­kis­ta tie­toa parem­min miten alu­eet jae­taan ja mis­sä pal­ve­lui­ta tar­vi­taan. Jän­näs­ti pank­ki­fir­ma tus­kin nimit­täin sok­ko­na inves­toi, en tie­dä pal­jon 6 kpl sai­raa­laa mak­saa, mut­ta sitä sum­maa; sika säkis­sä. Käy­tän­nös­sä vali­tet­ta­vas­ti tämä lie­nee tar­koit­ta­van että joku jos­sain ylem­pä­nä tie­tää jo mitä on sovit­tu, mitä on jaet­tu, ja lyc­ka till sit­ten muil­le toi­mi­joil­le tul­la jäl­ki­kä­teen alu­eel­le tar­joa­maan pal­ve­lui­ta jois­sa pank­ki­kon­ser­ni on juu­ri pys­tyt­tä­nyt uuden täy­den pal­ve­lu­tuo­tan­non sai­raa­lan. Tai esim jul­kis­hal­lin­nol­li­sel­le toi­mi­val­le van­hem­mal­le sai­raa­lal­le kil­pail­la sii­nä sitten.
  Hyvä että toit tämän­kin esil­le, oikeas­ti, koko val­mis­te­lu on niin vaja­vais­ta ja jat­kot suun­ni­tel­tu aivan tyh­mäs­ti. Pitäi­si olla pari eri koh­tuul­lis­ta (ei edes hyvää) suun­ni­tel­maa ja toteut­taa esim pal­ve­luse­te­lio­siot rajat­tui­na kokei­lui­na ensin. Nyt men­nään suo­raan öljyt­tyyn juhan­nus­sal­koon pal­jail­taan. Ei tule onnistumaan.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra: vaik­ka niin, että päih­de­huol­toa tai mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta ei nyt vain ole täs­sä pis­tees­sä, vaan ne pitää hai­kea Sii­ka­lat­van peräkyliltä.

  Mitä tekee Hel­sin­ki; tar­jo­aa päih­de­huol­to­paik­ko­ja Vih­din Ter­va­lam­mel­la, 60 kilo­met­rin pääs­sä kes­kus­tas­ta. Täs­sä on taas jotain Vih­re­ää logiik­kaa mitä nor­maa­li ihmi­sen ei tar­vit­se ymmärtää.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Nuo tähä­nas­ti­set pilo­tit ovat koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jois­sa asuk­kaat eivät vali­koi­du vaan tule­vat osoit­teen perus­teel­la. Teo­rias­sa joku alu­een ulko­puo­lel­ta voi tul­la nii­hin valin­nan­va­pau­den perus­teel­la, mut­ta näis­sä on kyse pro­sen­teis­ta. Toi­seen lähi­öön ei noin yleen­sä siir­ry­tä asiak­kaak­si jo pel­kän logis­tiik­kaon­gel­man vuoksi.

  En tie­dä, mikä on Mehi­läi­sen motii­vi Sii­ka­lat­van tapauk­ses­sa, mut­ta Espoos­sa tilan­ne on eri­lai­nen kuin tun­nut kuvit­te­le­van. Jos­tain käsit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä Espoos­sa asuk­kai­ta ei ole jaet­tu ter­veys­a­se­mil­le etäi­syy­den eikä var­sin­kaan jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien perus­teel­la, vaan jol­lain ihan ihmeel­li­sel­lä aluejaolla.

  Esi­mer­kik­si minul­la molem­mat Mehi­läi­sen pyö­rit­tä­mät ter­veys­kes­kuk­set ovat sekä kilo­met­reis­sä lähem­pä­nä että sel­väs­ti parem­pien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien pääs­sä kuin kau­pun­gin minul­le osoit­ta­ma yee­veys­kes­kus. Mehi­läi­sen kes­kuk­siin menee kum­paan­kin koti­py­sä­kil­tä­ni ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la bus­si 6–7 ker­taa tun­nis­sa, kun kau­pun­gin ter­veys­kes­kuk­seen menee 2 bus­sia tun­nis­sa ja mat­ka-aika on kaksinkertainen.

