Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.10.2017

(Esi­tys­lis­taan tästä)

Itäisen saaris­ton asemakaava

Tähän ikuisu­us­pro­jek­ti­in sisäl­tyy yhä mah­dot­tomasti painei­ta. Luon­non­suo­jeli­jat halu­a­vat tehtävän­sä mukaises­ti suo­jel­la saaris­ton luon­toa, nykyiset mökkiläiset halu­a­vat alueen varat­tavak­si itselleen ja muut pidet­täväk­si ulkop­uolel­la. Ely-keskus tukee sekä mökkiläisiä että luon­non­suo­jeli­joi­ta. Jotkut taas halu­aisi­vat ava­ta saaris­toa kaikille helsinkiläisille ja matkail­i­joille. Luen kaupun­gin vas­ta hyväksyt­tyä strate­giaa niin, että se pain­ot­taa tätä kol­mat­ta tavoitetta.

Kulosaaren ostari nurin, tilalle uusi ja sen päälle asuntoja

Tämän lin­jan val­it­si edelli­nen kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta viimeis­inä töinään. Min­un on myön­net­tävä, että nykyisessä ostaris­sa on tyyliä, joten ymmär­rän suo­je­lu­tavoit­teiu­ta, mut­ta narul­la ei voi työn­tää. Näitä van­ho­ja ostare­i­ta ei saa taloudel­lis­es­ti toimiviksi, joten suo­jelu tarkoit­taisi rapistumista.

Pää­timme sil­loin, että ostarin saa purkaa. Tarpeelli­nen määrä liiketi­laa tulee uuden raken­nuk­sen alaosaan ja päälle asun­to­ja. Uusia iloisia kulosaare­laisia tulee täl­lä kaaval­la 170.

Lausun­tok­ier­ros ei aiheut­tanut kaavaan muutoksia.

Käskyn­halti­jantien Jokeri-kaava

Käskyn­halti­janti­estä tulee kovin eri­lainen kuin se on nyt.

Tämä oli kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa 28.2. 2017. Asukkail­ta on tul­lut palautet­ta siitä, että alueen luonne muut­tuu. Niin se vähän muut­tuukin, kun asun­to­ja kaavoite­taan 1800 ihmiselle. Jok­eri-rata on suuri aluer­ak­en­teen tiivistysprojekti.

Lausun­to­jen perus­teel­la kaavaan ei ole tehty olen­naisia muutoksia.

Se tässä risoo, ettei ratikalle ole Nor­rtäl­jen­tiel­lä omaa kaistaansa, vaan se jonot­taa siel­lä auto­jen seassa. Oma kaista ratikalle pois­taisi alueelta pysäköin­tipaikko­ja. Jos tämä tekee Jok­eri-ratikas­ta epäsään­nöl­lisen, pysäköin­tipaikoista tulee todel­la kalli­ita. Koke­musten perus­teel­la tähän palataan tai ei palata.

Kata­janokan maail­man­pyörän poikkeamis­lu­van jatkaminen

Pyysin tämän viimek­si pöy­dälle, kos­ka en ollut var­ma, että tämä on paras­ta mah­dol­lista maankäyt­töä alueel­la. Kun muu­takaan käyt­töä ei ole odot­ta­mas­sa, min­ulle riit­tää, että vuokra­sopimuk­seen lisätään irtisanomismahdollisuus.

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.10.2017”

 1. “Oma kaista ratikalle pois­taisi alueelta pysäköintipaikkoja”

  Kor­vaa­vat paikat olisi ollut help­po löytää esimerkik­si Tein­in­tieltä ja Har­jan­tek­i­jän­tieltä, jos vaan olisi tah­toa ollut. Nyt siis taitaa olla jo liian myöhäistä.

 2. Ei nyt hah­mo­tu mikä osa itäis­es­tä saaris­tos­ta on alikäytössä? Tam­masaari on ain­ut jota voisi pitää jotenkin luon­non­ti­laise­na. Siel­läkin oli enne sitkeä puliukko­jen­gi, joka joka vuosi rak­en­si sinne hökkeleitä, jot­ka sit­ten talvel­la käyti­in kim­pas­sa hajottamassa.

  Villin­ki on esmes enem­män vapaa-ajan käytössä kuin viere­inen Laa­jasa­lo, jonne pääsee bus­sil­la. Var­tiosaari taas ei ole oikeen edes saaris­toa, se on kaupungi­nosa, jonne ei ole vielä raken­net­tu siltaa.

  Siis tarkem­min ajatellen, meinaan siis sitä, ettei ole ole­mas­sa mitää yht­enäistä itäistä saaris­toa. Var­tiosaa­reen, Villinki­in ja Vasikkasaa­reen voisi vetästä suo­raan kävelysil­lan. Sen sijaan ulkosaaria voisi jotenkin ryh­mitel­lä erik­seen etu­per­se- ja retkeilysaarik­si. Etu­per­s­esaaris­sa olisi käymälöitä ja invaramppe­ja ja lai­ture­i­ta ja etu­per­seen tankkaus­palvelui­ta. Retkeilysaaret voisi vara­ta vain melo­jille, niin että Pus­sikal­ja-Ykät ei pääse Bus­tereil­laan niille hel­posti edes rantautumaan.

 3. MikkoR: Nyt siis taitaa olla jo liian myöhäistä.

  No ei voi olla myöhäistä siirtää muu­ta­maa parkkipaikkaa kun kaa­va on lautakuntavaiheessa.

 4. “Min­un on myön­net­tävä, että nykyisessä ostaris­sa on tyyliä, joten ymmär­rän suojelutavoitteiuta.”

  Siis mitä ihmettä? Mitä suo­jeltavaa siinä laatikos­sa on?

 5. ÖRÖRÖ: “Min­un on myön­net­tävä, että nykyisessä ostaris­sa on tyyliä, joten ymmär­rän suojelutavoitteiuta.”

  Siis mitä ihmettä? Mitä suo­jeltavaa siinä laatikos­sa on? 

  Täy­tyy kyl­lä sanoa, että välikkö näyt­tää viihty­isäm­mältä ja per­soon­al­lisem­mal­ta kuin uudet kaup­pakeskuk­set ja por­taatkin ovat kivan oloiset.

  En tiedä, onko tuo van­ha mitenkään parem­pi, ja tuol­laisen parvek­er­atkaisun todel­li­nen käyt­töar­vo tietysti on mitä on, mut­ta minus­ta siinä vain on enem­män ja aivan eri­laista viehä­tys­tä kuin nyky­i­sis­sä kaup­pakeskusviritelmis­sä, jot­ka tun­tu­vat jotenkin liian kli­in­isiltä ja kau­pal­lisil­ta ja teol­lisil­ta. Ne saa­vat min­ut tun­temaan itseni pelkäk­si kulut­ta­jak­si eikä julkisel­la paikalla vapaasti oleil­e­vak­si kansalaiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.