 29. – Jos mah­dol­li­set por­saan­reiät tuki­taan, niin ei kai tuos­sa oli­si mitään mah­dot­to­man lai­ton­ta jos vaik­ka pen­de­löin­ti­kun­nat avai­si­vat Sta­diin jon­kun yhtei­den palvelupisteen? 

  Täl­la­nen tavis voi­si kuvi­tel­la, että valin­nan­va­paus tar­koit­taa juu­ri sitä, että voit men­nä (edes maa­kun­nan alu­eel­la) min­ne tahan­sa ter­veys­kes­kuk­seen ja saa­da hoi­toa, kos­ka las­ku menee samaan paik­kaan. Pen­de­löi­jä voi­si men­nä ihan Sta­din omaan pal­ve­lu­pis­tee­seen, kos­ka sat­tuu sil­lä het­kel­lä ole­maan Sta­dis­sa, eikä tar­vit­si­si pen­de­löin­ti­kun­nan omaa etä­pis­tet­tä. Mut­ta näin­kö siis ei ole? Ja valin­nan­va­paus on jotain ihan muu­ta kuin asiak­kaan valinnanvapautta?

 30. ant­ti: Hel­sin­ki tar­jo­aa päih­de­huol­to­paik­ko­ja 60 kilo­met­rin pääs­sä keskustasta.

  Eihän tuol­la ole edes baa­re­ja tai ryyp­py­ka­ve­rei­ta. Jär­kyt­tä­vää pal­ve­lua jos­sa ei ole lain­kaan huo­mioi­tu koh­de­ryh­män tarpeita.

 31. Aivan näin kovaa kri­tiik­kiä Mehi­läi­nen ei mie­les­tä­ni ansaitse.

  Mehi­läi­sen asiakas,Siikalatvan kun­ta, oli täs­sä jul­ki­suu­den tie­to­jen mukaan muka­na ja ymmär­si mitä teki. Mehi­läi­nen ei siis joh­ta­nut asia­kas­taan harhaan.

  Pyr­ki­mys­tä jon­kin­lai­seen ker­man­kuo­rin­taan Oulun kus­tan­nuk­sel­la on syy­tä epäil­lä mut­ta sen aiot­tua laa­juut­ta emme tiedä.

  Lain­sää­dän­nön por­saan­rei­kää käy­tet­tiin mut­ta täs­sä Mehi­läi­nen ei lie­ne ainoa. Kat­soa voi vaik­ka Tam­pe­reen julkishallintoonkin.

 32. ant­ti: Mitä tekee Hel­sin­ki; tar­jo­aa päih­de­huol­to­paik­ko­ja Vih­din Ter­va­lam­mel­la, 60 kilo­met­rin pääs­sä kes­kus­tas­ta. Täs­sä on taas jotain Vih­re­ää logiik­kaa mitä nor­maa­li ihmi­sen ei tar­vit­se ymmärtää.

  Päih­de­kun­tou­tus (Vih­ti) ei ole perus­terk­ka­ri­ta­sois­ta toi­min­taa vaan menee eri­kois­puo­lel­le. Kai­kis­ta kau­pun­geis­ta on aina ohjat­tu (viik­ko­ja tai kuu­kausia kes­tä­vään lai­tos­kun­tou­tuk­seen) perin­tei­ses­ti hyvin­kin kau­as — jo ennen vih­rei­den ole­mas­sao­loa. Päih­deon­gel­ma (addik­tio) on sik­si vai­kea­hoi­toi­nen, että jos jos­sain — vaik­ka toi­sel­la puo­lel­la Suo­mea — on ollut parem­mat hoi­to­tu­lok­set, sin­ne on ohjattu.
  Avo­hoi­to­na pitäi­si päih­deon­gel­mas­ta pääs­tä jut­tusil­le jokai­ses­sa tk:ssa (toi­mii aika huo­nos­ti, kun hen­ki­lö palaa vaik­ka­pa kun­tou­tuk­ses­ta takai­sin omaan kaupunkiinsa).
  En usko, että Mehi­läi­sel­lä oli­si kant­tia ohja­ta tk:sta päih­deon­gel­maan apua hake­vaa Sii­ka­lat­vaan. Se oli­si niin räi­ke­ää tk-teh­tä­vien lai­min­lyön­tiä. (Toki päih­de- ja mie­len­ter­veys­jär­jes­tel­mät ovat yli­pään­sä kovin haja­nai­sia ja pirs­ta­lei­sia jo nyt. Ehkä jär­jes­tel­mä itsea­sias­sa voi­si selkeytyä.)

 33. Simo Mele­nius: Täl­la­nen tavis voi­si kuvi­tel­la, että valin­nan­va­paus tar­koit­taa juu­ri sitä, että voit men­nä (edes maa­kun­nan alu­eel­la) min­ne tahan­sa ter­veys­kes­kuk­seen ja saa­da hoi­toa, kos­ka las­ku menee samaan paik­kaan. Pen­de­löi­jä voi­si men­nä ihan Sta­din omaan pal­ve­lu­pis­tee­seen, kos­ka sat­tuu sil­lä het­kel­lä ole­maan Sta­dis­sa, eikä tar­vit­si­si pen­de­löin­ti­kun­nan omaa etä­pis­tet­tä. Mut­ta näin­kö siis ei ole? Ja valin­nan­va­paus on jotain ihan muu­ta kuin asiak­kaan valinnanvapautta?

  Niin­hän sitä voi­si, mut­ta Suo­mes­sa valin­nan­va­paus ei tar­koi­ta sitä, että sai­si hakea hoi­toa siel­tä, mis­tä sitä on itsen­sä ja pal­ve­lun­tar­joa­jan kan­nal­ta mil­loin­kin par­hai­ten saa­ta­vil­la, vaan että saa vali­ta yhden arvaus­kes­kuk­sen, min­ne saa men­nä jonot­ta­maan. Työ­ter­vey­den­huol­to on täs­tä valo­vuo­den edel­lä, ja pal­ve­lut toteu­tet­tu asia­kas­läh­töi­ses­ti. Esi­mer­kik­si itse voin käyt­tää mitä tahan­sa Ter­veys­ta­lon toi­mi­pis­tet­tä, mis­tä löy­tyy mil­loin­kin tar­vit­se­ma­ni apu ja minul­le sopi­va aika.

  Tämä on lii­an vai­ke­aa jul­ki­sel­le ter­vey­den­hoi­dol­le. Ajan­va­rauk­set pitää pis­tää kol­men vii­kon pää­hän, ja sai­raat istu­maan tun­neik­si jos­kus hamas­sa men­nei­syy­des­sä vali­tuk­si tul­leen tk:n päivystysjonoon.

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Nuo tähä­nas­ti­set pilo­tit ovat koko­nai­sul­kois­tuk­sia, jois­sa asuk­kaat eivät vali­koi­du vaan tule­vat osoit­teen perusteella. 

  Näin on. Mei­dän per­heem­me­kin on ollut Espoon kes­kuk­sen Oma­Lää­kä­ri­si ase­man asiak­kai­ta sik­si että mei­dät on pako­tet­tu sii­hen pos­ti­nu­me­ron perus­teel­la. Ja on muu­ten hiu­kan räh­jäi­nen ase­ma, odo­tus­ti­lat epä­siis­tit ja mini­maa­li­set ja tun­nel­ma itä-eurooppalaistyylinen.

 35. Onko minis­te­riön tul­kin­ta epä­sel­väs­sä tapauk­ses­sa siis lain­mu­kai­nen? Kun­ta­lai­nen joka­ta­pauk­ses­sa maksaa.

 36. Rol­le: Työ­ter­vey­den­huol­to on täs­tä valo­vuo­den edel­lä, ja pal­ve­lut toteu­tet­tu asia­kas­läh­töi­ses­ti. Esi­mer­kik­si itse voin käyt­tää mitä tahan­sa Ter­veys­ta­lon toi­mi­pis­tet­tä, mis­tä löy­tyy mil­loin­kin tar­vit­se­ma­ni apu ja minul­le sopi­va aika.

  Pör­riäi­set ja SOS hal­li­tus ovat jo huo­man­neet tämän ja niin­pä työ­ter­veys­fir­mat lis­tau­tu­vat myös terk­ka­reik­si ja val­tao­sa duu­na­reis­ta ilmoit­tau­tuu tie­tys­ti työterveys/terkkarin asiakkaaksi .
  Näin pör­riäi­set saa­vat rei­lus­ti lisää rahaa enti­ses­tä toiminnastaan .

  Hyvä tuot­to , kun sen saa kir­joit­ta­mal­la yhden hakemuksen

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mehi­läi­nen voi koh­dis­taa mark­ki­noin­nin halua­miin­sa ryh­miin. Lisäk­si kun­ta voi rajoit­taa toi­sen kun­nan assuk­kai­den kir­jau­tu­mis­ta omen ter­veys­kes­kuk­sen­sa asiak­kaak­si yksin­ker­tai­ses­ti sano­mal­la, ettei kapa­si­teet­ti rii­tä. Jos kaik­ki hel­sin­ki­läi­set kir­jau­tui­si­vat Sipoon trer­veys­kes­kuk­seen, aika vbai­kea­ta sii­tä Sipool­le tuli­si. Voi myös jär­jes­tää asian niin, että pal­ve­lu on joil­le­kin ryh­mil­le vähän huo­nom­paa kuin toi­sil­le, vaik­ka niin, että päih­de­huol­toa tai mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta ei nyt vain ole täs­sä pis­tees­sä, vaan ne pitää hai­kea Sii­ka­lat­van peräkyliltä.

  Tyy­pil­lis­tä Soi­nin­va­sa­ra­lais­ta yli­kär­jis­tys­tä kir­joi­tus­vih­rei­neen päi­vi­neen. Tus­kin Hel­sin­ki­läi­set muut kuin Öster­sun­do­mis­sa asu­vat — jos­ko hekään — san­koin jou­koin valit­se­vat Sipoon ter­veys­pal­ve­lut, vaik­ka sii­hen oli­si mahdollisuus.

  1. Tyy­pil­lis­tä Soi­nin­va­sa­ra­lais­ta yli­kär­jis­tys­tä kir­joi­tus­vih­rei­neen päi­vi­neen. Tus­kin Hel­sin­ki­läi­set muut kuin Öster­sun­do­mis­sa asu­vat – jos­ko hekään – san­koin jou­koin valit­se­vat Sipoon ter­veys­pal­ve­lut, vaik­ka sii­hen oli­si mahdollisuus.

   Kär­jis­tys on hyvä tapa osoit­taa toi­sen väi­te vää­räk­si, jos väi­te on muo­toa, että tämä sään­tö pätee kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Osoit­ta­mal­la olo­suh­de, jos­sa se ei voi toi­mia — kuin­ka kär­jis­tet­ty hyvän­sä — kumo­taan väi­te, että toi­mii kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Samal­la tul­laan soit­ta­neek­si, että on olta­va raja, mihin asti tuo yleis­pä­te­väk­si väi­tet­ty peri­aat­te toimii.

 38. Voi kait ter­veys­a­se­man perus­taa vie­raa­seen kun­taan myös kun­ta itse. Jos ei voi, miten se voi val­tuut­taa Mehi­läi­sen teke­mään puo­les­taan oikeus­toi­men, johon sil­lä itsel­lään­kään ei ole lail­lis­ta oikeutta?

 39. Lii­an van­ha: Pör­riäi­set ja SOS hal­li­tus ovat jo huo­man­neet tämän ja niin­pä työ­ter­veys­fir­mat lis­tau­tu­vat myös terk­ka­reik­si ja val­tao­sa duu­na­reis­ta ilmoit­tau­tuu tie­tys­ti työterveys/terkkarin asiakkaaksi .
  Näin pör­riäi­set saa­vat rei­lus­ti lisää rahaa enti­ses­tä toiminnastaan .

  Hyvä tuot­to , kun sen saa kir­joit­ta­mal­la yhden hakemuksen

  ..ja? lop­pu­tu­lok­se­na asia­kas saa (eli minä) saan parem­paa pal­ve­lua. Ulkois­tus­kun­tien koke­mus on yleen­sä ollut, että myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat pudon­neet ulkois­tuk­sen myö­tä, joten myös kun­ta ja kun­ta­lai­set saa­vat enem­män vas­ti­net­ta pie­nem­mäl­lä kustannuksella.

  1. Ulkois­tus­kun­tien koke­mus on yleen­sä ollut, että myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat pudon­neet ulkois­tuk­sen myö­tä, joten myös kun­ta ja kun­ta­lai­set saa­vat enem­män vas­ti­net­ta pie­nem­mäl­lä kustannuksella

   Rol­le. Sot­ket nyt kak­si asi­aa. Koko­nai­sul­kois­tuk­sen, jos­sa ulkois­te­taan kaik­ki kun­nan asuk­kaat ja mah­dol­li­suu­den vali­koin­tiin, jos­sa yhtiö hoi­taa vain kan­nat­ta­vim­mat poti­laat monin­ker­tai­sel­la ylihinnalla.

 40. Täl­lä sys­tee­mil­lä asiak­kat jae­taan niin, että ne 1,8 mil­joo­naa , joil­la on työ­ter­veys allo­koi­daan työ­ter­veys­yri­tyk­sel­le. Sehän on se mikä on lähin­nä ja mitä jo nyt käytetään

  Pilo­teis­sa valin­nan­va­paut­ta on käyt­tä­nyt vain muu­tam pro­sent­ti, joten allo­koin­tiin pää­tyy yli 90 % työssäkäyvistä.

  Jul­ki­nen saa edel­leen työt­tö­mät, pit­kä­ai­kais­sai­raat , vam­mai­set, köy­hät , van­huk­set eli jako vain syvenee. 

  Tus­kin­pa kukaan oikeas­ti sai­ras läh­tee mat­kus­ta­maan tun­tia bus­sil­la kun jonot­ta­mal­la saman tun­nin pää­see lää­kä­ril­le lähellä.
  Pika­ky­se­ly osoit­ti, että kaik­ki elä­ke­läi­set tur­vau­tu­vat lähim­pään eli enti­seen eli julkiseen.

  Jos halu­aa vaih­taa niin on mat­kus­tet­ta­va aika kau­as , mikä aiheut­taa kulu­ja ja vie aikaa. Ruot­sis­sa­kin yksi­tyi­set terk­ka­rot ovat pai­kois­sa kuten Sol­si­dan tai Tuk­hol­man ydinkeskusta.Eivät ne ruot­sa­lai­set­kaan mat­kus­ta kau­as vaan kal­leim­mat hoi­det­ta­vat käy­vät jul­ki­sel­la. Ja täs­tä osuu­des­ta lei­ka­taan yksi­tyi­sel­le mak­set­ta­vat lisäeurot

  Soten ainoa tar­koi­tus on syy­tää lisää rahaa pör­riäi­sil­le ja se raha sääs­te­tään nos­ta­mal­la omavastuita

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Teil­lä on oikeus vaih­taa myös toi­sen ter­veys­a­se­man asiak­kaik­si, myös Van­taan tai Helsingin.

  Esi­merk­ki: Asioin vii­mek­si Van­taan ter­veys­kes­kuk­ses­sa kun kävin otta­mas­sa muu­ta­man roko­tuk­sen. Siel­lä on tors­tai-aamui­sin ajan­va­rauk­se­ton jono näi­tä var­ten, sen kun menee pai­kal­le niin saa tar­peel­li­set piikit.

  Ilmei­ses­ti täl­läis­tä pik­ku­jut­tua en oli­si voi­nut hoi­taa Hel­sin­gis­sä ilman että ilmoit­tau­tui­sin koko­naan hel­sin­ki­läi­sen ter­veys­a­se­man asiakkaaksi?

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Rol­le. Sot­ket nyt kak­si asi­aa. Koko­nai­sul­kois­tuk­sen, jos­sa ulkois­te­taan kaik­ki kun­nan asuk­kaat ja mah­dol­li­suu­den vali­koin­tiin, jos­sa yhtiö hoi­taa vain kan­nat­ta­vim­mat poti­laat monin­ker­tai­sel­la ylihinnalla.

  Ehkä, en vält­tä­mät­tä. Koke­muk­set ulkois­tuk­sis­ta ovat olleet kus­tan­nus­ten las­kua ja parem­paa palvelua. 

  En nyt näe täs­sä mitään evi­dens­siä väit­teel­le “monin­ker­tai­sel­la yli­hin­nal­la”. Ja miten kan­nat­ta­vim­mat poti­laat mää­ri­tel­täi­siin? Tuo kai on enem­män kiin­ni las­ku­tus­pe­rus­tees­ta. Jos las­ku­tus­pe­rus­te / ter­veys­kes­kus­ta käyt­tä­vä asia­kas, niin sil­loin noin ehkä todel­la voi käy­dä. Mut­ta onko tuo oikea tai paras las­ku­tus­pe­rus­te? Joka tapauk­ses­sa on ihan alu­eel­li­sia­kin ero­ja asiak­kai­den haas­ta­vuu­des­sa. Asia­kas Kon­tu­las­sa lie­nee kal­liim­pi hoi­det­ta­va kuin asia­kas Kauniaisissa?

  Joku voi­si myös aja­tel­la, että se monion­gel­mai­nen on se kaik­kein kan­nat­ta­vin asia­kas, sil­lä se vaa­tii enem­män työ­tä ja resursseja.

 43. Rol­le: .ja? lop­pu­tu­lok­se­na asia­kas saa (eli minä) saan parem­paa pal­ve­lua. Ulkois­tus­kun­tien koke­mus on yleen­sä ollut, että myös ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat pudon­neet ulkois­tuk­sen myö­tä, joten myös kun­ta ja kun­ta­lai­set saa­vat enem­män vas­ti­net­ta pie­nem­mäl­lä kustannuksella.

  Tuos­ta kus­tan­nus­ten las­kus­ta ei ole mitään todis­tei­ta, se on vain päät­tä­jien pää­tök­sen­sä valkopesua.Kun kun­nan koko sot-toi­mi on ulkois­tet­tu yhdel­le toi­mi­jal­le niin ver­tai­lu­koh­taa ei ole

  Oman toi­min­nan kulu­ja voi toki spe­ku­loi­da ja vedät­tää ylös, kos­ka kukaan ei voi tar­kis­taa oikeellisuutta

  Ja nyt­kin työ­ter­veys­huol­to sisäl­tää tavan­omai­sen ter­vy­den­hoi­don, joten ainoa mitä tapah­tuu on lisäys työ­ter­veys­a­se­man tuloihin.
  Ja se on lei­kat­ta­va niil­tä, jot­ka ovat jul­ki­sen sek­to­rin hoidettavana.Muutenhan kulut kas­vai­si­vat ja tavoi­te on kol­men mijar­din säästö

  Rol­le: Ehkä, en vält­tä­mät­tä. Koke­muk­set ulkois­tuk­sis­ta ovat olleet kus­tan­nus­ten las­kua ja parem­paa palvelua.

 44. Rol­le: Ehkä, en vält­tä­mät­tä. Koke­muk­set ulkois­tuk­sis­ta ovat olleet kus­tan­nus­ten las­kua ja parem­paa palvelua.

  Tuos­ta kus­tan­nus­sääs­tös­tä ei ole todis­tei­ta. Osta­mi­nen­kin ja sopi­muk­sen hoi­to mak­saa , joten jot­ta pääs­täi­siin edes enti­siin kului­hin niin ura­koit­si­jan hin­nan oli­si olta­va 5–10 % hal­vem­pi kuin kun­nan oma

  Mut­ta kun ulkois­tuk­set ovat olleet koko­nai­sul­kois­tuk­sia yhdel­le toi­mi­jal­le niin mitään ver­tai­lu­koh­taa ei ole.

  Täs­sä yksi esi­merk­ki miten kävi https://yle.fi/uutiset/3–8270625

 45. Sosi­aa­li­toi­men pal­ve­lut vain viran­omais­työ­nä. Jos yksi­tyi­sel­le puo­lel­le voi pää­tyä vain jos ei tar­vit­se sosi­aa­li­toi­men pal­ve­lui­ta, rajau­tuu huo­mat­ta­va pal­jon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va jouk­ko pois tämän takia.

  Moni teki­jä ohjaa nime­no­maa ter­veem­piä yksi­tyi­sil­le ja sai­raam­pia jul­ki­sil­le sotekeskuksille.

  1. Sosi­aa­li­toi­men pal­ve­lut vain viran­omais­työ­nä. Jos yksi­tyi­sel­le puo­lel­le voi pää­tyä vain jos ei tar­vit­se sosi­aa­li­toi­men pal­ve­lui­ta, rajau­tuu huo­mat­ta­va pal­jon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va jouk­ko pois tämän takia.

   Moni teki­jä ohjaa nime­no­maa ter­veem­piä yksi­tyi­sil­le ja sai­raam­pia jul­ki­sil­le sotekeskuksille.

   Tämä on täy­sin mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon hin­noit­te­lus­ta. Ter­veis­tä mnak­sed­taan jotain 50 — 100 euroa vuodessa.

 46. Lii­an van­ha: Tuos­ta kus­tan­nus­sääs­tös­tä ei ole todis­tei­ta. Osta­mi­nen­kin ja sopi­muk­sen hoi­to mak­saa , joten jot­ta pääs­täi­siin edes enti­siin kului­hin niin ura­koit­si­jan hin­nan oli­si olta­va 5–10 % hal­vem­pi kuin kunnan… 

  Ulkois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta saa­da sääs­tö­jä, mut­ta se vaa­tii rau­tais­ta osta­mi­sen osaa­mis­ta ja toi­mi­via mark­ki­noi­ta. Suo­mi on niin sään­nel­ty ja pie­ni mark­ki­na, että jos hom­ma ei kaa­du ensin­mai­nit­tua, niin sit­ten on hyvin toden­nä­köis­tä, että jälkimmäiseen.

  STM:n halin­no­na­las­ta on tul­lut Suo­mes­sa pyhä leh­mä, johon ei saa kajo­ta. Vaik­ka ulkois­ta­mi­nen mak­saa­kin toden­nä­köi­ses­ti jotain, niin raken­tei­den rik­ko­mi­nen on välttämätöntä.

 47. Kal­le: Ulkois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta saa­da sääs­tö­jä, mut­ta se vaa­tii rau­tais­ta osta­mi­sen osaa­mis­ta ja toi­mi­via mark­ki­noi­ta. Suo­mi on niin sään­nel­ty ja pie­ni mark­ki­na, että jos hom­ma ei kaa­du ensin­mai­nit­tua, niin sit­ten on hyvin toden­nä­köis­tä, että jälkimmäiseen.

  Ja sinun mukaa­si jol­lain Rääk­ky­län kun­nan työ­har­joit­te­li­ja laki­mie­hel­lä on riit­tä­vä päte­vyys teke­mään sop­pa­rei­ta kan­sain­vä­lis­ten suus­yri­tys­ten kans­sa ? Tai tais­te­le­maan arbit­raa­tio­me­net­te­lys­sä ? KUn kan­sain­vä­li­sen arbit­raa­tion hin­ta pyö­rii kym­me­nis­sä mil­joo­nis­sa niin se on pie­nen kun­nan bud­je­tin moni­ker­ta .Eivät kä 18 maa­kun­taa­kaan ole pal­jon parem­mas­sa ase­mas­sa. Kan­sian­vä­li­ses­sä kau­pas­sa osto-ja neu­vot­te­lu­voi­mal­la on merkitystä.Köyhällä nii­tä ei ole eikä kan­na­ta har­ras­taa sitä. Kun mark­ki­nat ovat vapaat, ei hal­li­tus voi kuin kat­sel­la sivusta

 48. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tämä on täy­sin mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon hin­noit­te­lus­ta. Ter­veis­tä mnak­sed­taan jotain 50 – 100 euroa vuodessa.

  Tuo kaik­ki on lisä­ra­haa noil­le kan­sain­vä­li­sil­le tervysyrityksille.Nyt sama työ on teh­ty työ­ter­veys kor­vau­ki­sil­la eli Kelan ja työ­nan­ta­jien maksamilla

  Nyt ne saa­vat lisää rahaa 200 mil­joo­naa lisää ja se kaik­ki on pois­sa terk­ka­rei­den asiak­kail­ta eli elä­ke­läi­sil­tä, työt­tö­mil­tä, sai­rail­ta ja lapsilta
  Ja kun sääs­tet­tä­vä 3 mil­jar­dia niin taas sääs­te­tään terk­ka­rei­den asiakkailta.Se kun ainoa mis­tä voi säästää

 49. Daniel Feder­ley:
  Mik­si oulu­lai­sen kan­nat­tai­si siir­tyä tämän Ouluun sijoit­tu­van Sii­ka­lat­van ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kaak­si? Onko Oulun oma ter­veys­kes­kus­toi­min­ta niin huo­noa? Kan­nat­tai­si­ko Oulun panos­taa sii­hen enemmän?

  Oulu lopet­ti jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon yksik­kön­sä kes­kus­ta-alu­eel­ta ja siir­si ne kau­em­mas Kon­tin­kan­kaal­le. Teh­däk­seen tilaa yksi­tyi­sil­le toi­mi­joil­le, veik­kaan. Tai­si vaan tul­la nyt vää­rä toi­mi­ja kun tämä ei kelpaa.

 50. Ant­ti: Oulu lopet­ti jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon yksik­kön­sä kes­kus­ta-alu­eel­ta ja siir­si ne kau­em­mas Kon­tin­kan­kaal­le. Teh­däk­seen tilaa yksi­tyi­sil­le toi­mi­joil­le, veik­kaan. Tai­si vaan tul­la nyt vää­rä toi­mi­ja kun tämä ei kelpaa.

  Ei se ihan noin men­nyt. Oulun kan­nal­ta ongel­ma­na oli­si ollut se, että Sii­ka­lat­van ja Mehi­läi­sen sopi­mus mää­rä­si pal­ve­lu­hin­nas­ton, ja jos joku oulu­lai­nen ase­man pal­ve­lu­ja oli­si käyt­tä­nyt, Oulu oli­si jou­tu­nut muki­se­mat­ta mak­sa­maan Sii­ka­lat­van lähet­tä­män las­kun. Oulu oli­si voi­nut toden­nä­köi­ses­ti neu­vo­tel­la parem­mat ehdot huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man volyy­min ansiosta.

  Oulul­la oli itse asias­sa kak­si ter­veys­a­se­maa kes­kus­tas­sa, jois­ta Sepän ase­maa ope­roi yksi­tyi­nen fir­ma, muis­taak­se­ni Coro­na­ria. Sepäl­lä oli koko­nais­vas­tuu tie­tyn osoi­te­ni­pun ihmisistä. 

  Asiak­kaat ja tie­tääk­se­ni myös kau­pun­ki oli­vat sii­hen hyvin tyy­ty­väi­siä, mut­ta kau­pun­ki lopet­ti ase­man v. 2015 kasit­tääk­se­ni vasem­mis­ton masi­noi­ma­na. Syy­nä tai­si olla tuo uusi valin­nan­va­paus­la­ki, joka oli­si mah­dol­lis­ta­nut Sepän ter­veys­a­se­man vil­lin kasvun.

  Alkaa tun­tua sil­tä, että tämän nykyi­sen seka­sot­kun juu­ri­syy­nä on tuo v. 2014 voi­maan astu­nut valinnanvapauslaki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.